Chuyển đến Nội dung

Điều Khoản & Điều Kiện Của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

 

Được cập nhật vào tháng 11 năm 2023

 

Có hiệu lực vào tháng 2 năm 2019, chương trình khách hàng thân thiết của Marriott International, Inc. là Marriott Bonvoy™ (sau đây gọi là “Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết” ).Trước đây, Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết hoạt động như một chương trình hợp nhất dưới ba tên gọi: Chương Trình Marriott Rewards®, Chương Trình Phần Thưởng Ritz-Carlton, và Chương Trình Starwood Preferred Guest® ("Chương Trình SPG") (mỗi chương trình gọi tắt là "Chương Trình Ưu Đãi"). Các Chương Trình Ưu Đãi này đã được Marriott International, Inc. và các công ty con của Marriott International, Inc., bao gồm Marriott Rewards, LLC và Preferred Guest, Inc. (gọi chung là “Công Ty”) thực hiện.

 

Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết thực hiện theo các điều khoản và điều kiện như được quy định dưới đây, trừ khi được quy định rõ ràng theo một cách khác ("Thể Lệ Chương Trình”).Thể Lệ Chương Trình theo đây bao gồm Quy Chế Quản Lý Nhân Viên bổ sung áp dụng đối với người lao động của Công Ty và các nhân viên làm việc tại các địa điểm do Công Ty quản lý, cấp quyền, cho thuê, sở hữu.Quy Chế Quản Lý Nhân Viên không áp dụng đối với người lao động của các bên nhượng quyền thương mại, bên được cấp quyền của Công Ty và chủ sở hữu của các cơ sở lưu trú do Công Ty quản lý.

 

Thể Lệ Chương Trình chi phối mối quan hệ của Công Ty với các Hội Viên của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết (gọi chung “Các Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết”), và gọi riêng là “Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết”), “Hội Viên”, hoặc “Quý khách”), bao gồm cách thức các Hội Viên quản lý tài khoản, đặt chỗ trước, đạt các mức Hạng Thẻ Hội Viên Elite, tích lũy và quy đổi điểm thưởng Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết (“Điểm Thưởng”) với các khách sạn và cơ sở lưu trú tham gia (“Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình”), cũng như với các chương trình của bên thứ ba có mối quan hệ kinh doanh với Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, chẳng hạn như chương trình hành khách bay thường xuyên của hãng hàng không (“Chương Trình Đối Tác”).

 

Thể Lệ Chương Trình bao gồm các điều khoản bổ sung áp dụng cho những trải nghiệm hoặc những cơ sở lưu trú nhất định có tham gia vào chương trình khách hàng thân thiết Marriott Bonvoy trong khả năng giới hạn hoặc đặc thù –Các quyền lợi, tiện nghi, ưu đãi, phần thưởng và dịch vụ của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Cụ Thể có thể không khả dụng tại hoặc không thuộc các trải nghiệm hoặc những cơ sở lưu trú đó, cho dù phần mô tả các quyền lợi, tiện nghi, ưu đãi, giải thưởng và dịch vụ trong các Thể Lệ Chương Trình đó không nêu rõ là loại trừ các trải nghiệm hoặc những cơ sở lưu trú đó.Vui lòng tham khảo trang "Các Điều Khoản Bổ Sung" để xem các điều khoản riêng quy định việc tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết bằng các trải nghiệm ứng dụng hoặc những cơ sở lưu trú để biết thông tin về những đặc điểm sẵn có của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.

 

Bằng việc mở tài khoản Hội Viên Chương Trình Khách hàng Thân Thiết (“Tài Khoản" hoặc “Tài Khoản Hội Viên”), hoặc bằng cách sử dụng thẻ Hội Viên của quý khách hoặc Mã Số Tài KhoảnHội Viên mà quý khách đã được cấp (“Mã Số Hội Viên”) để nhận và quy đổi các quyền lợi từ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, Điểm Thưởng Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, quý khách đồng ý rằng:

 

 • quý khách đã đọc và chấp nhận Thể Lệ Chương Trình; và quý khách đã đọc và chấp nhận Điều Khoản Sử Dụng Trang Web được đưa vào đây theo phương thức đề cập tham chiếu; và

 

 • quý khách đồng ý với việc Công Ty, Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình và Các Chương Trình Đối Tác, và các đại lý và bên được cấp quyền có thẩm quyền của Công Ty, Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình và Các Chương Trình Đối Tác được thu thập, sử dụng và công khai thông tin cá nhân của quý khách theo  Chính Sách Quyền Riêng Tư Của Công Ty

 

Tất cả quyền lợi, tiện nghi, ưu đãi, phần thưởng và dịch vụ của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết phụ thuộc vào tình trạng sẵn có và Công Ty có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo. Công Ty có thể chấm dứt Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, một phần hoặc toàn bộ, bằng việc thông báo trước sáu (6) tháng cho các Hội Viên Thân Thiết hiện hữu và thông báo ít hơn sáu (6) tháng ở bất kỳ khu vực tài phán nào nếu việc thông báo là bắt buộc theo pháp luật hiện hành. Theo toàn quyền quyết định của Công Ty, Công Ty có thể chọn một chương trình tương tự để thay thế cho Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết vào bất kỳ thời điểm nào, ngay sau khi thông báo cho các Hội Viên Thân Thiết. Nếu Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết kết thúc, tất cả Điểm Thưởng chưa được quy đổi sẽ bị hủy bỏ mà không bị yêu cầu bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào, và các khiếu nại về Phần Thưởng sẽ không được thực hiện sau khi khoảng thời gian thông báo kết thúc.

 

Thể Lệ Chương Trình này thay thế các điều khoản và điều kiện hiện hành đối với Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết hoặc Chương Trình Ưu Đãi. Trừ khi pháp luật hiện hành có quy định cấm hoặc hạn chế một cách rõ ràng, Công Ty có thể tùy ý sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung các Thể Lệ Chương Trình, cơ cấu tích lũy và quy đổi Phần thưởng (như được định nghĩa bên dưới), có hoặc không có thông báo, ngay cả khi việc thay đổi có thể ảnh hưởng đến giá trị của Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay, hoặc khả năng đạt các Phần Thưởng nhất định (gọi chung là “Các Thay Đổi Của Thể Lệ Chương Trình"). “Phần Thưởng” có nghĩa là bất kỳ và tất cả các phần thưởng mà Hội Viên đạt được, liên quan đến Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, bao gồm nhưng không giới hạn trong Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng (như được định nghĩa trong Mục 3.1). Hội Viên Thân Thiết có trách nhiệm duy trì việc hiểu rõ Thể Lệ Chương Trình và Các Thay Đổi Của Thể Lệ Chương Trình. Việc tham gia không bị ngắt quãng vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ được hiểu là quý khách chấp nhận Các Thay Đổi Của Thể Lệ Chương Trình.

 

1. THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

 

1.1 Đủ Điều Kiện

 

Trở thành Hội Viên trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết là miễn phí và dành cho bất kỳ cá nhân nào: (a) có thẩm quyền theo pháp luật để chấp nhận Thể Lệ Chương Trình; (b) cư trú ở khu vực tài phán mà pháp luật nơi đó chấp thuận việc tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết; (c) không cư trú ở Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Syria, hoặc vùng lãnh thổ Crimea của Ukraine; (d) cung cấp thông tin cá nhân chính xác và hợp lệ khi đăng ký tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết; (e) chưa là Hội Viên của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết (cụ thể, chưa có Tài Khoản Hội Viên); và (f) chưa từng bị Công Ty chấm dứt việc tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết hoặc bất kỳ chương trình nào trong ba Chương Trình Ưu Đãi.

 

1.1.a. Các Hội Viên có trách nhiệm đọc và hiểu Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, các báo cáo Tài Khoản, và các trao đổi khác từ Công Ty về Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết để hiểu quyền, trách nhiệm và trạng thái của mình trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Nếu Hội Viên có bất kỳ thắc mắc nào về Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết hoặc Thể lệ Chương trình, Hội Viên có thể liên hệ Bộ Phận Hỗ Trợ Hội Viên.

 

1.1.b. Các Hội Viên có trách nhiệm đọc Chính Sách Quyền Riêng Tư của Công Ty để hiểu cách Công Ty thu thập, sử dụng và công khai dữ liệu của Hội Viên.Nếu Hội Viên có bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Công Ty hoặc việc Công Ty thu thập, sử dụng và công khai dữ liệu của Hội Viên, Hội Viên có thể liên hệ Bộ Phận Hỗ Trợ Hội Viên.

 

 

1.2 Các Thương Hiệu và Bất Động Sản Tham Gia

 

1.2.a. “Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình” là các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các cơ sở lưu trú ngắn hạn hoạt động dưới tên thương hiệu sau đây, được Marriott International sở hữu, quản lý, nhượng quyền hoặc cấp quyền (“Các Thương Hiệu Tham Gia”) và có khả năng đặt phòng thông qua các Kênh của Marriott, trừ khi được quy định theo một cách khác (xem 1.2.b).Bất động sản cư trú (“Nhà Ở”), dù được cung cấp dưới dạng sở hữu chung toàn bộ hoặc một phần, như là căn hộ dịch vụ, hoặc căn hộ condo, về bản chất, không phải là cơ sở lưu trú ngắn hạn và do đó, không được tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết trừ khi được quy định rõ dưới đây.Những cơ sở lưu trú là thành viên tham gia chương trình và Các Thương Hiệu Tham Gia bao gồm:

 

i.The Ritz-Carlton® - tất cả các địa điểm ngoại trừ:

 
A. Các cơ sở lưu trú của Ritz-Carlton Reserve® tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết như sau:

(1) Tích luỹ Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay như mô tả trong Mục 2
(2) Quy Đổi Điểm Thưởng như mô tả trong Mục 3
(3) Hội Viên nhận được các quyền lợi như được định nghĩa trong Mục 1 và 4, ngoại trừ các quyền sau: Giá Dành Cho Hội Viên, Giảm Giá Tại Cửa Hàng Quà Tặng, Nâng Hạng Phòng Cao Cấp Miễn Phí, Trả Phòng Trễ, Đảm Bảo Quyền Ra Vào Lounge, Đảm Bảo Loại Phòng, Đảm Bảo Phòng Trống 48 Giờ và Phần Thưởng Đêm Nghỉ Phòng Suite.
(4) Sự Kiện Marriott Bonvoy như mô tả trong Mục 5
 
B. The Ritz-Carlton Residences®, Waikiki Beach tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết như sau:
 
    (1) Tích luỹ Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay như mô tả trong Mục 2
     (2) Quy Đổi Điểm Thưởng như được mô tả trong Mục 3
    (3) Hội Viên nhận được các quyền lợi như được định nghĩa trong Mục 4 ngoại trừ các quyền sau: Nâng Hạng Phòng Cao Cấp Miễn Phí, Trả Phòng Trễ, Phần Thưởng Đêm Nghỉ Phòng Suite và Your24™.
 
C. Các cơ sở lưu trú của The Ritz-Carlton Club® - đối tác tích luỹ của Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite (như được định nghĩa trong 2.1.a.) chỉ dành cho các Hội Viên lưu trú tại các địa điểm của The Ritz-Carlton Club thuộc quyền sở hữu của họ. Họ không tham gia vào các hoạt động tích lũy Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay, quy đổi Điểm Thưởng, các quyền lợi của Hội Viên tại khách sạn (như được nêu trong Mục 1 và 4) hoặc Sự Kiện Marriott Bonvoy.
 
D. The Ritz-Carlton Yacht Collection - là đối tác tích lũy và quy đổi điểm thưởng, với tư cách tham gia đặc thù trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, như được xác định cụ thể trong các điều khoản dịch vụ riêng của họ ("Điều Khoản RCYC"). Hội Viên đặt chỗ và hoàn thành đặt chỗ thông qua RCYC phải tuân thủ các Thể Lệ Chương Trình, các Điều Khoản RCYC, cũng như các thông tin pháp lý của The Ritz-Carlton Yacht Collection↗.
 
E. Các cơ sở lưu trú sau đây không tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết:
 

• The Ritz-Carlton, Millennia Singapore
• The Ritz-Carlton Residences, ngoại trừ như đã nêu ở trên
• Các cơ sở lưu trú đối tác sau:

 

○ Hotel Ritz-London - London, Vương Quốc Anh
○ Bulgari Hotels and Resorts - tất cả các địa điểm

 

ii. St. Regis® - tất cả các địa điểm ngoại trừ:

 

A. The St. Regis Residences không tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

 

B. Các cơ sở lưu trú của St. Regis Residence Club® - đối tác tích luỹ chỉ dành cho Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite (như được định nghĩa ở 2.1.a.). Họ không tham gia vào các hoạt động tích lũy Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay, quy đổi Điểm Thưởng, các quyền lợi của Hội Viên trong khuôn viên khách sạn (như được nêu trong Phần 1 và 4) hoặc Sự Kiện Marriott Bonvoy.

 

iii. EDITION® - tất cả các địa điểm ngoại trừ:

 

A. EDITION Residences không tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

 

iv. The Luxury Collection® - tất cả các địa điểm ngoại trừ:

 

A. Các cơ sở lưu trú của The Luxury Collection thuộc chương trình Trọn Gói của Marriott Bonvoy (xem 1.2.a.xxxiii) tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết với tư cách đặc thù được xác định trong điều khoản dịch vụ riêng biệt (“Điều Khoản Trọn Gói của Marriott”).

 

B. The Luxury Collection Residences không tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

 

C. The Phoenician Residences, một Residence Club thuộc Luxury Collection, Scottsdale có quyền lợi hạn chế tại khách sạn như được nêu trong Mục 4, Mục 5 và Mục 7.

 

v. W® - tất cả các địa điểm ngoại trừ:

 

A. W Residences không tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

 

vi. JW Marriott® - tất cả các địa điểm

 

vii. Marriott Hotels® - tất cả các địa điểm ngoại trừ:

 

A. The Marriott Ranch Bed and Breakfast

 

B. Marriott Residences không tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

 

viii. Sheraton® - tất cả các địa điểm ngoại trừ:

 

A. Sheraton Residences không tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

 

B. Sheraton Vacation Club - tất cả các địa điểm, với các quyền lợi hạn chế tại khách sạn như được nêu trong Mục 4 và Mục 7.

 

ix. Marriott Vacation Club® và Marriott Grand Residence Club® - tất cả các địa điểm, ngoại trừ:

 

A. Grand Residences by Marriott – Mayfair-London, Vương Quốc Anh

 

B. Marriott Vacation Club® tại The Empire Place ©, Bangkok, Thái Lan

 

Marriott Vacation Club và các cơ sở lưu trú của Marriott Grand Residence Club tham gia chương trình có các quyền lợi hạn chế tại trong khuôn viên của cơ sở lưu trú, như được quy định tại Điều 4 và Điều 7.

 

x. Delta Hotels by Marriott™ - tất cả các địa điểm ngoại trừ:

 

A. Delta Hotels by Marriott™ thuộc chương trình Trọn Gói của Marriott Bonvoy(xem 1.2.a.xxxiii), tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết với tư cách đặc thù được xác định rõ ràng trong điều khoản dịch vụ riêng của họ (“Điều Khoản Trọn Gói Của Marriott").

 

xi. Le Méridien® - tất cả các địa điểm, ngoại trừ: 

 

A. Le Méridien Residences không tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

 

xii. Westin® - tất cả các địa điểm ngoại trừ:

 

A. Các cơ sở lưu trú của Westin thuộc chương trình Trọn Gói của Marriott Bonvoy, (xem 1.2.a.xxxiv) tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết với tư cách đặc thù được xác định trong điều khoản dịch vụ riêng biệt của họ ("Điều Khoản Trọn Gói Của Marriott").

 

B. Westin Residences không tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

 

C. Westin® Vacation Club  -  tất cả các địa điểm, với các quyền lợi hạn chế tại khách sạn như được nêu trong Mục 4 và Mục 7.

 

xiii. Autograph Collection® Hotels - tất cả các địa điểm ngoại trừ:

 

      A. Autograph Collection Hotels thuộc chương trình Trọn Gói của Marriott Bonvoy (xem 1.2.a.xxxiv), tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết với tư cách đặc thù được xác định rõ ràng trong điều khoản dịch vụ riêng của họ (“Điều Khoản Trọn Gói của Marriott”).

 

B. Cosmopolitan of Las Vegas tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết như sau:

 

(1) Điểm Thưởng chỉ được tính cho các loại phí sau đây: Giá phòng, dịch vụ ăn uống tại phòng, xem phim trong phòng, điện thoại và minibar trong phòng. Điểm Thưởng không được tích lũy qua việc sử dụng dịch vụ tại khu vực F&B của khách sạn hoặc cho các dịch vụ khách sạn.

 

(2) Điểm thưởng có thể được quy đổi sang tất cả các kỳ Lưu Trú Đủ Điều Kiện (được định nghĩa trong Mục 2.1.d.) tại The Cosmopolitan of Las Vegas.

 

(3) Các quyền lợi có giới hạn được cung cấp theo như mô tả trong Phần 1.3, Phần 3.4 và Phần 4, ngoại trừ lựa chọn bữa sáng liên quan đến quyền lợi Quà Tặng Chào Mừng Hội Viên Elite, vì lựa chọn này không có sẵn.

 

(4) Các Hội Viên sở hữu cả thẻ Hội Viên của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott Bonvoy và Chương Trình The Cosmopolitan of Las Vegas Identity có thể chọn nhận các quyền lợi, áp dụng giá phòng và điểm tích lũy cho các chi tiêu trong phòng, từ một trong hai chương trình, nhưng không thể nhận quyền lợi từ hoặc áp dụng khoản tích lũy của cả hai chương trình cùng một lúc. Marriott Bonvoy và Chương Trình Identity là hai chương trình khách hàng thân thiết riêng biệt; do đó, các tài khoản có thể không được liên kết hoặc gộp lại với nhau. Các Hội Viên có thể lựa chọn để có Điểm Thưởng Marriott Bonvoy và nhận các quyền lợi của chương trình Marriott Bonvoy bằng cách cung cấp Mã Số Hội Viên khi đặt phòng.

 

C. Autograph Collection Residences không tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, ngoại trừ như đã nêu ở trên

 

xiv. Design Hotels™ - tất cả các địa điểm được xác định là Những cơ sở lưu trú là thành viên của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết được liệt kê tại đây và tham gia như sau:

 

A. Tích luỹ Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay như mô tả trong Phần 2

 

B. Quy đổi điểm thưởng lấy Phần thưởng Lưu trú như mô tả trong Phần 3

 

C. Cung cấp các quyền lợi giới hạn như mô tả tại Điều 1.3 và Điều 4

 

xv. Renaissance® Hotels - tất cả các địa điểm

 

xvi. Apartments by Marriott Bonvoy™- tất cả các địa điểm

 

xvii. Tribute Portfolio® - tất cả các địa điểm

 

xviii. Gaylord Hotels® - tất cả các địa điểm

 

xvix. Courtyard® - tất cả các địa điểm

 

xx. Four Points® - tất cả các địa điểm

 

xxi. SpringHill Suites® - tất cả các địa điểm

 

xxii. Protea Hotels® - tất cả các địa điểm

 

xxiii. Fairfield® by Marriott - tất cả các địa điểm

 

xxiv. AC Hotels® - tất cả các địa điểm

 

xxv. Aloft® Hotels - tất cả các địa điểm

 

xxvi. Moxy® Hotels - tất cả các địa điểm

 

xxvii. City Express® -  tất cả các địa điểm ngoại trừ:

 

A. City Express Rio de Janeiro Barra da Tijuca

 

xxviii. Four Points Express by Sheraton™ – tất cả các địa điểm

 

xxvix. Residence Inn® - tất cả các địa điểm

 

xxx. TownePlace Suites® - tất cả các địa điểm

 

xxxi. Element® - tất cả các địa điểm

 

xxxii. Trung Tâm Hội Nghị Marriott - tất cả các địa điểm ngoại trừ:

 

A. Rotary House Hotel, Houston, TX

 

xxxiii. Các cơ sở lưu trú không mang thương hiệu - các cơ sở lưu trú không mang thương hiệu sau đây tham gia vào:

 

A. Các cơ sở lưu trú ngắn hạn hoạt động theo hợp đồng với Công Ty và không theo Thương Hiệu Tham Gia nhưng vẫn có khả năng đặt phòng thông qua Các Kênh của Marriott (được ghi chú tại 1.2.b) hoặc Các Trang Web Marriott (được ghi chú tại 1.2.c). Trừ khi Các Kênh của Marriott và Các Trang Web Marriott có quy định khác, các cơ sở lưu trú không mang thương hiệu tham gia vào Marriott Bonvoy dựa vào Thương Hiệu Tham Gia hoặc Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói, sẽ được chuyển đổi trong tương lai.

 

B. Vistana Beach Club - tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết như được nêu trong Mục 7.1.c là tài sản của VSE Resort (như được định nghĩa trong Mục 7.1.a).  Vì mục đích của Thể Lệ Chương Trình này, chủ sở hữu của bất động sản timeshare trong Vistana Beach Club sẽ phải tuân theo các quy tắc và giới hạn tương tự như chủ sở hữu của bất động sản timeshare trong Sheraton Vacation Club.

 

C. Atlantis, Paradise Island, Bahamas tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết như sau:

 

(1) Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay có thể được tích luỹ khi đặt phòng qua www.marriott.com/atlantis/travel.mi hoặc bằng cách gọi đến số +1 (888) 236-2427 hoặc đặt qua Atlantis Paradise Vacations, bằng cách gọi đến số +1 (800) ATLANTIS hoặc +1 (800) 285-2684. Điểm Thưởng có thể được quy đổi thông qua www.Marriott.com, hoặc bằng cách gọi cho Bộ phận Đặt phòng của Marriott hoặc Atlantis Paradise Vacations. Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay sẽ không được tích lũy và không thể được quy đổi đối với lưu trú được đặt trước thông qua AtlantisBahamas.com↗.

 

(2) Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay có thể được tích lũy và Điểm Thưởng có thể được quy đổi lấy kỳ lưu trú tại The Coral at Atlantis; The Royal at Atlantis; và The Cove at Atlantis.

 

(3) Lưu trú quy đổi tại The Coral at Atlantis; The Royal at Atlantis; và The Cove at Atlantis sẽ bao gồm phòng đơn hoặc phòng đôi tiêu chuẩn, bao gồm chi phí phòng khách sạn và thuế phòng.  Phí phụ thu ở thêm người đối với người thứ ba, người thứ tư hoặc nhiều hơn trong phòng là phí bổ sung và không bao gồm trong phần thưởng được quy đổi như hình thức của việc thanh toán.  Phí này cũng như tất cả các phí cơ sở lưu trúkhác, bao gồm phí khu nghỉ dưỡng và phí dịch vụ là trách nhiệm của Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết và không được bao gồm trong dịch vụ lưu trú.

 

(4) Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay có thể được tích lũy chỉ theo giá phòng.  The Reef at Atlantis, The Beach at Atlantis, và Harborside at Atlantis không tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.

 

(5) Các quyền lợi có giới hạn được cung cấp như được mô tả trong Phần 1.3, Phần 3.4, Phần 4, ngoại trừ lựa chọn bữa sáng liên quan đến quyền lợi Quà Tặng Chào Mừng Hội Viên Elite là không có sẵn.

 

xxxiv. Marriott Executive Apartments® - Chỉ là đối tác tích lũy Điểm Thưởng và Dặm Bay Cơ Sở (không bao gồm quy đổi Điểm Thưởng hoặc các quyền lợi Hội Viên Elite trong khuôn viên cơ sở lưu trúbao gồm Điểm Thưởng Ưu Đãi Hội Viên Elite)

 

xxxv. Homes & Villas by Marriott Bonvoy - dịch vụ cho thuê nhà ngắn hạn được cung cấp qua https://homesandvillasbymarriott.com↗ tham gia một cách có giới hạn vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết như được nêu trong Điều Khoản Dịch Vụ HVMB↗. Hội Viên đặt phòng qua trang web HVMB phải tuân theo mọi quy định của Thể Lệ Chương Trình và Điều Khoản Dịch Vụ HVMB.

 

xxxvi. Trọn Gói của Marriott Bonvoy - Trừ khi có quy định khác, các cơ sở lưu trú nghỉ dưỡng được xác định tại https://all-inclusive.marriott.com ↗ tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết (“Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói”) theo diện đặc thù như được quy định rõ ràng trong các điều khoản dịch vụ riêng của họ ("Điều Khoản Trọn Gói Của Marriott Bonvoy"). Các Hội Viên đặt phòng và lưu trú tại Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói sẽ phải tuân theo Thể Lệ Chương Trình và Điều Khoản Trọn Gói Của Marriott Bonvoy trong tất cả mọi vấn đề.

 

 

1.2.b. “Các Kênh Marriott” là tên gọi chung của các Trang Web Marriott, Ứng Dụng Di Động, và Các Trung Tâm Gắn Kết Khách Hàng (bao gồm Bộ Phận Hỗ Trợ Hội Viên).

 

1.2.c. “Trang Web Marriott” là trang web được vận hành bởi hoặc đại diện cho Công Ty hoặc Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết và hiện tại bao gồm các trang web: Marriott.com, RitzCarlton.com, stregis.com, editionhotels.com, theluxurycollection.com, bulgarihotels.com, whotels.com, jwmarriott.com, marriotthotels.com, sheraton.com, deltahotels.com, lemeridien.com, westin.com, autographhotels.com, design-hotels.marriott.com, renhotels.com, apartmentsbymarriottbonvoy.com, tributeportfolio.com, gaylordhotels.com, courtyard.com, Fourpoints.com, springhillsuites.com, proteahotels.com, fairfield.marriott.com, achotels.marriott.com, alofthotels.com, moxyhotels.com, cityexpress.marriott.com, fourpointsexpresshotels.com, marriottexecutiveapartments.com, Residenceinn.marriott.com, TownePlaceSuites.com, elementhotelshub.com, homesandvillasbymarriott.com, all-inclusive.marriott.com, và MarriottBonvoy.com.

 

1.2.d. A “Ứng Dụng Di Động” là ứng dụng có thể tải về, được vận hành bởi hoặc đại diện cho Công Ty liên quan đến Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết bao gồm nhưng không giới hạn, các phiên bản của iPhone và Android.

 

1.3 Quyền Lợi của Hạng Thẻ Hội Viên

 

1.3.a. Hỗ Trợ Hội Viên. Các Hội Viên của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ được kết nối với số điện thoại dịch vụ chăm sóc Hội Viên để đặt phòng, yêu cầu dịch vụ chăm sóc khách hàng, và quy đổi phần thưởng trên Trang Web Hỗ Trợ Hội Viên.

 

1.3.b. Giá Áp Dụng Cho Hội Viên.

 

i. Giá Áp Dụng Cho Hội Viên. Các Hội Viên Của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ nhận được mức giá ưu đãi, độc quyền ("Giá Áp Dụng Cho Hội Viên") khi đặt phòng thông qua một Kênh của Marriott.Giá Áp Dụng Cho Hội Viên được áp dụng tại Các Cơ Sở Lưu Trú và Thương Hiệu Tham Gia, ngoại trừ tại Atlantis, Paradise Island, Bahamas, The Cosmopolitan of Las Vegas, Design Hotels, Homes & Villas by Marriott Bonvoy, và Ritz-Carlton Reserve.Quý khách cần phải đặt phòng trước để nhận mức giá ưu đãi này.

 

A. Giá Dành Cho Hội Viên được áp dụng mức giảm giá ít nhất hai phần trăm (2%) đối với mức giá niêm yết thấp nhất hiện hành của Cơ Sở Lưu Trú Tham Gia Chương Trình, dành cho các phòng không phải là Premium (như được định nghĩa trong Mục 3.3.e).

 

B. Giá Áp Dụng Cho Hội Viên phải được Hội Viên yêu cầu trong quá trình đặt phòng tại Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình.

 

C. Giá Áp Dụng Cho Hội Viên không áp dụng cho các phòng dành cho nhóm từ mười (10) người trở lên.

 

D. Giá Áp Dụng Cho Hội Viên có thể không được kết hợp với các chương trình khuyến mãi, giảm giá hoặc ưu đãi chọn lọc khác, và không có hiệu lực đối với các nhóm hoặc đơn đặt phòng hiện tại.

 

E. Giá Áp Dụng Cho Hội Viên không áp dụng cho mức giá lưu trú ngắn hạn đủ điều kiện như mức giá dành cho cơ quan chính phủ, mức giá thỏa thuận, mức giá AAA và mức Giảm Giá Cho Người Cao Tuổi.

 

1.3.c. Truy cập Internet Trong Phòng Miễn phí . Hội Viên đặt phòng tại Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình thông qua Kênh Marriott sẽ có quyền sử dụng internet tiêu chuẩn miễn phí tại phòng trong thời gian lưu trú.Ngoài ra, Hội Viên Elite Hạng Vàng Marriott Bonvoy, Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim Marriott Bonvoy, Hội Viên Elite Hạng Titan Marriott Bonvoy, Đại Sứ Elite Marriott Bonvoy và bất kỳ người nào nắm giữ thẻ tín dụng đồng thương hiệu mà có gắn với quyền lợi sử dụng Internet nâng cao, sẽ được sử dụng internet nâng cao miễn phí tại phòng, bất kể cách thức đặt phòng (gọi chung là “Quyền Lợi Truy Cập Internet”) Chúng tôi cũng áp dụng các loại trừ bổ sung được quy định dưới đây.

 

i. Quyền Lợi Truy Cập Internet được giới hạn chỉ áp dụng cho một (01) khách đối với mỗi một Hội Viên đủ điều kiện cho mỗi lần lưu trú, bất kể số lượng phòng được đặt và Hội Viên phải ở trong phòng khách sạn và trả phí. Quyền Lợi Truy Cập Internet không áp dụng cho phòng họp.

 

ii.  Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình có thu phí khu nghỉ dưỡng bắt buộc, mà mức phí này bao gồm phí truy cập internet, thì sẽ cung cấp cho Hội Viên một quyền lợi thay thế, theo quyết định của từng Cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình.

 

iii. Không có Quyền Lợi Truy Cập Internet bổ sung nào được cung cấp tại Các Cơ Sở Lưu Trú và Thương Hiệu Tham Gia, những nơi ưu đãi miễn phí truy cập Internet trong phòng cho toàn bộ khách lưu trú. Điều này bao gồm cả các cơ sở lưu trú ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, nơi cung cấp truy cập Internet miễn phí trong phòng cho toàn bộ khách lưu trú, bất kể đặt phòng qua kênh nào. Các Thương Hiệu Tham Gia cung cấp Truy Cập Internet Miễn Phí Trong Phòng cho toàn bộ khách lưu trú bao gồm: Ritz-Carlton Reserve, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Four Points, Protea Hotels, Aloft, Moxy Hotels, City Express, Four Points Express, Element, và Homes & Villas by Marriott Bonvoy. Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình cung cấp Truy Cập Internet Tiêu Chuẩn Miễn Phí Trong Phòng tới Hội Viên Elite Hạng Vàng, Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim, Hội Viên Elite Hạng Titan và Đại Sứ Elite chỉ bao gồm: Atlantis, Paradise Island, Bahamas và The Cosmopolitan of Las Vegas, NV. Vui lòng tham khảo những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình để biết thêm thông tin.

 

1.3.d. Quyền lợi thông qua Các Chương Trình Tiếp Thị Khác.

 

i. Prokard Explorer. Prokard Explorer là một chương trình tiếp thị dựa trên đăng ký cung cấp cho các Hội Viên các quyền lợi chỉ có hiệu lực tại một số Bất Động Sản Tham Gia được chọn ở châu Phi. Prokard Explorer hoạt động đồng thời với tư cách một chương trình độc lập và song song cùng với Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.

 

A. Prokard Explorer không cung cấp quyền lợi quy đổi và tích lũy Điểm Thưởng. Khách hàng là Hội Viên của cả Prokard Explorer và Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết có thể tích lũy và quy đổi Điểm Thưởng và Dặm Bay với Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.

 

B. Khi lưu trú tại khách sạn tham gia ở châu Phi, các khách hàng là Hội Viên của Prokard Explorer và Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết có thể (a) chọn tích luỹ Điểm Thưởng và Dặm Bay của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, và (b) nhận các quyền lợi của cả hai chương trình. Các quyền lợi của Prokard Explorer bao gồm giảm giá khi dùng bữa, giá phòng ưu đãi và phiếu giảm giá phòng. Các quyền lợi của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết được dựa trên hạng thẻ của Hội Viên như quy định tại Điều 1.3 và 4.

 

C. Khách là Hội Viên của cả Prokard Explorer và Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết phải tuân theo ​​các điều khoản và điều kiện của Prokard Explorer​​↗ và Thể Lệ của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.

 

1.4 Các Điều Kiện Để Đăng Ký

 

1.4.a. Hoàn Thiện Hồ Sơ Đăng Ký . Cá nhân có thể nộp đơn đăng ký tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết bằng cách hoàn thiện hồ sơ chính xác và đầy đủ trên trang web Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, tại Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình, hoặc thông qua một kênh đăng ký khác.Công Ty có quyền từ chối Hội Viên trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết đối với bất kỳ người đăng ký nào, theo toàn quyền quyết định của Công Ty và không phải thông báo bằng văn bản.

 

1.4.b.  Hội Viên Cá Nhân. Chỉ có cá nhân được làm Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, và mỗi cá nhân được duy trì duy nhất một Tài Khoản Hội Viên. Tất cả Tài Khoản Hội Viên Thân Thiết đều là Tài Khoản cá nhân và không tồn tại Tài Khoản sở hữu chung.Các quyền lợi của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết là không thể chuyển nhượng, trừ khi được quy định khác một cách rõ ràng.

 

1.4.c.  Các Hạng Thẻ Hội Viên

 

i. Hội Viên Cơ Bản. Đây là Hạng Thẻ Hội Viên cơ bản trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.

 

ii. Hạng Thẻ Hội Viên Elite.  Khi chạm đến một cột mốc nhất định, một Hội Viên có thể đạt được Hạng Thẻ Hội Viên Elite và trở thành Hội Viên Elite Hạng Bạc, Hội Viên Elite Hạng Vàng, Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim, Hội Viên Elite Hạng Titan hoặc Đại Sứ Elite (gọi chung là “Hội Viên Elite,” hoặc “Hạng Thẻ Elite”). Các yêu cầu để đạt được Hạng Thẻ Elite được quy định tại Điều 4.

 

iii. Hội Viên Elite Trọn Đời. Khi đạt đến một cột mốc nhất định, một Hội Viên có thể đạt được hạng thẻ Hội Viên Elite Hạng Bạc Trọn Đời, Hội Viên Elite Hạng Vàng Trọn Đời, Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim Trọn Đời (gọi chung là, “Hội Viên Elite Trọn Đời” hoặc “Hạng Thẻ Elite Trọn Đời”).Các yêu cầu để đạt được Hạng Thẻ Elite Trọn Đời được quy định tại Điều 4.

 

iv. Hạng Thẻ Hội Viên Đối Với Nhân Viên. Nhân viên của Công Ty và Nhân Viên làm việc tại các địa điểm do Marriott sở hữu, thuê, cấp quyền và quản lý (gọi chung là “Các Hội Viên Nhân Viên,” và gọi riêng là “Hội Viên Nhân Viên”) có thể tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết thông qua: (1) một Tài Khoản Hội Viên được xác thực là Nhân Viên ("Hạng Thẻ Hội Viên Đối Với Nhân Viên"); (2) quyền sở hữu hợp đồng chia sẻ cơ sở lưu trúnghỉ dưỡng tại Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club hoặc Vistana Residence Network (xem Phần 7.2); hoặc (3) có tài khoản thẻ tín dụng đồng thương hiệu Marriott Bonvoy đang có hiệu lực tùy vào nơi áp dụng.Các Tài Khoản Hội Viên Nhân Viên có khả năng tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết tuân theo Thể Lệ Chương Trình, phụ thuộc vào các hạn chế và giới hạn được quy định trong Quy Chế Quản Lý Nhân Viên được cung cấp để xem xét trên mạng nội bộ Công Ty và Các Kênh Marriott.

 

v. Hạng Thẻ Hội Viên Doanh Nghiệp.  Chỉ có cá nhân được tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.Các doanh nghiệp, nhóm và/hoặc hiệp hội không thể đăng ký trở thành Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.Khi đi công tác, Hội Viên có trách nhiệm tuân theo chính sách công ty của Hội Viên đó, liên quan đến các chương trình đi lại.Thông tin liên quan đến việc tích lũy Điểm Thưởng và Dặm Bay của Hội Viên đối với các chuyến công tác có thể được công khai với công ty của Hội Viên đó, theo quy định và pháp luật áp dụng.

