Ga door naar de content

Algemene voorwaarden

Met ingang van 25 juli 2023

 

Algemene voorwaarden

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. DIT IS EEN BINDENDE WETTELIJKE OVEREENKOMST. DOOR DE SITE TE BEZOEKEN EN TE BLIJVEN GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN. GEBRUIK DE SITE NIET ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN.

 

Marriott International, Inc. met hoofdkantoor te 7750 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland 20814, Verenigde Staten van Amerika, en haar dochterondernemingen, waaronder The Ritz-Carlton Hotel Company L.L.C. en Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC (gezamenlijk, 'Marriott', 'wij', 'onze' of 'ons') bieden verschillende websites en apps aan die beschikbaar zijn voor bezoekers over de hele wereld. Onze websites en apps omvatten, zonder enige beperking, deze website en andere consumentgerichte platforms voor onze merken, waaronder www.marriott.com, www.autograph-hotels.marriott.com, www.vacationsbymarriott.com, www.ritzcarlton.com, www.corporate.ritzcarlton.com, starwoodhotels.com en onze mobiele apps (gezamenlijk onze 'websites'). Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de vertalingen van onze websites, zoals www.espanol.marriott.com. Onze websites worden beheerd vanuit de Verenigde Staten en zijn onderworpen aan de Amerikaanse wetgeving.

 

De inhoud en informatie die op de Sites wordt weergegeven is eigendom van Marriott en wordt gezamenlijk aangeduid als "Mariott-informatie". Het downloaden, reproduceren of opnieuw verzenden van Mariott-informatie, anders dan voor niet-commercieel individueel gebruik, is strikt verboden, behalve voor zover toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Marriott of door reisbureaus voor zakelijke doeleinden in overeenstemming met de sectie Reisbureaus hieronder.

 


De diensten van de Sites zijn alleen beschikbaar voor personen die volgens de toepasselijke wetgeving wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten, en zijn dus niet beschikbaar voor minderjarigen. Door de Sites te gebruiken, verklaart u dat u de wettelijke leeftijd heeft om de Sites te gebruiken en om een bindende wettelijke verplichting aan te gaan voor enige aansprakelijkheid die u kunt oplopen als gevolg van het gebruik van de Sites. U garandeert ook dat u wettelijk bevoegd bent om reisreserveringen en aankopen te doen voor uzelf of voor een andere persoon voor wie u gemachtigd bent om op te treden.

De Sites mogen alleen door u worden gebruikt voor uw persoonlijk gebruik. U stemt ermee in dat u de Sites niet zult gebruiken voor kettingbrieven, junkmail, spam, aanbiedingen (commercieel of niet-commercieel) of bulkcommunicatie van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot distributielijsten aan personen die geen specifieke toestemming hebben gegeven om op een dergelijke lijst te worden opgenomen. Bovendien stemt u ermee in om geen hyperlinks te plaatsen naar de Sites vanaf websites die door u worden beheerd of anderszins zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marriott. U stemt ermee in zich niet voor te doen als een andere persoon of als een vertegenwoordiger van een entiteit, ongeacht of deze bestaat of fictief is, met inbegrip van een werknemer of vertegenwoordiger van Marriott of een derde partij die diensten levert met betrekking tot de Sites.

"Chatruimte" betekent elke chatruimte, forum, message board of vergelijkbare dienst die wordt aangeboden in combinatie met de Sites. Als u deelneemt aan een Chatruimte, stemt u ermee in dat u (naast het naleven van de Algemene voorwaarden) het volgende niet zult doen: anderen belasteren, misbruiken, lastigvallen, bedreigen of discriminerende uitspraken doen; illegale activiteiten bevorderen; onfatsoenlijke, obscene of onbeleefde taal of afbeeldingen gebruiken; inhoud verstrekken die geen verband houdt met het aangewezen onderwerp of thema van de Chatruimte. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw gebruik van de Chatruimte. Marriott behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook inhoud uit Chatruimtes te verwijderen of te bewerken. Marriott is echter niet verplicht dit te doen en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van informatie in Chatruimtes.

