Kenyataan Privasi Pemohon

Kemas Kini Terakhir: 19 Julai 2018

Kumpulan Marriott, yang termasuk Marriott International, Inc. dan ahli gabungannya (“Marriott”), menghargai kepercayaan anda dan kami berkomited untuk bertanggungjawab terhadap pengurusan, penggunaan serta perlindungan Data Peribadi. Semasa membuat dan menyelesaikan permohonan anda, Marriott boleh mengumpul atau akan mengumpul data anda, hubungan potensi anda dengan Marriott atau sejarah pekerjaan terdahulu anda. Marriott merujukkan data ini sebagai “Data Peribadi”.

Penyataan Privasi Pemohon (“Penyata”) menerangkan amalan Marriott berkaitan dengan Data Peribadi yang mungkin dikumpulkan sama ada melalui laman web ini atau dengan cara lain berkaitan dengan permohonan pekerjaan atau latihan anda di Marriott. Data Peribadi yang dikemukakan di tempat lain di laman web Marriott, misalnya apabila membuat tempahan sebagai seorang tetamu atau selepas seseorang pemohon yang diambil kerja, akan digunakan selaras dengan Penyataan Privasi Global Kumpulan Marriott dan Penyataan Privasi Bersekutu kami.

PENGUMPULAN DATA

Data yang Anda Sediakan

Marriott boleh mengumpul data anda yang berikut yang berkenaan dengan pemohonan anda:

 • nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel dan data hubungan lain
 • nama pengguna dan kata laluan untuk memudahkan pemohonan anda
 • status kebenaran kerja
 • CV, resume, surat pengiring, pengalaman kerja terdahulu dan data pendidikan
 • kemahiran dan keupayaan
 • lesen, permit, serta pensijilan profesional dan berkaitan kerja yang lain
 • data berkaitan dengan rujukan
 • sebarang data lain yang anda pilih untuk memberi kepada Marriott (seperti, tetapi tidak terhad kepada, keutamaan pekerjaan, kesediaan untuk berpindah, gaji semasa dan gaji yang diminta, anugerah atau keahlian profesional)

Marriott meminta supaya anda mengelakkan penyerahan data yang mungkin memenuhi syarat sebagai data yang sensitif di bawah undang-undang yang berkaitan, kecuali jika data tersebut diperlukan secara sah atau dibenarkan. Ini termasuk data mengenai keadaan biometrik, perubatan atau kesihatan, genetik, perkauman, etnik, kehidupan seks atau amalan atau orientasi seksual, kepercayaan agama, falsafah atau kepercayaan ideologi, pendapat politik, keahlian kesatuan sekerja termasuk pandangan dan aktiviti, maklumat mengenai langkah keselamatan sosial, dan prosiding pentadbiran atau jenayah dan sekatan. Data Peribadi Sensitif mungkin memerlukan tahap tambahan perlindungan atau penjagaan yang lebih tinggi. Data Peribadi Sensitif termasuk kategori data khas seperti yang ditakrifkan oleh GDPR.

Kadangkala, Data Peribadi yang anda berikan kepada Marriott, termasuk rekod pendidikan anda, mungkin termasuk data yang dirujuk dalam perenggan yang terdahulu. Di mana keadaannya, anda dengan jelas membenarkan Marriott untuk mengendalikan data untuk tujuan permohonan kerja anda.

Sebarang data yang anda hantarkan melalui laman web ini mestilah benar, lengkap dan tidak mengelirukan. Mengemukakan data yang tidak tepat, tidak lengkap, atau mengelirukan boleh menyebabkan penolakan permohonan anda semasa proses permohonan atau tindakan tatatertib termasuk penamatan pekerjaan segera jika anda seorang rakan sekutu Marriott. Di samping itu, adalah tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa data yang anda serahkan tidak melanggar hak mana-mana pihak ketiga.

Jika anda memberikan Marriott dengan Data Peribadi rujukan atau seseorang individu yang lain sebagai sebahagian daripada permohonan anda, adalah tanggungjawab anda untuk memastikan anda mempunyai hak untuk memberikan data tersebut kepada Marriott.

