OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI DANYCH WNIOSKODAWCY

Ostatnia aktualizacja: 25-01-2019

Grupa Marriott, w skład której wchodzi Marriott International, Inc. i jej spółki stowarzyszone („Marriott”), ceni sobie zaufanie i zobowiązuje się do odpowiedzialnego zarządzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych. Podczas tworzenia i wypełniania wniosku, Marriott może zbierać lub w przyszłości będzie zbierał dane o Tobie, Twoich potencjalnych relacjach z Marriottem lub Twojej dotychczasowej historii zatrudnienia. Marriott odnosi się do takich danych jak do „Danych Osobowych”.

Niniejsze Oświadczenie o prywatności danych wnioskodawcy („Oświadczenie”) opisuje praktyki Marriott w związku z danymi osobowymi, które mogą być gromadzone za pośrednictwem tej strony internetowej lub w inny sposób w związku z Twoim wnioskiem o pracę lub staż w firmie Marriott. Dane osobowe przekazane w innych witrynach internetowych Marriott, na przykład przy dokonywaniu rezerwacji jako gość lub po zatrudnieniu kandydata, będą stosowane zgodnie z Globalnym Oświadczeniem o Ochronie Prywatności i Oświadczeniem o Prywatności Danych Współpracownika Grupy Marriott.

GROMADZENIE DANYCH

Dane, które podasz

Marriott może zebrać od Ciebie następujące dane w związku z wnioskiem:

 • imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne dane kontaktowe;
 • nazwa użytkownika i hasło, w celu ułatwienia składania wniosku;
 • status autoryzacji pracy;
 • CV, list motywacyjny, wcześniejsze doświadczenie zawodowe i dane dotyczące edukacji;
 • umiejętności i zdolności;
 • zawodowe i inne związane z pracą licencje, zezwolenia i posiadane certyfikaty;
 • dane dotyczące referencji;
 • wszelkie inne dane, które zdecydujesz się przekazać firmie Marriott (jak m.in. preferencje dotyczące zatrudnienia, chęć przeniesienia, obecne i pożądane wynagrodzenie, nagrody lub członkostwo zawodowe).

Marriott prosi o uniknięcie przesyłania danych, które mogą kwalifikować się jako dane poufne zgodnie z obowiązującym prawem, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wymagane prawem lub dozwolone. Obejmuje to dane dotyczące warunków biometrycznych, medycznych lub zdrowotnych, pochodzenia genetycznego, rasowego, etnicznego, życia seksualnego, lub praktyk lub orientacji seksualnej, przekonań religijnych, filozoficznych lub ideologicznych, opinii politycznych, przynależności do związków zawodowych, w tym poglądów i działań, informacji o środkach zabezpieczenia społecznego, a także postępowań administracyjnych i karnych oraz sankcji. Wrażliwe dane osobowe mogą wymagać dodatkowego poziomu ochrony lub wyższej staranności. Wrażliwe dane osobowe obejmują specjalne kategorie danych określone przez RODO.

Czasami dane osobowe przekazane firmie Marriott, w tym dane dotyczące wykształcenia, mogą zawierać dane wymienione w poprzednim akapicie. W takim przypadku wyraźnie upoważniasz Marriott do przetwarzania danych do celów Twojego wniosku o pracę.

Wszelkie dane przesyłane za pośrednictwem tej witryny muszą być prawdziwe, kompletne i nie wprowadzać w błąd. Podanie niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych może doprowadzić do odrzucenia Twojego wniosku w trakcie procesu aplikacyjnego lub postępowania dyscyplinarnego, w tym natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy, jeśli jesteś pracownikiem Marriottu. Ponadto Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że przesyłane dane nie naruszają praw osób trzecich.

Jeśli podasz do firmy Marriott dane osobowe osoby polecającej lub jakiejkolwiek innej osoby, Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że masz prawo do przekazania tych danych do Marriottu.