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van deze Algemene voorwaarden op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Tenzij anders aangegeven zullen dergelijke wijzigingen na publicatie onmiddellijk van kracht worden. Controleer daarom deze Algemene voorwaarden regelmatig op wijzigingen. We zullen de ingangsdatum van deze Algemene voorwaarden bovenaan deze pagina weergeven.

Door ideeën, opmerkingen, suggesties of andere informatie in te dienen in een Chatroom of aan Marriott met betrekking tot verbeteringen aan de Sites of diensten met betrekking tot de Sites (gezamenlijk "Feedback"), stemt u ermee in dat dergelijke Feedback wordt beschouwd als eigendom van Marriott. Feedback is niet onderworpen aan een verplichting tot vertrouwelijkheid door Marriott en Marriott is niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking van Feedback. Marriott bezit alle rechten met betrekking tot de Feedback (inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en morele rechten) en heeft het recht om de Feedback zonder beperkingen te gebruiken voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder vergoeding aan u.

Onze Sites kunnen handelsmerken, patenten, auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Marriott en/of andere partijen bevatten of ernaar verwijzen. Er wordt aan u geen licentie of recht op dergelijke handelsmerken, patenten, auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Marriott en/of andere partijen verleend of overgedragen. De site www.marriott.com en/of bepaalde activiteiten die via onze Sites worden aangeboden, vallen mogelijk onder het Amerikaanse octrooi nr. 6.091.956 en/of het Amerikaanse octrooi nr. 7.624.044.

U stemt ermee in dat u geen apparaten, software of andere instrumenten zult gebruiken om de juiste werking van onze Sites te verstoren of proberen te verstoren, en dat u geen acties zult ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting voor onze infrastructuur vormen. Bovendien stemt u ermee in dat u geen robots, spiders, andere automatische apparaten of handmatige processen zult gebruiken om onze Sites of de Mariott-informatie die daarop is opgenomen, of enig aspect van de Sites of de Mariott-informatie te monitoren, scrapen of kopiëren zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van een bevoegde vertegenwoordiger van Marriott (dergelijke toestemming wordt geacht te zijn gegeven voor standaardzoekmachinetechnologie die wordt gebruikt door internetzoekwebsites om internetgebruikers naar onze Sites te leiden). Verder stemt u ermee in dat u onze Sites niet zult gebruiken voor doelen die illegaal of onwettig zijn of verboden worden door deze Algemene voorwaarden. U stemt ermee in dat u de juiste werking van onze Sites op geen enkele manier zult onderbreken, verstoren, wijzigen, vernietigen, schaden, beperken of anderszins beïnvloeden, inclusief, maar niet beperkt tot, door het gebruik van kwaadaardige of onbevoegde code, virussen, wormen, Trojaanse paarden, malware of programma's.

U stemt ermee in dat Marriott niet verplicht is om informatie die u via de Sites verzendt te monitoren en te controleren, maar dit wel kan doen. U stemt ermee in dat Marriott informatie die Marriott ongepast of in strijd met deze Algemene voorwaarden acht, kan censureren, bewerken, verwijderen of de verzending of ontvangst ervan kan verbieden, en dergelijke informatie kan gebruiken waar dit nodig is om de Sites aan te bieden of om de rechten of hotels van Marriott te beschermen. U stemt ermee in dat Marriott opgeslagen informatie zonder beperkingen kan monitoren en controleren. U erkent hierbij en stemt in met een dergelijke monitoring en controle.

U mag onze Sites niet gebruiken op een bedreigende, lasterlijke, smadelijke, obscene, opruiende, pornografische, discriminerende of anderszins beledigende manier. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot onze Sites in te trekken of te weigeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gevallen waarin u één van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden schendt.

U stemt ermee in om alleen legitieme reserveringen te goeder trouw te maken voor gebruik door u en uw uitgenodigde gasten, en niet voor andere doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot doorverkoop, ongeoorloofde toewijzing of plaatsing op websites van derden, of het maken van speculatieve, onechte of frauduleuze reserveringen, of reserveringen in afwachting van toekomstige vraag.