 

1.4.d. Cấp Tài Khoản Hội Viên và Mã Số Hội Viên.  Sau khi nộp đơn tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, một Tài Khoản Hội Viên sẽ được mở và một Mã Số Hội Viên sẽ được cấp cho người nộp đơn.Khi nhận được Mã Số Hội Viên, cá nhân trở thành Hội Viên đủ điều kiện để tích lũy Điểm Thưởng hoặc đơn vị tiền tệ nào được sử dụng trong các chương trình khách hàng thường xuyên của một hãng hàng không ("Dặm Bay") tại Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình.Các chi tiết khác được nêu trong Phần 1.5 và Phần 2.

 

1.4.e. Tài Khoản Trùng Lặp.Cá nhân có thể tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Tuy nhiên, một Hội Viên sẽ không được phép sở hữu một hoặc nhiều Tài Khoản trùng lặp trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.

 

i. Nếu cá nhân có hơn một Mã Số Hội Viên của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, cá nhân đó vẫn sẽ chỉ nhận được Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay cho một Tài Khoản Hội Viên mà thôi. Các Tài Khoản Hội Viên bị trùng lặp có thể bị hủy.

 

ii. Một Hội Viên với Tài Khoản Hội Viên cá nhân trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ không có khả năng kết hợp Các Tài Khoản này, chuyển nhượng Điểm Thưởng giữa Các Tài Khoản, hoặc có Hạng thẻ Elite kết hợp. Hội Viên phải tổng hợp các Tài Khoản này thành một Tài Khoản Hội Viên duy nhất với một Mã số, một Hạng thẻ Elite và một số dư Điểm Thưởng. Việc Kết Hợp Tài Khoản có thể được yêu cầu thông qua biểu mẫu trực tuyến. Việc kết hợp Tài Khoản Hội Viên không thể được thực hiện tại Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình, thông qua Ứng Dụng Điện Thoại hoặc các kênh đặt phòng khác.

 

iii. Khi Các Hội Viên kết hợp các Tài Khoản Hội Viên của họ trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, các chi tiết của Tài Khoản sẽ ngay lập tức được kết hợp lại và một số thông tin có sẵn sẽ hiển thị ngay lập tức (Điểm Thưởng, Đêm Nghỉ, Hạng Thẻ Elite, Đặt Phòng Sắp Tới), hoặc trong một vài ngày (phần thưởng đêm nghỉ suite, Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng, các hoạt động trong quá khứ, các dịch vụ khách hàng và khóa phòng qua Ứng Dụng Di Động).

 

1.4.f. Hồ Sơ Cá Nhân. Thông tin được Hội Viên cung cấp sẽ được lưu giữ trong hồ sơ tham chiếu cá nhân với Tài Khoản Hội Viên.Tất cả thông tin được Hội Viên cung cấp trong hồ sơ cá nhân phải còn hiệu lực, chính xác và luôn được cập nhật.

 

i. Hội Viên có thể thay đổi địa chỉ của mình bằng cách thay đổi thông tin trên Hồ Sơ Tài Khoản trên trang web Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết hoặc liên hệ Bộ Phận Hỗ Trợ Hội Viên. Trong những trường hợp nhất định, việc thay đổi địa chỉ có thể cần đến sự hỗ trợ của các tài liệu pháp lý.

 

ii. Việc thay đổi tên của Tài Khoản Hội Viên phải bao gồm tài liệu pháp lý hỗ trợ, chữ ký, ngày và Mã Số Hội Viên.Vui lòng tham khảo thêm thông tin tại Câu Hỏi Thường Gặp hoặc Bộ Phận Hỗ Trợ Hội Viên

 

iii. Thông tin thẻ tín dụng trong hồ sơ của Hội Viên sẽ được Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình sử dụng để đảm bảo việc lưu trú của Hội Viên đó và để trả phí phòng, trừ khi Hội Viên cung cấp một thẻ tín dụng khác khi đặt phòng, khi nhận phòng hoặc khi trả phòng.Hội Viên có thể thay đổi ủy quyền của thẻ tín dụng cho các giao dịch trong tương lai bằng cách thay đổi thông tin của mình tại Hồ Sơ Tài KhoảnHội Viên phải thông báo cho Công Ty nếu thẻ tín dụng có ủy quyền bị mất, trộm, không có hiệu lực hoặc hết hạn.

 

iv.  Thẻ thanh toán được liên kết trên https://www.marriott.com/loyalty/earn/earn-without-a-stay.mi↗ với hồ sơ của Hội Viên có thể tích luỹ được Điểm Thưởng đối với các khoản phí phát sinh do Hội Viên mà không cần lưu trú tại một Bất Động Sản Tham Gia.

 

1.4 g. Việc Sử Dụng Thông Tin Được Thu Thập trong Đơn Đăng Ký. Thông tin mà Hội Viên cung cấp cho Công Ty khi hoàn tất nộp đơn tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết và quy đổi Điểm Thưởng được thực hiện theo Tuyên Bố Quyền Riêng Tư của Công Ty.Việc trao đổi thông tin có liên quan là điều quan trọng cho việc quản lý Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết và cung cấp cho mỗi Hội Viên cơ hội được tối đa hóa lợi ích của Hạng Thẻ Hội Viên.Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ chỉ tiết lộ thông tin của Hội Viên cho: Công Ty, (những) người được Hội Viên ủy quyền; bên nhượng quyền, bộ phận hậu cần, bên cung cấp dịch vụ thư điện tử và bộ phận thư tín xử lý thư từ cho các chủ thể đó; Bên Nhượng Quyền Được Ủy Quyền (như được định nghĩa trong Tuyên Bố Quyền Riêng Tư của Công Ty); và các công ty tiếp thị cung cấp dịch vụ cho Công Ty.Thông tin của Hội Viên sẽ, trong từng trường hợp, chỉ được tiết lộ vì một hoặc các mục đích sau đây: 1) để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho Tài Khoản Hội Viên và các quan tâm ưu tiên của Hội Viên bằng cách thông báo cho Hội Viên về trạng thái và các hoạt động của Tài Khoản qua các báo cáo điện tử hoặc được in ra; 2) để Hội Viên truy cập các thông tin về quyền lợi; 3) thu thập và xử lý các khoản chi tiêu của Hội Viên, phát sinh tại các địa điểm của Công Ty; 4) giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ thêm cho Hội Viên; 5) gửi khảo sát nghiên cứu thị trường hoặc khảo sát sự hài lòng định kỳ; và/hoặc 6) giới thiệu sản phẩm và dịch vụ từ các công ty có danh tiếng tùy chọn mà Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết có quan hệ đối tác chiến lược với các công ty đó, bởi vì Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết thấy rằng các chương trình của họ sẽ có lợi cho Hội Viên.Khi lựa chọn trở thành Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, Hội Viên đồng ý nhận toàn bộ các hình thức thông tin được mô tả như trên, nhưng Hội Viên có quyền sửa đổi việc lựa chọn gửi thư hay các tùy chọn liên lạc khác.

 

1.5 Trao đổi thông tin với Hội Viên

 

1.5.a. Các Hội Viên mới sẽ nhận các thông tin về Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott Bonvoy.

 

1.5.b. Toàn bộ các thông tin về Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ được gửi đến địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ thư điện tử của Hội Viên được cung cấp gần nhất trong Tài Khoản của Hội Viên. Các thông tin liên lạc được gửi đến địa chỉ trong hồ sơ sẽ được xem như đã nhận được sau một (1) ngày làm việc kể từ khi gửi đi nếu gửi bằng thư điện tử hoặc sau năm (5) ngày làm việc kể từ ngày gửi đi nếu gửi qua bưu điện. Các Hội Viên phải luôn cập nhật địa chỉ nhận thư qua bưu điện và địa chỉ thư điện tử của Hội Viên Công Ty và Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc thư bị thất lạc hoặc sai địa chỉ hoặc bất kỳ hậu quả nào do việc đó gây ra.

 

1.5.c. Các Hội Viên sẽ nhận được các báo cáo số dư Điểm Thưởng định kỳ bằng thư điện tử, với điều kiện là có giao dịch trong Tài Khoản kể từ báo cáo số dư Điểm Thưởng lần trước và Hội Viên đã đồng ý để Công Ty được liên hệ với Hội Viên thông qua email.

 

1.5.d. Công Ty cũng có thể gửi các khuyến mãi, ưu đãi và các trao đổi thông tin khác cho Các Hội Viên tùy thời điểm, có thể bao gồm nhưng không giới hạn, các chương trình từ bên thứ ba.Các chương trình từ bên thứ ba được dựa theo các thông tin mà Hội Viên đã cung cấp cho Công Ty và bất kỳ dữ liệu bổ sung nào mà Công Ty có lưu trữ.Các Hội Viên có thể thay đổi thông tin cá nhân và tùy chọn trao đổi thông tin vào bất kỳ thời điểm nào trong Hồ Sơ Tài Khoản

 

1.5.e. Bất kỳ thời điểm nào khi Hội Viên liên hệ với Bộ Phận Hỗ Trợ Hội Viên, Công Ty có thể hỏi Hội Viên các câu hỏi an ninh nhất định nhằm xác thực danh tính của Hội Viên.Bộ Phận Hỗ Trợ Hội Viên có thể giám sát hoặc ghi âm lại cuộc gọi qua điện thoại để nâng cao chất lượng dịch vụ.

 

1.5.f. Hội Viên có thể kiểm tra số dư Điểm Thưởng của mình, lịch sử giao dịch, cập nhật thông tin cá nhân và các tùy chọn trong Hồ Sơ Tài Khoản trên trang web Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.Mã Số Hội Viên hoặc tên và mật khẩu của Hội Viên sẽ được yêu cầu khi truy cập trang web.

 

1.6 Tích lũy Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay. 

 

Các Hội Viên có thể tích lũy Điểm Thưởng (theo đơn vị tiền tệ của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, hoặc Dặm Bay (theo đơn vị của chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không, bao gồm bất kỳ loại nào cho dù là dặm, km, điểm,v.v…, theo sự lựa chọn của chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không), cho các Chi Tiêu Đủ Điều Kiện tại Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình tuân theo Điều 2.

 

1.6.a. Điểm Thưởng và Dặm Bay Phụ thuộc vào Thể Lệ Chương Trình. Như được quy định tại Điều 1.1.a, việc tích lũy Điểm Thưởng và Dặm Bay sẽ phụ thuộc vào Thể Lệ Chương Trình và các điều khoản và điều kiện của chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không.Mỗi Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết có trách nhiệm đọc Thể Lệ Chương Trình, bản tin và báo cáo Tài Khoản để hiểu các quyền lợi, trách nhiệm và tình trạng của mình trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, cũng như là cơ cấu của Chương Trình Phần Thưởng được tích lũy.

 

1.6.b. Thuế. Điểm Thưởng, Dặm Bay và Chương Trình Phần Thưởng được tích lũy thông qua việc tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết có thể có nghĩa vụ thuế.Bất kỳ nghĩa vụ thuế nào, bao gồm việc tiết lộ, liên quan đến việc nhận hoặc sử dụng Điểm Thưởng, Dặm Bay hoặc Chương Trình Phần Thưởng đều do Hội Viên tự chịu trách nhiệm.

 

1.6.c. Các Điều kiện Chuyển Nhượng Điểm Thưởng và Dặm Bay.Điểm Thưởng và Dặm Bay đã được tích lũy sẽ không được xem là tài sản của Hội Viên. Điểm Thưởng được tích lũy thông qua Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết chỉ phục vụ cho quyền lợi của Hội Viên và không thể chuyển nhượng cho bất kỳ người nào trừ khi được quy định dưới đây.

 

i. Chuyển nhượng Điểm Thưởng cho Tài Khoản của Gia Đình hoặc Bạn Bè. Có một số ngoại lệ có giới hạn trong việc hạn chế chuyển nhượng Điểm Thưởng của Hội Viên sang tài khoản của bạn bè hoặc gia đình, miễn là cả hai Tài Khoản đều ở trạng thái hoạt động bình thường. Vui lòng xem Mục 2.8 và 7.1.b.iii để biết thêm thông tin.

 

ii. Qua đời. Trong trường hợp Hội Viên qua đời, Công Ty có thể toàn quyền quyết định việc cho phép chuyển Điểm Thưởng chưa được quy đổi từ Tài Khoản của Hội Viên đã qua đời sang một thành viên gia đình hoặc bạn bè là Hội Viên đang hoạt động, sau khi Công Ty xác nhận và rà soát toàn bộ các thông tin liên lạc và tài liệu được yêu cầu. Các Phần Thưởng, kỳ lưu trú khách sạn, Hạng Thẻ Hội Viên Elite, Hội Viên Trọn Đời, và các quyền lợi có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn, Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite, sẽ không được chuyển cho người nhận Điểm Thưởng.

 

iii. Ly hôn. Trong trường hợp thỏa thuận giải quyết tranh chấp ly hôn của Hội Viên, Công Ty có thể toàn quyền quyết định việc cho phép chuyển Điểm Thưởng chưa được quy đổi từ Tài Khoản của một Hội Viên sang Tài Khoản của một Hội Viên khác sau khi Công Ty xác nhận và rà soát toàn bộ các trao đổi thông tin và tài liệu được yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn, tài liệu pháp lý liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng Điểm Thưởng. Các Phần Thưởng, kỳ lưu trú khách sạn, Hạng Thẻ Hội Viên Elite, Hội Viên Trọn Đời, và các quyền lợi liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn, Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite sẽ không được chuyển cho người nhận Điểm Thưởng.

 

iv. Các Hội Viên không được trao đổi hoặc bán Điểm Thưởng thành tiền mặt hoặc các hình thức trao đổi khác theo Điều 1.7.h.

 

v.  Điểm Thưởng mà Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, theo toàn quyền quyết định của chương trình, cho là đã được chuyển nhượng và vi phạm Điều Khoản Và Điều Kiện Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, đều sẽ bị thu hồi.

 

1.6.d. Chính Sách Điểm Thưởng Hết Hạn. Các Hội Viên phải duy trì trạng thái đang hoạt động trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết để giữ Điểm Thưởng mà mình đã tích lũy. Nếu Tài Khoản Hội Viên không còn hoạt động trong hai mươi bốn (24) tháng liên tục thì Tài Khoản đó sẽ bị hủy bỏ tất cả Điểm Thưởng đã được tích lũy. Các Hội Viên có thể duy trì trạng thái hoạt động trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết và duy trì Điểm Thưởng đã tích lũy bằng cách tích lũy Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay, quy đổi Điểm Thưởng, hoặc mua Điểm Thưởng (như được mô tả tại 2.9) trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, tối thiểu một lần trong mỗi hai mươi bốn (24) tháng, phụ thuộc vào các ngoại lệ như được mô tả dưới đây. Nếu một Hội Viên không duy trì trạng thái đang hoạt động trong năm (5) năm liên tục, Tài Khoản Hội Viên đó có thể bị vô hiệu hóa. Khi Điểm Thưởng bị hủy, Điểm Thưởng sẽ không được phục hồi, nhưng Hội Viên có thể tích lũy Điểm Thưởng mới, trừ khi Tài Khoản của Hội Viên đã bị vô hiệu hóa.

 

i. Không phải mọi hoạt động Điểm Thưởng đều giúp duy trì trạng thái đang hoạt động trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Ví dụ về các hoạt động sẽ không được tính vào việc duy trì trạng thái đang hoạt động trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, bao gồm nhưng không giới hạn:

 

A. Tặng hoặc chuyển nhượng Điểm Thưởng; tuy nhiên, chuyển đổi Điểm Thưởng sang Dặm Bay hoặc từ Dặm Bay sang Điểm Thưởng không được tính là duy trì trạng thái đang hoạt động;

 

B. Nhận Điểm Thưởng như là quà tặng hoặc chuyển nhượng

 

ii. Các Chương Trình Phần Thưởng được Hội Viên quy đổi trước khi Điểm Thưởng bị hủy vẫn có hiệu lực, mặc dù Chương Trình Phần Thưởng có thể chưa được hoàn thành tại thời điểm hủy Điểm Thưởng. Tuy nhiên, nếu những Phần Thưởng đó bị hủy sau ngày hết hạn Điểm Thưởng, những Điểm Thưởng đó vẫn có thể bị huỷ. Ví dụ: nếu một Hội Viên đổi Điểm Thưởng lấy Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi diễn ra sau ngày hết hạn Điểm Thưởng, sau đó hủy đặt phòng trước khi đến mà không hoàn thành bất kỳ hoạt động đủ điều kiện nào để gia hạn thì những Điểm Thưởng đó sẽ hết hạn.

 

iii. Chính sách Điểm Thưởng hết hạn hiện không ảnh hưởng đến Điểm Thưởng trong Tài Khoản Hội Viên Elite Trọn Đời; tuy nhiên, Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết có thể chọn một chính sách Điểm Thưởng hết hạn để áp dụng đối với Các Tài Khoản Hội Viên Elite Trọn Đời trong tương lai.

 

1.6.e. Các Điều Khoản và Điều Kiện Chương Trình Khách Hàng Thường Xuyên Của Hãng Hàng Không. Thể lệ chương trình của các chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không liên kết kiểm soát việc quy đổi và phân bổ Dặm Bay được tích lũy hoặc chuyển nhượng.

 

1.7 Các Điều Kiện Đăng Ký Khác

 

1.7.a. Hủy hoặc Đình Chỉ Tài Khoản Hội Viên

 

i. Huỷ Bỏ Bởi Hội Viên. Một Hội Viên có thể hủy Hạng Thẻ Hội Viên của mình trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết tại bất kỳ thời điểm nào, bằng cách gửi thông báo bằng văn bản về việc hủy Hạng Thẻ Hội Viên đến Bộ Phận Hỗ Trợ Hội ViênMọi Điểm Thưởng và Phần Thưởng chưa được quy đổi cũng như Hạng Thẻ Hội Viên đã đạt được, bao gồm Hạng Thẻ Hội Viên Elite và Hội Viên Elite Trọn Đời, sẽ bị thu hồi ngay lập tức và không thể được phục hồi hoặc chuyển giao.

 

ii. Hủy Bỏ hoặc Đình Chỉ bởi Công Ty. Công Ty có thể hủy bỏ Điểm Thưởng tích lũy của một Hội Viên, đình chỉ các lợi ích Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, đình chỉ Hạng Thẻ Hội Viên Elite, đình chỉ Hạng Thẻ Hội Viên Elite Trọn Đời (mà sau đó cũng sẽ loại bỏ các biện pháp bảo vệ đối với việc thu hồi Điểm Thưởng trong trường hợp Hội Viên không hoạt động như được quy định tại Điều 1.6.d) hoặc hủy bỏ Tài Khoản Hội Viên tại bất kỳ thời điểm nào với hiệu lực ngay lập tức và không cần phải có thông báo bằng văn bản, vì bất kỳ lý do nào và tùy thuộc vào toàn quyền quyết định của Công Ty, bao gồm, nhưng không giới hạn, trong trường hợp Công Ty tin rằng Hội Viên đã:

 

A. Hành động theo cách thức không phù hợp với luật lệ, quy định, pháp lệnh hiện hành;

 

B. Không thanh toán cho Công Ty hoặc Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình bất kỳ hóa đơn khách sạn hoặc hóa đơn khác khi đến hạn hoặc không hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, hoặc The Phoenician Residences, thuộc Luxury Collection Residence Club, Scottsdale;

 

C. Hành động theo cách thức không phù hợp, không trung thực, lạm dụng hoặc thù địch;

 

D. Vi phạm bất kỳ Thể Lệ Chương Trình nào hoặc Điều Khoản Sử Dụng Trang Web;

 

E. Tuyên bố không trung thực về việc đủ điều kiện hưởng các lợi ích thông qua Các Sự Kiện Marriott Bonvoy™; hoặc

 

F. Tham gia vào bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết bao gồm, nhưng không giới hạn, liên quan đến Điểm Thưởng, Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite, việc sử dụng Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng, Chương Trình Phần Thưởng khuyến mãi, hoặc bất kỳ lợi ích nào khác dành cho Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.

 

iii. Phá Sản. Tùy thuộc vào luật áp dụng, Hạng Thẻ Hội Viên của một Hội Viên trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ tự động chấm dứt khi Hội Viên đó nộp hồ sơ phá sản hoặc phải thực hiện thủ tục phá sản theo cách khác.

 

iv. Hành Động Pháp Lý. Không có nội dung nào trong Thể Lệ Chương Trình này giới hạn Công ty trong việc thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục hợp pháp hoặc công bằng nào.

 

1.7.b. Hiệu Lực của việc Hủy Bỏ Hạng Thẻ Hội Viên

 

i. Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, Điểm Thưởng, Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng và các lợi ích và dịch vụ khác có liên quan là tài sản của riêng Công Ty, và không phải là tài sản của Các Hội Viên. Bằng việc hủy bỏ Hạng Thẻ Hội Viên trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết vì bất kỳ lý do gì, mọi Điểm Thưởng, Phần Thưởng và các lợi ích và dịch vụ khác có liên quan chưa được quy đổi sẽ bị thu hồi và Hội Viên sẽ không còn có thể tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Điểm Thưởng, Phần Thưởng và các lợi ích và dịch vụ khác không có giá trị tiền mặt và Công Ty sẽ không bồi thường hoặc thanh toán tiền mặt cho bất kỳ Điểm Thưởng nào bị thu hồi hoặc không được sử dụng.

 

ii. Trong trường hợp Công Ty hủy bỏ Tài Khoản Hội Viên vì bất kỳ lý do nào, Hội Viên không thể tái đăng ký Hạng Thẻ Hội Viên trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt có hạn chế, tùy thuộc vào toàn quyền quyết định của Công Ty, và bất kỳ Tài Khoản nào được mở dưới tên của Hội Viên và Điểm Thưởng, Phần Thưởng và các lợi ích và dịch vụ khác có liên quan mà Hội Viên tích lũy được trong Tài Khoản đó sẽ bị thu hồi khi bị phát hiện.

 

iii. Trong trường hợp một Hội Viên hủy bỏ Tài Khoản của mình, hoặc trong trường hợp một Tài Khoản Hội Viên không hoạt động như được quy định tại Điều 1.6.d., Hội Viên có thể tái đăng ký Hạng Thẻ Hội Viên trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sau này, nhưng Điểm Thưởng, Phần Thưởng và các lợi ích và dịch vụ khác có liên quan đã bị thu hồi hoặc hết hạn trước đó sẽ không được khôi phục vào Tài Khoản Hội Viên và Hạng Thẻ Hội Viên Elite và/hoặc Hạng Thẻ Hội Viên Elite Trọn Đời cũng sẽ không được khôi phục.

 

iv. Mọi Hạng Thẻ Hội Viên Elite và Hạng Thẻ Hội Viên Elite Trọn Đời sẽ bị chấm dứt khi hủy bỏ Tài Khoản Hội Viên.

 

1.7.cĐiều Chỉnh Chương Trình. Trừ khi luật hiện hành cấm hoặc giới hạn một cách rõ ràng, Công Ty có quyền thay đổi, giới hạn, điều chỉnh hoặc hủy bỏ Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, Chương Trình Phần Thưởng, có hoặc không có thông báo, ngay cả khi những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến giá trị của Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng, hoặc khả năng đạt một số Phần Thưởng nhất định.Tương tự, Đối Tác Chương Trình có quyền điều chỉnh các chương trình của họ mà có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích dự tính của Hội Viên theo Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.Công Ty và Đối Tác Chương Trình có thể, ngoài các quyền khác: (i) tăng hoặc giảm số lượng Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng được nhận cho một lần lưu trú hoặc được yêu cầu cho một Phần Thưởng; (ii) thu hồi, giới hạn, điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ Phần Thưởng nào; (iii) thêm các ngày không áp dụng khuyến mãi, giới hạn các phòng phục vụ cho bất kỳ Chương Trình Phần Thưởng nào tại bất kỳ Những cơ sở lưu trú nào là thành viên của chương trình hoặc bằng cách giới hạn tính sẵn có liên tục của Phần Thưởng; (iv) thay đổi các lợi ích chương trình, đối tác du lịch, địa điểm do Công Ty hoặc các đối tác du lịch của Công Ty phục vụ, điều kiện tham gia, thể lệ tích lũy, quy đổi, bảo lưu hoặc thu hồi Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng, hoặc quy chế quản lý việc sử dụng Chương Trình Phần Thưởng ; (v) thay đổi hoặc hủy bỏ Phần Thưởng của đối tác du lịch của Công Ty.Trong quá trình tích lũy Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng, Hội Viên không được dựa vào tính hiện hữu liên tục của bất kỳ Chương Trình Phần Thưởng nào.

 

1.7.dChấm Dứt Chương Trình. Công Ty có thể chấm dứt Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết với thông báo trước sáu (6) tháng cho toàn bộ Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết đang hiện hữu.Tùy thuộc vào toàn quyền quyết định của Công Ty, Công Ty có thể thay thế Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết bằng một chương trình khách hàng thân thiết tương tự tại bất kỳ thời điểm nào, ngay khi thông báo cho Các Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết đang hiện hữu.Một Hội Viên không được tích lũy Điểm Thưởng hoặc nhận Chương Trình Phần Thưởng, các lợi ích hoặc tiện ích của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sau khi chấm dứt Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.Trong trường hợp Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết bị chấm dứt, mọi Điểm Thưởng chưa quy đổi sẽ bị thu hồi mà không phát sinh bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào, và sẽ không có Phần Thưởng nào được trao sau khi kết thúc giai đoạn thông báo.Công Ty có thể chấm dứt toàn bộ hoặc một phần Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, tại bất kỳ lãnh thổ tài phán nào sớm hơn sáu tháng kể từ khi thông báo, nếu luật hiện hành yêu cầu phải thực hiện như vậy.

 

1.7.eCác Quyền Lợi Phụ Thuộc vào Tính Sẵn Có và Sự Điều Chỉnh. Mọi quyền lợi, tiện ích, ưu đãi, phần thưởng và dịch vụ của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ tùy thuộc vào tính sẵn có và có thể thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo.

 

1.7.fTính Đủ Điều Kiện Để Hưởng Quyền Lợi. Bằng việc chấp nhận bất kỳ quyền lợi, tiện ích, ưu đãi, phần thưởng và dịch vụ nào của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ Điểm Thưởng, Chương Trình Phần Thưởng nào, Hội Viên thừa nhận rằng mình chịu trách nhiệm trong việc xác định liệu rằng mình có đủ điều kiện để nhận các quyền lợi, tiện ích, ưu đãi, phần thưởng và dịch vụ này của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết (bao gồm, nhưng không giới hạn, Điểm Thưởng và Chương Trình Phần Thưởng) hay không theo luật hiện hành, chính sách trả thưởng và chính sách ưu đãi.Mỗi Hội Viên phải ngay lập tức thông báo cho Công Ty trong trường hợp mình không còn đủ điều kiện nhận bất kỳ quyền lợi, tiện ích, ưu đãi, phần thưởng và dịch vụ nào của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết tại bất kỳ thời điểm nào.

 

1.7.gThông Báo Về Tính Đủ Điều Kiện. Một Hội Viên phải ngay lập tức thông báo cho Công Ty trong trường hợp (i) Hội Viên không đủ điều kiện vì bất kỳ lý do nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, theo quy định của bất kỳ luật hiện hành, chính sách trao thưởng hoặc chính sách ưu đãi nào, trong việc nhận Điểm Thưởng, Phần Thưởng, Hạng Thẻ Hội Viên Elite, hoặc bất kỳ quyền lợi nào khác mà một Hội Viên có thể nhận được theo Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, hoặc (ii) Tài Khoản Hội Viên ghi nhận bất kỳ Điểm Thưởng, Hạng Thẻ Hội Viên Elite, hoặc bất kỳ lợi ích nào khác mà một Hội Viên có thể nhận được theo Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết mà Hội Viên đó đã không nhận được hoặc không đủ điều kiện để nhận.

 

1.7.hKhông Bán hoặc Chuyển Nhượng. Trừ khi được cho phép rõ ràng trong Thể Lệ Chương Trình, Điểm Thưởng, Chương Trình Thưởng và các lợi ích khác của Hội Viên không được bán, trao đổi hoặc chuyển nhượng (ngoại trừ khi được thực hiện bởi Công Ty hoặc các đại lý của Công Ty). Bất kỳ nỗ lực bán, trao đổi hoặc chuyển nhượng nào cũng đều vô hiệu và sẽ bị thu hồi. Công Ty và các đối tác của Công Ty có thể từ chối trao hoặc ghi nhận bất kỳ Điểm Thưởng, Chương Trình Thưởng, hoặc các lợi ích của Hội Viên mà Công Ty tin rằng đã bị bán, trao đổi hoặc chuyển nhượng.

 

2. TÍCH LUỸ ĐIỂM THƯỞNG

 

2.1 Cơ Hội Tích Lũy Điểm Thưởng tại Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình

 

2.1.a. Mỗi Hội Viên sẽ tích lũy được:

 

i. Mười (10) Điểm Thưởng cơ bản cho mỗi USD, hoặc đơn vị tiền tệ tương đương, phát sinh và được Hội Viên thanh toán cho các Chi Tiêu Đủ Điều Kiện theo quy định tại Điều 2.1.b, ngoại trừ Apartments by Marriott Bonvoy, Protea Hotels, City Express, Four Points Express, Element, Residence Inn, TownePlace Suites, và Homes & Villas by Marriott Bonvoy, tại đây, Hội Viên sẽ nhận được năm (5) Điểm Thưởng cơ bản trên 100 USD được thanh toán cho các Chi Tiêu Đủ Điều Kiện; và ngoại trừ cơ sở lưu trú Marriott Executive Apartments, tại đây, Hội Viên sẽ nhận được hai phẩy năm (2,5) Điểm Thưởng cơ bản trên 100 USD được thanh toán đối với các Mức Giá Đủ Điều Kiện theo quy định tại Điều 2.1.e; và

 

ii. Ưu Đãi Điểm Thưởng Elite, với điều kiện là Hội Viên đã đáp ứng Tiêu Chuẩn Hội Viên Elite đối với Hạng Thẻ Hội Viên Elite hoặc Hạng Thẻ Hội Viên Elite Trọn Đời như được quy định tại Điều 4.2. Số lượng Điểm Thưởng bội thưởng mà một Hội Viên nhận được sẽ tùy thuộc vào Hạng Thẻ Hội Viên Elite mà Hội Viên đã đạt được, được quy định tại Điều 4.3. Ưu Đãi Điểm Thưởng Elite sẽ khả dụng cho Hội Viên Elite tại mọi Thương Hiệu Tham Gia, trừ khi có quy định khác tại Điều 1.2.a.

 

iii. Các phần thưởng khi đạt Tiêu Chuẩn Của Hội Viên Elite (“Các Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite"), hoặc riêng lẻ "Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite") đối với Hội Viên Elite và Hội Viên Elite Trọn Đời như được quy định tại Điều 4.2.Một Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite chỉ được tích luỹ vào một đêm nghỉ trong Kỳ Lưu Trú Đủ Điều Kiện như được quy định tại Điều 2.1.d(“Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện,” hoặc nếu nhiều hơn một đêm, “Các Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện”).

 

2.1.b. Các Chi Tiêu Đủ Điều Kiện. “Các Chi Tiêu Đủ Điều Kiện” là:

 

i. Các chi tiêu phát sinh trong thời gian lưu trú của Hội Viên tại một phòng khách sạn của một cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình trên tài khoản của Hội Viên đó và lên đến hai (2) phòng khách sạn bổ sung với cùng ngày giờ nhận và trả phòng, bao gồm, nhưng không giới hạn, các chi tiêu đối với:

 

A. Mức Giá Đủ Điều Kiện cho các kỳ Lưu Trú;

 

B. Thức ăn và đồ uống (ngoại trừ đồ uống có cồn ở nơi có luật cấm) và có thể loại trừ các khoản chi tiêu phát sinh tại các cửa hàng không được quản lý hoặc vận hành bởi những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình;

 

C. Điện thoại quay số trực tiếp trong phòng và máy fax quay số trực tiếp trong phòng;

 

D. Xem phim và trò chơi điện tử trong phòng;

 

với điều kiện Hội Viên cung cấp Mã Số Hội Viên tại thời điểm đặt phòng hoặc tại thời điểm nhận phòng, lưu trú tại một trong các phòng khách sạn đã đặt trước, và thanh toán các khoản chi tiêu; hoặc

 

ii. Các chi tiêu phát sinh như một phần của gói trọn gói trong một kỳ lưu trú tại một phòng khách sạn của một Hội Viên và lên đến hai (2) phòng khách sạn bổ sung với cùng ngày nhận và trả phòng, được Hội Viên đó thanh toán tại Các Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói và Cơ Sở Lưu Trứ Tham Gia cung cấp các gói trọn gói quanh năm và được Công Ty chỉ định là cơ sở lưu trú trọn gói. Chi Tiêu Đủ Điều Kiện đối với các đợt lưu trú tại các cơ sở lưu trú trọn gói này bao gồm, nhưng không giới hạn, các chi tiêu đối với:

 

• Mức Giá Đủ Điều Kiện cho các đợt Lưu Trú;

 

• Ẩm thực và đồ uống cao cấp (không bao gồm đồ uống có cồn mà luật pháp cấm) được mua tại khuôn viên của cơ sở lưu trú, ngoài Mức Giá Đủ Điều Kiện đã mua;

 

• Phụ thu thêm người đối với các đợt lưu trú đã thanh toán với Mức Giá Đủ Điều Kiện;

 

• Spa, golf, và các hoạt động khác do khu nghỉ dưỡng vận hành trong trường hợp được Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình quản lý;

 

• Các khoản thuế, phí dịch vụ và tiền boa là một phần của giá phòng trọn gói đủ điều kiện; và

 

• Trong một số trường hợp hạn chế nhất định, thuế, phí dịch vụ, tiền boa, và/hoặc các chi tiêu liên quan đến các dịch vụ phát sinh được tính vào hóa đơn phòng có thể đủ điều kiện nhận Điểm Thưởng;

 

với điều kiện Hội Viên cung cấp Mã Số Hội Viên tại thời điểm đặt phòng hoặc tại thời điểm nhận phòng, lưu trú tại một trong các phòng khách sạn đã đặt trước, và thanh toán các khoản phí. Các chi tiêu từ các cửa hàng thực phẩm và đồ uống do một bên thứ ba quản lý và vận hành bởi không đủ điều kiện để nhận Điểm Thưởng. Các chi tiêu phát sinh tại các cửa hàng không nằm trong phạm vi Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình hoặc Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói không được xem là Chi Tiêu Đủ Điều Kiện.

 

iii.  Các khoản phí mà Hội Viên phải chịu, không có lưu trú trong phòng khách, tại các Cửa Hàng Outlet Tham Gia Chương Trình tại một số Cơ Sở Lưu Trú Tham Gia Chương Trình nhất định được liệt kê trên https://www.marriott.com/loyalty/earn/earn-without-a-stay.mi, (mỗi “Cửa Hàng Outlet Tham Gia Chương Trình”) như được nêu dưới đây:

 

• Hội Viên có thể tích luỹ được năm (5) Điểm Thưởng cơ bản trên mỗi đô la Mỹ hoặc loại tiền tệ tương đương cho khoản chi tiêu đủ điều kiện trên tổng hóa đơn sau khi áp dụng chiết khấu và các khoản loại trừ (như được mô tả bên dưới), miễn là họ đã đáp ứng mức chi tiêu tối thiểu. 

 

• Tùy thuộc vào Cửa Hàng Outlet Tham Gia Chương Trình, Hội Viên phải cung cấp mã số tài khoản Hội Viên của mình tại thời điểm thanh toán tại Cửa Hàng Outlet Tham Gia Chương Trình hoặc phải có thẻ thanh toán được liên kết với mã số tài khoản Hội Viên của họ.

 

• Ưu đãi Điểm Thưởng Elite có thể được trao tùy thuộc vào cách thanh toán được thực hiện tại Cửa Hàng Outlet Tham Gia Chương Trình.

 

• Các khoản phí không đủ điều kiện để tích luỹ Điểm Thưởng tại các Cửa Hàng Outlet Tham Gia Chương Trình bao gồm nhưng không giới hạn: (A) đồ uống có cồn bị pháp luật cấm; (B) các khoản phí liên quan đến bữa tiệc, cuộc họp hoặc sự kiện khác được loại trừ khỏi Các Khoản Phí Đủ Điều Kiện như được quy định trong Mục 2.1.c.; (C) các khoản phí từ các Cửa Hàng Outlet Tham Gia Chương Trình do bên thứ ba quản lý hoặc vận hành có thể không đủ điều kiện tích luỹ Điểm Thưởng; và (D) các khoản phí phát sinh tại các cửa hàng không nằm trong Cơ Sở Lưu Trú Tham Gia Chương Trình hoặc Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói. Các khoản phí chọn lọc cũng có thể được loại trừ khỏi khoản tích luỹ do Công ty hoặc Cửa Hàng Outlet Tham Gia Chương Trình xác định.