Dane pozyskane z innych źródeł

Marriott może uzyskać dane o Tobie od osoby polecającej lub ze świadectwa o niekaralności oraz zdolności kredytowej, w związku z Twoim wnioskiem, zgodnie z obowiązującym prawem. Marriott może również zbierać „inne dane”, które generalnie nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości, ani nie odnoszą się bezpośrednio do danej osoby. W zakresie, w jakim inne dane ujawniają Twoją konkretną tożsamość lub odnoszą się do konkretnej osoby, będziemy traktować inne dane jako dane osobowe. Inne dane obejmują:

 • dane z przeglądarek internetowych i urządzeń,
 • dane o użytkowaniu aplikacji,
 • dane gromadzone za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych i innych technologii,
 • dane demograficzne i inne dane dostarczone przez Ciebie,
 • dane zbiorcze.

WYKORZYSTYWANIE I UJAWNIANIE DANYCH

Marriott gromadzi i przetwarza dane o Tobie z następujących powodów:

 • ponieważ dobrowolnie podajesz te dane,
 • ponieważ te dane są niezbędne do podjęcia kroków, na Twoją prośbę przed podjęciem pracy,
 • ponieważ dane te mają szczególne znaczenie dla Marriottu i ma on szczególny uzasadniony interes prawny do ich przetwarzania,
 • w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • w razie konieczności ochrony istotnych interesów każdej osoby.

Jeżeli przetwarzanie dotyczy danych przekazanych dobrowolnie do firmy Marriott lub przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, skontaktuj się z applicantprivacyinfo@marriott.com.

Dane, które przesyłasz za pośrednictwem tej strony internetowej, będą wykorzystywane do celów rekrutacji, zarządzania i planowania globalnego personelu Marriott, zgodnie z obowiązującym prawem, w tym:

 • do przetworzenia Twojej aplikacji,
 • do oceny Twoich umiejętności i kwalifikacji do pracy,
 • do przeprowadzenia kontroli referencji,
 • aby odpowiedzieć na Twoje pytania i komunikować się z Tobą na temat Twojego wniosku oraz aby przesyłać Ci informacje dotyczące tej witryny i zmian w zasadach i polisach firmy Marriott,
 • w celu przestrzegania lub monitorowania zgodności z jakimkolwiek obowiązującym prawem lub regulacjami,
 • aby przeprowadzić odpowiednie kontrole o niekaralności i zdolności kredytowej, jeśli Marriott zaoferuje Ci stanowisko,
 • w celu zachowania innych uzasadnionych interesów firmy Marriott, na przykład w celach administracyjnych Marriottu, sumarycznej sprawozdawczości zarządczej, szkoleń wewnętrznych i ogólnie wymaganych do prowadzenia działalności w ramach Grupy Marriott.

Twoje dane zostaną dodane do bazy danych kandydatów hotelu Marriott i mogą zostać wykorzystane do wzięcia Twojej aplikacji pod uwagę na stanowisko inne niż to/te o które się dotychczas ubiegałeś. Jeśli nie chcesz, aby Marriott tego zrobił, zgłość to poprzez maila: applicantprivacyinfo@marriott.com. Jeśli zostałeś zatrudniony przez firmę Marriott, dane osobowe zebrane w związku z Twoim wnioskiem mogą zostać włączone do systemu zasobów ludzkich Marriottu i mogą być wykorzystywane do zarządzania procesem zatrudniania nowego współpracownika; wszelkie takie dane mogą stać się częścią pliku współpracownika i mogą być wykorzystywane do innych celów związanych z zatrudnieniem, zgodnie z obowiązującym prawem.

Jeśli jednak nie dostarczysz wymaganych danych do obsługi Twojego wniosku, Marriott może nie być w stanie rozpatrzyć Twojego wniosku.

