Δήλωση απορρήτου προσωπικών δεδομένων συνεργατών

Τελευταία ενημέρωση: 15 Οκτ 2020

1. Εισαγωγή

Ο όμιλος Marriott, που περιλαμβάνει τη Marriott International, Inc. και τις θυγατρικές της («Marriott»), δεσμεύεται να προστατεύει προσωπικά δεδομένα συνεργατών.Αυτά τα δεδομένα βοηθούν τη Marriott στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τις εσωτερικές αναζητήσεις ταλέντων, εκτός από την υποστήριξη ανθρώπινων πόρων και επιχειρησιακών διαδικασιών.

Η Marriott δραστηριοποιείται σε πολλές διαφορετικές χώρες ή περιοχές.Ορισμένες από αυτές τις χώρες ή περιοχές έχουν νόμους που σχετίζονται με τη συλλογή, χρήση, μεταφορά και κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών της Marriott.Η Marriott λαμβάνει σοβαρά υπόψη αυτές τις υποχρεώσεις και δεσμεύεται για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των σημερινών και πρώην συνεργατών της Marriott.Ο σκοπός αυτής της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η «Δήλωση») είναι να δώσει στους συνεργάτες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, χρησιμοποιεί, μεταφέρει και μοιράζεται η Marriott και γιατί.

2. Τι δεδομένα συλλέγει, χρησιμοποιεί, μεταφέρει και μοιράζει η Marriott Associates και γιατί

Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής σας, η Marriott μπορεί να έχει συλλέξει ή θα συλλέξει δεδομένα σχετικά με εσάς και τη σχέση εργασίας σας με τη Marriott, ή για τον σύζυγό σας, τον εγχώριο/πολιτικό σύντροφο ή εξαρτώμενα άτομα («Εξαρτώμενοι»).Η Marriott αναφέρεται σε δεδομένα όπως «Προσωπικά Δεδομένα».Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλέξει, να χρησιμοποιήσει, να μεταφέρει και να μοιραστεί η Marriott για εσάς και τους σκοπούς για τους οποίους μπορούν να συλλεχθούν, να χρησιμοποιηθούν, να μεταφερθούν και να κοινοποιηθούν, ανατρέξτε στο τέλος αυτής της Δήλωσης.Τοπικά εγχειρίδια συνεργατών, εγχειρίδια γραφείου και ειδοποιήσεις που παρέχονται ενδέχεται να παρέχουν πρόσθετες λεπτομέρειες ή πληροφορίες.Η Marriott δεν θα χρησιμοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό ασυμβίβαστο με τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση, εκτός εάν απαιτείται ή εξουσιοδοτείται από τον νόμο, εξουσιοδοτημένο από εσάς ή είναι προς το δικό σας ζωτικό συμφέρον (π.χ., σε περίπτωση ιατρικής έκτακτης ανάγκης).

Με εξαίρεση ορισμένα δεδομένα που απαιτούνται από τον νόμο, απαραίτητα ή σημαντικά για την απόδοση της επιχείρησής μας, η απόφασή σας να παράσχετε Προσωπικά Δεδομένα στη Marriott είναι εθελοντική.Εάν δεν παρέχετε ορισμένα απαιτούμενα δεδομένα, η Marriott ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επιτύχει ορισμένους από τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτήν τη Δήλωση.

Λαμβάνουμε Προσωπικά Δεδομένα από εσάς καθώς και από άλλες πηγές, όπως συναδέλφους, διαχειριστές, αναφορές, πελάτες και παρόχους ελέγχου ιστορικού.

3. Μεταφορά και χρήση προσωπικών δεδομένων

Λόγω της παγκόσμιας φύσης των δραστηριοτήτων της Marriott, η Marriott μπορεί να μοιράζεται Προσωπικά Δεδομένα με προσωπικό και τμήματα σε όλη τη Marriott για να εκπληρώσει τους σκοπούς που περιγράφονται στο τέλος αυτής της Δήλωσης.Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων σε άλλες χώρες ή περιοχές (συμπεριλαμβανομένων χωρών ή περιοχών διαφορετικών από εκείνες στις οποίες έχετε έδρα και που διαθέτουν διαφορετικό καθεστώς προστασίας δεδομένων από αυτό που βρίσκεται στη χώρα όπου εδρεύετε).Μια λίστα με τις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Marriott που μπορούν να επεξεργάζονται και να χρησιμοποιούν Προσωπικά Δεδομένα είναι διαθέσιμη εδώ.