Data daripada Sumber Lain

Marriott boleh mendapatkan data berkenaan anda daripada rujukan anda atau daripada laporan semakan latar belakang yang berkaitan dengan permohonan anda, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkaitan. Marriott juga boleh mengumpul “Data Lain”; data yang biasanya tidak mendedahkan identiti khusus anda atau tidak berkaitan dengan seseorang individu secara langsung. Sekiranya Data Lain mendedahkan identiti khusus anda atau berkaitan dengan seseorang individu, kami akan menganggap Data Lain tersebut sebagai Data Peribadi. Data Lain termasuk:

 • data pelayar dan peranti
 • data penggunaan aplikasi
 • data yang dikumpulkan melalui kuki, tag piksel dan teknologi lain
 • data demografik dan data lain yang anda berikan
 • data agregat

Penggunaan dan pendedahan Data

Marriott mengumpul dan memproses data berkenaan anda atas sebab-sebab berikut:

 • kerana anda memberikan data ini secara sukarela
 • kerana data ini diperlukan untuk proses, atas permintaan anda, sebelum memasuki pekerjaan
 • kerana data ini sangat penting kepada Marriott dan Marriott mempunyai kepentingan sah tertentu di bawah undang-undang untuk memprosesnya
 • untuk mematuhi kewajipan undang-undang
 • jika perlu untuk melindungi kepentingan utama seseorang

Di mana pemprosesan data yang anda berikan secara sukarela kepada Marriott, atau pemprosesan adalah berdasarkan persetujuan anda, anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa. Jika anda ingin menarik balik persetujuan anda, sila hubungi applicantprivacyinfo@marriott.com.

Data yang anda hantar melalui laman web ini akan digunakan untuk tujuan pengambilan, pengurusan dan perancang kakitangan global Marriott, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkaitan, termasuk:

 • untuk memproses permohonan anda
 • untuk menilai kemampuan dan kelayakan anda untuk pekerjaan
 • untuk menjalankan pemeriksaan rujukan
 • untuk bertindak balas terhadap pertanyaan anda dan berkomunikasi dengan anda tentang permohonan anda, dan menghantar maklumat anda ke laman web ini dan perubahan kepada terma dan dasar Marriott
 • untuk mematuhi atau memantau pematuhan dengan mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkaitan
 • untuk melakukan pemeriksaan latar belakang yang sesuai jika Marriott menawarkan anda jawatan pekerjaan
 • untuk memelihara kepentingan sah lain Marriott, sebagai contoh, untuk tujuan pentadbiran Marriott, pelaporan pengurusan agregat, latihan dalaman dan seperti yang biasanya diperlukan untuk menjalankan perniagaan dalam Marriott Group

Data mengenai anda akan ditambah ke pangkalan data calon Marriott dan boleh digunakan untuk mempertimbangkan peluang anda di Marriott selain daripada permohonan anda. Jika anda tidak inginkan Marriott melakukan semua ini, applicantprivacyinfo@marriott.com. Jika anda diberikan pekerjaan oleh Marriott, Data Peribadi yang dikumpulkan berkaitan dengan permohonan anda mungkin dimasukkan ke dalam sistem sumber manusia Marriott dan boleh digunakan untuk menguruskan proses pengambilan baru; sebarang data sedemikian boleh menjadi sebahagian daripada fail bersekutu anda dan boleh digunakan untuk tujuan berkaitan pekerjaan lain yang selaras dengan undang-undang yang berkaitan.

Namun, jika anda tidak memberikan data yang diperlukan untuk menyokong permohonan anda, Marriott mungkin tidak dapat mempertimbangkan permohonan anda.

Marriott boleh berkongsi Data Peribadi dengan sekutu yang terlibat dalam menilai calon untuk kedudukan tertentu. Marriott akan tetap bertanggungjawab terhadap Data Peribadi yang digunakan bersama dengan ahli gabungannya. Marriott akan menjadikan data yang tersedia kepada kakitangan dengan keperluan perniagaan untuk mengetahui data tersebut, mengikut dasar kami, termasuk kakitangan dalam merekrut, sumber manusia dan jabatan teknologi maklumat dan jabatan yang bertanggungjawab atas kedudukan yang anda gunakan. Senarai syarikat gabungannya yang boleh memproses Data Peribadi anda tersedia atas permintaan (sila rujuk bahagian ‘Hubungi Kami’ di hujung dasar ini).