Marriott może udostępniać dane osobowe podmiotom powiązanym, które są zaangażowane w ocenę kandydatów na dane stanowisko. Marriott pozostanie odpowiedzialny za dane osobowe, które są wspólnie używane z podmiotami stowarzyszonymi. Marriott udostępni dane pracownikom, którzy muszą poznać informacje, zgodnie z naszymi zasadami, w tym personelowi działu rekrutacji, działu zasobów ludzkich i technologii informatycznych oraz działu odpowiedzialnego za stanowisko, o które się ubiegasz. Lista firm stowarzyszonych, które mogą przetwarzać dane osobowe, jest dostępna na żądanie (należy zapoznać się z sekcją „Kontakt” na końcu niniejszej polityki).

Marriott może udostępniać dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług, którzy świadczą takie usługi, jak hosting i obsługa tej strony internetowej, rekrutacja pomocy, przetwarzanie czeków i podobne usługi.

Marriott może również przekazywać dane stronom trzecim w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, spółki z kapitałem mieszanym, cesji, przeniesienia lub innego rodzaju zbycia całości lub części działalności, aktywów lub akcji Marriottu (w tym w związku z bankructwem lub podobnymi procedurami).

W pewnych ograniczonych okolicznościach firma Marriott może również udostępniać ograniczone dane osobowe właścicielom posiadanych przez nas nieruchomości oznaczonych marką Grupy Marriott.

Firma Marriott może również wykorzystywać i udostępniać dane osobowe, zgodnie z opinią Marriottu, które są niezbędne lub właściwe: (a) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym prawem poza krajem lub regionem; (b) w celu dostosowania się do procesu prawnego; (c) do reagowania na prośby władz publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych spoza kraju lub regionu Twojego zamieszkania oraz spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub wymogów organów ścigania; (d) w celu egzekwowania zasad i warunków firmy Marriott; (e) w celu ochrony działań Marriottu lub innych naszych oddziałów; (f) w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności firmy Marriott i/lub naszych oddziałów, Ciebie lub innych osób; oraz (g) aby umożliwić Marriottowi realizowanie dostępnych środków zaradczych lub ograniczyć szkody, które może ponieść Marriott.

Ujawnianie Twoich danych osobowych może obejmować przekazywanie danych osobowych do innych krajów. Jeśli znajdujesz się w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”)[1], mogą to być kraje spoza EOG. Niektóre z tych krajów są uznawane przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony zgodnie z normami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. Jeśli chodzi o transfery do innych krajów, firma Marriott wprowadziła odpowiednie środki, takie jak ramy Ochrony Prywatności UE-USA i Szwajcarii-USA, w celu ochrony danych. Informacje na temat certyfikacji naszej Ochrony Prywatności znajdują się w sekcji „Certyfikowana Ochrona Prywatności” poniżej.

ZATRZYMYWANIE DANYCH

Marriott zachowa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszym oświadczeniu, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Marriott może również zachować Twoje dane w celu rozważenia, czy Twoje umiejętności są odpowiednie dla innych możliwości zatrudnienia. Jeśli nie życzysz sobie, aby firma Marriott przechowywała Twoje dane osobowe w tym celu, zgłość się poprzez maila applicantprivacyinfo@marriott.com. Marriott może usunąć z naszej bazy danych informacje osobowe odnoszące się do nieaktywnych kont, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących zobowiązań prawnych lub regulacyjnych. Ponadto, Marriott może usunąć Twoje dane osobowe (CV) z bazy danych w dowolnym czasie i bez podawania przyczyny. W związku z tym zachowaj swoją własną kopię danych osobowych, które dostarczyłeś firmie Marriott.

PASYWNE GROMADZENIE DANYCH: PLIKI COOKIE I PODOBNA TECHNOLOGIA

Firma Marriott i jej dostawcy usług mogą używać plików „cookie” i podobnych technologii na tej stronie. Więcej informacji można znaleźć w Oświadczeniu dotyczącym prywatności i plików cookie firmy Marriott pod adresem: https://www.marriott.com/about/privacy-pl.mi i Preferencja śledzenia na dole strony internetowej Marriott: (https://www.marriott.com/default.mi).

