Integritetspolicy för sökande

Senast uppdaterad: 15 november 2020

Marriottkoncernen, som inkluderar Marriott International, Inc. och dess dotterbolag ("Marriott"), värdesätter ditt förtroende och vinnläggere sig om ansvarsfull hantering, användning och skydd av personuppgifter. Under tiden din ansökan skapas och slutförs kan Marriott samla in eller kommer att samla in data om dig, din potentiella relation med Marriott eller din tidigare anställningshistorik. Marriott hänvisar till sådan information som "personuppgifter".

Denna integritetspolicy för sökande (”policy”) beskriver Marriotts praxis i samband med de personuppgifter som kan samlas in antingen via denna webbplats eller på annat sätt i samband med din ansökan om arbete eller praktik hos Marriott. Personuppgifter som lämnas in någon annanstans på Marriotts webbplatser, till exempel när du gör en bokning som gäst eller efter att en sökande har anställts, kommer att användas i enlighet med Marriottkoncernens globala integritetspolicy och dithörande integritetspolicy.

 

INSAMLING AV UPPGIFTER

Uppgifter du tillhandahåller

Marriott kan samla in följande uppgifter från dig i samband med din ansökan:

 • namn, adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter
 • användarnamn och lösenord för att underlätta ansökan
 • status för arbetstillstånd
 • cv, meritförteckning, personligt brev, tidigare arbetslivserfarenhet och uppgifter om utbildning
 • färdigheter och förmågor
 • professionella och andra yrkesrelaterade licenser, tillstånd och certifieringar som innehas
 • uppgifter som rör referenser
 • alla andra uppgifter du väljer att lämna till Marriott (såsom, men inte begränsat till, anställningspreferenser, vilja att flytta, aktuell och önskad lön, utmärkelser eller professionella medlemskap).

Marriott ber dig att undvika att skicka in uppgifter som kan klassificeras som känsliga uppgifter enligt tillämplig lag, utom där sådan information krävs enligt lag eller är tillåten. Detta inkluderar uppgifter om biometriska, medicinska eller hälsotillstånd, genetiska, rasmässiga, etniska, sexliv eller praxis eller sexuell läggning, religiösa, filosofiska eller ideologiska övertygelser, politiska åsikter, fackföreningsmedlemskap inklusive åsikter och aktiviteter, information om sociala trygghetsåtgärder och administrativa eller straffrättsliga förfaranden och sanktioner. Känsliga personuppgifter kan kräva en extra skyddsnivå eller högre omsorgsplikt. Känsliga personuppgifter inkluderar särskilda kategorier av data enligt definitionen i GDPR.

Ibland kan de personuppgifter du lämnar till Marriott, inklusive dina utbildningsuppgifter, innehålla de uppgifter som det hänvisas till i föregående stycke. Där så är fallet godkänner du uttryckligen att Marriott hanterar uppgifterna i din ansökan.

All information som du skickar via denna webbplats måste vara sann, fullständig och inte vilseledande. Att skicka in felaktiga, ofullständiga eller vilseledande uppgifter kan leda till avslag på din ansökan under ansökningsprocessen eller disciplinära åtgärder inklusive omedelbar uppsägning av anställningen om du är anställd hos Marriott. Dessutom är det ditt ansvar att se till att uppgifter du lämnar inte kränker någon tredje parts rättigheter.

Om du förser Marriott med personuppgifter från en referens eller någon annan person som en del av din ansökan, är det ditt ansvar att säkerställa att du har rätt att tillhandahålla dessa uppgifter till Marriott.

 

Uppgifter från andra källor

Marriott kan få information om dig från dina referenser eller från en bakgrundskontrollrapport i samband med din ansökan, i enlighet med tillämplig lag. Marriott kan också samla in "övriga uppgifter", uppgifter som i allmänhet inte avslöjar din specifika identitet eller som inte direkt relaterar till en individ. I den mån andra uppgifter avslöjar din specifika identitet eller relaterar till en individ, kommer vi att behandla andra uppgifter som personuppgifter. Övriga uppgifter inkluderar:

 • webbläsare och enhetsdata
 • appanvändningsdata
 • data som samlats in genom cookies, pixeltaggar och annan teknik
 • demografiska uppgifter och andra uppgifter som du tillhandahåller
 • aggregerade data.