Marriott boleh berkongsi Data Peribadi dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan seperti pengehosan dan pengendalian laman web ini, bantuan perekrutan, pemprosesan cek latar belakang dan perkhidmatan yang serupa.

Marriott juga boleh memindahkan data kepada pihak ketiga sekiranya berlaku sebarang penyusunan semula, penggabungan, penjualan, usahasama, tugasan, pemindahan atau pelupusan lain semua atau mana-mana bahagian perniagaan, aset atau saham Marriott (termasuk berkaitan dengan mana-mana kebankrapan atau prosiding yang serupa).

Dalam keadaan terhad tertentu, Marriott juga boleh berkongsi Data Peribadi yang terhad dengan pemilik hartanah berjenama Marriott Group yang kami uruskan.

Marriott juga boleh menggunakan dan berkongsi Data Peribadi kerana Marriott percaya ia diperlukan atau bersesuaian: (a) di bawah undang-undang yang berkaitan, termasuk undang-undang di luar negara atau wilayah anda; (b) untuk mematuhi proses perundangan; (c) untuk bertindak balas terhadap permintaan daripada orang awam dan pihak berkuasa kerajaan termasuk orang awam dan pihak berkuasa kerajaan di luar negara atau wilayah kediaman anda dan untuk memenuhi keperluan keselamatan negara atau penguatkuasaan undang-undang; (d) untuk menguatkuasakan terma dan syarat Marriott; (e) untuk melindungi operasi Marriott atau mana-mana ahli gabungannya; (f) untuk melindungi hak, privasi, keselamatan atau harta Marriott dan / atau ahli gabungan kami, anda atau orang lain; dan (g) membenarkan Marriott untuk meneruskan remedi yang ada atau mengehadkan ganti rugi yang boleh diterima oleh Marriott.

Mendedahkan Data Peribadi anda mungkin termasuk memindahkan Data Peribadi ke negara lain. Sekiranya anda berada di Kawasan Ekonomi Eropah (“EEA”)[1] ini mungkin termasuk negara-negara di luar EEA. Sesetengah negara ini diiktiraf oleh Suruhanjaya Eropah sebagai menyediakan tahap perlindungan yang mencukupi mengikut piawaian EEA (senarai penuh negara-negara ini boleh didapati di sini https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. Bagi pemindahan ke negara lain, Marriott telah menetapkan langkah-langkah yang mencukupi, seperti EU-A.S. dan Swiss-A.S. Rangka Kerja Perisai Privasi, untuk melindungi data anda. Maklumat mengenai pensijilan Perisai Privasi kami dicatatkan di bahagian seksyen “Perisai Privasi Sah” di bawah.

Pengekalan Data

Marriott akan mengekalkan Data Peribadi bagi tempoh yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang digariskan dalam Pernyataan ini, melainkan tempoh pengekalan yang lebih lama diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang. Marriott juga boleh menyimpan data anda untuk tujuan mempertimbangkan sama ada kemahiran anda sesuai untuk peluang pekerjaan yang lain. Jika anda tidak mahu Marriott menyimpan Data Peribadi anda untuk tujuan ini, sila applicantprivacyinfo@marriott.com. Marriott boleh mengalih keluar Data Peribadi untuk akaun yang tidak aktif dari pangkalan data kami, tertakluk kepada sebarang kewajipan undang-undang atau kawal selia yang berkaitan. Selain itu, Marriott boleh menghapuskan Data Peribadi anda (termasuk CV/resume anda) dari pangkalan datanya pada bila-bila masa dan tanpa memberikan sebarang sebab. Oleh itu, sila simpan salinan Data Peribadi anda yang anda berikan kepada Marriott.

PENGUMPULAN DATA PASIF: Kuki dan Teknologi serupa

Marriott dan penyedia perkhidmatannya boleh menggunakan “kuki” dan teknologi serupa di laman web ini. Sila lihat Pernyataan Privasi dan Kuki Marriott di https://www.marriott.com/about/privacy-my.mi dan Keutamaan Penjejakan di bahagian bawah laman web Marriott (https://www.marriott.com/default.mi) untuk maklumat lanjut.

