Chuyển đến Nội dung

Cam Kết của Marriott về Khả Năng Tiếp Cận Số

  

Trải Nghiệm Bình Đẳng Cho Tất Cả Mọi Người

Marriott rất tâm huyết trong việc cung cấp trải nghiệm số tương đương cho các khách hàng của chúng tôi, không kể khả năng nhận thức hoặc năng lực thể chất.  Để giữ vững cam kết này, chúng tôi tuân thủ Hướng Dẫn Nội Dung Trang Web Cho Người Khuyết Tật (WCAG 2.1 đến cấp AA) trong quá trình thiết kế, thử nghiệm và phát triển trải nghiệm số toàn cầu của chúng tôi.  Nhờ vậy mà tất cả mọi người đều có thể tiếp cận nội dung của chúng tôi, bao gồm những người sử dụng công nghệ hỗ trợ. 

 

Đội ngũ phát triển, thiết kế và tiêu chuẩn số của chúng tôi thường xuyên phối hợp nhằm đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các biện pháp thực hành tốt nhất cho người khuyết tật, đồng thời, chúng tôi ủng hộ người khuyết tật và bình đẳng kỹ thuật số.

 

Marriott đã thiết lập Kế Hoạch Tiếp Cận Nhiều Năm cho khu vực Canada. Xem lại kế hoạch (PDF)

 

  

Chúng Tôi Có Mặt Hỗ Trợ Cho Bạn 24/7

Nếu bạn đang gặp khó khăn khi sử dụng trang web này do khuyết tật hoặc bạn có vấn đề cần báo cáo, chúng tôi luôn ở đây để nhận phản hồi đóng góp của bạn và cung cấp cho bạn khả năng truy cập vào tất cả các thông tin và chức năng của trang web này.  Vui lòng gọi Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng theo số 1-800-535-4028 hoặc tham khảo trang số điện thoại đặt phòng toàn cầu của chúng tôi.

 

 

Khả năng tiếp cận thiết yếu