 

• Hội viên đặt ưu tiên tích lũy Dặm Bay (tham khảo Phần 2.3) sẽ nhận được Điểm Thưởng thay cho các khoản phí mà Hội viên phải chịu, dù không lưu trú tại khách sạn.

 

• Hội Viên có thể được yêu cầu cung cấp mã số tài khoản của Hội Viên và xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ khớp với tên Tài khoản Hội Viên của mình.

 

• Có thể mất tới 10 ngày sau mỗi giao dịch tại Cửa Hàng Outlet Tham Gia Chương Trình để Điểm Thưởng được chuyển vào Tài khoản của Hội Viên. Hội Viên có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Hội Viên nếu sau 10 ngày, Điểm Thưởng đó chưa được chuyển vào Tài khoản của mình.

 

• Danh sách các Cửa Hàng Outlet Tham Gia Chương Trình và Cơ Sở Lưu Trú Tham Gia Chương Trình có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo.

 

• Các ưu đãi bổ sung có thể được cung cấp cho Hội Viên tại các Cửa Hàng Outlet Tham Gia Chương Trình, tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện của ưu đãi cũng như Thể Lệ của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.

 

 

2.1.c. Các Chi Tiêu Không Đủ Điều Kiện. Các chi tiêu không đủ điều kiện nhận Điểm Thưởng bao gồm bất kỳ dịch vụ miễn phí, Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng (bao gồm bất kỳ phần tiền mặt nào của Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng) hoặc bất kỳ khoản phí hoặc chi tiêu nào khác bao gồm, nhưng không giới hạn: (A) các chi tiêu cho các bữa tiệc, hội nghị hoặc các sự kiện khác, ngoại trừ Điểm Thưởng nhận được liên quan đến Thỏa Thuận Sự Kiện Đủ Điều Kiện như được quy định tại Điều 5; (B) các khoản phí khác đã được thanh toán bao gồm, nhưng không giới hạn, phí đậu xe, khu vực cung cấp dịch vụ văn phòng, cửa hàng bán lẻ, và các dịch vụ khác của bên thứ ba; (C) các khoản tiền thuế, phí dịch vụ, tiền boa, các khoản phí liên quan đến giá phòng (ví dụ, phí hủy phòng muộn, phí vắng mặt trong trường hợp không đến nhận phòng đối với các yêu cầu đặt phòng có bảo đảm ngay cả khi các yêu cầu đặt phòng đã được thanh toán toàn bộ), phí bắt buộc hoặc tự động (ví dụ, phí khu nghỉ dưỡng) và các phí được áp dụng khác, bao gồm thuế và phí phòng hoặc thuế và phí khác mà không là một phần của giá phòng trọn gói đủ điều kiện; trong một số trường hợp giới hạn, các khoản thuế, phí dịch vụ, tiền boa, và/hoặc phí liên quan đến các dịch vụ phát sinh khác được tính vào hóa đơn phòng, cũng như các khoản thuế, phí dịch vụ và tiền boa là một phần của giá phòng trọn gói đủ điều kiện, có thể đủ điều kiện nhận Điểm Thưởng; và (D) các khoản phí được quy định tại Điều 8.1 đối với Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

 

2.1.d. Lưu Trú Đủ Điều Kiện. “Lưu Trú" hay “Lưu Trú Đủ Điều Kiện” nghĩa là toàn bộ các đêm nghỉ liên tiếp mà một Hội Viên đăng ký, thanh toán và ở với tư cách cá nhân tại bất kỳ Cơ sở lưu trú nào là thành viên của chương trình, mà (i) phòng khách sạn được ghi hóa đơn cho Hội Viên, hoặc (ii) phòng khách sạn được ghi hóa đơn trực tiếp cho công ty - đơn vị đã thanh toán cho đợt lưu trú của Hội Viên mà không liên quan đến một hội nghị hoặc một cuộc họp nhóm nào.

 

i. A “Lưu Trú” là một kỳ lưu trú trong một hoặc nhiều đêm liên tiếp tại cùng một cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình, không kể hoạt động nhận và trả phòng của Hội Viên: (A) cung cấp Mã Số Hội Viên tại thời điểm đặt phòng hoặc khi nhận phòng; (B) thanh toán Mức Giá Đủ Điều Kiện hoặc áp dụng Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng cho kỳ lưu trú; và (C) lưu trú tại một trong những phòng khách sạn đã đặt trước. Một Hội Viên chỉ có thể nhận Điểm Thưởng cho tối đa ba (3) phòng khách sạn trong bất kỳ đợt Lưu Trú nào nếu Hội Viên này ở một trong số các phòng khách sạn đã đặt trước và thanh toán Mức Giá Đủ Điều Kiện hoặc áp dụng Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng cho tất cả các phòng khách sạn.

 

ii. A “Lưu Trú Đủ Điều Kiện” là một đơn vị tích lũy theo quy định của Thể Lệ Chương Trình này và sẽ tính vào việc tích lũy Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite. Ngoại trừ khi Thể Lệ Chương Trình có quy định khác, Hội Viên sẽ chỉ nhận được phiếu thưởng cho mỗi Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện (i) mà là một phần của đợt Lưu Trú tại Mức Giá Đủ Điều Kiện (như được quy định tại 2.1.e.), đối với phòng khách sạn mà Hội Viên thanh toán và lưu trú với tư cách cá nhân, và không dành cho bất kỳ phòng khách sạn bổ sung nào, hoặc (ii) cho phòng khách sạn được ghi hóa đơn trực tiếp cho công ty - đơn vị thanh toán cho kỳ lưu trú của Hội Viên mà không liên quan đến một hội nghị hoặc cuộc họp nhóm. Hội Viên sẽ không nhận được Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite đối với các đợt lưu trú ở Mức Giá Không Đủ Điều Kiện (xem 2.1.f.).Các Hội Viên của Vacation Club và Residence Club (như được định nghĩa trong Mục 7) cũng có thể tích lũy Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite như được cung cấp trong Mục 7.1 và 7.2. Các Hội Viên lưu trú tại các địa điểm của The Ritz-Carlton Club thuộc quyền sở hữu của cơ sở lưu trú sẽ tích lũy Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite như được quy định trong Mục 1.2.a.

 

iii. Hội Viên không thể tích lũy hoặc nhận được các lợi ích đối với các kỳ lưu trú tại nhiều Bất Động Sản Tham Gia đối với cùng (các) ngày lưu trú.

 

iv. Mỗi phòng khách sạn chỉ có một Hội Viên được nhận Điểm Thưởng/Dặm Bay và Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite, cũng như nhận các quyền lợi khác. Trong trường hợp có nhiều hơn một Hội Viên ở cùng một phòng khách, Các Hội Viên phải quyết định Mã Số Hội Viên của ai sẽ được áp dụng đối với phòng khách sạn tại thời điểm nhận phòng, và đó cũng là người sẽ thanh toán hóa đơn.

 

2.1.e. Mức Giá Đủ Điều Kiện. “Mức Giá Đủ Điều Kiện” là giá mà một Hội Viên thanh toán cho một đợt Lưu Trú tại một phòng khách sạn của một cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình, mức đủ điều kiện nhận Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay.Mức Giá Đủ Điều Kiện bao gồm hầu hết mức giá dành cho công vụ và nghỉ dưỡng, ví dụ các mức giá được đăng tải trên Marriott.com mà không áp dụng mã giảm giá, giá Bán Lẻ Tiêu Chuẩn và Elite, giá Thanh Toán Trước, giá thương lượng dành cho khách hàng Doanh nghiệp, và giá dành cho Cơ Quan Chính Phủ quốc gia/khu vực/địa phương.Trừ khi có quy định cụ thể khác, Hội Viên sẽ nhận được các quyền lợi theo hạng Hội Viên của mình trong các đợt lưu trú tại Mức Giá Đủ Điều Kiện.

 

i. Tại Design HotelsTM tham gia, Hội Viên chỉ nhận Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng trên Mức Giá Đủ Điều Kiện cho các đợt Lưu Trú tại Mức Giá Đủ Điều Kiện. Hội Viên không nhận Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay trên Mức Giá Không Đủ Điều Kiện tại Design HotelsTM tham gia ngay cả khi họ phải thanh toán Khoản Phí Đủ Điều Kiện cho các chi phí phát sinh.

 

ii. Tại Marriott Executive Apartments, Hội Viên chỉ nhận Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay trên Mức Giá Đủ Điều Kiện khi có phát sinh Chi Tiêu Đủ Điều Kiện.

 

2.1.f. Mức Giá Không Đủ Điều Kiện. A “Mức Giá Không Đủ Điều Kiện” là mức giá mà một Hội Viên thanh toán cho một đợt Lưu Trú tại một phòng khách sạn của một cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình, mức không đủ điều kiện nhận Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng, cũng như các quyền lợi theo hạng Hội Viên.Mức Giá Không Đủ Điều Kiện là mức giá được đặt thông qua các phương thức sau:

 

i. Phòng khách được đặt thông qua một công ty lữ hành, kênh du lịch trực tuyến hoặc kênh khác của bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn, expedia.com, hotwire.com, priceline.com, obitanz.com, booking.com, travelocity.com; hoặc

 

ii. Phòng khách sạn được đặt theo mức giá dành cho nhóm như một phần của một sự kiện, cuộc họp, hội nghị, hoặc chuyến du lịch có tổ chức, và Hội Viên không trực tiếp thanh toán cho Cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình đối với phòng khách sạn này; hoặc

 

iii. Phòng khách sạn được đặt tại một công ty lữ lành, bên bán buôn, hoặc giá phòng theo đoàn hoặc giá phòng trọn gói bao gồm, nhưng không giới hạn, các tour được tổ chức hoặc đặt phòng theo gói; hoặc

 

iv. Phòng khách sạn miễn phí; hoặc

 

v. Một phiếu thưởng hoặc một phần thưởng của bên thứ ba đã được quy đổi sang phòng khách sạn.

 

2.1 g. Điểm Thưởng hoặc Chương Trình Phần Thưởng sẽ không được trao tại bất kỳ công ty con hay bên liên kết nào của Công Ty, ngoài Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình, trừ khi được quảng cáo khác. Trong trường hợp một khách sạn hoặc cơ sở lưu trú khác chấm dứt tư cách Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình, mọi đợt lưu trú sau ngày chấm dứt sẽ không còn đủ điều kiện nhận Điểm Thưởng, trừ khi việc đặt phòng đã được thực hiện trước đó. Xem Điều 9.5 để biết thêm các điều khoản bổ sung.

 

2.2 Chỉ Nhận Một Đơn Vị Quy Đổi.

 

Hội Viên chỉ có thể nhận được một đơn vị quy đổi – Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay. Hội Viên không thể nhận được cả Điểm Thưởng lẫn Dặm Bay cho cùng một đợt lưu trú. Hội Viên có thể đổi từ việc nhận Điểm Thưởng sang Dặm Bay, hoặc ngược lại, trước khi thực hiện việc Lưu Trú bằng việc cập nhật hồ sơ Hội Viên của mình hoặc bằng việc liên hệ với Bộ Phận Hỗ Trợ Hội Viên. Hội Viên sẽ bắt đầu nhận “đơn vị quy đổi” mới (Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay) vào lần Lưu Trú tiếp theo. Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay nhận được trước đó sẽ không được chuyển đổi sang đơn vị quy đổi mới.Trong trường hợp Hội Viên muốn “chuyển đổi” Điểm Thưởng sang Dặm Bay, Hội Viên có thể thực hiện theo quy định tại Điều 3.5.

 

2.3 Nhận Dặm Bay thay vì Điểm Thưởng.

 

Tài Khoản Hội Viên ban đầu được lập để nhận Điểm Thưởng. Hội Viên có thể thay đổi ưu tiên của mình từ Điểm Thưởng sang Dặm Bay thông qua hồ sơ Hội Viên trực tuyến của mình. Khi chọn nhận Dặm Bay thay vì nhận Điểm Thưởng cho các đợt Lưu Trú Đủ Điều Kiện, Hội Viên phải chỉ định một chương trình hành khách thường xuyên của hãng hàng không tham gia và số tài khoản tương ứng trong hồ sơ Hội Viên mà Dặm Bay của Hội Viên sẽ được ghi có vào tài khoản này. Khi quá trình này hoàn tất, Hội Viên sẽ tích luỹ được Dặm Bay (hoặc loại Dặm Bay tương đương) tùy thuộc vào chương trình hành khách thường xuyên của hãng hàng không tham gia đối với Các Khoản Phí Đủ Điều Kiện chỉ phát sinh trong Lưu Trú Đủ Điều Kiện trong tương lai. Ưu Đãi Điểm Thưởng Elite không được trao cho các Hội Viên có ưu tiên tích lũy là Dặm Bay. Có thể có các khoản tích luỹ khác như Quà Tặng Điểm Chào Mừng Hội Viên Elite vẫn còn trong Tài khoản của Hội Viên dưới dạng Điểm Thưởng cho đến khi Hội Viên bắt đầu chuyển thành Dặm Bay. Khi Dặm Bay được trao cho chương trình hành khách thường xuyên của hãng hàng không tham gia được chỉ định, các Dặm Bay này không thể được thay đổi sang một chương trình hành khách thường xuyên của hãng hàng không tham gia được chỉ định khác hoặc được chuyển đổi sang Điểm Thưởng Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Để biết chi tiết về việc tham gia các chương trình hành khách thường xuyên của hãng hàng không tham gia, vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện của chương trình khách hàng thân thiết của hãng hàng không cụ thể.

 

 

2.4 Sự Kiện Marriott Bonvoy™.

 

Hội Viên có thể nhận Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay và Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện cho các nhóm, cuộc họp và sự kiện đủ điều kiện nếu Hội Viên là một bên tổ chức cuộc họp đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5.

 

2.5  Tích Lũy Cá Nhân đối với Các Chi Tiêu Đủ Điều Kiện và Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện

 

2.5.a. Không có người nào ngoài Hội Viên có thể nhận được Điểm Thưởng/Dặm Bay đối với Chi Tiêu Đủ Điều Kiện và nhận được Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite đối với Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện vào Tài Khoản Hội Viên của Hội Viên đó.  Điểm Thưởng/ Dặm Bay và Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite đối với một phòng khách sạn nếu được chia sẻ bởi hai Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết thì sẽ chỉ được trao cho một Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.

 

2.5.b. Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite Điểm Thưởng/Dặm Bay và Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite tích lũy chỉ giới hạn cho di chuyển cá nhân và hóa đơn phòng phải được thanh toán bởi Hội Viên với tư cách cá nhân hoặc được ghi hóa đơn trực tiếp cho công ty- đơn vị thanh toán cho đợt lưu trú của Hội Viên mà không liên quan đến một hội nghị hoặc một cuộc họp nhóm.

 

2.5.c. Trong trường hợp Hội Viên tham gia một hội nghị hoặc một cuộc họp nhóm và thanh toán hóa đơn trực tiếp cho khách sạn hoặc cơ sở lưu trúkhác với tư cách cá nhân, Hội Viên sẽ đủ điều kiện nhận được Điểm Thưởng/Dặm Bay và Các Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite cho kỳ Lưu Trú.  Tuy nhiên, các phòng đặt theo hợp đồng, phòng do công ty đặt trước trên cơ sở liên tục, và các phòng thanh toán gộp đều không đủ điều kiện nhận Điểm Thưởng/Dặm Bay và Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite.

 

2.5.d. Mức giá dành cho quân nhân tại một số địa điểm ở nước ngoài tùy thuộc vào các yêu cầu của nước sở tại và có thể không đủ điều kiện nhận Điểm Thưởng/Dặm Bay và Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite.

 

2.6 Phiếu Thưởng cho đợt Lưu Trú hoặc Các Sự Kiện Đủ Điều Kiện Hoàn Tất Trước Khi Đăng Ký.

 

2.6.a. Điểm Thưởng/Dặm Bay và Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite có thể được tích lũy cho các đợt lưu trú đã hoàn tất trong vòng ba mươi (30) ngày trước khi Hội Viên đăng ký Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết như được quy định chi tiết tại Điều 9.3, nếu tích luỹ đó được yêu cầu thông qua Bộ Phận Hỗ Trợ Hội Viên, cùng với bản sao của biên lai đã thanh toán cho đợt lưu trú, trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày lưu trú.Các tài liệu bổ sung có thể được yêu cầu.

 

2.6.b. Điểm Thưởng/Dặm Bay và Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite có thể được tích luỹ cho Các Sự Kiện Đủ Điều Kiện (xem Điều 5.4) đã hoàn tất trong vòng ba mươi (30) ngày trước khi Hội Viên đăng ký Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết như được quy định chi tiết tại Điều 9.3, nếu tích luỹ này được yêu cầu thông qua cơ sơ lưu trú, nơi tổ chức Sự Kiện Đủ Điều Kiện, cùng với bản sao của biên lai đã thanh toán cho Sự Kiện Đủ Điều Kiện, trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày diễn ra Sự Kiện Đủ Điều Kiện. Các tài liệu bổ sung có thể được yêu cầu.

 

2.7 Ngoại Hối.

 

Số lượng Điểm Thưởng nhận được tại Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình - những nơi không sử dụng đồng đô-la Mỹ sẽ được tính dựa trên Chi Tiêu Đủ Điều Kiện và được quy đổi sang đô-la Mỹ với tỷ giá hối đoái do Công Ty lựa chọn. Tỷ giá hối đoái này có thể là tỷ giá hối đoái được Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình sử dụng tại thời điểm nhận phòng, trả phòng hoặc một tỷ giá khác do Công Ty lựa chọn và có thể không giống với tỷ giá được sử dụng để chuyển đổi tiền tệ trên tài khoản của Hội Viên.

 

2.8 Chuyển Điểm Thưởng từ Một Tài Khoản Đến Một Tài Khoản Khác

 

2.8.a. Theo các điều kiện chuyển nhượng Điểm Thưởng như được quy định tại Điều 1.6.c., một Hội Viên có thể chuyển nhượng tối đa 100.000 Điểm Thưởng trong một năm cho một Tài Khoản Hội Viên khác, miễn là cả hai Tài Khoản đều đang ở trạng thái hoạt động tốt và đều đã được mở tối thiểu ba mươi (30) ngày với hoạt động đủ điều kiện, chín mươi (90) ngày trong trường hợp không có hoạt động đủ điều kiện (xem 2.8.b). Một Hội Viên có thể nhận tối đa 500.000 Điểm Thưởng một năm từ Các Tài Khoản Hội Viên khác, miễn là Các Tài Khoản này đều đang ở trạng thái tốt và đã được mở tối thiểu ba mươi (30) ngày với hoạt động đủ điều kiện, chín mươi (90) ngày trong trường hợp không có hoạt động đủ điều kiện.

 

2.8.b. Một Hội Viên mới có thể nhận Chuyển Nhượng Điểm Thưởng sau ba mươi (30) ngày kể từ thời điểm đăng ký trở thành Hội Viên, nếu Tài Khoản ghi nhận hoạt động bao gồm Lưu Trú Đủ Điều Kiện hoặc hoạt động đủ điều kiện khác như được quy định tại Điều 1.6.d. Sau chín mươi (90) ngày kể từ thời điểm đăng ký trở thành Hội Viên, một Hội Viên mới sẽ có đủ điều kiện để nhận Chuyển Nhượng Điểm Thưởng bất kể Hội viên có những hoạt động gì trên tài khoản.

 

2.8.c. Việc cho phép chuyển Điểm phải được khởi tạo bởi chủ Tài khoản với Điểm sẽ được chuyển bằng Công cụ Chuyển Điểm (tiếng Anh). Cần tối thiểu 1.000 Điểm để chuyển nhượng. Chủ tài khoản yêu cầu chuyển điểm phải cung cấp Mã số thành viên và họ tên đầy đủ của người nhận Điểm tại thời điểm yêu cầu chuyển điểm. Cả Mã số thành viên và tên được cung cấp phải khớp với Mã số thành viên và tên được liệt kê trên Tài khoản của người nhận Điểm để hoàn tất chuyển khoản thành công.

 

2.8.d. Khi lệnh chuyển nhượng được tiếp nhận và xử lý, bên chuyển nhượng sẽ từ bỏ mọi quyền đối với Điểm Thưởng được chuyển nhượng, và Điểm Thưởng được chuyển nhượng này sẽ trở thành Điểm Thưởng của bên nhận.Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết có quyền đưa ra quyết định ngăn chặn hoặc hủy bỏ các giao dịch khi (i) Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết có lý do để tin rằng danh tính của Hội Viên chuyển nhượng Điểm Thưởng không khớp với danh tính của người uỷ quyền chuyển nhượng Điểm Thưởng hoặc (ii) khi Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết nghi ngờ bất kỳ hoạt động gian lận nào liên quan đến việc chuyển nhượng Điểm Thưởng có liên quan đến Tài Khoản của Hội Viên.

 

2.8.e. Dặm Bay và Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite không thể được chuyển nhượng giữa Các Tài Khoản Hội Viên.

 

2.9  Mua Điểm Thưởng.

 

Hội Viên có thể mua hoặc nhận Điểm Thưởng được mua bởi một Hội Viên khác như là một món quà ở mức tối đa 100.000 Điểm Thưởng một năm, nếu Điểm Thưởng được mua thông qua Cửa Hàng Mua Điểm Thưởng hoặc Cửa Hàng Quà Tặng Điểm Thưởng.Hội Viên có thể mua Điểm Thưởng với tổng số điểm ở mức tối đa là 100.000 Điểm Thưởng một năm, nếu mua qua trang web points.com trên các trang web của Marriott, Các Ứng Dụng Di Động của Marriott hoặc Các Trung Tâm Gắn Kết Khách Hàng. Điểm Thưởng có thể được mua với tỷ giá 12,50 đô-la Mỹ cho mỗi 1.000 Điểm Thưởng.Giá mua thay đổi tùy theo khoảng thời gian khuyến mãi.Tài khoản của Hội Viên phải ở trong trạng thái tốt khi mua và/hoặc nhận Điểm Thưởng.Hội Viên mới có thể mua Điểm Thưởng sau ba mươi (30) ngày kể từ thời điểm đăng ký Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Vui lòng xem Điều 2.8 để biết thêm thông tin về điều kiện Hội Viên chuyển nhượng hoặc nhận điểm thưởng từ một Hội Viên khác trong một năm.Điểm Thưởng được mua sẽ không được tính cho Elite Marriott Bonvoy.Điểm Thưởng sẽ được chuyển vào Tài Khoản của Hội Viên trong vòng bảy mươi hai (72) giờ kể từ khi giao dịch được hoàn tất. Điểm Thưởng đã mua sẽ không được hoàn trả.Mua Điểm Thưởng bằng thẻ tín dụng đồng thương hiệu Marriott sẽ được tích luỹ Điểm Thưởng, như một giao dịch mua hàng ngày nếu có.Hội Viên lựa chọn mua Điểm Thưởng bằng thẻ tín dụng một logo Union Pay (với số thẻ bắt đầu bằng 62) có thể chọn Discover làm phương thức thanh toán.

 

2.10 Nhận Điểm Thưởng thông qua Các Đối Tác. 

 

Điểm Thưởng nhận được liên quan đến các đối tác sẽ tùy thuộc vào Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết này và bất kỳ điều khoản, điều kiện nào được áp dụng của đối tác.

 

2.10.a. Ưu Đãi Chuyển Dặm Bay Thành Điểm Thưởng. Hội viên có thể quy đổi Dặm bay thành Điểm với các chương trình hành khách thường xuyên tiêu biểu hoặc các chương trình hàng không liên kết khác ("Hãng Hàng Không Tham Gia") với tỷ lệ chuyển đổi Dặm bay thành Điểm như được nêu tại đây ("Ưu Đãi Dặm Bay Thành Điểm"). Việc đăng ký Ưu Đãi Chuyển Dặm Bay Thành Điểm là không bắt buộc nhưng có thể tùy thuộc vào tiêu chí đủ điều kiện, tùy từng thời điểm, do các Hãng Hàng Không Tham Gia và Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của Marriott Bonvoy quy định. Các hội viên yêu cầu chuyển đổi Dặm bay tích luỹ được thông qua Hãng Hàng Không Tham Gia thành Điểm với Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của Marriott Bonvoy, phải là hội viên của cả Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của Marriott Bonvoy và Hãng Hàng Không Tham Gia. Các hội viên tham gia Ưu Đãi Chuyển Dặm Bay Thành Điểm Thưởng phải đảm bảo rằng tên chủ tài khoản trong cả tài khoản Hãng Hàng Không Tham Gia và Tài khoản Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott Bonvoy của họ phải khớp với nhau để đảm bảo rằng giao dịch Ưu Đãi Chuyển Dặm Bay Thành Điểm được gửi thành công vào Tài Khoản. Khi Dặm bay đã được chuyển đổi thành Điểm, Điểm sẽ tự động được chuyển vào Tài khoản Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott Bonvoy của Hội Viên.  Trong hầu hết các trường hợp, Điểm sẽ được gửi vào tài khoản Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott Bonvoy của Hội Viên trong vòng tám (8) tuần. Sau khi Điểm được chuyển vào Tài khoản Marriott Bonvoy của Hội viên, Dặm bay sẽ không được hoàn trả, hủy bỏ, thay đổi hay cấp lại. Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết và Hãng Hàng Không Tham Gia có quyền chấm dứt Ưu Đãi Chuyển Dặm Bay Thành Điểm hoặc thay đổi các chính sách, thủ tục, điều kiện tham gia, lợi ích, giải thưởng và ưu đãi đặc biệt, toàn bộ hoặc một phần của Ưu Đãi Chuyển Dặm Bay Thành Điểm, vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott Bonvoy có toàn quyền đưa ra quyết định ngăn chặn hoặc hủy bỏ các giao dịch khi (i) Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết có lý do để tin rằng danh tính của Hội viên quy đổi Dặm bay thành Điểm thưởng không khớp với danh tính của người nhận Điểm hoặc (ii) khi Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết nghi ngờ bất kỳ hoạt động gian lận nào xung quanh việc chuyển đổi Dặm bay thành Điểm có liên quan đến Tài khoản của Hội viên. Để biết chi tiết về việc tham gia Hãng Hàng Không Tham Gia, vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện của Hãng đó. Các điều khoản và điều kiện của mỗi Hãng Hàng Không Tham Gia kiểm soát việc phân phối Dặm bay tích được thông qua Hãng đó. Ưu Đãi Chuyển Dặm Bay Thành Điểm tuân theo các điều khoản và điều kiện của từng Hãng Hàng Không Tham Gia.

 

2.10.b. Du Lịch Du Thuyền Với Điểm Thưởng. Hội Viên có thể tích luỹ được Điểm Thưởng khi đặt du thuyền thông qua đối tác du thuyền của Công Ty.Thông tin chi tiết về chương trình Du Lịch Du Thuyền Với Điểm Thưởng được đăng tải tại đây ↗. Phần này không áp dụng đối với The Ritz-Carlton Yacht Collection (xem 1.2.a cho The Ritz-Carlton Yacht Collection).

 

2.10.c. Hertz. Hội Viên có thể nhận Điểm Thưởng và nhận giảm giá đặc biệt với Hertz (nếu có) khi đặt chỗ thông qua đây↗. Hội Viên Elite Đủ Điều Kiện cũng có thể nhận được Hạng Thẻ Hội Viên Elite Hertz Gold Plus Rewards® miễn phí.

 

2.10.d. Identity tại The Cosmopolitan. Hội Viên của Identity tại The Cosmopolitan of Las Vegas có thể chuyển đổi Điểm Thưởng Identity thành Điểm Thưởng Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết theo các điều khoản và điều kiện của chương trình Identity↗.  Hội Viên có thể gọi tới Bộ Phận Chương Trình Phần Thưởng & Hội Viên Identity tại số (877) 551-7779 hoặc gửi email đến IDENTITYMEMBERSHIP@COSMOPOLITANLASVEGAS.COM.

 

2.10.e. Vacations by Marriott. Vacations by Marriott được quản trị bởi một đối tác du lịch thứ ba, đại diện cho Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.Điểm Thưởng và Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite sẽ được nhận theo các quy định của Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.Hội Viên không thể sử dụng Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay để mua các gói Vacations by Marriott.Hội Viên phải tuân thủ Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết cũng như các điều khoản và điều kiện của chương trình Vacations by Marriott.Thông tin chi tiết được đăng tải tại www.vacationsbymarriott.com↗.

 

2.10.f. Chương trình Eat Around Town của Marriott Bonvoy™. Hội Viên có thể nhận được Điểm Thưởng khi đăng ký chương trình Eat Around Town của Marriott Bonvoy™ và ăn tối tại các nhà hàng tham gia chương trình.Hội Viên phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chương trình Eat Around Town của Marriott Bonvoy™ và Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.Thông tin chi tiết được đăng tải tại địa chỉ eataroundtown.marriott.com↗.

 

2.10 g. Marriott Bonvoy Boutiques™.  Hội Viên có thể nhận được 10.000 Điểm Thưởng khi mua một tấm nệm tại bất kỳ trang web nào trong số mười năm(15) trang web bán lẻ trực tuyến của Marriott International (Shop EDITION↗, The Ritz-Carlton Shops↗, The Luxury Collection Store↗, St. Regis Boutique↗, W Hotels The Store↗, Curated by JW↗, Shop Marriott↗, Sheraton Store↗, Westin Store↗, Shop Le Meridien↗, Collect Renaissance↗, Gaylord Hotels Store↗, Shop Courtyard↗, Shop Four Points↗, Fairfield Store↗). Hội Viên sẽ nhận được Điểm Thưởng trong vòng từ 3-5 tuần kể từ ngày chấp nhận dịch vụ giao tấm nệm.Hội Viên phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện khi mua tấm nệm tại các trang web bán lẻ trực tuyến của Marriott và Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.Thông tin chi tiết được đăng tải tại các trang web bán lẻ trực tuyến của Marriott.

 

2.10.h. Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott Uber. Để tham gia vào chương trình khách hàng thân thiết Marriott Uber, Hội Viên phải liên kết Tài Khoản Hội Viên với tài khoản Uber và tài khoản Uber này phải được liên kết với một số điện thoại ở Hoa Kỳ.Khi liên kết các tài khoản, Hội Viên có thể nhận được Điểm Thưởng đối với Các Giao Dịch Đủ Điều Kiện.“Giao Dịch Đủ Điều Kiện” nghĩa là (i) một chuyến xe với Uber XL, Uber Black, Uber SUV hoặc Uber Comfort; hoặc (ii) một đơn hàng được đặt thông qua Uber Eats với số tiền từ $40 USD trở lên, trước khi áp dụng bất kỳ khuyến mãi hoặc giảm giá nào (không bao gồm thuế, phí, và tiền boa), hoặc (iii) một đơn đặt hàng tạp hóa được đặt qua Uber Eats với số tiền từ $40 USD trở lên áp dụng bất kỳ khuyến mãi hoặc giảm giá nào (không bao gồm thuế, phí và tiền boa), trong từng trường hợp, xảy ra ở Hoa Kỳ.Điểm Thưởng nhận được cho Các Giao Dịch Đủ Điều Kiện sẽ dựa trên số USD đã chi tiêu, trước khi áp dụng các khuyến mãi và giảm giá, không bao gồm thuế, phí và tiền boa.

Sau khi liên kết Tài Khoản Hội Viên với tài khoản Uber, đối với tất cả Các Giao Dịch Đủ Điều Kiện, Hội Viên sẽ nhận được (nếu có): (i) 3 Điểm Thưởng cho mỗi USD chi tiêu trước các chương trình khuyến mãi và giảm giá, không bao gồm thuế, phí và tiền boa trên các chuyến xe Uber XL, Uber Black, Uber SUV và Uber Comfort, (ii) 6 Điểm Thưởng cho mỗi USD chi tiêu trước các chương trình khuyến mại và giảm giá, không bao gồm thuế, phí và tiền boa cho các đơn đặt hàng tại nhà hàng và hàng tạp hóa được thực hiện bằng Uber Eats được giao đến các cơ sở lưu trú của Marriott International (không bao gồm Homes & Villas by Marriott Bonvoy) và (iii) 2 Điểm Thưởng/​USD chi tiêu trước khuyến mãi và giảm giá, không bao gồm thuế, phí và tiền boa đối với tất cả các đơn đặt hàng tạp hóa và nhà hàng khác được thực hiện bằng Uber Eats, bao gồm cả các đơn đặt hàng đến lấy.

Hội Viên phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Uber và Uber Eats, cũng như Thể Lệ Chương Trình. Uber và Công Ty có quyền thay đổi số lượng Điểm Thưởng mà Hội Viên có thể nhận được và các hoạt động có thể nhận được Điểm Thưởng. Uber hoặc Công Ty cũng có thể hủy liên kết các tài khoản do việc chấm dứt hoặc hoãn chương trình khách hàng thân thiết Marriott Uber, do nghi ngờ gian lận, hoặc do có thay đổi về khả năng đáp ứng điều kiện. Uber và Công Ty có quyền hủy bỏ, thu hồi và/hoặc điều chỉnh Điểm Thưởng đã tích luỹ được khi (i) Uber và/hoặc Công Ty nghi ngờ có hoạt động gian lận liên quan đến Giao Dịch Đủ Điều Kiện hoặc (ii) khoản bồi hoàn đã được cung cấp liên quan đến một Các Giao Dịch Đủ Điều Kiện. Thông tin chi tiết có sẵn tại www.uber.com/marriottbonvoy↗.

 

2.10.i. Điểm Rakuten thành Điểm Thưởng​. Hội Viên có thể chuyển đổi điểm chương trình khách hàng thân thiết Rakuten (“Chương Trình Điểm Rakuten”) (“Điểm Rakuten”) thành Điểm Thưởng với tỷ lệ chuyển đổi 3 Điểm Rakuten thành 1 Điểm Thưởng tại đây↗. Hội Viên phải chuyển đổi tối thiểu 3.000 Điểm Rakuten thành Điểm Thưởng trong mỗi giao dịch. Các Hội Viên yêu cầu chuyển đổi Điểm Rakuten thành Điểm Thưởng phải là Hội Viên của cả Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết và Chương Trình Điểm Rakuten.Hội Viên phải cung cấp mã số Tài khoản Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của mình khi yêu cầu chuyển đổi Điểm Rakuten thành Điểm Thưởng . Hội Viên chỉ có thể yêu cầu chuyển Điểm Rakuten từ tài khoản Chương Trình Điểm Rakuten của họ sang Tài khoản Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của họ và không được chuyển Điểm Rakuten sang Tài khoản Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của cá nhân khác. Marriott Bonvoy có toàn quyền ngăn cản hoặc hủy bỏ các giao dịch khi (i) Marriott Bonvoy có lý do để tin rằng danh tính của Hội Viên đang chuyển đổi Điểm Rakuten thành Điểm Thưởng không khớp với danh tính của người nhận Điểm Thưởng hoặc (ii) khi Marriott Bonvoy nghi ngờ đã có bất kỳ hành động gian lận nào xung quanh việc chuyển đổi Điểm Rakuten thành Điểm Thưởng, liên quan đến Tài Khoản của Hội Viên. Sau khi Điểm Rakuten được đổi thành Điểm Thưởng, Điểm Thưởng sẽ tự động được chuyển vào Tài khoản Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của Hội Viên. Trong hầu hết các trường hợp, Điểm Thưởng sẽ tự động được chuyển vào Tài khoản Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của Hội Viên trong vòng hai (2) tuần. Sau khi Điểm Thưởng được chuyển vào Tài khoản Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, Điểm Rakuten sẽ không được thay đổi, cấp lại, ghi có lại hoặc hoàn trả.Các điều khoản và điều kiện của Chương Trình Điểm Rakuten kiểm soát việc sử dụng Điểm Rakuten. Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết và Chương Trình Điểm Rakuten có quyền chấm dứt hoặc thay đổi các chính sách, thủ tục, điều kiện, điều kiện tham gia, lợi ích, giải thưởng và ưu đãi đặc biệt của chương trình chuyển đổi Điểm Rakuten thành Điểm Thưởng vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo.Để biết chi tiết về việc tham gia Chương Trình Điểm Rakuten, vui lòng tham khảo trang web của Chương Trình Điểm Rakuten​↗ (bằng tiếng Nhật) và các điều khoản và điều kiện↗. Tất cả các điều khoản và điều kiện↗ của Chương Trình Điểm Rakuten đều được áp dụng.

