Regulamin Marriott

Obowiązuje od 5 grudnia 2019 r

Regulamin

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ REGULAMINU PRZED KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY. JEST TO WIĄŻĄCA UMOWA PRAWNA. UŻYTKOWNIK WITRYNY WYRAŻA ZGODĘ NA KAŻDY Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW. W RAZIE BRAKU ZGODY NA KTÓRYKOLWIEK Z PONIŻSZYCH WARUNKÓW PROSIMY O NIEKORZYSTANIE Z WITRYNY.

Marriott International, Inc. z siedzibą główną pod adresem 7750 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland 20814, Stany Zjednoczone Ameryki, oraz jej spółki zależne, w tym The Ritz-Carlton Hotel Company LLC i Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC (łącznie „Marriott” , „my”, „nasz” lub „nas”) udostępniamy różne witryny i aplikacje dostępne dla odwiedzających na całym świecie. Nasze witryny internetowe i aplikacje obejmują między innymi tę witrynę internetową i inne platformy skierowane do konsumentów obsługiwane pod naszymi markami, w tym www.marriott.com, www.autograph-hotels.marriott.com, www.vacationsbymarriott.com, www.ritzcarlton.com, www.corporate.ritzcarlton.com, starwoodhotels.com i nasze aplikacje mobilne (łącznie nasze „Witryny”). Niniejsze Warunki mają również zastosowanie do tłumaczeń naszych Witryn, na przykład www.espanol.marriott.com. Nasze Witryny są kontrolowane i obsługiwane ze Stanów Zjednoczonych i podlegają prawu Stanów Zjednoczonych.

Treść i informacje wyświetlane w Witrynach stanowią własność firmy Marriott i są łącznie określane jako „Informacje firmy Marriott”. Pobieranie, kopiowanie lub udostępnianie informacji firmy Marriott, do celów innych niż niekomercyjne, na użytek własny jest surowo zabronione, z wyjątkiem zakresu dozwolonego za uprzednią pisemną zgodą firmy Marriott lub biur podróży wyłącznie w celach biznesowych zgodnie z sekcją Biuro Podróży poniżej.

Korzystanie z witryny

Usługi Witryn są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem, a zatem nie są dostępne dla osób niepełnoletnich. Korzystając z Witryn, oświadczasz, że jesteś prawnie uprawniony, aby korzystać z Witryn i tworzyć wiążące zobowiązania prawne dotyczące jakiejkolwiek odpowiedzialności, jaką możesz ponieść w wyniku korzystania z Witryn. Gwarantujesz również, że jesteś prawnie upoważniony do dokonywania rezerwacji podróży i zakupów dla siebie lub innej osoby, na rzecz której jesteś upoważniony.

Witryny mogą być używane przez Ciebie wyłącznie do użytku osobistego. Zgadzasz się, że nie będziesz używać Witryn do wysyłania łańcuszków, niechcianej poczty, „spamowania”, nagabywania (w celach komercyjnych lub niekomercyjnych) lub komunikacji masowej wszelkiego rodzaju, w tym między innymi list dystrybucyjnych osób, które nie udzieliły specjalnego pozwolenia znaleźć się na takiej liście. Ponadto zgadzasz się nie tworzyć łączy hipertekstowych z jakiejkolwiek witryny internetowej kontrolowanej przez Ciebie lub w inny sposób do Witryn bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Marriott. Zgadzasz się nie podszywać się pod inne osoby ani przedstawicieli jakiegokolwiek podmiotu, faktycznego lub fikcyjnego, w tym pracownika lub agenta firmy Marriott lub jakiejkolwiek strony trzeciej, która świadczy usługi związane z Witrynami.

„Obszar czatu” oznacza dowolny obszar czatu, forum, tablicę ogłoszeń lub podobne usługi oferowane w połączeniu z Witrynami. Jeśli uczestniczysz w Obszarze czatu, zgadzasz się, że oprócz przestrzegania Regulaminu, nie będziesz: zniesławiać, wykorzystywać, nękać, grozić ani używać żadnych dyskryminujących stwierdzeń na temat innych; propagować nielegalną działalność; używać nieprzyzwoitego, obscenicznego lub nieuprzejmego języka lub obrazów; lub udostępniać treści niezwiązanych z wyznaczonym tematem lub tematem Obszaru czatu. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Obszaru czatu. Marriott zastrzega sobie prawo do usuwania lub edytowania treści z dowolnego Obszaru czatu w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, jednakże Marriott nie ma takiego obowiązku i nie ponosi odpowiedzialności za treść ani dokładność jakichkolwiek informacji w Obszarze czatu.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany i / lub modyfikacji części niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie bez powiadomienia i, o ile nie wskazano inaczej, takie zmiany wejdą w życie natychmiast po opublikowaniu; dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszego Regulaminu i zasad pod kątem zmian. Data wejścia w życie niniejszych warunków zostanie wyświetlona u góry tej strony.

