Chuyển đến Nội dung

Chính Sách Quyền Riêng Tư Đối Với Nhân Viên

Được cập nhật lần cuối: ngày 1 tháng 1 năm 2023

1. Giới Thiệu

Tập đoàn Marriott, bao gồm Marriott International, Inc. và các chi nhánh của Marriott (“Marriott”) cam kết trong việc bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của nhân viên. Dữ liệu này giúp Marriott lập kế hoạch kinh doanh và tìm kiếm nhân tài nội bộ, bên cạnh việc hỗ trợ quản lý nhân lực và quy trình hoạt động.

Marriott hoạt động ở nhiều quốc gia hoặc khu vực khác nhau. Một số quốc gia hoặc khu vực có luật liên quan đến việc thu thập, sử dụng, truyền và chia sẻ dữ liệu cá nhân của các cá nhân, bao gồm nhân viên của Marriott. Marriott thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ này và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của các nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Marriott. Mục đích của Chính Sách Bảo Mật Đối Với Nhân Viên này (“Chính Sách”) là cung cấp cho các nhân viên thông tin về dữ liệu cá nhân cùng lý do mà Marriott thu thập, sử dụng, truyền và chia sẻ.

 

2. Marriott Thu Thập, Sử Dụng, Truyền Và Chia Sẻ Dữ Liệu Gì Và Tại Sao

Trong suốt quá trình làm việc của bạn, Marriott có thể đã hoặc sẽ thu thập dữ liệu về bạn và mối quan hệ công việc của bạn với Marriott, hoặc về người phối ngẫu, đối tác chung sống dân sự hoặc những người phụ thuộc của bạn (“Người phụ thuộc”). Marriott đề cập đến những dữ liệu như vậy là “Dữ liệu Cá nhân”. Để biết thêm thông tin cụ thể về những Dữ liệu Cá nhân về bạn mà Marriott có thể thu thập, sử dụng, truyền và chia sẻ cũng như những mục đích mà Dữ liệu Cá nhân đó có thể được thu thập, sử dụng, truyền và chia sẻ, vui lòng xem phần cuối của Chính sách này.  Sổ tay nhân viên địa phương, sổ tay hướng dẫn văn phòng và các thông báo được cung cấp có thể cung cấp thông tin hoặc chi tiết bổ sung. Marriott sẽ không sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho bất kỳ mục đích nào không tương thích với các mục đích được mô tả trong Chính sách này, trừ khi được yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép, được bạn cho phép hoặc vì quyền lợi liên quan đến mạng sống của bạn (ví dụ như trong tình huống y tế khẩn cấp).
 

Ngoại trừ một số dữ liệu nhất định được pháp luật yêu cầu hoặc cần thiết hoặc quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi, quyết định cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn cho Marriott mang tính tự nguyện. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp các dữ liệu bắt buộc nhất định, Marriott có thể không thực hiện được một số mục đích được nêu trong Chính sách này.
 

Chúng tôi nhận Dữ liệu Cá nhân từ bạn cũng như từ các nguồn khác, chẳng hạn như đồng nghiệp, người quản lý, người giới thiệu, khách hàng và bên kiểm tra lý lịch.
 

3. Truyền Và Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân

Do tính chất toàn cầu của các hoạt động của Marriott, Marriott có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với nhân viên và các phòng ban trong toàn Marriott để thực hiện các mục đích được mô tả ở cuối Chính sách này. Điều này có thể bao gồm việc chuyển Dữ liệu Cá nhân đến các quốc gia hoặc khu vực khác (bao gồm các quốc gia hoặc khu vực khác với nơi bạn sinh sống có quy định bảo vệ dữ liệu khác với quy định bảo vệ dữ liệu được áp dụng tại quốc gia nơi bạn sinh sống). Danh sách các công ty liên kết của Tập đoàn Marriott có thể xử lý và sử dụng Dữ liệu Cá nhân có sẵn tại đây.
 

Quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân trong Marriott sẽ được giới hạn cho những nhân viên có nhu cầu công việc cần được biết những dữ liệu đó, theo chính sách của chúng tôi, cho các mục đích dược mô tả ở cuối Chính sách này, và có thể bao gồm các quản lý của bạn và những người chỉ định bởi họ, nhân viên trong Bộ phận Nhân sự, Công nghệ Thông tin, Tuân thủ, Pháp lý, Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nội bộ.
 

Tất cả nhân viên trong Marriott nói chung sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu liên lạc công việc của bạn như tên, chức vụ, và số điện thoại, địa chỉ bưu điện, địa chỉ thư điện tử nơi làm việc.
 

Đôi khi, Marriott có thể cần cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chủ sở hữu các cơ sở lưu trú mang thương hiệu Tập đoàn Marriott mà chúng tôi quản lý hoặc các bên thứ ba không liên kết khác.
 

Ở một số quốc gia, chủ sở hữu có thể là nhà sử dụng lao động trên hồ sơ. Do đó, chủ sở hữu cần quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân có hạn chế để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của riêng họ và cho các mục đích kế toán và lưu trữ hồ sơ. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm một cách độc lập về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân.
 

Để biết danh sách phân loại các bên thứ ba không liên kết, vui lòng xem phần cuối của Chính Sách này.  Một số chủ sở hữu và bên thứ ba không liên kết sẽ có trụ sở nằm ngoài phạm vi quyền tài phán của quốc gia bạn sinh sống, bao gồm ở Hoa Kỳ. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và chủ sở hữu phải bảo vệ tính bí mật và an toàn của Dữ liệu Cá nhân và chỉ sử dụng Dữ liệu Cá nhân để cung cấp dịch vụ cho Marriott, hoặc theo các thỏa thuận với chủ sở hữu của chúng tôi và tuân theo luật hiện hành.

 

4. Bảo Mật

Marriott sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, phù hợp với các luật và quy định hiện hành về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu, bao gồm cả việc yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng các biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ sự bảo mật và an toàn của Dữ liệu Cá nhân.

 

5. Toàn Vẹn Dữ Liệu Và Lưu Trữ Dữ Liệu

Marriott sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân được xử lý đáng tin cậy cho mục đích sử dụng và chính xác và đầy đủ để thực hiện các mục đích được mô tả trong Chính Sách này. Marriott sẽ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính Sách này trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu trữ dài hơn.
 

Các tiêu chí được áp dụng để xác định khoảng thời gian lưu trữ của chúng tôi bao gồm:
 

 • trong khoảng thời gian Marriott có mối quan hệ liên tục với bạn
 • theo yêu cầu của nghĩa vụ pháp lý mà Marriott phải tuân theo
 • phù hợp dựa trên quan điểm pháp lý của Marriott (chẳng hạn như liên quan đến quy chế về thời hạn khiếu nại, kiện tụng hoặc điều tra theo quy định)

 

6. Yêu cầu và Câu hỏi về Quyền Truy cập, Hiệu Chỉnh và Xóa

Vui lòng liên hệ với đại diện Quản lý Nhân sự tại địa phương của bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về cách Marriott xử lý Dữ liệu Cá nhân. Nếu bạn muốn yêu cầu quyền truy cập, hiệu chỉnh, giữ kín hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân về bạn hoặc yêu cầu Marriott ngừng sử dụng dữ liệu đó hoặc nếu bạn muốn yêu cầu một bản sao cứng hoặc mềm của Dữ liệu Cá nhân của bạn, vui lòng đề xuất yêu cầu của bạn với Quản lý Nhân sự tại địa phương của bạn. Marriott sẽ trả lời tương ứng với luật hiện hành.  Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số Dữ liệu Cá nhân nhất định có thể bị từ chối đối với các yêu cầu này theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành hoặc các luật và quy định khác.