DOSTĘP I KOREKTA

Możesz uzyskiwać dostęp, przeglądać i zmieniać swoje dane osobowe przechowywane w tym miejscu, ponownie logując się na tej stronie i aktualizując dane swojego konta. Zaktualizowany profil zostanie użyty jako domyślny przy następnym wniosku o pracę przy użyciu konta online. Zwróć uwagę, że wszelkie zmiany wprowadzone w Twoim profilu będą widoczne dla firmy Marriott. Aby zmienić dane osobowe, które już przesłałeś do rozpatrzenia dla określonej pozycji, zaktualizuj swój profil i prześlij ponownie wniosek dotyczący tego stanowiska. Marriott zachęca do niezwłocznego aktualizowania Twoich danych osobowych, jeśli ulegną one zmianie lub będą niedokładne.

Oprócz danych zawartych w Twoim profilu, możesz, o ile zezwala na to obowiązujące prawo, poprosić o dostęp, korektę, ograniczenie, usunięcie i przeniesienie danych osobowych firmy Marriott dotyczących Ciebie. Marriott zareaguje zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli chciałbyś złożyć taki wniosek, wyślij wiadomość e-mail do firmy Marriott na adres: requestprivacyinfo@marriott.com lub skontaktuj się z firmą Marriott pocztą:

Marriott International, Inc.
Talent Acquisition
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
United States of America

W swojej prośbie wyjaśnij, jakie dane osobowe chcesz uzyskać lub zmienić, czy chcesz, aby dane osobowe, które dostarczyłeś firmie Marriott zostały usunięte z bazy danych Marriottu, lub w inny sposób powiadom Marriott, jakie ograniczenia chcesz wprowadzić w korzystaniu z Twoich danych osobowych przez Marriott. Ze względów bezpieczeństwa, firma Marriott może realizować prośby tylko w odniesieniu do danych powiązanych z konkretnym adresem e-mail użytym do wysłania do Marriottu Twojej prośby, zaś Marriott może potrzebować zweryfikować Twoją tożsamość przed realizacją Twojej prośby. Marriott postara się spełnić taką prośbę tak szybko, jak to będzie możliwe. Należy pamiętać, że niektóre dane osobowe mogą być zwolnione z takich praw dostępu, poprawiania lub usuwania zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Skargę dotyczącą sposobu, w jaki firma Marriott przetwarza Twoje dane osobowe możesz złożyć w Urzędzie Ochrony Danych w Twoim kraju lub regionie. Aby uzyskać dane kontaktowe, patrz sekcja „Informacje dodatkowe” poniżej.

OCHRONA

Marriott dąży do zastosowania racjonalnych środków organizacyjnych, technicznych i administracyjnych w celu ochrony danych osobowych w sieci Marriott. Niestety, nie ma 100% gwarancji bezpieczeństwa dla transmisji danych przez Internet lub za pośrednictwem systemu pamięci masowej. Jeśli masz powody, by uważać, że Twoja interakcja z Marriottem nie jest już bezpieczna (na przykład, jeśli czujesz, że bezpieczeństwo któregoś z kont, które masz w serwisie Marriott zostało naruszone), natychmiast powiadom o tym firmę Marriott zgodnie z sekcją „Kontakt” poniżej.

Nie wysyłaj poufnych danych do firmy Marriott za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za stosowanie odpowiedniego poziomu ostrożności przy każdorazowym komunikowaniu się z firmą Marriott.

LINKI DO STRON INTERNETOWYCH STRON TRZECICH

Niniejsza witryna może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Niniejsze oświadczenie nie dotyczy, a firma Marriott nie ponosi odpowiedzialności, prywatności, danych lub innych praktyk stron trzecich, w tym stron trzecich, które obsługują dowolną witrynę lub usługę, z którą ta strona się łączy. Umieszczenie linku na tej stronie nie oznacza poparcia dla połączonej strony lub usługi przez Marriott lub naszych partnerów. Marriott zachęca do zapoznania się z informacjami prawnymi opublikowanymi na tych stronach, w tym ich polityką prywatności.

