Przejdź do treści

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług w zakresie udziału w Programie The Ritz-Carlton Yacht Collection w Marriott Bonvoy™

Obowiązuje od stycznia 2023 r.

 

Poniższe warunki świadczenia usług („Warunki RCYC”) dotyczą udziału The Ritz-Carlton Yacht Collection („RCYC”) w Programie lojalnościowym Marriott Bonvoy („Program lojalnościowy”). Warunki RCYC zostają niniejszym włączone do regulaminu Programu lojalnościowego („Zasady Programu”).
 

Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych Warunkach RCYC, będą mieć znaczenie przypisane im w Zasadach Programu, dostępnych pod adresem https://www.marriott.com/pl-pl/loyalty/terms/default.mi, i włączonych do niniejszego dokumentu przez odniesienie. W zakresie, w jakim Zasady Programu są sprzeczne z niniejszymi Warunkami RCYC, niniejsze Warunki RCYC mają pierwszeństwo w odniesieniu do Uczestników Programu lojalnościowego („Uczestnicy”) podróżujących w ramach oferty RCYC.
 

Uczestnicząc w Programie lojalnościowym, Uczestnik akceptuje wszystkie Zasady Programu, w tym niniejsze Warunki RCYC. Obowiązkiem Uczestnika jest ich przeczytanie i przestrzeganie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i/lub modyfikacji Warunków RCYC według własnego uznania w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. O ile nie wskazano inaczej, takie zmiany wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków RCYC pod kątem zmian. Data wejścia w życie Warunków RCYC będzie widoczna na górze strony.


 

1. WPROWADZENIE

 

The Ritz-Carlton Yacht Collection to partner w zakresie zdobywania i wymiany Punktów oraz wyjątkowy Uczestnik Programu lojalnościowego. Uczestnicy, którzy rezerwują i realizują Rejsy i/lub rezerwacje w Cenach pakietów hotelowych RCYC (zgodnie z definicją każdego takiego terminu) za pośrednictwem RCYC, podlegają Zasadom Programu, niniejszym Warunkom RCYC, Regulaminowi rezerwacji RCYC, Umowie biletowej RCYC oraz dodatkowym postanowieniom opisanym w sekcji dotyczącej aktów prawnych na stronie internetowej pod adresem https://www.ritzcarltonyachtcollection.com/↗.

 

 

 

2. UCZESTNICTWO

 

Uczestnicy z aktywnym Kontem Uczestnika wolnym od zaległości są uprawnieni do otrzymywania Punktów, Nocy statusowych i innych korzyści Programu lojalnościowego za wszystkie ukończone Rejsy zarezerwowane i zakupione za pośrednictwem The Ritz-Carlton Yacht Collection.
 

Aby mieć pewność, że Punkty i Noce statusowe zostaną przypisane do prawidłowego Konta Uczestnika, Uczestnicy muszą podać prawidłowy Numer Uczestnika w momencie zakupu lub do trzydziestu (30) dni przed planowaną datą rozpoczęcia Rejsu.

 

 

 

3. ZDOBYWANIE PUNKTÓW I NOCY STATUSOWYCH W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 

Wszyscy Uczestnicy Programu Marriott Bonvoy, niezależnie od statusu Elite, otrzymają pięć (5) Punktów bazowych za każdego dolara amerykańskiego lub ekwiwalent w innej walucie za część gotówkową Ceny Rejsu (zdefiniowanej poniżej), która jest fakturowana na Uczestnika i przez niego opłacana oraz zostaje wydana na opublikowane przez RCYC Rejsy według pełnej taryfy indywidualnej („Rejsy” lub indywidualnie „Rejs”). Termin „Cena Rejsu”, zgodnie z definicją zawartą w Umowie biletowej RCYC (zdefiniowanej poniżej), obejmuje zakwaterowanie w apartamencie, jedzenie i rozrywkę na pokładzie, napoje bezalkoholowe, wina i alkohole, standardowy dostęp do sieci Wi-Fi oraz napiwki pokładowe. Ceny Rejsu dotyczą jednej osoby, przy założeniu obecności dwóch osób w apartamencie. Część gotówkowa opłaconej Ceny Rejsu jest uznawana za Kwalifikującą się opłatę w ramach Programu lojalnościowego.
 