Odpowiedź zwrotna użytkownika

Przesyłając pomysły, komentarze, sugestie lub inne informacje: poprzez czat; lub do firmy Marriott w związku z ulepszeniami Witryn lub usługami związanymi z Witrynami; (łącznie „Informacje zwrotne”), zgadzasz się, że taka opinia będzie uważana za i pozostanie własnością firmy Marriott. Żadna opinia nie będzie podlegać zobowiązaniu do zachowania poufności ze strony Marriott, a firma Marriott nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie jakichkolwiek opinii. Marriott będzie właścicielem wszystkich praw związanych z opinią (w tym między innymi praw własności intelektualnej i praw osobistych) i będzie uprawniony do korzystania z opinii bez ograniczeń w jakimkolwiek celu, komercyjnym lub innym, bez wynagrodzenia dla użytkownika.

Znaki towarowe

Nasze Witryny mogą zawierać lub odwoływać się do znaków towarowych, patentów, materiałów chronionych prawem autorskim, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów lub innych praw własności spółki Marriott i/lub innych stron. Użytkownikowi nie udziela się ani nie przyznaje żadnych licencji ani praw do takich znaków towarowych, patentów, materiałów chronionych prawem autorskim, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów ani innych praw własności spółki Marriott i/lub innych stron. Witryna www.marriott.com i/lub niektóre działania udostępniane za pośrednictwem naszych Witryn mogą być objęte patentem USA nr 6 091 956 i/lub patentem USA nr 7 624 044.

Monitorowanie

Zgadzasz się, że nie będziesz używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani innych narzędzi do ingerowania lub celem zakłócania prawidłowego działania naszych Witryn oraz że nie będziesz podejmować żadnych działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na naszą infrastrukturę. Ponadto zgadzasz się, że nie będziesz używać żadnego robota, pająka, innego automatycznego urządzenia ani ręcznego procesu do monitorowania, zakłócania lub kopiowania naszych Witryn lub zawartych w nich Informacji należących do Marriott, ani żadnego elementu Witryn lub Informacji należących do Marriott, bez uprzedniej wyraźnej zgody upoważnionego przedstawiciela firmy Marriott (taką zgodę uznaje się za udzieloną w przypadku standardowej technologii wyszukiwania wykorzystywanej przez witryny wyszukiwania w Internecie do kierowania użytkowników Internetu do naszych Witryn). Ponadto zgadzasz się, że nie będziesz korzystać z naszych Witryn w żadnym celu, który jest nielegalny, niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejsze Warunki. Zgadzasz się, że nie będziesz przerywać, zakłócać, zmieniać, niszczyć, osłabiać lub w jakikolwiek inny sposób wpływać na prawidłowe działanie naszych Witryn, w tym między innymi poprzez użycie złośliwego lub nieautoryzowanego kodu, wirusa, robaka, konia trojańskiego, złośliwego oprogramowanie lub programu.

Zgadzasz się, że firma Marriott nie ma obowiązku, ale może monitorować i przeglądać informacje, które przesyłasz za pośrednictwem Witryn. Zgadzasz się, że firma Marriott może cenzurować, edytować, usuwać lub zakazywać przesyłania lub odbierania wszelkich informacji, które Marriott uzna za niewłaściwe lub naruszające niniejsze Warunki, oraz wykorzystywać wszelkie takie informacje w zakresie niezbędnym do udostępniania Witryn lub ochrony praw lub własności firmy Marriott. Zgadzasz się, że Marriott może również monitorować i przeglądać przechowywane informacje bez ograniczeń. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na takie monitorowanie i przeglądanie.