Η πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα εντός της Marriott θα περιορίζεται στο προσωπικό με καθήκον να γνωρίζει τα δεδομένα, σύμφωνα με τις πολιτικές μας, για τους σκοπούς που περιγράφονται στο τέλος αυτής της Δήλωσης και μπορεί να περιλαμβάνει τους διαχειριστές σας και τους διορισμένους τους, προσωπικό στο Ανθρώπινο Δυναμικό, Πληροφορική, Συμμόρφωση, Νομική, Χρηματοοικονομική και Λογιστική και Εσωτερικός έλεγχος.

Όλο το προσωπικό της Marriott θα έχει γενικά πρόσβαση στα στοιχεία επαφής της επιχείρησής σας, όπως όνομα, θέση, τηλέφωνα επιχείρησης, ταχυδρομική διεύθυνση επιχείρησης και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιχείρησης.

Κατά καιρούς, η Marriott μπορεί να χρειαστεί να θέσει τα Προσωπικά Δεδομένα στη διάθεση των κατόχων ιδιοκτησιών με επωνυμία Marriott Group που διαχειριζόμαστε ή άλλων μη συνδεδεμένων τρίτων.

Σε ορισμένες χώρες, οι ιδιοκτήτες μπορεί να είναι εργοδότες ιστορικού.Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες χρειάζονται πρόσβαση σε περιορισμένα Προσωπικά Δεδομένα για συμμόρφωση με τις δικές τους νομικές υποχρεώσεις και για σκοπούς λογιστικής και τήρησης αρχείων.Οι ιδιοκτήτες είναι ανεξάρτητα υπεύθυνοι για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Για μια λίστα με τις κατηγορίες μη συνδεδεμένων τρίτων, ανατρέξτε στο τέλος αυτής της Δήλωσης.Μερικοί από τους ιδιοκτήτες και τρίτους που δεν συνδέονται θα βρίσκονται εκτός της δικαιοδοσίας κατοικίας σας, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.Οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών και ιδιοκτήτες αναμένεται να προστατεύουν το απόρρητο και την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων και να χρησιμοποιούν Προσωπικά Δεδομένα μόνο για την παροχή υπηρεσιών στη Marriott ή σύμφωνα με συμφωνίες με τους ιδιοκτήτες μας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Ασφάλεια

Η Marriott θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συνάδουν με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης από τους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν κατάλληλα μέτρα για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

5. Ακεραιότητα και διατήρηση δεδομένων

Η Marriott θα λάβει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι αξιόπιστα για τη σκοπούμενη χρήση τους και είναι ακριβή και πλήρη για την εκτέλεση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση.Η Marriott θα διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης.

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για καθορισμό των περιόδων διατήρησής μας περιλαμβάνουν:

 • αρκεί η Marriott να έχει μια συνεχή σχέση μαζί σας
 • όπως απαιτείται από μια νομική υποχρέωση στην οποία υπάγεται η Marriott
 • όπως συνιστάται υπό το πρίσμα της νομικής θέσης της Marriott (όπως όσον αφορά τα ισχύοντα καταστατικά παραγραφής, δικαστικές διαφορές ή κανονιστικές έρευνες)

 

6. Αιτήματα και ερωτήσεις πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής

Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Ανθρώπινου Δυναμικού σας εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Marriott επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα.Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση, καταστολή ή διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς ή να ζητήσετε από τη Marriott να σταματήσει να τα χρησιμοποιεί ή εάν θέλετε να ζητήσετε αντίγραφο ή φορητότητα των Προσωπικών σας Δεδομένων, ξεκινήστε το αίτημά σας με τον τοπικό αντιπρόσωπο Ανθρώπινου Δυναμικού ΤοΗ Marriott θα ανταποκριθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.Σημειώστε, ωστόσο, ότι ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να εξαιρούνται από αυτά τα αιτήματα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων ή άλλους νόμους και κανονισμούς.

