Δήλωση απορρήτου του αιτούντος

Τελευταία ενημέρωση: 15 Νοε 2020

Ο όμιλος Marriott, που περιλαμβάνει τη Marriott International, Inc. και τις θυγατρικές της («Marriott»), εκτιμά την εμπιστοσύνη σας και δεσμεύεται για την υπεύθυνη διαχείριση, χρήση και προστασία των προσωπικών δεδομένων.Κατά τη δημιουργία και τη συμπλήρωση της αίτησής σας, η Marriott μπορεί να συλλέξει ή θα συλλέξει δεδομένα σχετικά με εσάς, την πιθανή σχέση σας με τη Marriott ή το προηγούμενο ιστορικό απασχόλησής σας.Η Marriott αναφέρεται στα δεδομένα ως «Προσωπικά Δεδομένα».

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου του Αιτούντος («Δήλωση») περιγράφει τις πρακτικές της Marriott σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που μπορούν να συλλεχθούν είτε μέσω αυτού του ιστότοπου είτε με άλλα μέσα σε σχέση με την αίτησή σας για εργασία ή πρακτική άσκηση στη Marriott.Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται αλλού στους ιστότοπους της Marriott, για παράδειγμα κατά την πραγματοποίηση κράτησης ως επισκέπτη ή μετά την πρόσληψη ενός αιτούντος, θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την Παγκόσμια Δήλωση Απορρήτου της Marriott Group και τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεδομένα που παρέχετε

Η Marriott ενδέχεται να συλλέξει τα ακόλουθα δεδομένα από εσάς σε σχέση με την αίτησή σας:

 • όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail και άλλα στοιχεία επικοινωνίας
 • όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για τη διευκόλυνση της αίτησής σας
 • κατάσταση άδειας εργασίας
 • Βιογραφικό, συνοδευτική επιστολή, προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και πληροφορίες εκπαίδευσης
 • δεξιότητες και ικανότητες
 • επαγγελματικές και άλλες σχετικές άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιήσεις που σχετίζονται με την εργασία
 • στοιχεία που αφορούν αναφορές
 • τυχόν άλλα δεδομένα που επιλέγετε να παρέχετε στη Marriott (όπως, αλλά χωρίς περιορισμό, προτιμήσεις απασχόλησης, προθυμία μετακόμισης, τρέχων και επιθυμητός μισθός, βραβεία ή επαγγελματικές συνδρομές)

Η Marriott ζητά να αποφύγετε την υποβολή δεδομένων που ενδέχεται να χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός εάν αυτά τα δεδομένα είναι νομικώς απαιτούμενα ή επιτρεπτά.Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα για βιομετρικές, ιατρικές ή υγειονομικές παθήσεις, γενετικές, φυλετικές, εθνοτικές, σεξουαλικές ή σεξουαλικού προσανατολισμού πρακτικές, θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις, πολιτικές απόψεις, συνδικαλιστική συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων απόψεων και δραστηριοτήτων, πληροφορίες για μέτρα κοινωνικής ασφάλισης και διοικητικές ή ποινικές διαδικασίες και κυρώσεις.Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να απαιτούν ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας ή υψηλότερο καθήκον φροντίδας.Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως ορίζονται από τον GDPR.

Κατά καιρούς, τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε στη Marriott, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών σας αρχείων, ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα δεδομένα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.Σε αυτήν την περίπτωση, εξουσιοδοτείτε ρητά τη Marriott να χειρίζεται τα δεδομένα για τους σκοπούς της αίτησής σας για εργασία.

Τυχόν δεδομένα που υποβάλλετε μέσω αυτού του ιστότοπου πρέπει να είναι αληθή, πλήρη και όχι παραπλανητικά.Η υποβολή ανακριβών, ελλιπών ή παραπλανητικών δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησής σας κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης ή σε πειθαρχική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης διακοπής της εργασίας σας εάν είστε συνεργάτης Marriott.Επιπλέον, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι τα δεδομένα που υποβάλλετε δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων.

Εάν παρέχετε στη Marriott Προσωπικά Δεδομένα αναφοράς ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου ως μέρος της αίτησής σας, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι έχετε το δικαίωμα να παράσχετε αυτά τα δεδομένα στη Marriott.

