Chuyển đến Nội dung
 
 

Tổng quan về Điều Khoản & Điều Kiện của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

 
Hội viên Marriott Bonvoy và các quyền lợi theo quy định của Marriott. Marriott và các đối tác du lịch của mình có quyền, không giới hạn, trong việc thay đổi, giới hạn, sửa đổi hoặc hủy bỏ Thể Lệ Chương Trình, quy định, phần thưởng và mức thưởng bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo, mặc dù những thay đổi đó có thể ảnh hưởng đến giá trị của điểm thưởng hoặc số dặm bay đã tích lũy, khả năng sử dụng điểm thưởng hoặc dặm bay đã tích lũy, hoặc khả năng nhận được một số phần thưởng nhất định. Marriott và các đối tác du lịch của Marriott có thể, trong số những yếu tố khác:

  • tăng hoặc giảm số điểm thưởng hoặc số dặm bay nhận được đối với một kỳ lưu trú hoặc cần thiết để nhận một phần thưởng;

  • rút lại, giới hạn, sửa đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ phần thưởng nào;

  • thêm ngày không áp dụng khuyến mại, giới hạn số phòng có sẵn để đổi thưởng tại bất kỳ khách sạn nào tham gia chương trình, thay đổi hoặc hạn chế tại các khách sạn tham gia chương trình, hoặc hạn chế việc tiếp tục cung cấp các phần thưởng;

  • thay đổi các lợi ích trong chương trình, đối tác du lịch, địa điểm do Marriott hoặc các đối tác du lịch của Marriott cung cấp, điều kiện tham gia, quy định tích điểm, quy đổi, giữ lại, hoặc mất điểm thưởng hoặc dặm bay, hoặc quy định trong việc sử dụng phần thưởng;

  • thay đổi hoặc hủy bỏ các phần thưởng của đối tác du lịch. Việc tích lũy điểm thưởng hoặc dặm bay không cho phép hội viên quyết định bất cứ quyền gì đã được trao liên quan đến điểm thưởng, dặm bay, phần thưởng hoặc lợi ích của chương trình. Khi tích lũy điểm hoặc dặm bay, hội viên không được dựa trên sự có sẵn liên tục của bất kỳ phần thưởng hoặc mức thưởng nào.