Μετάβαση στο Περιεχόμενο

Δήλωση απορρήτου του Ομίλου Marriott για τη συλλογή Προσωπικών δεδομένων μη εργαζομένων και μη επισκεπτών

1. Εισαγωγή

Ο όμιλος Marriott, ο οποίος περιλαμβάνει τη Marriott International, Inc. και τις θυγατρικές της («Marriott», «εμείς», «μας»), δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου καλύπτει προσωπικά δεδομένα ατόμων εκτός των συνεργατών της Marriott, όπως εργολάβους, συμβούλους, υπαλλήλους ξενοδοχείων franchise και μη επισκέπτες («εσείς», «δικό σας»). Για την αποφυγή αμφιβολιών, τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών της Marriott καλύπτονται από τη Δήλωση Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Συνεργατών και τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών καλύπτονται από την  Παγκόσμια Δήλωση Απορρήτου του Ομίλου Marriott και όχι από αυτήν τη δήλωση.

2. Σκοπός

Η συλλογή και η χρήση των προσωπικών δεδομένων σας δίνει τη δυνατότητα στη Marriott να συμμετάσχει σε επιχειρηματικό σχεδιασμό και επιχειρησιακές διαδικασίες, όπως υλοποίηση έργων, παροχή κατάρτισης και διαχείριση εκπτώσεων σε άλλους εκτός από τους συνεργάτες της Marriott και τους επισκέπτες.

3. Τι Δεδομένα Συλλέγει, Χρησιμοποιεί, Μεταφέρει και Μοιράζεται η Marriott και Γιατί

Η Marriott μπορεί να έχει συλλέξει ή θα συλλέξει πληροφορίες για εσάς και τη σχέση σας με τη Marriott. Η Marriott αναφέρεται σε δεδομένα όπως «προσωπικά δεδομένα». Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς που η Marriott μπορεί να συλλέγει, να χρησιμοποιεί, να μεταφέρει και να μοιράζεται και τους σκοπούς για τους οποίους μπορεί να συλλέγονται, να χρησιμοποιούνται, να μεταφέρονται και να μοιράζονται, ανατρέξτε στο τέλος της παρούσας δήλωσης. Η Marriott δεν θα χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό μη συμβατό με τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, εκτός εάν απαιτείται ή εξουσιοδοτείται από τον νόμο, εξουσιοδοτείται από εσάς ή είναι προς το δικό σας ζωτικό συμφέρον (π.χ. σε περίπτωση έκτακτης ιατρικής ανάγκης).

Με εξαίρεση ορισμένα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται από τον νόμο ή είναι απαραίτητα ή σημαντικά για την απόδοση της επιχείρησής μας, η απόφασή σας να παράσχετε προσωπικά δεδομένα στη Marriott είναι οικειοθελής. Ωστόσο, εάν δεν παρέχετε ορισμένα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα, η Marriott ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επιτύχει ορισμένους από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση.

4. Ποιος Έχει Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα εντός της Marriott θα περιορίζεται στο προσωπικό με επαγγελματική ανάγκη πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που περιγράφονται στο τέλος της παρούσας δήλωσης και μπορεί να περιλαμβάνει προσωπικό της Marriott σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία πληροφοριών, συμμόρφωση, νομικά, χρηματοοικονομικά και λογιστική, και εσωτερικό έλεγχο. Περιστασιακά, η Marriott μπορεί επίσης να χρειαστεί να θέσει τα προσωπικά δεδομένα στη διάθεση των κατόχων καταλυμάτων με την επωνυμία του Ομίλου Marriott που διαχειριζόμαστε ή άλλων, μη συνδεδεμένων, τρίτων παρόχων υπηρεσιών.

Οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών και ιδιοκτήτες αναμένεται να προστατεύουν το απόρρητο και την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων και να χρησιμοποιούν Προσωπικά Δεδομένα μόνο για την παροχή υπηρεσιών στη Marriott, ή σύμφωνα με συμφωνίες, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Ασφάλεια

Η Marriott θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης από τους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν κατάλληλα μέτρα για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

6. Ακεραιότητα και διατήρηση δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα Δήλωση απορρήτου, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης.