Δεδομένα από άλλες πηγές

Η Marriott μπορεί να λάβει δεδομένα σχετικά με εσάς από τις αναφορές σας ή από μια αναφορά ελέγχου ιστορικού σε σχέση με την αίτησή σας, όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.Η Marriott μπορεί επίσης να συλλέγει «Άλλα δεδομένα», δεδομένα που γενικά δεν αποκαλύπτουν τη συγκεκριμένη ταυτότητά σας ή δεν σχετίζονται άμεσα με ένα άτομο.Στον βαθμό που τα άλλα δεδομένα αποκαλύπτουν τη συγκεκριμένη ταυτότητά σας ή σχετίζονται με ένα άτομο, θα αντιμετωπίσουμε τα άλλα δεδομένα ως προσωπικά δεδομένα.Άλλα δεδομένα περιλαμβάνουν:

 • δεδομένα προγράμματος περιήγησης και συσκευής
 • δεδομένα χρήσης εφαρμογής
 • δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookie, ετικετών pixel και άλλων τεχνολογιών
 • δημογραφικά δεδομένα και άλλα δεδομένα που παρέχετε
 • συγκεντρωτικά δεδομένα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Marriott συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με εσάς για τους ακόλουθους λόγους:

 • επειδή παρέχετε οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα
 • επειδή αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για να ληφθούν μέτρα, κατόπιν αιτήματός σας, πριν από την έναρξη εργασίας
 • επειδή αυτά τα δεδομένα έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη Marriott και η Marriott έχει συγκεκριμένο νόμιμο συμφέρον για την επεξεργασία τους
 • να συμμορφωθεί με μια νομική υποχρέωση
 • όπου είναι απαραίτητο για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων οποιουδήποτε ατόμου

Όταν η επεξεργασία αφορά δεδομένα που δώσατε οικειοθελώς στη Marriott ή η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.Εάν επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε με το Applicprivacyinfo@marriott.com .

Τα δεδομένα που υποβάλλετε μέσω αυτού του ιστότοπου θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς πρόσληψης, διαχείρισης και σχεδιασμού του παγκόσμιου προσωπικού της Marriott, όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων:

 • για την επεξεργασία της αίτησής σας
 • για την αξιολόγηση των ικανοτήτων και των προσόντων σας για μια δουλειά
 • για τη διενέργεια ελέγχων αναφοράς
 • για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την αίτησή σας και να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο και αλλαγές στους όρους και τις πολιτικές της Marriott
 • για συμμόρφωση ή παρακολούθηση της συμμόρφωσης με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμό
 • για να πραγματοποιήσουμε ελέγχους ιστορικού ανάλογα με την περίπτωση, εάν η Marriott σας προσφέρει μια θέση
 • για τη διατήρηση των άλλων νόμιμων συμφερόντων της Marriott, για παράδειγμα, για διοικητικούς σκοπούς της Marriott, συνολικές εκθέσεις διαχείρισης, εσωτερική κατάρτιση και, όπως γενικά απαιτείται για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων εντός του Ομίλου Marriott

Τα δεδομένα σχετικά με εσάς θα προστεθούν στη βάση δεδομένων υποψηφίων της Marriott και ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να σας λάβουμε υπόψη για ευκαιρίες στο Marriott διαφορετικές από αυτές για τις οποίες υποβάλετε αίτηση.Εάν δεν επιθυμείτε να το κάνει αυτό η Marriott, επικοινωνήστε με τη Marriott στο Applicprivacyinfo@marriott.com.Εάν προσληφθείτε από τη Marriott, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε σχέση με την αίτησή σας ενδέχεται να ενσωματωθούν στο σύστημα ανθρώπινου δυναμικού της Marriott και να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση της διαδικασίας νέας πρόσληψης. Τυχόν τέτοια δεδομένα ενδέχεται να γίνουν μέρος τουσχετικού σας αρχείου και να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς που σχετίζονται με την απασχόληση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ωστόσο, εάν δεν παρέχετε τα απαιτούμενα δεδομένα για την υποστήριξη της αίτησής σας, η Marriott ενδέχεται να μην μπορεί να εξετάσει την αίτησή σας.

Η Marriott μπορεί να μοιράζεται Προσωπικά Δεδομένα με συνεργάτες που συμμετέχουν στην αξιολόγηση υποψηφίων για μια συγκεκριμένη θέση.Η Marriott θα παραμείνει υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται από κοινού με τις θυγατρικές.Η Marriott θα θέσει τα δεδομένα στη διάθεση του προσωπικού που χρειάζεται να γνωρίζει τα δεδομένα, σύμφωνα με τις πολιτικές μας, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού στα τμήματα προσλήψεων, ανθρώπινων πόρων και τεχνολογίας πληροφοριών και στο τμήμα που είναι υπεύθυνο για τη θέση για την οποία υποβάλλετε αίτηση.Μια λίστα με τις θυγατρικές εταιρείες που μπορούν να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος (ανατρέξτε στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» στο τέλος αυτής της πολιτικής).

