ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

มีผลบังคับใช้ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (2019)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย การที่คุณเข้าถึงและยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในแต่ละข้อและทั้งหมด กรุณาอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้หากคุณยังไม่ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแต่ละข้อและทั้งหมด

Marriott International, Inc. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 7750 Wisconsin Avenue Bethesda, Maryland 20814 สหรัฐอเมริกา และบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึง The Ritz-Carlton Hotel Company LLC และ Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC (เรียกรวมกันว่า “Marriott” “เรา”, “ของเรา” หรือ “พวกเรา”) ให้บริการเว็บไซต์และแอปต่างๆ แก่ผู้เข้าชมทั่วโลก เว็บไซต์และแอปของเรารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็บไซต์นี้และแพลตฟอร์มที่ผู้บริโภคเผชิญอยู่อื่นๆ ที่ดำเนินการภายใต้แบรนด์ของเรา ซึ่งรวมถึง www.marriott.com, www.autograph-hotels.marriott.com, www.vacationsbymarriott.com, www.ritzcarlton.com, www.corporate.ritzcarlton.com, starwoodhotels.com และแอปมือถือของเรา (รวมเรียกว่า “ไซต์”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ยังใช้กับการแปลไซต์ของเรา เช่น www.espanol.marriott.com ไซต์ของเรามีการควบคุมและดำเนินการจากประเทศสหรัฐอเมริกาและอยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา

เนื้อหาและข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ต่างๆ ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของแมริออทและให้เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลของแมริออท” ห้ามมิให้ดาวน์โหลดข้อมูลของแมริออท ผลิตข้อมูลดังกล่าวซ้ำ หรือส่งข้อมูลดังกล่าวซ้ำอีกรอบ อย่างเคร่งครัด ยกเว้นกระทำไปเพื่อใช้งานส่วนบุคคลและไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและยกเว้นกระทำไปเท่าที่แมริออทหรือตัวแทนการท่องเที่ยวอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวได้โดยให้คำยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น และเป็นไปตามข้อกำหนดในเรื่องตัวแทนการท่องเที่ยวที่ระบุไว้ด้านล่าง

การใช้งานเว็บไซต์

บริการต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ ดังกล่าวมีไว้เพื่อให้บริการเฉพาะผู้ที่สามารถเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายที่มีผลบังคับ ดังนั้น จึงมิได้มีไว้เพื่อให้บริการแก่ผู้เยาว์ จากการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ดังกล่าว คุณรับรองว่าคุณมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ดังกล่าว และในการก่อให้เกิดภาระผูกพันตามกฎหมายที่มีผลผูกพันสำหรับความรับผิดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณอันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ดังกล่าว นอกจากนี้ คุณรับรองอีกด้วยว่าคุณได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายในการจองและการซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวสำหรับตัวคุณเองหรือบุคคลอื่นที่คุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวแทน

คุณจะต้องใช้เว็บไซต์ต่างๆ ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ดังกล่าวเพื่อทำจดหมายลูกโซ่ อีเมลขยะ “ส่งข้อความที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ (spamming)” เรี่ยไรเงิน (ทั้งเพื่อการค้าและมิใช่การค้า) หรือติดต่อสื่อสารกับคนจำนวนมากในการติดต่อเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าจะประเภทใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่รายชื่อผู้ติดต่อในรายการผู้รับข้อความไปยังบุคคลใดๆ ก็ตามที่ไม่ได้ให้การอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงที่จะให้รายชื่อของตนรวมอยู่ในรายการผู้รับข้อความดังกล่าว นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะไม่สร้างไฮเปอร์ลิงก์จากเว็บไซต์ใดๆ ที่คุณเป็นผู้ควบคุมหรือเว็บไซต์อื่นๆ มายังเว็บไซต์ต่างๆ ของแมริออทโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากแมริออท คุณตกลงที่จะไม่ปลอมเป็นบุคคลอื่นใดก็ตามหรือผู้แทนของหน่วยงานใดๆ ไม่ว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวจะมีอยู่จริงหรือสมมติขึ้นมาก็ตาม ซึ่งรวมถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของแมริออทหรือบุคคลภายนอกรายใดก็ตามที่ให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ต่างๆ ของแมริออท

“พื้นที่เพื่อการพูดคุย” หมายถึง พื้นที่เพื่อการพูดคุย ฟอรั่ม กระดานข้อความใดๆ ก็ตาม หรือบริการในลักษณะเดียวกันที่ให้บริการในเว็บไซต์ต่างๆ ของแมริออท ในกรณีที่คุณเข้าร่วมสนทนาในพื้นที่เพื่อการพูดคุย คุณตกลงว่า นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้แล้ว คุณจะต้องไม่หมิ่นประมาท พูดจาว่าร้าย คุกคาม ข่มขู่ หรือกล่าววาจาในลักษณะเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับบุคคลอื่น ส่งเสริมการกระทำผิดกฎหมาย ใช้ภาษาหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม อนาจาร หรือไม่ให้เกียรติบุคคลอื่น หรือแสดงเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือประเด็นสำคัญของการสนทนาของพื้นที่เพื่อการพูดคุย คุณจะต้องรับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียวในการที่คุณใช้พื้นที่เพื่อการพูดคุย ทั้งนี้ แมริออทขอสงวนสิทธิในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาในพื้นที่เพื่อการพูดคุยใดๆ ก็ตาม ในเวลาใดๆ ก็ตาม และเนื่องด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม แมริออทไม่มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการดังกล่าว และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ปรากฏในพื้นที่เพื่อการพูดคุย