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για καθορισμό των περιόδων διατήρησής μας περιλαμβάνουν:

 • Το χρονικό διάστημα που έχουμε μια συνεχή σχέση μαζί σας
 • Αν υπάρχει νομική υποχρέωση στην οποία είμαστε υποκείμενοι
 • Αν συνιστάται η διατήρηση λαμβάνοντας υπόψη τη νομική θέση μας (όπως για παραγραφές, δικαστικές διαφορές ή κανονιστικές έρευνες)
   

7. Αιτήματα Αναφορικά με Δικαιώματα Φυσικών Προσώπων

Επικοινωνήστε με το privacy@marriott.com εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Marriott επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, εάν επιθυμείτε να αιτηθείτε πρόσβαση, διόρθωση, καταστολή ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, εάν επιθυμείτε να ζητήσετε από τη Marriott να σταματήσει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας, ή εάν θέλετε να ζητήσετε ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων για σκοπούς διαβίβασής τους σε άλλη εταιρεία. Η Marriott θα ανταποκριθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σημειώστε, ωστόσο, ότι ορισμένα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να εξαιρούνται από αυτά τα αιτήματα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων ή άλλους νόμους και κανονισμούς.

8. Οι Υποχρεώσεις σας

Διατηρήστε τα Προσωπικά Δεδομένα ενήμερα και ενημερώστε μας για τυχόν σημαντικές αλλαγές στα Προσωπικά Δεδομένα.Συμφωνείτε να ενημερώσετε άλλα άτομα των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα παρέχετε στη Marriott για το περιεχόμενο αυτής της Δήλωσης και να λάβετε τη συγκατάθεσή τους (εφόσον είναι νομικά αρμόδια για τη συγκατάθεση) για τη χρήση (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και αποκάλυψης) των Προσωπικών Δεδομένων από τη Marriott ως που ορίζεται στην παρούσα Δήλωση, ή όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

9. Λόγοι και βάση για τη συλλογή, χρήση, μεταφορά και αποκάλυψη

Η Marriott συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με εσάς: (i) επειδή αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, (ii) επειδή τέτοιου είδους δεδομένα έχουν ιδιαίτερη σημασία για εμάς και έχουμε συγκεκριμένο έννομο συμφέρον βάσει νόμου να τα επεξεργαστούμε, (iii) επειδή τέτοιου είδους δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή (iv) όπου είναι απαραίτητο για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων οποιουδήποτε προσώπου. Το έννομο συμφέρον της Marriott για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιγράφεται λεπτομερώς στο τέλος της παρούσας ειδοποίησης και περιλαμβάνει, για παράδειγμα: (1) για να διασφαλίσουμε ότι τα δίκτυα και τα δεδομένα μας είναι ασφαλή, (2) για τη διαχείριση και γενικά τη διεξαγωγή επιχειρήσεων εντός της Marriott και (3) για την πρόληψη απάτης. Όπου αυτός ο λόγος δεν ισχύει, η απόφασή σας να παράσχετε προσωπικά δεδομένα στη Marriott είναι εθελοντική και θα επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα με τη συναίνεσή σας, την οποία μπορείτε να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή.

10. Μεταφορές και χρήση προσωπικών δεδομένων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)

Λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα των δραστηριοτήτων της Marriott, η Marriott ενδέχεται, μέσω του διαδικτύου και των δικτύων της, να κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα σε προσωπικό και τμήματα σε όλη τη Marriott, για να εκπληρώνει τους σκοπούς που περιγράφονται στο τέλος της παρούσας δήλωσης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων σε άλλες χώρες ή περιοχές (συμπεριλαμβανομένων χωρών ή περιοχών διαφορετικών από εκεί όπου εδρεύετε και που έχουν διαφορετικό καθεστώς προστασίας δεδομένων από αυτό που ισχύει στη χώρα όπου εδρεύετε). Η λίστα με τις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Marriott που μπορούν να επεξεργάζονται και να χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα είναι διαθέσιμη εδώ.

Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σε χώρες που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Ορισμένες από αυτές τις χώρες αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΟΧ (η πλήρης λίστα αυτών των χωρών είναι διαθέσιμος εδώ↗). Για μεταφορές από τον ΕΟΧ σε άλλες χώρες, έχουμε θεσπίσει κατάλληλα μέτρα, συμφωνίες μεταφοράς δεδομένων ή/και τυπικές συμβατικές ρήτρες για την προστασία των δεδομένων σας.

11. Στοιχεία επικοινωνίας και καταγγελίες υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, παρακαλώ ξεκινήστε το αίτημά σας από τον εταιρικό αντιπρόσωπό σας.Θα διερευνήσουμε και θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε παράπονα και διαφορές σχετικά με τη χρήση και αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων που είναι αρμόδιος για τη χώρα ή την περιοχή σας μέσω του MarriottDPO@marriott.com. Στο email σας, αναφέρετε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Επιπρόσθετα, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε μια αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα ή την περιοχή σας ή, εάν έχει υποβληθεί υποτιθέμενη παράβαση των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας δεδομένων, στη διεύθυνση  http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080↗.

12. Αλλαγές στη Δήλωση

Η Marriott διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα δήλωση ανά πάσα στιγμή προκειμένου να αντιμετωπίσει μελλοντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες ή αλλαγές στον κλάδο ή νομικές τάσεις. Η Marriott θα δημοσιεύσει την αναθεωρημένη δήλωση στο Marriott Global Source (MGS) ή θα ανακοινώσει την αλλαγή στην αρχική σελίδα αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε να βρείτε πότε αναθεωρήθηκε η δήλωση, ανατρέχοντας στον υπόμνημα «Τελευταία ενημέρωση» στην κορυφή της παρούσας δήλωσης.
 


Τύποι Προσωπικών Δεδομένων Η Marriott μπορεί να συλλέγει, να χρησιμοποιεί, να μεταφέρει και να μοιράζεται

 • Προσωπικά στοιχεία: Όνομα, αριθμός ταυτοποίησης συνεργάτη, στοιχεία επικοινωνίας εργασίας και κατοικίας (email, αριθμοί τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση) γλώσσα(ες), φύλο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, αριθμός εθνικού δελτίου ταυτότητας, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση, σύντροφοι, εξαρτώμενα άτομα, κατάσταση αναπηρίας, στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης και φωτογραφία.

 • Θέση: Εσωτερική περιγραφή που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη των προσφερόμενων μαθημάτων.

 • Δεδομένα πρόσβασης συστήματος και εφαρμογών: Δεδομένα που απαιτούνται για την πρόσβαση σε συστήματα και εφαρμογές της Marriott, όπως αναγνωριστικό συστήματος, αναγνωριστικό LAN, mHUB, λογαριασμός email, λογαριασμός άμεσων μηνυμάτων, αναγνωριστικό mainframe και ηλεκτρονικό περιεχόμενο που παράγεται με χρήση συστημάτων της Marriott.

 • Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: Η Marriott ενδέχεται επίσης να συλλέγει ορισμένους τύπους ευαίσθητων δεδομένων μόνο όταν επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, όπως βιομετρικά, υγειονομικά/ιατρικά δεδομένα, πληροφορίες σχετικά με συμμετοχή σε συνδικαλιστικούς φορείς, τη θρησκεία και τη φυλή ή την εθνικότητα. Η Marriott συλλέγει τα δεδομένα αυτά για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως υγειονομικές/ιατρικές πληροφορίες για την αντιμετώπιση μιας αναπηρίας ή ασθένειας και για την παροχή προνομίων, θρησκευτική ή εκκλησιαστική υπαγωγή σε χώρες όπως η Γερμανία όπου απαιτείται για νόμιμες εκπτώσεις φόρου, και προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα (όπως φύλο, φυλή ή εθνότητα) για συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις και εσωτερικές πολιτικές που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Η Marriott θα χρησιμοποιεί τέτοιου είδους ευαίσθητα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω και όπως προβλέπεται από τον νόμο.
   