Η Marriott μπορεί να μοιράζεται Προσωπικά Δεδομένα με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες όπως φιλοξενία και λειτουργία αυτού του ιστότοπου, βοήθεια πρόσληψης, επεξεργασία ελέγχου ιστορικού και παρόμοιες υπηρεσίες.

Η Marriott μπορεί επίσης να μεταφέρει δεδομένα σε τρίτο μέρος σε περίπτωση οποιασδήποτε αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης, μεταφοράς ή άλλης διάθεσης του συνόλου ή οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησης, των περιουσιακών στοιχείων ή των μετοχών της Marriott (συμπεριλαμβανομένων σε σχέση με οποιαδήποτε πτώχευση ή παρόμοια διαδικασία).

Σε ορισμένες περιορισμένες συνθήκες, η Marriott μπορεί επίσης να μοιράζεται περιορισμένα Προσωπικά Δεδομένα με τους κατόχους ιδιοκτησιών με επωνυμία Marriott Group που διαχειριζόμαστε.

Η Marriott μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί και να μοιράζεται Προσωπικά Δεδομένα όπως η Marriott πιστεύει ότι είναι απαραίτητο ή κατάλληλο: (α) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των νόμων εκτός της χώρας ή της περιοχής σας, β) προς συμμόρφωση με τη νομική διαδικασία, (γ) ως απάντηση σε αιτήματα δημόσιων και κυβερνητικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και κυβερνητικών αρχών εκτός της χώρας ή της περιοχής διαμονής σας και προς συμμόρφωση με τις απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου, (δ) να επιβάλει τους όρους και τις προϋποθέσεις της Marriott, (ε) για την προστασία των δραστηριοτήτων της Marriott ή αυτών των θυγατρικών μας, (στ) για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας ή της περιουσίας της Marriott ή/και των θυγατρικών μας, εσάς ή άλλων, και (ζ) να επιτρέψει στη Marriott να αναζητήσει διαθέσιμα διορθωτικά μέτρα ή να περιορίσει τις ζημίες που ενδέχεται να υποστεί η Marriott.

Η αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε άλλες χώρες.Εάν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ο «ΕΟΧ») [1], αυτό μπορεί να περιλαμβάνει χώρες εκτός του ΕΟΧ.Ορισμένες από αυτές τις χώρες αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΟΧ (ο πλήρης κατάλογος αυτών των χωρών είναι διαθέσιμος εδώ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outsied-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countriesΑνοίγει σε νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.Όσον αφορά τις μεταφορές σε άλλες χώρες, η Marriott έχει θεσπίσει επαρκή μέτρα, όπως Συμφωνίες Μεταφοράς Δεδομένων ή/και Τυπικές Συμβατικές ρήτρες για την προστασία των δεδομένων σας.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Marriott θα διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης.Η Marriott μπορεί επίσης να διατηρήσει τα δεδομένα σας με σκοπό να εξετάσει εάν οι δεξιότητές σας είναι κατάλληλες για άλλες ευκαιρίες απασχόλησης.Εάν δεν επιθυμείτε η Marriott να διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τον σκοπό αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το applicationprivacyinfo@marriott.com.Η Marriott μπορεί να αφαιρέσει τα προσωπικά δεδομένα για ανενεργούς λογαριασμούς από τη βάση δεδομένων μας, υπό την επιφύλαξη τυχόν εφαρμοστέων νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων.Επιπλέον, η Marriott μπορεί να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα (συμπεριλαμβανομένου του βιογραφικού σας) από τη βάση δεδομένων της ανά πάσα στιγμή και χωρίς να παρέχει κανένα λόγο.Επομένως, διατηρήστε το δικό σας αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που δώσατε στη Marriott.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: COOKIES ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Marriott και οι πάροχοι υπηρεσιών της ενδέχεται να χρησιμοποιούν «cookies» και παρόμοιες τεχνολογίες σε αυτόν τον ιστότοπο.Ανατρέξτε στη Δήλωση περί απορρήτου και cookie της Marriott στο https://www.marriott.com/el-gr/about/privacy.mi και Προτιμήσεις παρακολούθησης στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας της Marriott (https://www.marriott.com/el- gr/default.mi)για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να ελέγξετε και να αλλάξετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα εδώ, επανασυνδεόμενοι σε αυτόν τον ιστότοπο και ενημερώνοντας τα δεδομένα του λογαριασμού σας.Το ενημερωμένο προφίλ θα χρησιμοποιηθεί ως προεπιλογή την επόμενη φορά που θα υποβάλετε αίτηση για εργασία χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας στο διαδίκτυο.Λάβετε υπόψη ότι οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στο προφίλ σας θα είναι ορατές από τη Marriott.Για να αλλάξετε τα Προσωπικά Δεδομένα που έχετε ήδη υποβάλει για εξέταση για μια συγκεκριμένη θέση, ενημερώστε το προφίλ σας και υποβάλετε ξανά την αίτησή σας για τη συγκεκριμένη θέση.Η Marriott σας ενθαρρύνει να ενημερώσετε άμεσα τα Προσωπικά σας Δεδομένα εάν αλλάξουν ή είναι ανακριβή.