Akses dan Pembetulan

Anda boleh mengakses, mengkaji dan menukar Data Peribadi anda yang disimpan di sini dengan log masuk semula ke laman web ini dan mengemas kini data akaun anda. Profil yang dikemas kini ini akan digunakan sebagai lalai apabila anda memohon pekerjaan menerusi akaun anda dalam talian pada masa depan. Sila ambil perhatian bahawa sebarang perubahan yang dibuat ke profil anda akan dapat dilihat oleh Marriott. Untuk menukar Data Peribadi yang telah anda hantarkan untuk pertimbangan jawatan tertentu, sila kemas kini profil anda dan serahkan permohonan anda untuk jawatan tersebut. Marriott menggalakkan anda untuk segera mengemas kini Data Peribadi anda jika ia berubah atau tidak tepat.

Sebagai tambahan kepada data yang terkandung dalam profil anda, anda boleh, jika dibenarkan oleh undang-undang yang berkaitan, permintaan akses, pembetulan, sekatan, penghapusan dan kemudahalihan Data Peribadi anda yang Marriott ada. Marriott akan menjawab permintaan anda selaras dengan undang-undang yang berkaitan. Jika anda ingin membuat permintaan sedemikian, sila e-mel Marriott di applicantprivacyinfo@marriott.com atau hubungi Marriott melalui mel di:

Marriott International, Inc.
Talent Acquisition
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
Amerika Syarikat

Dalam permintaan anda, sila nyatakan jenis Data Peribadi yang anda ingin akses atau telah berubah, sama ada anda ingin memiliki Data Peribadi yang telah anda berikan kepada Marriott disekat dari pangkalan data Marriott atau yang lain, beritahu Marriott berkenaan jenis batasan yang anda ingin pasangkan dalam Penggunaan Data Peribadi anda di Marriott. Untuk perlindungan anda, Marriott hanya boleh melaksanakan permintaan berkenaan dengan data yang berkaitan dengan alamat e-mel tertentu yang anda gunakan untuk menghantar permintaan Marriott anda dan Marriott mungkin perlu mengesahkan identiti anda sebelum melaksanakan permintaan anda. Marriott akan cuba mematuhi permintaan sedemikian secepat mungkin. Sila ambil perhatian bahawa Data Peribadi tertentu boleh dikecualikan daripada akses, pembetulan atau hak penindasan yang berdasarkan undang-undang perlindungan data yang berkaitan.

Anda boleh membuat aduan tentang cara Marriott memproses Data Peribadi anda dengan Pihak Berkuasa Perlindungan Data di negara atau wilayah anda. Lihat seksyen “Maklumat Tambahan” di bawah untuk butiran hubungan.

Keselamatan

Marriott berusaha menggunakan langkah-langkah organisasi, teknikal dan pentadbiran yang munasabah untuk melindungi Data Peribadi di dalam Marriott. Malangnya, tiada sistem penghantaran atau penyimpanan data boleh dijamin menjadi 100% selamat. Sekiranya anda mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa interaksi anda dengan Marriott tidak lagi selamat (contohnya, jika anda merasakan keselamatan mana-mana akaun yang anda miliki dengan Marriott telah dikompromi), sila maklumkan segera kepada Marriott mengenai masalah itu mengikut bahagian “Hubungi Kami” di bawah.

Jangan hantar data sensitif kepada Marriott melalui e-mel. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menggunakan tahap penjagaan yang sesuai apabila anda berkomunikasi dengan Marriott.

Pautan ke laman web PIHAK KETIGA

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web lain. Penyataan ini tidak menyatakan dan Marriott tidak bertanggungjawab untuk, privasi, data atau amalan lain bagi mana-mana pihak ketiga, termasuk mana-mana pihak ketiga yang mengendalikan laman web atau perkhidmatan yang dihubungkan ke laman web ini. Kemasukan pautan di laman web ini tidak menunjukkan pengesahan laman atau perkhidmatan yang disambung oleh Marriott atau ahli gabungan kami. Marriott menggalakkan anda membaca notis undang-undang yang disiarkan di laman web tersebut, termasuk dasar privasi.