 

3. QUY ĐỔI ĐIỂM THƯỞNG

 

3.1 Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng Nói Chung

 

Hội Viên có thể đổi toàn bộ hoặc một phần Điểm Thưởng hoặc Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí (xem Mục 3.3.c) để sở hữu các sản phẩm khác nhau, (mỗi sản phẩm là một “Phần Thưởng Quy Đổi”) bao gồm nhưng không giới hạn, các kỳ Lưu Trú trong phòng khách sạn tại Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình, trải nghiệm Khoảnh Khắc, chuyến bay, các dịch vụ và hàng hóa khác. Danh sách đầy đủ các lựa chọn của Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng hiện được đăng tải trên trang web Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết trong mục "SỬ DỤNG ĐIỂM THƯỞNG/PHẦN THƯỞNG ."

 

3.1.a. Hội Viên không được phép trao đổi hoặc quy đổi Điểm Thưởng và Phần Thưởng Quy Đổi thành tiền mặt, giải thưởng hoặc phiếu thưởng.

 

3.1.b. Điểm Thưởng được tích luỹ do chuyển khoản hoặc sử dụng thẻ tín dụng có thể không được quy đổi đối với một số Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng nhất định.

 

3.1.c. Trừ khi có quy định khác, Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng chỉ có giá trị sử dụng bởi Hội Viên có Tài Khoản được chỉ định tại Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng và không thể chuyển nhượng.

 

3.1.d. Các Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng được cho là đã được trao đổi, mua bán, chuyển nhượng hoặc phát hành một cách gian lận hoặc được cấp cho người khác không phải là Hội Viên hợp lệ sẽ bị vô hiệu và sẽ không được trả thưởng.

 

3.2 Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng Tại Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình

 

Trừ khi có quy định khác, Hội Viên có thể áp dụng Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng lấy một kỳ lưu trú tại phòng tiêu chuẩn hoặc Phòng Cao Cấp (không bao gồm giường phụ) tại một cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình (“Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng"). Các điều khoản chung về Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng, bao gồm các loại Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng, trong Mục 3.3 được đề cập dưới đây.Xin lưu ý rằng một số Thương Hiệu Tham Gia có các chính sách Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng khác, bao gồm Homes & Villas by Marriott Bonvoy (như được mô tả trong Mục 8.2).

 

3.2.a. Phụ Thuộc Vào Tình Trạng Phòng Trống. Khả năng sử dụng Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng cho kỳ lưu trú tại Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình tùy thuộc vào tình trạng phòng trống tại thời điểm đặt phòng và phải được đặt trước qua các Kênh của Marriott như được mô tả trong Mục 1.2.b.

 

3.2.b. Đặt Phòng Bằng Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng.​ Khi đặt phòng cho Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng, số Điểm Thưởng yêu cầu và/hoặc (các) Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí đã áp dụng sẽ được khấu trừ và Quy Đổi Phần Thưởng được tự động gắn vào đặt phòng, miễn là Hội Viên có đủ Điểm Thưởng cho toàn bộ thời gian lưu trú và/hoặc đủ (các) Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí như được mô tả trong Phần 3.3.c,tuỳ trường hợp áp dụng.Trong trường hợp Điểm Thưởng và/hoặc (các) Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí yêu cầu không được khấu trừ trong quá trình đặt phòng và Quy Đổi Phần Thưởng không được tự động gắn vào đặt phòng, Hội Viên nên liên hệ với Bộ Phận Hỗ Trợ Hội Viên để khắc phục đơn đặt phòng.Hội Viên chịu trách nhiệm đảm bảo rằng Hội Viên có đủ Điểm Thưởng và/hoặc (các) Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí để chi trả cho toàn bộ Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng.Trong trường hợp một Hội Viên không có đủ Điểm Thưởng và/hoặc (các) Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí để chi trả cho toàn bộ Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng, đơn đặt phòng có thể bị hủy hoặc thay đổi thành mức giá thanh toán tốt nhất hiện có.Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng chỉ có hiệu lực với du lịch cá nhân và không có hiệu lực với du lịch theo nhóm, du lịch trọn gói, hội nghị hoặc các mức giá đặc biệt khác và/hoặc các chương trình trọn gói.

 

3.2.c. Quà Tặng Lưu Trú Quy Đổi (Chuyển Nhượng Bên Thứ Ba). Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi chỉ có giá trị đối với Hội Viên có Tài Khoản mà Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi đã được xử lý và không thể chuyển nhượng, ngoại trừ các trường hợp được quy định dưới đây. Hội Viên có lựa chọn chuyển đổi Điểm Thưởng tới một tài khoản Hội Viên khác như được quy định trong phần 2.8.

 

i. Hội Viên có thể yêu cầu cấp một Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi cho người khác và trong trường hợp đó, Hội Viên sẽ không có mặt trong kỳ lưu trú (mỗi kỳ lưu trú như vậy, một “Quà Tặng Lưu Trú Quy Đổi” và gọi chung là “Các Quà Tặng Lưu Trú Quy Đổi”), chỉ khi đặt phòng Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi thông qua Hỗ Trợ Hội Viên. Mọi Hình Thức Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi được liệt kê trong Mục 3.3 đều đủ điều kiện để được tặng cho người khác, ngoại trừ Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí.

 

ii. Một Hội Viên có thể đặt tối đa năm (5) Quà Tặng từ chương trình Quy Đổi Phần Thưởng Lưu Trú trong một năm trên một Tài Khoản Hội Viên.

 

iii. Khi đặt phòng Lưu trú đổi thưởng quà tặng, Thành viên phải cung cấp cho Bộ phận hỗ trợ thành viên Mã số thành viên và tên của họ, cũng như tên của người sẽ ở tại Cơ sở lưu trú tham gia (người nhận). Cả tên và Mã số thành viên của Thành viên đều phải được cung cấp cho bộ phận Hỗ trợ Thành viên tại thời điểm đặt Kỳ lưu trú đổi phần thưởng quà tặng. Nếu một Thành viên đặt trước Lưu trú đổi thưởng, họ phải liên hệ với bộ phận Hỗ trợ thành viên để thêm tên của người nhận. Họ không thể liên hệ với Tài sản tham gia để thêm tên người nhận.

 

iv. Nếu một Thành viên cần thực hiện thay đổi đối với đặt phòng Lưu trú đổi thưởng quà tặng hiện có, họ phải liên hệ với bộ phận Hỗ trợ thành viên. Các thay đổi về ngày tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và Thành viên chịu trách nhiệm về những thay đổi đối với Điểm hoặc tiền mặt, nếu có. 

 

 

v. Với Quà Tặng từ chương trình Quy Đổi Phần Thưởng Lưu Trú, cả Hội Viên và người nhận sẽ không tích luỹ được Điểm Thưởng/Dặm Bay, Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite, Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện hoặc Lưu Trú Đủ Điều Kiện liên quan đến Quà Tặng Lưu Trú đó. Ngoài ra, người nhận Quà Tặng từ chương trình Quy Đổi Phần Thưởng Lưu Trú sẽ không nhận chuyển nhượng bất kỳ lợi ích của Hội Viên Elite nào liên quan đến Tài Khoản của Hội Viên.

 

vi. Khi nhận phòng, người nhận Quà Tặng từ chương trình Quy Đổi Phần Thưởng Lưu Trú phải xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ và cung cấp thẻ tín dụng hoặc đặt cọc tiền mặt cho Cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình để chi trả cho các chi phí phát sinh.

 

3.2.d. Chính Sách Bảo Đảm và Hủy Đặt Phòng.. Các chính sách bảo đảm và hủy phòng theo tiêu chuẩn của cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình sẽ áp dụng đối với các yêu cầu đặt phòng cho Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng bao gồm, nhưng không giới hạn, mọi yêu cầu về khoảng thời gian lưu trú tối thiểu, các yêu cầu về bảo đảm thẻ tín dụng và phí do hủy muộn, vắng mặt, và nhận phòng sớm.

 

Hoàn trả Điểm Thưởng có thể được cấp cho đợt lưu trú ngắn hơn số ngày trên Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng, nhưng Hội Viên phải thông báo trước cho quầy lễ tân của Cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình về việc trả phòng sớm nhằm phục vụ cho việc hoàn trả Điểm Thưởng vào Tài Khoản của Hội Viên.

 

Trong trường hợp Hội Viên không hủy yêu cầu đặt phòng cho Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng được bảo đảm trong khoảng thời gian được phép hủy, Cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình sẽ tính phí hủy phòng vào thẻ tín dụng được Hội Viên cung cấp tại thời điểm đặt phòng và Điểm Thưởng đã được quy đổi sẽ được hoàn trả vào Tài Khoản của Hội Viên.

 

3.2.e. Số Điểm Thưởng Yêu Cầu. Số Điểm Thưởng yêu cầu cho mỗi đêm đối với Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng có thể khác nhau theo từng cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình, loại phòng có sẵn tại cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình, khoảng thời gian lưu trú, và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm trong năm.Số Điểm Thưởng yêu cầu cho mỗi đêm lưu trú được cập nhật liên tục và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.Nếu Hội Viên thực hiện sửa đổi đối với Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Phần Thưởng Quy Đổi, Hội Viên phải chịu trách nhiệm về các thay đổi đối với số Điểm Thưởng yêu cầu.

 

3.2.f. Bao Hàm & Loại Trừ của Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng. Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng bao gồm chi phí phòng khách sạn (không bao gồm giường phụ) tại cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình, thuế phòng, phí dịch vụ và phụ thu thêm người ở (ngoại trừ tại các cơ sở lưu trútrọn gói đủ điều kiện), nếu có.Mọi phí khác, bao gồm các phí phát sinh, phí khu nghỉ dưỡng và phí hạng The Ritz-Carlton Club, phí giường gấp và các phí khác, sẽ được tính cho Hội Viên và không được bao gồm trong Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng.

 

Tại các cơ sở lưu trú trọn gói (được quy định tại 2.1.b), Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng bao gồm chi phí của gói trọn gói, bao gồm nhưng không giới hạn ở phòng tiêu chuẩn (không bao gồm giường phụ), thuế phòng, phí dịch vụ, phí khu nghỉ dưỡng và thức ăn đồ uống tiêu chuẩn, cho tối đa hai người. Phụ thu phòng đối với người thứ ba, thứ tư, hoặc nhiều hơn trong phòng là phí bổ sung và không được bao gồm trong Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng như là phương thức thanh toán. Phí này cùng với mọi phí khác của cơ sở lưu trú sẽ được tính cho Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết và không được bao gồm trong Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng. Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết phải thông báo cho bất kỳ Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói hoặc cơ sở lưu trú trọn gói nào được chỉ định bởi Công Ty về số lượng khách chính xác cho mỗi yêu cầu đặt phòng tại Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói hoặc cơ sở lưu trú trọn gói được chỉ định bởi Công Ty, bao gồm bất kỳ người bổ sung nào ngoài khách thứ nhất và thứ hai, và độ tuổi chính xác của bất kỳ trẻ em nào đối với mỗi yêu cầu đặt phòng. Công ty có toàn quyền sửa đổi giá phòng sao cho phản ánh chính xác số lượng khách, bao gồm trẻ em, và Hội Viên phải thanh toán theo đơn giá đó.

 

3.2 g. Tùy Chọn Phòng Không Được Đảm Bảo. Với một Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng, quý khách có thể yêu cầu loại giường, phòng hút thuốc và các tùy chọn khác trong phòng, nhưng không được đảm bảo.

 

3.2.h. Không Có Điểm Thưởng Hoặc Dặm Bay. Hội Viên sẽ không nhận được Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay cho Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng của mình.

 

3.2.i. Phiếu thưởng Đêm Nghỉ Elite. Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng tại cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình được xem là Kỳ Lưu Trú Đủ Điều Kiện và do đó Hội Viên sẽ nhận được Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite, được tính vào việc tích lũy để đạt hạng thẻ Hội Viên Elite hoặc Hội Viên Elite Trọn Đời.Hội Viên sử dụng Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng sẽ chỉ nhận được (các) Phiếu thưởng Đêm Nghỉ Elite cho phòng khách mà Hội Viên lưu trú và sẽ không nhận được Phiếu thưởng Đêm Nghỉ Elite cho các phòng khách sạn bổ sung.

 

3.2.j. Nhiều Phòng. Hội Viên có thể đổi Điểm Thưởng hoặc áp dụng Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí cho tổng cộng chín (9) phòng khách sạn do Hội Viên đứng tên và nơi Hội Viên sẽ lưu trú tại cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình trong cùng một ngày.Khi làm như vậy, Hội Viên đồng ý thực hiện yêu cầu đặt phòng cho Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng hợp lệ và trung thực trong việc chỉ sử dụng cho Hội Viên và khách mời của Hội Viên, và không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bán lại, chuyển giao hoặc đăng tải trên các trang web của bên thứ ba khi chưa được phép, hoặc thực hiện yêu cầu đặt phòng để đầu cơ, giả mạo hoặc gian lận, hoặc bất kỳ yêu cầu đặt phòng nào để đón đầu nhu cầu.Công Ty có quyền hủy bỏ bất kỳ yêu cầu đặt phòng nào mà Công Ty tin rằng yêu cầu đặt phòng đó vi phạm Thể Lệ Chương Trình.

 

3.2.k. Việc Dừng Tham Gia của Cơ sở lưu trú. Nếu một cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình dừng tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết vì bất kỳ lý do gì sau khi Hội Viên đặt chỗ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng và kỳ lưu trú chưa diễn ra, Công Ty sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý để cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình đó chấp nhận yêu cầu đặt phòng hoặc hỗ trợ sắp xếp chỗ ở tương đương ở gần; tuy nhiên, Công Ty không thể bảo đảm rằng bất kỳ Chương Trình Phần Thưởng, nâng cấp hoặc bất kỳ lợi ích nào khác mà Hội Viên có thể nhận được theo Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ được đáp ứng.

 

3.2.l. Điểm Thưởng Đạt Được Qua Quyền Sở Hữu. Điểm Thưởng có được thông qua việc sở hữu một cơ sở lưu trú tại Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club hoặc tại The Phoenician Residences, Residence Club thuộc Luxury Collection, Scottsdale không thể được sử dụng để yêu cầu đặt phòng cho Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng tại cơ sở lưu trú của Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, hoặc Westin Vacation Club hoặc tại The Phoenician Residences, Residence Club thuộc Luxury Collection, Scottsdale, trừ khi được cho phép theo quy định cụ thể khác.

 

3.2.m. Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi Bên Ngoài Hoa Kỳ. Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi tại các địa điểm bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ phải tuân thủ với mọi chấp thuận, hạn chế được yêu cầu của chính phủ và mọi khoản thuế phi khách sạn hiện hành. Các Phần Thưởng không bao gồm phí kiểm tra liên bang của Hoa Kỳ hoặc bất kỳ phí, chi phí, phụ phí, thuế phi khách sạn hoặc phí tổn nào khác mà có thể bị áp bởi các chính phủ nước ngoài đối với du lịch quốc tế. Hội Viên có trách nhiệm thanh toán các khoản thuế, phí, v.v, bắt buộc này của chính phủ.

 

3.2.n. Các Ngày Không Áp Dụng Khuyến Mãi Giới Hạn. Công Ty có chính sách về “Các Ngày Không Áp Dụng Khuyến Mãi Giới Hạn”, có nghĩa là, tùy thuộc vào các giới hạn và loại trừ bên dưới, Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình có sẵn các phòng tiêu chuẩn hàng ngày cho Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng.Các giới hạn và loại trừ bao gồm:

 

i.  Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình có thể giới hạn số phòng tiêu chuẩn sẵn có cho việc quy đổi trong một số ngày nhất định.

 

ii. Các Thương hiệu Tham gia sau đây chỉ cho phép kiếm Điểm / Dặm và không quy đổi Điểm: Marriott Executive Apartments®.

 

iii. Các cơ sở lưu trú hoặc Thương Hiệu Tham Gia sau không tham gia hoặc không tham gia đầy đủ chính sách về Giới Hạn Các Ngày Không Áp Dụng Khuyến Mãi tại thời điểm này:

 

• JW Marriott Scottsdale Camelback Inn® Resort & Spa, Scottsdale, AZ
• Marriott Vacation Club và Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin    Vacation Club – tất cả các cơ sở

Vistana Residence Network - tất cả các cơ sở

• Rome Marriott Grand Hotel Flora, Rome, Ý
• Waikoloa Beach Marriott Resort & Spa, Hawaii
• Wailea Beach Resort – Marriott - Maui, Hawaii
• Hotel Cala di Volpe, là Khách sạn thuộc Luxury Collection, Costa Smeralda, Ý • Hotel Pitrizza, là Khách sạn thuộc Luxury Collection, Costa Smeralda, Ý
• Hotel Romazzino, là Khách sạn thuộc Luxury Collection, Costa Smeralda, Ý
• Homes & Villas by Marriott Bonvoy
• North Island, là Khu Nghỉ Dưỡng thuộc a Luxury Collection, Seychelles

 

3.3 Các Hình Thức Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng.

 

3.3.a. Phần Thưởng Quy Đổi Tiêu Chuẩn. Hội Viên có thể đổi Điểm Thưởng lấy “Phần Thưởng Quy Đổi Tiêu Chuẩn” bao gồm toàn bộ chi phí của một phòng tiêu chuẩn cho một hoặc nhiều đêm tại cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình như được mô tả trong Mục 3.2.e.Các phòng tiêu chuẩn có sẵn đối với Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng có thể khác nhau giữa các Cơ sở lưu trú và Thương Hiệu Tham Gia.Các Phần Thưởng Quy Đổi Phòng Premium có thể được áp dụng với tỷ lệ Điểm Thưởng cao hơn như được mô tả trong Mục 3.3.e.

 

3.3.b. Chương Trình Phần Thưởng PointSavers™.“Chương Trình Phần Thưởng PointSavers” cung cấp khả năng tiết kiệm Điểm Thưởng trong Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng cho phòng khách sạn tiêu chuẩn hoặc Phòng Premium tại cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình và có sẵn trong một khoảng thời gian giới hạn.Hội Viên có thể đổi Điểm Thưởng lấy Phần Thưởng PointSavers tại cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình khi và ở những nơi có chương trình.Việc tham gia vào và tính sẵn có của Chương Trình Phần Thưởng PointSavers phụ thuộc vào quyết định của cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình.

 

3.3.c. Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí. "Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí” được cấp thông qua lợi ích, khuyến mại hoặc chương trình đối tác của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Mỗi Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí mang một giá trị Điểm Thưởng cụ thể có thể áp dụng cho một (1) đêm nghỉ trong phòng tiêu chuẩn tại cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình cung cấp tỷ lệ Phần Thưởng Quy Đổi Tiêu Chuẩn hoặc tỷ lệ Phần Thưởng PointSavers cho ngày lưu trú được yêu cầu nhỏ hơn hoặc bằng giá trị của Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí.Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí chỉ có giá trị sử dụng đối với Hội Viên được chỉ định trên Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí và không có giá trị chuyển nhượng.Nhiều hơn một (1) Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí có thể được sử dụng cho kỳ lưu trú gồm nhiều đêm, cũng như cho nhiều phòng mà Hội Viên có mặt để lưu trú và phòng đó đứng tên Hội Viên (xem Mục 3.2.j).Các ví dụ về Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí bao gồm tùy chọn Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí với Lợi Ích Chọn Thưởng Khi Đạt 75 Đêm Trong Năm (xem Mục 4.3.d)và Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí được cấp thông qua một số thẻ tín dụng đồng thương hiệu của Marriott International (xem Mục 6).

 

i. Các Hội Viên áp dụng Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí vào một đêm mà giá trị của Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí cao hơn tỷ lệ Thưởng Quy Đổi cho phòng tiêu chuẩn hoặc tỷ lệ Thưởng PointSavers sẽ bị mất điểm thưởng chênh lệch và không được hoàn lại Điểm Thưởng. Khi áp dụng Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí cho một đêm trong yêu cầu đặt phòng, Hội Viên có thể đổi hoặc mua tối đa 15.000 Điểm Thưởng để tăng giá trị của Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí đó.

 

ii. Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí có thể được sử dụng cho đến ngày hết hạn được liệt kê; phần thưởng này không thể được gia hạn quá ngày sử dụng, trao đổi hoặc gửi lại vào Tài Khoản của Hội Viên lấy Điểm Thưởng hoặc sử dụng trong tương lai.

 

iii. Các hạn chế bổ sung đối với việc sử dụng Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí bao gồm, nhưng không giới hạn, Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí: (1) chỉ có thể áp dụng đối với phòng tiêu chuẩn và không áp dụng đối với Phòng Premium; (2) giá trị không được kết hợp với tiền mặt hoặc các hình thức Quy Đổi Phần Thưởng khác; (3) không đủ điều kiện để nhận Ưu Đãi Ưu Đãi Lưu Trú 5, Thanh Toán 4 (xem Mục 3.3.d); và (5) không được sử dụng tại Homes & Villas by Marriott Bonvoy và The Ritz-Carlton Yacht Collection.        

 

3.3.d. Ưu Đãi Lưu Trú 5, Thanh Toán 4.  Hội Viên quy đổi Điểm Thưởng trong năm đêm liên tiếp lấy Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng sử dụng Phần Thưởng Quy Đổi Tiêu Chuẩn hoặc Chương Trình Phần Thưởng PointSavers trong một lần đặt phòng (tức là một số xác nhận) sẽ chỉ cần đổi Điểm Thưởng cho bốn đêm nghỉ ( “Ưu Đãi Lưu Trú 5, Thanh Toán 4” ).Ưu đãi đêm nghỉ miễn phí áp dụng cho đêm nghỉ có tỷ lệ quy đổi Điểm thấp nhất trong cùng Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Phần Thưởng Quy Đổi.Trong trường hợp có nhiều hơn một đêm nghỉ với mức quy đổi điểm thấp nhất, ưu đãi một đêm nghỉ miễn phí sẽ áp dụng cho đêm đầu tiên với mức giá đó.Ưu Đãi Lưu Trú 5, Thanh Toán 4 không thể áp dụng cho một đợt lưu trú bao gồm nhiều yêu cầu đặt phòng với các đêm liên tiếp.Ngoài ra, Ưu Đãi Lưu Trú 5, Thanh Toán 4 không được áp dụng sau khi Hội Viên nhận phòng khách sạn.Điểm Thưởng hay phần thưởng đêm nghỉ miễn phí sẽ không được hoàn lại cho bất kỳ phần nào chưa được sử dụng của Ưu Đãi Lưu Trú 5, Thanh Toán 4.Ưu Đãi Lưu Trú 5, Thanh Toán 4 chỉ có thể áp dụng cho phòng tiêu chuẩn và không áp dụng cho Phòng Premium.Căn cứ vào Mục 3.2.e,nếu Hội Viên thực hiện sửa đổi đối với Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Phần Thưởng Quy Đổi, Hội Viên phải chịu trách nhiệm về những thay đổi đối với số điểm thưởng cần thiết.Ưu Đãi Lưu Trú 5, Thanh Toán 4 không áp dụng cho Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởngsử dụng Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí, Phần Thưởng Nâng Hạng, Chương Trình Phần Thưởng Tiền Mặt + Điểm Thưởng và Phần Thưởng Đêm Nghỉ Suite.

 

3.3.e. Chương Trình Phần Thưởng Nâng Hạng. Khi sử dụng Điểm Thưởng cho Lưu Trú Theo Chương Trình Phần Thưởng Quy Đổi, Hội Viên có thể phải đổi Điểm bổ sung để nâng hạng lên Phòng Premium. "Chương Trình Phần Thưởng Nâng Hạng" này có thể chỉ được sử dụng khi đổi Điểm thành toàn bộ chi phí của một đêm hoặc hơn cho Phòng Premium tại Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình. “Phòng Premium” là các phòng được nâng hạng dựa trên diện tích, hướng nhìn, dịch vụ và/hoặc các thuộc tính khác, và bao gồm phòng suite.

 

      i. Có hai loại Chương Trình Phần Thưởng Nâng Hạng:

 

(A). Chương Trình Nâng Cấp Sử Dụng Điểm Thưởng.. Một “Chương Trình Nâng Cấp Sử Dụng Điểm Thưởng” được cấp khi Điểm Thưởng được quy đổi để nâng hạng lên Phòng Premium trong Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởngvà phụ thuộc vào tình trạng phòng trống tại Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình.

 

(B) Phần Thưởng Nâng Hạng Có Trả Phí. Tại một số cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình, Hội Viên có thể trả phí để nâng hạng phòng lên loại Phòng Premium trong Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng, với chi phí theo từng đêm. Giá cho “Phần Thưởng Nâng Hạng Có Trả Phí” có thể khác nhau, tùy theo Cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình và sẽ được tính vào hoá đơn lưu trú của Hội Viên. Điểm Thưởng Bổ Sung không bắt buộc đối với Phần Thưởng Nâng Hạng Có Trả Phí. Hội Viên sẽ không được tích Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay đối với Phần Thưởng Nâng Hạng Có Trả Phí. Ngoài ra, phần tiền mặt không được tính vào yêu cầu Chi Tiêu Đủ Điều Kiện Hàng Năm của Đại Sứ Elite (như được định nghĩa bên dưới) (xem 4.3.e). Hội Viên chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản thuế và phí dịch vụ hiện hành, liên quan đến Phần Thưởng Nâng Hạng Có Trả Phí.

 

ii. Những yêu cầu của Chương Trình Phần Thưởng Nâng Hạng có thể thay đổi tùy theo cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình, loại phòng và mùa. Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình, theo quyết định riêng của mình, có thể giới thiệu (các) phòng Premium có yêu cầu một Phần Thưởng Nâng Hạng, ví dụ: các phòng có hướng đặc biệt như phòng hướng biển hoặc hướng vịnh. Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, và Westin Vacation Club properties và The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, yêu cầu Chương Trình Phần Thưởng Nâng Hạng đối với tất cả các loại phòng, ngoại trừ các phòng studio. Một số kiểu nâng hạng lên Phòng Premium yêu cầu thanh toán bằng nội tệ và không thể mua được bằng Điểm Thưởng. Xem mô tả phòng để biết loại tiền tệ và các yêu cầu quy đổi khác khi đặt phòng cho Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng trực tuyến. Số lượng tiền mặt hoặc Điểm Thưởng yêu cầu mỗi đêm cho Phần Thưởng Nâng Hạng được cập nhật liên tục và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Căn cứ vào Mục 3.2.e, nếu Hội Viên thực hiện sửa đổi đối cho Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng, Hội Viên chịu trách nhiệm về các thay đổi đối với tiền mặt hoặc Điểm Thưởng cần thiết. Phần Thưởng Nâng Hạng không được cung cấp tại các Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói và Design Hotels.

 

3.3.f. Chương Trình Phần Thưởng Tiền Mặt + Điểm Thưởng. Với “Chương Trình Phần Thưởng Tiền Mặt + Điểm Thưởng”, Hội Viên có thể áp dụng kết hợp Tiền Mặt và Điểm Thưởng cho một hoặc nhiều đêm trong phòng tiêu chuẩn tại Cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình, nếu có. Việc tham gia và tính sẵn có của Chương Trình Phần Thưởng Tiền Mặt + Điểm Thưởng là quyết định riêng của Cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình. Số Tiền Mặt và Điểm Thưởng quy đổi cho mỗi đêm của Chương Trình Phần Thưởng Tiền Mặt + Điểm Thưởng được cập nhật liên tục và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Căn cứ vào Mục 3.2.e, nếu Hội Viên thực hiện sửa đổi đối với Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng, Hội Viên phải chịu trách nhiệm về các thay đổi đối với tiền mặt hoặc Điểm Thưởng cần thiết. Hội Viên sẽ không tích luỹ được Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay đối với phần tiền mặt của Chương Trình Phần Thưởng Tiền Mặt + Điểm Thưởng. Ngoài ra, phần tiền mặt không được tính vào yêu cầu Chi Tiêu Đủ Điều Kiện Hàng Năm của Đại Sứ Elite (như được định nghĩa bên dưới) (xem 4.3.e). Hội Viên chịu trách nhiệm về tất cả các loại thuế và phí dịch vụ hiện hành liên quan đến phần tiền mặt của Chương Trình Phần Thưởng Tiền Mặt + Điểm Thưởng. Ưu Đãi Lưu Trú 5, Thanh Toán 4 không áp dụng cho Chương Trình Phần Thưởng Tiền Mặt + Điểm Thưởng. Cơ cấu Chương Trình Phần Thưởng Tiền Mặt + Điểm Thưởng có thể sửa đổi, hủy bỏ hoặc giới hạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo theo quyết định của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Thanh Toán Bằng Tiền Mặt + Điểm Thưởng cho Homes & Villas by Marriott Bonvoy khác với Chương Trình Phần Thưởng Tiền Mặt + Điểm Thưởng và tuân theo Thể Lệ Chương Trình theo Mục 8.2.

 

3.4 Quy Đổi Ngay Lập Tức tại Các cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình.

 

Các Hội Viên có thể sử dụng Điểm Thưởng trong thời gian lưu trú của mình để quy đổi Phần Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức, mà họ có thể sử dụng phần thưởng này như một khoản tiền được thưởng để trừ vào hóa đơn tiền phòng khi trả phòng. Phần Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức phải được yêu cầu chính tại cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình trong thời gian Hội Viên lưu trú và không thể yêu cầu trước cho kỳ lưu trú đó. Khi Hội Viên yêu cầu Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng Ngay Lập Tức cho một số tiền cụ thể bằng Đô La Mỹ hoặc “lên đến” một số tiền cụ thể bằng Đô La Mỹ, Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ khấu trừ Điểm Thưởng đó khỏi Tài Khoản Hội Viên. Để biết danh sách Phần Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức được yêu cầu để quy đổi giá trị Đô La Mỹ cụ thể, vui lòng tham khảo trang web của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết trong mục "SỬ DỤNG ĐIỂM/PHẦN THƯỞNG".

 

3.4.a. Một yêu cầu Phần Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức chỉ có thể được thực hiện bởi Hội Viên của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, với tài khoản ở trạng thái đang hoạt động bình thường. Để chứng minh việc đủ điều kiện, cần phải có Mã Số Hội Viên hợp lệ khi yêu cầu Phần Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức.

 

3.4.b. Phần Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức chỉ có giá trị khi được sử dụng cho các chi phí được tính vào tiền phòng của Hội Viên, bao gồm nhưng không giới hạn ở tiền phòng, thức ăn và đồ uống, golf, dịch vụ spa và các chi phí phát sinh. Phần Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức không thể quy đổi thành tiền mặt hoặc thẻ quà tặng. Phần Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức chỉ có giá trị cho các chuyến du lịch cá nhân, và không áp dụng cho các chuyến du lịch theo nhóm, các chuyến du lịch trọn gói, hoặc các hội nghị đã tính phí và/hoặc đã thanh toán bởi một bên thứ ba. Các Phần Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức chỉ có thể được sử dụng bởi Hội Viên và không được tặng, mặc dù nếu được yêu cầu tại thời điểm đổi, Phần Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức có thể được sử dụng cho chi phí phòng của bên thứ ba nếu phòng đã được đặt theo Mã Số của Hội Viên tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.

 

3.4.c. Hội Viên yêu cầu Phần Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức phải có tổng giá trị Điểm Thưởng cần thiết để mua Phần Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức được yêu cầu có sẵn trong Tài Khoản Hội Viên của mình tại thời điểm đặt phòng. Khi Điểm Thưởng tích lũy trong Tài Khoản của Hội Viên đã được dùng cho một Phần Trình Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức thì Điểm Thưởng sẽ không thể được hoàn trả vào Tài Khoản của Hội Viên. Bất kỳ phần nào của Phần Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức không được áp dụng cho chi phí phòng của Hội Viên sẽ bị hủy bỏ; nếu số tiền yêu cầu cho Phần Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức nhiều hơn số tiền chi phí phòng thì Hội Viên sẽ không được hoàn trả bằng tiền mặt.

 

3.4.d.  Phần Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức đã được đổi sẽ không được hoàn lại, trao đổi, thay thế hoặc chuyển thành tiền mặt hoặc thẻ quà tặng.

 

3.4.e. Không phải tất cả Các Cơ Sở Lưu Trú Là Thành Viên Của Chương Trình đều cung cấp Chương Trình Phần Thưởng Quy Đổi Tức Thì. Các Thương Hiệu Tham Gia sau đây không cung cấp chương trình Phần Thưởng Quy Đổi Tức Thì: Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, Design Hotels™, City Express, Atlantis, Paradise Island, và The Cosmopolitan of Las Vegas. Ngoài ra, Phần Thưởng Quy Đổi Tức Thì không được cung cấp tại Các Cơ Sở Lưu Trú Là Thành Viên Của Chương Trình chọn lọc. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Cơ Sở Lưu Trú Là Thành Viên Của Chương Trình để tham gia Phần Thưởng Quy Đổi Tức Thì.

 

 

3.5 Quy Đổi Phần Thưởng Tại Các Bất Động Sản Tham Gia Mà Không Lưu Trú.

Hội Viên có thể đổi Điểm Thưởng của mình tại các Cửa Hàng Outlet Tham Gia Chương Trình của một số cơ sở lưu trú nhất định được liệt kê trên https://www.marriott.com/loyalty/earn/earn-without-a-stay.mi. Hội Viên phải có Ứng Dụng Di Động Marriott Bonvoy để tham gia. Để đổi Điểm Thưởng tại một trong các Cửa Hàng Outlet Tham Gia Chương Trình, Hội Viên được yêu cầu xuất trình một hình ảnh nhận dạng hợp lệ, khớp với tên Tài Khoản Hội Viên của mình. Các khoản phí đủ điều kiện để đổi Điểm Thưởng sẽ khác nhau tùy theo từng Cửa Hàng Outlet Tham Gia Chương Trình. Số Điểm Thưởng cần thiết sẽ khác nhau tùy theo tổng hóa đơn chưa thanh toán (không bao gồm các khoản phí không đủ điều kiện để quy đổi). Cần phải quy đổi toàn bộ Điểm Thưởng cho tổng hóa đơn còn nợ (không bao gồm các khoản phí không đủ điều kiện để quy đổi). Hóa đơn không thể được kết hợp với các hình thức thanh toán khác. Việc hoàn trả một phần các khoản phí đủ điều kiện để quy đổi có trong hóa đơn không được chấp nhận. Hội Viên phải có đủ số Điểm Thưởng cần thiết trong Tài khoản của mình tại thời điểm quy đổi vì chúng sẽ bị trừ ngay lập tức từ Tài khoản. Sau khi Điểm Thưởng được quy đổi, giao dịch sẽ không thể được hoàn tác. Các khoản phí chọn lọc cũng có thể được loại trừ khỏi việc quy đổi theo quyết định của Công ty hoặc Cửa Hàng Outlet Tham Gia Chương Trình.

 

 

3.6 Các Chương Trình Khách Hàng Thường Xuyên Của Hãng Hàng Không và Các Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Liên Kết Khác

 

3.6.a. Hội Viên có thể đổi Điểm Thưởng với các chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không tham gia và các chương trình khách hàng thân thiết liên kết với hãng hàng không khác với tỷ lệ quy đổi Điểm Thưởng thành Dặm Bay được chỉ định tại đây. Nếu áp dụng, để đạt được phần thưởng thêm cho Điểm Thưởng đã chuyển đổi thành chương trình khách hàng thường xuyên hoặc chương trình khách hàng thân thiết liên kết với hãng hàng không khác, Điểm Thưởng Marriott Bonvoy phải được chuyển qua một giao dịch duy nhất ở ngưỡng điểm được quy định để đạt được phần thưởng thêm đó.

 

3.6.b.  Hội Viên yêu cầu chuyển đổi Điểm Thưởng được hưởng thông qua Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott Bonvoy thành Dặm Bay của đối tác hàng không tham gia, phải là Hội Viên của cả Marriott Bonvoy và chương trình khách hàng thường xuyên của đối tác hàng không tham gia có liên quan và/hoặc chương trình khách hàng thân thiết liên kết với hãng hàng không để hoàn thành việc chuyển đổi. Đối với hầu hết các đối tác hàng không của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, Điểm Thưởng được chuyển từ Tài Khoản Marriott Bonvoy của Hội Viên phải được chuyển vào tài khoản có cùng tên của Hội Viên đó cho chương trình khách hàng thường xuyên. Nói cách khác, tên Tài Khoản Hội Viên Marriott Bonvoy và tên tài khoản chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không của Hội Viên phải khớp nhau để hoàn thành việc chuyển đổi Điểm Thưởng thành Dặm Bay. Vui lòng tham khảo trang web chương trình khách hàng thân thiết của từng đối tác hàng không và/hoặc các điều khoản và điều kiện để biết thêm chi tiết về các yêu cầu đối chiếu tên để hoàn thành việc chuyển đổi Điểm Thưởng thành Dặm Bay. Để biết thông tin chi tiết về việc tham gia chương trình khách hàng thân thiết của hãng hàng không và/hoặc chương trình khách hàng thân thiết liên kết với hãng hàng không khác, vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện hoặc trang web của hãng hàng không cụ thể hoặc chương trình khách hàng thân thiết. Marriott Bonvoy có toàn quyền ngăn cản hoặc hủy bỏ các giao dịch khi (i) Marriott Bonvoy có lý do để tin rằng danh tính của Hội Viên đang chuyển đổi Điểm Thưởng thành Dặm Bay không khớp với danh tính của người nhận Dặm Bay bay của hãng hàng không khi có yêu cầu phải trùng khớp tên chính xác hoặc (ii) khi Marriott Bonvoy nghi ngờ đã có bất kỳ hành động gian lận nào liên quan đến việc chuyển đổi Điểm Thưởng thành Dặm Bay liên quan đến Tài Khoản của Hội Viên.