De informatie die u verstrekt op de website is onderworpen aan de algemene privacyverklaring van de Marriott Group voor gasten (beschikbaar op https://www.marriott.com/about/privacy.mi)

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET WORDEN ONZE SITES EN MARRIOTT-INFORMATIE GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN", ZONDER ENIGE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF WAARBORGEN DAT ONZE SITES EN/OF MARRIOTT-INFORMATIE BESCHIKBAAR, ADEQUAAT, NAUWKEURIG, ONONDERBROKEN, VOLLEDIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN. WIJ ZIJN NOCH VERANTWOORDELIJK NOCH AANSPRAKELIJK VOOR SCHADELIJKE OF ONBEVOEGDE CODE EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK OM ERVOOR TE ZORGEN DAT U BESCHIKT OVER GESCHIKTE SCAN- EN BESCHERMINGSMECHANISMEN VOOR DE BEVEILIGING VAN UW APPARATEN, PROGRAMMA'S EN INFORMATIE. DOOR EEN VAN ONZE SITES EN/OF MARRIOTT-INFORMATIE TE GEBRUIKEN, AANVAARDT U ALLE RISICO'S OP VERLIES DIE KUNNEN ONTSTAAN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DIT GEBRUIK.

Onze Sites kunnen u de mogelijkheid bieden om gebruikersnamen, wachtwoorden of andere codes of apparaten te gebruiken om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze Sites ("toegangscodes"). U bent volledig verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw toegangscodes en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. We behouden ons het recht voor om uw account naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u onmiddellijk te beëindigen wanneer daar een reden voor is, bijvoorbeeld als u een deel van deze Algemene voorwaarden schendt.

Naast deze algemene voorwaarden gaat u akkoord met de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen die worden vermeld via de volgende links en die hierbij worden opgenomen in deze overeenkomst:

  1. Voor de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen die van toepassing zijn op de Look No Further® Best Rate-garantie van Marriott, die garandeert dat u de beste prijs ontvangt wanneer u rechtstreeks bij ons boekt, gaat u naar: https://www.marriott.com/online-hotel-booking.mi#bestrate

  2. Voor de algemene voorwaarden en kennisgevingen die van toepassing zijn op het loyaliteitsprogramma van Marriott gaat u naar: https://www.marriott.com/loyalty/terms/default.mi

  3. Voor de algemene voorwaarden en mededelingen die van toepassing zijn op het Marriott Air + Car-programma klikt u op de volgende link:
    https://airandcar.marriottbonvoy.com/SH/Handlers/ReceptionDesk.ashx

Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij, andere leden van onze groep van gelieerde ondernemingen en derde partijen die met ons zijn verbonden hierbij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte of gevolgschade of -verlies die gebruikers oplopen in verband met onze Sites of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of de resultaten van het gebruik van onze Sites, de hieraan gekoppelde websites en het hierop geplaatste materiaal, inclusief, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid voor verlies van omzet of inkomsten; verlies van zaken; verlies van winst of contracten; verlies van verwachte besparingen; verlies van gegevens; verlies van goodwill; verspilling van management- of kantoortijd; en voor elk ander verlies of schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak en ongeacht of deze is veroorzaakt door een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien dit te voorzien was, mits deze voorwaarde geen claims voor verlies van of schade aan uw materiële eigendom of andere claims voor direct financieel verlies verhindert die niet zijn uitgesloten door een van de hierboven genoemde categorieën.