Nie możesz korzystać z naszych Witryn w jakikolwiek groźny, oszczerczy, zniesławiający, obsceniczny, podburzający, pornograficzny, dyskryminujący lub w inny sposób obraźliwy. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do cofnięcia lub odmowy dostępu do naszych Witryn, w tym bez ograniczeń, w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

Zgadzasz się, że będziesz dokonywać tylko uzasadnionych rezerwacji w dobrej wierze do użytku wyłącznie przez Ciebie i zaproszonych gości, a nie do innych celów, w tym między innymi odsprzedaży, niedopuszczalnego przypisywania lub publikowania na stronach internetowych osób trzecich lub dokonywania spekulacji, fałszywych lub nieprawdziwych rezerwacji lub rezerwacji celem szacowania popytu.

Prywatność

Podanie przez Ciebie informacji na Stronie podlega Globalnej Polityce Prywatności Grupy Marriott dla Gości (dostępnej pod adresem: https://www.marriott.com/pl-pl/about/privacy.mi )

Gwarancja

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NASZE STRONY I INFORMACJE MAŁŻEŃSKIE SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI BEZ NARUSZENIA. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE NASZE STRONY I / LUB INFORMACJE MARRIOTT BĘDĄ DOSTĘPNE, ODPOWIEDNIE, DOKŁADNE, NIEPRZERWANE, KOMPLETNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIKOLWIEK SZKODLIWY LUB NIEAUTORYZOWANY KOD. WYŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEGO OPROGRAMOWANIA SKANUJĄCEGO I OCHRONNEGO DLA BEZPIECZEŃSTWA WŁASNYCH URZĄDZEŃ, PROGRAMÓW I INFORMACJI SPOCZYWA NA UŻYTKOWNIKU WITRYNY. KORZYSTAJĄC Z JAKICHKOLWIEK NASZYCH WITRYN I / LUB INFORMACJI UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁE RYZYKO STRAT, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ LUB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY.

Hasła

Nasze Witryny mogą zapewniać możliwość korzystania z nazw użytkowników, haseł lub innych kodów lub urządzeń w celu uzyskania dostępu do niektórych części naszych Witryn („kody dostępu”). Ponosisz pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich kodów dostępu i za wszystkie czynności wykonywane na Twoim koncie. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia konta według naszego wyłącznego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia z każdego powodu, w tym, na przykład, w przypadku naruszenia jakiejkolwiek części niniejszego Regulaminu.

Terminy włączone przez odniesienie

Oprócz niniejszych warunków, użytkownik zgadza się na warunki, postanowienia i zawiadomienia znajdujące się pod następującymi linkami, które niniejszym zostają włączone do tej Umowy:

1. Warunki, postanowienia i zawiadomienia dotyczące Gwarancji Najlepszej Ceny Look No Further® spółki Marriott, która zapewnia uzyskanie najlepszych stawek w przypadku rezerwacji bezpośrednio u nas, można znaleźć pod adresem:
https://www.marriott.com/pl-pl/online-hotel-booking.mi#bestrate

2. Regulamin i informacje dotyczące Programu lojalnościowego Marriott, które można znaleźć pod adresem: https://www.marriott.com/pl-pl/loyalty/terms/default.mi

3. Warunki, postanowienia i zawiadomienia dotyczące programu Marriott Air + Car, które można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.airandcar.marriott.com/apps/shopping/#/search/air

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo my, inne podmioty należące do naszej grupy i spółek stowarzyszonych oraz powiązane z nami strony trzecie niniejszym wyraźnie wyłączamy wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez dowolnego użytkownika w związku z naszymi Witrynami lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub skutkami korzystania z naszych Witryn, wszelkich witryn internetowych, do których prowadzą łącza oraz wszelkich zamieszczonych na nich materiałów, w tym między innymi odpowiedzialność za utratę dochodów lub przychodów; utratę biznesu; utratę zysków lub kontraktów; utratę spodziewanych oszczędności; utratę danych; utrata wartości firmy; zmarnowany czas zarządu lub biura; oraz za wszelkie inne straty lub szkody dowolnego rodzaju, niezależnie od tego, czy powstały i zostały spowodowane czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy lub w inny sposób, nawet jeśli można było je przewidzieć, pod warunkiem, że zapis ten nie wyklucza roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia materialnego lub wszelkich innych roszczeń dotyczących bezpośrednich strat finansowych, które nie są wykluczone przez żadną z powyższych kategorii.

W PRZYPADKU PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z WITRYNĄ, W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, JEDYNE I WYŁĄCZNE ŚRODKI ZARADCZE BĘDĄ OGRANICZONE DO ZWROTU OPŁAT ZA USŁUGI LUB PRODUKTY ZAPŁACONE PRZEZ CIEBIE.