 

ANVÄNDNING OCH YPPANDE AV UPPGIFTER

Marriott samlar in och behandlar uppgifter om dig av följande skäl:

 • eftersom du frivilligt tillhandahåller dessa uppgifter
 • eftersom dessa uppgifter är nödvändiga för att vidta åtgärder, på din begäran, innan du börjar anställningen
 • eftersom dessa uppgifter är av särskild betydelse för Marriott och Marriott har ett specifikt legitimt intresse enligt lag att behandla dem
 • för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • när det är nödvändigt för att skydda någon persons vitala intressen.

Om behandlingen avser uppgifter som du frivilligt har lämnat till Marriott, eller om behandlingen är baserad på ditt samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke, kontakta applicationprivacyinfo@marriott.com.

Uppgifterna som du skickar via denna webbplats kommer att användas för Marriotts globala personalrekrytering, ledning och planering, i enlighet med tillämplig lag, inklusive:

 • för att behandla din ansökan
 • för att bedöma dina förmågor och kvalifikationer för ett jobb
 • för att utföra referenskontroller
 • för att svara på dina förfrågningar och kommunicera med dig om ansökan, och för att skicka information om denna webbplats och ändringar av Marriotts villkor och policyer
 • för att följa eller övervaka efterlevnaden av tillämplig lag eller förordning
 • för att utföra bakgrundskontroller vid behov om Marriott erbjuder dig en tjänst
 • för att bevara Marriotts andra legitima intressen, till exempel för Marriotts administrativa ändamål, samlad ledningsrapportering, internutbildning och som allmänt krävs för att bedriva verksamhet inom Marriottkoncernen.

Uppgifterna om dig kommer att läggas in i Marriotts kandidatdatabas och kan användas för att överväga dig för andra möjligheter på Marriott än den/de som du ansöker om. Om du inte vill att Marriott ska göra detta, kontakta Marriott på applicationprivacyinfo@marriott.com. Om du anställs av Marriott kan personuppgifter som samlas in i samband med din ansökan ingå i Marriotts personalsystem och kan användas för att hantera nyanställningsprocessen. All sådan information kan bli en del av din associeringsfil och kan användas för andra anställningsrelaterade ändamål i enlighet med tillämplig lag.

Men om du inte tillhandahåller den information som krävs för att stödja din ansökan kanske Marriott inte kan överväga din ansökan.

Marriott kan dela personuppgifter med dotterbolag som är delaktiga i att utvärdera kandidater för en given position. Marriott kommer att förbli ansvarig för personuppgifter som används tillsammans med dotterbolag. Marriott kommer att göra informationen tillgänglig för personal med ett affärsbehov av att känna till uppgifterna, i enlighet med våra policyer, inklusive personal på rekryterings-, personal- och IT-avdelningarna och på den avdelning som ansvarar för den tjänst du söker. En lista över de anslutna företag som kan behandla dina personuppgifter finns tillgänglig på begäran (se avsnittet "Kontakta oss" i slutet av denna policy).

Marriott kan komma att dela personuppgifter med tredjepartstjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster såsom värdskap och drift av denna webbplats, rekryteringshjälp, bearbetning av bakgrundskontroller och liknande tjänster.

Marriott kan också överföra data till en tredje part i händelse av omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan disposition av hela eller delar av Marriotts verksamhet, tillgångar eller aktier (inklusive i samband med någon konkurs eller liknande förfarandet).

Under vissa begränsade omständigheter kan Marriott också dela begränsade personuppgifter med ägare av Marriotts koncernmärkta fastigheter som vi förvaltar.

Marriott kan också använda och dela personuppgifter, vilket Marriott anser vara nödvändigt eller lämpligt: (a) enligt tillämplig lag, inklusive lagar utanför ditt land eller din region, (b) för att följa rättsliga förfaranden, (c) för att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter inklusive offentliga och statliga myndigheter utanför ditt land eller den region där du bor och för att uppfylla kraven på nationell säkerhet eller brottsbekämpning, (d) för att upprätthålla Marriotts villkor, (e) för att skydda Marriotts verksamhet eller någon av våra dotterbolags verksamhet, (f) för att skydda Marriotts rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom och/eller våra dotterbolags, dig eller andra och (g) för att tillåta Marriott att vidta tillgängliga rättsmedel eller begränsa de skador som Marriott kan lida.