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขและหรือดัดแปลงส่วนต่างๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ตามดุลยพินิจของเรา ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าว และเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับทันทีเมื่อได้ประกาศในเว็บไซต์ ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นระยะๆ เพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เราจะแสดงวันที่ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้มีผลบังคับไว้ด้านบนสุดของหน้านี้

คำติชมของผู้ใช้งานเว็บไซต์

จากการที่คุณส่งความคิด ความคิดเห็น คำแนะนำใดๆ ก็ตามหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ต่างๆ ของแมริออทหรือบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ต่างๆ ดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า “คำติชม”) ไปยังพื้นที่เพื่อการพูดคุยหรือส่งมาให้แมริออท คุณตกลงว่าคำติชมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินของแมริออท แมริออทไม่มีภาระผูกพันใดๆ ที่จะต้องเก็บรักษาคำติชมใดๆ ไว้เป็นความลับ และแมริออทจะไม่รับผิดต่อการใช้หรือเปิดเผยคำติชมใดๆ ก็ตาม แมริออทจะเป็นเจ้าของสิทธิต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำติชมดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและธรรมสิทธิ) และจะมีสิทธิในการใช้คำติชมโดยไม่มีข้อจำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเพื่อการค้าหรือเพื่อการอื่น โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนให้คุณ

เครื่องหมายการค้า

ไซต์ของเราอาจมีหรืออ้างอิงเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร วัสดุที่มีลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของแมริออทและ/หรือบุคคลอื่นไม่มีการอนุญาตหรือสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร วัสดุที่มีลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของแมริออทและ/หรือบุคคลอื่นใดที่มอบให้หรือมอบให้กับคุณไซต์ www.marriott.com และ/หรือกิจกรรมบางอย่างที่ให้บริการผ่านไซต์ของเราอาจอยู่ภายใต้สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาหมายเลข 6,091,956 และ/หรือสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาหมายเลข 7,624,044

การตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์

คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ใดๆ หรือวิธีการอื่นๆ ในการแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานตามปกติของเว็บไซต์ต่างๆ ของเรา และตกลงว่าคุณจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะเพิ่มโหลดงานขนาดใหญ่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้สัดส่วนให้กับโครงสร้างพื้นฐานของเรา นอกจากนี้ คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ใดๆ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานอย่างอัตโนมัติหรือขั้นตอนอื่นๆ ที่ไม่เป็นไปอย่างอัตโนมัติ ในการตรวจสอบ ดึงข้อมูลจาก หรือทำสำเนาเว็บไซต์ต่างๆ ของเราหรือข้อมูลของแมริออทที่มีอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ ดังกล่าว หรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ต่างๆ ของเราหรือข้อมูลของแมริออท โดยที่ไม่ได้รับคำยินยอมอย่างชัดแจ้งล่วงหน้าจากผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจของแมริออท (คำยินยอมดังกล่าวถือว่าได้ให้ไว้แล้ว ในกรณีที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องมือสืบค้นมาตรฐานซึ่งใช้งานโดยเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนำทางผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตให้มายังเว็บไซต์ต่างๆ ของเรา) นอกจากนี้ คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์ต่างๆ ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ผิดกฎหมาย หรือที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้ห้ามไว้ คุณตกลงว่าคุณจะไม่รบกวน ทำให้หยุดชะงักซึ่ง เปลี่ยนแปลง ทำลาย ทำให้เสียหายซึ่ง จำกัด ก้าวก่าย หรือส่งผลกระทบโดยประการอื่นต่อการทำงานตามปกติของเว็บไซต์ต่างๆ ของเรา ไม่ว่าจะในทางใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ โดยการใช้โค้ดคอมพิวเตอร์ที่มุ่งให้เกิดความเสียหาย หรือไม่ได้รับอนุญาต ไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอนคอมพิวเตอร์ โปรแกรมม้าโทรจัน (Trojan Horse) ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหาย หรือโปรแกรมใดๆ ก็ตาม