IN HET GEVAL DAT MARRIOTT AANSPRAKELIJK WORDT GESTELD VOOR SCHADE MET BETREKKING TOT DE SITE, ZAL UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL BEPERKT ZIJN TOT TERUGBETALING VAN DE DOOR U BETAALDE KOSTEN VOOR DIENSTEN OF PRODUCTEN, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN DOET U HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE RECHTEN OP CLAIMS OF ACTIES MET BETREKKING TOT DEZE SITE NA ÉÉN (1) JAAR NA HET EERSTE VOORKOMEN VAN DE HANDELING, GEBEURTENIS, OMSTANDIGHEID OF WEGLATING WAAROP DEZE CLAIM OF ACTIE IS GEBASEERD.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie, noch op enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

U zult ons verdedigen tegen alle eisen, claims of acties die tegen ons worden ingesteld of voortvloeien uit een inbreuk op of schending van deze Algemene voorwaarden door u ("Claim") en u zult ons vrijwaren en schadeloos stellen voor alle verliezen, schade, kosten en uitgaven (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit een dergelijke Claim. We hebben het recht om, op onze kosten, de exclusieve verdediging op ons te nemen voor alle Claims en schikkingsonderhandelingen, en u stemt ermee in om op ons verzoek met ons mee te werken bij de verdediging van een dergelijke Claim.

Wat betreft alle berichten die u aan ons stuurt met betrekking tot Marriott-informatie, inclusief maar niet beperkt tot feedback, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke: (a) u heeft geen recht op vertrouwelijkheid van uw berichten en we zijn niet verplicht om uw berichten tegen openbaarmaking te beschermen; (b) het staat ons vrij om uw berichten zonder beperking te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken en te verspreiden naar anderen; en (c) het staat ons vrij om alle ideeën, concepten, kennis, inhoud of technieken in uw berichten voor welk doel dan ook te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten en diensten waarin dergelijke informatie wordt verwerkt.

Marriott-informatie kan technische onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten, inclusief maar niet beperkt tot onnauwkeurigheden met betrekking tot informatie over prijzen of beschikbaarheid die van toepassing is op uw transactie. Marriott aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen, en is niet verplicht om reserveringen of informatie die door dergelijke onnauwkeurigheden worden beïnvloed te honoreren. Marriott behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, correcties, annuleringen en/of verbeteringen aan te brengen in Marriott-informatie en in de producten en programma's die in dergelijke informatie worden beschreven, ook na bevestiging van een transactie.

Marriott en andere aanbieders van producten of diensten met betrekking tot de Sites zijn niet verantwoordelijk voor communicatiestoringen of -problemen, of voor verloren, gestolen of verkeerd geadresseerde verzendingen, berichten of inzendingen, of voor de veiligheid van dergelijke vormen van communicatie. Verder zijn Marriott en andere aanbieders van producten of diensten met betrekking tot de Sites niet verantwoordelijk voor onjuiste of onnauwkeurige ingevoerde gegevens, ongeacht of dit is veroorzaakt door gebruiker(s) of door de apparatuur of programma's in verband met de Sites, of door technische of menselijke fouten die kunnen optreden bij de verwerking van informatie met betrekking tot de Sites. Marriott en andere aanbieders van producten of diensten met betrekking tot de Sites kunnen reserveringen annuleren of wijzigen wanneer blijkt dat een gebruiker zich schuldig heeft gemaakt aan frauduleuze of ongepaste activiteiten of onder andere omstandigheden waarin blijkt dat de reserveringen een fout bevatten of het gevolg zijn van een fout.

U stemt ermee in dat noch Marriott, noch andere aanbieders van producten of diensten met betrekking tot de Sites verantwoordelijk zijn voor schade die kan ontstaan als gevolg van reis- of hotelarrangementen of andere bestellingen die u aanvraagt of plaatst op de Sites die om welke reden dan ook niet zijn verwerkt of geaccepteerd.

Reizen naar bepaalde bestemmingen kunnen een groter risico met zich meebrengen dan andere. Marriott adviseert passagiers ten zeerste om reisverboden, waarschuwingen, aankondigingen en adviezen van de regering van de Verenigde Staten te bekijken voordat ze een reis naar een internationale bestemming boeken. Informatie over de omstandigheden in verschillende landen en gebieden en het risico van reizen naar bepaalde internationale bestemmingen is te vinden op www.state.gov, www.tsa.gov, www.dot.gov, www.faa.gov, www.cdc.gov, www.treas.gov/ofac en www.douane.gov. MARRIOTT VERKLAART EN GARANDEERT NIET DAT REIZEN NAAR OF VERBLIJVEN OP BESTEMMINGEN WAAR DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN VIA DEZE SITE AAN TE RADEN OF RISICOLOOS IS EN IS NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR SCHADE OF VERLIES DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT REIZEN NAAR OF VERBLIJVEN OP DERGELIJKE BESTEMMINGEN, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN.

