Điều Khoản & Điều Kiện Của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

Được cập nhật tháng 4 năm 2022

Có hiệu lực vào tháng 2 năm 2019, chương trình khách hàng thân thiết của Marriott International, Inc. là Marriott Bonvoy™ (sau đây gọi tắt là “Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết”). Trước đây, Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết hoạt động như một chương trình thống nhất với ba tên gọi: Chương Trình Marriott Rewards®, Chương Trình Thưởng Ritz-Carlton, và Chương Trình Starwood Preferred Guest® (“Chương Trình SPG”) (mỗi chương trình gọi tắt là “Chương Trình Ưu Đãi”). Các Chương Trình Ưu Đãi này đã được Marriott International, Inc. và các công ty con của Marriott International, Inc., bao gồm Marriott Rewards, LLC and Preferred Guest, Inc. (gọi chung là “Công Ty”) thực hiện.

Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết thực hiện theo các điều khoản và điều kiện như được quy định dưới đây, trừ khi được quy định rõ ràng khác (“Thể Lệ Chương Trình”). Thể Lệ Chương Trình theo đây bao gồm Quy Chế Quản Lý Chuyên Viên bổ sung áp dụng đối với người lao động của Công Ty và các chuyên viên làm việc tại các địa điểm do Công Ty quản lý, cấp quyền, cho thuê, sở hữu. Quy Chế Quản Lý Chuyên Viên không áp dụng đối với người lao động của các bên nhượng quyền thương mại, bên được cấp quyền của Công Ty và chủ sở hữu của các bất động sản do Công Ty quản lý.

Thể Lệ Chương Trình điều chỉnh mối quan hệ của Công Ty với các Hội Viên của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết (gọi chung “Các Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết”), và gọi riêng là “Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết”), “Hội Viên”, hoặc “Bạn”), bao gồm cách thức các Hội Viên quản lý tài khoản, đặt chỗ trước, đạt được tư cách Hội Viên Elite, tích lũy và quy đổi điểm thưởng Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết (“Điểm Thưởng”) với các bất động sản và khách sạn tham gia (“Bất Động Sản Tham Gia”), cũng như là với các chương trình của bên thứ ba mà có mỗi quan hệ kinh doanh với Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết như các chương trình khách bay thường xuyên của hãng hàng không (“Chương Trình Đối Tác”).

Thể Lệ Chương Trình bao gồm các điều khoản bổ sung áp dụng cho những bất động sản hoặc trải nghiệm nhất định có tham gia chương trình khách hàng thân thiết Marriott Bonvoy trong khả năng giới hạn hoặc đặc thù – bao gồm chương trình Trọn Gói bởi Marriott International và The Ritz-Carlton Yacht Collection. Các quyền lợi, tiện nghi, ưu đãi, giải thưởng và dịch vụ của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết cụ thể có thể không sẵn có tại hoặc thuộc các bất động sản và trải nghiệm đó, cho dù phần mô tả các quyền lợi, tiện nghi, ưu đãi, giải thưởng và dịch vụ trong các Thể Lệ Chương Trình đó không nêu rõ là loại trừ các bất động sản hay trải nghiệm đó. Vui lòng tham khảo trang Các Điều Khoản Bổ Sung để xem các điều khoản riêng điều chỉnh việc tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết bằng trải nghiệm hoặc bất động sản để biết thông tin về những đặc tính sẵn có của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.

Bằng việc mở tài khoản Hội Viên Chương Trình Khách hàng Thân Thiết (“Tài Khoản" hoặc “Tài Khoản Hội Viên”), hoặc bằng cách sử dụng thẻ Hội Viên của bạn hoặc số Tài Khoản Hội Viên mà bạn đã được cấp (“Số Tư Cách Hội Viên”) để nhận và đổi các quyền lợi của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, Điểm Thưởng Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, bạn đồng ý rằng:

bạn đã đọc và chấp nhận Thể Lệ Chương Trình; và bạn đã đọc và chấp nhận Điều Khoản Sử Dụng Trang Web được bao gồm trong văn bản này như tham chiếu; và

bạn đồng ý với việc Công Ty, Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, Bất Động Sản Tham Gia và Các Chương Trình Đối Tác, và các đại lý và bên được cấp quyền có thẩm quyền của Công Ty, Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, Bất Động Sản Tham Gia và Các Chương Trình Đối Tác thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo Tuyên Bố Quyền Riêng Tư Của Công Ty.

Mọi quyền lợi, tiện nghi, ưu đãi, phần thưởng và dịch vụ của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết đều tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và có thể được Công ty thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Công Ty có quyền chấm dứt Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, một phần hoặc toàn bộ, bằng việc thông báo trước sáu (6) tháng cho các Hội Viên Thân Thiết hiện hữu và thông báo ít hơn sáu tháng cho bất kỳ khu vực tài phán nào nếu việc thông báo là bắt buộc theo pháp luật hiện hành. Theo toàn quyền quyết định của Công Ty, Công Ty có thể chọn chương trình tương tự để thay thế cho Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết vào bất kỳ thời điểm nào ngay sau khi thông báo cho các Hội Viên Thân Thiết. Nếu Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết bị chấm dứt, Điểm Thưởng chưa được quy đổi sẽ bị hủy bỏ mà không có bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào, và sẽ không có chương trình thưởng nào được thực hiện sau khi kết thúc khoảng thời gian thông báo.

Thể Lệ Chương Trình này thay thế các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết hoặc Chương Trình Ưu Đãi. Trừ khi pháp luật hiện hành có quy định cấm hoặc hạn chế một cách rõ ràng, Công Ty có thể sửa đổi, chỉnh sửa hoặc bổ sung các Thể Lệ Chương Trình, cơ cấu của các giải thưởng và các quy đổi Chương Trình Thưởng ( như được định nghĩa bên dưới), có hoặc không có thông báo, ngay cả khi việc thay đổi có thể ảnh hưởng đến giá trị của Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng, hoặc khả năng đạt được Các Chương Trình Thưởng nhất định (gọi chung là "Thay Đổi Thể Lệ Chương Trình”). "Chương Trình Thưởng” có nghĩa là bất kỳ và tất cả các giải thưởng mà Hội Viên nhận được liên quan đến Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, Chương Trình Thưởng Quy Đổi (như được định nghĩa trong Mục 3.1). Các Hội Viên Thân Thiết có trách nhiệm tiếp tục hiểu rõ Thể Lệ Chương Trình và bất kỳ Thay Đổi Thể Lệ Chương Trình nào. Việc bạn tiếp tục tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ được xem là bạn đã chấp nhận các Thay Đổi Thể Lệ Chương Trình đó.

1. THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

1.1 Điều Kiện.

Tư Cách Hội Viên trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết là miễn phí và dành cho bất kỳ cá nhân nào: (a) có thẩm quyền theo pháp luật để chấp nhận Thể Lệ Chương Trình; (b) cư trú ở khu vực tài phán mà pháp luật nơi đó chấp thuận việc tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết; (c) không cư trú ở Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Syria, hoặc vùng lãnh thổ Crimea của Ukraine; (d) cung cấp thông tin cá nhân chính xác và hợp lệ khi đăng ký tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết; (e) chưa là Hội Viên của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết (cụ thể, chưa có Tài Khoản Hội Viên); và (f) chưa từng bị Công Ty chấm dứt việc tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết hoặc bất kỳ chương trình nào trong ba Chương Trình Ưu Đãi.

1.1.a. Các Hội Viên có trách nhiệm đọc và hiểu Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, báo cáo Tài Khoản, và các trao đổi khác từ Công Ty về Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết để hiểu quyền, trách nhiệm và tình trạng của mình trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Nếu Hội Viên có bất kỳ thắc mắc nào về Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, Hội Viên nên liên hệ Hỗ Trợ Hội Viên.

1.1.b. Các Hội Viên có trách nhiệm đọc Tuyên Bố Quyền Riêng Tư của Công Ty để hiểu cách Công Ty thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu của Hội Viên. Nếu Hội Viên có bất kỳ thắc mắc nào về Tuyên Bố Quyền Riêng Tư của Công Ty hoặc việc Công Ty thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu của Hội Viên, Hội Viên nên liên hệ Hỗ Trợ Hội Viên.

1.2 Các Thương Hiệu và Bất Động Sản Tham Gia

1.2.a. “Các Bất Động Sản Tham Gia” là các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các cơ sở lưu trú ngắn hạn hoạt động dưới tên thương hiệu sau đây được Marriott International sở hữu, quản lý, nhượng quyền hoặc cấp quyền (“Các Thương Hiệu Tham Gia”) và có khả năng đặt phòng thông qua Các Kênh Marriott trừ khi được quy định khác (xem 1.2.b). Bất động sản cư trú (“Nhà Ở”), dù được được cung cấp dưới dạng sở hữu chung toàn bộ hoặc một phần, như là căn hộ dịch vụ, hoặc chung cư, về bản chất, không phải là cơ sở lưu trú ngắn hạn và do đó, không tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết trừ khi được quy định rõ dưới đây. Các Bất Động Sản Tham Gia và Các Thương Hiệu Tham Gia bao gồm:

i.     The Ritz-Carlton® - tất cả các địa điểm ngoại trừ:

A.     Các bất động sản Ritz-Carlton Reserve® tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết như sau:

(1) Tích luỹ Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng như mô tả trong Điều 2
(2) Quy Đổi Điểm Thưởng như được mô tả trong Điều 3
(3) Hội Viên nhận được các quyền lợi như được định nghĩa trong Điều 1 và 4 ngoại trừ các quyền sau: Giá Hội Viên, Giảm Giá Của Cửa Hàng Quà Tặng, Nâng Cấp Phòng Elite Miễn Phí, Trả Phòng Trễ, Đảm Bảo Quyền Sử Dụng Sảnh, Đảm Bảo Loại Phòng, Đảm Bảo Phòng Trống 48 Giờ và Phần Thưởng Đêm Nghỉ Suite.
(4) Sự Kiện Marriott Bonvoy như được mô tả trong Điều 5

B.    The Ritz-Carlton Residences®, Waikiki Beach tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết như sau:

(1) Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng như được mô tả tại Điều 2
(2) Điểm Thưởng Quy Đổi như được mô tả tại Điều 3
(3) Các Hội Viên nhận các quyền lợi như được định nghĩa tại Điều 4 ngoại trừ:
Nâng Cấp Phòng Elite Miễn Phí, Trả Phòng Muộn, Thưởng Đêm Suite, và Your24TM.

C.    Bất động sản Ritz-Carlton Destination Club® - chỉ là đối tác tích lũy của Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite (như được định nghĩa bởi 2.1.a.) đối với các Hội Viên lưu trú tại các địa điểm của The Ritz-Carlton Destination Club thuộc quyền sở hữu của họ; không có Điểm Thưởng quy đổi và không có Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng tích lũy.