คุณตกลงว่าแมริออทอาจจะติดตามและตรวจสอบข้อมูลที่คุณส่งผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ของเรา แม้ว่าแมริออทจะไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าวก็ตาม คุณตกลงว่าแมริออทอาจเซนเซอร์ แก้ไข ลบ หรือห้ามการส่งหรือรับข้อมูลใดๆ ก็ตาม ที่แมริออทเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการเว็บไซต์ต่างๆ ของแมริออทหรือเพื่อปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินต่างๆ ของแมริออท คุณตกลงว่าแมริออทอาจติดตามและตรวจสอบข้อมูลที่เก็บไว้ โดยสามารถติดตามและตรวจสอบอย่างไม่มีข้อจำกัด โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ คุณรับทราบและยินยอมให้มีการติดตามและตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ต่างๆ ของเรา ในลักษณะข่มขู่ผู้อื่น ใส่ความผู้อื่น ใส่ร้ายผู้อื่น หมิ่นประมาทผู้อื่น ลามกอนาจาร ยั่วยุให้ผู้อื่นโมโห โป๊เปลือย เลือกปฏิบัติ หรือในลักษณะหยาบคายโดยประการอื่น เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ ของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว

คุณตกลงว่าคุณจะทำการจองห้องพักโดยชอบด้วยกฎหมายและโดยสุจริตเท่านั้น เพื่อเข้าพักด้วยตนเองหรือแขกที่คุณเชิญให้เข้าพักเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ การขายต่อ การถ่ายโอนข้อมูลไปยังหรือประกาศข้อมูลในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการจองห้องพักเพื่อการเก็งกำไร เป็นเท็จ หรือในลักษณะฉ้อโกง หรือการจองห้องพักใดๆ ที่จองไว้โดยคาดหวังความต้องการ

ความเป็นส่วนตัว

การที่คุณส่งข้อมูลเข้ามายังเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับของนโยบายสากลของแมริออทกรุ๊ปเรื่องความเป็นส่วนตัวของแขกผู้เข้าพัก (ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.marriott.com/th/about/privacy.mi )

คำรับรอง

เว็บไซต์ต่างๆ ของเรารวมถึงข้อมูลของแมริออทนั้นได้ให้ไว้ “ตามที่ปรากฏ” โดยปราศจากคำรับรองไม่ว่าจะในลักษณะใด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ คำรับรองโดยปริยายในเรื่องความสามารถซื้อขายได้ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์การใช้งาน หรือการไม่ละเมิด ทั้งนี้ ตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ เราไม่ได้ให้คำรับรองหรือการรับประกันหรือความเชื่อมั่นใดๆ ว่าเว็บไซต์ต่างๆ ของเราและ/หรือข้อมูลของแมริออทจะมีพร้อมใช้งาน เพียงพอ ถูกต้องแม่นยำ ไม่ถูกรบกวน สมบูรณ์ หรือปราศจากข้อผิดพลาด เราไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดต่อโค้ดคอมพิวเตอร์ที่มุ่งให้เกิดความเสียหายหรือไม่ได้รับอนุญาต และคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการยืนยันว่าคุณมีกลไกในการสแกนและป้องกันที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ โปรแกรม และข้อมูลต่างๆ ของคุณ การที่คุณใช้งานเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามของเราและ/หรือข้อมูลของแมริออท คุณเป็นผู้รับความเสี่ยงต่างๆ ทั้งหมดในการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานดังกล่าว

รหัสผ่าน

เว็บไซต์ต่างๆ ของเราอาจกำหนดให้คุณต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หรือรหัสหรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการเข้าถึงข้อมูลในบางส่วนของ เว็บไซต์ต่างๆ ของเรา (“รหัสในการเข้าถึงข้อมูล”) คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเองทั้งหมดในการเก็บรักษารหัสในการเข้าถึงข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ รวมทั้งต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเองทั้งหมดสำหรับกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ เราขอสงวนสิทธิในการยุติบัญชีผู้ใช้งานของคุณโดยทันที เมื่อใดก็ตามที่มีเหตุผลสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว เช่น ในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดในส่วนใดๆ ก็ตามของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียวและไม่ต้องบอกกล่าวให้คุณทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดที่รวมเข้ากับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยการอ้างถึง

นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ คุณตกลงยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศต่างๆ ที่ระบุในลิงก์ด้านล่าง ซึ่งรวมเข้ากับสัญญาฉบับนี้ :

1. ข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศต่างๆ ที่มีผลบังคับกับนโยบาย Marriott’s Look No Further® Best Rate Guarantee ซึ่งรับรองว่าคุณจะได้ราคาที่ดีที่สุดเมื่อคุณจองห้องพักกับเราโดยตรง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
https://www.marriott.com/online-hotel-booking.mi#bestrate

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไข และประกาศที่ใช้บังคับกับโปรแกรมความภักดีของ Marriott สามารถดูได้ที่: https://www.marriott.com/th/loyalty/terms/default.mi

3. ข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศต่างๆ ที่มีผลบังคับกับโปรแกรม Marriott Air + Car ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์: https://www.airandcar.marriott.com/apps/shopping/#/search/air