Att yppa dina personuppgifter kan innefatta överföring av personuppgifter till andra länder. Om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) [1] kan detta inkludera länder utanför EES. Vissa av dessa länder erkänns av Europeiska kommissionen som tillhandahåller en adekvat skyddsnivå enligt EES-standarder (hela listan över dessa länder finns tillgänglig här https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data -skydd/dataöverföringar-utanför-eu/tillräcklighetsskydd-personliga-data-icke-eu-länder_svÖppnas i ett nytt webbläsarfönster . När det gäller överföringar till andra länder har Marriott vidtagit lämpliga åtgärder, såsom dataöverföringsavtal och/eller standardavtalsklausuler för att skydda dina uppgifter.

 

SPARA UPPGIFTER

Marriott kommer att spara personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i denna policy om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag. Marriott kan också behålla dina uppgifter i syfte att överväga om dina kunskasper är lämpliga för andra anställningsmöjligheter. Om du inte vill att Marriott ska behålla dina personuppgifter för detta ändamål, kontakta applicationprivacyinfo@marriott.com. Marriott kan ta bort personuppgifter på inaktiva konton från vår databas, med förbehåll för tillämpliga juridiska eller regulatoriska skyldigheter. Marriott kan dessutom radera personuppgifter om dig (inklusive din cv/meritförteckning) från databasen när som helst och utan att ange någon anledning. Behåll därför en egen kopia av de personuppgifter du lämnat till Marriott.

 

PASSIV DATAINSAMLING: COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIK

Marriott och dess tjänsteleverantörer kan använda "cookies" och liknande tekniker på denna webbplats. Se Marriotts sekretess- och cookiepolicy på https://www.marriott.com/sv/about/privacy.mi och spårningsinställningar längst ner på Marriotts webbplats (https://www.marriott.com/sv/default.mi) för mer information.

 

TILLGÅNG OCH RÄTTELSE

Du kan komma åt, granska och ändra dina personuppgifter som lagras här genom att logga in på denna webbplats igen och uppdatera dina kontouppgifter. Den uppdaterade profilen kommer att användas som standard nästa gång du ansöker om ett jobb med ditt konto online. Observera att alla ändringar som görs i din profil kan ses av Marriott. För att ändra personuppgifter som du redan har lämnat in för övervägande för en specifik tjänst, uppdatera din profil och skicka in din ansökan på nytt för den tjänsten. Marriott uppmuntrar dig att omedelbart uppdatera dina personuppgifter om de ändras eller är felaktiga.

Utöver de uppgifter som finns i din profil kan du, där det är tillåtet enligt tillämplig lag, begära åtkomst, rättelse, begränsning, radering och portabilitet av de personuppgifter Marriott har om dig. Marriott kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag. Om du vill göra en sådan begäran, skicka ett e-postmeddelande till Marriott på applicationprivacyinfo@marriott.com eller kontakta Marriott via brev på:

Marriott International, Inc.
Talent Acquisition
7750 Wisconsin Avenue
Bethesda, MD 20814
United States of America
 

I din förfrågan, ange vilka personuppgifter du vill få tillgång till eller ändra, om du vill att personuppgifter som du har lämnat till Marriott ska raderas från Marriotts databas eller meddela Marriott på annat sätt vilka begränsningar du vill ha för Marriotts användning av dina personuppgifter. För ditt skydd kan Marriott endast genomföra förfrågningar med avseende på uppgifter som är kopplade till den specifika e-postadress som du använder för att skicka din förfrågan till Marriott. Marriott kan behöva verifiera din identitet innan din begäran genomförs. Marriott kommer att försöka uppfylla en sådan begäran så snart det är praktiskt möjligt. Observera att vissa personuppgifter kan vara undantagna från sådan åtkomst, korrigering eller rätt att radera i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Du kan lämna in ett klagomål om hur Marriott behandlar dina personuppgifter till dataskyddsmyndigheten i ditt land eller din region. Se avsnittet "Ytterligare information" nedan för kontaktuppgifter.

 

SÄKERHET

Marriott seeks to use reasonable organizational, technical and administrative measures to protect Personal Data within Marriott. Unfortunately, no data transmission or storage system can be guaranteed to be 100% secure. If you have reason to believe that your interaction with Marriott is no longer secure (for example, if you feel that the security of any account you might have with Marriott has been compromised), please immediately notify Marriott of the problem in accordance with the “Contact Us” section below.