W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE ZRZEKASZ SIĘ WSZELKICH PRAW DO WNOSZENIA JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ LUB PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z TĄ STRONĄ PO UPŁYNIĘCIU JEDNEGO (1) ROKU OD PIERWSZEGO WYSTĄPIENIA DZIAŁANIA, ZDARZENIA, WARUNKU LUB ZANIECHANIA, KTÓRE BYŁOBY PODSTAWĄ DO TAKIEGO ROSZCZENIA.

Nie ma to wpływu na naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, ani na naszą odpowiedzialność za świadome wprowadzenie w błąd lub wprowadzenie w błąd w podstawowej kwestii, ani na żadną inną odpowiedzialność, której nie można wykluczyć lub ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

Użytkownik witryny będzie bronić nas przed wszelkimi żądaniami, roszczeniami lub pozwami wytoczonymi przeciwko nam lub powstałymi w wyniku jakiegokolwiek naruszenia lub naruszenia niniejszych Warunków przez użytkownika („Roszczenie”), a także zwolni nas z odpowiedzialności ponoszenia straty, kosztów i wydatków (w tym honorariów prawników) wynikających z takich Roszczeń. Mamy prawo, na nasz koszt, przyjąć wyłączną obronę przed jakimkolwiek Roszczeniem i wszelkimi negocjacjami w celu ugody, a Użytkownik zgadza się niniejszym współpracować z nami w obronie każdego takiego Roszczenia, na nasze żądanie.

Poufność

W odniesieniu do całej komunikacji kierowanej do nas w odniesieniu do Informacji Marriott, w tym między innymi opinii, pytań, komentarzy, sugestii itp. Użytkownik: (a) nie będzie mieć prawa do poufności w komunikacji, a my nie będziemy mieć obowiązku ochrony tej komunikacji od ujawnienia; (b) będziemy mogli bez ograniczeń kopiować, wykorzystywać, ujawniać i rozpowszechniać wiadomości Użytkownika innym osobom; oraz (c) będziemy mogli swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how, treści lub techniki zawarte w komunikacji, która zawiera takie informacje, w jakimkolwiek celu, w tym między innymi w zakresie rozwoju, produkcji i marketingu produktów i usług.

Niedokładności i błędy

Informacje firmy Marriott mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne, w tym między innymi nieścisłości związane z cenami lub dostępnością mające zastosowanie do transakcji. Firma Marriott nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek takie nieścisłości, błędy lub pominięcia i nie ma obowiązku honorowania rezerwacji lub informacji, na które mają wpływ takie nieścisłości. Marriott zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, poprawek, anulowania i / lub poprawek w informacjach firmy Marriott oraz w produktach i programach opisanych w takich informacjach w dowolnym czasie i bez powiadomienia, w tym po potwierdzeniu transakcji.

Błędna komunikacja / utracone transakcje

Marriott i wszyscy inni dostawcy produktów lub usług związanych z Witrynami nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie, awarie lub trudności w komunikacji, zagubienie, kradzież lub niewłaściwe przekierowanie, transmisje, wiadomości lub wpisy ani za bezpieczeństwo takiej komunikacji. Ponadto firma Marriott i wszyscy inni dostawcy produktów lub usług związanych z Witrynami nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości lub niedokładność wprowadzonych dane, niezależnie od tego, czy zostały one spowodowane przez użytkownika (użytkowników) lub przez jakikolwiek sprzęt lub oprogramowanie związane z Witrynami lub przez jakiekolwiek problemy techniczne lub błąd ludzki, który może wystąpić podczas przetwarzania wszelkich informacji związanych z Witrynami. Marriott i wszyscy inni dostawcy produktów lub usług związanych z Witrynami mogą anulować lub zmodyfikować rezerwacje, jeśli okaże się, że użytkownik zaangażował się w oszukańczą lub niewłaściwą działalność lub w innych okolicznościach, w których wydaje się, że rezerwacje zawierają błąd lub były wynikiem pomyłki.

Użytkownik niniejszym wyraża zgodę, że ani firma Marriott, ani żaden inny dostawca produktów lub usług związanych z Witrynami nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku organizacji podróży, rezerwacji hoteli lub innych zamówień, które składane są za pośrednictwem Witryn, a które nie są przetwarzane lub nie zostaną zaakceptowane z jakiegokolwiek powodu.