ข้อจำกัดความรับผิด

ตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ เรา รวมทั้งสมาชิกอื่นๆ ในเครือของเรา บรรดาบริษัทในเครือ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเรา ปฏิเสธความรับผิดใดๆ โดยชัดแจ้ง สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ก็ตามทั้งโดยตรง โดยอ้อม หรือสืบเนื่อง ที่เกิดจากผู้ใช้งานใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ต่างๆ ของเรา หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน การไม่สามารถใช้งาน หรือผลจากการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ของเรา เว็บไซต์ใดๆ ก็ตามที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ต่างๆ ของเรา และเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์ต่างๆ ของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ความรับผิดใดๆ ก็ตามสำหรับการสูญเสียรายได้หรือรายรับ การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียผลกำไรหรือสัญญา การสูญเสียการออมเงินที่คาดหวังไว้ การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียค่าความนิยม เวลาในการทำงานหรือการบริหารจัดการที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใด ไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม และไม่ว่าจะเกิดจากการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การละเมิดสัญญา หรือโดยประการอื่น แม้ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าก็ตาม ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเงื่อนไขข้อนี้จะไม่ขัดขวางมิให้เรียกร้องในกรณีการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินของคุณซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่างจับต้องได้ หรือการเรียกร้องอื่นใดสำหรับการสูญเสียทางการเงินที่เกิดขึ้นโดยตรงที่ไม่ได้ยกเว้นไว้ข้างต้น

ในกรณีที่แมริออทถูกกำหนดให้ต้องรับผิดสำหรับค่าเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ การเยียวยาเพียงประการเดียวที่คุณจะได้รับจะถูกจำกัดไว้ที่การชดใช้ค่าบริการหรือค่าสินค้าต่างๆ ที่คุณได้ชำระไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

คุณสละสิทธิ์ใดๆ และทั้งหมดในการเรียกร้องหรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หลังพ้นหนึ่ง (1) ปี หลังจากที่การกระทำ เหตุการณ์ พฤติการณ์ หรือการละเว้นดำเนินการที่เป็นสาเหตุให้เกิดการเรียกร้องหรือดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขนี้ไม่กระทบต่อความรับผิดของเรากรณีการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บที่มีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อของเรา และไม่กระทบต่อความรับผิดของเรากรณีการแถลงข้อความเท็จที่มีลักษณะฉ้อโกงหรือการแถลงข้อความเท็จในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ และไม่กระทบต่อความรับผิดอื่นใดที่กฎหมายที่มีผลบังคับไม่อนุญาตให้จำกัดหรือละเว้น

คุณจะต้องปกป้องมิให้เราต้องรับผิดจากข้อเรียกร้อง ข้อกล่าวหา หรือการดำเนินการใดๆ ที่ดำเนินการต่อเราหรือที่เกิดจากการที่คุณละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่าจะครั้งใดก็ตาม (“ข้อเรียกร้อง”) และคุณต้องชดใช้และดำเนินการเพื่อมิให้เราต้องรับผิดจากและต่อการสูญเสีย ค่าเสียหาย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าทนายความ) ที่เกิดจากข้อเรียกร้องดังกล่าว เรามีสิทธิที่จะดำเนินการต่อสู้ข้อเรียกร้องใดๆ ก็ตามและดำเนินการเจรจาต่อรองทั้งหมดเพื่อหาข้อยุติ โดยที่เราเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเองแต่เพียงฝ่ายเดียวและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง คุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือแก่เราในการดำเนินการต่อสู้ข้อเรียกร้องดังกล่าว ตามที่เราร้องขอ

การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ

สำหรับการติดต่อสื่อสารต่างๆ ทั้งหมดที่คุณได้ส่งถึงเราเกี่ยวกับข้อมูลของแมริออท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ คำติชม คำถาม ความคิดเห็น คำแนะนำ และข้อมูลในลักษณะเดียวกัน (ก) คุณจะไม่สิทธิในเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับสำหรับการติดต่อสื่อสารต่างๆ ของคุณ และเราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องป้องกันมิให้การติดต่อสื่อสารของคุณถูกเปิดเผย (ข) เราจะมีอิสระในการทำซ้ำ ใช้ เปิดเผย และเผยแพร่การติดต่อสื่อสารต่างๆ ของคุณให้แก่บุคคลอื่น โดยไม่มีข้อจำกัด และ (ค) เราจะมีอิสระในการใช้ความคิด แนวคิด วิธีปฏิบัติเพื่อผลสำเร็จ (know-how) เนื้อหา หรือเทคนิคใดๆ ที่มีอยู่ในการติดต่อสื่อสารต่างๆ ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การผลิต และการทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่รวมอยู่ในข้อมูลดังกล่าว

ความไม่ถูกต้องและความผิดพลาดของข้อมูล

ข้อมูลของแมริออทอาจมีความผิดพลาดทางเทคนิคและการพิมพ์สะกดคำไม่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ความไม่ถูกต้องในเรื่องราคาหรือการมีสินค้าหรือบริการพร้อมให้บริการสำหรับธุรกรรมของคุณ แมริออทขอปฏิเสธความรับผิดชอบหรือความรับผิดสำหรับความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือการละเว้นของข้อมูลดังกล่าว และไม่มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการตามการจองหรือข้อมูลที่ได้รับผลกระทบจากความไม่ถูกต้องดังกล่าว แมริออทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก และ/หรือปรับปรุงข้อมูลของแมริออท รวมทั้งผลิตภัณฑ์และโปรแกรมต่างๆ ที่ได้ให้รายละเอียดไว้ในข้อมูลดังกล่าว โดยสามารถดำเนินการดังกล่าวในเวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าว รวมทั้งหลังจากที่ยืนยันธุรกรรมแล้วด้วย