Οι σκοποί για τους οποίους η Marriott μπορεί να συλλέγει, να χρησιμοποιεί, να μεταφέρει και να μοιράζεται προσωπικά δεδομένα

 • Επικοινωνίες και ασφάλεια: Διευκόλυνση των επικοινωνιών και προστασία και διατήρηση των υποδομών πληροφορικής με χρήση διάφορων εργαλείων ασφαλείας, εξοπλισμού γραφείου, εγκαταστάσεων και άλλων ακινήτων.

 • Επιχειρηματικές λειτουργίες: Λειτουργία και διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής, επικοινωνίας και των εγκαταστάσεων, διαχείριση ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων Marriott, διαχείριση έργων, συνέχεια επιχειρήσεων, προσφορά υπηρεσιών και πλεονεκτημάτων και διατήρηση αρχείων που σχετίζονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες.

 • Συμμόρφωση: Συμμόρφωση με νομικές και άλλες απαιτήσεις που ισχύουν για τις δραστηριότητες της Marriott σε όλες τις χώρες ή περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται η Marriott, υποχρεώσεις τήρησης αρχείων και αναφοράς, διενέργεια ελέγχων, συμμόρφωση με κυβερνητικούς ελέγχους και άλλα αιτήματα από κυβερνητικές ή άλλες δημόσιες αρχές, ανταποκρινόμενη στη νομική διαδικασία όπως κλήσεις, επιδίωξη νομικών δικαιωμάτων και ένδικων μέσων, υπεράσπιση δικαστικών διαφορών και διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών ή ισχυρισμών (συμπεριλαμβανομένων όσων ελήφθησαν μέσω των τηλεφωνικών γραμμών), διεξαγωγή ερευνών, συμπεριλαμβανομένων αναφερόμενων καταγγελιών για παραβάσεις, παραβάσεις πολιτικής, απάτη, προβληματισμοί για οικονομικές αναφορές και συμμόρφωση με εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες.

 • Παρακολούθηση: Παρακολούθηση email και άλλων πόρων που ανήκουν στη Marriott και άλλες δραστηριότητες παρακολούθησης, όπως επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία. Λάβετε υπόψη ότι οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας που παρέχονται από τη Marriott και το δίκτυο Marriott, δεν παρέχουν προσωπική, προνομιακή ή εμπιστευτική κατάσταση ή δικαιώματα σε αυτές τις επικοινωνίες στον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον χρήστη τέτοιων μηνυμάτων. Δεν υπάρχει δικαίωμα ιδιωτικότητας ή διεκδίκησης προνομίων σε σχέση με τέτοιου είδους ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η Marriott διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης, παρακολούθησης, επανεξέτασης, αντιγραφής ή/και διαγραφής τέτοιου είδους ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η Marriott διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διεκδικήσει προνομιακό ή εμπιστευτικό καθεστώς ή δικαιώματα σε τέτοιου είδους επικοινωνίες, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Οι κατηγορίες μη συνδεδεμένων τρίτων μερών με τους οποίους η Marriott μπορεί να μοιράζεται προσωπικά δεδομένα

 • Πάροχοι υπηρεσιών: Εταιρείες που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες στη Marriott, όπως υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού και διαχείρισης δαπανών, προμηθευτές και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής, εμπορικοί φορείς και ενώσεις, λογιστές, ελεγκτές, δικηγόροι, ασφαλιστές, τραπεζίτες και άλλοι εξωτερικοί επαγγελματίες σύμβουλοι και πάροχοι υπηρεσιών.

 • Δημόσιες και κυβερνητικές αρχές: Οντότητες που ρυθμίζουν ή έχουν δικαιοδοσία επί της Marriott, όπως ρυθμιστικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου, δημόσιοι φορείς και δικαστικά όργανα.