7. Συνδεδεμένες Υποχρεώσεις

Διατηρήστε τα Προσωπικά Δεδομένα ενήμερα και ενημερώστε μας για τυχόν σημαντικές αλλαγές στα Προσωπικά Δεδομένα.Συμφωνείτε να ενημερώσετε τους Εξαρτημένους των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα παρέχετε στη Marriott για το περιεχόμενο αυτής της Δήλωσης και να λάβετε τη συγκατάθεσή τους (εφόσον είναι νομικά αρμόδιοι για τη συγκατάθεση) για τη χρήση (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και αποκάλυψης) αυτών των Προσωπικών Δεδομένων από τη Marriott όπως ορίζεται στην παρούσα Δήλωση.Συμφωνείτε επίσης να ακολουθείτε την ισχύουσα νομοθεσία και τις πολιτικές, τα πρότυπα και τις διαδικασίες της Marriott που σας επισημαίνονται κατά τον χειρισμό οποιωνδήποτε Προσωπικών Δεδομένων στα οποία έχετε πρόσβαση κατά τη διάρκεια της σχέσης σας με τη Marriott.Συγκεκριμένα, δεν θα έχετε πρόσβαση ούτε θα χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό εκτός από τη σχέση και στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη συνεργασία σας με τη Marriott.Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι υποχρεώσεις συνεχίζουν να υπάρχουν και μετά τον τερματισμό της σχέσης σας με τον Marriott.

8. Λόγοι και βάση για τη συλλογή, χρήση, μεταφορά και αποκάλυψη

Η Marriott συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με εσάς: (i) επειδή αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, (ii) επειδή τέτοια δεδομένα έχουν ιδιαίτερη σημασία για εμάς και έχουμε συγκεκριμένο νόμιμο συμφέρον από τη νομοθεσία να τα επεξεργαστούμε, (iii) επειδή τέτοια δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της σύμβασης εργασίας, ή (iv) όπου είναι απαραίτητο για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων οποιουδήποτε προσώπου.Το έννομο συμφέρον της Marriott για τη συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων περιγράφεται λεπτομερώς στο τέλος αυτής της ειδοποίησης και περιλαμβάνει, για παράδειγμα: (1) για να διασφαλίσουμε ότι τα δίκτυα και τα δεδομένα μας είναι ασφαλή. (2) για τη διαχείριση και γενικά τη διεξαγωγή επιχειρήσεων εντός της Marriott · και (3) για την πρόληψη της απάτης.Όπου δεν ισχύει κανένας από αυτούς τους λόγους, η απόφασή σας να παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα στη Marriott είναι εθελοντική και θα επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας, τα οποία μπορείτε να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή.

9. Μεταφορές και χρήση συνδεδεμένων δεδομένων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) [1]

Ενδέχεται να μεταφέρουμε Προσωπικά Δεδομένα σε χώρες που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»).Ορισμένες από αυτές τις χώρες αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΟΧ (ο πλήρης κατάλογος αυτών των χωρών είναι διαθέσιμος εδώ).Για μεταφορές από τον ΕΟΧ σε άλλες χώρες, έχουμε θεσπίσει κατάλληλα μέτρα, Συμφωνίες Μεταφοράς Δεδομένων ή/και Τυπικές Συμβατικές ρήτρες για την προστασία των δεδομένων σας.

10. Στοιχεία επικοινωνίας και καταγγελίες υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, ξεκινήστε το αίτημά σας με τον αντιπρόσωπο Ανθρώπινου Δυναμικού.Θα διερευνήσουμε και θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε παράπονα και διαφορές σχετικά με τη χρήση και αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τις Αρχές της Ασπίδας Απορρήτου.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων που είναι υπεύθυνος για τη χώρα ή την περιοχή σας μέσω του MarriottDPO@marriott.com . Στο email σας, αναφέρετε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Επιπρόσθετα, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε μια αρχή προστασίας δεδομένων για τη χώρα ή την περιοχή σας ή εάν έχει υποστεί υποτιθέμενη παράβαση των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm; item_id = 612080 .