Skicka inte känslig information till Marriott via e-post. Det är endast ditt ansvar och ingen annans att tillämpa lämplig omsorg när du kommunicerar med Marriott.

 

LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATS

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna policy tar inte upp, och Marriott är inte ansvarigt för, integritet, data eller annan praxis från tredje part, inklusive tredje part som driver en webbplats eller tjänst som denna webbplats länkar till. Införlivandet av en länk på denna webbplats innebär inte att Marriott eller våra dotterbolag godkänner den länkade webbplatsen eller tjänsten. Marriott uppmuntrar dig att läsa de juridiska meddelanden som publiceras på dessa webbplatser, inklusive deras integritetspolicy.

 

LAG TILLÄMPLIG FÖR ANSÖKAN OM ARBETE

På denna webbplats kan du söka arbete över hela världen, vilket är en fördel med Marriotts centraliserade globala rekryteringsfunktion. Denna webbplats drivs från USA. Följaktligen kommer alla personuppgifter som du skickar till denna webbplats att samlas in i USA och kommer att omfattas av amerikanska lagar. Men om Marriott delar dina personuppgifter med ett dotterbolag som är beläget i ett annat land eller region i egenskap av potentiell arbetsgivare, kommer dotterbolaget att hantera dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Eventuella anställningsbeslut eller andra anställningsrelaterade beslut kommer att fattas av anställningspartnern i enlighet med lagarna i det land eller den region där tjänsten kommer att placeras.

 

OM BARN

Denna webbplats är inte avsedd att användas av personer under tillåten arbetsför ålder i enlighet med tillämplig lag. Vi ber att de inte tillhandahåller personuppgifter via denna webbplats.

 

MARRIOTTS NUVARANDE PERSONAL

Om du för närvarande arbetar för Marriott eller ett av dess dotterbolag måste du vara berättigad att ansöka till en annan tjänst inom Marriott för att använda karriärwebbplatsen. Om du accepterar en sådan tjänst kan dina förmånsprogram och personalpolicyer ändras. Rådgör med HR-chefen på den nya tjänsten angående behörighet att söka, förmånsprogram och de HR-policyer som gäller för den tjänsten.

Denna webbplats är inte avsedd att distribueras till eller användas av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller ett land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lokala lagar eller förordningar.

 

ÄNDRINGAR I POLICYN

Marriott förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna policy för att hantera framtida utveckling av Marriott, denna webbplats eller förändringar i branschen eller juridiska trender. Marriott kommer att publicera den reviderade policyn på denna webbplats eller tillkännage ändringen på startsidan för denna webbplats. Du kan fastställa när policyn reviderades genom att hänvisa till texten "Senast uppdaterad" överst i denna policy. Alla ändringar kommer att träda i kraft när den reviderade policyn publiceras på denna webbplats. Genom att fortsätta att använda denna webbplats efter sådana ändringar av policyn kommer du att anses ha godkänt sådana ändringar. Om du inte samtycker till villkoren i denna policy, helt eller delvis, kan du välja att inte fortsätta använda denna webbplats.

 

Kontakta oss

Om du har frågor om denna integritetspolicy, kontakta oss på applicationprivacyinfo@marriott.com eller via e-post:

Marriott International, Inc.
Talent Acquisition
7750 Wisconsin Avenue
Bethesda, MD 20814
United States of America
 

YTTERLIGARE INFORMATION

Du kan också:

Kontakta vårt dataskyddsombud ansvarigt för ditt land eller din region via MarriottDPO@marriott.com. Ange i e-postmeddelandet vilket land du kontaktar oss från.

Lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet i ditt land eller din region eller där en påstådd överträdelse av tillämpliga dataskyddslagar inträffar på http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080Öppnas i ett nytt webbläsarfönster .

 

FÖRSÄKRAN

Genom att skicka in ansökan bekräftar jag att jag har granskat och förstår denna integritetspolicy enligt ovan, och jag förstår och accepterar bestämmelserna om insamling, användning, överföring och yppande av mina personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.


[1] EES omfattar EU-länder och även Island, Liechtenstein och Norge.

Observera att den officiella texten är den engelska versionen av Marriott.com. Genom att tillhandahålla denna översättning hoppas vi kunna göra innehåll tillgängligt för fler av våra globala kunder. Var dock medveten om att eftersom översättningar görs med maskin, kanske de inte alltid är perfekta.