D.     The Ritz-Carlton Yacht Collection - là đối tác tích lũy và quy đổi với tư cách tham gia đặc biệt trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết như được xác định cụ thể trong các điều khoản dịch vụ riêng của họ ("Điều Khoản RCYC”). Hội Viên đặt chỗ và hoàn thành đặt chỗ thông qua RCYC phải tuân thủ các Thể Lệ Chương Trình, các Điều Khoản RCYC, cũng như các thông tin pháp lý của The Ritz-Carlton Yacht CollectionMở trong cửa sổ trình duyệt mới.

E.    Các bất động sản sau đây không tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết:

●    The Ritz-Carlton, Millennia Singapore
●     The Ritz-Carlton Residences, ngoại trừ như đã ghi chú ở trên
●     Các bất động sản đối tác sau:

○     Hotel Ritz-London - London, Anh
○     Khu Nghỉ Dưỡng và Khách Sạn Bulgari - tất cả các địa điểm

ii.     St.Regis® - tất cả các địa điểm ngoại trừ:

A. The Residences at The St. Regis Deer Valley, Snow Park tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết như sau:

(1) Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng như được mô tả tại Điều 2
(2) Điểm Thưởng Quy Đổi như được mô tả tại Điều 3
(3) Các Hội Viên nhận các quyền lợi như được định nghĩa tại Điều 4 ngoại trừ: Nâng Cấp Phòng Elite Miễn Phí, Trả Phòng Muộn, Thưởng Đêm Suite và Your24™.

B. St. Regis Residences không tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, ngoại trừ những mục đã nêu ở trên

C. Các bất động sản của St. Regis Residence Club® - chỉ là đối tác tích lũy cho Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite (theo định nghĩa của 2.1.a.); không Quy Đổi Điểm Thưởng và không tích Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng

iii.     EDITION® - tất cả các địa điểm ngoại trừ:

●    EDITION Residences không tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

iv.     The Luxury Collection® - tất cả các địa điểm ngoại trừ:

●    Luxury Collection Residences không tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

v.     W® - tất cả các địa điểm ngoại trừ:

●    W Residences không tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

vi.     JW Marriott® - tất cả các địa điểm

vii.     Marriott Hotels® - tất cả các địa điểm ngoại trừ:

●    The Marriott Ranch Bed and Breakfast

●    Marriott Residences không tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

viii.     Sheraton® - tất cả các địa điểm ngoại trừ:

●    Sheraton Residences không tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

ix.     Marriott Vacation Club® and Marriott Grand Residence Club® - tất cả các địa điểm ngoại trừ:

A.     Grand Residences by Marriott – Mayfair-London, UK

B.     Marriott Vacation Club® tại The Empire Place©, Bangkok, Thái Lan

Marriott Vacation Club và các bất động sản Marriott Grand Residence Club tham gia có quyền lợi đối với bất động sản bị hạn chế như được quy định tại Điều 4 và Điều 7.

x.         Delta Hotels by Marriott ™ - tất cả các địa điểm, ngoại trừ:

●    Các khách sạn Delta Hotels by Marriott™ thuộc chương trình Trọn Gói của Marriott Bonvoy (xem 1.2.a.xxxiv) tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết với khả năng độc quyền được xác định một cách rõ ràng tại điều khoản dịch vụ riêng của mình (“Điều Khoản Trọn Gói của Marriott”).

xi.     Le Méridien® - tất cả các địa điểm ngoại trừ:

●    Le Méridien Residences không tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

xii.     Westin® - tất cả các địa điểm ngoại trừ:

●    Các bất động sản Westin là một phần của Trọn Gói bởi Marriott International (xem 1.2.a.xxxiv) tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết với khả năng độc quyền như được xác định một cách rõ ràng tại các điều khoản riêng của dịch vụ (“Điều Khoản Trọn Gói Của Marriott Bonvoy”).

●    Westin Residences không tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.

xiii.     Autograph Collection® Hotels - tất cả các địa điểm ngoại trừ:

A.    Các khách sạn Autograph Collection thuộc chương trình Trọn Gói của Marriott Bonvoy (xem 1.2.a.xxxiv) tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết với khả năng độc quyền được xác định rõ ràng trong điều khoản dịch vụ riêng của mình (“Điều Khoản Trọn Gói của Marriott”).

B.    The Cosmopolitan of Las Vegas tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết như sau:

(1)     Điểm Thưởng chỉ được tính cho các loại phí sau đây: Giá phòng, dịch vụ ăn uống tại phòng, xem phim trong phòng, điện thoại và minibar trong phòng. Điểm Thưởng không thể tích lũy được trong việc sử dụng dịch vụ tại khách sạn hoặc cho dịch vụ khách sạn.

(2)     Điểm Thưởng có thể được quy đổi thành Lưu Trú Đủ Điều Kiện (được định nghĩa tại Điều 2.1.d.) tại The Cosmopolitan of Las Vegas.

(3)     Các quyền lợi hạn chế được cung cấp như mô tả tại Điều 1.3, Điều 3.4 và Điều 4, ngoại trừ lựa chọn ăn sáng đi kèm với quyền lợi Quà Chào Mừng Elite không có sẵn.

(4)     Các Hội Viên có tư cách Hội Viên kép của cả Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott Bonvoy và Chương Trình Định Danh Thành Phố Las Vegas có thể chọn nhận các quyền lợi từ, và áp dụng phí phòng và tích lũy được tiêu dùng trong phòng, của bất kỳ chương trình nào, nhưng không thể nhận quyền lợi từ hoặc áp dụng tích lũy của cả hai chương trình cùng lúc. Marriott Bonvoy và Chương Trình Định Danh là hai chương trình khách hàng thân thiết riêng biệt; do đó, các tài khoản có thể không được liên kết hoặc gộp lại với nhau. Các Hội Viên có thể lựa chọn để có Điểm Thưởng Marriott Bonvoy và nhận các quyền lợi của chương trình Marriott Bonvoy bằng cách cung cấp Số Tư Cách Hội Viên khi đặt phòng.

C.    Các Khu căn hộ Autograph Collection không tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

xiv.      Design HotelsTM – tất cả các địa điểm được xác thực là bất động sản tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết được liệt kê tại đây và tham gia như sau:  

A.      Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng Tích lũy như được mô tả tại Điều 2

B.      Quy Đổi Lấy Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi chỉ như được mô tả trong Mục 3

C.      Cung cấp các quyền lợi giới hạn như được mô tả tại Điều 1.3 và Điều 4

xv.      Renaissance® Hotels - tất cả các địa điểm

xvi.      Tribute Portfolio® - tất cả các địa điểm

xvii.     Gaylord Hotels® - tất cả các địa điểm

xviii.     Courtyard® - tất cả các địa điểm

xix.      Four Points® - tất cả các địa điểm

xx.      SpringHill Suites® - tất cả các địa điểm

xxi.      Protea Hotels® - tất cả các địa điểm

Có các điều kiện và điều khoản bổ sung đối với các Hội Viên Prokard Explorer của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết như được quy định tại Điều 1.3.

xxii.     Fairfield® by Marriott - tất cả các địa điểm

xxiii.     AC Hotels® - tất cả các địa điểm

xxiv.     Aloft® Hotels - tất cả các địa điểm

xxv.      Moxy® Hotels - tất cả các địa điểm

xxvi.     Residence Inn® - tất cả các địa điểm

xxvii.     TownePlace Suites® - tất cả các địa điểm

xxviii.     Element® - tất cả các địa điểm

xxix.     Marriott Conference Centers - tất cả các địa điểm ngoại trừ:

●     Rotary House Hotel, Houston, TX

xxx.     Các bất động sản Vistana – các bất động sản Vistana sau đây tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Các bất động sản tham gia cung cấp các quyền lợi giới hạn trên bất động sản đó như được quy định tại Điều 4 và Điều 7.

●    Phoenician, Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale - chỉ là đối tác tích lũy đối với Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite (như được định nghĩa bởi 2.1.a.); không có Điểm Thưởng quy đổi và không có Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng tích lũy.
●    Sheraton Broadway Plantation Resort Villas
●    Sheraton Desert Oasis Villas, Scottsdale
●    Sheraton Kauai Resort
●    Sheraton Lakeside Terrace Villas at Mountain Vista, Avon, Vail Valley
●    Sheraton Mountain Vista Villas, Avon/Vail Valley
●    Sheraton PGA Vacation Resort, Port St. Lucie
●    Sheraton Steamboat Resort Villas
●    Sheraton Vistana Resort Villas, Lake Buena Vista/Orlando
●    Sheraton Vistana Villages Resort Villas, I-Drive/Orlando
●    St.Regis Residence Club, Aspen - đối tác tích lũy duy nhất đối với Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite (như được định nghĩa bởi 2.1.a.); không có Điểm Thưởng quy đổi và không có Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng tích lũy.
●    St.Regis Residence Club, New York – đối tác tích lũy duy nhất đối với Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite (như được định nghĩa bởi 2.1.a.); không có Điểm Thưởng quy đổi và không có Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng tích lũy
●    The Westin Desert Willow Villas, Palm Desert
●    The Westin Ka'anapali North Villas
●    The Westin Ka'anapali Ocean Resort Villas
●    The Westin Kierland Villas
●    The Westin Lagunamar Ocean Resort Villas & Spa, Cancun
●    The Westin Los Cabos Resort Villas & Spa
●    The Westin Mission Hills Resort Villas, Palm Springs
●    The Westin Nanea Ocean Villas, Ka'anapali
●    The Westin Princeville Ocean Resort Villas
●    The Westin Riverfront Mountain Villas, Beaver Creek Mountain
●    The Westin St. John Resort & Villas
●    Vistana Beach Club

xxxi.     Các bất động sản không mang thương hiệu – các bất động sản không mang thương hiệu sau đây tham gia:

A. Các cơ sở lưu trú ngắn hạn hoạt động theo thỏa thuận với Công Ty và không theo Thương Hiệu Tham Gia nhưng vẫn có khả năng đặt phòng thông qua Các Kênh Marriott (được ghi chú tại 1.2.b) hoặc Các Trang Web Marriott (được ghi chú tại 1.2.c). Trừ khi Các Kênh Marriott và Các Trang WebWeb Marriott có quy định khác, các bất động sản không mang thương hiệu tham gia vào Marriott Bonvoy dựa vào Thương Hiệu Tham Gia hoặc Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói, sẽ được chuyển đổi vào một ngày sau đó.

B. Atlantis, Paradise Island, Bahamas tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết như sau:

(1) Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng có thể được tích lũy từ đặt phòng đã đặt thông qua www.marriott.com/atlantis/travel.mi, bằng điện thoại +1 (855) 696-4732, hoặc được đặt thông qua Atlantis Paradise Vacations, bằng điện thoại +1 (800) ATLANTIS hoặc +1 (800) 285-2684. Điểm Thưởng không được quy đổi đối với các đặt phòng được đặt thông qua Atlantis Paradise Vacations. Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng sẽ không tích lũy và Điểm Thưởng sẽ không được quy đổi đối với các đặt phòng được đặt thông qua AtlantisBahamas.comMở trong cửa sổ trình duyệt mới.