Ceny Rejsu nie obejmują opłat lotniczych, transferów, zakwaterowania w hotelach, rozszerzonego bezprzewodowego dostępu do Internetu, posiłków w specjalnych restauracjach, podatków, opłat i kosztów portowych, opłat za obsługę i przechowywanie bagażu, opłat za korzystanie z kart kredytowych, dopłat, opłat lub należności nałożonych przez władze państwowe lub quasi-państwowe, wycieczek na ląd, zwiedzania ani jedzenia na lądzie, opłat wizowych, prania ani czyszczenia chemicznego, ani żadnych przedmiotów lub usług o charakterze osobistym, takich jak opłaty za opiekę medyczną ponoszone na pokładzie lub na lądzie w związku z leczeniem, schorzeniami lub opuszczeniem statku z przyczyn medycznych, opłaty za usługi spa, usługi fryzjersko-kosmetyczne, za które mogą być pobierane oddzielne opłaty. Wszystkie pozycje wyraźnie wyłączone z Ceny Rejsu, z wyjątkiem niektórych pakietów hotelowych, nie kwalifikują się do zdobycia Punktów („Niekwalifikujące się opłaty”).
 

Uczestnik zdobędzie Punkty za maksymalnie trzy (3) apartamenty, przy podwójnym obłożeniu, za które zapłacił, pod warunkiem że zarezerwował i zakwaterował się w jednym (1) z apartamentów.
 

Uczestnicy otrzymają pięć (5) Punktów bazowych za każdego dolara amerykańskiego lub jego równowartość w innej walucie, wydane na poczet ceny pakietu hotelowego zarezerwowanego za pośrednictwem RCYC w Obiektach uczestniczących w Programie lojalnościowym („Cena pakietu hotelowego RCYC”). Kwalifikujące się opłaty w ramach Ceny pakietu hotelowego RCYC obejmują cenę pokoju, transfer na jacht i z jachtu oraz śniadanie.
 

Niekwalifikujące się opłaty za Punkty w ramach Ceny pakietu hotelowego RCYC obejmują między innymi podatki, opłaty za obsługę, napiwki i inne opłaty. Uczestnicy mogą zarabiać na Kwalifikujących się opłatach, na przykład za dodatkowe wydatki, uiszczanych bezpośrednio na rzecz Obiektu uczestniczącego w Programie lojalnościowym.
 

Uczestnicy będą również zdobywać Punkty od Ceny pakietu hotelowego RCYC za maksymalnie trzy (3) pokoje w Obiekcie uczestniczącym w Programie lojalnościowym, pod warunkiem że zatrzymają się w jednym z zarezerwowanych pokoi i zapłacą za wszystkie pokoje.
 

Punkty bonusowe Elite nie są przyznawane za Kwalifikujące się opłaty związane z zakupami RCYC.
 

Uczestnicy otrzymają jedną (1) Noc statusową zaliczoną na poczet Statusu uczestnictwa Elite za każdą noc Rejsu w apartamencie, za który płacą osobiście, pod warunkiem że wypłyną i ukończą Rejs. Noce statusowe nie przysługują Uczestnikom za pozostałe opłacone przez nich apartamenty.
 

Uczestnicy otrzymają również jedną (1) Noc statusową za każdą noc w Obiekcie uczestniczącym w Programie lojalnościowym w ramach Ceny za pakiet hotelowy RCYC, pod warunkiem że zatrzymają się i osobiście zapłacą za pokój, a nie za dodatkowe pokoje, za które mogą zapłacić.
 

Część gotówkowa wpłacona na poczet Opłaty rejsowej i Ceny pakietu hotelowego RCYC zostanie zaliczona do wymaganych rocznych wydatków kwalifikujących do osiągnięcia statusu uczestnictwa Elite w programie Marriott Bonvoy Ambassador.
 