การติดต่อสื่อสารที่ไม่สำเร็จ / ธุรกรรมที่ตกหล่นสูญหาย

แมริออทและผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ต่างๆ ของแมริออทไม่รับผิดชอบต่อความผิดปกติ การไม่ทำงาน หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดกับระบบสื่อสาร หรือการส่งข้อมูล ข้อความ หรือรายการข้อมูลที่ป้อนเข้าระบบที่สูญหาย ถูกขโมย หรือส่งไปยังผู้รับผิดคน หรือความปลอดภัยของการติดต่อสื่อสารดังกล่าว นอกจากนี้ แมริออทและผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ต่างๆ ของแมริออทไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ป้อนเข้าระบบที่ไม่ถูกต้องหรือไม่แม่นยำ ไม่ว่าจะเกิดจาก ผู้ใช้งาน (บรรดาผู้ใช้งาน) หรือเกิดจากอุปกรณ์หรือโปรแกรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ต่างๆ ของแมริออท หรือเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคหรือความผิดพลาดของผู้ใช้งานเองที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินการกับข้อมูลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ต่างๆ ของแมริออท ทั้งนี้ แมริออทและผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ต่างๆ ของแมริออทอาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองห้องพักในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ใช้งานทำธุรกรรมฉ้อโกงหรือไม่เหมาะสมหรือภายใต้พฤติการณ์อื่นๆ ที่ปรากฏว่าการจองห้องพักมีหรือเกิดจากความผิดพลาด

คุณตกลงว่าทั้งแมริออทและผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ต่างๆ ของแมริออทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดจากการจัดให้มีการเดินทางท่องเที่ยวหรือห้องพักในโรงแรมใดๆ ก็ตามหรือคำสั่งอื่นๆ ที่คุณได้ร้องขอหรือมีคำสั่งในเว็บไซต์ต่างๆ ของแมริออทที่ไม่ได้ดำเนินการหรือยอมรับไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

จุดหมายปลายทางของการเดินทาง

การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางบางแห่งอาจมีความเสี่ยงมากกว่าจุดหมายปลายทางอื่นๆ แมริออทสนับสนุนให้ผู้เดินทางตรวจสอบข้อห้าม คำเตือน ประกาศ และคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการเดินทางที่ประกาศโดยรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะดำเนินการจองเพื่อเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขที่บังคับใช้ในประเทศและอาณาเขตดินแดนต่างๆ รวมทั้งระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางบางแห่ง ได้ที่ www.state.gov, www.tsa.gov, www.dot.gov, www.faa.gov, www.cdc.gov, www.treas.gov/ofac และ www.customs.gov. แมริออทไม่ได้แถลงข้อความหรือรับรองว่าการเดินทางไปยังหรือเข้าพักในจุดหมายปลายทางที่เราได้ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นสิ่งที่สมควรกระทำหรือไม่มีความเสี่ยง และจะไม่รับผิดต่อค่าเสียหายหรือการสูญเสียที่อาจเกิดจากการเดินทางไปยังหรือการเข้าพักในจุดหมายปลายทางดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

ข้อกำหนดทั่วไปในการจองโรงแรม/รีสอร์ท (“สถานที่ที่ให้บริการห้องพัก” หรือ “บรรดาสถานที่ที่ให้บริการห้องพัก”)

นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ระบุในเว็บไซต์ต่างๆ ของแมริออทเกี่ยวกับบรรดาสถานที่ที่ให้บริการห้องพักของเราแล้ว ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปดังต่อไปนี้บังคับใช้กับการจองห้องพักที่ได้จองในเว็บไซต์ต่างๆ ของแมริออท:

นโยบายต่างๆ ในการยกเลิกการจองและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการจองห้องพักและบรรดาสถานที่ที่ให้บริการห้องพักอันเป็นข้อมูลเฉพาะเจาะจงนั้น อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ที่ให้บริการห้องพักและตามประเภทของการจอง กฎต่างๆ ที่เกี่ยวกับอัตราค่าห้องพักสำหรับผู้เข้าพักรายบุคคล ข้อมูลภาษี ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและนโยบายในการยกเลิกการจองได้แสดงไว้ที่ “ตรวจสอบรายละเอียดการจอง” “สรุปค่าใช้จ่าย” และ “นโยบายการยกเลิกการจองห้องพักของโรงแรม” ที่ปรากฏในหน้าการจองห้องพักของเว็บไซต์นี้

หากคุณวางแผนที่จะเดินทางพร้อมกับสัตว์เลี้ยง เราขอแนะนำให้คุณยืนยันกับสถานที่ที่ให้บริการห้องพักโดยตรงว่าอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้หรือไม่ แมริออทไม่รับผิดชอบต่อนโยบายเรื่องการนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักของสถานที่ที่ให้บริการห้องพักแต่ละแห่ง