Undang-undang yang berkaitan dengan Permohonan Kerja

Laman web ini membolehkan anda memohon pekerjaan di seluruh dunia, sebagai manfaat daripada fungsi perekrutan global yang berpusat di Marriott. Laman web ini dikendalikan dari Amerika Syarikat. Oleh itu, apa-apa Data Peribadi yang anda serahkan ke laman web ini akan dikumpulkan di Amerika Syarikat dan akan tertakluk kepada undang-undang A.S. Walau bagaimanapun, jika Marriott berkongsi Data Peribadi anda dengan ahli gabungannya yang terletak di negara atau wilayah lain dalam kapasitinya sebagai majikan yang berpotensi, pihak gabungan akan mengendalikan Data Peribadi anda selaras dengan Dasar ini. Mana-mana pengambilan pekerja atau keputusan berkaitan pekerjaan lain akan dibuat oleh pihak pengambilan pekerja mengikut undang-undang negara atau wilayah di mana pekerjaan itu akan ditempatkan.

Mengenai Kanak-kanak

Laman web ini tidak bertujuan untuk digunakan oleh individu di bawah umur kerja undang-undang yang konsisten dengan undang-undang yang berkaitan. Kami meminta agar mereka tidak memberikan Data Peribadi melalui laman web ini.

PERSONEL MARRIOTT Semasa

Sekiranya anda kini bekerja untuk Marriott atau salah sebuah gabungannya, anda mestilah layak memohon kedudukan yang berbeza di dalam Marriott untuk menggunakan Laman Kerjaya ini. Sekiranya anda menerima jawatan tersebut, program faedah dan dasar Sumber Manusia anda mungkin berubah. Sila berunding dengan pengurus HR untuk jawatan baharu mengenai kelayakan permohonan, program faedah dan dasar HR yang berkaitan dengan jawatan tersebut.

Laman web ini tidak bertujuan untuk diagihkan kepada, atau digunakan oleh, seseorang atau entiti dalam mana-mana bidang kuasa atau negara di mana pengagihan atau penggunaan sedemikian akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan.

PERISAI PRIVASI SAH

Marriott telah diperakui kepada rangka kerja Perisai Privasi EU-A.S. dan Swiss-A.S. Pensijilan kami boleh ditemui di: www.privacyshield.gov/list. Untuk maklumat lanjut berkenaan prinsip Perisai Privasi, sila lawati: www.privacyshield.gov. Dasar Perisai Privasi kami untuk Data Sumber Manusia boleh didapati di sini.

PERUBAHAN KEPADA PENYATAAN

Marriott mempunyai hak untuk meminda Pernyataan ini pada bila-bila masa untuk menangani perkembangan masa depan Marriott, laman web ini atau perubahan dalam industri atau trend undang-undang. Marriott akan menyiarkan Pernyataan yang disemak semula di laman web ini atau mengumumkan perubahan pada halaman rumah laman web ini. Anda boleh menentukan bila Penyataan disemak semula dengan merujuk kepada petunjuk “Kemas Kini Terakhir” di bahagian atas Pernyataan ini. Sebarang perubahan akan berkuatkuasa selepas penyiaran Pernyataan yang disemak semula di laman web ini. Dengan terus menggunakan laman web ini berikutan perubahan tersebut kepada Penyata, anda akan dianggap bersetuju dengan perubahan tersebut. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan terma Pernyataan ini, secara keseluruhan atau sebahagian, anda boleh memilih untuk tidak meneruskan penggunaan laman web ini.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Pernyataan Privasi ini, sila hubungi kami di applicantprivacyinfo@marriott.com atau melalui mel:

Marriott International, Inc.
Talent Acquisition
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
Amerika Syarikat

Untuk maklumat tambahan mengenai amalan dan hubungan pengurusan aduan kami, sila rujuk kepada Dasar Perisai Privasi A.S. Marriott – Data HR. Kerana e-mel yang anda hantarkan kepada kami mungkin tidak sentiasa selamat, jangan masukkan data sensitif dalam e-mel anda.

MAKLUMAT TAMBAHAN

Anda juga boleh:

Hubungi pegawai perlindungan data kami yang bertanggungjawab untuk negara atau wilayah anda melalui MarriottDPO@marriott.com. Di dalam e-mel anda, sila nyatakan negara yang anda berada untuk menghubungi kami.

Membuat aduan dengan pihak berkuasa perlindungan data untuk negara atau wilayah anda atau jika pelanggaran yang didakwa undang-undang perlindungan data yang berlaku berlaku di http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 

Penghargaan

Dengan mengemukakan permohonan saya, saya mengakui bahawa saya telah menyemak semula dan memahami Pernyataan Privasi ini seperti yang dinyatakan di atas, dan saya memahami dan menerima peruntukan mengenai pengumpulan, penggunaan, pemindahan dan pendedahan Data Peribadi saya seperti yang diterangkan dalam Pernyataan Privasi ini.