Naast de overige algemene voorwaarden die op de websites staan vermeld met betrekking tot onze hotels, zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing op reserveringen die via de websites worden geboekt:

De annuleringsvoorwaarden en andere informatie over specifieke kamerreserveringen en hotels kunnen per hotel en per reserveringstype verschillen. Voor individuele tariefregels, belastinginformatie, toepasselijke kosten en annuleringsvoorwaarden gaat u naar de informatie onder 'Reserveringsinformatie bekijken', 'Overzicht van de kosten' en 'Annuleringsbeleid van het hotel' op de reserveringspagina van de website.

Als u van plan bent om met uw huisdier te reizen, raden we u aan rechtstreeks bij het hotel te controleren of huisdieren zijn toegestaan. Marriott aanvaardt GEEN VERANTWOORDELIJKHEID voor het huisdierenbeleid van individuele hotels.

Voor niet-Amerikaanse hotels kunnen de in USD bevestigde tarieven door het hotel op het moment van verblijf worden omgezet in de lokale valuta, op basis van de wisselkoers die door het hotel wordt gehanteerd. Deze wisselkoersen kunnen schommelen. Creditcardkosten zijn onderhevig aan extra valutaomrekeningen door banken of creditcardmaatschappijen, wat buiten de controle van het hotel valt en wat van invloed kan zijn op het bedrag dat op uw creditcard in rekening wordt gebracht.

Reserveringen via de website door één of meer personen of door een reisbureau namens één of meer gasten, voor meer dan negen (9) kamers in hetzelfde hotel gedurende dezelfde verblijfsperiode, kunnen worden gemaakt via de volgende website:

https://www.marriott.com/search/default.mi?meetingSpace=true

Sommige delen van onze Sites zijn beperkt tot reisbureaus of andere gemachtigde vertegenwoordigers. De Marriott-informatie in dergelijke beperkte delen is vertrouwelijk en wordt alleen verstrekt voor zakelijk gebruik, waaronder het bekijken van de commissiestatus en afschriften en de inschrijving voor ons elektronische overboekingsprogramma, zoals hieronder beschreven. We behouden ons het recht voor om de toegang tot of het gebruik van deze beperkte delen te verbieden wanneer we van oordeel zijn dat een dergelijk gebruik of dergelijke toegang de werking van onze Sites verstoort of dat een dergelijk gebruik of dergelijke toegang commerciële voordelen voor andere entiteiten oplevert ten nadele van ons. Als u een reisbureau of een gemachtigde vertegenwoordiger van een reisbureau bent en onze Sites gebruikt, is het volgende van toepassing:

Wachtwoorden: we hebben u een uniek wachtwoord gegeven, zodat toegang tot informatie met betrekking tot uw bureau en transacties beperkt kan worden tot alleen die personen aan wie u het wachtwoord heeft verstrekt.Het is uw verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van het wachtwoord te beschermen. Marriott aanvaardt geen aansprakelijkheid voor toegang tot informatie die wordt verschaft of transacties die worden uitgevoerd met het aan u verstrekte wachtwoord. We raden u ten zeerste aan om het wachtwoord regelmatig te wijzigen en ook wanneer een medewerker uw reisbureau verlaat of wanneer u vermoedt dat de kennis van het wachtwoord niet langer beperkt is tot degenen die u heeft gemachtigd.