Μπορείτε επίσης να μας στείλετε το παράπονό σας μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

Marriott International, Inc.
Data Protection Officer (DPO)
7750 Wisconsin Avenue
Bethesda, MD 20814
United States of America

11. Πρώτη Πιστοποίηση Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Marriott was previously certified to the EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield frameworks1. Our certifications can be found at: www.privacyshield.gov/list. Our Privacy Shield Policy for HR Data, which covers HR Data that was transferred to the U.S. prior to 16 Ιουλίου 2020 can be found here: https://www.marriott.com/el-gr/about/applicantprivacy.mi.

12. Αλλαγές στη Δήλωση

Η Marriott διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση ανά πάσα στιγμή προκειμένου να αντιμετωπίσει μελλοντικές επιχειρηματικές εξελίξεις ή αλλαγές στον κλάδο ή νομικές τάσεις.Η Marriott θα δημοσιεύσει την αναθεωρημένη δήλωση στην Marriott Global Source (MGS) ή θα ανακοινώσει την αλλαγή στην αρχική σελίδα αυτού του ιστότοπου.Μπορείτε να καθορίσετε πότε αναθεωρήθηκε η Δήλωση ανατρέχοντας στο υπόμνημα «Τελευταία ενημέρωση» στο πάνω μέρος αυτής της Δήλωσης.

Τύποι Προσωπικών Δεδομένων Η Marriott μπορεί να συλλέγει, να χρησιμοποιεί, να μεταφέρει και να μοιράζεται