(2) Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng có thể được tích lũy và Điểm Thưởng có thể được quy đổi đối với các kỳ lưu trú tại The Coral at Atlantis; The Royal at Atlantis; và The Cove at Atlantis.

(3) Lưu trú quy đổi tại The Coral ở Atlantis; The Royal ở Atlantis; và The Cove ở Atlantis sẽ bao gồm phòng đơn hoặc phòng đôi tiêu chuẩn, bao gồm chi phí phòng ở, thuế phòng. Phí phụ thu ở thêm người đối với người thứ ba, người thứ tư hoặc nhiều hơn trong phòng là phí bổ sung và không bao gồm trong phần thưởng được quy đổi như hình thức của việc thanh toán. Phí này cũng như các phí tài sản khác, bao gồm các phí khu nghỉ dưỡng và phí dịch vụ là trách nhiệm của Các Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết và không bao gồm trong dịch vụ lưu trú.

(4) Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng có thể chỉ được tích lũy theo giá phòng. The Reef at Atlantis, The Beach at Atlantis, and Harborside at Atlantis không tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.

(5) Các quyền lợi giới hạn được cung cấp như được mô tả tại Điều 1.3, Điều 3.4 và Điều 4, ngoại trừ lựa chọn ăn sáng đi kèm với quyền lợi Quà Chào Mừng Elite không có sẵn.

xxxii.     Marriott Executive Apartments® - Chỉ là đối tác tích lũy Điểm Thưởng và Dặm Thưởng Cơ Sở (không có Điểm Thưởng quy đổi hoặc các quyền lợi Elite tại bất động sản bao gồm Điểm Thưởng bổ sung Elite)

xxxiii. Homes & Villas bởi Marriott International – cho thuê nhà ngắn hạn thông qua https://homesandvillasbymarriott.comMở trong cửa sổ trình duyệt mớiđược giới hạn tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết như được quy định trong Các Điều Khoản Dịch Vụ HVMIMở trong cửa sổ trình duyệt mới. Các Hội Viên đặt phòng thông qua trang web HVMI chịu sự điều chỉnh của Thể Lệ Chương Trình và Các Điều Khoản HVMI của Dịch Vụ trong tất cả mọi vấn đề.

xxxiv.     Trọn Gói bởi Marriott International – Trừ khi có quy định khác, các bất động sản nghĩ dưỡng được xác định trên https://all-inclusive.marriott.comMở trong cửa sổ trình duyệt mớitham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết (“Các Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói”) theo diện đặc thù như được quy định rõ ràng trong các điều khoản dịch vụ riêng (“Trọn Gói bởi Các Điều Khoản Marriott”). Các Hội Viên đặt phòng và lưu trú tại Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói sẽ chịu sự điều chỉnh của Thể Lệ Chương Trình và Điều Khoản Trọn Gói Của Marriott Bonvoy trong tất cả mọi vấn đề.

1.2.b. “Các Kênh Marriott” là gọi chung của các Trang Web Marriott, Các Ứng Dụng Di Động và Các Trung Tâm Gắn Kết Khách Hàng (bao gồm Hỗ Trợ Hội Viên).

1.2.c. “Trang Web Marriott” là trang web được vận hành bởi hoặc đại diện cho Công Ty hoặc Bất Động Sản Tham Gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết và hiện tại bao gồm các trang web: Marriott.com, RitzCarlton.com, stregis.com, editionhotels.com, theluxurycollection.com, bulgarihotels.com, whotels.com, jwmarriott.com, marriotthotels.com, sheraton.com, deltahotels.com, lemeridien.com, westin.com, autographhotels.com, design-hotels.marriott.com, renhotels.com, tributeportfolio.com, gaylordhotels.com, sân.com, Fourpoints.com, springhillsuites.com, proteahotels.com, fairfield.marriott.com, achotels.marriott.com, alofthotels.com, moxyhotels.com, marriottexariesapartments.com, Residenceinn.marriott.com, TownePlaceSuites.com, elementhotelshub.com, homesandvillasbymarriott.com, all-inclusive.marriott.com, và MarriottBonvoy.com.

1.2.d. “Ứng Dụng Di Động” là ứng dụng có thể tải về, được vận hành bởi hoặc đại diện cho Công Ty liên quan đến Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết bao gồm nhưng không giới hạn, các phiên bản của iPhone và Android.

1.3 Quyền Lợi của Tư Cách Hội Viên

1.3.a. Hỗ Trợ Hội Viên. Các Hội Viên của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ được kết nối vào số điện thoại dịch vụ Hội Viên để đặt phòng, yêu cầu dịch vụ chăm sóc khách hàng, và quy đổi phần thưởng trên Trang Web Hỗ Trợ Hội Viên.

1.3.b. Giá Áp Dụng Cho Hội Viên.

i. Giá Áp Dụng Cho Hội Viên. Các Hội Viên Của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ nhận được mức giá ưu đãi, độc quyền ("Giá Áp Dụng Cho Hội Viên") khi các Hội Viên đó đặt phòng thông qua một Kênh Marriott. Giá Áp Dụng Cho Hội Viên được áp dụng tại Các Bất Động Sản và Thương Hiệu Tham Gia, ngoại trừ tại Alantis, Paradise Island, Bahamas, The Cosmopolitan of Las Vegas, Design Hotels, Homes & Villas by Marriott International, và Ritz-Carlton Reserve. Bắt buộc phải đặt phòng trước.

A. Giá Áp Dụng Cho Hội Viên cung cấp mức giảm giá tối thiểu hai phần trăm (2%) vào những ngày trong tuần và tối đa năm phần trăm (5%) vào những ngày cuối tuần. Ritz-Carlton, St. Regis và EDITION cung cấp 2% cho toàn bộ các ngày.

B. Giá Áp Dụng Cho Hội Viên được áp dụng cho mức giá niêm yết thấp nhất hiện hành của Bất Động Sản Tham Gia cho các phòng không Elite (non-premium) (như được định nghĩa trong Mục 3.3.e).

C. Giá Hội Viên phải được Hội Viên lưu trú tại Bất Động Sản Tham Gia đặt trước khi đặt phòng.

D. Giá Áp Dụng Cho Hội Viên không áp dụng cho các phòng dành cho nhóm từ mười (10) người trở lên.

E. Giá Áp Dụng Cho Hội Viên có thể không được kết hợp với các chương trình khuyến mãi, giảm giá hoặc ưu đãi tự chọn khác, và không có hiệu lực đối với các nhóm hoặc đặt phòng hiện tại.

F. Giá Áp Dụng Cho Hội Viên không áp dụng cho mức giá lưu trú ngắn hạn đủ điều kiện như mức giá chính phủ, mức giá thỏa thuận, mức giá AAA và mức giá Giảm Giá Cho Người Cao Tuổi.

1.3.c. Truy Cập Internet Miễn Phí Trong Phòng. Hội Viên đặt phòng tại Bất Động Sản Tham Gia thông qua Kênh Marriott sẽ được truy cập mạng internet tiêu chuẩn miễu phí tại phòng trong thời gian lưu trú. Ngoài ra, Hội Viên Elite Hạng Vàng Marriott Bonvoy, Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim Marriott Bonvoy, Hội Viên Elite Hạng Titan Marriott Bonvoy, Đại Sứ Elite Marriott Bonvoy và bất kỳ người nào nắm giữ thẻ tín dụng đồng thương hiệu mà có gắn với quyền lợi truy cập mạng cao cấp, sẽ được truy cập mạng internet miễn phí tại phòng mà không kể đến cách thức đặt phòng (gọi chung là “Quyền Lợi Truy Cập Mạng Internet”). Chúng tôi cũng áp dụng các loại trừ bổ sung được quy định dưới đây.`

i. Quyền Lợi Truy Cập Mạng Internet giới hạn cho một (01) khách cho mỗi Hội Viên đủ điều kiện cho mỗi lần lưu trú bất kể số lượng phòng được đặt và Hội Viên phải ở trong phòng khách và trả phí. Quyền Lợi Truy Cập Mạng Internet không áp dụng cho phòng họp.

ii. Các Bất Động Sản Tham Gia thu phí khu nghỉ dưỡng bắt buộc, mà mức phí này bao gồm truy cập internet, sẽ cung cấp quyền lợi thay thế, được xác định theo toàn quyền của từng Bất Động Sản Tham Gia.

iii. Quyền Lợi Truy Cập Mạng Internet bổ sung không được cung cấp tại Các Bất Động Sản và Thương Hiệu Tham Gia có ưu đãi miễn phí truy cập mạng trong phòng cho toàn bộ khách lưu trú. Điều này bao gồm các bất động sản ở khu vực châu Á Thái Bình Dương cung cấp truy cập mạng trong phòng miễn phí cho toàn bộ khách lưu trú, bất kể kênh đặt phòng nào. Các Thương Hiệu Tham Gia cung cấp Truy Cập Internet Miễn Phí Trong Phòng cho toàn bộ khách lưu trú bao gồm: Ritz-Carlton Reserve, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Vistana properties, Delta Hotels, Four Points, Protea Hotels, Aloft, Moxy Hotels, Element, và Homes & Villas by Marriott International. Các Bất Động Sản Tham Gia cung cấp Truy Cập Internet Tiêu Chuẩn Miễn Phí Trong Phòng tới Hội Viên Elite Hạng Vàng, Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim, Hội Viên Elite Hạng Titan và Đại Sứ Elite chỉ bao gồm: Atlantis, Paradise Island, Bahamas và The Cosmopolitan of Las Vegas, NV. Vui lòng tham khảo Bất Động Sản Tham Gia để biết thêm thông tin.

1.3.d. Quyền lợi thông qua Các Chương Trình Tiếp Thị Khác.

i. Prokard Explorer. Prokard Explorer là một chương trình tiếp thị cung cấp cho các Hội Viên của chương trình các quyền lợi chỉ có hiệu lực tại các bất động sản tham gia trong danh mục Protea Hotels. Prokard Explorer hoạt động đồng thời như một chương trình độc lập và song song cùng với Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.

A. Prokard Explorer không có quyền lợi quy đổi và tích lũy Điểm Thưởng. Khách hàng là Hội Viên của cả Prokard Explorer và Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết có thể tích lũy và quy đổi Điểm Thưởng và Dặm Thưởng với Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.

B. Khi lưu trú tại một Protea Hotel tham gia, các khách hàng là Hội Viên của Prokard Explorer và Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết có thể (a) chọn Điểm Thưởng và Dặm Thưởng tích lũy của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, và (b) nhận các quyền lợi của cả hai chương trình. Các quyền lợi của Prokard Explorer bao gồm giảm giá ăn tối, giá phòng ưu đãi và phiếu giảm giá phòng. Các quyền lợi của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết được dựa vào tư cách Hội Viên như quy định tại Điều 1.3 và 4.