Elektronische overboeking (EFT): Marriott kan commissiebetalingen doen in de vorm van een elektronische overboeking middels het Automated Clearing House (ACH)-systeem. Als u het EFT-registratieproces op onze Sites voltooit, betekent dit dat u: (1) Marriott machtigt om betalingen via EFT te doen; (2) verklaart dat u de aangewezen bewaarinstelling heeft geselecteerd en de juiste rekeninginformatie heeft verstrekt; en (3) aanvaardt dat dergelijke EFT's zullen plaatsvinden in overeenstemming met het volgende: (i) u stelt Marriott dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte van eventuele wijzigingen met betrekking tot de bewaarinstelling of andere betalingsinstructies; en (ii) u accepteert dat alle directe stortingen in de VS worden gedaan met het betalingstype "CTX".

Geen dienstverlening aan uitgesloten personen: Marriott International Inc. is een bedrijf in de Verenigde Staten en het is verboden diensten te verlenen aan bepaalde "uitgesloten personen": overheidsfunctionarissen, ingezetenen van bepaalde landen of gebieden waarop een embargo rust, of terroristen of drugshandelaren wiens namen zijn gepubliceerd op lijsten die worden onderhouden door het Amerikaanse ministerie van Financiën. U stemt ermee in om alle redelijke inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat dergelijke uitgesloten personen niet in de faciliteiten van Marriott verblijven, deze gebruiken of hier een rondleiding krijgen.

Onze sites bevatten informatie over producten en diensten van Marriott, die niet allemaal op elke locatie beschikbaar zijn. Een verwijzing naar een product of dienst van Marriott op een van onze sites impliceert niet dat een dergelijk product of een dergelijke dienst beschikbaar is of zal zijn op uw locatie. Afbeeldingen komen mogelijk niet overeen met de daadwerkelijke faciliteiten en kenmerken van de kamer die u op onze sites heeft geboekt.

Elk gebruik van de kaartfunctionaliteit op deze site valt onder de Gebruiksvoorwaarden voor eindgebruikers voor de toepasselijke kaarttoepassing. Marriott is niet aansprakelijk voor de resultaten van uw gebruik van een dergelijke kaarttoepassing van derden, inclusief routebeschrijvingen die zijn gegenereerd door een dergelijke kaarttoepassing van derden.

Als u ervoor kiest om onze Sites te verlaten via links naar andere websites van derden, waaronder die van adverteerders, zijn onze Algemene voorwaarden en onze Privacyverklaring niet langer van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden of gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van dergelijke websites, of voor cookies, pixeltags en andere soortgelijke technologieën van derden die zij gebruiken. Omdat we geen controle hebben over dergelijke sites en bronnen van derden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Marriott niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke sites of bronnen van derden, en dat Marriott de inhoud, advertenties, producten of ander materiaal dat op deze sites of bronnen staat of via deze sites of bronnen beschikbaar is niet onderschrijft en er niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor is.

Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door, geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van de staat Maryland, Verenigde Staten, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke regels. De exclusieve jurisdictie voor elk geschil dat onder de voorwaarden van de arbitragebepaling in deze Algemene voorwaarden valt, kan alleen worden voorgelegd aan de staats- of federale rechtbanken in de staat Maryland, Verenigde Staten. U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN ELK RECHT DAT U NU HEEFT OF ZULT HEBBEN OP EEN JURYPROCES. Het voorgaande is niet van toepassing voor zover het toepasselijke recht in uw woonland de toepassing van een ander recht en/of jurisdictie vereist en dit niet contractueel kan worden uitgesloten.

Behalve met betrekking tot claims of geschillen met betrekking tot het eigendom, de geldigheid of het gebruik van handelsmerken of servicemerken van Marriott, zullen geschil die voortvloeien uit of verband houden met de Sites (inclusief elke claim dat een bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig, onwettig, of anderszins vernietigbaar of nietig is) worden voorgelegd aan en opgelost door bindende arbitrage middels de American Arbitration Association (AAA). Marriott heeft het recht om tijdens zaken tijdelijke contactverboden, tijdelijke of voorlopige rechterlijke bevelen en/of declaratoire uitspraken (anders dan uitspraken met betrekking tot het bedrag van de schadevergoeding) te verkrijgen van een bevoegde rechtbank.