Uczestnicy nie zyskują Nocy statusowych z tytułu wykupu całego jachtu/czarterów ani z tytułu rezerwacji grup motywacyjnych za pośrednictwem działu Meetings and Incentive RCYC. Uczestnicy podróżujący w ramach ustalanych indywidualnie pełnych taryf grupowych będą mogli zdobywać Punkty za Cenę Rejsu ustaloną jako ich stała cena.
 

W ramach Ceny za rejs i Ceny pakietu hotelowego RCYC nie można zdobywać Mil.
 

Uczestnicy nie otrzymają Punktów ani Nocy statusowych za odwołane Rejsy. Obowiązują standardowe opłaty RCYC za anulowanie rezerwacji.
 

W przypadku Uczestników, którzy podadzą prawidłowy Numer konta Uczestnika Programu Marriott Bonvoy w momencie uiszczenia Ceny Rejsu lub do 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Rejsu, Punkty lub Noce statusowe zostaną automatycznie dodane do ich Kont Uczestnika w ciągu czternastu (14) dni od daty zakończenia Rejsu.
 

Uczestnicy, którzy pokrywają naliczone przez RCYC Kwalifikujące się opłaty kartą kredytową pod marką wspólną Marriott Bonvoy, również otrzymają Punkty bonusowe mniej więcej w tym samym czasie po zakończeniu Rejsu.
 

Do wszystkich Rejsów zarezerwowanych za pośrednictwem RCYC mają zastosowanie wszystkie Zasady Programu lojalnościowego, Standardowy regulamin rezerwacji RCYC oraz Umowa biletowa RCYC.

 

 

 

4. WYMIANA PUNKTÓW W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 

Uczestnik jest uprawniony do wymiany co najmniej 180 000 Punktów na rabat w wysokości 1000 USD od Ceny Rejsu, a następnie w przyrostach co 180 000 Punktów w celu uzyskania rabatu w wysokości 1000 USD lub co 90 000 Punktów w celu uzyskania rabatu w wysokości 500 USD od Ceny Rejsu. Uczestnik może wymienić Punkty na poczet Ceny Rejsu innego gościa, który podróżuje tym samym Rejsem. Może być dostępna opcja zaliczenia wszystkich Punktów na poczet Ceny Rejsu. W celu pokrycia Ceny Rejsu w pełnej wysokości może być wymagana dodatkowa metoda płatności. Wymienione Punkty nie są zaliczane na poczet podatków, kosztów i opłat portowych.


Punkty wymieniane na Rezerwacje Rejsów rozliczanych w walucie innej niż dolary amerykańskie zostaną przeliczone na dolary amerykańskie w celu określenia liczby Punktów wymaganych do wymiany.


Wykorzystanie Punktów na pokrycie Ceny Rejsu wymaga sprawdzenia, czy Punkty są dostępne na Koncie Uczestnika w momencie potrącenia.
 

Możliwość wymiany Punktów na Cenę Rejsu zależy również od konkretnego Rejsu.
 

Część Ceny Rejsu wymieniona na Punkty będzie uważana za niepodlegającą prowizji (NCF, non-commissionable fare).
 

Punktów nie można wymienić na poczet opłacenia Ceny pakietu hotelowego RCYC.
 

Rezerwacje z Punktami naliczonymi z wyprzedzeniem nie są dostępne w przypadku Cen Rejsu ani Cen pakietu hotelowego RCYC.
 

Uczestnicy mogą zastosować Punkty do swojej Ceny Rejsu najpóźniej na sto dwadzieścia jeden (121) dni przed planowaną datą rozpoczęcia Rejsu (gdy przypada termin ostatecznej płatności).
 