PRAWO MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WNIOSKU O PRACĘ

Niniejsza witryna pozwala ubiegać się o pracę na całym świecie, jako korzyść ze scentralizowanej globalnej funkcji rekrutacyjnej firmy Marriott. Niniejsza witryna jest obsługiwana ze Stanów Zjednoczonych. W związku z tym wszelkie dane osobowe przesyłane do tej witryny będą gromadzone w Stanach Zjednoczonych i będą podlegać amerykańskim przepisom prawnym. Jeśli jednak Marriott udostępni Twoje dane osobowe podmiotowi stowarzyszonemu z siedzibą w innym kraju lub regionie jako potencjalnemu pracodawcy, podmiot stowarzyszony zajmie się Twoimi danymi osobowymi zgodnie z niniejszą polityką. Wszelkie decyzje związane z zatrudnieniem lub inne decyzje związane z naborem do pracy będą podejmowane przez podmiot zatrudniający zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju lub regionie, w którym dane stanowisko zostanie zlokalizowane.

O OSOBACH NIELETNICH

Niniejsza witryna nie jest przeznaczona do użytku przez osoby nieletnie w świetle obowiązującego prawa. Żądamy, aby nie przekazywały danych osobowych za pośrednictwem tej strony internetowej.

AKTUALNY PERSONEL MARRIOTTU

Jeśli obecnie pracujesz w firmie Marriott lub w jednym z jej oddziałów, musisz mieć prawo ubiegać się o inne stanowisko w sieci Marriott, aby móc korzystać z witryny karier. Jeśli przyjmiesz takie stanowisko, Twoje programy świadczeń i polityka kadrowa mogą ulec zmianie. Należy skonsultować się z kierownikiem działu kadr w sprawie nowego stanowiska w kwestii kwalifikowalności wniosków, programów świadczeń i polityk kadrowych mających zastosowanie do tego stanowiska.

Niniejsza witryna nie jest przeznaczona do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z lokalnym prawem lub przepisami.

CERTYFIKOWANA OCHRONA PRYWATNOŚCI

Marriott posiada certyfikat zgodności z ramami Ochrony Prywatności UE-USA i Szwajcarii-USA. Nasze certyfikaty można znaleźć na stronie: www.privacyshield.gov/list. Więcej informacji na temat zasad Ochrony Prywatności można znaleźć na stronie: www.privacyshield.gov. Nasza Polityka dotycząca Ochrony Prywatności w zakresie danych HR znajduje się tutaj.

ZMIANY OŚWIADCZENIA

Marriott zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia w dowolnym momencie w celu uwzględnienia przyszłych wydarzeń biznesowych, lub zmian w branży lub tendencji prawnych. Marriott opublikuje poprawione oświadczenie na tej witrynie, lub ogłosi zmianę na stronie głównej tej witryny. Możesz określić, kiedy Wyciąg został skorygowany, odwołując się do legendy „Ostatnia aktualizacja” znajdującej się na górze tego Oświadczenia. Wszelkie zmiany zaczną obowiązywać wraz z opublikowaniem zmienionego Oświadczenia na tej witrynie. Kontynuując korzystanie z tej strony internetowej po wprowadzeniu zmian w Oświadczeniu, uznaje się, że zgodziłeś się na takie zmiany. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszego oświadczenia w całości lub w części, możesz nie kontynuować korzystania z tej witryny.

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności prosimy o kontakt pod adresem: applicantprivacyinfo@marriott.com lub pocztą:

Marriott International, Inc.
Talent Acquisition
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
United States of America

Aby uzyskać dodatkowe informacje o naszych praktykach zarządzania skargami i kontaktach, zapoznaj się z naszą Polityką firmy Marriott w zakresie Tarczy Prywatności USA – Dane HR. Ponieważ Twoja korespondencja e-mail z nami nie zawsze jest bezpieczna, prosimy nie podawać nam poufnych danych w wiadomościach e-mail.

INFORMACJE DODATKOWE

Możesz także:

Skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych odpowiedzialnym za Twój kraj lub region poprzez: MarriottDPO@marriott.com. W swoim e-mailu podaj kraj lub region, z którego się kontaktujesz.