Εκτός από τα δεδομένα που περιέχονται στο προφίλ σας, μπορείτε, όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση, περιορισμό, διαγραφή και φορητότητα των προσωπικών δεδομένων που έχει η Marriott σχετικά με εσάς.Η Marriott θα απαντήσει στο αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.Αν θέλετε να υποβάλλετε το αίτημα αυτό, παρακαλούμε στείλτε email στη Marriott στο applicantprivacyinfo@marriott.com ή επικοινωνήστε με τη Marriott μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

Marriott International, Inc.
Talent Acquisition
7750 Wisconsin Avenue
Bethesda, MD 20814
United States of America
 

Στο αίτημά σας, διευκρινίστε ποια Προσωπικά Δεδομένα θα θέλατε να έχετε πρόσβαση ή έχετε αλλάξει, εάν θα θέλατε να καταργηθούν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που έχετε παράσχει στη Marriott από τη βάση δεδομένων της Marriott ή διαφορετικά ενημερώστε τη Marriott για τους περιορισμούς που θα θέλατε να θέσετε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τη Marriott.Για προστασία σας, η Marriott μπορεί να εφαρμόζει αιτήματα μόνο όσον αφορά τα δεδομένα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε για να στείλετε το αίτημά σας στη Marriott και η Marriott μπορεί να χρειαστεί να επαληθεύσει την ταυτότητά σας πριν από την εφαρμογή του αιτήματός σας.Η Marriott θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο αίτημα το συντομότερο δυνατό.Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να εξαιρούνται από τέτοια δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης ή καταστολής σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Marriott επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων στη χώρα ή την περιοχή σας.Ανατρέξτε στην ενότητα «Πρόσθετες πληροφορίες» παρακάτω για τα στοιχεία επικοινωνίας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Marriott seeks to use reasonable organizational, technical and administrative measures to protect Personal Data within Marriott. Unfortunately, no data transmission or storage system can be guaranteed to be 100% secure. If you have reason to believe that your interaction with Marriott is no longer secure (for example, if you feel that the security of any account you might have with Marriott has been compromised), please immediately notify Marriott of the problem in accordance with the “Contact Us” section below.

Μη στέλνετε ευαίσθητα δεδομένα στη Marriott μέσω email.Είναι αποκλειστική ευθύνη σας να χρησιμοποιείτε το κατάλληλο επίπεδο προσοχής κάθε φορά που επικοινωνείτε με τη Marriott.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους.Αυτή η Δήλωση δεν αφορά και η Marriott δεν ευθύνεται για το απόρρητο, τα δεδομένα ή άλλες πρακτικές οποιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε τρίτου μέρους που λειτουργεί οποιονδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσία στην οποία συνδέεται αυτός ο ιστότοπος.Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου σε αυτόν τον ιστότοπο δεν συνεπάγεται έγκριση του συνδεδεμένου ιστότοπου ή υπηρεσίας από τη Marriott ή τους συνεργάτες μας.Η Marriott σας ενθαρρύνει να διαβάσετε τις νομικές ειδοποιήσεις που δημοσιεύονται σε αυτούς τους ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών απορρήτου τους.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αυτός ο ιστότοπος σάς επιτρέπει να υποβάλετε αίτηση για θέσεις εργασίας παγκοσμίως, ως όφελος από την κεντρική λειτουργία πρόσληψης της Marriott.Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.Συνεπώς, τυχόν Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλετε σε αυτόν τον ιστότοπο θα συλλέγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα υπόκεινται στους νόμους των ΗΠΑ.Ωστόσο, εάν η Marriott μοιραστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα με μια θυγατρική που βρίσκεται σε άλλη χώρα ή περιοχή υπό την ιδιότητά της ως δυνητικού εργοδότη, η θυγατρική θα χειριστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική.Οποιεσδήποτε αποφάσεις πρόσληψης ή άλλες σχετικές με την απασχόληση θα λαμβάνονται από τη θυγατρική εταιρεία πρόσληψης σύμφωνα με τους νόμους της χώρας ή της περιοχής στην οποία θα βρίσκεται η εργασία.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος δεν προορίζεται για χρήση από άτομα κάτω από ΤΗ νόμιμη ηλικία εργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.Ζητάμε να μην παρέχουν Προσωπικά Δεδομένα μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ MARRIOTT