C. Toàn bộ Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết được áp dụng.

1.4 Các Điều Kiện của Việc Ghi Danh

1.4.a. Hoàn thành Hồ Sơ Ghi Danh. Cá nhân có thể nộp đơn để ghi danh tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết bằng cách hoàn thiện hồ sơ một cách chính xác và đầy đủ trên trang web Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, tại Bất Động Sản Tham Gia, hoặc thông qua kênh ghi danh khác. Công Ty có thể từ chối tư cách Hội Viên trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết đối với bất kỳ người đăng ký nào theo toàn quyền quyết định của Công Ty và không phải thông báo bằng văn bản.

1.4.b.  Tư Cách Hội Viên Cá Nhân. Chỉ có cá nhân được làm Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, và mỗi cá nhân có thể duy trì duy nhất một Tài Khoản Hội Viên. Tất cả Tài Khoản Hội Viên Thân Thiết là Tài Khoản cá nhân và không được phép lập Tài Khoản sở hữu chung. Các quyền lợi của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết là không thể chuyển nhượng trừ khi được quy định khác một cách rõ ràng.

1.4.c. Các loại Tư Cách Hội Viên

i.     Tư Cách Hội Viên Hạng Hội Viên. Tư cách Hội Viên hạng hội viên là tư cách Hội Viên cơ bản trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.

ii.     Tư Cách Hội Viên Elite.  Khi đạt đến mức Dặm Thưởng nhất định, một Hội Viên có thể đạt được tư cách Hội Viên Elite và trở thành Hội Viên Elite Hạng Bạc, Hội Viên Elite Hạng Vàng, Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim, Hội Viên Elite Hạng Titan hoặc Đại Sứ Elite (gọi chung là “Tư Cách Hội Viên Elite,” hoặc “Hạng Thẻ Elite”). Các yêu cầu để đạt được Hạng Thẻ Elite được quy định tại Điều 4.

iii.     Tư Cách Hội Viên Elite Trọn Đời. Khi đạt đến mức Dặm Thưởng nhất định, một Hội Viên có thể đạt được Hội Viên Elite Hạng Bạc Trọn Đời, Hội Viên Elite Hạng Vàng Trọn Đời, Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim Trọn Đời (gọi chung là, “Tư Cách Hội Viên Elite Trọn Đời” hoặc “Hạng Thẻ Elite Trọn Đời”). Các yêu cầu để đạt được Hạng Thẻ Elite Trọn Đời được quy định tại Điều 4.

iv.     Tư Cách Chuyên Viên Quản Lý. Nhân viên của Công Ty và chuyên viên làm việc tại các địa điểm do Marriott sở hữu, thuê, cấp quyền và quản lý (gọi chung là “Các Chuyên Viên Quản Lý,” và gọi riêng là “Chuyên Viên Quản Lý”) có thể tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết thông qua: (1) một Tài Khoản Có Tư cách Hội Viên được xác thực như là Chuyên Viên Quản Lý ("Tư Cách Chuyên Viên Quản Lý"); (2) có quyền sở hữu chia sẻ thời gian tại Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, hoặc Vistana Networks; hoặc (3) có tài khoản thẻ tín dụng đồng thương hiệu Marriott Bonvoy đang có hiệu lực tùy nơi áp dụng. Các Tài Khoản Hội Viên Chuyên Viên Quản Lý có khả năng tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết tuân theo Thể Lệ Chương Trình phụ thuộc vào các hạn chế và giới hạn được xác thực trong Quy Chế Chuyên Viên Quản Lý được cung cấp để xem xét trên mạng nội bộ Công Ty và Các Kênh Marriott.

v.     Tư Cách Hội Viên Doanh Nghiệp. Chỉ có cá nhân được tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Các doanh nghiệp, nhóm và hoặc hiệp hội không thể ghi danh như là Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Khi đi công tác, Các Hội Viên có trách nhiệm tuân theo chính sách của công ty của Hội Viên đó liên quan đến các chương trình đi lại. Thông tin liên quan đến việc tích lũy Điểm Thưởng và Dặm Thưởng của Hội Viên đối với công tác phụ thuộc vào việc tiết lộ cho công ty của Hội Viên đó theo quy định và pháp luật áp dụng.

1.4.d. Việc Cấp Tài Khoản Hội Viên và Số Tư Cách Hội Viên. Sau khi nộp đơn tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, một Tài Khoản Hội Viên sẽ được mở và một Số Tư Cách Hội Viên sẽ được cấp cho từng người nộp đơn. Khi nhận được Số Tư Cách Hội Viên, cá nhân trở thành Hội Viên đủ điều kiện để tích lũy Điểm Thưởng hoặc đơn vị trao đổi được sử dụng trong các chương trình khách hàng thường xuyên của một hãng hàng không (“Dặm Thưởng”) tại Các Bất Động Sản Tham Gia. Chi tiết thêm được quy định tại Điều 1.5 và Điều 2.

1.4.e.  Tài Khoản Trùng Lặp. Cá nhân có thể tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Tuy nhiên, một Hội Viên có thể không có một hoặc nhiều Tài Khoản bị trùng lặp trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết vào mọi thời điểm.

i.     Nếu có hơn một Số Tư Cách Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết được cấp cho một cá nhân trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, cá nhân đó sẽ chỉ nhận được Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng cho một Tài Khoản Hội Viên. Các Tài Khoản Hội Viên bị trùng lặp có thể bị hủy.

ii.     Một Hội Viên với Tài Khoản Hội Viên cá nhân trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ không có khả năng kết hợp Các Tài Khoản này, chuyển nhượng Điểm Thưởng giữa Các Tài Khoản, hoặc có Hạng Thẻ Elite kết hợp. Hội Viên phải tổng hợp các Tài Khoản này thành một Tài Khoản Hội Viên duy nhất với một số, một Hạng Thẻ Elite và một số dư Điểm Thưởng. Việc Kết Hợp Tài Khoản có thể được yêu cầu thông qua biểu mẫu trực tuyến. Việc Kết Hợp Tài Khoản Hội Viên không thể được thực hiện tại Bất Động Sản Tham Gia thông qua Ứng Dụng Điện Thoại hoặc các kênh đặt phòng khác.

iii.     Khi Các Hội Viên kết hợp các Tài Khoản Hội Viên của họ trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, chi tiết Tài Khoản sẽ ngay lập tức bắt đầu được kết hợp lại và một số thông tin sẽ có sẵn ngay lập tức (Điểm Thưởng, Đêm Nghỉ, Hạng Thẻ Elite, Đặt Phòng Sắp Tới), hoặc trong một vài ngày (phần thưởng đêm nghỉ suite, Chương Trình Thưởng Quy Đổi, hoạt động trong quá khứ, các dịch vụ khách hàng và khóa phòng Di Động).

1.4.f. Hồ Sơ Cá Nhân. Thông tin được Hội Viên cung cấp sẽ được lưu giữ trong hồ sơ tham chiếu cá nhân với Tài Khoản Hội Viên. Tất cả thông tin được Hội Viên cung cấp trong hồ sơ cá nhân của Hội Viên đó phải có hiệu lực và chính xác và luôn được cập nhật. 

i.     Hội Viên có thể thay đổi địa chỉ của Hội Viên đó bằng cách thay đổi thông tin của Hội Viên trên Hồ Sơ Tài Khoản trên trang web Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết hoặc liên hệ Hỗ Trợ Hội Viên. Trong những trường hợp nhất định, việc thay đổi địa chỉ có thể yêu cầu tài liệu pháp lý hỗ trợ.

ii.     Thay đổi tên của Tài Khoản Hội Viên phải bao gồm tài liệu pháp lý hỗ trợ, chữ ký, ngày và Số Tư Cách Hội Viên. Thông tin thêm tại Câu Hỏi Thường Gặp hoặc Hỗ Trợ Hội Viên.

iii.     Thông tin thẻ tín dụng trong hồ sơ của Hội Viên sẽ được Bất Động Sản Tham Gia sử dụng để đảm bảo việc lưu trú của Hội Viên đó và để trả phí phòng, trừ khi Hội Viên cung cấp một thẻ tín dụng khác khi thực hiện việc đặt phòng, khi nhận phòng hoặc khi trả phòng. Hội Viên có thể thay đổi thẩm quyền thẻ tín dụng của Hội Viên đó cho các giao dịch trong tương lai bằng cách thay đổi thông tin của mình tại Hồ Sơ Tài Khoản trên trang web Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết hoặc liên hệ Hỗ Trợ Hội Viên. Hội Viên phải thông báo cho Công Ty nếu thẻ tín dụng có thẩm quyền bị mất, trộm, không có hiệu lực hoặc hết hạn.

1.4.g. Sử Dụng Thông Tin Được Thu Thập trong Đơn Đăng Ký.  Thông tin mà Hội Viên cung cấp cho Công Ty khi hoàn tất nộp đơn tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết và quy đổi Điểm Thưởng được thực hiện theo Tuyên Bố Quyền Riêng Tư của Công Ty. Việc trao đổi thông tin có liên quan là quan trọng cho việc quản lý Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết và cung cấp cho mỗi Hội Viên cơ hội được tối đa hóa lợi ích của Tư Cách Hội Viên. Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ chỉ tiết lộ thông tin của Hội Viên cho: Công Ty, (những) người được Hội Viên ủy quyền; bên nhượng quyền, bộ phận hoàn thiện, bên cung cấp dịch vụ thư điện tử và bộ phận thư tín xử lý thư từ cho các chủ thể đó; Bên Nhượng Quyền Được Ủy Quyền (như được định nghĩa trong Tuyên Bố Quyền Riêng Tư của Công Ty); và các công ty tiếp thị cung cấp dịch vụ cho Công Ty. Thông tin của Hội Viên sẽ, trong từng trường hợp, chỉ được tiết lộ cho một hoặc các mục đích sau đây:  1) để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho Tài Khoản Hội Viên và các quan tâm ưu tiên của Hội Viên bằng thông báo cho Hội Viên về trạng thái và các hoạt động của Tài Khoản bằng các báo cáo điện tử hoặc được in ra; 2) để truy cập các quyền của Hội Viên đối với các quyền lợi; 3) thu thập và xử lý phí Hội Viên phát sinh tại các địa điểm của Công Ty; 4) giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ thêm cho Hội Viên; 5) gửi khảo sát nghiên cứu thị trường hoặc khảo sát sự hài lòng định kỳ; và/hoặc 6) giới thiệu sản phẩm và dịch vụ từ các công ty có danh tiếng tùy chọn mà Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết có quan hệ đối tác chiến lược với các công ty đó bởi vì Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết thấy rằng các chương trình của họ cung cấp sẽ có lợi cho Hội Viên. Khi lựa chọn trở thành Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, Hội Viên đồng ý nhận toàn bộ các hình thức thông tin được mô tả như trên, nhưng Hội Viên sẽ có cơ hội để xác định hoặc sửa đổi việc gửi thư và tùy chọn liên lạc khác. 

1.5 Trao đổi thông tin với Tư Cách Hội Viên

1.5.a. Các Hội Viên mới sẽ nhận các trao đổi thông tin của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott Bonvoy.