Kierunki podróży

Podróż do niektórych miejsc może wiązać się z większym ryzykiem niż do innych. Marriott zachęca pasażerów do zapoznania się z zakazami podróży, ostrzeżeniami, ogłoszeniami i zaleceniami wydanymi przez rząd Stanów Zjednoczonych przed dokonaniem rezerwacji podróży do międzynarodowych miejsc docelowych. Informacje na temat warunków panujących w różnych krajach i terytoriach oraz poziomu ryzyka związanego z podróżami do poszczególnych międzynarodowych miejsc docelowych można znaleźć na stronach www.state.gov, www.tsa.gov, www.dot.gov, www.faa.gov, www.cdc.gov, www.treas.gov/ofac i www.customs.gov. MARRIOTT NIE POŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE PODRÓŻE LUB ZAKWATEROWANIE W MIEJSCACH, KTÓRYCH USŁUGI SĄ OFEROWANE NA TEJ STRONIE, SĄ ZALECANE LUB BEZ RYZYKA I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB STRATY WYNIKAJĄCE Z PODRÓŻY DO LUB POBYTU W TAKICH LOKALIZACJACH W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE.

Rezerwacje hoteli / ośrodków wypoczynkowych („Obiekt” lub „Obiekty”) Warunki ogólne

Oprócz innych warunków określonych w Witrynach dotyczących naszych Obiektów, do rezerwacji dokonanych w Witrynach mają zastosowanie następujące ogólne warunki:

Zasady anulowania i inne informacje dotyczące określonych rezerwacji pokoi i właściwości mogą się różnić w zależności od Obiektu i rodzaju rezerwacji. Indywidualne zasady dotyczące stawek, informacje podatkowe, obowiązujące opłaty i zasady anulowania są wyświetlane w sekcjach „Sprawdź szczegóły rezerwacji”, „Podsumowanie opłat” i „Zasady anulowania rezerwacji w hotelu” na stronie rezerwacji pokoju w Witrynie.

Jeśli planujesz podróż ze swoim zwierzakiem, zalecamy potwierdzenie bezpośrednio w Obiekcie, że rzeczywiście akceptuje zwierzęta. Marriott NIE PODLEGA ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI za zasady dotyczące zwierząt domowych danego obiektu.

W przypadku Obiektów spoza Stanów Zjednoczonych kursy potwierdzone w USD mogą zostać przeliczone na lokalną walutę przez Obiekt w momencie zameldowania, w oparciu o kurs wymiany stosowany przez Obiekt i podlegają wahaniom kursów wymiany. Opłaty za karty kredytowe podlegają dodatkowym przeliczeniom walut przez banki lub firmy obsługujące karty kredytowe, które nie są pod kontrolą Obiektu i mogą mieć wpływ na kwotę obciążającą Twoją kartę kredytową.

Rezerwacje dokonane przez jedną lub więcej osób lub przez agencję w Witrynie, w imieniu jednego lub więcej proponowanych gości i obejmujące więcej niż dziewięć (9) pokoi w tym samym Obiekcie na ten sam okres pobytu, mogą być dokonywane za pośrednictwem następującej Witryny:

https://www.marriott.com/search/default.mi?meetingSpace=true

Biura podróży

Niektóre obszary naszych Witryn są dostępne wyłącznie dla biura podróży lub innych upoważnionych przedstawicieli. Informacje Marriott zawarte w takich obszarach objętych ograniczeniami są poufne dla firmy Marriott i są udostępniane wyłącznie do użytku biznesowego, co obejmuje przeglądanie statusu prowizji i oświadczeń oraz rejestrację w naszym programie elektronicznego transferu środków, jak opisano poniżej. Zastrzegamy sobie prawo do zakazania dostępu do tych obszarów o ograniczonym dostępie lub korzystania z nich, jeśli ustalimy, że takie użycie lub dostęp koliduje z działaniem naszych Witryn lub że takie użycie lub dostęp powoduje korzyści komercyjne lub inne podmioty na naszą szkodę. Jeśli jesteś biurem podróży lub upoważnionym przedstawicielem biura podróży korzystającym z naszych Witryn, obowiązują następujące zasady:

Hasła: Otrzymaliście Państwo unikalne hasło, aby dostęp do informacji związanych z Państwa agencją i transakcjami mógł być ograniczony tylko do tych osób, którym hasło zostało udzielone. Państwa obowiązkiem jest ochrona poufności hasła. Marriott nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostęp do informacji lub transakcji, które są wykonywane przy użyciu hasła dostarczonego użytkownikowi. Zdecydowanie zalecamy okresową zmianę hasła i za każdym razem, gdy przedstawiciel biura podróży opuszcza biuro podróży lub zaistnieje podejrzenie, że znajomość hasła nie ogranicza się już do osób, które zostały upoważnione.