สำหรับบรรดาสถานที่ที่ให้บริการห้องพักที่มิได้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา สถานที่ที่ให้บริการห้องพักอาจแปลงอัตราค่าห้องพักที่กำหนดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินท้องถิ่นในขณะที่คุณเข้าพัก โดยอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สถานที่ที่ให้บริการห้องพักใช้และอัตราค่าห้องพักดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณชำระค่าห้องพักด้วยบัตรเครดิต ธนาคารหรือบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตจะแปลงค่าเงินสำหรับค่าห้องพักดังกล่าว ซึ่งการแปลงค่าเงินดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความควบคุมของสถานที่ที่ให้บริการห้องพักและอาจส่งผลต่อจำนวนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากบัตรเครดิตของคุณ

การจองห้องพักที่กระทำโดยบุคคลหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งคนหรือโดยตัวแทนการท่องเที่ยวในเว็บไซต์นี้ โดยจองในนามของแขกผู้เข้าพักหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งคน และจองห้องพักมากกว่าเก้า (9) ห้องในสถานที่ที่ให้บริการห้องพักแห่งเดียวกันสำหรับระยะเวลาเข้าพักระยะเวลาเดียวกัน สามารถทำการจองผ่านเว็บไซต์ดังต่อไปนี้:

https://www.marriott.com/search/default.mi?meetingSpace=true

ตัวแทนการท่องเที่ยว

เว็บไซต์ต่างๆ ของเราในบางส่วนจะสงวนไว้ให้เฉพาะตัวแทนการท่องเที่ยวหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจอื่นๆ เท่านั้น ข้อมูลของแมริออทที่ปรากฏอยู่ในส่วนที่สงวนไว้ดังกล่าวเป็นข้อมูลที่แมริออทถือว่าเป็นข้อมูลลับ และให้ไว้เพื่อใช้ในธุรกิจเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบสถานะค่าคอมมิชชั่นและรายงานแจ้งยอดค่าคอมมิชชั่น และการสมัครใช้งานโปรแกรมการโอนเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Funds Transfer (EFT) ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่าง เราขอสงวนสิทธิในการห้ามมิให้เข้าถึง หรือใช้งานส่วนที่สงวนไว้ดังกล่าว ในกรณีที่เราพิจารณาว่าการเข้าถึงหรือการใช้งานดังกล่าวจะแทรกแซงการทำงานของเว็บไซต์ต่างๆ ของเรา หรือการเข้าถึงหรือการใช้งานดังกล่าวก่อให้เกิดผลประโยชน์ในทางพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นภัยแก่เรา ในกรณีที่คุณเป็นตัวแทนการท่องเที่ยวหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจของตัวแทนการท่องเที่ยวที่ใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ของเรา ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้มีผลบังคับ:

รหัสผ่าน: เราได้มอบรหัสผ่านซึ่งเป็นรหัสเฉพาะให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์กรและธุรกรรมต่างๆ ของคุณไว้ให้เฉพาะบุคคลที่คุณได้มอบรหัสผ่านดังกล่าวไว้ให้เท่านั้น การเก็บรักษารหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ แมริออทขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลหรือธุรกรรมใดๆ ที่ได้กระทำ โดยใช้รหัสผ่านที่ได้มอบให้คุณ เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะๆ และเมื่อใดก็ตามที่มีพนักงานลาออกจากองค์กรของคุณ หรือเมื่อใดก็ตามที่คุณสงสัยว่ามีบุคคลอื่นรู้รหัสผ่านนอกเหนือไปจากบุคคลที่คุณอนุญาตให้รู้รหัสผ่านดังกล่าว

การโอนเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Funds Transfer (EFT): แมริออทอาจชำระค่าคอมมิชชั่น โดยโอนเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Funds Transfer (EFT) โดยใช้ระบบ Automated Clearing House (ACH) ในกรณีที่คุณลงทะเบียนเพื่อการโอนเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ต่างๆ ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว การลงทะเบียนดังกล่าวที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์มีความหมายว่าคุณ (1) อนุญาตให้แมริออทโอนเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์; (2) รับรองว่าคุณได้เลือกสถาบันเงินฝากตามที่ระบุไว้ และได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากที่ถูกต้อง และ (3) ตกลงยอมรับว่าการโอนเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ : (i) คุณจะต้องแจ้งให้แมริออททราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 30 วัน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถาบันเงินฝากหรือคำสั่งอื่นๆ ในการชำระเงิน และ (ii) คุณตกลงยอมรับว่าธุรกรรมการโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งโอนมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรงทุกธุรกรรมจะดำเนินการด้วยระบบ “CTX”