 

7. Nghĩa Vụ Của Nhân Viên

Vui lòng giữ Dữ liệu Cá nhân luôn được cập nhật mới nhất và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Dữ liệu Cá nhân. Bạn đồng ý thông báo cho những Người phụ thuộc của bạn mà Dữ liệu Cá nhân của họ được bạn cung cấp cho Marriott về nội dung của Chính Sách này và có được sự đồng thuận của họ (miễn là họ có đủ năng lực pháp lý để đồng thuận) cho việc sử dụng (bao gồm cả việc truyền và công khai) Dữ liệu Cá nhân đó bởi Marriott như được nêu trong Chính Sách này. Bạn cũng đồng ý tuân theo luật hiện hành và các chính sách, tiêu chuẩn và thủ tục của Marriott mà bạn phải lưu ý khi xử lý bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào mà bạn có quyền truy cập trong khoảng thời gian bạn có mối quan hệ với Marriott. Cụ thể, bạn sẽ không truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào cho bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích liên quan và trong phạm vi cần thiết cho công việc của bạn với Marriott. Bạn hiểu rằng những nghĩa vụ này vẫn tiếp tục tồn tại sau khi bạn chấm dứt mối quan hệ với Marriott.

 

8. Lý Do Và Cơ Sở Cho Việc Thu Thập, Sử Dụng, Truyền Và Công Khai Dữ Liệu

Marriott thu thập và xử lý dữ liệu về bạn: (i) vì chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo luật hiện hành; (ii) vì dữ liệu đó có tầm quan trọng đặc biệt đối với chúng tôi và chúng tôi có quyền lợi chính đáng cụ thể theo luật để xử lý dữ liệu đó; (iii) vì dữ liệu đó cần thiết để thực hiện hợp đồng lao động hoặc cần thiết để thiết lập và duy trì mối quan hệ lao động của bạn với chúng tôi; hoặc (iv) khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi liên quan đến tính mạng của bất kỳ người nào.Quyền lợi chính đáng của Marriott trong việc thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân được nêu chi tiết ở cuối thông báo này và bao gồm, ví dụ: (1) đảm bảo rằng mạng lưới và dữ liệu của chúng tôi được bảo mật; (2) quản lý và tiến hành hoạt động kinh doanh nói chung trong Marriott; và (3) ngăn chặn gian lận.  Trong trường hợp không có lý do nào trong những lý do này áp dụng, quyết định của bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho Marriott là tự nguyện và chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu đó với sự đồng thuận của bạn và bạn có thể rút lại bất cứ lúc nào.

 

9. Truyền Và Sử Dụng Dữ Liệu Của Nhân Viên Trong Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (EEA) [1]

Chúng tôi có thể truyền Dữ liệu Cá nhân đến các quốc gia nằm ngoài Khu vực Kinh tế châu Âu (“EEA”). Một số quốc gia này được Ủy ban châu Âu công nhận khả năng cung cấp mức độ bảo vệ đầy đủ theo tiêu chuẩn EEA (danh sách đầy đủ về các quốc gia này có sẵn tại đây↗). Đối với việc truyền từ EEA sang các quốc gia khác, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp thích hợp, Thỏa thuận truyền dữ liệu và/hoặc Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn nhằm bảo vệ dữ liệu của bạn.

 

10. Thông Tin Liên Hệ Và Khiếu Nại Tới Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng đề xuất yêu cầu của bạn với đại diện Quản lý Nhân sự của bạn. Chúng tôi sẽ điều tra và cố gắng giải quyết các khiếu nại và tranh chấp liên quan đến việc sử dụng và công khai Dữ liệu Cá nhân theo các Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư.