De arbitrageprocedure wordt gevoerd door één onafhankelijke arbiter, die advocaat of gepensioneerd rechter is. De arbitrage wordt gehouden in Bethesda, Maryland en in overeenstemming met de op dat moment geldende Commercial Arbitration Rules van de AAA. Alle kwesties die binnen het toepassingsgebied van de Federal Arbitration Act (9 U.S.C. 1, e.v.) vallen, worden door deze wet beheerst en niet door arbitragewetten van staten. U en Marriott zien af van alle rechten om andere beschikbare procedures voor de beslechting van dergelijke geschillen te volgen, zoals een gerechtelijke procedure of administratieve procedure. U en Marriott zien af van alle rechten op een juryproces voor dergelijke geschillen. De regels van arbitrage verschillen van de regels die in de rechtbank gelden. Er is geen rechter of jury en de controle is beperkt, maar een arbiter kan dezelfde schadevergoedingen en andere compensaties toekennen en moet dezelfde beperkingen die in deze Algemene voorwaarden worden vermeld in acht nemen, zoals een rechtbank zou doen.

Bij het nemen van een beslissing zal de arbiter deze Algemene voorwaarden volgen, is hij of zij verplicht de toepasselijke wetgeving toe te passen en zal hij of zij geen uitspraken doen die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving. De arbitrage vindt plaats op individuele basis en niet voor een geconsolideerde, gemeenschappelijke vertegenwoordiger of groep. De arbiter zal in zijn of haar uitspraak alle compensaties toekennen die hij of zij passend acht in termen van geldschade (met rente op onbetaalde bedragen vanaf de datum waarop deze verschuldigd zijn tegen het wettelijk toegestane maximumtarief), en honoraria en kosten van advocaten. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend voor alle partijen bij deze overeenkomst en kan worden voorgelegd aan elke bevoegde rechtbank.

Vertrouwelijk. Behalve indien vereist door de wet, blijft de gehele arbitrageprocedure (inclusief, maar niet beperkt tot, alle uitspraken, beslissingen of bevelen van de arbiter) vertrouwelijk en wordt niet bekendgemaakt aan anderen dan de partijen bij deze Overeenkomst.

Verjaringstermijn. Alle claims en acties die voortvloeien uit of verband houden met de websites moeten worden begonnen binnen één (1) jaar na het plaatsvinden van de feiten die aanleiding geven tot een dergelijke claim of actie. Anders verjaart een dergelijke claim of actie.

Afstand van collectief proces. U stemt ermee in dat u geen collectief proces tegen Marriott zult aanspannen of zult deelnemen aan een collectief proces tegen Marriott. U stemt ermee in dat u geen groepsarbitrage zult indienen of aanvragen, of zult deelnemen aan een groepsarbitrage tegen Marriott.

 

Reisverzekeringen worden aangeboden en verkocht door AGA Service Company dba Allianz Global Assistance, mogelijk in samenwerking met Marriott Insurance Agency LLC in Hawaï, Kansas, Massachusetts, New York en Wyoming. Deze verzekeringsaanbieders vertegenwoordigen de verzekeraar ten behoeve van de verkoop en zullen als gevolg van de verkoop een vergoeding ontvangen. Marriott International, Inc. kan ook een vergoeding ontvangen van Allianz Global Assistance, omdat Marriott International, Inc. Allianz Global Assistance toestaat producten op de markt te brengen of aan te bieden aan hun klanten, afhankelijk van de staat waarin u woont.

Inwoners van New York: De vergoeding die de aanbieders ontvangen, kan variëren afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de gekozen polis, de onkosten van de aanbieders, het aantal polissen of de winstgevendheid. De koper kan informatie aanvragen en verkrijgen over de vergoeding van de aanbieders, tenzij anders bepaald door de wet.