การไม่จัดหาที่พักให้แก่บุคคลต้องห้าม: แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล อิงก์ (Marriott International, Inc.) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและถูกห้ามมิให้ให้บริการต่างๆ แก่ “บุคคลต้องห้าม” บางประเภท ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือผู้อาศัยในประเทศหรืออาณาเขตดินแดนบางแห่งที่ถูกระงับการค้าขายหรือเป็นผู้ก่อการร้ายหรือผู้ค้ายาเสพติดซึ่งมีชื่อปรากฏในรายชื่อที่กระทรวงการคลังของประเทศสหรัฐอเมริกาเก็บรักษาไว้ คุณตกลงที่จะใช้ความพยายามทั้งหมดตามเหตุอันสมควรในการที่จะไม่จัดหาที่พักในสถานที่ใดๆ ของแมริออทให้แก่บุคคลต้องห้ามเหล่านี้บุคคลใดก็ตาม หรือไม่ดำเนินการเพื่อให้บุคคลต้องห้ามดังกล่าวใช้หรือเข้าเยี่ยมชมสถานที่ของแมริออท

ความพร้อมในการให้บริการสินค้าและบริการ

เว็บไซต์ต่างๆ ของเรามีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของแมริออท ซึ่งไม่ใช่ทุกผลิตภัณฑ์และบริการที่มีพร้อมให้บริการในทุกๆ สถานที่ที่แมริออทให้บริการ การอ้างอิงผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งของแมริออทที่ปรากฏในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเราไม่ได้สื่อความหมายโดยนัยว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวมีพร้อมหรือจะมีพร้อมให้บริการในพื้นที่ของคุณ

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

การใช้งานฟังก์ชั่นแผนที่นำทางที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ให้บังคับตามข้อกำหนดในการใช้งานของผู้ใช้ปลายทางที่กำหนดไว้สำหรับ แอปพลิเคชันแผนที่นำทางที่เกี่ยวข้อง แมริออทจะไม่รับผิดต่อการที่คุณใช้งานแอปพลิเคชันแผนที่นำทางของบุคคลภายนอกดังกล่าว ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงเส้นทางสำหรับการขับขี่ยานพาหนะไปยังจุดหมายปลายทางที่แอปพลิเคชันแผนที่นำทางของบุคคลภายนอกดังกล่าวได้ประมวลผลและแจ้งให้คุณทราบ ในกรณีที่คุณเลือกที่จะออกจากเว็บไซต์ต่างๆ ของเรา โดยใช้ลิงก์เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ของบุคคลภายนอก รวมถึงเว็บไซต์ของบรรดาผู้โฆษณา ข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งนโยบายในเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราจะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ หรือข้อกำหนดในการใช้งานหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบรรดาเว็บไซต์ต่างๆ ของบุคคลภายนอก ไฟล์คุกกี้ (cookies) ระบบติดตามพฤติกรรมการใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (pixel tags) และเทคโนโลยีอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่บรรดาเว็บไซต์ต่างๆ ของบุคคลภายนอกใช้ นอกจากนี้ เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมบรรดาเว็บไซต์และทรัพยากรต่างๆ ของบุคคลภายนอกดังกล่าวได้ คุณรับทราบและตกลงว่าแมริออทไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของบรรดาเว็บไซต์หรือทรัพยากรต่างๆ ของบุคคลภายนอกดังกล่าว และรับทราบและตกลงว่าแมริออทไม่ได้รับรองหรือรับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งของอื่นๆ ที่ปรากฏในหรือสามารถหาได้จากบรรดาเว็บไซต์หรือทรัพยากรต่างๆ ของบุคคลภายนอกดังกล่าว

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้บังคับ ตีความ และบังคับใช้ตามกฎหมายของรัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่พิจารณาถึงหลักการในเรื่องการขัดกันของกฎหมาย กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดในเรื่องอนุญาโตตุลาการที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้นำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นสู่การพิจารณาของศาลในระดับมลรัฐหรือศาลกลางที่ตั้งอยู่ในรัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ซึ่งจะเป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ คุณสละสิทธิใดๆ ที่คุณอาจจะมีอยู่ ณ ตอนนี้หรืออาจจะมีในภายหลังในการดำเนินคดีโดยคณะลูกขุน ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้กล่าวมานี้จะไม่บังคับใช้ในขอบเขตเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศที่คุณพักอาศัยบัญญัติให้ต้องนำกฎหมายและ/หรือเขตอำนาจศาลอื่นมาบังคับใช้ และข้อกำหนดนี้ไม่สามารถยกเว้นได้โดยสัญญา

อนุญาโตตุลาการ

ยกเว้นกรณีข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ใน การมีผลบังคับของ หรือการใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการใดๆ ของแมริออท ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ต่างๆ ของแมริออท (รวมถึงข้อเรียกร้องใดๆ ที่ว่าข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นข้อกำหนดที่ไม่มีผลบังคับ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นโมฆะหรือโมฆียะโดยประการอื่น) จะถูกยื่นต่อสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (The American Arbitration Association (AAA)) เพื่อให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาและตัดสินยุติข้อพิพาทดังกล่าว ซึ่งคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวมีผลผูกพันคู่กรณี ซึ่งในกรณีที่เหมาะสม แมริออทจะมีสิทธิที่จะขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจมีคำสั่งให้งดเว้นกระทำการชั่วคราว คำสั่งห้ามกระทำการชั่วคราวหรือในระหว่างที่ศาลกำลังพิจารณาข้อพิพาท และ/หรือคำตัดสินแสดงสิทธิ (นอกเหนือไปจากคำตัดสินเกี่ยวกับจำนวนค่าเสียหายที่เป็นตัวเงิน)