1.5.b. Toàn bộ các trao đổi thông tin của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ được gửi đến địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ thư điện tử của Hội Viên được cung cấp gần nhất trong Tài Khoản của Hội Viên. Các trao đổi thông tin đã được gửi đến địa chỉ trong hồ sơ sẽ được xem như đã được nhận sau một (1) ngày kể từ khi gửi đi nếu được gửi đến địa chỉ thư điện tử của Hội Viên hoặc sau năm (5) ngày kể từ ngày gửi đi nếu gửi đến địa chỉ nhận thư được cung cấp. Các Hội Viên phải luôn cập nhật địa chỉ nhận thư và địa chỉ thư điện tử của Hội Viên. Công Ty và Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc thư bị thất lạc hoặc bị sai địa chỉ hoặc bất kỳ hậu quả nào của việc đó.

1.5.c. Các Hội Viên sẽ nhận được các báo cáo số dư Điểm Thưởng định kỳ bằng thư điện tử, với điều kiện là có giao dịch trong Tài Khoản kể từ báo cáo số dư Điểm Thưởng lần trước và Hội Viên đã cấp cho Công Ty sự cho phép phù hợp để liên hệ với Hội Viên thông qua email.

1.5.d. Công Ty cũng có thể gửi các khuyến mãi, ưu đãi và các trao đổi thông tin khác cho Các Hội Viên tùy thời điểm, có thể bao gồm nhưng không giới hạn, các chương trình từ bên thứ ba. Các chương trình từ bên thứ ba được dựa theo các thông tin mà Hội Viên đã cung cấp cho Công Ty và bất kỳ dữ liệu bổ sung nào mà Công Ty có lưu trữ. Các Hội Viên có thể thay đổi thông tin cá nhân và tùy chọn trao đổi thông tin vào bất kỳ thời điểm nào trong Hồ Sơ Tài Khoản trên  trang web Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết hoặc bằng cách liên hệ Hỗ Trợ Hội Viên; tuy nhiên, Công Ty có thể yêu cầu Hội Viên gửi các tài liệu hỗ trợ trước khi chấp thuận một số thay đổi nhất định (ví dụ thay đổi tên pháp lý).

1.5.e. Bất kỳ thời điểm nào, Hội Viên liên hệ với Hỗ Trợ Hội Viên, Công Ty có thể hỏi Hội Viên các câu hỏi an ninh nhất định để xác thực danh tính Hội Viên. Hỗ Trợ Hội Viên có thể giám sát hoặc ghi âm lại cuộc gọi qua điện thoại để nâng cao chất lượng dịch vụ.

1.5.f. Hội Viên có thể kiểm tra số dư Điểm Thưởng của mình và lịch sử giao dịch và cập nhật thông tin cá nhân và các tùy chọn trong Hồ Sơ Tài Khoản trên trang web Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Số Hội Viên hoặc tên và mật khẩu của Hội Viên được yêu cầu để truy cập trang web.

1.6 Tích lũy Dặm Thưởng và Điểm Thưởng.

Các Hội Viên có thể tích lũy Điểm Thưởng (đồng tiền của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, hoặc Dặm Thưởng (đồng tiền của chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không, bao gồm bất kỳ đồng tiền nào cho dù là dặm, km, điểm,v.v…, theo sự lựa chọn của chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không), cho các khoản Khoản Phí Đủ Điều Kiện tại Bất Động Sản Tham Gia tuân theo Điều 2.

1.6.a. Điểm Thưởng và Dặm Thưởng Phụ thuộc vào Thể Lệ Chương Trình. Như được quy định tại Điều 1.1.a, việc tích lũy Điểm Thưởng và Dặm Thưởng sẽ phụ thuộc vào Thể Lệ Chương Trình và các điều khoản và điều kiện của chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không. Mỗi Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết có trách nhiệm đọc Thể Lệ Chương Trình, bản tin và báo cáo Tài Khoản để hiểu các quyền lợi, trách nhiệm và trạng thái của mình trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, cũng như là cơ cấu của Chương Trình Thưởng được tích lũy.

1.6.b.Thuế.Điểm Thưởng, Dặm Thưởng và Chương Trình Thưởng được tích lũy thông qua việc tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết có thể có nghĩa vụ thuế. Bất kỳ nghĩa vụ thuế nào, bao gồm việc tiết lộ, liên quan đến việc nhận hoặc sử dụng Điểm Thưởng, Dặm Thưởng hoặc Chương Trình Thưởng do Hội Viên tự chịu trách nhiệm.

1.6.c.Các Điều kiện Chuyển Nhượng Điểm Thưởng và Dặm Thưởng. Điểm Thưởng và Dặm Thưởng đã được tích lũy sẽ không được xem là tài sản của Hội Viên. Điểm Thưởng được tích lũy thông qua Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết chỉ phục vụ cho quyền lợi của Hội Viên và không thể chuyển nhượng cho bất kỳ người nào trừ khi được quy định dưới đây.

i.      Chuyển nhượng Điểm Thưởng cho Tài Khoản của Gia Đình hoặc Bạn Bè. Có những ngoại lệ giới hạn liên quan đến việc hạn chế chuyển nhượng Điểm Thưởng của một Hội Viên đến các tài khoản của gia đình hoặc bạn bè, với điều kiện là các Tài Khoản đang hoạt động bình thường. Vui lòng xem Điều 2.8 để biết thêm chi tiết.

ii.      Chết. Trong trường hợp Hội Viên chết, Công Ty có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, cho phép chuyển Điểm Thưởng chưa được quy đổi từ Tài Khoản của Hội Viên đã chết sang các Hội Viên gia đình hoặc bạn là Hội Viên đang còn hoạt động sau khi Công Ty xác nhận và rà soát toàn bộ các trao đổi thông tin và tài liệu được yêu cầu. Chương Trình Thưởng, Tư Cách Hội Viên Elite, Tư Cách Hội Viên Trọn Đời, và các quyền lợi có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn, Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite, sẽ không được chuyển cho người đã nhận Điểm Thưởng.

iii.      Ly hôn. Trong trường hợp thỏa thuận giải quyết tranh chấp ly hôn của Hội Viên, Công Ty có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, cho phép chuyển Điểm Thưởng chưa được quy đổi từ Tài Khoản của một Hội Viên sang Tài Khoản của một Hội Viên khác sau khi Công Ty xác nhận và rà soát toàn bộ các trao đổi thông tin và tài liệu được yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn, tài liệu pháp lý liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng Điểm Thưởng. Các Chương Trình Thưởng, Tư Cách Hội Viên Elite, Tư Cách Hội Viên Trọn Đời, và các quyền lợi liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn, Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite sẽ không được chuyển cho người đã nhận Điểm Thưởng.

iv.      Các Hội Viên không được trao đổi hoặc bán Điểm Thưởng thành tiền mặt hoặc các hình thức trao đổi khác theo Điều 1.7.h.

v.      Bất kỳ Điểm Thưởng nào mà Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, theo toàn quyền quyết định của chương trình, cho là đã được chuyển nhượng vi phạm Điều Khoản Và Điều Kiện Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết có thể bị thu hồi.

1.6.d.Chính Sách Điểm Thưởng Hết Hạn. Các Hội Viên phải duy trì trạng thái đang hoạt động trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết để giữ Điểm Thưởng mà Hội Viên đã tích lũy. Nếu Tài Khoản Hội Viên không còn hoạt động trong hai mươi bốn (24) tháng liên tục thì Tài Khoản Hội Viên đó sẽ bị hủy bỏ tất cả Điểm Thưởng đã được tích lũy. Các Hội Viên có thể duy trì trạng thái hoạt động trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết và duy trì Điểm Thưởng đã tích lũy bằng cách tích lũy Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng, quy đổi Điểm Thưởng, hoặc mua Điểm Thưởng (như được mô tả tại 2.9) trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết tối thiểu một lần trong mỗi hai mươi bốn (24) tháng, phụ thuộc vào các ngoại lệ như được mô tả dưới đây. Nếu một Hội Viên không duy trì trạng thái đang hoạt động trong năm (5) năm liên tục, Tài Khoản Hội Viên đó có thể bị ngừng kích hoạt. Khi Điểm Thưởng bị hủy, Điểm Thưởng sẽ không được phục hồi nhưng Hội Viên có thể tích lũy Điểm Thưởng mới, trừ khi Tài Khoản của Hội Viên đã bị ngừng kích hoạt.

i.     Không phải mọi hoạt động Điểm Thưởng đều giúp duy trì trạng thái đang hoạt động trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Ví dụ về các hoạt động sẽ không được tính trong việc duy trì trạng thái đang hoạt động trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, bao gồm nhưng không giới hạn:

A.      Tặng hoặc chuyển nhượng Điểm Thưởng; tuy nhiên, chuyển đổi Điểm Thưởng sang Dặm Thưởng hoặc từ Dặm Thưởng sang Điểm Thưởng không được tính là duy trì trạng thái đang hoạt động;

B.      Nhận Điểm Thưởng như là quà tặng hoặc chuyển nhượng

ii.      Các Chương Trình Thưởng được Hội Viên quy đổi trước khi Điểm Thưởng bị hủy vẫn có hiệu lực mặc dù Chương Trình Thưởng có thể chưa được hoàn thành tại thời điểm hủy Điểm Thưởng.

iii.     Chính sách Điểm Thưởng hết hạn không ảnh hưởng tức thời đến Điểm Thưởng trong Tài Khoản Hội Viên Elite Trọn Đời; tuy nhiên, Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết có thể chọn một chính sách Điểm Thưởng hết hạn để áp dụng đối với Các Tài Khoản Hội Viên Elite Trọn Đời trong tương lai.

iv.      Điểm Thưởng đã được sử dụng hoặc tích lũy thông qua Vistana, bao gồm, nhưng không giới hạn, tiện ích du lịch, tiện ích mua bán, Chuyển Đổi Marriott Bonvoy, rút thăm trúng thưởng và các giải thưởng được trao tặng, sẽ hết hạn trong vòng sáu (6) năm sau ngày được ký gửi vào Tài Khoản của Hội Viên, bất kể hoạt động của Hội Viên đó. Tất cả Điểm Thưởng hoặc bất kỳ phần Điểm Thưởng nào chưa được Hội Viên quy đổi trong vòng thời hạn hết hạn sáu (6) năm, sẽ bị hủy bỏ mà không cần thông báo.

1.6.e. Các Điều Khoản và Điều Kiện Chương Trình Khách Hàng Thường Xuyên Của Hãng Hàng Không. Thể lệ chương trình của các chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không liên kết kiểm soát việc quy đổi và phân bổ Dặm Thưởng được tích lũy hoặc chuyển nhượng.