W przypadku wszystkich Rejsów zarezerwowanych przy użyciu dowolnej liczby Punktów obowiązuje standardowy regulamin rezerwacji RCYC. Obowiązują standardowe opłaty RCYC za anulowanie rezerwacji. Jeśli rezerwacja Rejsu zostanie anulowana, a Punkty zostały wcześniej zaliczone na poczet Ceny Rejsu, Punkty zostaną zwrócone przed rozliczeniem salda gotówkowego rezerwacji zgodnie ze standardową polityką anulowania RCYC.
 

Wszelkie inne Nagrody związane z wymianą Punktów, produkty i usługi w ramach Programu lojalnościowego nie są dostępne w ramach oferty RCYC.
 

 

 

 

5. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW ZE STATUSEM ELITE

 

Korzyści są zapewniane Uczestnikom ze statusem Elite w ramach Rejsów jachtami The Ritz-Carlton Yacht Collection. Korzyści dotyczą wyłącznie indywidualnego Uczestnika ze statusem Elite i jednego zajmowanego przez niego apartamentu. Wszyscy Uczestnicy, również ci na poziomie Member, mogą zdobywać i wymieniać Punkty w ramach Programu. W ramach oferty RCYC nie są dostępne żadne inne korzyści zapewniane Uczestnikom przez Obiekty uczestniczące, jak określono w Zasadach Programu lojalnościowego, na przykład Gwarancja korzyści Elite czy Pełna gwarancja rezerwacji.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW ZE STATUSEM ELITE

SILVER ELITE
Od 10 do 24 nocy w roku
GOLD ELITE
Od 25 do 49 nocy w roku
PLATINUM ELITE
Od 50 do 74 nocy w roku
TITANIUM ELITE
Ponad 75 nocy wroku
AMBASSADOR ELITE
Ponad 100 nocy w roku
i ponad 23 000 USD kwalifikujących się wydatków rocznie*

Prywatne zaproszenie do
odbioru statusu Elite
w ramach Programu Marriott Bonvoy

Prezent powitalny w apartamencie do wyboru
* Różni się w zależności od Poziomu Uczestnika

Bezpłatne prasowanie odzieży
pierwszego wieczoru

Priorytetowe wejście na pokład i zejście z pokładu

Wczesny dostęp
do rezerwacji S.E.A.

Bezpłatne pranie
podczas Rejsu

 

 

 

6. WARUNKI DODATKOWE

 

Gwarancja najlepszej ceny Look No Further oferowana przez Marriott International, Inc. nie ma zastosowania do rezerwacji Rejsów ani rezerwacji w Cenie pakietów hotelowych RCYC dokonanych za pośrednictwem The Ritz-Carlton Yacht Collection.


Ceny dla Uczestników nie są dostępne w przypadku zakupów dokonywanych za pośrednictwem The Ritz-Carlton Yacht Collection.


W przypadku przeszłych Rejsów jachtami The Ritz-Carlton Yacht Collection Uczestnik może wnioskować o przyznanie Punktów i/lub Nocy statusowych, które nie są odzwierciedlone na jego Koncie uczestnika po 14 (czternastu) dniach od zakończenia Rejsu. Zgłoszenia należy kierować do zespołu The Ritz-Carlton Yacht Collection za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem https://www.ritzcarltonyachtcollection.com/contactus↗.


Szczegółowy regulamin Programu lojalnościowego znajduje się w witrynie Marriott pod adresem https://www.marriott.com/pl-pl/loyalty/terms/default.mi.


Szczegółowy regulamin rezerwacji znajduje się pod adresem https://www.ritzcarltonyachtcollection.com/legal/booking-terms-conditions↗ (Goście spoza UE) lub https://www.ritzcarltonyachtcollection.com/legal/booking-terms-conditions-eu↗ (Goście z UE).


Szczegółowy regulamin przewozu na pokładzie statku można znaleźć w regulaminie przewozu („Umowa biletowa”) pod adresem https://www.ritzcarltonyachtcollection.com/legal/ticket-contract↗ (Goście spoza UE ) lub https://www.ritzcarltonyachtcollection.com/legal/eu-ticket-contract↗ (Goście z UE).