 • Προσωπικά Στοιχεία : Όνομα, αριθμός ταυτότητας συνεργάτη, στοιχεία επαφής εργασίας και κατοικίας (email, αριθμοί τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση) γλώσσα (ες), φύλο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, εθνικός αριθμός αναγνώρισης, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, εθνικότητα, γάμος /κατάσταση σχέσης, εγχώριοι σύντροφοι, εξαρτώμενα άτομα, κατάσταση αναπηρίας, στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης και φωτογραφία.
 • Απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους νόμους μετανάστευσης: Ιθαγένεια, στοιχεία διαβατηρίου, στοιχεία διαμονής ή άδειας εργασίας.
 • Αποζημίωση και Μισθοδοσία: Βασικός μισθός, μπόνους, παροχές, τύπος αποζημίωσης, βαθμός μισθού εντός του καθορισμένου βαθμού, λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές μετοχών, επιχορηγήσεις μετοχών και άλλα βραβεία, είδος νομίσματος, συχνότητα πληρωμής, ημερομηνία ισχύος της τρέχουσας αποζημίωσης, αναθεωρήσεις μισθών, τραπεζικά στοιχεία, αρχεία χρόνου εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των διακοπών και άλλων αρχείων απουσίας, κατάσταση άδειας, ώρες εργασίας και τυπικές ώρες τμήματος), στοιχεία αμοιβής και ημερομηνία τερματισμού.
 • Θέση: Περιγραφή της τρέχουσας θέσης, τίτλος εργασίας, εταιρική κατάσταση, κατηγορία διοίκησης, κωδικός εργασίας, πρόγραμμα μισθού, βαθμός ή επίπεδο αμοιβής, λειτουργία (ες) και υπολειτουργία (ές), όνομα εταιρείας και κωδικός (νομική οντότητα εργοδότη), μονάδα/ τμήμα, τοποθεσία, τύπος απασχόλησης και τύπος, πλήρους/μερικής απασχόλησης, όροι απασχόλησης, σύμβαση εργασίας, ιστορικό εργασίας, ημερομηνία πρόσληψης/επαναπρόσληψης και λήξης και λόγος, χρόνος υπηρεσίας, επιλεξιμότητα συνταξιοδότησης, προαγωγές και πειθαρχικά αρχεία, ημερομηνία μεταγραφών και πληροφορίες διευθυντή (ών) αναφοράς.
 • Δεδομένα διαχείρισης ταλέντων: Λεπτομέρειες που περιέχονται σε επιστολές αίτησης και βιογραφικό (προηγούμενη προϋπηρεσία, ιστορικό εκπαίδευσης, επαγγελματικά προσόντα, γλώσσα και άλλες σχετικές δεξιότητες, πιστοποίηση, ημερομηνίες λήξης πιστοποίησης), δεδομένα απαραίτητα για τη συμπλήρωση ενός ιστορικού ελέγχου, λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση των επιδόσεων αξιολογήσεις, αναπτυξιακά προγράμματα που σχεδιάστηκαν και παρακολουθήθηκαν, προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης, αναθεωρήσεις επιδόσεων και ανάπτυξης, προθυμία μετακόμισης, δεδομένα άδειας οδήγησης και δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση βιογραφιών συνεργατών.
 • Αρχεία Διαχείρισης: Λεπτομέρειες για τυχόν κοινές μετοχές ή διευθύνσεις.
 • Σύστημα και Εφαρμογή πρόσβασης δεδομένων: Τα δεδομένα που απαιτούνται για τα συστήματα και εφαρμογές όπως το σύστημα ταυτότητας, LAN ταυτότητα, λογαριασμό email, λογαριασμό ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, ID mainframe, προηγούμενα σχετικά ID, προηγούμενα ID συνεργατών διευθυντών, τους κωδικούς πρόσβασης του συστήματος, κατάσταση συνεργάτη, προηγούμενες λεπτομέρειες τμήματος και ηλεκτρονικό περιεχόμενο που παράγεται με χρήση συστημάτων Marriott.
 • Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα: Η Marriott μπορεί επίσης να συλλέγει ορισμένους τύπους ευαίσθητων δεδομένων μόνο όταν επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, όπως βιομετρικά, υγειονομικά/ιατρικά δεδομένα, πληροφορίες σχετικά με τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τη θρησκεία και τη φυλή ή την εθνικότητα.Η Marriott συλλέγει αυτά τα δεδομένα για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως υγειονομικές/ιατρικές πληροφορίες για την αντιμετώπιση μιας αναπηρίας ή ασθένειας και για την παροχή παροχών, θρησκευτική ή εκκλησιαστική υπαγωγή σε χώρες όπως η Γερμανία όπου απαιτείται για νόμιμες εκπτώσεις φόρου, και Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα (όπως φύλο, φυλή ή εθνότητα) για συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις και εσωτερικές πολιτικές που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων.Η Marriott θα χρησιμοποιεί τέτοια ευαίσθητα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω και όπως προβλέπονται από τον νόμο.

Οι σκοποί για τους οποίους η Marriott μπορεί να συλλέγει, να χρησιμοποιεί, να μεταφέρει και να μοιράζεται προσωπικά δεδομένα