Kemas Kini Terakhir: 19 Julai 2018

DASAR PERISAI PRIVASI MARRIOTT A.S. – DATA HR

Marriott International, Inc. dan ahli-ahli gabungan A.S. yang disenaraikan di akhir Dasar ini (“Marriott”) telah mencipta Dasar Privasi Perisai Privasi ini untuk membantu anda mengetahui cara kami mengendalikan Sumber Manusia (“HR”) Data yang kami terima daripada ahli gabungan, Pemilik dan Francais yang terletak di Kawasan Ekonomi Eropah (“EEA”)[1] dan Switzerland di bawah program Perisai Privasi. Dasar Privasi Perisai Privasi ini adalah pelengkap kepada Pernyataan Privasi Ahli Bersekutu dan Pernyataan Privasi Pemohon. Istilah-istilah berhuruf besar dalam Dasar Perisai Privasi ini mempunyai maksud yang sama dengan istilah di dalam Pernyataan Privasi Ahli Bersekutu dan Pernyataan Privasi Pemohon kecuali dinyatakan sebaliknya.

Marriott telah melanggan Program Perisai Privasi EU-A.S. dan Swiss-A.S. (“Perisai Privasi”) dan komited untuk mematuhi Prinsip Perisai Privasi, yang merangkumi Prinsip Tambahan (secara kolektif, “Prinsip”) bagi semua Data HR yang diterima dari EEA dan Switzerland. Maklumat lanjut mengenai Perisai Privasi boleh ditemui di: https://www.privacyshield.gov; dan senarai organisasi bertauliah boleh ditemui di: www.privacyshield.gov/list.

Data Peribadi Yang Diterima Dari EEA dan Switzerland

Marriott mungkin menerima Data Peribadi ahli bersekutu semasa, terdahulu atau prospektif (“Individu”) daripada entiti dalam EEA dan Switzerland, seperti:

 • nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel dan data hubungan lain
 • butiran peribadi, seperti tanggungan, nombor pengenalan kebangsaan dan status perkahwinan
 • status kebenaran kerja
 • CV, resume, surat pengiring, pengalaman kerja terdahulu dan data pendidikan
 • kemahiran dan keupayaan
 • lesen, permit, serta pensijilan profesional dan berkaitan kerja yang lain
 • data berkaitan dengan rujukan
 • data daripada sumber lain, termasuk daripada rujukan anda atau laporan semakan latar belakang berkaitan pemohonan anda, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang bersesuaian
 • dokumentasi yang diperlukan mengikut undang-undang imigresen
 • data akses sistem dan permohonan
 • data pampasan dan daftar gaji
 • data pengurusan bakat, termasuk jawatan
 • rekod pengurusan, termasuk butiran syer bagi saham atau pengarahan biasa

Penggunaan Data Peribadi

Sebarang Data Peribadi yang dikumpul oleh Marriott mungkin digunakan oleh Marriott dan Penyedia Perkhidmatannya bagi tujuan yang ditunjukkan dalam Pernyataan Privasi Ahli Bersekutu dan Pernyataan Privasi Pemohon. Sekiranya kami berniat untuk menggunakan Data Peribadi anda bagi tujuan yang ketara berbeza daripada tujuan-tujuan ini, atau sekiranya kami berniat untuk mendedahkannya kepada pihak ketiga yang tidak dikenal pasti sebelum ini, kami akan memaklumkannya kepada anda. Anda mempunyai peluang untuk menarik diri daripada penggunaan dan/atau pendedahan tersebut apabila ia melibatkan Data Peribadi. Marriott meminta supaya anda mengelakkan penyerahan data yang mungkin memenuhi syarat sebagai data yang sensitif di bawah undang-undang yang berkaitan, kecuali jika data tersebut diperlukan secara sah atau dibenarkan. Marriott tidak akan menyekat mahupun memberi kesan kepada peluang pekerjaan anda sekiranya anda memilih untuk tidak memberikan Data Peribadi sukarela tambahan.