Nếu không hài lòng, bạn có thể liên hệ nhân viên bảo vệ dữ liệu chịu trách nhiệm về quốc gia hoặc khu vực của bạn qua MarriottDPO@marriott.com.  Trong email của bạn, vui lòng cho biết quốc gia mà bạn đang sinh sống. Ngoài ra, bạn có thể khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu cho quốc gia hoặc khu vực của bạn hoặc nơi xảy ra cáo buộc vi phạm luật bảo vệ dữ liệu hiện hành tại http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm? item_id = 612080↗.
 

bạn cũng có thể gửi khiếu nại của mình cho chúng tôi qua đường bưu điện tại:
 

Marriott International, Inc.
Data Protection Officer (DPO)
7750 Wisconsin Avenue
Bethesda, MD 20814
Hoa Kỳ
 

11. Giấy Chứng Nhận Bảo Vệ Quyền Riêng Tư trước đây

Marriott trước đây đã được chứng nhận theo khung 1 Bảo vệ Quyền riêng tư của Liên minh châu Âu-Hoa Kỳ và Thụy Sĩ-Hoa Kỳ.  bạn có thể tìm thấy chứng nhận của chúng tôi tại: www.privacyshield.gov/list↗. bạn có thể tìm thấy Chính sách Bảo vệ Quyền riêng tư của chúng tôi đối với Dữ liệu Quản lý Nhân sự, bao gồm Dữ liệu Quản lý Nhân sự đã được truyền tới Hoa Kỳ trước ngày 16 tháng 7 năm 2020 tại đây.

 

12. Những Thay Đổi Trong Chính Sách

Marriott có quyền sửa đổi Chính sách này bất kỳ lúc nào để giải quyết việc phát triển kinh doanh trong tương lai hoặc những thay đổi trong ngành hoặc xu hướng pháp lý. Marriott sẽ đăng Chính sách đã sửa đổi trên Marriott Global Source (MGS) hoặc thông báo thay đổi trên trang chủ của trang web này. Bạn có thể xác định khi nào Chính sách được sửa đổi bằng cách tham khảo chú giải “Cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách này.


 


Các Loại Dữ Liệu Cá Nhân Mà Marriott Có Thể Thu Thập, Sử Dụng, Truyền Và Chia Sẻ

 • Thông tin Cá nhân: Tên, số nhận dạng nhân viên, chi tiết liên lạc tại cơ quan và nhà riêng hoặc nơi ở (thư điện tử, số điện thoại, địa chỉ bưu điện), (các) ngôn ngữ nói, giới tính, ngày và nơi sinh, số nhận dạng quốc gia, số an sinh xã hội, quốc tịch, tình trạng hôn nhân/tình trạng chung sống dân sự, quý khách đời đồng giới, người phụ thuộc, tình trạng khuyết tật, thông tin liên hệ khẩn cấp và ảnh.

 • Thông tin Bắt buộc theo Luật Di trú: Quốc tịch, dữ liệu hộ chiếu, chi tiết về nơi cư trú hoặc giấy phép lao động và nếu nộp đơn xin trợ cấp nhập cư do người sử dụng lao động tài trợ, bất kỳ thông tin nào được cơ quan chính phủ phán quyết về đơn xin giấy phép lao động.

 • Lương thưởng và bảng lương: Mức lương cơ bản, tiền thưởng, phúc lợi, loại lương thưởng, bậc lương theo cấp bậc được chỉ định, chi tiết về quyền chọn cổ phiếu, trợ cấp cổ phiếu và các phần thưởng khác, loại tiền tệ, tần suất trả lương, ngày có hiệu lực của khoản lương thưởng hiện tại, đánh giá tiền lương, chi tiết ngân hàng, hồ sơ thời gian làm việc (bao gồm hồ sơ nghỉ phép và các hồ sơ vắng mặt khác, tình trạng nghỉ phép, giờ làm việc và giờ tiêu chuẩn theo bộ phận), dữ liệu lương và ngày thôi việc.