 

3.6.c. Khi Điểm Thưởng đã được đổi thành Dặm Bay với chương trình khách hàng thân thiết của hãng hàng không tham gia hoặc chương trình khách hàng thân thiết liên kết với hãng hàng không khác, Dặm Bay sẽ tự động được chuyển vào tài khoản chương trình khách hàng thường xuyên hoặc tài khoản chương trình khách hàng thân thiết liên kết với hãng hàng không của Hội Viên. Trong hầu hết các trường hợp, Dặm Bay thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản của Hội Viên trong vòng một (1) tuần.

 

3.6.d.  Khi Dặm Bay được cấp vào tài khoản khách hàng thường xuyên hoặc tài khoản chương trình khách hàng thân thiết liên kết với hãng hàng không khác của Hội Viên, thì sẽ không được phép thay đổi, cấp lại và/hoặc tặng lại Điểm Thưởng.

 

3.6.e.  Các điều khoản và điều kiện của chương trình khách hàng thân thiết của hãng hàng không hoặc chương trình khách hàng thân thiết liên kết với hãng hàng không khác kiểm soát việc quy đổi và phân phối Dặm Bay kiếm được thông qua Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.

 

3.6.f.  Chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không hoặc chương trình khách hàng thân thiết liên kết với hãng hàng không khác bảo lưu quyền thay đổi chương trình của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bất kỳ thay đổi nào như vậy có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Dặm Bay của Hội Viên đã được tích lũy. Chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không hoặc chương trình khách hàng thân thiết liên kết với hãng hàng không khác không chịu trách nhiệm về các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các bên thứ ba khác tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Tất cả các điều khoản và điều kiện của chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không hoặc chương trình khách hàng thân thiết liên kết với hãng hàng không khác đều áp dụng cho Hội Viên.

 

 

3.7 Các Lựa Chọn Quy Đổi Thưởng Khác.

 

3.7.a. Khoảnh Khắc. Hội Viên có thể sử dụng Điểm Thưởng để quy đổi hoặc đấu giá cho các trải nghiệm và sự kiện với chương trình Khoảnh Khắc Marriott Bonvoy (“Chương Trình Khoảnh Khắc” hoặc “Khoảnh Khắc”) thông qua trang web đấu giá trực tuyến chương trình Khoảnh Khắc: marriottbonvoy.com/moments↗. Các điều khoản và điều kiện cho Chương Trình Khoảnh Khắc có thể được tìm thấy trên trang web của Chương Trình Khoảnh Khắc.

 

3.7.b. Marriott Bonvoy Boutiques. Hội Viên có thể đổi Điểm Thưởng lấy hàng hóa thông qua các cửa hàng bán lẻ trực tuyến của nhiều thương hiệu khác nhau.Các đơn đặt hàng bằng Điểm Thưởng Marriott Bonvoy chỉ có thể được chuyển đến các địa chỉ trong 48 tiểu bang tiếp giáp của Hoa Kỳ.Điểm Thưởng được đổi phải tuân theo Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết cùng với các điều khoản và chính sách của các cửa hàng bán lẻ trực tuyến.Thông tin chi tiết về Marriott Bonvoy Boutiques có thể được tìm thấy tại đây​​↗.

 

3.7.c. Tặng Điểm Thưởng. Hội Viên có thể quy đổi Điểm Thưởng của mình để đóng góp từ thiện.Khi Điểm Thưởng đã được tặng, việc đổi Điểm Thưởng đó sẽ không thể hoàn lại hoặc phục hồi.Việc tặng Điểm Thưởng như vậy không được coi là một quyên góp từ thiện theo quy định của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (“IRS”) và do đó, sẽ không được khấu trừ theo các quy tắc và quy định về thuế của Hoa Kỳ. Một Hội Viên có thể chọn tổ chức từ thiện theo lựa chọn của mình bằng cách truy cập trang web www.giving.marriott.com ↗. Điểm Thưởng đã được quy đổi liên quan đến các đóng góp từ thiện sẽ tuân theo Các Thể Lệ Chương Trình cùng với bất kỳ điều khoản và điều kiện hiện hành nào của đối tác xử lý các đóng góp từ thiện đó.

 

3.7.d. Thẻ Quà Tặng Marriott. Hội Viên có thể quy đổi Điểm Thưởng của mình để lấy Thẻ Quà Tặng Marriott ("Thẻ Quà Tặng"), được sử dụng cho các kỳ lưu trú cũng như tại các cửa hàng bán lẻ, spa, golf, cửa hàng ẩm thực và chi phí hội họp tại các Thương Hiệu Hợp Lệ được mô tả trong điều khoản và điều kiện Thẻ Quà Tặng có sẵn trên trang web Thẻ Quà TặngThẻ Quà Tặng không được sử dụng để đặt cọc, mua trả trước hoặc đảm bảo hoặc xác nhận đặt phòng.Thẻ Quà Tặng tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung có sẵn trên Trang Web Thẻ Quà Tặng.

 

3.7.e. Thẻ Quà Tặng Mua Hàng và Bán Lẻ. Hội Viên có thể quy đổi Điểm Thưởng của mình để lấy các thẻ quà tặng mua hàng hoặc thẻ quà tặng của nhà bán lẻ từ các đối tác có liên kết với Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các công ty được liệt kê trên Trang web của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết trong mục "SỬ DỤNG ĐIỂM THƯỞNG/PHẦN THƯỞNG". Thẻ quà tặng mua hàng hoặc thẻ quà tặng từ nhà bán lẻ có thể do Công Ty hoặc nhà cung cấp bên thứ ba phát hành và sẽ được chỉ định rõ ràng. Thẻ quà tặng do nhà cung cấp bên thứ ba phát hành phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung do nhà phát hành/người bán tham gia áp dụng, và sẽ được cung cấp cùng với thẻ quà tặng Marriott. Việc chấp nhận thẻ quà tặng mua hàng và thẻ quà tặng từ nhà bán lẻ là trách nhiệm duy nhất của những người bán tham gia chương trình. Điểm Thưởng được quy đổi liên quan đến các đối tác này phải tuân theo Thể Lệ Chương Trình khách hàng thân thiết cùng với bất kỳ điều khoản và điều kiện hiện hành nào của đối tác. Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, Công Ty, nhà cung cấp bên thứ ba và bất kỳ người bán nào khác tham gia chương trình không chịu trách nhiệm thay thế thẻ quà tặng bị mất, bị đánh cắp hoặc bị cắt xén. Một số Thẻ quà tặng mua hàng hoặc thẻ quà tặng từ nhà bán lẻ yêu cầu một khoản phí bổ sung cho việc vận chuyển và xử lý. Nếu áp dụng, thẻ quà tặng không bao gồm tiền thưởng. Thẻ quà tặng thường sẽ đến trong vòng năm đến bảy (5-7) ngày làm việc.

 

3.7.f. Vé Máy Bay và Ô Tô. Hội Viên có thể quy đổi Điểm Thưởng của mình để lấy vé máy bay hoặc thuê xe hơi từ đối tác Vé Máy Bay và Ô Tô của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Hội Viên có thể xem thêm thông tin về chương trình Vé Máy Bay và Ô Tô tại đây. Điểm Thưởng đã được đổi liên quan đến đối tác này tuân theo Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết cùng với bất kỳ điều khoản và điều kiện hiện hành nào của đối tác.

 

3.7.g. Du Lịch Du Thuyền Với Điểm Thưởng. Hội Viên có thể đổi Điểm Thưởng của mình để lấy chứng nhận du thuyền có thể được sử dụng khi đặt du thuyền.Hội Viên có thể xem thêm thông tin về chương trình Du Lịch Du Thuyền Với Điểm Thưởng tại đây.Điểm Thưởng đã được đổi liên quan đến đối tác này tuân theo Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết cùng với bất kỳ điều khoản và điều kiện hiện hành nào của đối tác.Phần này không áp dụng đối với The Ritz-Carlton Yacht Collection (xem 1.2.a cho The Ritz-Carlton Yacht Collection).

 

3.7.h. Điểm Rakuten. Hội viên có thể đổi Điểm thưởng lấy điểm Rakuten (“Điểm Rakuten”) tích luỹ được thông qua chương trình khách hàng thân thiết Điểm Rakuten (“Chương trình Điểm Rakuten”) với tỷ lệ chuyển đổi 3 Điểm thưởng thành 1 Điểm Rakuten chỉ qua trang web này. Hội viên có thể đổi tối thiểu 3.000 Điểm thưởng cho mỗi giao dịch, tối đa 240.000 Điểm thưởng mỗi ngày, để đổi lấy Điểm Rakuten. Hội viên yêu cầu đổi Điểm thưởng Marriott Bonvoy thành Điểm Rakuten phải là hội viên của cả Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott Bonvoy và Chương trình Điểm Rakuten. Hội viên phải cung cấp số tài khoản Chương trình Điểm Rakuten và Mã số Hội viên Marriott Bonvoy khi yêu cầu chuyển đổi Điểm Marriott Bonvoy thành Điểm Rakuten. Hội viên chỉ có thể yêu cầu chuyển Điểm thưởng từ Tài khoản Marriott Bonvoy sang tài khoản Chương trình Điểm Rakuten của họ và không được chuyển Điểm thưởng sang tài khoản Chương trình Điểm Rakuten của một cá nhân khác. Vui lòng tham khảo trang web Rakuten↗ (bằng tiếng Nhật) để biết thêm thông tin về số tài khoản Chương trình điểm Rakuten. Để biết chi tiết về việc tham gia Chương trình điểm Rakuten, vui lòng tham khảo trang web Chương trình Điểm Rakuten↗ (bằng tiếng Nhật) và các điều khoản và điều kiện↗. Marriott Bonvoy có toàn quyền ngăn cản hoặc hủy bỏ các giao dịch khi (i) Marriott Bonvoy có lý do để tin rằng danh tính của Hội Viên đang chuyển đổi Điểm thhưởng thành Điểm Rakuten không khớp với danh tính của người nhận Điểm Rakuten hoặc (ii) khi Marriott Bonvoy nghi ngờ đã có bất kỳ hành động gian lận nào xung quanh việc chuyển đổi Điểm thưởng thành Điểm Rakuten liên quan đến Tài Khoản của Hội Viên. Khi Điểm thưởng đã được đổi thành Điểm Rakuten, Điểm Rakuten sẽ tự động được chuyển vào tài khoản Chương trình Điểm Rakuten của Hội viên. Trong hầu hết các trường hợp, Điểm Rakuten sẽ được gửi vào tài khoản Chương trình Điểm Rakuten của hội viên trong vòng hai (2) tuần. Sau khi Điểm Rakuten được chuyển đến tài khoản Chương trình Điểm Rakuten, Điểm thưởng sẽ không được hoàn trả, thay đổi hay cấp lại. Các điều khoản và điều kiện của Chương trình Điểm Rakuten sẽ kiểm soát việc quy đổi và phân phối Điểm Rakuten. Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết và Chương trình điểm Rakuten có quyền chấm dứt chương trình đổi Điểm thành Điểm Rakuten hoặc thay đổi chính sách, thủ tục, điều kiện tham gia, quyền lợi, giải thưởng và ưu đãi đặc biệt, toàn bộ hoặc một phần, vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Tất cả các điều khoản và điều kiện↗ của Chương trình Điểm Rakuten đều được áp dụng.

 

 

4. HẠNG THẺ HỘI VIÊN ELITE

 

4.1 Quy Định Chung Về Tư Cach Hội Viên Elite

 

4.1.a. Hạng Thẻ Hội Viên Elite là một đặc quyền của Hạng Thẻ Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott Bonvoy.Tất cả các Thể Lệ Chương Trình đều áp dụng cho tư cách Hội Viên Elite.Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết có quyền chấm dứt chương trình công nhận Elite (“Chương Trình Elite” hoặc “Chương Trình Hội Viên Elite”) vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo trước cho Hội Viên theo mục 1.7.d.Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết có quyền thay đổi, giới hạn, sửa đổi hoặc hủy bỏ Thể Lệ Chương Trình đối với Chương Trình Elite vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo, theo mục 1.7.c.Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ có thể cung cấp các dịch vụ và lợi ích thay thế cho các quyền lợi của Hội Viên Elite được quy định trong các Thể Lệ Chương Trình này, tùy thuộc vào luật pháp và chính sách địa phương.

 

4.1.b.  Theo mục 1.7.a., Công Ty có quyền thu hồi, hủy bỏ hoặc đình chỉ tư cách hội viên Elite của Hội Viên (bao gồm Trạng Thái Elite Trọn Đời), bất kỳ Tư Cách Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết nào, Giải Thưởng và/hoặc bất kỳ và tất cả Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay chưa được quy đổi, hoặc thực hiện hành động khác theo quyết định của mình, bất kỳ lúc nào có và hiệu lực ngay lập tức và không cần thông báo bằng văn bản nếu Công Ty tin rằng Hội Viên đã (a) vi phạm bất kỳ Thể Lệ nào của Chương Trình, (b) không thanh toán bất kỳ hóa đơn hoặc tài khoản nào do Công Ty hoặc Bất Động Sản Tham Gia quy định hoặc bất kỳ khoản phí nào liên quan đến quyền sở hữu đối với Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, or Westin Vacation Club properties, or The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, (c) đã hành động theo cách không phù hợp với luật, quy định hoặc pháp lệnh hiện hành, (d) tham gia vào bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của Marriott Bonvoy, bao gồm nhưng không giới hạn, liên quan đến Điểm Tín Dụng, Tín Dụng Dặm Bay, sử dụng Giải thưởng , hoặc quyền lợi của Hội Viên, hoặc (e) có hành vi lạm dụng, gian lận, không phù hợp hoặc thù địch liên quan đến Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của Marriott Bonvoy, Bất Động Sản Tham Gia hoặc khách hoặc nhân viên của họ, hoặc Công Ty hoặc nhân viên của Công Ty.  Không có nội dung nào trong Thể Lệ Chương Trình này có thể hạn chế Công Ty thực hiện quyền hợp pháp hoặc biện pháp khắc phục nào mà Công Ty có thể có.

 

4.1.c. Các quyền lợi của hạng thẻ Hội Viên Elite áp dụng cho các kỳ lưu trú theo Mức Giá Đủ Điều Kiện (như được quy định trong Điều 2.1.e.) và chỉ dành cho Hội Viên và chỉ áp dụng cho một phòng khách nơi mà Hội Viên Elite lưu trú. Mỗi phòng chỉ có một Hội Viên có thể nhận được Điểm Thưởng/Dặm Bay và Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite, cũng như nhận được các lợi ích như được mô tả trong Điều 2.1.d.(iv). Hội Viên Elite nhận được một gói các lợi ích tùy theo hạng Hội Viên của họ khi Lưu Trứ một hoặc nhiều đêm liên tiếp như được quy định tại 2.1.d, ngay cả khi họ nhận phòng và trả phòng tại cùng một cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình trong vòng 24 giờ. Để Hội Viên Elite đủ điều kiện nhận các quyền lợi Elite trong thời gian lưu trú của mình, Hội Viên Elite phải cung cấp Mã Số Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết khi đặt phòng.

 

Hội Viên Elite sẽ nhận được các quyền lợi của hạng thẻ Hội Viên Elite bao gồm nhưng không giới hạn: Điểm Thưởng bội thưởng, ưu tiên trả phòng trễ và nâng hạng phòng. Các quyền lợi có thể khác nhau tùy theo hạng thẻ Hội Viên Elite. Vui lòng tìm hiểu thông tin chi tiết tại mục 4.3.

 

i. Việc tặng thưởng các quyền lợi tư cách Hội Viên Elite của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ không có giá trị khi bị pháp luật cấm và có thể khác nhau ở các nơi khác ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và Canada.

 

ii. Chính sách địa phương có thể được áp dụng thay cho các tiêu chuẩn của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết tại Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình, và một số lợi ích dành cho hạng thẻ Hội Viên Elite có thể không khả dụng.

 

iii. Căn cứ Điều 8.3, quyền lợi duy nhất của Hội Viên Elite được quy định cho việc lưu trú tại Homes & Villas by Marriott Bonvoy là Quà Tặng Điểm Thưởng Chào Mừng Hội Viên Elite như được quy định tại 4.3.b.(ii) và 4.3.c.(iii).

 

4.1.d. Hội Viên có Hạng Thẻ Elite ("Hội Viên Elite") sẽ được đảm bảo bồi thường cho một số quyền lợi Elite nhất định trong trường hợp những quyền lợi đó không có trong thời gian lưu trú của Hội Viên Elite ("Bảo Đảm Quyền Lợi Elite"). Do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu, các khách sạn tham gia có thể cung cấp đồ ăn và thức uống hoặc quyền ra vào Lounge để thay thế cho quyền lợi nói trên dựa vào các hướng dẫn của địa phương hoặc các ảnh hưởng đến hoạt động của khách sạn liên quan đến COVID-19.

 

i. Khoản bồi thường bằng tiền mặt của Bảo Đảm Quyền Lợi Elite tối đa ở Hoa Kỳ là 200 Đô La Mỹ, ngay cả khi có nhiều hơn một quyền lợi được đảm bảo không được áp dụng cho Hội Viên Elite. Khoản bồi thường Bảo Đảm Quyền Lợi Elite tối đa được trả cho Hội Viên Elite trong kỳ lưu trú ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ tương đương với 200 Đô La Mỹ và được thanh toán bằng đồng nội tệ, ngay cả khi có nhiều hơn một quyền lợi được đảm bảo không được áp dụng cho Hội Viên Elite.

 

ii. Nếu một Hội Viên Elite tin rằng họ phải được trả khoản bồi thường do liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của Bảo Đảm Quyền Lợi Elite, thì Hội Viên Elite đó phải yêu cầu thanh toán khoản bồi thường khi vẫn đang là khách ở tại cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình, trước khi trả phòng. Nếu Hội Viên không yêu cầu thanh toán như vậy trước khi trả phòng sẽ dẫn đến việc từ bỏ hoàn toàn mọi quyền nhận khoản bồi thường đó.

 

iii. Để đủ điều kiện nhận Bảo Đảm Quyền Lợi Elite, Mã Số Hội Viên của Hội Viên Elite, hạng thẻ Hội Viên Elite, và các yêu cầu loại giường nằm phải được liệt kê rõ ràng trong yêu cầu đặt phòng. Những yêu cầu đặt phòng được đặt theo Mức Giá Đủ Điều Kiện được thực hiện thông qua nhân viên lập kế hoạch hội họp, đại lý du lịch, bên bán buôn hoặc các nguồn bên thứ ba được chấp thuận khác phải bao gồm thông tin này để đủ điều kiện nhận Bảo Đảm Quyền Lợi Elite.

 

iv. Những khách đi cùng Hội Viên Elite đến cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình sẽ không đủ điều kiện để được Bảo Đảm Quyền Lợi Elite.

 

v. Bảo Đảm Quyền Lợi Elite áp dụng cho tất cả Lưu Trú Đủ Điều Kiện, bao gồm Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng.

 

vi. Hội Viên Elite không nhận được Bảo Đảm Quyền Lợi Elite hoặc Đặt Phòng Có Đảm Bảo Tối Đa (xem mục 4.3.a. để biết thông tin về Đặt Phòng Có Đảm Bảo Tối Đa) ở Nga, bất kỳ quốc gia nào khác bị giới hạn tiền tệ hoặc bất kỳ quốc gia nào bị pháp luật cấm bồi thường cho Hội Viên dưới hình thức thanh toán bằng tiền mặt sẽ được bồi thường bằng Điểm Thưởng.

 

vii. Các Thương Hiệu Tham Gia sau đây không tham gia Bảo Đảm Quyền Lợi Elite hoặc Đặt Phòng Có Đảm Bảo Tối Đa: Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

 

4.2 Các Yêu Cầu Hạng Thẻ Hội Viên Elite

 

4.2.a. Chỉ những đêm nghỉ cá nhân do chính Hội Viên Elite lưu trú và thanh toán riêng tại các cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình mới được ghi nhận tích lũy và gia hạn hạng thẻ Hội Viên Elite của Hội Viên Elite đó.

 

i. Căn cứ mục 2.1.a., một Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite sẽ được thưởng cho phòng của Hội Viên Elite cho mỗi Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện đã hoàn thành.

 

ii. Tại Protea Hotels, City Express, và Four Points Express, Hội Viên sẽ được tặng một (1) Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite sau mỗi hai (2) Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện trong mỗi Kỳ Lưu Trú Đủ Điều Kiện đã hoàn thành.

 

iii. Khi lưu trú tại Marriott Executive Apartments, Hội Viên sẽ được tặng một (1) Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite cứ sau hai (3) Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện trong mỗi Kỳ Lưu Trú Đủ Điều Kiện đã hoàn thành.• Các quyền lợi Elite không khả dụng tại các địa điểm của Marriott Executive Apartments.

 

iv. Hội Viên tổ chức Sự Kiện Đủ Điều Kiện tại Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình sẽ nhận được một (1) Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite cho mỗi hai mươi (20) đêm phòng đã đặt và ở thực tế, lên đến tối đa hai mươi (20) Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite cho mỗi hợp đồng.

 

v. Hạng Thẻ Hội Viên Elite có thể đạt được thông qua các Chương Trình Đối Tác khác nhau và tuân theo các điều khoản và điều kiện của Chương Trình Đối Tác cũng như các Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.

 

v. Hội Viên lưu trú tại các địa điểm của The Ritz-Carlton Club thuộc quyền sở hữu của The Ritz-Carlton Club nhận được Phiếu thưởng Đêm Nghỉ Elite theo mục 1.2.a.

 

4.2.b. Để đạt được hoặc gia hạn tư cách Hội Viên Elite, Hội Viên phải đạt được số Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite sau đây (“Yêu Cầu Tối Thiểu”) thông qua (i) các đêm đã ở tại Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình hoặc (ii) các Sự Kiện Marriott Bonvoy trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 của bất kỳ năm nhất định nào:

 

i. Marriott Bonvoy – Hội Viên Elite Hạng Bạc: 10 đến 24 Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện

 

ii. Marriott Bonvoy - Hội Viên Elite Hạng Vàng: 25 đến 49 Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện

 

iii. Marriott Bonvoy - Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim: 50 đến 74 Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện

 

iv. Marriott Bonvoy - Hội Viên Elite Hạng Titan: 75 Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện hoặc nhiều hơn

 

v. Marriott Bonvoy - Ambassador Elite: 100 Đêm Đủ điều kiện trở lên và ít nhất 23.000 Đô la Mỹ trong khoản chi tiêu đủ điều kiện hàng năm dựa trên các khoản Phí Đủ điều kiện chỉ thu được từ các Lượt lưu trú đã hoàn thành trong Thời gian Đủ điều kiện (như được định nghĩa bên dưới), không bao gồm các khoản Phí Đủ điều kiện được trả trước cho Lưu trú trong (những) năm tiếp theo Giai đoạn đủ điều kiện, chẳng hạn như đối với lưu trú trả trước (“Chi tiêu đủ điều kiện hàng năm”). Trừ khi có quy định khác, không có loại phí nào khác được áp dụng đối với Chi tiêu đủ điều kiện hàng năm – bao gồm nhưng không giới hạn ở phí tài sản thu được khi không có Lưu trú, Sự kiện Marriott Bonvoy, chi tiêu bằng thẻ tín dụng đồng thương hiệu, mua Thẻ quà tặng Marriott và bất kỳ giao dịch mua nào khác và/hoặc các khoản phí phát sinh thông qua Công ty và các đối tác của Công ty.

 

4.2.c. Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng sẽ được tính vào tích luỹ Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite.

 

4.2.d. Các Chi Tiêu Đủ Điều Kiện mà không có lưu trú qua đêm cá nhân sẽ không được hưởng Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite đối với tư cách Hội Viên Elite.

 

4.2.e. Đạt Đến Hạng Thẻ Hội Viên Elite Trọn Đời

 

i. Để đạt Hạng Thẻ Hội Viên Elite Trọn Đời, Hội Viên phải đáp ứng Tiêu Chí Hạng Thẻ Hội Viên Elite Trọn Đời (4.2.f.) dưới đây, trong quá trình Hội Viên tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. "Năm Đủ Điều Kiện” là năm dương lịch mà trong năm đó, Hội Viên đạt được tư cách Hội Viên Elite (Hội Viên Elite Hạng Bạc, Hội Viên Elite Hạng Vàng, Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim, Hội Viên Elite Hạng Titan hoặc Đại Sứ Elite) bằng cách đạt được Yêu Cầu Tối Thiểu áp dụng cho Hội Viên Elite Hạng Bạc, Hội Viên Elite Hạng Vàng, Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim, Hội Viên Elite Hạng Titan, hoặc Đại Sứ Elite. Năm dương lịch mà Hội Viên đạt được Hội Viên Elite Hạng Bạc, Hội Viên Elite Hạng Vàng, Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim, Hội Viên Elite Hạng Titan, hoặc Đại Sứ Elite, như được mô tả trong đoạn trước, sẽ được tính là một Năm Đủ Điều Kiện, bên cạnh mỗi năm tiếp theo mà Hội Viên đó giữ lại các quyền lợi của Hạng Thẻ Hội Viên Elite. Ví dụ: nếu một Hội Viên đáp ứng Yêu Cầu Tối Thiểu của Elite Hạng Vàng trong Năm Đủ Điều Kiện 2023 bằng cách có được hai mươi lăm (25) Đêm Đủ Điều Kiện và trở thành Hội Viên Elite Hạng Vàng trong thời gian còn lại của năm 2023 và trong cả năm 2024, từng năm 2023 và 2024 sẽ được tính là Năm Đủ Điều Kiện riêng biệt.

 

ii. Công Ty sẽ xác định, theo quyết định riêng của mình, liệu Hội Viên có đáp ứng các yêu cầu để đạt được Hạng Thẻ Hội Viên Elite Trọn Đời hay không. Khi Hội Viên đạt được Hạng Thẻ Hội Viên Elite Trọn Đời như được mô tả trong 4.2.b, Hội Viên sẽ không cần đáp ứng Yêu Cầu Tối Thiểu áp dụng cho Hạng Elite trong bất kỳ Năm Đủ Điều Kiện nào tiếp theo để tiếp tục là Hội Viên Elite trừ khi Tài Khoản Hội Viên Elite bị hủy.

 

iii. Hạng Thẻ Hội Viên Elite Trọn Đời chỉ trao cho Hội Viên có Hạng Thẻ Hội Viên Elite Hạng Bạc, Hội Viên Elite Hạng Vàng, Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim, hoặc Hội Viên Elite Hạng Titan và quyền lợi được bảo vệ khỏi việc bị mất Điểm Thưởng ngay cả khi Hội Viên Elite Trọn Đời không còn hoạt động. Công Ty sẽ không bị cản trở trong việc thực hiện đình chỉ Hạng Thẻ Hội Viên Elite Trọn Đời hoặc hủy Tài Khoản của Hội Viên. Hội Viên Elite Trọn Đời sẽ nhận được các quyền lợi của Hội Viên Elite Hạng Bạc, Hạng Vàng, Hạng Bạch Kim, hoặc Hạng Titan, và các quyền lợi này có thể thay đổi vào từng thời điểm như được quy định tại mục 4.1.

 

4.2.f. Tiêu Chí Hạng Thẻ Hội Viên Elite Trọn Đời. Hội Viên có thể đạt được Hạng Thẻ Hội Viên Elite Trọn Đời thông qua các tiêu chí sau:

 

i. Tiêu Chí Hạng Thẻ Hội Viên Elite Trọn Đời Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết:

 

• Hội Viên Elite Hạng Bạc Trọn Đời: 250 Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện + 5 Năm Hội Viên Elite Hạng Bạc trở lên

 

• Hội Viên Elite Hạng Vàng Trọn Đời: 400 Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện + 7 Năm có Hạng Thẻ Hội Viên Elite Hạng Vàng trở lên

 

• Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim Trọn Đời: 600 Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện + 10 Năm có Hạng Thẻ Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim trở lên

 

ii. Việc đạt hạng thẻ Hội Viên Elite Hạng Titan Trọn Đời (trước đây đạt được thông qua Tiêu Chí Hạng Thẻ Elite Trọn Đời Chương Trình Ưu Đãi) đã kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018.

 

4.3 Quyền Lợi Hạng Thẻ Hội Viên Elite tại các Thương Hiệu Tham Gia

 

4.3.a. Quyền Lợi Hạng Thẻ Hội Viên Elite Hạng Bạc Marriott Bonvoy.Các Hội Viên Elite Hạng Bạc trở lên có đủ điều kiện để nhận các quyền lợi sau đây:

 

i. Ưu Đãi 10% Điểm Thưởng.Ưu đãi điểm thưởng có thể khác nhau tuỳ theo cấp độ tư cách Hội Viên Elite và được tính dựa trên Điểm Thưởng cơ bản kiếm được trong thời gian lưu trú.Ưu đãi điểm thưởng áp dụng đối với Hội Viên Elite tại tất cả các Thương Hiệu Tham Gia trừ khi có ghi chú khác trong Điều 1.2.a.

 

ii. Ưu Tiên Trả Phòng Trễ.Dựa trên tình trạng phòng trống.Vui lòng gọi cho quầy lễ tân vào buổi sáng ngày trả phòng và cho họ biết thời gian rời đi dự kiến của quý khách.Có sẵn tại tất cả các Thương Hiệu Tham Gia ngoại trừ Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, và Ritz-Carlton Reserve.

 

iii. Đặt Phòng Có Đảm Bảo Tối Đa. Để đủ điều kiện, Hội Viên phải cung cấp Mã Số Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết và số thẻ tín dụng hợp lệ khi đặt phòng. Nếu không thể thực hiện việc đặt phòng, những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình đó sẽ thanh toán chỗ ở tương đương gần cơ sở lưu trú cho Hội Viên Elite vào đêm đó và sẽ bồi thường cho Hội Viên vì sự bất tiện này. Những Cơ Sở Lưu Trú Là Thành Viên Của Chương Trình phải mở cửa và hoạt động để có thể áp dụng quyền lợi/​bồi thường Đặt Phòng Có Đảm Bảo Tối Đa. Tại The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, và St. Regis Hotels, Đặt Phòng Có Đảm Bảo Tối Đa chỉ áp dụng cho Hội Viên Elite Hạng Titan và Đại Sứ Elite. Các thương hiệu sau cung cấp quyền lợi Đặt Phòng Có Đảm Bảo Tối Đa: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection Hotels, Renaissance Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield by Marriott, AC Hotels, Aloft Hotels, Moxy Hotels, City Express, Four Points Express, Residence Inn, TownePlace Suites and Element. Đặt Phòng Có Đảm Bảo Tối Đa không được cung cấp tại các thương hiệu sau: Design Hotels, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, hoặc The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Căn cứ vào điều 4.1.c. nếu một Hội Viên Elite đã có xác nhận đặt phòng, nhưng khi đến nơi thì bị thông báo phải chuyển đổi cơ sở lưu trú thì Các Cơ Sở Lưu Trú Là Thành Viên Của Chương Trình sẽ thanh toán tại chỗ khoản bồi thường Đặt Phòng Có Đảm Bảo Tối Đa đó đúng vào ngày khách đặt phòng theo Thể Lệ Chương Trình. Nếu một Hội Viên Elite nhận được khoản bồi thường Đặt Phòng Có Đảm Bảo Tối Đa thì Hội Viên Elite đó sẽ không đủ điều kiện để nhận thêm khoản bồi thường Bảo Đảm Quyền Lợi Elite.

 

 

Đặt Phòng Có Đảm Bảo Tối Đa

 

Thương Hiệu Tham Gia

 

Khoản bồi thường cho khách*

 

EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels 200 đô la Mỹ và 90.000 Điểm Thưởng cho tất cả Hội Viên Elite
Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, Residence Inn, TownePlace Suites, Element 100 đô la Mỹ cho tất cả Hội Viên Elite, ngoại trừ các Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim, Hội Viên Elite Hạng Titan và Đại Sứ Elite sẽ được nhận 100 USD và 90.000 Điểm Thưởng
City Express, Four Points Express 50 USD cho tất cả Hội Viên Elite, tuy nhiên, các Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim, Hội Viên Elite Hạng Titan và Đại Sứ Elite sẽ được nhận 50 USD và 45.000 Điểm Thưởng
The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis 200 đô la Mỹ và 140.000 Điểm Thưởng cho Hội Viên Elite Hạng Titan và Đại Sứ Elite

* Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ thanh toán số tiền tương đương bằng nội tệ của họ.

 

iv. Cửa Hàng Quà Tặng Giảm Giá 10% cho hàng hóa bán lẻ. Quần áo, quà tặng & đồ lưu niệm, hàng in ấn & biểu tượng, đồ trang sức & phụ kiện, sản phẩm chăm sóc da mặt & cơ thể.Giảm Giá Cửa Hàng Quà Tặng được mở rộng áp dụng tại các cửa hàng quà tặng tham gia do Marriott điều hành.Các Thương Hiệu Tham Gia bao gồm: St. Regis, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Protea Hotels và Moxy Hotels.Tại các khách sạn The Ritz-Carlton và EDITION, chỉ áp dụng giảm giá mười phần trăm (10%) cho hàng hóa có thương hiệu, không bao gồm đồ lặt vặt, mua tại các Cửa Hàng Quà Tặng tại khuôn viên bất động sản.Hội Viên phải xuất trình thẻ Tài Khoản Hội Viên (thẻ vật lý hoặc thẻ di động) để được giảm giá.

 

Giảm Giá Cửa Hàng Quà Tặng không được cung cấp tại các thương hiệu sau: Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Fairfield, AC Hotels, Aloft, City Express, Four Points Express, Residence Inn, TownePlace Suites, Element, Apartments by Marriott Bonvoy, Design Hotels™, và Ritz-Carlton Reserve.

 

4.3.b. Quyền Lợi Hạng Thẻ Hội Viên Elite Hạng Vàng Marriott Bonvoy.Ngoài tất cả các quyền lợi mà Hội Viên Elite Hạng Bạc nhận được, Hội Viên Elite Hạng Vàng trở lên sẽ đủ điều kiện nhận các quyền lợi sau:

 

i. Ưu Đãi 25% Điểm Thưởng. Điểm Thưởng Ưu Đãi khác nhau tùy theo cấp độ tư cách Hội Viên Elite và được tính dựa trên Điểm Thưởng cơ bản tích luỹ được trong thời gian lưu trú. Điểm Thưởng Ưu Đãi áp dụng cho Hội Viên Elite tại tất cả các Thương Hiệu Tham Gia trừ khi có ghi chú khác trong Phần 1.2.a.

 

ii. ​Quà Tặng Điểm Thưởng Chào Mừng Hội Viên Elite (thay đổi tùy theo Thương Hiệu Tham Gia). ​Hội Viên Elite Hạng Vàng nhận được một phần Quà Tặng Điểm Thưởng Chào Mừng Hội Viên Elite vào một đợt Lưu Trú trong một hoặc nhiều đêm liên tiếp như được mô tả trong 2.1.d, ngay cả khi họ nhận phòng và trả phòng tại cùng một Cơ Sở Lưu Trú Là Thành Viên Của Chương Trình trong vòng 24 giờ. Những Hội Viên chỉ định ưu tiên tích thưởng bằng Dặm Bay sẽ cần phải thực hiện chuyển phần Quà Tặng Điểm Chào Mừng Hội Viên Elite thành Dặm Bay như được mô tả tại mục 2.3. City Express không cung cấp Quà Tặng Điểm Chào Mừng Hội Viên Elite.

 

 

TẶNG ĐIỂM THƯỞNG CHÀO MỪNG HỘI VIÊN ELITE DÀNH CHO HỘI VIÊN ELITE HẠNG VÀNG

 

 

Thương Hiệu Tham Gia

 

Quà Tặng Điểm Thưởng Chào Mừng Hội Viên Elite     
The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Design Hotels, Renaissance Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Homes & Villas by Marriott Bonvoy. 500 điểm thưởng/kỳ lưu trú
Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, Four Points Express, Residence Inn, TownePlace Suites, Element 250 điểm thưởng/kỳ lưu trú

 

iii. Trả Phòng Trễ Trước 2 Giờ Chiều.Quyền lợi này tuỳ thuộc vào tình trạng phòng trống.Hội Viên phải gọi cho quầy lễ tân vào buổi sáng của ngày trả phòng và yêu cầu trả phòng trễ trước 2 giờ chiều.Quyền lợi này được cung cấp tại tất cả các Thương Hiệu Tham Gia ngoại trừ tại Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, và Ritz-Carlton Reserve.