Εάν εργάζεστε αυτήν τη στιγμή στη Marriott ή σε μια θυγατρική της, πρέπει να πληροίτε τα κριτήρια για να υποβάλετε αίτηση για διαφορετική θέση εντός της Marriott για να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα Καριέρας.Εάν αποδεχτείτε μια τέτοια θέση, τα προγράμματα παροχών και οι πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού σας ενδέχεται να αλλάξουν.Συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού για τη νέα θέση σχετικά με την επιλεξιμότητα της αίτησης, τα προγράμματα παροχών και τις πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού που ισχύουν σε αυτήν τη θέση.

Αυτός ο ιστότοπος δεν προορίζεται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα όπου τέτοια διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη με την τοπική νομοθεσία ή κανονισμό.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ

Η Marriott διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση ανά πάσα στιγμή προκειμένου να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές εξελίξεις της Marriott, αυτόν τον ιστότοπο ή αλλαγές στον κλάδο ή νομικές τάσεις.Η Marriott θα δημοσιεύσει την αναθεωρημένη δήλωση σε αυτόν τον ιστότοπο ή θα ανακοινώσει την αλλαγή στην αρχική σελίδα αυτού του ιστότοπου.Μπορείτε να καθορίσετε πότε αναθεωρήθηκε η Δήλωση ανατρέχοντας στο υπόμνημα «Τελευταία ενημέρωση» στο πάνω μέρος αυτής της Δήλωσης.Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύσουν με τη δημοσίευση της αναθεωρημένης δήλωσης σε αυτόν τον ιστότοπο.Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο μετά από τέτοιες αλλαγές στη Δήλωση, θα θεωρηθεί ότι έχετε συμφωνήσει με αυτές τις αλλαγές.Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Δήλωσης, εν όλω ή εν μέρει, μπορείτε να επιλέξετε να μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση applicationprivacyinfo@marriott.com ή μέσω ταχυδρομείου:

Marriott International, Inc.
Talent Acquisition
7750 Wisconsin Avenue
Bethesda, MD 20814
United States of America
 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μπορείτε επίσης:

Να επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη χώρα ή την περιοχή σας μέσω του MarriottDPO@marriott.com.Στο email σας, αναφέρετε τη χώρα από την οποία επικοινωνείτε μαζί μας.

Να υποβάλετε μια καταγγελία σε μια αρχή προστασίας δεδομένων για τη χώρα ή την περιοχή σας ή όταν υπάρχει υποτιθέμενη παράβαση των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας δεδομένων στο http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080Ανοίγει σε νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Με την υποβολή της αίτησής μου, αναγνωρίζω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου όπως περιγράφεται παραπάνω, και κατανοώ και αποδέχομαι τις διατάξεις σχετικά με τη συλλογή, χρήση, μεταφορά και αποκάλυψη των Προσωπικών μου Δεδομένων, όπως περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.


[1] Ο ΕΟΧ περιλαμβάνει χώρες της ΕΕ και επίσης την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Σημειώστε ότι το επίσημο κείμενο είναι η αγγλική έκδοση του Marriott.com. Η εν λόγω μετάφραση παρέχεται για να είναι το περιεχόμενο διαθέσιμο σε περισσότερους επισκέπτες μας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφράσεις πραγματοποιούνται με μηχανικά μέσα και ως εκ τούτου, ενδέχεται να μην είναι απολύτως ορθές.