 • Chức vụ: Bản mô tả vị trí hiện tại, chức danh, địa vị trong doanh nghiệp, hạng mục quản lý, mã công việc, kế hoạch tiền lương, bậc hoặc cấp bậc lương, (các) chức năng công việc và (các) chức năng phụ, tên và mã công ty (pháp nhân sử dụng lao động hợp pháp), đơn vị/bộ phận, địa điểm, tình trạng và loại việc làm, toàn thời gian/bán thời gian, điều khoản làm việc, hợp đồng lao động, kinh nghiệm làm việc, (các) ngày tuyển dụng/tuyển dụng lại/thôi việc và lý do, thời hạn làm việc, đủ điều kiện nghỉ hưu, hồ sơ thăng chức và kỷ luật, ngày thuyên chuyển và thông tin (những) người quản lý cấp trên.

 • Dữ liệu quản lý nhân tài: Thông tin chi tiết có trong thư ứng tuyển và sơ yếu lý lịch / CV (quá trình làm việc trước đây, lịch sử học vấn, trình độ chuyên môn, ngôn ngữ và các kỹ năng liên quan khác, chứng chỉ, ngày hết hạn chứng chỉ), dữ liệu cần thiết để hoàn thành kiểm tra lý lịch, chi tiết về xếp hạng quản lý hiệu suất, các chương trình phát triển đã lên kế hoạch và đã tham dự, chương trình học điện tử, đánh giá hiệu suất và phát triển, mức độ sẵn sàng chuyển chỗ ở, dữ liệu giấy phép lái xe và dữ liệu được sử dụng để điền tiểu sử nhân viên.

 • Hồ sơ Quản lý: Chi tiết về bất kỳ việc sở hữu cổ phần nào của cổ phiếu phổ thông hoặc tư cách thành viên hội đồng quản trị.

 • Dữ liệu Truy cập Hệ thống và Ứng dụng: Dữ liệu cần thiết để truy cập các hệ thống và ứng dụng của Marriott như ID hệ thống, ID mạng LAN, tài khoản thư điện tử, tài khoản nhắn tin tức thì, ID mainframe, ID nhân viên cũ, ID nhân viên quản lý cũ, mật khẩu hệ thống, trạng thái nhân viên, chi tiết bộ phận cũ và nội dung điện tử được tạo ra bằng các hệ thống Marriott.

 • Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: Marriott cũng có thể chỉ thu thập một số loại dữ liệu nhạy cảm khi được luật pháp địa phương cho phép, chẳng hạn như dữ liệu sinh trắc học, sức khỏe/y tế, thông tin thành viên công đoàn, tôn giáo và chủng tộc hoặc dân tộc.  Marriott thu thập dữ liệu này cho các mục đích cụ thể, chẳng hạn như thông tin sức khỏe/y tế để hỗ trợ cho một khuyết tật hoặc bệnh tật và cung cấp các quyền lợi; tình trạng thành viên tôn giáo hoặc giáo hội ở các quốc gia chẳng hạn như Đức, nơi được yêu cầu khấu trừ thuế theo luật định; và Dữ liệu Cá nhân liên quan đến tính đa dạng (chẳng hạn như giới tính, chủng tộc, tình trạng khuyết tật, tình trạng cựu chiến binh được bảo vệ hoặc dân tộc) để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và chính sách nội bộ liên quan đến tính đa dạng và chống phân biệt đối xử. Marriott sẽ chỉ sử dụng những dữ liệu nhạy cảm đó cho các mục đích được liệt kê bên dưới và theo quy định của pháp luật.

 

Các Mục Đích Để Marriott Thu Thập, Sử Dụng, Truyền Và Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân

 • Quản Lý Lực Lượng Lao Động: Quản lý các hoạt động công việc và nhân sự nói chung, bao gồm: tuyển dụng, thuê, thẩm định, quản lý hiệu suất, lập kế hoạch thăng chức và kế nhiệm, thuê lại, quản lý tiền lương, quản lý thanh toán và đánh giá, tiền lương và các giải thưởng khác như quyền chọn cổ phiếu, trợ cấp cổ phiếu và tiền thưởng, bảo hiểm y tế và phúc lợi, lương hưu và kế hoạch tiết kiệm, đào tạo, nghỉ phép, bao gồm vì lý do liên quan đến sức khỏe, thăng chức, thuyên chuyển, biệt phái, tôn trọng các lợi ích khác trong hợp đồng (chẳng hạn như cung cấp các phúc lợi khác cho nhân viên), cung cấp tài liệu tham khảo việc làm, khoản cho vay, thực hiện phân tích và lập kế hoạch lực lượng lao động và lên kế hoạch về các hoạt động, hỗ trợ vận hành nền tảng, thực hiện các cuộc khảo sát nhân viên, thực hiện kiểm tra lý lịch, quản lý các vấn đề kỷ luật, khiếu nại và chấm dứt hợp đồng, xem xét các quyết định tuyển dụng, sắp xếp các chuyến công tác, quản lý chi phí kinh doanh và các khoản bồi hoàn, lập kế hoạch và giám sát các yêu cầu đào tạo, các hoạt động và kỹ năng phát triển nghề nghiệp, báo cáo lực lượng lao động và phân tích dữ liệu/phân tích xu hướng, các hành động và thông tin liên lạc sau khi chấm dứt hợp đồng và cựu nhân viên, đồng thời tạo và duy trì một hoặc nhiều thư mục nhân viên nội bộ.  Marriott có thể sử dụng phân tích lực lượng lao động cho các hoạt động như lập kế hoạch kế nhiệm, quản lý lực lượng lao động và bảo mật dữ liệu cùng với các chương trình khác. Ví dụ như Marriott sử dụng phân tích lực lượng lao động để hỗ trợ lập kế hoạch kế nhiệm, thiết kế các chương trình giữ chân nhân viên và các sáng kiến đa dạng, cung cấp các cơ hội đào tạo và xác định các mô hình trong các hệ thống được sử dụng để bảo vệ con người và tài sản của Marriott.

 • Thông tin liên lạc, An ninh, Cơ sở vật chất và Tình huống khẩn cấp: Tạo điều kiện thông tin liên lạc với các nhân viên, đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh và quản lý khủng hoảng, cung cấp tài liệu tham khảo, bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của các nhân viên và những người khác, bao gồm: việc sử dụng camera để giám sát video tại các bất động sản cho mục đích an ninh, bảo vệ và duy trì cơ sở hạ tầng CNTT bằng cách sử dụng các công cụ bảo mật khác nhau, thiết bị văn phòng, cơ sở vật chất và các tài sản khác, tạo điều kiện thông tin liên lạc với bạn và người liên hệ được chỉ định bởi bạn trong tình huống khẩn cấp.

 • Hoạt động kinh doanh: Điều hành và quản lý CNTT, hệ thống và cơ sở thông tin liên lạc, quản lý phát triển sản phẩm và dịch vụ, cải tiến sản phẩm và dịch vụ, quản lý tài sản của Marriott, phân bổ tài sản và nguồn nhân lực của Marriott, lập kế hoạch chiến lược, quản lý dự án, tính liên tục trong kinh doanh, tổng hợp các đường lối kiểm toán và các công cụ báo cáo khác, duy trì hồ sơ liên quan đến hoạt động kinh doanh, lập ngân sách, quản lý và báo cáo tài chính, thông in liên lạc, quản lý việc sáp nhập, mua lại, bán hàng, tái tổ chức hoặc chuyển nhượng và hợp nhất với người mua.