Alle reisverzekeringen zijn onderworpen aan algemene voorwaarden en uitsluitingen. De verzekeringspolissen omvatten een vrijstelling van de uitsluiting van bestaande medische aandoeningen als u voldoet aan de vereisten die in uw polis staan vermeld; anders is de uitsluiting van bestaande medische aandoeningen wel van toepassing. Alle andere voorwaarden, bepalingen en uitsluitingen zijn van toepassing. De vergoeding voor de reisverzekeringspolis omvat de kosten van verzekeringsuitkeringen en hulpdiensten. Neem voor meer informatie over uw polis contact op met Allianz Global Assistance op +1 800-284-8300 of 9950 Mayland Drive, Richmond, VA 23233 of customerservice@allianzassistance.com.

Reisverzekeringen omvatten verzekeringsuitkeringen (waaronder mogelijk invaliditeits- en/of ziekte-uitkeringen) die alleen van toepassing zijn tijdens de gedekte reis. Deze optionele dekking kan een duplicaat zijn van de dekking die al wordt geboden door uw persoonlijke auto-, woning-, huurders-, gezondheids-, levens-, persoonlijke aansprakelijkheids- of andere verzekeringspolis of dekking, maar kan onderhevig zijn aan andere beperkingen. U dient de voorwaarden van deze polis te vergelijken met uw bestaande dekking. Als u vragen heeft over uw huidige dekking, belt u uw verzekeraar/ziektekostenverzekering of verzekeringsagent/-makelaar. De aanschaf van een reisverzekering is niet verplicht om andere producten of diensten aan te schaffen. Tenzij zij een vergunning hebben, mogen reisverkopers en hun werknemers algemene informatie over de verzekering verstrekken, inclusief een beschrijving van de dekking en prijs, maar zijn ze niet gekwalificeerd of bevoegd om technische vragen over voorwaarden, voordelen en uitsluitingen van de verzekering te beantwoorden of de toereikendheid van bestaande verzekeringen te beoordelen. Reisverzekeringen zijn alleen bedoeld voor inwoners van de VS en zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar.

Inwoners van Californië: AGA Service Company opereert in Californië als Allianz Global Assistance Insurance Agency, vergunningnr. 0B01400.  Californië biedt een gratis­ hotline voor consumenten op 1­800­927-4357.

Inwoners van Maryland: De aankoop van een reisverzekering geeft de dekking van de reisverzekering voorrang over elke andere dubbele of soortgelijke dekking. U kunt contact opnemen met de Commissioner om een klacht in te dienen bij: Maryland Insurance Administration, ATTN: Consumer Complaint Investigation Property/Casualty, 200 St. Paul Place, Suite 2700, Baltimore, MD 21202.

De reisverzekeringsuitkeringen worden onderschreven door BCS Insurance Company (OH, Administratiekantoor: 2 Mid America Plaza, Suite 200, Oakbrook Terrace, IL 60181), met een score van 'A' (Excellent) door A.M. Best Co., onder BCS Form No. 52.201-serie , of Jefferson Insurance Company (NY, Administratiekantoor: 9950 Mayland Drive, Richmond, VA 23233), met een score van 'A+' (Superior) door A.M. Best Co., onder Jefferson Form No. 101-serie, afhankelijk van de staat waarin u woont en de gekozen polis. Tenzij anders vermeld, is Allianz Global Assistance de gelicentieerde aanbieder en beheerder van reisbeschermingsplannen en een dochteronderneming van Jefferson Insurance Company. De verzekerde ontvangt geen speciale uitkeringen of voordelen vanwege de band tussen Allianz Global Assistance en Jefferson Insurance Company. Alle niet-verzekeringsbijstandsdiensten die zijn gekocht als onderdeel van een reisbeschermingsplan worden geleverd via Allianz Global Assistance. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in uw polis, bent u verantwoordelijk voor kosten die u maakt via derden.

Voor vragen over deze algemene voorwaarden stuurt u een e-mail naar privacy@marriott.com

 

© 1996 - 2023 Marriott International, Inc. Alle rechten voorbehouden. Bedrijfseigen informatie van Marriott.