Ponadto możesz wnieść skargę do organu ochrony danych w swoim kraju lub regionie lub w przypadku domniemanego naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych na stronie http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id =612080.

 

PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI

Przesyłając zgłoszenie, przyjmuję do wiadomości, że zapoznałem(-am) się z niniejszą Polityką Prywatności, o której mowa powyżej, oraz że rozumiem i akceptuję postanowienia dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, przekazywania i ujawniania moich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 25-01-2019

POLITYKA FIRMY MARRIOTT W ZAKRESIE OCHRONY PRYWATNOŚCI USA – DANE HR

Marriott International, Inc. i amerykańskie filie wymienione na końcu niniejszej Polityki („Marriott”) stworzyły niniejszą Politykę Prywatności dotyczącą Ochrony Prywatności, aby pomóc Ci dowiedzieć się, w jaki sposób traktujemy dane o zasobach ludzkich („HR”), które otrzymujemy od naszych oddziałów, właścicieli i franczyzobiorców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”)[1] i Szwajcarii w ramach programu Ochrony Prywatności. Poniższa Polityka Prywatności dotycząca Ochrony Prywatności uzupełnia Oświadczenie o Prywatności Danych Współpracownika i Oświadczenie o Prywatności Danych Wnioskodawcy. Terminy pisane wielką literą w niniejszej Polityce dotyczącej Ochrony Prywatności mają takie samo znaczenie, jak w Oświadczeniu o Prywatności Danych Współpracownika i Oświadczeniu o Prywatności Danych Wnioskodawcy, o ile nie określono inaczej.

Marriott przystąpił do programu Ochrona Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA („Ochrona Prywatności”) i zobowiązuje się do przestrzegania Zasad Ochrony Prywatności, w tym Zasad Uzupełniających (zwanych łącznie „Zasadami”) dla wszystkich danych HR otrzymywanych z EOG i Szwajcarii. Więcej informacji o Ochronie Prywatności można znaleźć na: https://www.privacyshield.gov; a listę certyfikowanych organizacji można znaleźć na: www.privacyshield.gov/list.

Dane osobowe otrzymywane z EOG i Szwajcarii
Marriott może otrzymywać aktualne, przeszłe lub przyszłe dane osobowe współpracowników („osób indywidualnych”) od podmiotów w EOG i Szwajcarii, takie jak:

 • imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne dane kontaktowe;
 • dane osobowe, takie jak osoby pozostające na utrzymaniu, PESEL i stan cywilny;
 • status autoryzacji pracy;
 • CV, list motywacyjny, wcześniejsze doświadczenie zawodowe i dane dotyczące edukacji;
 • umiejętności i zdolności;
 • zawodowe i inne związane z pracą licencje, zezwolenia i posiadane certyfikaty;
 • dane dotyczące referencji;
 • dane z innych źródeł, w tym świadectwo o niekaralności, zdolność kredytowa- w związku z wnioskiem, zgodnie z obowiązującym prawem;
 • dokumentacja wymagana zgodnie z prawem imigracyjnym;
 • dane dostępu do systemu i aplikacji;
 • dane dotyczące wynagrodzeń i płac;
 • dane dotyczące zarządzania talentami, w tym stanowisko;
 • zapisy dotyczące zarządzania, w tym szczegóły dotyczące akcji zwykłych lub stanowisk kierowniczych.

Wykorzystanie danych osobowych
Wszelkie dane osobowe gromadzone przez Marriott mogą być wykorzystywane przez firmę Marriott i jej dostawców usług w celach wskazanych w Oświadczeniu o Prywatności Danych Współpracownika i Oświadczeniu o Prywatności Danych Wnioskodawcy. Jeżeli nastąpi potrzeba, aby użyć Twoich danych osobowych do celów znacznie różniących się od tych podanych powyżej lub jeśli zamierzamy je ujawnić osobie trzeciej, która nie została wcześniej zidentyfikowana, powiadomimy Cię o tym. Masz możliwość zrezygnowania z takich zastosowań i/lub ujawnień w przypadku, gdy obejmuje to dane osobowe. Marriott prosi o uniknięcie przesyłania danych, które mogą kwalifikować się jako dane poufne zgodnie z obowiązującym prawem, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wymagane prawem lub dozwolone. Marriott nie ograniczy ani nie będzie miał wpływu na możliwości zatrudnienia, jeśli zdecydujesz się nie podawać dodatkowych dobrowolnych danych osobowych.