1.7 Các Điều Kiện Đăng Ký Khác

1.7.a. Hủy hoặc Đình Chỉ Tài Khoản Hội Viên

i.        Hội Viên Hủy Bỏ. Một Hội Viên có thể hủy tư cách Hội Viên của mình trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản về việc hủy tư cách Hội Viên đến Hỗ Trợ Hội Viên. Mọi Điểm Thưởng, Chương Trình Thưởng Quy Đổi, và Chương Trình Thưởng khuyến mãi chưa được quy đổi cũng như tư cách Hội Viên đã đạt được, bao gồm Tư Cách Hội Viên Elite và Tư Cách Hội Viên Elite Trọn Đời, sẽ bị thu hồi ngay lập tức và không thể được phục hồi hoặc chuyển giao.

ii.        Công Ty Hủy Bỏ hoặc Đình Chỉ. Công Ty có thể hủy bỏ Điểm Thưởng tích lũy của một Hội Viên, đình chỉ các lợi ích Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, đình chỉ Tư Cách Hội Viên Elite, đình chỉ Tư Cách Hội Viên Elite Trọn Đời (mà sau đó cũng sẽ loại bỏ các biện pháp bảo vệ đối với việc thu hồi Điểm Thưởng trong trường hợp Hội Viên không hoạt động như được quy định tại Điều 1.5.d) hoặc hủy bỏ Tài Khoản Hội Viên tại bất kỳ thời điểm nào với hiệu lực ngay lập tức và không cần phải có thông báo bằng văn bản, vì bất kỳ lý do nào và tùy thuộc vào toàn quyền quyết định của Công Ty, bao gồm, nhưng không giới hạn, trong trường hợp Công Ty tin rằng Hội Viên đã:

A.        Hành động theo cách thức không phù hợp với luật, quy định, pháp lệnh được áp dụng;

B.        Không thanh toán cho Công Ty hoặc Bất Động Sản Tham Gia bất kỳ hóa đơn khách sạn hoặc hóa đơn khác khi đến hạn hoặc không hoàn tất nghĩa vụ tài chính Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club hoặc Vistana Network;

C.        Hành động theo cách thức không phù hợp, không trung thực, lạm dụng hoặc thù địch;

D.        Vi phạm bất kỳ Thể Lệ Chương Trình nào hoặc Điều Khoản Sử Dụng Trang Web;

E.        Tuyên bố không trung thực về việc đủ điều kiện hưởng các lợi ích thông qua Các Sự Kiện Marriott BonvoyTM; hoặc

F.        Tham gia vào bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết bao gồm, nhưng không giới hạn, liên quan đến Điểm Thưởng, Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite, việc sử dụng Chương Trình Thưởng Quy Đổi, Chương Trình Thưởng khuyến mãi, hoặc bất kỳ lợi ích nào khác dành cho Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.

iii.        Phá Sản. Tùy thuộc vào luật áp dụng, tư cách Hội Viên của một Hội Viên trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ tự động chấm dứt khi Hội Viên đó nộp hồ sơ phá sản hoặc phải thực hiện thủ tục phá sản theo cách khác.

iv.        Hành Động Pháp Lý. Không có bất kỳ quy định nào trong Thể Lệ Chương Trình này sẽ giới hạn Công Ty trong việc thực thi bất kỳ quyền hoặc chế tài nào theo luật hoặc theo lẽ công bằng.

1.7.b. Hậu Quả của việc Hủy Bỏ Tư Cách Hội Viên

i.        Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, Điểm Thưởng, Chương Trình Thưởng Quy Đổi, Chương Trình Thưởng khuyến mãi và các lợi ích và dịch vụ khác có liên quan là tài sản của riêng Công Ty, và không phải là tài sản của Các Hội Viên. Bằng việc hủy bỏ tư cách Hội Viên trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết vì bất kỳ lý do gì, mọi Điểm Thưởng, Chương Trình Thưởng Quy Đổi và Chương Trình Thưởng khuyến mãi chưa được quy đổi sẽ bị thu hồi và Hội Viên sẽ không còn có thể tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Điểm Thưởng, Chương Trình Thưởng Quy Đổi và Chương Trình Thưởng khuyến mãi không có giá trị tiền mặt và Công Ty sẽ không bồi thường hoặc thanh toán tiền mặt cho bất kỳ Điểm Thưởng nào bị thu hồi hoặc không được sử dụng.

ii.        Trong trường hợp Công Ty hủy bỏ Tài Khoản Hội Viên vì bất kỳ lý do nào, Hội Viên không thể tái đăng ký tư cách Hội Viên trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt hạn chế tùy thuộc vào toàn quyền quyết định của Công Ty, và bất kỳ Tài Khoản nào được mở dưới tên của Hội Viên và Điểm Thưởng, Chương Trình Thưởng Quy Đổi và Chương Trình Thưởng khuyến mãi mà Hội Viên tích lũy được trong Tài Khoản đó sẽ bị thu hồi khi phát hiện.

iii.        Trong trường hợp một Hội Viên hủy bỏ Tài Khoản của mình, hoặc trong trường hợp một Tài Khoản Hội Viên trở nên không hoạt động như được quy định tại Điều 1.5.d. Hội Viên có thể tái đăng ký tư cách Hội Viên trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sau này, nhưng Điểm Thưởng, Chương Trình Thưởng Quy Đổi và Chương Trình Thưởng khuyến mãi nào đã bị thu hồi hoặc hết hạn trước đó sẽ không được khôi phục vào Tài Khoản Hội Viên và bất kỳ Tư Cách Hội Viên Elite và/hoặc Tư Cách Hội Viên Elite Trọn Đời nào cũng sẽ không được khôi phục.

iv.        Mọi Tư Cách Hội Viên Elite và Tư Cách Hội Viên Elite Trọn Đời sẽ bị chấm dứt khi hủy bỏ Tài Khoản Hội Viên.

1.7.c. Điều Chỉnh Chương Trình. Trừ khi luật áp dụng cấm hoặc giới hạn một cách rõ ràng, Công Ty có quyền thay đổi, giới hạn, điều chỉnh hoặc hủy bỏ Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, Chương Trình Thưởng và mức Trả Thưởng tại bất kỳ thời điểm nào, có hoặc không có thông báo, ngay cả khi những thay đổi này có thể tác động đến giá trị của Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng, hoặc khả năng đạt được một số Chương Trình Thưởng nhất định. Tương tự, Đối Tác Chương Trình có quyền điều chỉnh các chương trình của họ, mà có thể tác động đến quyền và lợi ích dự kiến của Hội Viên theo Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Công Ty và Đối Tác Chương Trình có thể, ngoài các quyền khác: (i) tăng hoặc giảm số lượng Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng nhận được cho một lần lưu trú hoặc được yêu cầu cho một Chương Trình Thưởng; (ii) thu hồi, giới hạn, điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ Chương Trình Thưởng nào; (iii) thêm các ngày không áp dụng khuyến mãi, giới hạn phòng phục vụ cho bất kỳ Chương Trình Thưởng nào tại bất kỳ Bất Động Sản Tham Gia nào hoặc bằng cách khác giới hạn tính sẵn có liên tục của Chương Trình Thưởng; (iv) thay đổi các lợi ích chương trình, đối tác du lịch, địa điểm do Công Ty hoặc các đối tác du lịch của Công Ty phục vụ, điều kiện tham gia, thể lệ tích lũy, quy đổi, bảo lưu hoặc thu hồi Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng, hoặc quy chế quản lý việc sử dụng Chương Trình Thưởng; (v) thay đổi hoặc hủy bỏ Chương Trình Thưởng của đối tác du lịch của Công Ty. Trong quá trình tích lũy Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng, Hội Viên không được dựa vào việc liên tục có bất kỳ Chương Trình Thưởng hoặc mức và hạng mục Chương Trình Thưởng nào.

1.7.d. Chấm Dứt Chương Trình. Công Ty có thể chấm dứt Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết với thông báo trước sáu (6) tháng cho toàn bộ Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết đang hoạt động. Tùy thuộc vào toàn quyền quyết định của Công Ty, Công Ty có thể thay thế Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết bằng một chương trình khách hàng thân thiết tương tự tại bất kỳ thời điểm nào ngay khi thông báo cho Các Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết đang hoạt động. Một Hội Viên không được tích lũy Điểm Thưởng hoặc nhận thưởng Chương Trình Thưởng Quy Đổi, Chương Trình Thưởng khuyến mãi hoặc các lợi ích hoặc tiện ích của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sau khi chấm dứt Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Trong trường hợp Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết bị chấm dứt, mọi Điểm Thưởng chưa quy đổi sẽ bị thu hồi mà không phát sinh bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào, và không có bất kỳ yêu cầu trả thưởng nào đối với Chương Trình Thưởng Quy Đổi hoặc Chương Trình Thưởng khuyến mãi sẽ được trao sau khi kết thúc giai đoạn thông báo. Công Ty có thể chấm dứt toàn bộ hoặc một phần Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, tại bất kỳ lãnh thổ tài phán nào sớm hơn sáu tháng kể từ khi thông báo nếu được luật áp dụng yêu cầu phải thực hiện như vậy.

1.7.e. Lợi Ích Tùy Thuộc vào Tính Sẵn Có và Điều Chỉnh. Mọi lợi ích, tiện ích, đề nghị, phần thưởng và dịch vụ của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ tùy thuộc vào tính sẵn có và có thể thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo.

1.7.f. Đủ Điều Kiện Nhận Lợi Ích. Bằng việc chấp nhận bất kỳ lợi ích, tiện ích, đề nghị, phần thưởng và dịch vụ nào của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ Điểm Thưởng, Chương Trình Thưởng Quy Đổi và Chương Trình Thưởng khuyến mãi nào, một Hội Viên thừa nhận rằng mình chịu trách nhiệm trong việc xác định liệu rằng Hội Viên đó có đủ điều kiện để nhận các lợi ích, tiện ích, đề nghị, phần thưởng và dịch vụ này của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết (bao gồm, nhưng không giới hạn, Điểm Thưởng, Chương Trình Thưởng Quy Đổi và Chương Trình Thưởng khuyến mãi) hay không theo luật áp dụng, chính sách trả thưởng và chính sách ưu đãi. Mỗi Hội Viên phải ngay lập tức thông báo cho Công Ty trong trường hợp mình không còn đủ điều kiện nhận bất kỳ lợi ích, tiện ích, đề nghị, phần thưởng và dịch vụ nào của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết tại bất kỳ thời điểm nào.

1.7.g. Thông Báo Tình Trạng Đáp Ứng Điều Kiện. Một Hội Viên phải ngay lập tức thông báo cho Công Ty trong trường hợp (i) Hội Viên không đủ điều kiện vì bất kỳ lý do nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, theo quy định của bất kỳ luật áp dụng, chính sách trao thưởng hoặc chính sách ưu đãi nào, trong việc nhận Điểm Thưởng, Tư Cách Hội Viên Elite, hoặc bất kỳ lợi ích nào khác mà một Hội Viên có thể nhận được theo Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, hoặc (ii) Tài Khoản Hội Viên của Hội Viên ghi nhận bất kỳ Điểm Thưởng, Tư Cách Hội Viên Elite, hoặc bất kỳ lợi ích nào khác mà một Hội Viên có thể nhận được theo Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết mà Hội Viên đó đã không nhận được hoặc không đủ điều kiện để nhận. 