Elektroniczny transfer środków (EFT): Marriott może mieć możliwość dokonywania płatności prowizji za pomocą elektronicznego transferu środków (EFT) za pośrednictwem systemu Automated Clearing House (ACH). Ukończeni procesu rejestracji EFT dostępnego na naszych Witrynach oznacza, że: (1) firma Marriott upoważniona jest do dokonywania płatności za pomocą EFT; (2) wybrano wyznaczoną instytucję depozytową i podano prawidłowe informacje o rachunku; oraz (3) zaakceptowano, że wszystkie takie EFT będą realizowane zgodnie z następującymi zasadami: (i) firma Marriott zostanie powiadomiona z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem o wszelkich zmianach dotyczących Państwa instytucji depozytowej lub innych instrukcji płatniczych; oraz (ii) wszystkie bezpośrednie wpłaty w USA są dokonywane z typem płatności „CTX”.

Brak umów dotyczących osób zabronionych: Marriott International Inc. jest spółką ze Stanów Zjednoczonych i nie może świadczyć usług określonym „osobom objętym zakazem”, które są urzędnikami państwowymi lub mieszkańcami niektórych krajów lub terytoriów objętych embargiem, ani terrorystom lub handlarzom narkotyków, których nazwiska są publikowane na listach prowadzonych przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych. Niniejszym wyrażona zostaje zgoda dołożenia wszelkich uzasadnionych starań, aby żadna z tych zabronionych osób nie przebywała, nie korzystała ani nie zwiedzała żadnych obiektów Marriott.

Dostępność produktów i usług

Nasze Witryny zawierają informacje o produktach i usługach Marriott, z których nie wszystkie są dostępne w każdym miejscu. Odniesienie do produktu lub usługi Marriott na jednej z naszych Witryn nie oznacza, że taki produkt lub usługa jest lub będzie dostępna w Twojej lokalizacji.

Witryny stron trzecich

Jakiekolwiek użycie funkcji map w tej witrynie podlega Warunkom użytkowania dla użytkownika końcowego odpowiedniej aplikacji mapowej. Firma Marriott nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wyniki wynikające a korzystanie przez użytkownika z takiej aplikacji mapowej innej firmy, w tym wskazówki dojazdu generowane przez aplikację mapową innej firmy.

Opuszczenie naszej Witryny przy użyciu łączy do innych witryn internetowych osób trzecich, w tym witryn reklamodawców, skutkuje zaprzestaniem obowiązywania naszego Regulaminu korzystania z usług i naszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Nie odpowiadamy za warunki i zasady użytkowania lub politykę prywatności stron internetowych osób trzecich, pliki cookie, znaczniki pikselowe i inne podobne technologie, z których korzystają. Ponadto, ponieważ nie mamy kontroli nad takimi witrynami i zasobami stron trzecich, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Marriott nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich witryn lub zasobów stron trzecich oraz, że firma Marriott nie popiera ani nie jest odpowiedzialna za żadne treści, reklamy, produkty lub inne materiały we wspomnianych witrynach lub zasobach stron trzecich lub z nich dostępne.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki są regulowane, interpretowane i egzekwowane zgodnie z prawem stanu Maryland w Stanach Zjednoczonych, bez względu na przepisy kolizyjne. Wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów nieobjętych warunkami arbitrażu określonymi w niniejszym Regulaminie można wnosić tylko do sądów stanowych lub federalnych w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych. NINIEJSZYM ZRZEKASZ SIĘ WSZELKICH PRAW, KTÓRE MOŻESZ MIEĆ LUB NABYĆ DROGĄ SĄDOWĄ. Powyższe nie ma zastosowania w zakresie, w jakim obowiązujące prawo w kraju zamieszkania użytkownika wymaga zastosowania innego prawa i / lub jurysdykcji i nie można tego wykluczyć umową.