Ujawnianie informacji podmiotom stowarzyszonym i stronom trzecim
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym podmiotom:

 • Grupie Marriott,
 • Właścicielom: Właściciele nieruchomości pod marką Marriott Group, którymi zarządzamy,
 • Dostawcom usług: firmy, które oferują produkty i usługi dla Marriottu, takie jak: lista płac, program emerytalny, zasiłki, usługi kadrowe, zarządzanie wydajnością, szkolenia, zarządzanie wydatkami, dostawcy systemów IT i wsparcia, strony trzecie pomagające w ubieganiu się o odszkodowania, karta kredytowa firmy, lekarze lub pracownicy służby zdrowia, organizacje i stowarzyszenia handlowe, księgowi, audytorzy, prawnicy, ubezpieczyciele, bankowcy i inni zewnętrzni profesjonalni doradcy i usługodawcy,
 • Władzom publicznym i rządowym: podmioty, które regulują lub sprawują jurysdykcję nad Marriottem, takie jak organy regulacyjne, organy ścigania, organy publiczne i organy sądowe,
 • Transakcjom korporacyjnym: strona trzecia w związku z proponowaną lub faktyczną reorganizacją, fuzją, sprzedażą, wspólnym przedsięwzięciem, cesją, przeniesieniem lub inną dystrybucją całości lub dowolnej części działalności, aktywów lub akcji Marriottu (w tym w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem).

Może nastąpić sytuacja, w której Marriott może mieć potrzebę udostępnienia danych osobowych tym niezrzeszonym stronom trzecim. Niektóre niepowiązane strony trzecie będą znajdować się poza krajową jurysdykcją osób indywidualnych, w tym w Stanach Zjednoczonych. Oczekuje się, że zewnętrzni dostawcy usług będą chronić poufność i bezpieczeństwo danych osobowych i będą wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz firmy Marriott i zgodnie z obowiązującym prawem. Marriott pozostanie odpowiedzialny za Twoje dane osobowe, które są przekazywane i wspólnie wykorzystywane.

Ujawnianie informacji usługodawcom

Usługodawcy mogą mieć dostęp do danych osobowych potrzebnych do wykonywania ich funkcji, ale nie mogą korzystać z danych osobowych do celów innych niż świadczenie usług za nas lub dla nas. Marriott wymaga, aby usługodawcy, którzy mają dostęp do danych osobowych otrzymywanych z EOG i Szwajcarii, zapewnili ten sam poziom ochrony, jaki wymagany jest przez Zasady Ochrony Prywatności. Jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie, że nasi dostawcy usług przetwarzają dane osobowe w sposób zgodny z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z Zasad.

Bezpieczeństwo danych

Stosujemy rozsądne fizyczne, elektroniczne i administracyjne zabezpieczenia w celu ochrony Twoich danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, biorąc pod uwagę charakter danych osobowych i ryzyko związane z przetwarzaniem tych informacji.

Integralność danych i ograniczenie celu

Ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych do informacji istotnych dla celów przetwarzania i nie będziemy przetwarzać danych osobowych w sposób niezgodny z celami, dla których te dane zostały zebrane lub później autoryzowane przez Ciebie. Podejmujemy uzasadnione kroki, aby zapewnić, że dane osobowe są wiarygodne w odniesieniu do zamierzonego wykorzystania, dokładne, kompletne i aktualne w zakresie niezbędnym do celów, w których wykorzystujemy dane osobowe.