Pendedahan kepada Ahli Gabungan dan Pihak Ketiga

Data Peribadi anda mungkin didedahkan kepada pihak berikut:

 • Marriott Group
 • Pemilik: Pemilik hartanah berjenama Marriott Group yang kami uruskan
 • Penyedia Perkhidmatan: Syarikat-syarikat yang menyediakan produk dan perkhidmatan kepada Marriott contohnya: daftar gaji, skim pencen, penyedia faedah, perkhidmatan sumber manusia, pengurusan prestasi, latihan, pengurusan perbelanjaan, pembekal dan sokongan sistem IT, pihak ketiga yang membantu program pampasan ekuiti, syarikat kad kredit, pengamal perubatan atau kesihatan, badan atau persatuan perdagangan, akauntan, juruaudit, peguam, syarikat insurans, jurubank dan penasihat profesional luaran lain serta penyedia perkhidmatan
 • Pihak Berkuasa Awam dan Kerajaan: Entiti yang mengawal atau mempunyai bidang kuasa ke atas Marriott seperti pihak berkuasa kawal selia, penguatkuasaan undang-undang, badan-badan awam dan badan-badan kehakiman
 • Transaksi Korporat: Pihak ketiga yang berkaitan dengan sebarang penyusunan semula yang dicadangkan atau yang sebenar, penggabungan, jualan, usaha sama, penyerahan hak, pemindahan atau aturan lain bagi semua atau mana-mana bahagian perniagaan, aset atau saham Marriott (termasuk yang berkaitan dengan mana-mana kebankrapan atau prosiding serupa)

Dari semasa ke semasa, Marriott mungkin perlu menyediakan Data Peribadi kepada pihak ketiga yang tidak bergabung ini. Sesetengah pihak ketiga yang tidak bergabung akan terletak di luar bidang kuasa kediaman Individu, termasuk di Amerika Syarikat. Penyedia perkhidmatan pihak ketiga dijangka untuk melindungi kerahsiaan dan keselamatan Data Peribadi, dan hanya menggunakan Data Peribadi untuk peruntukan perkhidmatan kepada Marriott dan sejajar dengan undang-undang bersesuaian. Marriott akan terus bertanggungjawab terhadap Data Peribadi anda yang dipindahkan dan digunakan bersama.

Pendedahan kepada Penyedia Perkhidmatan

Penyedia Perkhidmatan mungkin mempunyai akses kepada Data Peribadi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi mereka, tetapi disekat daripada menggunakan Data Peribadi tersebut bagi tujuan selain daripada menyediakan perkhidmatan untuk kami atau kepada kami. Marriott menuntut Penyedia Perkhidmatan yang mempunyai akses kepada Data Peribadi yang diterima dari EEA dan Switzerland untuk menyediakan tahap perlindungan yang sama seperti yang dikehendaki oleh Prinsip Perisai Privasi. Kami bertanggungjawab dalam memastikan bahawa Penyedia Perkhidmatan kami memproses Data Peribadi dalam cara yang konsisten dengan kewajipan kami di bawah Prinsip tersebut.

Keselamatan Data

Kami menggunakan perlindungan fizikal, elektronik dan pentadbiran yang berpatutan untuk melindungi Data Peribadi anda daripada kehilangan, penyalahgunaan, akses yang tidak dibenarkan, pendedahan, pengubahan dan kemusnahan, dengan mengambil kira sifat Data Peribadi dan risiko yang terlibat dalam pemprosesan maklumat tersebut.

Integriti Data dan Had Tujuan

Kami mengehadkan pengumpulan dan penggunakan Data Peribadi kepada maklumat yang relevan bagi tujuan pemprosesan dan tidak akan memproses Data Peribadi dalam cara yang tidak serasi dengan tujuan maklumat tersebut dikumpul atau kemudiannya dibenarkan oleh anda. Kami mengambil langkah-langkah munasabah bagi memastikan Data Peribadi adalah sesuai dengan penggunaan yang dicadangkan, tepat, lengkap dan terkini setakat yang diperlukan bagi tujuan penggunaan Data Peribadi tersebut.

Akses kepada Data Peribadi

Anda boleh meminta untuk menyemak, memperbetul atau memadam Data Peribadi anda yang disimpan dengan menghantar permintaan bertulis kepada wakil Sumber Manusia anda.