 

iv. Nâng Hạng Phòng Cao Cấp Miễn Phí dành cho Hội Viên Elite Hạng Vàng. Quyền lợi này được cung cấp tùy vào tình trạng phòng trống vào ngày đến và áp dụng cho phòng của một Hội Viên mà không tính thêm phí. Phòng cao cấp có thể bao gồm phòng có hướng theo yêu cầu, phòng trên tầng cao, phòng góc, phòng có tiện nghi đặc biệt, phòng trên Tầng Phục Vụ Đặc Biệt. Tại The Ritz-Carlton, các phòng với đặc quyền sử dụng Club trực tiếp không áp dụng quyền lợi này. Nâng hạng phòng sẽ tùy thuộc vào tình trạng phòng trống và được xác định bởi từng cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình. Nâng Cấp Hạng Phòng Nâng Cao Miễn Phí dành cho Hội Viên Elite Hạng Vàng luôn có tại tất cả các Thương Hiệu Tham Gia ngoại trừ Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, Residence Club thuộc Luxury Collection, Scottsdale, và Ritz-Carlton Reserve.

 

v. Truy Cập Internet Nâng Cao Miễn Phí. Trừ khi có ghi chú khác trong Mục 1.3.c., Hội Viên Elite Hạng Vàng trở lên nhận được Truy Cập Internet Nâng Cao Miễn Phí cho một phòng khách sạn khi ở tại một cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình.Quyền lợi này không áp dụng cho các phòng hội họp.

 

4.3.c. Quyền lợi Hội Viên Elite Hạng Titan Của Marriott Bonvoy.  Ngoài tất cả các quyền lợi mà Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim nhận được, Hội Viên Elite Hạng Titan trở lên được hưởng các quyền lợi sau:

 

i. Ưu Đãi 50% Điểm Thưởng.  Điểm Thưởng Ưu Đãi khác nhau tùy theo cấp độ Hạng Thẻ Hội Viên Elite và được tính dựa trên Điểm Thưởng cơ bản tích luỹ được trong thời gian lưu trú. Điểm Thưởng Ưu Đãi áp dụng cho Hội Viên Elite tại tất cả các Thương Hiệu Tham Gia trừ khi có ghi chú khác trong Phần 1.2.a.

 

ii. Nâng Hạng Phòng Cao Cấp Miễn Phí dành cho Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim. Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim trở lên được nâng hạng phòng miễn phí lên phòng có sẵn tốt nhất, tùy vào tình trạng phòng trống vào ngày khách đến, trong suốt thời gian lưu trú. Nâng cấp miễn phí bao gồm phòng suite, phòng có hướng theo yêu cầu, phòng trên tầng cao, phòng ở góc, phòng có tiện nghi đặc biệt hoặc phòng trên các Tầng Phục Vụ Đặc Biệt.Tại The Ritz-Carlton, các phòng suite chỉ áp dụng cho Hội Viên Elite Hạng Titan và Đại Sứ Elite và không bao gồm các phòng có đặc quyền sử dụng Club trực tiếp.Nâng Hạng Phòng Cao Cấp sẽ tùy thuộc vào tình trạng phòng trống và được xác định bởi từng cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình.Nâng Hạng Phòng Cao Cấp Miễn Phí dành cho Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim trở lên luôn có sẵn tại tất cả các Thương Hiệu Tham Gia ngoại trừ tại Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, và Ritz-Carlton Reserve.

 

iii. Quà Tặng Chào Mừng Hội Viên Elite. Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim trở lên nhận được một Quà Tặng Chào Mừng Hội Viên Elite (theo lựa chọn của mình nếu có nhiều lựa chọn được cung cấp) đối với một kỳ Lưu Trú diễn ra trong một hoặc nhiều đêm liên tiếp như được mô tả trong 2.1.d, ngay cả khi họ nhận phòng và trả phòng tại cùng một Cơ Sở Lưu Trú Là Thành Viên Của Chương Trình trong vòng 24 giờ. Quà Tặng Chào Mừng Hội Viên Elite dành cho Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim trở lên không bao gồm Quà Tặng Điểm Thưởng Chào Mừng Hội Viên Elite - chỉ dành cho Hội Viên Elite Hạng Vàng (xem 4.3.b). Các Hội Viên chọn hoặc nhận Quà Tặng Điểm Thưởng Chào Mừng Hội Viên Elite của mình và Hội Viên đã chỉ định ưu tiên tích thưởng bằng Dặm Bay sẽ phải thực hiện chuyển phần Quà Tặng Điểm Thưởng Chào Mừng Hội Viên Elite thành Dặm Bay như mô tả tại mục 2.3. Nếu Quà Tặng Chào Mừng Hội Viên Elite không được cung cấp tại thời điểm khách đến, Hội Viên sẽ được bồi thường (xem bên dưới). City Express không cung cấp Quà Tặng Chào Mừng Hội Viên Elite cho các Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim trở lên, ngoại trừ tại các địa điểm tại City Centro. Các lựa chọn có thể khác nhau tùy theo Thương Hiệu Tham Gia:

 

 

QUÀ TẶNG CHÀO MỪNG HỘI VIÊN ELITE DÀNH CHO HỘI VIÊN ELITE HẠNG BẠCH KIM TRỞ LÊN

 

 

Thương Hiệu Tham Gia

 

Quà Tặng Chào Mừng Hội Viên Elite Khoản bồi thường cho khách*
JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection, Renaissance Hotels

Tại Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu: 1.000 Điểm Thưởng/Kỳ Lưu Trú hoặc Phần Thưởng 10 USD cho thức ăn và đồ uống (“F&B”) cho một kỳ Lưu Trú

Tại Châu Á, Úc, Pacific Islands, Caribbean, Mexico, Trung Mỹ, Nam Mỹ, Trung Đông, và Châu Phi: 1.000 Điểm Thưởng/Kỳ Lưu Trú hoặc ưu đãi F&B cho một kỳ Lưu Trú

CHỈ ÁP DỤNG VỚI KHU NGHỈ DƯỠNG:
Hoa Kỳ, Canada, châu Âu: 1.000 Điểm Thưởng/Kỳ Lưu Trú hoặc tặng bữa sáng tại nhà hàng mỗi đêm lưu trú cho Hội Viên +1

Tại châu Á, Úc, Pacific Islands, Caribbean, Mexico, Trung Mỹ, Nam Mỹ, Trung Đông, và châu Phi: 1.000 Điểm Thưởng/Kỳ Lưu Trú hoặc ưu đãi F&B cho một kỳ Lưu Trú hoặc bữa sáng tại nhà hàng cho mỗi đêm Lưu Trú cho Hội Viên +1

100 đô la Mỹ
Gaylord Hotels 1.000 Điểm Thưởng/Kỳ Lưu Trú hoặc Phần Thưởng 10 USD F&B cho một kỳ Lưu Trú 100 đô la Mỹ
St. Regis, The Luxury Collection, W Hotels, Sheraton, Le Méridien, Westin, Tribute Portfolio 1.000 điểm thưởng/kỳ lưu trú hoặc tiện nghi F&B cho mỗi kỳ lưu trú hoặc bữa sáng tại nhà hàng với mỗi đêm lưu trú cho Hội Viên +1 (bao gồm các khu nghỉ dưỡng) 100 đô la Mỹ
The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Design HotelsTM, Apartments by Marriott Bonvoy, Homes & Villas by Marriott Bonvoy. 1.000 điểm thưởng mỗi kỳ lưu trú N/A
Courtyard

Tại Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu: 500 điểm thưởng/kỳ lưu trú hoặc Phần Thưởng 10 USD F&B cho mỗi đêm Lưu Trú cho Hội Viên +1**

 

Tại Châu Á, Úc, Pacific Islands, Caribbean, Mexico, Trung Mỹ, Nam Mỹ, Trung Đông, và Châu Phi: Các cơ sở lưu trú không có lounge- 500 điểm thưởng/kỳ lưu trú hoặc ưu đãi F&B cho một kỳ Lưu Trú hoặc Phần Thưởng 10 USD F&B cho mỗi đêm Lưu Trú cho Hội Viên +1**

 

Các cơ sở lưu trú có Lounge - 500 điểm thưởng/kỳ lưu trú và bữa sáng tại Lounge - nếu Lounge đóng cửa, bữa sáng tại nhà hàng cho mỗi đêm Lưu Trú cho Hội Viên +1

50 đô la Mỹ
AC Hotels, Moxy Hotels

Tại Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu: 500 điểm thưởng/kỳ lưu trú hoặc Phần Thưởng 10 USD F&B cho mỗi đêm Lưu Trú cho Hội Viên +1**

 

Tại Châu Á, Úc, Pacific Islands, Caribbean, Mexico, Trung Mỹ, Nam Mỹ, Trung Đông, và Châu Phi: 500 Điểm Thưởng/kỳ lưu trú hoặc tiện nghi F&B/kỳ lưu trú hoặc Phần Thưởng 10 USD F&B cho mỗi đêm Lưu Trú cho Hội Viên +1**

AC Hotels:      

50 đô la Mỹ

Moxy Hotels:  

25 đô la Mỹ

SpringHill Suites, Fairfield, Residence Inn, TownePlace Suites

500 điểm thưởng/​kỳ lưu trú hoặc tiện nghi F&B cho mỗi kỳ lưu trú

SpringHill Suites, Residence Inn:

50 đô la Mỹ

Fairfield, TownePlace Suites:

25 đô la Mỹ

Four Points, Aloft 500 điểm thưởng/​kỳ lưu trú hoặc tiện nghi F&B với mỗi kỳ lưu trú hoặc bữa sáng tại nhà hàng với mỗi đêm lưu trú cho Hội Viên +1

Four Points:

50 đô la Mỹ

Aloft: 25 đô la Mỹ
Protea Hotels, Four Points Express 500 điểm thưởng hoặc bữa sáng tại nhà hàng cho Hội Viên +1 Protea: 50 đô la Mỹ
Four Points Express: 25 đô la Mỹ
City Express – chỉ các địa điểm của City Centro Bữa sáng tại nhà hàng đối với mỗi đêm lưu trú dành cho Hội Viên +1 25 đô la Mỹ
Element

500 điểm thưởng/​kỳ lưu trú hoặc tiện nghi F&B cho mỗi kỳ lưu trú

 

 

* Các địa điểm nghỉ dưỡng tham gia chương trình bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ thanh toán số tiền tương đương bằng nội tệ.**Phiếu quà tặng F&B trị giá $10 USD cho mỗi đêm lưu trú của Hội Viên. Một phiếu quà tặng F&B trị giá $10 USD cho mỗi đêm lưu trú sẽ được cung cấp thêm cho một (1) khách ở cùng phòng với Hội Viên. Phiếu quà tặng $10 USD cho mỗi đêm lưu trú sẽ không được tích lũy trong thời gian lưu trú. Ví dụ: Hội Viên không sử dụng quà tặng $10 USD vào một ngày sẽ không nhận được quà tặng $20 USD để sử dụng vào ngày hôm sau.

 

iv. Đảm Bảo Quyền Sử Dụng Lounge​. Hội Viên cộng với một khách lưu trú cùng phòng được quyền sử dụng Lounge Concierge/​Executive/​Club/​Signature Club/​M Club (gọi chung là “Lounge” hoặc “Quyền Sử Dụng Lounge”) trong giờ hoạt động bình thường tại JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, và Renaissance Hotels. Các cơ sở lưu trú nghỉ dưỡng tại JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection và Renaissance Hotels không có trong danh sách quyền lợi trên. Tại các cơ sở lưu trú của Delta Hotels không có Signature Club Lounge, Hội Viên sẽ nhận được Quyền Sử Dụng Elite Pantry như một quyền lợi thay thế. Quyền Sử Dụng Lounge tại các cơ sở lưu trú Courtyard có Lounge được cung cấp ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và Canada. Quyền lợi này không được áp dụng khi bữa sáng đã được bao gồm trong giá phòng hoặc thương hiệu tham gia cung cấp một phương án thay thế được chấp thuận. Phụ phí có thể áp dụng cho Quyền Sử Dụng Lounge khi số lượng khách lớn hơn Hội Viên cộng với một người đi kèm (bao gồm cả trẻ em). Các tiện nghi tại Lounge có thể bao gồm đồ ăn nhẹ và bữa sáng truyền thống kiểu Âu hàng ngày. Quyền Sử Dụng Lounge không được cung cấp tại các thương hiệu sau: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, Design Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy Hotels, City Express, Four Points Express, Residence Inn, TownePlace Suites, Element, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, and at The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Quyền lợi này chỉ áp dụng cho một (1) phòng dành cho khách lưu trú mà Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim đang lưu trú.

 

A. Tại Hoa Kỳ và Canada: Khi Lounge của Cơ Sở Lưu Trú Tham Gia Chương Trình đóng cửa, hoặc cơ sở lưu trú không có Lounge hoặc phương án thay thế được chấp thuận, khách sạn sẽ cung cấp bữa sáng truyền thống kiểu Tây hàng ngày tại nhà hàng cho Hội Viên cùng với một (1) khách, hoặc Hội Viên có thể chọn nhận 750 Điểm Thưởng cho mỗi đêm Lưu Trú. Tại Châu Âu: Những Cơ Sở Lưu Trú Tham Gia Chương Trình không có Lounge hoặc phương án thay thế được chấp thuận, cung cấp bữa sáng hàng ngày tại nhà hàng cho Hội Viên cộng với một (1) khách, hoặc Hội Viên có thể chọn nhận 750 Điểm Thưởng cho mỗi đêm Lưu Trú. Quyền lợi này áp dụng cho các thương hiệu sau (không bao gồm các cơ sở lưu trú nghỉ dưỡng): JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection, and Renaissance Hotels. Quyền lợi này không được áp dụng khi bữa sáng đã được bao gồm trong giá phòng hoặc thương hiệu tham gia cung cấp một phương án thay thế được chấp thuận như mô tả ở trên. Cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, các cơ sở lưu trú sau ở Hoa Kỳ không cung cấp bữa sáng truyền thống kiểu Tây miễn phí trong nhà hàng của khách sạn trong trường hợp Lounge đóng cửa nhưng có cung cấp 1.000 Điểm Thưởng thay cho bữa sáng.Các cơ sở lưu trú này bao gồm:

 

• The Algonquin Hotel Times Square, Autograph Collection

• Boston Marriott Copley Place

• Boston Marriott Long Wharf

• Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile

• JW Marriott Essex House New York City

• JW Marriott New Orleans

• JW Marriott San Francisco Union Square

• JW Marriott Washington, DC

• The Lexington Hotel, Autograph Collection

• Monterey Marriott

• New York Marriott Marquis®

• Philadelphia Marriott Downtown

• Renaissance Boston Waterfront Hotel

• Renaissance Chicago Downtown Hotel

• Renaissance Los Angeles Airport Hotel

• Renaissance New York Midtown Hotel

• Renaissance New York Times Square Hotel

• Marriott Marquis San Diego Marina

 

B. Tại các cơ sở lưu trú Courtyard có Lounge, bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và Canada, bữa sáng được nhà hàng cung cấp khi Lounge đóng cửa.

 

C. Căn cứ vào mục 4.1.c., nếu Quyền Ra Vào Lounge (hoặc các phương án thay thế hoặc ngoại lệ như đã nêu ở trên) không khả dụng, Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim sẽ được bồi thường 100 đô la Mỹ cho sự bất tiện này. Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ thanh toán số tiền tương đương bằng nội tệ. Quyền lợi đảm bảo này được cung cấp tại các thương hiệu sau: JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection Hotels and Renaissance Hotels.

 

 

ĐẢM BẢO QUYỀN RA VÀO LOUNGE

 

 

Thương Hiệu Tham Gia

 

Ưu đãi Lounge Khoản bồi thường cho khách*
JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection, Renaissance Hotels

(Không bao gồm các khu nghỉ dưỡng)
Hoa Kỳ và Canada: Nếu Lounge đóng cửa hoặc cơ sở lưu trú không có Lounge, hoặc không có phương án thay thế được chấp thuận, cơ sở lưu trú sẽ cung cấp bữa sáng truyền thống kiểu Tây hàng ngày tại nhà hàng cho Hội Viên +1 hoặc Hội Viên có thể chọn nhận 750 Điểm Thưởng cho mỗi đêm Lưu Trú

Châu Âu: Các cơ sở lưu trú không có Lounge, hoặc phương án thay thế được chấp thuận, cung cấp bữa sáng hàng ngày tại nhà hàng cho Hội Viên +1 hoặc Hội Viên có thể chọn nhận 750 Điểm Thưởng cho mỗi đêm Lưu Trú
Trên toàn cầu: 100 đô la Mỹ nếu không cung cấp cho Hội Viên bữa sáng truyền thống kiểu Tây hoặc phương án thay thế bữa sáng truyền thống kiểu Tây

Courtyard

(Có Lounge, bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và Canada)

Nếu Lounge đóng cửa, cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình sẽ cung cấp bữa sáng tại nhà hàng N/A

Sheraton, Le Méridien, Westin

(Bao gồm khu nghỉ dưỡng)

Không có phương án thay thế khi Lounge đóng cửa N/A

* Các địa điểm nghỉ dưỡng tham gia chương trình bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ thanh toán số tiền tương đương bằng nội tệ.

 

v. Trả Phòng Trễ Trước 4 Giờ Chiều​. Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim trở lên có thể trả phòng trễ nhất là 4 giờ chiều theo giờ địa phương tại Cơ Sở Lưu Trú Tham Gia Chương Trình. Các Hội Viên có thể yêu cầu trả phòng trễ khi đặt phòng thông qua hệ thống đặt phòng trung tâm, khi nhận phòng, qua ứng dụng di động (nếu có) hoặc bất kỳ lúc nào trong thời gian lưu trú. Tại Apartments by Marriott Bonvoy, Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim trở lên được đảm bảo trả phòng trễ trước 2 giờ chiều theo giờ địa phương và có thể yêu cầu trả phòng trễ nhất là 4 giờ chiều theo giờ địa phương tùy vào tình trạng phòng trống. Quyền lợi này được đảm bảo tại tất cả các Cơ Sở Lưu Trú Tham Gia, ngoại trừ tại khu nghỉ dưỡng, khách sạn hội nghị và Design Hotels, tuỳ thuộc vào tình trạng phòng trống. Quyền lợi này không áp dụng với Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, và Ritz-Carlton Reserve.

 

 

 

vi. Lợi Ích Chọn Thưởng Hàng NămKhi Đạt 50 Đêm. Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim trở lên đã đạt được năm mươi (50) Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite trong một năm dương lịch (“Thời Hạn Đủ Điều Kiện”) đủ điều kiện để nhận một (1) quyền lợi bổ sung (“Lợi Ích Chọn Thưởng Hàng Năm Khi Đạt 50 Đêm ”) từ danh sách các quyền lợi có sẵn trên choice-benefit.marriott.com và được thể hiện bên dưới:

 

Lợi Ích Chọn Thưởng Hàng Năm Khi Đạt 50 Đêm Cho Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim

 

Quà Tặng Năm (5) Đêm Nghỉ Suite

Giảm 40% giá giường

Quyên Góp Từ Thiện 100 Đô La Mỹ.

Quà tặng Hạng thẻ Hội Viên Elite Hạng Bạc cho một người bạn hoặc người thân

Năm (5) Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite

 

Danh sách các Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm Khi Đạt 50 Đêm trên choice-benefit.marriott.com có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Hội Viên Đủ Điều Kiện phải chọn Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm bằng cách truy cập vào choice-benefit.marriott.com trước 11:59 tối giờ miền Đông Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 1 của năm sau Thời Hạn Đủ Điều Kiện hiện hành. Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm có thể không được thực hiện thông qua Bộ Phận Hỗ Trợ Hội Viên. Tất cả các lựa chọn Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm Khi Đạt 50 Đêm là quyết định cuối cùng và không thể thay đổi sau khi được thực hiện. Trong trường hợp Hội Viên đủ điều kiện không chọn được Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm Khi Đạt 50 Đêm trước 11:59 tối giờ miền Đông Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 1 của năm sau Thời Hạn Đủ Điều Kiện hiện hành, Hội Viên Elite này sẽ nhận được Quà Tặng Năm (5) Đêm Nghỉ Phòng Suite™ ("Các Quà Tặng Đêm Nghỉ Phòng Suite", gọi riêng là "Quà Tặng Đêm Nghỉ Phòng Suite") thay cho Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm Khi Đạt 50 Đêm.

 

A. Suite Night Awards. XIN LƯU Ý:​ Bắt đầu từ đầu năm 2024, Suite Night Awards sẽ được gọi là Nightly Upgrade Awards. Suite Night Awards có thể được đổi để nâng hạng có thể xác nhận trước cho các Phòng Premium hoặc phòng suite chọn lọc trên cơ sở mỗi phòng, mỗi đêm, tùy vào tình trạng phòng trống cũng như các điều khoản và điều kiện áp dụng được nêu bên dưới đối với Suite Night Awards:

 

(1) Quà Tặng Đêm Suite hết hạn vào ngày 31 tháng 12 của năm tiếp theo năm quý khách nhận được quà tặng. Ví dụ: nếu đạt được 50 hoặc 75 Đêm Đủ Điều Kiện vào năm 2023 và Hội Viên lựa chọn 5 Quà Tặng Đêm Suite làm Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm thì 5 Quà Tặng Đêm Suite sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2024.

 

(2) Quà Tặng Đêm Suite chỉ có thể được sử dụng cho các đợt lưu trú thanh toán đủ điều kiện của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết cũng như Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng.

 

(3) Một Hội Viên có thể yêu cầu sử dụng Quà Tặng Đêm Suite của mình trên các trang web của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết hoặc bằng cách gọi tới Trung Tâm Gắn Kết Khách Hàng.

 

(4)  Suite Night Awards chỉ có thể được sử dụng cho Phòng Premium và phòng suite theo chỉ định của Cơ Sở Lưu Trú Tham Gia Chương Trình. Một số loại phòng suite có thể không được sử dụng với Suite Night Awards.

 

(5) Việc sử dụng Suite Night Awards tùy thuộc vào tình trạng phòng trống của phòng suite hoặc Phòng Premium được yêu cầu. Việc kiểm tra tình trạng phòng trống bắt đầu năm (5) ngày trước khi khách đến.• Nếu tình trạng phòng trống không được xác nhận năm (5) ngày trước khi khách đến, tình trạng phòng trống sẽ được kiểm tra mỗi ngày trước khi khách đến cho đến 2 giờ chiều một ngày trước khi khách đến, theo giờ địa phương của Cơ Sở Lưu Trú Tham Gia Chương Trình.• Nếu tại thời Điểm Thưởng đó, Suite Night Awards không thể được xác nhận thì Suite Night Awards sẽ được ghi có trở lại tài khoản của Hội Viên nếu chúng chưa hết hạn. Bắt đầu từ đầu năm 2024, việc kiểm tra tình trạng phòng trống sẽ bắt đầu ba (3) ngày trước khi khách đến và nếu không được xác nhận vào thời điểm đó, tình trạng phòng trống sẽ tiếp tục được kiểm tra mỗi ngày cho đến 2 giờ chiều theo giờ địa phương của Cơ Sở Lưu Trú Tham Gia Chương Trình một (1) ngày trước khi khách đến.

 

(6) Các Suite Night Award chỉ có thể được sử dụng khi trong Tài Khoản của Hội Viên có số đêm thưởng đủ để áp dụng cho mỗi đêm trong khoảng thời gian đặt phòng. Cần một Suite Night Award cho mỗi phòng mỗi đêm.

 

(7) Suite Night Award được yêu cầu cho mỗi đêm lưu trú bao gồm bất kỳ đêm nào có thể được chỉ định là "miễn phí".

 

(8) Các Suite Night Award không thể được chuyển nhượng hoặc tặng cho như một món quà hoặc được sử dụng như một phần của một lần đặt nhiều phòng; tuy nhiên, Hội Viên có thể sử dụng Suite Night Award để đặt thêm phòng đơn trong thời gian lưu trú của mình, miễn là Hội Viên có mặt trong kỳ lưu trú và các phòng khác được đặt dưới tên Hội Viên.

 

(9) Các Hội Viên đặt các phòng riêng biệt cho các đêm liên tiếp trước đó hoặc theo sau đặt phòng Suite Night Award đã được xác nhận sẽ phải đổi sang loại phòng đã xác nhận vào (các) đêm không sử dụng Suite Night Award.

 

(10) Nếu Cơ Sở Lưu Trú Tham Gia cung cấp nhiều lựa chọn phòng cho Suite Night Award, sau khi (các) lựa chọn phòng suite/​phòng premium được chọn, lựa chọn có thể được thay đổi cho đến 2 giờ chiều trước khi khách đến một ngày theo giờ địa phương của Cơ Sở Lưu Trú Tham Gia, miễn là Suite Night Award chưa được xác nhận.

 

(11) Suite Night Award có các chính sách yêu cầu, đặt phòng, hủy bỏ và sửa đổi là một phần bổ sung – nhưng hoàn toàn tách biệt với – các chính sách đặt phòng, hủy bỏ và sửa đổi đối với các đặt phòng mà quà tặng được áp dụng.

 

(a) Yêu cầu sử dụng Quà Tặng Đêm Suite khi đặt phòng có thể được thực hiện đến 2 giờ chiều của ngày trước khi đến một (1) ngày theo giờ địa phương của cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình.

 

(b) Yêu cầu rút lại việc sử dụng Quà Tặng Đêm Suite chưa được xác nhận có thể được thực hiện đến 2 giờ chiều của ngày trước khi đến một (1) ngày theo giờ địa phương của cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình.

 

(c) Quà Tặng Đêm Suite đã được xác nhận chỉ có thể bị hủy bỏ đến 2 giờ chiều của ngày trước khi đến một (1) ngày theo giờ địa phương của cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình trong trường hợp toàn bộ yêu cầu đặt phòng bị hủy.

 

(d) Sau khi Quà Tặng Đêm Suite được xác nhận, Hội Viên phải hủy toàn bộ yêu cầu đặt phòng để nhận lại tất cả các Quà Tặng Đêm Suite. Việc hủy một Quà Tặng Đêm Suite được xác nhận sau 2 giờ chiều của ngày trước khi đến một (1) ngày theo giờ địa phương của cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình sẽ dẫn đến việc hủy bỏ tất cả các Quà Tặng Đêm Suite áp dụng cho toàn bộ yêu cầu đặt phòng.

 

(e) Các Quà Tặng Đêm Suite không thể áp dụng cho yêu cầu đặt phòng sau khi Hội Viên đã nhận phòng tại cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình.

 

(f) Nếu Hội Viên trả phòng sớm hơn dự định, Quà Tặng Đêm Suite đã xác nhận nhưng chưa sử dụng cho đợt lưu trú đó sẽ bị hủy bỏ.

 

(g) Nếu một Hội Viên muốn kéo dài thời gian lưu trú và có đủ (các) Suite Night Award để chi trả cho phần gia hạn thì Hội Viên đó phải đặt một đơn đặt phòng riêng cho các đêm bổ sung và yêu cầu sử dụng Suite Night Award trên các trang web của Marriott hoặc gọi tới Trung Tâm Gắn Kết Khách Hàng; yêu cầu về Suite Night Award không thể được xử lý tại Cơ Sở Lưu Trú Tham Gia. (5) Việc sử dụng Suite Night Award dựa trên tình trạng phòng trống của phòng suite hoặc phòng Premium được yêu cầu. Việc kiểm tra phòng trống bắt đầu vào năm (5) ngày trước khi bắt đầu đặt phòng riêng và tối đa 2 giờ chiều giờ địa phương của Cơ Sở Lưu Trú Tham Gia (1) ngày trước khi bắt đầu đặt phòng riêng. Bắt đầu từ đầu năm 2024, việc kiểm tra tình trạng phòng trống sẽ bắt đầu ba (3) ngày trước khi khách đến và nếu không được xác nhận vào thời điểm đó, tình trạng phòng trống sẽ tiếp tục được kiểm tra mỗi ngày cho đến 2 giờ chiều theo giờ địa phương của Cơ Sở Lưu Trú Tham Gia Chương Trình một (1) ngày trước khi khách đến. Những Hội Viên đặt phòng riêng cho các đêm liên tiếp trước hoặc sau một đơn đặt phòng đã xác nhận Suite Night Award có thể phải đổi phòng.

 

(12)  Không phải tất cả mọi Cơ Sở Lưu Trú Tham Gia đều tham gia Suite Night Awards. Suite Night Awards không được quy đổi tại các thương hiệu sau: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, The Ritz-Carlton Club, The Ritz-Carlton Residences, EDITION, Protea Hotels, Aloft, City Express, Element, Design Hotels, all-Suite Hotels, Marriott Executive Apartments, All-Inclusive Resorts, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, và tại The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Ngoài ra, Suite Night Awards không thể được quy đổi được tại một số Cơ Sở Lưu Trú Tham Gia nhất định. Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Hội Viên để tham gia Suite Night Award của Cơ Sở Lưu Trú Tham Gia. Bắt đầu từ đầu năm 2024, các thương hiệu The Ritz-Carlton, EDITION, Protea Hotels, Aloft và Element sẽ tham gia vào Suite Night Awards.

 

(13) Suite Night Award sẽ được chuyển vào Tài Khoản Hội Viên trong vòng 48 giờ kể từ khi Hội Viên chọn năm (5) Suite Night Award làm Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm

 

B. Giảm 40% Giá Giường. Giảm Giá 40% Nệm và Khung Lò Xo tại các Thương Hiệu Bán Lẻ Marriott

 

(1) Khi Hội Viên đủ điều kiện (Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim trở lên) chọn Giảm Giá 40% Nệm và Khung Lò Xo làm Lợi Ích Chọn Thưởng Hàng Năm, Hội Viên sẽ nhận được mã khuyến mại có thể được đổi thành ưu đãi 40% cho toàn bộ giá trị bán lẻ có giá trị trên bất kỳ nệm và khung lò xo của Thương Hiệu Bán Lẻ Marriott dưới đây:

 

● The EDITION Bed
● The Ritz-Carlton Bed
● The Luxury Collection Bed
● The St. Regis Bed
● The W Hotels Bed
● The JW Marriott Bed
● The Marriott Bed
● The Sheraton Bed
● The Westin Heavenly® Bed
● The Le Meridien Bed
● The Renaissance Bed
● The Gaylord Hotels Bed
● The Courtyard Bed
● The Four Points Bed
● The Fairfield Bed

 

(2) Mã khuyến mãi Giảm Giá 40% Nệm và Khung Lò Xo tại các Thương Hiệu Bán Lẻ Marriott không được hoàn lại và không được chuyển nhượng.

 

(3) Mã khuyến mãi không được sao chép hoặc bán và không có giá trị quy đổi thành tiền. Trong trường hợp Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết nghi ngờ việc sử dụng hoặc đổi mã khuyến mãi là do nhầm lẫn, gian lận, bất hợp pháp hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện của chương trình Giảm Giá 40% Nệm và Khung Lò Xo tại các Thương Hiệu Bán Lẻ Marriott này hoặc Các Thể Lệ Chương Trình, Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết bảo lưu quyền giữ lại hoặc khấu trừ mã khuyến mãi hoặc phần thưởng tương ứng. Mã khuyến mãi có thể bị chấm dứt hoặc sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không tạo ra bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Mã khuyến mãi sẽ được sử dụng cho mục đích hợp pháp như dự định và tuân theo các điều khoản và điều kiện của chương trình Giảm Giá 40% Nệm và Khung Lò Xo tại các Thương Hiệu Marriott này và Các Thể Lệ Chương Trình. Mã khuyến mãi vô hiệu nếu bị luật cấm. Mã khuyến mại chỉ dành cho một lần mua hàng.

 

(4) Mã khuyến mãi Giảm Giá 40% Nệm và Khung Lò Xo tại các Thương Hiệu Bán Lẻ Marriott không được kết hợp với các ưu đãi khác. Mã khuyến mãi Giảm Giá 40% Nệm và Khung Lò Xo tại các Thương Hiệu Bán Lẻ Marriott chỉ dành cho một lần sử dụng và không có giá trị chuyển nhượng. Chỉ Hội Viên đủ điều kiện đã chọn Lợi Ích Chọn Thưởng Hàng Năm là Giảm Giá 40% Nệm và Khung Lò Xo Thương Hiệu Marriott mới có thể đổi được mã khuyến mãi Giảm Giá 40% Nệm và Khung Lò Xo tại các Thương Hiệu Bán Lẻ Marriott.

 

Để nhận được ưu đãi giảm giá 40% đối với Nệm và Khung Lò Xo từ bất kỳ Thương Hiệu Bán Lẻ Marriott nào tại Hoa Kỳ, hãy gọi (800) 311-0708, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối Múi Giờ Miền Đông và Thứ Bảy và Chủ Nhật từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều Múi Giờ Miền Đông; ở Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, hãy gọi +33 1 41 51 51 53, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối Giờ Chuẩn Trung Âu; ở Châu Á (bên ngoài Trung Quốc đại lục), Úc, Quần đảo Thái Bình Dương, hãy gọi +86 21 6151 4628, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều Giờ Chuẩn Miền Trung; ở Trung Quốc đại lục, gọi +86 400 627 6876, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều Giờ Chuẩn Miền Trung. Vui lòng chuẩn bị sẵn mã khuyến mãi và Mã Số Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim.

 

(6) Trước khi vận chuyển hàng hóa áp dụng, Công Ty có quyền xác minh rằng người đổi mã khuyến mãi Giảm Giá 40% Nệm và Khung Lò Xo tại các Thương Hiệu Bán Lẻ Marriott là Hội Viên đã đạt được Lợi Ích Chọn Thưởng Hàng Năm trước khi vận chuyển hàng hóa áp dụng.

 

(7) Phí vận chuyển không bao gồm trong khuyến mãi và có thể khác nhau tuỳ theo khu vực. Khung giường không được bao gồm và không phụ thuộc vào mã khuyến mãi Giảm Giá 40% Nệm và Khung Lò Xo tại các Thương Hiệu Bán Lẻ Marriott.

 

(8) Mã khuyến mãi Giảm Giá 40% Nệm và Khung Lò Xo tại các Thương Hiệu Bán Lẻ Marriott có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 của năm tiếp theo năm được nhận Lợi Ích Chọn Thưởng Trong Năm.

C. Quyên Góp Từ Thiện 100 Đô La Mỹ. Một Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim đã đạt được năm mươi (50) Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite đủ điều kiện trong năm và một Hội Viên Elite Hạng Titan đã đạt được bảy mươi lăm (75) Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite đủ điều kiện trong năm có thể lựa chọn quyên góp từ thiện 100 đô la Mỹ như là Lợi Ích Chọn Thưởng Hàng Năm và chọn một trong những lựa chọn sau đây:

 

(1) Arne M. Sorenson Hospitality Fund - Khoản đóng góp 100 đô la Mỹ từ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott Bonvoy™ tới Quỹ Hoa Kỳ dành cho Arne M. Sorenson Hospitality Fund không phải là một khoản đóng góp được khấu trừ thuế cho Hội Viên Elite - những người chọn khoản đóng góp này làm Lợi Ích Chọn Thưởng Hàng Năm của mình.Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết không thể chỉ đạo hoặc đảm bảo về cách thức quỹ Arne M. Sorenson Hospitality Fund sẽ sử dụng khoản đóng góp 100 đô la Mỹ đó.Tất cả các khoản đóng góp được chuyển từ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết tới Quỹ Hoa Kỳ dành cho Arne M. Sorenson Hospitality Fund↗.

 

(2) UNICEF, d/b/a "UNICEF USA" – Khoản đóng góp 100 đô la Mỹ từ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott Bonvoy™ tới Quỹ Hoa Kỳ dành cho UNICEF d/b/a "UNICEF USA" không phải là một khoản đóng góp được khấu trừ thuế cho Hội Viên Elite- những người chọn khoản đóng góp này làm Lợi Ích Chọn Thưởng Hàng Năm của mình.Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết không thể chỉ đạo hoặc đảm bảo về cách thức UNICEF USA hoặc UNICEF sẽ sử dụng khoản đóng góp 100 đô la Mỹ đó.Tất cả các khoản đóng góp được chuyển từ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết tới Quỹ Hoa Kỳ dành cho UNICEF↗. UNICEF không quảng bá cho bất kỳ công ty, nhãn hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

 

(3) World Wildlife Fund, Inc. - Khoản đóng góp 100 đô la Mỹ từ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott Bonvoy™ dành cho World Wildlife Fund, Inc không phải là một khoản đóng góp được khấu trừ thuế cho Hội Viên Elite- những người chọn khoản đóng góp này làm Lợi Ích Chọn Thưởng Hàng Năm của mình. Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết không thể chỉ đạo hoặc đảm bảo về cách thức World Wildlife Fund sẽ sử dụng khoản đóng góp 100 đô la Mỹ đó. Tất cả các khoản đóng góp được chuyển từ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết tới World Wildlife Fund. Tên và biểu tượng của World Wildlife Fund được sử dụng dưới sự cho phép của World Wildlife Fund, và trong mọi trường hợp, không tạo thành sự quảng bá, diễn tả hoặc ngụ ý về bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, công ty, ý kiến hoặc vị thế chính trị nào. WWF® và Biểu Tượng Gấu Trúc ©1986 được sở hữu bởi WWF. Đã đăng ký Bản Quyền.