Dostęp do danych osobowych

Możesz poprosić o sprawdzenie, poprawienie lub usunięcie danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, wysyłając pisemną prośbę do przedstawiciela Działu Kadr.

Egzekwowanie Ochrony Prywatności i rozwiązywanie sporów

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, prosimy o przedłożenie wniosku u przedstawiciela działu kadr. Zbadamy i spróbujemy rozwiązać skargi i spory dotyczące wykorzystania i ujawnienia danych osobowych zgodnie z Zasadami Ochrony Prywatności.

Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany(-a), możesz również skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych odpowiedzialnym za Twój kraj lub region przez MarriottDPO@Marriott.com. W swoim e-mailu podaj kraj lub region, z którego się kontaktujesz.

Jeśli nie będziemy w stanie rozstrzygnąć Twoich skarg lub sporów, możesz również skontaktować się z JAMS, a oni zbadają sytuację i pomogą Ci bezpłatnie w rozpatrzeniu Twojej skargi. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. Ponadto możesz wnieść skargę do organu ochrony danych w swoim kraju lub regionie lub w przypadku domniemanego naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych na stronie http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id =612080.

Marriott zobowiązuje się do współpracy z zespołem ustanowionym przez unijne Organy Ochrony Danych (DPA) i szwajcarskim Federalnym Inspektorem Ochrony Danych i Informacji, stosownie do przypadku, i stosuje się do udzielonych przez nie porad w zakresie danych dotyczących zasobów ludzkich przekazywanych z UE i Szwajcarii, stosownie do przypadku, w kontekście stosunku pracy.

Jak wyjaśniono szczegółowo w Zasadach Ochrony Prywatności, dostępna jest również wiążąca opcja arbitrażu w celu rozpatrzenia pozostałych skarg, które nie zostały rozwiązane w żaden inny sposób. Marriott podlega władzy dochodzeniowej i egzekucyjnej Federalnej Komisji Handlu USA (FTC).

Ujawnienia wymagane przez prawo

Być może będziemy musieli ujawnić dane osobowe w odpowiedzi na zgodne z prawem żądanie władz publicznych dotyczące egzekwowania prawa lub bezpieczeństwa narodowego, lub gdy takie działanie jest niezbędne do zastosowania się do postępowania sądowego lub nakazu sądowego, lub gdy wymaga tego prawo.

Informacje kontaktowe

Jeśli jesteś wnioskodawcą i masz pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności dotyczącej Ochrony Prywatności, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: applicantprivacyinfo@marriott.com lub napisz na poniższy adres:

Marriott International, Inc.
Talent Acquisition
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
United States of America

Jeśli jesteś współpracownikiem i masz pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem ds. zasobów ludzkich, lub skontaktuj się z inspektorem ochrony danych odpowiedzialnym za Twój kraj lub region, jeśli to możliwe, za pośrednictwem serwisu MarriottDPO@Marriott.com. W swoim e-mailu podaj kraj lub region, z którego się kontaktujesz. Możesz też napisać do inspektora ochrony danych na następujący adres:

Marriott International, Inc.
Data Protection Officer
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
United States of America

Zmiany w Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka może co jakiś czas ulegać zmianie, zgodnie z wymogami Ochrony Prywatności. Możesz sprawdzić, kiedy ta Polityka była ostatnio zmieniana, odwołując się do legendy „OSTATNIA AKTUALIZACJA” na początku niniejszego dokumentu. Wszelkie zmiany w naszej Polityce zaczną obowiązywać po opublikowaniu zmienionej Polityki w witrynie.

Podmioty Marriott Marriott objęte niniejszą Polityką
Marriott Hotel Services, Inc.
Marriott International Administrative Services, Inc.
Marriott Rewards, Inc.
Marriott Worldwide Reservation Services, LLC
Starwood Hotels & Resorts Management Company, LLC
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC
Starwood Reservations LLC
The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC
Galaxy Hotel Systems LLC


[1] EEA obejmuje kraje UE, a także Islandię, Liechtenstein i Norwegię.