Arbitraż

Z wyjątkiem wszelkich roszczeń lub sporów dotyczących własności, ważności lub wykorzystania jakichkolwiek znaków towarowych lub znaków usługowych firmy Marriott, wszelkie spory wynikające z Witryn lub z nimi związane (w tym wszelkie zastrzeżenia do postanowień niniejszego Regulaminu świadczące o ich nieważności, niezgodności z prawem, lub w inny sposób powodujące unieważnienie) zostaną poddane i rozstrzygnięte w drodze wiążącego arbitrażu przed Amerykańskim Stowarzyszeniem Arbitrażowym (AAA). Marriott ma prawo do uzyskania od właściwego sądu tymczasowego we właściwej sprawie zakazu zbliżania się, tymczasowego lub wstępnego zabezpieczenia i / lub zadeklarowanego zadośćuczynienia (innego niż oświadczenia dotyczące wysokości odszkodowania pieniężnego).

Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przez jednego niezależnego arbitra, którym będzie pełnomocnik lub sędzia w stanie spoczynku. Arbitraż odbędzie się w Bethesda w stanie Maryland zgodnie z obowiązującymi wówczas regulaminami arbitrażu handlowego AAA. Wszystkie sprawy wchodzące w zakres federalnej ustawy o arbitrażu (9 U.S.C. 1 i następne) będą regulowane przez nią, a nie przez jakiekolwiek stanowe prawo arbitrażowe. Użytkownik i firma Marriott zrzekają się wszelkich praw do utrzymywania innych dostępnych procesów rozstrzygania takich sporów, takich jak postępowanie sądowe lub administracyjne, w celu rozstrzygania sporów. Użytkownik i Marriott zrzekają się wszelkich praw do procesu przysięgłych w przypadku takich sporów. Zasady arbitrażu różnią się od zasad obowiązujących w sądzie. Nie ma sędziego ani ławy przysięgłych, a ocena jest ograniczona, ale arbiter może przyznać takie same odszkodowania i zadośćuczynienie, a także musi przestrzegać tych samych co sąd ograniczeń określonych w niniejszym Regulaminie.

Podejmując decyzję, arbiter będzie przestrzegać niniejszego Regulaminu, będzie zobowiązany do stosowania obowiązującego prawa i nie będzie orzekał w sprzeczności z obowiązującym prawem. Arbitraż będzie prowadzony indywidualnie, a nie jako skonsolidowany, wspólny, przedstawicielski, grupowy lub zbiorowy. Arbiter zawrze w swojej decyzji wszelkie zadośćuczynienie, jakie uzna za stosowne, w postaci odszkodowania (wraz z odsetkami od niezapłaconych kwot od dnia wymagalności w maksymalnej wysokości dozwolonej przez prawo) oraz honorariów i kosztów obsługi prawnej. Wyrok arbitra będzie rozstrzygający i wiążący dla wszystkich stron, a wyrok w sprawie orzeczenia może zostać wydany w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji.

Poufne. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, całe postępowanie arbitrażowe (w tym między innymi wszelkie orzeczenia, decyzje lub nakazy arbitra) pozostanie poufne i nie będzie ujawniane nikomu poza stronami niniejszej Umowy.

Okres przedawnienia. Wszelkie roszczenia i powództwa wynikające z lub odnoszące się do witryn zostaną wszczęte w ciągu jednego (1) roku od zaistnienia faktów stanowiących podstawę takiego roszczenia lub powództwa lub takie roszczenie lub powództwo zostaną przedawnione.

Zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego. Użytkownik niniejszym oświadcza, że nie będzie wnosić pozwu zbiorowego przeciwko Marriott ani uczestniczyć w pozwie zbiorowym przeciwko Marriott. Zgadza się również nie składać lub ubiegać się o arbitraż zbiorowy, ani uczestniczyć w arbitrażu zbiorowym przeciwko firmie Marriott.

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszych Warunków regulaminu, wyślij wiadomość e-mail na adres privacy@marriott.com

© 1996 - 2021 Marriott International, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzeżone informacje firmy Marriott.

Powiązane linki

Należy pamiętać, że oficjalnym tekstem jest angielska wersja witryny Marriott.com. Udostępniając to tłumaczenie, mamy nadzieję zapewnić możliwość zapoznania się z zamieszczoną treścią większej liczbie naszych klientów na całym świecie. Należy jednak pamiętać, że ponieważ tłumaczenia są wykonywane maszynowo, nie zawsze mogą być doskonałe.