 

D.Quà Tặng Hạng Thẻ Elite 

 

(1) Một Hội Viên đủ điều kiện (Hạng Bạch Kim trở lên) đã đạt được năm mươi (50) Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite trong năm có thể tặng Thẻ Elite Hạng Bạc và Hội Viên đủ điều kiện (Hạng Titan trở lên) đã đạt được bảy mươi lăm (75) Phiếu thưởng Đêm Nghỉ Elite trong năm có thể tặng Thẻ Elite Hạng Vàng.

 

(2) Quyền lợi Quà Tặng Hạng Thẻ Elite chỉ có thể được cung cấp cho Hội Viên chưa đạt được Hạng Thẻ Hội Viên Elite trong Năm Đủ Điều Kiện Đạt Hạng Thẻ hiện tại.

 

(3) Trạng thái Tài Khoản của Hội Viên được tặng Quà Tặng Hạng Thẻ Elite sẽ được nâng cấp trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, kể từ khi có xác nhận lựa chọn của người nhận. Hội Viên đó sẽ giữ Hạng Thẻ Hội Viên Elite trong tối thiểu một năm dương lịch. Ví dụ: nếu một Hội Viên được hưởng quyền lợi của Hội viên Elite Hạng Bạc trong Năm Đủ Điều Kiện Đạt Hạng Thẻ 2023 thì Hội Viên đó sẽ trở thành Hội Viên Elite Hạng Bạc trong thời gian còn lại của năm 2023, trọn vẹn năm 2024 và tháng Một, tháng Hai năm 2025. Hội Viên phải đạt Yêu Cầu Tối Thiểu của Hội Viên Elite Hạng Bạc trong Năm Dương Lịch Đủ Điều Kiện tiếp theo để vẫn là Hội Viên Elite Hạng Bạc trong năm dương lịch tiếp theo hoặc Hội Viên sẽ bị hạ hạng thẻ vào tháng Ba của Năm Dương Lịch Đủ Điều Kiện tiếp theo. Trong ví dụ trên, điều này có nghĩa là để Hội Viên tiếp tục ở Hạng Thẻ Elite Hạng Bạc sau tháng Hai năm 2025, Hội Viên phải đạt được Yêu Cầu Tối Thiểu của một Hội Viên Elite Hạng Bạc trong Năm Đủ Điều Kiện Đạt Hạng Thẻ 2024 để tiếp tục là Hội Viên Elite Hạng Bạc sau tháng Hai của Năm Đủ Điều Kiện Đạt Hạng Thẻ 2025.

 

(4) Trong mọi trường hợp, Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ không cung cấp thông tin chi tiết về Hạng Thẻ Hội Viên hoặc thông tin cá nhân của bất kỳ Hội Viên nào cho Hội Viên cung cấp Quà Tặng quyền lợi hạng thẻ hoặc người nhận của Quà Tặng quyền lợi hạng thẻ quyền lợi hạng thẻ để tạo điều kiện cho Quà Tặng quyền lợi hạng thẻ.

 

(5) Nếu người nhận mong muốn của Quà Tặng quyền lợi hạng thẻ hiện chưa phải là Hội Viên, người nhận quyền lợi mong muốn phải đăng ký trên marriottbonvoy.com/join trước khi Quà Tặng quyền lợi hạng thẻ có thể được cung cấp cho họ.

 

E. Năm Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite

 

(1) Khi Hội Viên đủ điều kiện (Hạng Bạch Kim trở lên) chọn Năm Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite làm Lợi Ích Chọn Thưởng Hàng Năm, năm (5) Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite sẽ được cộng vào Tài Khoản của Hội Viên; Các Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite này được tính vào việc tích luỹ đến Hạng Thẻ Elite và Hạng Thẻ Elite Trọn Đời. Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite và Hạng Thẻ Elite tuân theo Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết trong mục 4.2.b.

 

(2) Năm (5) Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite sẽ được ghi nhận trong Tài Khoản Hội Viên trong vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ khi nhận được xác nhận lựa chọn Lợi Ích Chọn Thưởng Hàng Năm.

 

(3) Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite được trao cho Hội Viên đủ điều kiện (Hạng Bạch Kim trở lên) làm Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm của Hội Viên sẽ được trao trong Năm Dương Lịch Đủ Điều Kiện mà Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite đã được tích luỹ, bất kể thời điểm Hội Viên chọn năm Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite làm Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm. Để tránh thắc mắc, Năm Dương Lịch Đủ Điều Kiện đạt được Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm là Năm Dương Lịch Đủ Điều Kiện mà Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite sẽ được ghi thưởng để đạt được Hạng Thẻ Hội Viên Elite.

 

vii. Đảm Bảo Loại Phòng. Ưu tiên đảm bảo có loại phòng mà quý khách yêu cầu tại các Thương Hiệu Tham Gia được liệt kê dưới đây, khi quý khách là Hội viên Elite đạt đủ điều kiện và có ghi chú các yêu cầu cụ thể trong thông tin đặt phòng (gối, vị trí phòng, giường phụ, cũi, v.v. không được bao gồm trong mục Đảm Bảo). Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim trở lên đặt phòng vào cùng ngày dự định đến cơ sở lưu trú sẽ không đủ điều kiện để nhận quyền lợi Đảm bảo Loại Phòng. Bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, Canada và châu Âu: Các yêu cầu về hút thuốc/​không hút thuốc cũng có thể được ưu tiên, dựa trên tình trạng phòng trống; kích thước giường chính xác có thể khác nhau và chỉ các Hội Viên Elite Hạng Titan và Đại Sứ Elite mới được đảm bảo ưu tiên cho loại giường và phòng theo yêu cầu. Quyền lợi Đảm Bảo Loại Phòng không bao gồm việc nâng cấp phòng. Quyền Lợi Đảm Bảo Loại Phòng không được cung cấp tại The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Design Hotels, và tại The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Quyền Lợi Đảm Bảo Loại Phòng được cung cấp tại các thương hiệu sau: The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, City Express, Four Points Express, Residence Inn, TownePlace Suites và Element.

 

viii.  Căn cứ vào mục 4.1.c. Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim trở lên đủ điều kiện nhận bồi thường quyền lợi Đảm Bảo Loại Phòng tại bất kỳ Thương Hiệu Tham Gia nào được liệt kê ở trên.

 

A. Nếu cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình không thể đáp ứng quyền lợi Đảm Bảo Loại Phòng này, Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim trở lên sẽ được bồi thường (xem dưới đây):

 

QUYỀN LỢI ĐẢM BẢO LOẠI PHÒNG

 

 

Thương Hiệu Tham Gia

 

Khoản bồi thường cho khách*
The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels 100 đô la Mỹ
A.C Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Residence Inn 50 đô la Mỹ
Fairfield, Aloft, Moxy Hotels, City Express, Four Points Express, TownePlace Suites, Element 25 đô la Mỹ

 

* Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình và nằm bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ thanh toán số tiền tương đương bằng nội tệ của họ.

 

ix. Hỗ Trợ Dành Riêng Cho Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim(chỉ Hoa Kỳ và Canada: (800) 228-2100)

 

4.3.d. Quyền lợi Hội Viên Elite Hạng Titan Marriott Bonvoy.  Ngoài tất cả các quyền lợi mà Hội Viên Elite Elite Hạng Bạch Kim nhận được, Hội Viên Elite Titan trở lên được nhận các quyền lợi sau:

 

i. Ưu Đãi 75% Điểm Thưởng.  Điểm Thưởng Ưu Đãi khác nhau tùy theo Hạng thẻ Hội Viên Elite và được tính dựa trên Điểm Thưởng cơ bản tích luỹ được trong thời gian lưu trú. Điểm Thưởng Ưu Đãi áp dụng cho Hội Viên Elite tại tất cả các Thương Hiệu Tham Gia trừ khi có ghi chú khác trong Mục 1.2.a.

 

ii. Đảm Bảo Phòng Trống 48 Giờ. Áp dụng với phòng nghỉ cá nhân của Hội Viên Elite Hạng Titan. Đảm bảo phòng trống cho các yêu cầu đặt phòng từ ít nhất bốn mươi tám (48) giờ trước khi đến và còn phòng ngay cả khi cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình đã được đặt hết miễn là Hội viên đặt phòng trước 3 giờ chiều giờ địa phương, bốn mươi tám (48) giờ trước khi đến, tại tất cả các cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình ngoại trừ các khách sạn nghỉ dưỡng, Marriott Vacation Club Marriott Grand Residence Club, Design Hotels, Ritz-Carlton Reserve, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club properties, và tại The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Đảm Bảo Phòng Trống Bốn Mươi Tám (48) Giờ có thể không khả dụng vào một số ngày giới hạn nhất định (ví dụ: các sự kiện đặc biệt). Không áp dụng với quyền lợi Nâng Hạng Phòng Nâng Cao. Quyền lợi này không được áp dụng đồng thời với việc sử dụng Kỳ Lưu Trú Theo Chương Quy Đổi Phần Thưởng hoặc với bất kỳ giá khuyến mãi hoặc chiết khấu nào. Hội Viên phải thanh toán mức giá hiện hành tại thời điểm đặt phòng và đáp ứng các yêu cầu về thời gian lưu trú. Đối với Apartments by Marriott Bonvoy, Đảm Bảo Phòng Trống 48 Giờ chỉ được áp dụng cho các phòng tiêu chuẩn.Đối với Residence Inn và TownePlace Suites, Đảm Bảo Phòng Trống 48 Giờ chỉ được áp dụng cho các phòng studio.

 

 

 

iii. Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm Khi Đạt 75 Đêm. Hội Viên Elite Hạng Titan đã đạt được bảy mươi lăm (75) Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite trong một năm dương lịch (“Thời Hạn Đủ Điều Kiện”) được nhận một (1) quyền lợi bổ sung (“Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm Khi Đạt 75 Đêm”) từ danh sách quyền lợi có sẵn trên  choice-benefit.marriott.com và được thể hiện bên dưới:

 

Các Lựa Chọn Lợi Ích Chọn Thưởng Hàng Năm Khi Đạt 75 Đêm Cho Hội Viên Elite Hạng Titan:

 

Quà Tặng Năm (5) Đêm Nghỉ Suite
Giảm 40% giá giường
Quyên Góp Từ Thiện 100 Đô La Mỹ.
Quà tặng hạng thẻ Hội Viên Elite Hạng Bạc cho bạn bè hoặc thành viên trong gia đình
Năm (5) Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite
Quà Tặng Một (1) Đêm Nghỉ Miễn Phí

 

Danh sách các Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm Khi Đạt 75 Đêm trên choice-benefit.marriott.com có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Hội Viên Đủ Điều Kiện phải chọn Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm bằng cách truy cập vào choice-benefit.marriott.com trước 11:59 tối giờ miền Đông Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 1 của năm sau Thời Hạn Đủ Điều Kiện hiện hành. Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm có thể không được thực hiện thông qua Bộ Phận Hỗ Trợ Hội Viên. Tất cả các lựa chọn Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm Khi Đạt 75 Đêm Trong Năm là quyết định cuối cùng và không thể thay đổi sau khi được thực hiện. Trong trường hợp Hội Viên hợp lệ không chọn được Quyền Lợi Chọn Thưởng Khi Đạt 75 Đêm Trong Năm trước 11:59 đêm giờ miền Đông Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 1 của năm sau Thời Hạn Đủ Điều Kiện hiện hành, Hội Viên này sẽ nhận được Quà Tặng Năm (5) Đêm Nghỉ Suite làm Quyền Lợi Chọn Thưởng Khi Đạt 75 Đêm Trong Năm.  Các điều khoản & điều kiện cho mỗi tùy chọn Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm Khi Đạt 75 Đêm được liệt kê trong Mục 4.3.c.(vi), ngoại trừ điều sau:

 

A. Một Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí
 

(1) Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí (lên đến 40.000 Điểm Thưởng) phải được đổi cho kỳ lưu trú diễn ra không muộn hơn ngày 31 tháng 12 của năm tiếp theo năm mà quyền lợi bổ sung được chọn (ví dụ: nếu quyền lợi được chọn vào năm 2023, hạn chót đổi quà là ngày 31 tháng 12 năm 2024).

 

(2) Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí sẽ được ghi nhận vào Tài Khoản của Hội Viên Elite Hạng Titan trong vòng hai (2) tuần kể từ khi Hội Viên Elite Hạng Titan chọn phương án này làm Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm Elite Hạng Titan. Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí có thể được quy đổi tại bất kỳ cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình còn phòng nào cho một (1) đêm, tối đa 40.000 Điểm Thưởng, đối với một phòng tiêu chuẩn. Khi áp dụng Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí cho một đêm trong yêu cầu đặt phòng, Hội Viên có thể đổi hoặc mua tối đa 15.000 Điểm Thưởng để tăng giá trị của Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí đó.

 

(3) Các Hội Viên có thể sử dụng Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí khi đặt chỗ cho Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng đủ điều kiện trên các Trang Web Marriott hoặc có thể gọi đến Trung Tâm Gắn Kết Khách Hàng và đề cập rằng họ muốn sử dụng Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí. Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí không thể chuyển nhượng và không được quy đổi thành tiền mặt hoặc quy đổi thành Điểm Thưởng. Bất kỳ Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí nào chưa sử dụng sẽ bị hủy bỏ. (Các) đợt lưu trú và (các) Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí sẽ được tính để lấy được Hạng Thẻ Hội Viên Elite. Các Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí có thể kết hợp và có thể được thêm vào các đợt lưu trú có trả phí hoặc Kỳ Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng hiện có.

 

(4) Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí bao gồm tất cả các loại thuế hiện hành; tuy nhiên, Hội Viên Elite Hạng Titan có thể phải chịu trách nhiệm thanh toán phí khu nghỉ dưỡng bổ sung bắt buộc tại các cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình, nơi áp dụng phí khu nghỉ dưỡng.

 

(5) Việc quy đổi Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí có thể bị hủy bỏ theo các chính sách bảo đảm và hủy bỏ tiêu chuẩn như được mô tả trong Điều 3.2.d.

 

(6) Hội Viên đủ điều kiện của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết nên kiểm tra Tài Khoản Hội Viên của mình để xác nhận ngày hết hạn của Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí.

 

iv. Hỗ Trợ Dành Riêng Cho Hội Viên Elite Hạng Titan (chỉ Hoa Kỳ và Canada: (800) 399-4229)

 

4.3.e. Quyền Lợi Của Hạng Thẻ Đại Sứ Elite Marriott Bonvoy. Quyền Lợi Của Hạng Thẻ Đại Sứ Elite Marriott Bonvoy. Ngoài tất cả các quyền lợi mà Hội Viên Elite Hạng Titan nhận được, các Hội Viên Elite đạt 100 Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện và 20.000 đô la Mỹ trong chi tiêu đủ điều kiện hàng năm dựa trên Các Chi Tiêu Đủ Điều Kiện tích lũy được từ các kỳ lưu trú đã hoàn thành trong Thời Hạn Đủ Điều Kiện (không bao gồm Các Chi Tiêu Đủ Điều Kiện được trả trước cho các kỳ lưu trú trong (các) năm sau Thời Hạn Đủ Điều Kiện, chẳng hạn như đối với các kỳ lưu trú trả trước) đủ điều kiện hưởng các quyền lợi sau:

 

i. Dịch Vụ Đại Sứ. Đại Sứ Elite đủ điều kiện tham gia Dịch Vụ Đại Sứ trong Năm Đủ Điều Kiện Đạt Hạng Thẻ và trong năm dương lịch tiếp theo.Dịch Vụ Đại Sứ là đặc quyền cho phép Hội Viên đủ điều kiện nhận được một số lợi ích bổ sung như được mô tả thêm tại đây.

 

ii. Your24™. Hội Viên Elite Hạng Đại Sứ đủ điều kiện tham gia Your24 trong Năm Đủ Điều Kiện Đạt Hạng Thẻ và tiếp tục trong năm dương lịch tiếp theo.Your24 là quyền lợi cho phép Hội Viên đủ điều kiện yêu cầu thời gian nhận phòng cụ thể cho bất kỳ đợt lưu trú sắp tới nào tại bất kỳ cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình nào.Nếu thời gian yêu cầu nhận phòng được xác nhận, thời gian trả phòng sẽ được ấn định cùng thời gian vào ngày rời đi.

 

A. Quyền lợi Your24 có thể được sử dụng khi một Đại Sứ Elite yêu cầu thời gian nhận phòng và trả phòng cụ thể cho kỳ lưu trú thông qua Dịch Vụ Đại Sứ. Quyền lợi Your24 cũng có thể được sử dụng bởi Đại Sứ Elite bất kỳ lúc nào trước 3 giờ chiều (giờ địa phương của Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình) hai (2) ngày trước khi đến bằng cách liên hệ với Dịch Vụ Đại Sứ. Nếu yêu cầu về quyền lợi Your24 được chấp thuận, Dịch Vụ Đại Sứ sẽ kết nối với Hội Viên để xác nhận thời gian nhận phòng và trả phòng.

 

B. Quyền lợi Your24 tùy thuộc vào tình trạng phòng trống và chỉ có thể được yêu cầu liên quan đến thời gian lưu trú.

 

C. Quyền lợi Your24 được giới hạn trong một (1) phòng cho mỗi Hội Viên đủ điều kiện cho mỗi lần Lưu Trú, bất kể số lượng phòng đã được đặt trước.

 

D. Nếu thời gian nhận phòng được chấp thuận cho Hội Viên Elite Hạng Đại Sứ là từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều (giờ địa phương của cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình), Hội Viên có thể yêu cầu quyền lợi Elite Hạng Bạch Kim trở lên đối với việc trả phòng muộn.

 

E. Nếu loại phòng cụ thể do Hội Viên đủ điều kiện đặt trước không khả dụng khi nhận phòng, cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình sẽ thực hiện yêu cầu đã được xác nhận theo quyền lợi Your24 bằng cách tạm thời cung cấp một phòng khác và sau đó chuyển (những) khách này sang loại phòng đã đặt trước khi có phòng trống.

 

F. Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, and Design Hotels properties, and at The Ritz-Carlton Residences, Waikiki Beach, The Cosmopolitan of Las Vegas, Atlantis, Paradise Island, Bahamas, và The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale không cung cấp quyền lợi Your24. 

 

iii. Các quyền lợi bổ sung tại Ritz-Carlton Reserve Bên cạnh những quyền lợi trên, Đại Sứ Elite sẽ nhận được một phiếu thưởng nghỉ dưỡng trị giá 150 đô la Mỹ ("Phiếu Thưởng Nghỉ Dưỡng") trên mỗi kỳ lưu trú đối với mỗi phòng được đặt dưới tên Hội Viên và Tài Khoản Hội Viên. Phiếu Thưởng Nghỉ Dưỡng có giá trị sử dụng cho các khoản chi tiêu trong phòng khách sạn, ngoại trừ giá phòng và thuế.Hội Viên Đại Sứ Elite lưu trú theo giá phòng ưu đãi hoặc gói giá đã bao gồm phiếu thưởng nghỉ dưỡng sẽ không nhận được Phiếu Thưởng Nghỉ Dưỡng bổ sung có trị giá 150 đô la Mỹ. Phiếu Thưởng Nghỉ Dưỡng không được hoàn lại, trao đổi, thay thế hoặc chuyển thành tiền mặt, thẻ quà tặng hoặc các kiểu phiếu thưởng khác.

 

5. SỰ KIỆN MARRIOTT BONVOY™

 

5.1 Sự Kiện Marriott Bonvoy

 

5.1.a. Các Sự Kiện Marriott Bonvoy (“Các Sự Kiện Marriott Bonvoy”), trước đây được gọi là “Sự Kiện Có Thưởng”, cung cấp Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay cho các Hội Viên đủ điều kiện của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết đặt chỗ và tổ chức các cuộc họp và sự kiện nhóm đủ điều kiện (“Các Sự Kiện Đủ Điều Kiện” và gọi riêng là, “Sự Kiện Đủ Điều Kiện” hoặc “Sự Kiện”) tại Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình.

 

5.1.b. Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết đủ điều kiện tham gia Các Sự Kiện Marriott Bonvoy (“Các Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Đủ Điều Kiện” và gọi riêng là, “Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Đủ Điều Kiện”) bao gồm bất kỳ Hội Viên nào của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, trừ khi người đó là:

 

i. một nhân viên hoặc chuyên viên chính phủ, hoặc bất kỳ ai đại diện cho một chính phủ hoặc một bộ phận đặt chỗ tổ chức sự kiện thay mặt cho pháp nhân tuyển dụng;

 

ii. một nhân viên, hoặc bất cứ ai đại diện cho một pháp nhân do nhà nước sở hữu hoặc do nhà nước quản lý (“DNNN”) đặt chỗ tổ chức một sự kiện thay mặt cho pháp nhân tuyển dụng;

 

iii. bên trung gian đặt chỗ tổ chức một sự kiện, đại diện cho cơ quan chính phủ hoặc DNNN không thuộc Hoa Kỳ; hoặc

 

iv. tại Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình ở Châu Á, Châu Úc và các Đảo Châu Á Thái Bình Dương, bên trung gian đặt chỗ tổ chức một sự kiện đại diện cho bất kỳ cơ quan nhà nước (Hoa Kỳ hoặc không phải Hoa Kỳ) hoặc DNNN.

 

Nhân viên chính phủ, quan chức, nhân viên của các DNNN và những người đại diện cho các cơ quan chính phủ, các ban ngành và các DNNN thay mặt tổ chức sử dụng lao động của họ đặt chỗ tổ chức sự kiện, cũng như các trung gian thương mại bên thứ ba thay mặt tổ chức chính phủ hoặc DNNN không thuộc Hoa Kỳ đặt chỗ không được coi là Các Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Đủ Điều Kiện và không đủ điều kiện tham gia Các Sự Kiện Marriott Bonvoy.

 

Ngoài ra, đối với Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình ở Châu Á, Úc và Quần đảo Thái Bình Dương, người trung gian đăng ký sự kiện thay mặt cho bất kỳ tổ chức chính phủ hoặc DNNN nào (Hoa Kỳ hoặc không thuộc Hoa Kỳ) không được coi là Các Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Đủ Điều Kiện và không đủ điều kiện tham gia Các Sự Kiện Marriott Bonvoy.

 

5.1.c. Hội Viên Cá Nhân. Chỉ cá nhân mới có thể đăng ký Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết theo Điều 1.3.b. theo các Thể Lệ Chương Trình này và chỉ các cá nhân mới có thể tham gia vào Các Sự Kiện Marriott Bonvoy. Không công ty hoặc tổ chức nào có thể sở hữu Tài Khoản Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết và do đó không đủ điều kiện để có Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay theo Các Sự Kiện Marriott Bonvoy.

 

5.1.d. Điều Kiện Bổ Sung. Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Đủ Điều Kiện phải xác nhận rằng họ đủ điều kiện để tích lũy Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay cho bất kỳ Các Sự Kiện Marriott Bonvoy nào theo luật hiện hành, chính sách quà tặng và chính sách khuyến mãi. Các Hội Viên có trách nhiệm tuân thủ các chính sách của công ty hoặc tổ chức của họ về các chương trình khách hàng thân thiết theo Điều 1.7.f. của Thể Lệ Chương Trình này; tuy nhiên, trong trường hợp các chính sách đó không phù hợp với Thể Lệ Chương Trình này, Thể Lệ Chương Trình này sẽ được ưu tiên. Các Hội Viên hoàn toàn chịu trách nhiệm việc thông báo cho người sử dụng lao động, người ủy quyền và/hoặc khách hàng của họ về bất kỳ Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay nào được trao liên quan đến Các Sự Kiện Marriott Bonvoy.

 

5.2 Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình

 

5.2.a. ​Các Thương Hiệu Tham Gia​. Các Sự Kiện Marriott Bonvoy có hiệu lực tại tất cả Các Cơ Sở Lưu Trú Tham Gia (xem Điều 1.2) tại các Thương Hiệu Tham Gia sau: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection Hotels, Renaissance Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield by Marriott, AC Hotels, Aloft, Moxy Hotels, City Express, Four Points Express, và Element.

 

5.2.b. Thương Hiệu Không Tham Gia. Các Sự Kiện Marriott Bonvoy không có hiệu lực tại các thương hiệu sau: Design Hotels, Marriott Executive Apartments, Residence Inn TownePlace Suites, Bulgari Hotels & Resorts, The St. Regis Residence Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, The Ritz-Carlton Club, và Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

 

5.3 Tích Luỹ

 

5.3.a. Tích Luỹ Điểm Thưởng. Không bao gồm các khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt, Hội Viên sẽ nhận được hai Điểm Thưởng cho mỗi một đô la Mỹ ($1,00) chi tiêu thực tế cho các khoản phí Sự Kiện Đủ Điều Kiện, tích lũy tối đa lên đến 60.000 Điểm Thưởng làm mức tích luỹ cơ bản cho mỗi Sự Kiện Đủ Điều Kiện. Bao gồm Điểm Thưởng cơ bản, Ưu đãi Elite (như quy định trong 5.3.b. bên dưới), các chương trình khuyến mãi đặc biệt và/hoặc các ưu đãi, Hội Viên có thể tích luỹ được tối đa 200.000 Điểm Thưởng cho mỗi Sự Kiện Đủ Điều Kiện.Các phí Sự Kiện Marriott Bonvoy không được tính vào chi tiêu đủ điều kiện hàng năm của Đại Sứ Elite.

 

5.3.b. Ưu Đãi Điểm Thưởng Dành Cho Hội Viên Elite. Các Hội Viên Elite sẽ nhận một khoản điểm thưởng dựa trên mức cơ bản mà họ nhận được từ Các Sự Kiện Marriott Bonvoy, điều này cho phép Các Hội Viên Elite được nhận một khoản ưu đãi ngoài 60.000 Điểm Thưởng cơ bản tối đa có thể nhận được như sau:

 

i. Hội Viên Elite Hạng Bạc, ưu đãi 10%, lên đến 66.000 Điểm Thưởng cho mỗi Sự Kiện Đủ Điều Kiện

 

ii. Hội Viên Elite Hạng Vàng, ưu đãi 25%, lên đến 75.000 Điểm Thưởng cho mỗi Sự Kiện Đủ Điều Kiện

 

iii. Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim, ưu đãi 50%, lên đến 90.000 Điểm Thưởng cho mỗi Sự Kiện Đủ Điều Kiện

 

iv. Hội Viên Elite Hạng Titan hoặc Đại Sứ Elite, ưu đãi 75%, lên đến 105.000 Điểm Thưởng cho mỗi Sự Kiện Đủ Điều Kiện.

 

5.3.c. Tích Lũy Dặm Bay. Các Hội Viên cũng có thể lựa chọn để nhận một Dặm Bay cho mỗi đô la Mỹ ($1,00) được chi tiêu thực tế cho các khoản chi phí của Sự Kiện Đủ Điều Kiện, tích lũy tối đa 20.000 Dặm Bay (hoặc đơn vị tương tự, tùy thuộc vào đối tác chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không tham gia) mỗi Sự Kiện, bất kể hạng thẻ Elite. Điểm Thưởng sẽ được trao hoặc Dặm Bay sẽ được gửi đến đối tác chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không tham gia trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi tổng kết Sự Kiện, miễn là Sự Kiện không bị hủy bỏ, và toàn bộ điều khoản và điều kiện khác của nhóm hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống được ký kết liên quan đến Sự Kiện đều được đáp ứng. Các Dặm Bay đượcthưởng có thể thay đổi tùy theo đối tác tham gia chương trình khách hàng không thường xuyên. Điểm Thưởng và Dặm Bay không được nhận cùng lúc cho cùng một Sự Kiện bởi cùng một Hội Viên.

 

5.3.d. Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite. Hội Viên tổ chức Sự Kiện Đủ Điều Kiện tại các cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình sẽ nhận được một (1) Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite cho mỗi hai mươi (20) đêm đã đặt và thực tế, lên đến tối đa hai mươi (20) Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite trên mỗi hợp đồng. Việc đạt được mười (10) Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite mỗi năm dương lịch đối với Sự Kiện Đủ Điều Kiện đầu tiên đã kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019.

 

5.3.e. Quy Đổi Tiền Tệ. Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay được thưởng cho Sự Kiện Đủ Điều Kiện được tổ chức tại Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình tại các địa điểm trên thế giới được tính dựa trên nội tệ quy đổi sang đô la Mỹ. Nội tệ được quy đổi sang đô la Mỹ vào ngày diễn ra Sự Kiện Đủ Điều Kiện.Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay được thưởng sử dụng tỉ giá hối đoái công khai, có hiệu lực vào ngày chuyển đổi. Tỷ giá này sẽ được xác định theo quyết định riêng của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, dựa trên các phương pháp chuyển đổi tiền tệ tiêu chuẩn, nhưng có thể thay đổi so với tỉ giá quy đổi tiền tệ được các công ty phát hành thẻ tín dụng sử dụng.

 

5.3.f. Chia Sẻ Quyền Lợi. Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay và Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite được thưởng cho Sự Kiện Đủ Điều Kiện có thể được chia sẻ cho tối đa hai Hội Viên, nếu cả hai được xác nhận trong Hợp Đồng Sự Kiện Đủ Điều Kiện.

 

5.4 Sự Kiện Đủ Điều Kiện

 

5.4.a. Hợp Đồng Sự Kiện Đủ Điều Kiện. Bất kỳ Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết nào cũng có thể tham gia vào thỏa thuận hợp đồng với cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình để tổ chức một Sự Kiện Đủ Điều Kiện tại cơ sở lưu trú là thành viên (“Hợp Đồng Sự Kiện Đủ Điều Kiện”).

 

5.4.b. Sự Kiện Đủ Điều Kiện. Một Sự Kiện Đủ Điều Kiện là một sự kiện hoặc buổi họp mặt được đặt trước bởi Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, Hội Viên này phải cung cấp Mã Số Hội Viên của mình trong Hợp Đồng Sự Kiện Đủ Điều Kiện và Sự Kiện Đủ Điều Kiện phải được tổ chức tại cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình.Một Sự Kiện Đủ Điều Kiện sẽ không bao gồm: (a) bất kỳ yêu cầu đặt phòng nào, bất kể số lượng phòng, được đặt trước theo bất kỳ phương thức nào ngoài theo Hợp Đồng Sự Kiện Đủ Điều Kiện, (b) bất kỳ yêu cầu đặt phòng nào, có hoặc không có dịch vụ phục vụ ăn uống, mà không thực sự sử dụng tối thiểu mười (10) phòng trong ít nhất một (1) đêm, (c) bất kỳ yêu cầu đặt phòng nào đại diện cho người sử dụng lao động, khách hàng hoặc người ủy nhiệm đã chọn (dù thông qua một thỏa thuận với Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình hoặc thỏa thuận khác) để Điểm Thưởng được trao cho cho cá nhân hoặc pháp nhân khác, (d) bất kỳ yêu cầu đặt phòng nào theo hình thức đặt phòng miễn phí hoặc trao đổi, (e) các cuộc họp miễn phí hoặc chi phí của cuộc họp, hoặc (f) bất kỳ sự kiện hoặc cuộc họp nào, hoặc yêu cầu đặt phòng từ:

 

i. một nhân viên hoặc chuyên viên chính phủ, hoặc bất kỳ ai đại diện cho một chính phủ hoặc một bộ phận đặt chỗ tổ chức sự kiện thay mặt cho pháp nhân tuyển dụng;

 

ii. một nhân viên, hoặc bất cứ ai đại diện cho một pháp nhân do nhà nước sở hữu hoặc do nhà nước quản lý (“DNNN”) đặt chỗ tổ chức một sự kiện thay mặt cho pháp nhân tuyển dụng;

 

iii. bên trung gian đặt chỗ tổ chức một sự kiện, đại diện cho cơ quan chính phủ hoặc DNNN không thuộc Hoa Kỳ; hoặc

 

iv. tại Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình ở Châu Á, Châu Úc và các Đảo Châu Á Thái Bình Dương, bên trung gian đặt chỗ tổ chức một sự kiện đại diện cho bất kỳ cơ quan nhà nước (Hoa Kỳ hoặc không phải Hoa Kỳ) hoặc DNNN.

 

Ví dụ, bất kỳ sự kiện hoặc cuộc họp nào được đặt trước bởi nhân viên, chuyên viên chính phủ, nhân viên DNNN và những người đại diện cho các cơ quan, bộ phận thuộc chính phủ và DNNN đặt chỗ tổ chức một sự kiện thay mặt cho pháp nhân tuyền dụng, cũng như các trung gian thương mại thứ ba đặt chỗ thay mặt cho một tổ chức chính phủ hoặc DNNN không phải của Hoa Kỳ không đủ điều kiện để được xem là một Sự Kiện Đủ Điều Kiện.  Thêm vào đó, đối với Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình tại Châu Á, Châu Úc hoặc các đảo thuộc Thái Bình Dương, các sự kiện được đặt trước bởi một bên trung gian thay mặt cho bất kỳ tổ chức chính phủ nào (thuộc Hoa Kỳ hoặc không thuộc Hoa Kỳ) hoặc DNNN không đạt mức được xem là một Sự Kiện Đủ Điều Kiện.

 

5.4.c. Hội Viên có quyền nhận được Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay phải là người liên hệ chính được ghi nhận trên trang đầu tiên của Hợp Đồng Sự Kiện Đủ Điều Kiện hoặc người ký được ủy quyền của Hợp Đồng Sự Kiện Đủ Điều Kiện.

 

5.5 ​Các Khoản Phí Của Sự Kiện Đủ Điều Kiện.

 

5.5.a. Các Khoản Phí Của Sự Kiện Đủ Điều Kiện. Các Khoản Phí Của Sự Kiện Đủ Điều Kiện bao gồm các chi tiêu dành cho thức ăn, nước uống, phí thuê phòng họp, thiết bị nghe nhìn trong nhà, và trang trí theo yêu cầu do cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình thực hiện và thanh toán trên tài khoản chính.Giá phòng cũng chỉ đủ điều kiện khi hợp đồng đặt tối thiểu mười (10) phòng, được thực lưu trú trong ít nhất một (1) đêm của Sự Kiện Đủ Điều Kiện (có hoặc không có phục vụ ăn uống).Giá phòng đủ điều kiện sẽ nhận được Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay cho Hội Viên cho dù giá phòng được thanh toán bằng tài khoản chính hay bởi cá nhân lưu trú tại phòng.

 

5.5.b. Thẻ Quà Tặng Marriott. Tùy từng trường hợp, chi phí của cuộc họp có thể được thanh toán bằng cách sử dụng Thẻ Quà Tặng Marriott.Điểm Thưởng được đổi liên quan đến các đối tác này tuân theo Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết cùng với bất kỳ điều khoản và điều kiện hiện hành nào của đối tác theo Điều 3.6.c.

 

5.5.c. Các Khoản Phí Sự Kiện Được Loại Trừ. Các khoản phí Sự Kiện được loại trừ bao gồm toàn bộ các khoản thuế, tiền thưởng, phí resort, phí hủy đặt phòng, phí của bên thứ ba, phí tiêu hao và phí dịch vụ.

 

5.6 Toàn Bộ Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Được Áp Dụng

 

Số lượng Điểm Thưởng và Dặm Bay được thưởng sẽ được quyết định theo Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết có hiệu lực tại thời điểm của chương trình thưởng.

6. THẺ TÍN DỤNG ĐỒNG THƯƠNG HIỆU MARRIOTT BONVOY

 

Các thẻ sau đây là một phần của danh mục thẻ tín dụng đồng thương hiệu Marriott Bonvoy.