 • Διαχείριση εργατικού δυναμικού: Διαχείριση εργασιακών δραστηριοτήτων και προσωπικού γενικά, συμπεριλαμβανομένων: προσλήψεων, αξιολογήσεων, διαχείρισης επιδόσεων, προαγωγών και προγραμματισμού διαδοχής, επαναπροσλήψεων, διαχείρισης μισθού και διαχείρισης πληρωμών και αναθεωρήσεων, μισθών και άλλων βραβείων, όπως δικαιώματα προαίρεσης μετοχών, επιχορηγήσεις μετοχών και μπόνους, υγειονομική περίθαλψη, σχέδια συντάξεων και αποταμιεύσεων, εκπαίδευση, άδειες, συμπεριλαμβανομένων για λόγους που σχετίζονται με την υγεία, προαγωγές, μεταθέσεις, αποσπάσεις, σεβασμός άλλων συμβατικών παροχών, παροχή αναφορών για την απασχόληση, δάνεια, εκτέλεση αναλύσεων και προγραμματισμού εργατικού δυναμικού, διεξαγωγή συνεργατικών ερευνών, εκτέλεση ελέγχου ιστορικού, διαχείριση πειθαρχικών θεμάτων, παράπονα και τερματισμοί, επανεξέταση αποφάσεων απασχόλησης, συνεννόηση επαγγελματικών ταξιδιών, διαχείριση επιχειρηματικών εξόδων και αποζημιώσεων, σχεδιασμός και παρακολούθηση των απαιτήσεων κατάρτισης και δραστηριοτήτων και δεξιοτήτων ανάπτυξης σταδιοδρομίας, αναφορά εργατικού δυναμικού και ανάλυση δεδομένων/ ανάλυση τάσεων και δημιουργία και διατήρηση ενός ή περισσότερων εσωτερικών καταλόγων συνεργατών.Η Marriott μπορεί να χρησιμοποιεί αναλύσεις εργατικού δυναμικού για δραστηριότητες όπως ο σχεδιασμός διαδοχής, η διαχείριση εργατικού δυναμικού και η ασφάλεια δεδομένων μεταξύ άλλων προγραμμάτων.Για παράδειγμα, η Marriott χρησιμοποιεί αναλύσεις εργατικού δυναμικού για να βοηθήσει στον προγραμματισμό της διαδοχής, να σχεδιάσει προγράμματα διατήρησης συνεργατών και πρωτοβουλίες διαφορετικότητας, να προσφέρει ευκαιρίες κατάρτισης και να εντοπίσει μοτίβα σε συστήματα που χρησιμοποιούνται για την προστασία των ανθρώπων και της περιουσίας της Marriott.
 • Επικοινωνίες, ασφάλεια, διευκολύνσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: Διευκόλυνση της επικοινωνίας με συνεργάτες, διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και διαχείρισης κρίσεων, παροχή αναφορών, προστασία της υγείας και της ασφάλειας των συνεργατών και άλλων, συμπεριλαμβανομένων: της χρήσης καμερών για βιντεοεπιτήρηση στα ακίνητα για λόγους ασφάλειας, διαφύλαξη και τη διατήρηση της υποδομής πληροφορικής χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία ασφαλείας, εξοπλισμό γραφείου, εγκαταστάσεις και άλλα ακίνητα, διευκολύνοντας την επικοινωνία με εσάς και τις προτεινόμενες επαφές σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 • Επιχειρηματικές λειτουργίες: Λειτουργία και διαχείριση πληροφορικής, συστημάτων και εγκαταστάσεων επικοινωνιών, διαχείριση ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων Marriott, κατανομή περιουσιακών στοιχείων και ανθρώπινων πόρων της Marriott, στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση έργων, συνέχεια της επιχείρησης, κατάρτιση διαδρομών ελέγχου και άλλα εργαλεία αναφοράς, τήρηση αρχείων που σχετίζονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες, προϋπολογισμό, οικονομική διαχείριση και αναφορά, επικοινωνίες, διαχείριση συγχωνεύσεων, εξαγορές, πωλήσεις, αναδιοργανώσεις ή πωλήσεις και ενοποίηση με τον αγοραστή.
 • Συμμόρφωση: Συμμόρφωση με νομικές και άλλες απαιτήσεις που ισχύουν για τις δραστηριότητες της Marriott σε όλες τις χώρες ή περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται η Marriott, όπως φόροι εισοδήματος και κρατικές ασφαλίσεις, υποχρεώσεις τήρησης αρχείων και αναφοράς, διενέργεια ελέγχων, συμμόρφωση με κρατικούς ελέγχους και άλλα αιτήματα από την κυβέρνηση ή άλλες δημόσιες αρχές, που ανταποκρίνονται σε νομικές διαδικασίες όπως κλήσεις, επιδιώκουν νομικά δικαιώματα και ένδικα μέσα, υπερασπίζονται δικαστικές διαφορές και διαχειρίζονται τυχόν εσωτερικές καταγγελίες ή αξιώσεις (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ελήφθησαν μέσω των τηλεφωνικών γραμμών), διεξάγουν έρευνες που περιλαμβάνουν καταγγελίες για παραβάσεις, παραβιάσεις πολιτικής, απάτη, οικονομικές αναφορές και συμμόρφωση με εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες.
 • Παρακολούθηση: Παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις εσωτερικές πολιτικές και τον Κώδικα Δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και διαδικασιών της Marriott σχετικά με την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων σε δημόσιους χώρους μέσω CCTV, παρακολούθηση τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Διαδικτύου, άμεσων μηνυμάτων και άλλων πόρων Marriott και άλλες δραστηριότητες παρακολούθησης, όπως αναφέρονται λεπτομερώς στις εσωτερικές πολιτικές ή/και επιτρέπονται από την τοπική νομοθεσία.Λάβετε υπόψη ότι οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στιγμιαία μηνύματα από υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας που παρέχονται από την Εταιρεία, το δίκτυο της Εταιρείας ή από συσκευές που ανήκουν ή εκδίδονται στην Εταιρεία δεν παρέχουν προσωπική, προνομιακή ή εμπιστευτική κατάσταση ή δικαιώματα σε αυτές τις επικοινωνίες στον αποστολέα, παραλήπτη ή χρήστη τέτοιων μηνυμάτων.Οι συνεργάτες δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή ή να διεκδικήσουν οποιαδήποτε προνόμια σε σχέση με τέτοιες ηλεκτρονικές επικοινωνίες, εκτός εάν προβλέπουν οι πολιτικές της Εταιρείας ή η ισχύουσα νομοθεσία.Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης, παρακολούθησης, επανεξέτασης, αντιγραφής ή/και διαγραφής οποιασδήποτε τέτοιας ηλεκτρονικής επικοινωνίας.Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διεκδικήσει προνομιακό ή εμπιστευτικό καθεστώς ή δικαιώματα σε τέτοιες επικοινωνίες που επιτρέπονται από το νόμο.