1.7.h. Không Chuyển Nhượng hoặc Chuyển Giao. Điểm Thưởng, Chương Trình Thưởng Quy Đổi, Chương Trình Thưởng khuyến mãi và các lợi ích khác của Hội Viên không được chuyển nhượng, trao đổi hoặc chuyển giao (ngoại trừ khi được thực hiện bởi Công Ty hoặc các đại lý của Công Ty). Bất kỳ nỗ lực chuyển giao, chuyển nhượng hoặc trao đổi nào cũng sẽ bị vô hiệu và bị thu hồi. Công Ty và các đối tác của Công Ty có thể từ chối trao hoặc ghi nhận bất kỳ Điểm Thưởng, Chương Trình Thưởng Quy Đổi, Chương Trình Thưởng khuyến mãi hoặc các lợi ích của Hội Viên mà Công Ty tin rằng Điểm Thưởng, Chương Trình Thưởng Quy Đổi, Chương Trình Thưởng khuyến mãi hoặc các lợi ích của Hội Viên này có thể bị chuyển giao, chuyển nhượng hoặc trao đổi.

2. TÍCH LŨY ĐIỂM

2.1 Cơ Hội Tích Lũy Điểm Thưởng tại Các Bất Động Sản Tham Gia

2.1.a. Một Hội Viên sẽ tích lũy được:

i. Mười (10) Điểm Thưởng cơ bản cho mỗi đô-la Mỹ, hoặc đơn vị tiền tệ tương đương, phát sinh và được Hội Viên thanh toán  các Khoản Phí Đủ Điều Kiện theo quy định tại Điều 2.1.b, ngoại trừ tại Element, Residence Inn, TownePlace Suites và Homes & Villas được quản lý bởi Marriott International, Hội Viên sẽ nhận được năm (5) Điểm Thưởng cơ bản cho mỗi đô-la Mỹ được thanh toán cho các Khoản Phí Đủ Điều Kiện; và ngoại trừ tại bất động sản Marriott Executive Apartments, Hội Viên sẽ nhận được hai phẩy năm (2,5) Điểm Thưởng cơ bản cho mỗi đô-la Mỹ được thanh toán cho các Mức Giá Đủ Điều Kiện theo quy định tại Điều 2.1.e; và

ii. Điểm Thưởng Ưu Đãi Elite, với điều kiện là Hội Viên đã đáp ứng Tiêu Chuẩn Hội Viên Elite đối với Tư Cách Hội Viên Elite hoặc Tư Cách Hội Viên Elite Trọn Đời như được quy định tại Điều 4.2. Số lượng Điểm Thưởng Ưu Đãi mà một Hội Viên nhận được sẽ tùy thuộc vào Hạng Thẻ Hội Viên Elitemà Hội Viên đã đạt được, được quy định tại Điều 4.3. Điểm Thưởng Ưu Đãi Elite sẽ được áp dụng cho Hội Viên Elite tại mọi Thương Hiệu Tham Gia trừ khi có quy định khác tại Điều 1.2.a.

iii. Các chương trình thưởng khi đáp ứng Tiêu Chuẩn Hội Viên Elite (“Các Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite”, hoặc riêng lẻ, “Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite”) Tư Cách Hội Viên Elite và Tư Cách Hội Viên Elite Trọn Đời như được quy định tại Điều 4.2. Một Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite chỉ được nhận vào một đêm nghỉ trong thời gian Lưu Trú Đủ Điều Kiện như được quy định tại Điều 2.1.d ("Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện" hoặc nếu nhiều hơn một đêm, “Các Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện”).

2.1.b.Các Khoản Phí Đủ Điều Kiện. Các “Khoản Phí Đủ Điều Kiện” là:

i. Các khoản phí phát sinh trong thời gian lưu trú của một Hội Viên tại một phòng khách ở một Bất Động Sản Tham Gia trên tài khoản của Hội Viên đó và lên đến hai (2) phòng khách bổ sung, bao gồm, nhưng không giới hạn, các khoản phí đối với:

A. Tỷ lệ đủ điều kiện cho các lưu trú;

B. Thức ăn và đồ uống (ngoại trừ đồ uống có cồn ở nơi bị pháp luật cấm) và có thể loại trừ các khoản phí phát sinh tại các cửa hàng không do Bất Động Sản Tham Gia quản lý hoặc vận hành;

C. Điện thoại quay số trực tiếp trong phòng và máy fax quay số trực tiếp trong phòng;

D. Phim và trò chơi điện tử trong phòng;

với điều kiện là Hội Viên cung cấp Số Tư Cách Hội Viên của mình tại thời điểm đặt phòng hoặc tại thời điểm nhận phòng, lưu trú tại một trong các phòng khách đã đặt trước, và thanh toán các khoản phí; hoặc

ii. Các khoản phí phát sinh đối với Hội Viên, dù không lưu trú tại một phòng khách, đối với thức ăn và đồ uống (ngoại trừ đồ uống có cồn ở nơi bị pháp luật cấm) tại các nhà hàng tọa lạc tại Bất Động Sản Tham Gia cung cấp lợi ích này nếu:

A. các khoản phí lớn hơn $10 đô la Mỹ (không bao gồm thuế, phí dịch vụ và tiền boa);

B. thức ăn và đồ uống không liên quan đến một buổi tiệc, buổi họp hoặc sự kiện khác được loại trừ khỏi Khoản Phí Đủ Điều Kiện như được quy định tại Điều 2.1.b. và

với điều kiện là Hội Viên cung cấp Số Tư Cách Hội Viên của mình tại thời điểm thanh toán.  Điểm Thưởng Ưu Đãi Elite sẽ không được tích luỹ với các khoản phí phát sinh đối với Hội Viên không ở tại một phòng khách theo Điều 2.1.b(ii).Các khoản phí phát sinh từ các cửa hàng thực phẩm và đồ uống được quản lý hoặc vận hành bởi một bên thứ ba không đủ điều kiện để tích lũy Điểm Thưởng. Các khoản phí phát sinh tại các cửa hàng không tọa lạc trong phạm vi Bất Động Sản Tham Gia hoặc Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói không được xem là Khoản Phí Đủ Điều Kiện. Việc tích lũy Điểm Thưởng tại các nhà hàng mà không kèm lưu trú được áp dụng:

(1) Tại Châu Á Thái Bình Dương: tại Các Thương Hiệu Tham Gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, ngoại trừ Moxy, Element, Marriott Vacation Club, Design Hotels, Marriott Executive Apartments, và bao gồm các nhà hàng và các quán bar được liệt kê tại địa chỉ https://marriottbonvoyasia.com/R+B (một số loại trừ có thể được áp dụng). Các ưu đãi bổ sung có thể có sẵn cho Hội Viên trên https://marriottbonvoyasia.com/Mở trong cửa sổ trình duyệt mới. Hội Viên phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của ưu đãi và Quy Tắc Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết; và

(2) Tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi: Tại các nhà hàng và quán bar thuộc Thương Hiệu Tham Gia của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sau: St. Regis, The Luxury Collection, W, Sheraton, Le Méridien, Westin, Tribute Portfolio, Four Points, Aloft, và Element. Ngoài ra, tại các nhà hàng và quán bar thuộc Bất Động Sản Tham Gia được liệt kê tại đây: https://www.morecravings.com/en/offers/marriottbonvoyMở trong cửa sổ trình duyệt mới. Các ưu đãi bổ sung trên trang web có thể có sẵn cho Hội Viên. Hội Viên phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của ưu đãi và Quy Tắc Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết; và

(3) Tại Hoa Kỳ, Canada: tại các nhà hàng và quán bar tại Các Thương Hiệu Tham Gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sau: St. Regis, The Luxury Collection, W, Sheraton, Le Méridien, Westin, Tribute Portfolio, Four Points, Aloft và Element; và

(4) Ở Caribê, Mexico, Trung Mỹ, Nam Mỹ: Tại các nhà hàng và quán bar nằm trong các Tài sản tham gia như được liệt kê trên https://hotel-deals.marriott.com/cala-off-folio-earnings/Mở trong cửa sổ trình duyệt mới. Các ưu đãi bổ sung có thể có sẵn cho Hội Viên. Hội Viên phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của ưu đãi và Quy Tắc Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết; hoặc

iii. Các khoản phí phát sinh như một phần của gói trọn gói trong thời gian một Hội Viên lưu trú bằng tài khoản của Hội Viên đó và lên đến hai (2) phòng khách bổ sung được Hội Viên thanh toán tại Các Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói và Các Bất Động Sản Tham Gia cung cấp các gói trọn gói quanh năm và được Công Ty chỉ định là bất động sản trọn gói. Khoản Phí Đủ Điều Kiện đối với các đợt lưu trú tại các bất động sản trọn gói này bao gồm, nhưng không giới hạn, các khoản phí đối với:

• Mức Giá Đủ Điều Kiện cho các đợt Lưu Trú;

• Thức ăn và đồ uống cao cấp (ngoại trừ đồ uống có cồn ở nơi bị pháp luật cấm) mua tại bất động sản ngoài Mức Giá Đủ Điều Kiện;

• Phí thêm người đối với các đợt lưu trú theo Mức Giá Đủ Điều Kiện;

• Spa, golf, và các hoạt động khác do khu nghỉ dưỡng vận hành trong trường hợp được Bất Động Sản Tham Gia quản lý;

• Các khoản thuế, phí dịch vụ và tiền boa là một phần của giá phòng trọn gói đủ điều kiện; và

• Trong một số trường hợp hạn chế nhất định, thuế, phí dịch vụ, tiền boa, và/hoặc các khoản phí liên quan đến các dịch vụ phát sinh được tính vào hóa đơn phòng có thể đủ điều kiện nhận Điểm Thưởng;

với điều kiện là Hội Viên cung cấp Số Tư Cách Hội Viên của mình tại thời điểm đặt phòng hoặc tại thời điểm nhận phòng, lưu trú tại một trong các phòng khách đã đặt trước, và thanh toán các khoản phí. Các khoản phí từ các cửa hàng thực phẩm và đồ uống được quản lý và vận hành bởi một bên thứ ba không đủ điều kiện để nhận Điểm Thưởng. Các khoản phí phát sinh tại các cửa hàng không tọa lạc trong phạm vi Bất Động Sản Tham Gia hoặc Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói không được xem là Khoản Phí Đủ Điều Kiện.