Penguatkuasaan Perisai Privasi dan Penyelesaian Pertikaian

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan, sila kemukakan permintaan anda kepada wakil Sumber Manusia anda. Kami akan menyiasat dan cuba menyelesaikan aduan dan pertikaian berkaitan penggunaan dan pendedahan Data Peribadi mengikut Prinsip Perisai Privasi.

Sekiranya anda tidak berpuas hati, anda juga boleh menghubungi pegawai perlindungan data yang bertanggungjawab untuk negara atau wilayah anda melalui MarriottDPO@marriott.com. Dalam e-mel anda, sila nyatakan negara atau wilayah di mana anda menghubungi kami.

Sekiranya kami tidak berjaya menyelesaikan aduan atau pertikaian anda, anda juga boleh menghubungi JAMS dan mereka akan menyiasat dan membantu anda secara percuma dalam menyelesaikan aduan anda. Sila rujuk: https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield untuk maklumat lanjut. Selain itu, anda boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa perlindungan data untuk negara atau wilayah anda atau di mana dakwaan pelanggaran undang-undang data yang bersesuaian berlaku di http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Marriott komited untuk bekerjasama dengan panel yang ditubuhkan oleh pihak berkuasa perlindungan data EU (DPA) dan Pesuruhjaya Maklumat dan Perlindungan Data Persekutuan Swiss, mengikut kesesuaian, serta mematuhi nasihat mereka berkaitan data sumber manusia yang dipindahkan dari EU dan Switzerland, mengikut kesesuaian, dalam konteks hubungan pekerjaan.

Seperti yang dihuraikan secara lanjut dalam Prinsip Perisai Privasi, pilihan penimbangtaraan terikat juga tersedia untuk anda bagi menangani aduan sisa yang tidak diselesaikan dengan sebarang cara lain. Marriott adalah tertakluk kepada kuasa penyiasatan dan penguatkuasaan Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan A.S. (FTC).

Pendedahan Yang Diperlukan Oleh Undang-Undang

Kami mungkin perlu mendedahkan Data Peribadi sebagai tindak balas kepada permintaan sah oleh pihak berkuasa awam bagi tujuan penguatkuasaan undang-undang atau keselamatan negara atau apabila tindakan sedemikian perlu untuk mematuhi prosiding kehakiman atau perintah mahkamah, atau apabila dikehendaki oleh undang-undang.

Maklumat Hubungan

Jika anda seorang pemohon dan mempunyai sebarang soalan berkaitan Dasar Privasi Perisai Privasi ini, sila hubungi kami melalui e-mel di applicantprivacyinfo@marriott.com, atau sila kirimkan surat ke alamat berikut:

Marriott International, Inc.
Perolehan Bakat
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
Amerika Syarikat

Jika anda seorang ahli bersekutu dan mempunyai sebarang soalan berkaitan Dasar Privasi Perisai Privasi ini, sila hubungi wakil Sumber Manusia tempatan, atau hubungi pegawai perlindungan data yang bertanggungjawab untuk negara atau wilayah anda, jika bersesuaian, melalui MarriottDPO@marriott.com. Dalam e-mel anda, sila nyatakan negara atau wilayah di mana anda menghubungi kami. Anda juga boleh menulis surat kepada pegawai perlindungan data ke alamat berikut:

Marriott International, Inc.
Pegawai Perlindungan Data
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
Amerika Syarikat

Perubahan Dasar Privasi

Dasar ini boleh berubah dari semasa ke semasa, konsisten dengan keperluan Perisai Privasi. Anda boleh menentukan bila Dasar ini kali terakhir disemak dengan merujuk kepada petunjuk "KEMAS KINI TERAKHIR" pada bahagian atas halaman ini. Sebarang perubahan kepada Dasar kami akan berkuatkuasa dari saat Dasar yang disemak disiarkan pada Laman.

Entiti Marriott A.S. yang dilindungi oleh Dasar ini
Marriott Hotel Services, Inc.
Marriott International Administrative Services, Inc.
Marriott Rewards, Inc.
Marriott Worldwide Reservation Services, LLC
Starwood Hotels & Resorts Management Company, LLC
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC
Starwood Reservations LLC
The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC
Galaxy Hotel Systems LLC


[1] EEA termasuk negara-negara EU dan juga Iceland, Liechtenstein dan Norway.