Οι κατηγορίες μη συνδεδεμένων τρίτων μερών με τους οποίους η Marriott μπορεί να μοιράζεται προσωπικά δεδομένα

 • Παροχείς Υπηρεσιών: Εταιρείες που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες στη Marriott, όπως μισθοδοσία, συνταξιοδοτικό σύστημα, παροχείς παροχών, υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση επιδόσεων, εκπαίδευση, διαχείριση εξόδων, προμηθευτές και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής, τρίτα μέρη που βοηθούν με προγράμματα αποζημίωσης ιδίων κεφαλαίων, εταιρείες πιστωτικών καρτών, ιατρούς ή επαγγελματίες υγείας, εμπορικούς φορείς και ενώσεις, λογιστές, ελεγκτές, δικηγόρους, ασφαλιστές, τραπεζίτες και άλλους εξωτερικούς επαγγελματίες συμβούλους και παρόχους υπηρεσιών.
 • Δημόσιες και κυβερνητικές αρχές: Οντότητες που ρυθμίζουν ή έχουν δικαιοδοσία επί της Marriott, όπως οι ρυθμιστικές αρχές, η επιβολή του νόμου, οι δημόσιοι φορείς και τα δικαστικά όργανα.
 • Εταιρικές Συναλλαγές: Τρίτο μέρος σε σχέση με οποιαδήποτε προτεινόμενη ή πραγματική αναδιοργάνωση, συγχώνευση, πώληση, κοινοπραξία, εκχώρηση, μεταβίβαση ή άλλη διάθεση του συνόλου ή οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησης, των περιουσιακών στοιχείων ή των μετοχών της Marriott (συμπεριλαμβανομένων σε σχέση με οποιαδήποτε πτώχευση ή παρόμοιες διαδικασίες).


[1] Ο ΕΟΧ περιλαμβάνει χώρες της ΕΕ και επίσης την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Σημειώστε ότι το επίσημο κείμενο είναι η αγγλική έκδοση του Marriott.com. Η εν λόγω μετάφραση παρέχεται για να είναι το περιεχόμενο διαθέσιμο σε περισσότερους επισκέπτες μας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφράσεις πραγματοποιούνται με μηχανικά μέσα και ως εκ τούτου, ενδέχεται να μην είναι απολύτως ορθές.