 

6.1 Thẻ Tín Dụng American Express Hoa Kỳ

 

6.2 Thẻ Tín Dụng Chase Hoa Kỳ

 

6.3 Thẻ Tín Dụng Quốc Tế

6.3.a. Canada
6.3.b. Trung Quốc
 • Thẻ Vàng Marriott Bonvoy® CITIC dành cho người cư trú tại Trung Quốc đại lục - Tìm Hiểu Thêm
 • Thẻ Bạch Kim Marriott Bonvoy® CITIC dành cho người cư trú tại Trung Quốc đại lục - Tìm Hiểu Thêm
 • Thẻ Marriott Bonvoy® CITIC Premium Platinum dành cho người cư trú tại Trung Quốc đại lục - Tìm Hiểu Thêm
6.3.c. Ấn Độ
 • ​Thẻ Tín Dụng Marriott Bonvoy® HDFC Bank dành cho người cư trú tại Ấn Độ - Tìm Hiểu Thêm
6.3.d. Nhật Bản
 • Thẻ Marriott Bonvoy® American Express® Premium dành cho người cư trú tại Nhật Bản – Tìm Hiểu Thêm
 • Thẻ Marriott Bonvoy® American Express® dành cho người cư trú tại Nhật Bản – Tìm Hiểu Thêm
6.3.e. Mexico
6.3.f. Qatar
 • Thẻ Tín Dụng Marriott Bonvoy® QIB Visa Infinite dành cho cư dân Qatar - Tìm hiểu thêm
 • Thẻ Tín Dụng Marriott Bonvoy® QIB Visa Signature dành cho cư dân Qatar Tìm hiểu thêm
 • Thẻ Tín Dụng Marriott Bonvoy® QIB Visa Platinum dành cho cư dân Qatar Tìm hiểu thêm
6.3.f. Ả Rập Xê Út
 • Thẻ Tín Dụng Marriott Bonvoy® American Express® dành cho người cư trú tại Vương quốc Ả Rập Xê ÚtTìm Hiểu Thêm
6.3.g. Hàn Quốc
 • Marriott Bonvoy® The BEST Shinhan Card for residents of South KoreaTìm Hiểu Thêm
 • Thẻ Marriott Bonvoy® The BEST Shinhan cho người cư trú tại Hàn Quốc​ - Tìm Hiểu Thêm
6.3.h. Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
 • Thẻ Marriott Bonvoy® World Mastercard® từ Emirates NBD dành cho người cư trú tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất​Tìm Hiểu Thêm
6.3.i. Vương quốc Anh
 • Thẻ Marriott Bonvoy® American Express® dành cho người cư trú tại Vương Quốc Anh​Tìm Hiểu Thêm
 • Thẻ Marriott Bonvoy® Mastercard® dành cho người cư trú tại Vương Quốc Anh - Tìm Hiểu Thêm↗ 

 

6.4 Những Quyền Lợi và Loại Trừ Dành Cho Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

 

6.4.a. Quyền Truy Cập Internet Cao Cấp.. Đối với bất kỳ thẻ tín dụng đồng thương hiệu nào được liệt kê trong 6.1, 6.2 và 6.3 có quyền truy cập Internet cao cấp như là một quyền lợi, chủ thẻ sẽ nhận được quyền truy cập internet nâng cao trong phòng khi khả dụng tại cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình khắp thế giới, bất kể chủ thẻ đặt phòng bằng hình thức nào.

 

6.4.b. Những Loại Trừ Quyền Truy Cập Internet Premium​. Vui lòng tham khảo mục 1.3.c.

 


7. The Marriott Vacation Clubs và Vistana Residence Network

 

7.1 Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club

 

7.1.a. Thuật ngữ “(Các) Hội Viên Vacation Club” bao gồm (i) chủ sở hữu của (các) hợp đồng chia sẻ cơ sở lưu trú được phát triển, điều hành hoặc cung cấp dưới thương hiệu Marriott Vacation Club hoặc Marriott Grand Residence Club (gọi chung là “(Các)MVC Club”) đủ điều kiện tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết thông qua quyền sở hữu các hợp đồng chia sẻ cơ sở lưu trú của họ và (ii) chủ sở hữu (các) hợp đồng chia sẻ cơ sở lưu trú được phát triển, điều hành hoặc cung cấp dưới thương hiệu Sheraton Vacation Club hoặc Westin Vacation Club hoặc trong Vistana Beach Club (gọi chung là “(Các) Khu Nghỉ Dưỡng VSE”), mà chủ sở hữu cũng là hội viên của Vistana Signature Network (“VSN”) và đủ điều kiện tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết thông qua tư cách hội viên VSN của họ. Tất cả các Hội Viên Vacation Club phải tuân theo Thể Lệ Chương Trình và bất kỳ quy tắc và quy định bổ sung nào áp dụng đối với quyền chia sẻ cơ sở lưu trú của họ do Marriott Ownership Resorts, Inc., Vistana Signature Experiences, Inc. và/hoặc Marriott Resorts, Travel Company ban hành, d/b/a Công Ty Trao Đổi MVC (“Công Ty Trao Đổi”) hoặc các chi nhánh hoặc công ty con tương ứng của họ (mỗi công ty là một “Pháp Nhân Vacation Club”), vì các thể lệ và quy định đó có thể được sửa đổi theo thời gian (gọi chung là “Thể lệ Vacation Club”). Hội Viên Vacation Club có thể sẽ phải tuân theo các Thể Lệ Vacation Club khác nhau, tùy thuộc vào các hợp đồng chia sẻ cơ sở lưu trú mà Hội Viên Vacation Club đó sở hữu.

 

7.1.b.  Hội Viên Residence Club được nhận nâng cấp Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Elite như một phần quyền lợi chủ sở hữu của mình phải tuân theo Thể Lệ Chương Trình, có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm theo điều 1.7.c và Quy Tắc Residence Club, bao gồm nhưng không giới hạn các điều sau đây:

 

i. Hội Viên Vacation Club, thông qua quyền sở hữu của họ đối với các hợp đồng chia sẻ cơ sở lưu trú của MVC Club và/hoặc quyền sở hữu các hợp đồng chia sẻ cơ sở lưu trú của VSE Resort và tư cách hội viên trong VSN, hoặc thông qua việc đăng ký các hợp đồng chia sẻ cơ sở lưu trú của họ trong Chương Trình Trao Đổi Abound by Marriott Vacations™ (“Chương Trình Trao Đổi Abound”), nếu có áp dụng, (A) đạt được hạng thẻ hội viên “Tiêu Chuẩn” hoặc “Chủ Sở Hữu”, có thể được cung cấp hạng thẻ Hội Viên Elite Hạng Vàng Marriott Bonvoy và sẽ không phải tuân theo Yêu Cầu Tối Thiểu Hội Viên Elite Hạng Vàng để duy trì trạng thái Hội Viên Elite Hạng Vàng mỗi năm; (B) đạt được hạng thẻ hội viên “Select" hoặc “Executive”, có thể được cung cấp Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim Marriott Bonvoy và sẽ không phải tuân theo Yêu Cầu Tối Thiểu Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim để duy trì trạng thái Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim hàng năm; và (C) đạt được hạng thẻ hội viên “Presidential” hoặc “Chairman's Club”, có thể được cung cấp trạng thái Hội Viên Elite Hạng Titan Marriott Bonvoy và sẽ không phải tuân theo Yêu Cầu Tối Thiểu Hội Viên Elite Hạng Titan để duy trì trạng thái Hội Viên Elite Hạng Titan hàng năm. Chỉ một (1) cá nhân trong khế ước đối với hợp đồng chia sẻ cơ sở lưu trú của MVC Club hoặc VSE Resort sẽ nhận được Hạng Thẻ Elite phù hợp. Một số Hội Viên Vacation Club có thể không được nâng hạng thẻ Hội Viên Elite cho đến năm 2023.

 

ii.  Hội Viên Vacation Club sẽ duy trì hạng thẻ Elite của mình, với điều kiện Hội Viên Vacation Club đó: (i) duy trì hạng thẻ hội viên của mình thông qua quyền sở hữu các hợp đồng chia sẻ cơ sở lưu trú của MVC Club hoặc VSE Resort và/hoặc đăng ký Chương Trình Trao Đổi Abound; (ii) hiện hành trong tất cả các khoản phí bảo trì, phí, lệ phí, thuế và các khoản thanh toán khác của Công Ty Trao Đổi; và (iii) hiện hành trong bất kỳ khoản thanh toán nào khác cho bất kỳ Pháp Nhân Vacation Club nào, bao gồm cả các khoản thanh toán liên quan đến việc tài trợ cho các hợp đồng chia sẻ cơ sở lưu trú của MVC Club hoặc VSE Resort.

 

iii.  Hạng thẻ Hội viên Elite và bất kỳ Điểm Thưởng nào tích lũy được trong Tài Khoản Hội Viên của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của Vacation Club không có giá trị chuyển nhượng khi bán quyền lợi của họ trong cơ sở lưu trú Vacation Club cho bên thứ ba. Dẫu cho những điều đã đề cập ở trên, Hội Viên Vacation Club có thể chuyển Điểm Thưởng sang Tài Khoản Hội Viên của Vacation Club khác miễn là hai Hội Viên của Vacation Club được liệt kê là chủ sở hữu trên cùng một khế ước về hợp đồng chia sẻ cơ sở lưu trú của chủ sở hữu đó, bất kể họ cư trú tại cùng một địa chỉ.

 

7.1.c.  Do tính chất của các cơ sở lưu trú của MVC Club và VSE Resort, các điều kiện đặc biệt sau áp dụng cho việc tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

 

i. Hội Viên Vacation Club sẽ được tích lũy Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite cho Kỳ Lưu Trú Đủ Điều Kiện tại các cơ sở lưu trú của MVC Club và VSE Resort, và đối với các kỳ lưu trú tại các cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình trong khuôn khổ Chương Trình Trao Đổi Abound.

 

ii. Hội Viên Vacation Club sẽ tích lũy Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay cho tất cả Các Chi Tiêu Đủ Điều Kiện tại các cơ sở lưu trú của MVC Club và VSE Resort.

 

iii.  Các quyền lợi sau đây không khả dụng tại các cơ sở lưu trú của MVC Club hoặc VSE Resort: Nâng Hạng Phòng Cao Cấp Miễn Phí, Trả Phòng Muộn, Phần Thưởng Đêm Suite, Đảm Bảo Quyền Ra Vào Lounge, Đảm Bảo Loại Phòng, Đảm Bảo Phòng Trống 48 Giờ, Đặt Phòng Có Đảm Bảo Tối Đa hoặc Quyền Lợi Your24.

 

iv. Khách phải đặt phòng tại các cơ sở lưu trú của MVC Club hoặc VSE Resort ít nhất một (1) ngày trước khi đến. Các cơ sở lưu trú của MVC Club và VSE Resort không tham gia hoặc không tham gia đầy đủ vào chính sách “Ngày Giới Hạn Không Áp Dụng Khuyến Mãi” tại thời điểm này.

 

v. Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng Tức Thì hiện không khả dụng tại các cơ sở lưu trú MVC Club hoặc VSE Resort.

 

vi. Điểm Thưởng có được thông qua quyền sở hữu cơ sở lưu trú tại MVC Club hoặc VSE Resort không được sử dụng để yêu cầu Quy Đổi Đặt Phòng Bằng Cách Ứng Trước Điểm Thưởng tại MVC Club hoặc cơ sở lưu trú VSE Resort hoặc cơ sở lưu trú Residence Club (được định nghĩa bên dưới).

 

7.2 Vistana Residence Network

 

7.2.a. “Vistana Residence Network” bao gồm các cơ sở lưu trú của St. Regis Residence Club và The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale ("Các Bất Động Sản Residence Club"). Chủ sở hữu quyền lợi đối với các cơ sở lưu trú của Residence Club ("Hội Viên Residence Club") phải tuân theo Thể Lệ Chương Trình, và bất kỳ quy tắc và quy định bổ sung nào áp dụng cho quyền lợi của họ được ban hành bởi nhà tài trợ của Cơ sở lưu trú Residence Club tương ứng ("Nhà Tài Trợ Residence Club"), vì vậy các quy tắc và quy định đó có thể được sửa đổi theo thời gian (gọi chung là “Nội Quy Residence Club”) Các Hội Viên Residence Club có thể phải tuân theo các Nội Quy Residence Club khác nhau, tùy thuộc vào (các) quyền lợi mà Hội Viên Residence Club đó sở hữu.

 

7.2.b. Hội Viên Residence Club được nhận nâng cấp Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Elite như một phần quyền lợi chủ sở hữu của mình phải tuân theo Thể Lệ Chương Trình, có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm theo điều 1.7.c và Nội Quy Residence Club, bao gồm nhưng không giới hạn các điều sau đây:

 

i. Hội Viên Residence Club được Nhà Tài Trợ Residence Club tự động ghi danh vào Chương Trình với hạng thẻ Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim Marriott Bonvoy và không phải tuân theo Yêu Cầu Tối Thiểu Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim để duy trì trạng thái Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim hàng năm.  Tối đa hai (2) cá nhân trong khế ước đối với quyền lợi trong các cơ sở lưu trú Residence Club sẽ nhận được hạng thẻ Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim.

 

ii. Hạng thẻ Elite và bất kỳ Điểm Thưởng nào tích lũy được trong Tài Khoản Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của Hội viên Residence Club không có giá trị chuyển nhượng khi bán quyền lợi của họ trong cơ sở lưu trú Residence Club cho bên thứ ba.

 

iii. Các thành viên của St. Regis Residence Club® - đối tác tích lũy chỉ dành cho Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite (như được định nghĩa trong 2.1.a.). Họ không tham gia vào các hoạt động tích lũy Điểm Thưởng hoặc Dặm Bay, quy đổi Điểm Thưởng, các quyền lợi của Hội Viên tại khách sạn (như được nêu trong Phần 1 và 4) hoặc Sự Kiện Marriott Bonvoy.

 

iv. The Phoenician Residences, Luxury Collection Residence Club, Scottsdale có quyền lợi hạn chế tại khách sạn như được nêu trong Phần 4, Phần 5 và Phần 7.

 

 

8. HOMES & VILLAS BY MARRIOTT BONVOY

 

Do tính chất của Homes & Villas by Marriott Bonvoy, các điều kiện đặc biệt sau đây được áp dụng cho việc tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết:

 

8.1 Tích luỹ Điểm Thưởng

 
 • Hội Viên đủ điều kiện nhận Điểm Thưởng cho tất cả các đợt lưu trú đã hoàn thành trong một căn nhà cho thuê (“Home” hoặc “Homes”) được mua thông qua trang web Homes & Villas của Marriott Bonvoy (“Nền Tảng”). Tuy nhiên, Hội Viên không thể tích lũy hoặc nhận được các lợi ích tại nhiều Homes ở các thành phố khác nhau đối với cùng (các) ngày lưu trú.
 • Để đảm bảo Điểm Thưởng được gửi vào đúng Tài Khoản Hội Viên, Hội Viên phải cung cấp chính xác Mã Số Hội Viên tại thời điểm mua trên Nền Tảng. Theo Điều 9.3, Hội Viên phải có Tài Khoản Hội Viên hoặc hoàn thành đơn đăng ký Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết (như được mô tả trong 1.4.a) trước khi mua để nhận được Điểm Thưởng thông qua Nền Tảng.
 • Hội Viên sẽ nhận được năm (5) Điểm Thưởng cơ sở cho mỗi đô la Mỹ, hoặc đơn vị tiền tệ tương đương, cho toàn bộ Chi Tiêu Đủ Điều Kiện phát sinh và do Hội Viên thanh toán thông qua Nền Tảng cho tối đa ba (3) Ngôi nhà trong cùng một thành phố với cùng ngày nhận và trả phòng, miễn là họ ở trong một (1) Ngôi nhà và thanh toán cho cả ba (3) Ngôi nhà.
 • Ưu Đãi Điểm Thưởng Elite dựa trên hạng thẻ Elite mà Hội Viên đã đạt được sẽ được thưởng theo Chi Tiêu Đủ Điều Kiện theo Điều 4.3.
 • Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite sẽ được nhận từ những lưu trú đã được đặt thông qua Nền Tảng, dù là đã thanh toán hay được mua quy đổi từ Điểm Thưởng. Hội viên nhận được Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite cho một (1) Ngôi nhà chứ không phải bất kỳ Ngôi nhà bổ sung nào mà họ có thể đã mua trong cùng ngày nhận và trả phòng.
 • Các chi tiêu không đủ điều kiện để nhận Điểm Thưởng bao gồm thuế và phí (ví dụ phí dọn phòng, phí resort) được áp dụng cho Homes được đặt thông qua Nền Tảng, cũng như các dịch vụ bổ sung đã mua (ví dụ như dịch vụ dọn phòng gia tăng, v.v).
 • Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, các Chi Tiêu Đủ Điều Kiện đối với những Kỳ lưu trú đã hoàn thành trong Thời hạn đủ điều kiện tại Homes & Villas của Marriott Bonvoy sẽ được áp dụng cho Các chi tiêu đủ điều kiện hàng năm của Đại sứ Elite (như được mô tả trong 4.3.e).
 • Điểm Thưởng sẽ không được trao cho bất kỳ đối tác liên kết nào có thể được quảng bá trong thời gian trải nghiệm trước khi đến hoặc khi ở lại.
 • Điểm Thưởng sẽ không được cấp cho những giao dịch mua được đã hoàn tiền.
 • Dặm Bay sẽ không được cấp cho những giao dịch thực hiện thông qua Nền Tảng.
 • Những kỳ lưu trú được mua thông qua Nền Tảng đại diện cho một bên, Điểm Thưởng sẽ được phân phối và thời gian lưu trú được bảo lưu theo Tài Khoản Hội Viên và tên được ghi nhận tại thời điểm đặt phòng. Chỉ Hội Viên hoàn thành đợt lưu trú mới có thể tích luỹ Điểm Thưởng và Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite cho một yêu cầu đặt phòng được thực hiện thông qua Nền Tảng.
 • Với điều kiện rằng Mã Số Hội Viên Marriott Bonvoy được cung cấp chính xác trong quá trình đặt phòng, Điểm Thưởng sẽ tự động được xuất hiện trong Tài Khoản Hội Viên trong ba (3) đến sáu (6) tuần sau khi Hội Viên hoàn tất kỳ lưu trú của mình.
 • Hội Viên sử dụng thẻ tín dụng đồng thương hiệu Marriott Bonvoy cho những giao dịch mua thông qua Nền Tảng cũng sẽ được nhận Điểm Thưởng vàoTài Khoản Marriott Bonvoy của mình vào cùng thời điểm.
 • Toàn bộ Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết áp dụng cho các giao dịch mua được thực hiện trên Nền Tảng.
 •  

8.2 Quy Đổi Điểm Thưởng

 
 • Một Hội Viên đủ điều kiện để được quy đổi Điểm cho Homes được đặt thông qua Nền Tảng theo tỉ lệ 175.438596491 Điểm Thưởng cho mỗi đô la Mỹ đã mua (bao gồm thuế và phí).
 • Hội Viên có thể linh hoạt trong việc lựa chọn lượng tiền mặt và lượng Điểm Thưởng để quy đổi dưới dạng thanh toán kết hợp cho lưu trú tại Home đã được đặt qua Nền tảng (“Thanh Toán Tiền Mặt & Điểm Thưởng tại HVMB”).
  • Không có khoản cố định là tiền mặt để thanh toán hoặc Điểm Thưởng để được quy đổi. Yêu cầu ít nhất một nghìn (1.000) Điểm Thưởng đối với Thanh Toán Tiền Mặt & Điểm Thưởng tại HVMB.
  • Hội Viên không thể sử dụng nhiều Điểm Thưởng hơn số điểm thưởng hiện có trong Tài Khoản Hội Viên của mình.
  • Thẻ tín dụng chính và Điểm Thưởng là các phương thức thanh toán cho Chương Trình Phần Thưởng Tiền Mặt + Điểm Thưởng được chấp nhận.
  • Thẻ Quà Tặng Marriott và Chương Trình Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí Marriott Bonvoy không thể được sử dụng như một phần của Thanh toán Tiền Mặt + Điểm Thưởng tại HVMB.
  • Hội Viên sẽ được tích Điểm Thưởng trên phần tiền mặt của Thanh toán Tiền Mặt + Điểm Thưởng của họ tại HVMB sau khi kết thúc kỳ lưu trú, tuân theo Mục 8.1 (“Tích Luỹ Điểm Thưởng”). 
  • Xin lưu ý, Thanh toán Tiền Mặt + Điểm Thưởng cho Homes & Villas by Marriott Bonvoy khác với Chương Trình Phần Thưởng Tiền Mặt + Điểm Thưởng tại các cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình (xem Mục 3.3.f).
 • Các yêu cầu đặt phòng được thanh toán bằng Điểm Thưởng hoặc Thanh Toán Tiền Mặt & Điểm Thưởng tại HVMB đủ điều kiện để nhận Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite, tuân theo Mục 8.1 (“Tích Luỹ Điểm Thưởng”).
 • Nếu yêu cầu đặt phòng thanh toán bằng Điểm Thưởng bị huỷ, Điểm Thưởng sẽ được hoàn trả theo chính sách hủy đặt phòng của Home.
 • Quy Đổi Phần Thưởng tại Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình được liệt kê trong Mục 3 không được áp dụng tại HVMB, bao gồm: tất cả các loại Lưu Trú Theo Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng được nêu trong Điều 3.3, Phần Thưởng Quy Đổi Tức Thì, Ứng Trước Điểm Thưởng và Phần Thưởng Đêm Nghỉ Suite.
 •  

8.3 Quyền Lợi Của Hội Viên

 
 • Hội Viên Elite Hạng Vàng nhận được một Quà Tặng Chào Mừng Elite trị giá 500 Điểm Thưởng cho kỳ Lưu Trú kéo dài trong một hoặc nhiều đêm liên tục theo quy định tại 2.1.d, dù Hội Viên này nhận phòng và trả phòng tại cùng một cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình trong vòng 24 giờ.
 • Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim nhận được một Quà Tặng Chào Mừng Elite trị giá 1.000 Điểm Thưởng cho một kỳ lưu trú trong một hoặc nhiều đêm liên tục theo quy định tại 2.1.d, dù Hội Viên này nhận phòng và trả phòng tại cùng một cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình trong vòng 24 giờ.
 • Toàn bộ quyền lợi Hội Viên Elite khác được quy định tại Điều 4 sẽ không áp dụng cho việc lưu trú tại Homes được đặt thông qua Nền Tảng.

 

8.4 Các Điều Khoản Bổ Sung

 
 • Quyền Lợi Bảo Đảm Mức Giá Tốt Nhất được Công Ty đưa ra không áp dụng cho các khoản mua được thực hiện thông qua Nền Tảng.
 • Giá Áp Dụng Cho Hội Viên không áp dụng cho các giao dịch mua được thực hiện thông qua Nền Tảng.
 • Hội Viên có thể yêu cầu ghi Điểm Thưởng và/hoặc Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite khi không được thể hiện trong Tài Khoản Hội Viên của mình sau 6 (sáu) tuần kể từ ngày hoàn tất lưu trú, bằng cách liên hệ đội ngũ Homes & Villas của Marriott Bonvoy tại đây.

 

9. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 

 

9.1 Giám Sát Tài Khoản Hội Viên

 

Công Ty có quyền giám sát các Tài Khoản của tất cả Hội Viên, vào bất kỳ thời điểm nào và không cần thông báo, về việc tuân thủ Thể Lệ Chương Trình. Công Ty có thể xem xét toàn bộ bảng cân đối và lịch sử giao dịch Điểm Thưởng Hội Viên, Lưu Trú Đủ Điều Kiện, và Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện bao gồm nhưng không giới hạn, yêu cầu các Phần Thưởng trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, Chương Trình Phần Thưởng và các quyền lợi khác.

 

9.2 Sửa Đổi

 

Tín Dụng Không Được Ghi Nhận đối với một Kỳ Lưu Trú trong quá khứ​. Hội Viên có thể yêu cầu ghi có Điểm Thưởng, Dặm Bay, hoặc Đêm Lưu Trú Đủ Điều Kiện cho Tư cách Elite (ngoài Tín Dụng Đêm Nghỉ Elite nhận được theo Điều 4) không được thể hiện trong Tài Khoản Hội Viên thông qua trang Hoạt Động Tài Khoản Hội Viên trên trang web Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết theo "​​​​Báo Cáo Lưu Trú Không Được Ghi Nhận​​​​", hoặc thông qua việc liên lạc ​​​​Bộ Phận Hỗ Trợ Hội Viên​​​​ cho việc lưu trú tại Bất Động Sản Tham Gia ngoại trừ Homes & Villas của Marriott Bonvoy.

 

Đối với những ngày lưu trú tại Homes & Villas by Marriott Bonvoy, một Hội Viên có thể yêu cầu ghi Điểm Thưởng và/hoặc Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite khi không được thể hiện trong Tài Khoản Hội Viên của mình sau 6 (sáu) tuần kể từ ngày hoàn tất lưu trú, bằng cách liên hệ đội ngũ Homes & Villas của Marriott Bonvoy tại đây.

 

Tín dụng không được ghi nhận tại một Cửa Hàng Outlet Tham Gia Chương Trình mà không có lưu trú​. Có thể mất tối đa 10 ngày sau mỗi giao dịch tại Cửa Hàng Outlet Tham Gia Chương Trình để Điểm Thưởng được chuyển vào Tài khoản của Hội Viên. Hội Viên có thể liên hệ với ​bộ phận Hỗ trợ Hội Viên, nếu sau 10 ngày, Điểm Thưởng đó chưa được chuyển vào Tài khoản của mình.

 

Tín dụng không được ghi nhận đối với Marriott Bonvoy Events. ​Một Hội Viên có thể yêu cầu ghi Điểm Thưởng/​Dặm Bay hoặc Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện cho Hạng Thẻ Elite nhận được liên quan đến Sự Kiện Đủ Điều Kiện khi không được thể hiện trong tài khoản Hội Viên, bằng cách liên hệ với khách sạn nơi Sự Kiện Đủ Điều Kiện được tổ chức.

 

Yêu cầu đó phải được tiếp nhận trong vòng một (1) năm kể từ ngày Lưu Trú Đủ Điều Kiện, Sự Kiện Đủ Điều Kiện hoặc các Chi Tiêu Đủ Điều Kiện phát sinh khác để nhận được bất kỳ tín dụng nào.

 

9.3 Hội Viên Mới

 

Một Hội Viên mới có quyền nhận Điểm Thưởng cho các Khoản Phí Đủ Điều Kiện và cho Đêm Lưu Trú Đủ Điều Kiện đối với Trạng thái Hội Viên Elite cho Lưu trú hoặc Sự Kiện Đủ Điều Kiện tại Bất Động Sản Tham Gia phát sinh và thanh toán bởi Hội Viên trong suốt ba mươi (30) ngày trước ngày ghi danh vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của Hội Viên đó (“Thời Hạn Trước Ghi Danh”), nếu Hội Viên yêu cầu ghi có trong vòng sáu mươi (60) ngày của Đêm Lưu Trú Đủ Điều Kiện, Sự Kiện Đủ Điều Kiện, hoặc Khoản Phí Đủ Điều Kiện. Một Hội Viên mới sẽ không nhận được bất kỳ Điểm Thưởng hoặc Đêm Lưu Trú Đủ Điều Kiện nào cho Trạng thái Hội Viên Elite cho bất kỳ Lưu trú hoặc Sự Kiện Đủ Điều Kiện nào xảy ra trước Thời Hạn Trước Ghi Danh, ngay cả khi họ là Hội Viên theo Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết do Công Ty cung cấp khác với Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết hiện tại, ngoại trừ các Lưu trú và Sự Kiện Đủ Điều Kiện tại các Bất Động Sản Tham Gia phát sinh và thanh toán trong Giai đoạn Trước khi Ghi danh. Các Khoản Phí Đủ Điều Kiện phát sinh tại Cửa Hàng Outlet Tham Gia Chương Trình mà không có một kỳ lưu trú trước đó hoặc trong khoảng thời gian Trước đăng ký sẽ không đủ điều kiện nhận Điểm Thưởng.

 

9.4 Chỉnh Sửa Quyền Lợi

 

Vào bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của Công Ty (bao gồm nhưng không giới hạn, trong trường hợp Hội Viên không đủ điều kiện để nhận được một lợi ích cụ thể theo các Thể Lệ Chương Trình này), Công Ty có thể sửa đổi (i) số Điểm Thưởng hoặc số Đêm Lưu Trú Đủ Điều Kiện được ghi có vào Tài Khoản của Hội Viên, và (ii) bất kỳ quyền lợi nào khác đã được ghi có vào Tài Khoản của Hội Viên, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi Hạng Thẻ Hội Viên Elite hoặc Hạng Thẻ Hội Viên Elite Trọn Đời.Công ty cũng có quyền, theo quyết định riêng của mình, ngăn chặn, hủy bỏ hoặc điều chỉnh bất kỳ giao dịch nào khi Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết nghi ngờ có hoạt động gian lận liên quan đến giao dịch. 

 

9.5 Việc Dừng Tham Gia của Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình.

 

Nếu một Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình rời khỏi Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết vì bất kỳ lý do gì, một Hội Viên sẽ không nhận được Điểm Thưởng, Đêm Lưu Trú Đủ Điều Kiện cho Hạng Thẻ Elite (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ Điểm Thưởng nào cho Lưu Trú Đủ Điều Kiện theo Mục 2) hoặc kỳ lưu trú tại Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình, và Phần Thưởng, khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt khác sẽ mất hiệu lực sau ngày Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình rời khỏi Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, ngay cả khi việc đặt trước cho kỳ lưu trù tại Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình cũ đã được thực hiện trước ngày đó.

 

9.6 Thuế

 

Điểm Thưởng, Phần Thưởng và các quyền lợi khác của Hội Viên sẽ phải áp dụng thuế thu nhập hoặc các loại thuế khác. Hội Viên có trách nhiệm chi trả toàn bộ các khoản thuế và đưa ra các tiết lộ thích hợp cho bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn, bên thanh toán giao dịch mà Hội Viên nhận được Điểm Thưởng. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản nợ thuế, phí hoặc chi phí nào liên quan đến việc phát hành Điểm Thưởng, Phần Thưởng và các quyền lợi khác của Hội Viên.

 

9.7 Không Có Cam Kết hoặc Bảo Đảm, Rõ Ràng hoặc Ngụ Ý

 

Công Ty không đưa ra bất kỳ cam kết hoặc bảo đảm nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến thể loại, chất lượng hoặc độ tương thích của sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết hoặc bởi Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình.

 

9.8 Hoạt Động của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

 

Công Ty bán Điểm Thưởng cho Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình và các đối tác, quy đổi Điểm Thưởng thành tiền mặt (bao gồm, nhưng không giới hạn, Điểm Thưởng nhận được từ Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình), vé máy bay và hàng hóa, và những người điều hành Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Công Ty quảng bá Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, việc tạo lập và khởi xướng chiến dịch tiếp thị, phát triển và duy trì trang web của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết và quản lý quan hệ đối tác.

 

9.9 Không Chịu Trách Nhiệm cho các Hành Động, Lỗi hoặc Sai Sót

 

Công Ty không chịu trách nhiệm đối với: (a) bất kỳ tổn thất hoặc chỉ dẫn sai, hoặc việc chậm nhận bất kỳ đơn đăng ký Hội Viên, thư từ, yêu cầu hoàn trả, Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng hoặc quyền lợi Hội Viên nào; (b) Điểm Thưởng hoặc Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng bị mất cắp hoặc bị quy đổi hoặc Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng đã được sử dụng trái phép; (c) bất kỳ hành động hoặc sai sót nào của bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn, Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình); hoặc (d) bất kỳ lỗi nào được công khai liên quan đến Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi nào về giá cả hoặc lỗi đánh máy, lỗi về mô tả, lỗi liên quan đến Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình, và các công ty liên kết của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, và các lỗi trong việc ghi có hoặc ghi nợ Điểm Thưởng từ Tài Khoản Hội Viên.  Công Ty có quyền sửa chữa bất kỳ sai sót nào, mà không cần thông báo.

 

9.10 Diễn Giải Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

 

Tất cả diễn giải của Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết liên quan đến Hạng Thẻ Hội Viên sẽ theo toàn quyền quyết định của Công Ty, và quyết định của Công Ty sẽ là quyết định cuối cùng. Trong trường hợp có bất kỳ khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản được dịch thuật của các Thể Lệ Chương Trình này, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

 

9.11  Nhãn Hiệu

 

Công Ty và Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình là chủ sở hữu hoặc bên được cấp phép duy nhất và độc quyền cho các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và các tài liệu có bản quyền hoặc có thể được cấp bản quyền của Marriott International, Inc., các chi nhánh và Những cơ sở lưu trú là thành viên của chương trình.  Các Hội Viên sẽ không bao giờ, dù là trực tiếp hoặc gián tiếp, can thiệp, phản đối, nộp đơn đăng ký hoặc yêu cầu quyền sở hữu các nhãn hiệu này ở bất kỳ đâu trên thế giới.

 

9.12  Miễn Trừ

 

Việc Công Ty miễn trừ bất kỳ vi phạm nào của bất kỳ Hội Viên nào đối với Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết này sẽ không tạo thành một miễn trừ đối với bất kỳ vi phạm trước hoặc vi phạm sau đó đối với Thể Lệ Chương Trình. Việc Công Ty không yêu cầu Hội Viên tuân thủ nghiêm ngặt các Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết này sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp xử lý nào mà Công Ty có thể áp dụng đối với Hội Viên đó hoặc bất kỳ Hội Viên nào khác. Công Ty có thể miễn trừ việc tuân thủ các Thể Lệ Chương Trình này theo quyết định riêng của mình và có thể chạy các chương trình khuyến mãi tùy từng thời điểm nhằm cung cấp các lợi ích nâng cao cho các Hội Viên được lựa chọn.

 

9.13  Giới Hạn Trách Nhiệm

 

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. CÙNG CÁC CÔNG TY CON VÀ CHI NHÁNH, CÁC CÔNG TY NHƯỢNG QUYỀN HOẶC ĐƯỢC CẤP QUYỀN CỦA MARRIOTT INTERNATIONAL INC., MỌI CƠ SỞ LƯU TRÚ LÀ THANH VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH, VÀ GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VÀ ĐẠI DIỆN TƯƠNG ỨNG CỦA CÁC PHÁP NHÂN NÀY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC THÙ, MANG TÍNH MINH HỌA, TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN HOẶC HẬU QUẢ, DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ LÀ THEO HỢP ĐỒNG, DÂN SỰ HAY HÌNH THỨC KHÁC, PHÁT SINH TỪ HOẶC THEO BẤT KỲ PHƯƠNG THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT, CÁC THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH NÀY, HOẶC HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT CỦA CÔNG TY.

 

9.14 Lựa Chọn Luật và Cơ Quan Giải Quyết Tranh Chấp

 

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết hoặc các Thể Lệ Chương Trình này sẽ được giải quyết theo từng vụ việc riêng lẻ mà không được giải quyết theo hình thức vụ kiện tập thể, và sẽ được điều chỉnh, diễn giải và thi hành theo luật pháp của bang Maryland, Hoa Kỳ, mà không xét đến quy tắc xung đột pháp luật trong đó. Quyền tài phán duy nhất đối với bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết hoặc Thể Lệ Chương Trình chỉ có thể được nộp tại các tòa án tiểu bang hoặc liên bang đặt tại Bang Maryland, Hoa Kỳ.

 

9.15 Tuân Thủ Pháp Luật

 

Hạng Thẻ Hội Viên của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết và Điểm Thưởng được nhận và được bồi hoàn phải tuân thủ theo tất cả quy định và luật hiện hành tại địa phương. Hạng Thẻ Hội Viên của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, quyền lợi của Hội Viên, các Chương Trình Quy Đổi Phần Thưởng và các Chương Trình Phần Thưởng khuyến mãi được cung cấp một cách thiện ý; tuy nhiên, những điều trên có thể không được áp dụng nếu bị cấm hoặc bị hạn chế bởi pháp luật hoặc quy định hiện hành tại Hoa Kỳ hoặc quốc gia mà Hội Viên đang cư trú. Nếu bất kỳ phần nào của Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết này được xem là trái luật hoặc không thể thi hành tại một quốc gia, phần đó sẽ được xem như là được xóa bỏ khỏi Thể Lệ Chương Trình này tại quốc gia đó và những quy định còn lại sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực, theo quy định tại Điều 1.7.c. và 1.7.d.

 

9.16 Toàn Bộ Thỏa Thuận

 

Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, cùng với bất kỳ điều khoản và điều kiện, quy chế, hoặc quy định nào khác được gộp vào thể lệ này hoặc được tham chiếu trong bộ quy tắc này cấu thành nên toàn bộ thỏa thuận giữa Công Ty và Các Hội Viên liên quan đến vấn đề của thể lệ này, và hủy bỏ toàn bộ bất kỳ hiểu biết hoặc thỏa thuận nào trước đó (dù bằng lời nói hoặc bằng văn bản) liên quan đến vấn đề này, và có thể không được điều chỉnh hoặc sửa đổi trừ khi được lập thành văn bản hoặc sự điều chỉnh hoặc sửa đổi đó được công bố trên website Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.