 • Tuân Thủ: Tuân thủ pháp luật và các yêu cầu khác áp dụng cho hoạt động kinh doanh của Marriott ở tất cả các quốc gia hoặc khu vực mà Marriott hoạt động, chẳng hạn như thuế thu nhập và các khoản khấu trừ bảo hiểm quốc gia, nghĩa vụ lưu trữ hồ sơ và báo cáo, thực hiện kiểm toán, tuân thủ các cuộc thanh tra của chính phủ và các yêu cầu khác từ chính phủ hoặc các cơ quan công quyền khác, đáp ứng quy trình pháp lý chẳng hạn như trát đòi hầu tòa, theo đuổi các quyền và biện pháp mang tính pháp lý, bào chữa cho việc kiện tụng và quản lý bất kỳ khiếu nại hoặc đòi hỏi trong nội bộ nào (bao gồm cả những khiếu nại nhận được qua đường dây nóng), tiến hành điều tra bao gồm các cáo buộc về hành vi sai trái được báo cáo, vi phạm chính sách, gian lận, những mối quan ngại về báo cáo tài chính và tuân thủ các chính sách và các thủ tục nội bộ.

 • Giám sát: Giám sát việc tuân thủ các chính sách nội bộ và Quy tắc Ứng xử, bao gồm việc tuân theo các chính sách và thủ tục của Marriott liên quan đến giám sát hoạt động ở những nơi công cộng bằng CCTV, giám sát điện thoại, thư điện tử, Internet, tin nhắn tức thời và các tài nguyên khác của Marriott, và các hoạt động giám sát khác như được nêu chi tiết trong các chính sách nội bộ và/hoặc được luật pháp địa phương cho phép.  Xin lưu ý rằng thông tin liên lạc điện tử như thư điện tử hoặc tin nhắn tức thì từ các dịch vụ thông tin liên lạc điện tử do Công ty cung cấp, mạng lưới của Công ty, hoặc từ các thiết bị do Công ty sở hữu hoặc cấp phát không cấp tư cách hoặc quyền cá nhân, đặc quyền hoặc tuyệt mật trong các thông tin liên lạc đó cho người gửi, người nhận hoặc người sử dụng các thư tín đó. Các nhân viên không có quyền riêng tư hoặc khẳng định bất kỳ đặc quyền nào đối với các thông tin liên lạc điện tử như vậy, ngoại trừ các chính sách của Công ty hoặc luật hiện hành có thể quy định khác. Công ty bảo lưu quyền truy cập, giám sát, xem xét, sao chép và/hoặc xóa bất kỳ thông tin liên lạc điện tử nào như vậy. Công ty cũng bảo lưu quyền khẳng định tư cách pháp lý hoặc quyền bảo mật hoặc đặc quyền trong các thông tin liên lạc như vậy nếu được pháp luật cho phép.

 

Danh Mục Phân Loại Các Bên Thứ Ba Không Liên Kết Mà Marriott Có Thể Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân

 • Nhà cung cấp dịch vụ: Các công ty cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho Marriott, chẳng hạn như bảng lương, chương trình lương hưu, bên cung cấp phúc lợi, dịch vụ quản lý nhân sự, quản lý hiệu suất, đào tạo, quản lý chi phí, nhà cung cấp và hỗ trợ hệ thống CNTT, bên thứ ba hỗ trợ chương trình thưởng bằng vốn chủ sở hữu, công ty thẻ tín dụng, các chuyên gia y tế hoặc sức khỏe, các cơ quan và hiệp hội thương mại, kế toán viên, kiểm toán viên, luật sư, công ty bảo hiểm, chủ ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ và cố vấn chuyên nghiệp bên ngoài khác.

 • Cơ Quan Công Quyền Và Chính Phủ: Các thực thể điều chỉnh hoặc có quyền tài phán đối với Marriott, chẳng hạn như các cơ quan quản lý quy định, các cơ quan hành pháp, các cơ quan công quyền và các cơ quan tư pháp.

 • Giao dịch công ty: Bên thứ ba liên quan đến bất kỳ hoạt động tái tổ chức, sáp nhập, bán, liên doanh, phân công công việc, chuyển nhượng hoặc sự sắp xếp khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào của hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc cổ phiếu của Tập đoàn Marriott (bao gồm tố tụng phá sản hoặc các tố tụng tương tự).

 


[1] EEA bao gồm các quốc gia EU và cả Iceland, Liechtenstein và Na Uy.