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ให้อนุญาโตตุลาการอิสระหนึ่งท่านซึ่งจะต้องเป็นทนายความหรือผู้พิพากษาที่เกษียณอายุแล้วเป็นผู้พิจารณาข้อพิพาท สถานที่ในการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการให้เป็นที่บีเธสดา รัฐแมริแลนด์ และจะต้องดำเนินไปตามกฎระเบียบว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการในทางพาณิชย์ (Commercial Arbitration Rules) ของ AAA ที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น และให้นำกฎระเบียบดังกล่าวมาใช้บังคับกรณีต่างๆ ทั้งหมดที่อยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Arbitration Act (9 U.S.C. 1, et seq.)) โดยที่จะไม่นำกฎหมายอนุญาโตตุลาการใดๆ ก็ตามในระดับมลรัฐมาบังคับใช้ คุณและแมริออทสละสิทธิใดๆ ก็ตามในการดำเนินกระบวนการอื่นๆ ในการระงับข้อพิพาทดังกล่าวที่ตนมีอยู่ เช่น การดำเนินคดีในศาลหรือการดำเนินการทางปกครอง เพื่อยุติข้อพิพาท คุณและแมริออทสละสิทธิใดๆ ก็ตามในการใช้ระบบลูกขุนในการพิจารณาตัดสินข้อพิพาทต่างๆ ดังกล่าว กฎระเบียบต่างๆ เรื่องการอนุญาโตตุลาการแตกต่างจากกฎระเบียบที่บังคับใช้ในศาล ไม่มีผู้พิพากษาหรือลูกขุน และการพิจารณาข้อพิพาทก็ถูกจำกัด แต่อย่างไรก็ตาม อนุญาโตตุลาการสามารถตัดสินเรื่องค่าเสียหายและเรื่องการเยียวยาได้เช่นเดียวกับศาล และจะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดต่างๆ ที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เช่นเดียวกับศาล

ในการมีคำชี้ขาด อนุญาโตตุลาการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ต้องมีหน้าที่ผูกพันในการนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ และจะต้องไม่ตัดสินชี้ขาดโดยขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะต้องกระทำเป็นเอกเทศเฉพาะรายบุคคล และจะต้องไม่มีการดำเนินการในลักษณะรวมการพิจารณา กระทำเพื่อบุคคลหลายคน กระทำโดยผู้แทน หรือกระทำเป็นกลุ่ม อนุญาโตตุลาการจะระบุการเยียวยาใดๆ ก็ตามที่ตนเห็นว่าเหมาะสมไว้ในคำชี้ขาด โดยการเยียวยาดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบของค่าเสียหายที่เป็นตัวเงิน (พร้อมดอกเบี้ยที่คำนวณจากจำนวนเงินค้างชำระนับแต่วันครบกำหนดชำระในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้) และค่าทนายความ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่กรณีทุกฝ่าย คู่กรณีสามารถร้องขอให้ศาลใดๆ ก็ตามที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาในเรื่องคำชี้ขาดดังกล่าวได้

การเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ นอกเหนือจากที่กฎหมายอาจจะกำหนดไว้ การดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ คำชี้ขาด คำตัดสินหรือคำสั่งใดๆ ของอนุญาโตตุลาการ) จะต้องเป็นข้อมูลลับ และจะต้องไม่เปิดเผยให้บุคคลใดทราบ นอกจากคู่สัญญาของสัญญาฉบับนี้

การจำกัดระยะเวลาในการเรียกร้อง ข้อเรียกร้องและการดำเนินการใดๆ และทั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ต่างๆ ของแมริออทจะต้องเริ่มดำเนินการภายในหนึ่ง (1) ปีนับจากที่ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ก่อให้เกิดข้อเรียกร้องหรือการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้น มิเช่นนั้น ห้ามมิให้ดำเนินการเรียกร้องหรือดำเนินการดังกล่าว

การสละสิทธิในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม คุณตกลงว่าคุณจะไม่ยื่นฟ้องดำเนินคดีแมริออทในลักษณะยื่นฟ้องแบบกลุ่ม หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินคดีแมริออทในลักษณะการยื่นฟ้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม คุณตกลงว่าคุณจะไม่ดำเนินการหรือพยายามดำเนินการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มต่อแมริออท หรือมีส่วนร่วมในการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มต่อแมริออท

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ กรุณาส่งอีเมลมายัง privacy@marriott.com privacy@marriott.com

© 1996 - 2021 Marriott International, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของแมริออท

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบว่า ข้อความอย่างเป็นทางการคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษของ Marriott.com ด้วยบริการแปลนี้ เราหวังว่าจะสามารถอำนวยความสะดวกด้านเนื้อหาแก่ลูกค้าทั่วโลกของเราได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการการแปลโดยระบบอัตโนมัติจึงอาจเกิดความผิดพลาดได้ในบางกรณี