2.1.c. Các Khoản Phí Không Đủ Điều Kiện. Các khoản phí không đủ điều kiện nhận Điểm Thưởng bao gồm bất kỳ dịch vụ miễn phí, Chương Trình Thưởng Quy Đổi (bao gồm bất kỳ phần tiền mặt nào của Chương Trình Thưởng Quy Đổi) hoặc bất kỳ khoản phí nào khác bao gồm, nhưng không giới hạn: (A) các khoản phí cho tiệc, họp hoặc các sự kiện khác, ngoại trừ Điểm Thưởng nhận được liên quan đến Thỏa Thuận Sự Kiện Đủ Điều Kiện như được quy định tại Điều 5; (B) các khoản phí khác đã được thanh toán bao gồm, nhưng không giới hạn, phí đậu xe, trung tâm kinh doanh, cửa hàng bán lẻ, và các dịch vụ khác của bên thứ ba; (C) các khoản tiền thuế, phí dịch vụ, toàn boa, các khoản phí liên quan đến giá phòng (ví dụ, phí hủy phòng muộn, phí vắng mặt trong trường hợp không đến nhận phòng đối với các yêu cầu đặt phòng có bảo đảm ngay cả khi các yêu cầu đặt phòng đã được thanh toán toàn bộ), phí bắt buộc hoặc tự động (ví dụ, phí khu nghỉ dưỡng) và các phí được áp dụng khác, bao gồm thuế và phí phòng hoặc thuế và phí khác mà không là một phần của giá phòng trọn gói đủ điều kiện; trong một số trường hợp giới hạn, các khoản thuế, phí dịch vụ, tiền boa, và/hoặc phí liên quan đến các dịch vụ phát sinh khác được tính vào hóa đơn phòng, cũng như các khoản thuế, phí dịch vụ và tiền boa là một phần của giá phòng trọn gói đủ điều kiện, có thể đủ điều kiện nhận Điểm Thưởng; và (D) các khoản phí được quy định tại Điều 8.1 đối với Homes & Villas by Marriott International. 

2.1.d. Lưu Trú Đủ Điều Kiện. “Lưu Trú” hoặc “Lưu Trú Đủ Điều Kiện” nghĩa là toàn bộ đêm nghỉ liên tiếp mà một Hội Viên đăng ký, và thanh toán và ở với tư cách cá nhân tại bất kỳ Bất Động Sản Tham Gia nào, mà (i) phòng được ghi hóa đơn cho Hội Viên, hoặc (ii) phòng khách được ghi hóa đơn trực tiếp cho công ty đã sắp xếp thanh toán cho đợt lưu trú của Hội Viên mà không liên quan đến một hội nghị hoặc một cuộc họp nhóm.

i. "Lưu Trú" là một kỳ lưu trú trong một hoặc nhiều đêm liên tiếp tại cùng một Bất Động Sản Tham Gia không kể hoạt động nhận và trả phòng của Hội Viên: (A) cung cấp Số Hội Viên của Hội Viên tại thời điểm đặt phòng hoặc khi nhận phòng; (B) thanh toán Giá Đủ Điều Kiện hoặc áp dụng Chương Trình Thưởng Quy Đổi cho kỳ lưu trú; và (C) lưu trú trong một trong những phòng khách đã đặt trước. Một Hội Viên chỉ có thể nhận Điểm Thưởng cho tối đa ba (3) phòng khách trong bất kỳ đợt Lưu Trú nào nếu Hội Viên này ở một trong số các phòng khách đã đặt trước và thanh toán Mức Giá Đủ Điều Kiện hoặc quy đổi Chương Trình Thưởng Quy Đổi cho toàn bộ các phòng khách. 

ii. “Lưu Trú Đủ Điều Kiện” là một đơn vị tích lũy theo quy định của Thể Lệ Chương Trình này mà sẽ tính vào việc tích lũy Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite. Ngoại trừ khi Thể Lệ Chương Trình này có quy định khác, Hội Viên sẽ chỉ nhận được Phần Thưởng cho mỗi Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện (i) mà là một phần của đợt Lưu Trú tại Mức Giá Đủ Điều Kiện (như được quy định tại [Điều] 2.1.e.), đối với phòng khách mà Hội Viên thanh toán và ở lại với tư cách cá nhân, và không dành cho bất kỳ phòng khách bổ sung nào, hoặc (ii) cho phòng khách được ghi hóa đơn trực tiếp cho công ty đã sắp xếp thanh toán cho đợt lưu trú của Hội Viên mà không liên quan đến một hội nghị hoặc một cuộc họp nhóm. Hội Viên sẽ không nhận được Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite đối với các đợt lưu trú ở Mức Giá Không Đủ Điều Kiện (xem [Điều] 2.1.f.). Các Chủ Sở Hữu MVC và Các Chủ Sở Hữu Vistana cũng có thể tích lũy Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite như được cung cấp trong Mục 7.1 và 7.2. Các Hội Viên lưu trú tại các địa điểm của The Ritz-Carlton Destination Club thuộc quyền sở hữu của bất động sản sẽ tích lũy Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite như được quy định trong Mục 1.2.a.

iii. Hội Viên không thể tích lũy hoặc nhận được các lợi ích tại nhiều Bất Động Sản Tham Gia đối với cùng (các) ngày lưu trú.

iv. Mỗi phòng chỉ có một Hội Viên có thể nhận được Điểm Thưởng/Dặm Thưởng và Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite, cũng như nhận được các quyền lợi. Trong trường hợp có nhiều hơn một Hội Viên ở cùng một phòng khách, Các Hội Viên phải quyết định Số Tư Cách Hội Viên của ai sẽ được áp dụng đối với phòng khách tại thời điểm nhận phòng với điều kiện là Số Tư Cách Hội Viên này cũng là Số Tư Cách Hội Viên của Hội Viên sẽ thanh toán hóa đơn.

2.1.e. Qualifying Rates. A “Qualifying Rate” is the rate a Member pays for a Stay in a guest room at a Participating Property which qualifies to earn Points or Miles. Qualifying Rates include most business and leisure rates, such as rates found on Marriott.com without an application of a discount code, Standard and Premium Retail rates, Advanced Purchase rates, Corporate negotiated rates, and national/regional/local Government rates. Unless otherwise specifically stated, Members will receive their membership tier benefits during stays on Qualifying Rates.

i. Tại Design HotelsTM tham gia, Hội Viên chỉ nhận Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng trên Mức Giá Đủ Điều Kiện cho các đợt Lưu Trú tại Mức Giá Đủ Điều Kiện. Hội Viên không nhận Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng trên Mức Giá Không Đủ Điều Kiện tại Design HotelsTM tham gia ngay cả khi họ phải thanh toán Khoản Phí Đủ Điều Kiện cho các chi phí phát sinh.

ii. Tại Marriott Executive Apartments, Hội Viên chỉ nhận Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng trên Mức Giá Đủ Điều Kiện khi có phát sinh Khoản Phí Đủ Điều Kiện đối với họ.

2.1.f.Mức Giá Không Đủ Điều Kiện. “Mức Giá Không Đủ Điều Kiện” là mức giá mà một Hội Viên thanh toán cho một đợt Lưu Trú tại một phòng khách ở một Bất Động Sản Tham Gia mà không đủ điều kiện nhận Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng, cũng như các lợi ích theo hạng Hội Viên. Mức Giá Không Đủ Điều Kiện là mức giá được đặt thông qua các phương thức sau:

i. Phòng khách được đặt thông qua một bên điều hành du lịch, kênh du lịch trực tuyến hoặc kênh khác của bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn, expedia.com, hotwire.com, priceline.com, obitanz.com, booking.com, travelocity.com; hoặc

ii. Phòng khách được đặt theo mức giá dành cho nhóm như một phần của một sự kiện, cuộc họp, hội nghị, hoặc chuyến du lịch có tổ chức, và Hội Viên không trực tiếp thanh toán cho Bất Động Sản Tham Gia đối với phòng khách này; hoặc

iii. Phòng khách được đặt tại một bên điều hành chuyến du lịch, bên bán buôn, giá phòng theo đoàn hoặc giá phòng trọn gói bao gồm, nhưng không giới hạn các chuyến du lịch của công ty lữ hành hoặc đơn đặt phòng theo gói; hoặc

iv. Phòng khách miễn phí; hoặc

v. Một phiếu thưởng hoặc chương trình thưởng của bên thứ ba đã được quy đổi đối với phòng khách.

2.1.g. Điểm Thưởng hoặc Chương Trình Thưởng sẽ không được trao tại bất kỳ công ty con hay bên liên kết nào của Công Ty ngoài Các Bất Động Sản Tham Gia, trừ khi được quảng cáo khác. Trong trường hợp một khách sạn hoặc bất động sản khác chấm dứt tư cách Bất Động Sản Tham Gia, mọi đợt lưu trú sau ngày chấm dứt sẽ không còn đủ điều kiện nhận Điểm Thưởng trừ khi việc đặt chỗ đã được thực hiện trước đó. Xem Điều 9.5 để biết thêm các điều khoản bổ sung.

2.2 Chỉ Nhận Một Đơn Vị Quy Đổi.

Hội Viên chỉ có thể tích lũy được một đơn vị quy đổi – Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng. Hội Viên không thể nhận được cả Điểm Thưởng lẫn Dặm Thưởng cho cùng một đợt lưu trú. Hội Viên có thể đổi từ việc nhận Điểm Thưởng sang Dặm Thưởng, hoặc ngược lại, trước khi thực hiện việc Lưu Trú qua việc cập nhật hồ sơ Hội Viên của mình hoặc qua việc liên hệ với Hỗ Trợ Hội Viên. Hội Viên sẽ bắt đầu nhận “đơn vị quy đổi” mới (Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng) vào lần Lưu Trú tiếp theo. Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng nhận được trước đó sẽ không được chuyển đổi sang đơn vị quy đổi mới. Trong trường hợp Hội Viên muốn “chuyển đổi” Điểm Thưởng sang Dặm Thưởng, Hội Viên có thể thực hiện theo quy định tại Điều 3.5.

2.3 Nhận Dặm Thưởng thay vì Điểm Thưởng.

Tài Khoản Hội Viên ban đầu được lập để nhận Điểm Thưởng. Hội Viên có thể thay đổi ưu tiên của mình từ Điểm Thưởng sang Dặm Thưởng thông qua hồ sơ Tư Cách Hội Viên trực tuyến của họ. Khi chọn nhận Dặm Thưởng thay vì nhận Điểm Thưởng cho các Lưu Trú Đủ Điều Kiện, Hội Viên phải chỉ định một chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không tham gia và số tài khoản tương ứng trong hồ sơ Hội Viên mà Dặm Thưởng của Hội Viên sẽ được ghi có vào tài khoản này. Khi việc này được hoàn tất, Điểm Thưởng nhận được đối với các Lưu Trú Đủ Điều Kiện trong tương lai sẽ được chuyển đổi sang Dặm Thưởng một cách tự động, ngoại trừ Quà Tặng Điểm Thưởng Chào Đón Khách Elite mà vẫn sẽ được ghi vào Tài Khoản của Hội Viên với đơn vị quy đổi là Điểm Thưởng cho đến khi Hội Viên đề nghị chuyển đổi sang Dặm Thưởng. Khi Dặm Thưởng được trao cho chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không tham gia được chỉ định, các Dặm Thưởng này không thể được thay đổi sang một chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không tham gia được chỉ định khác hoặc được chuyển đổi sang Điểm Thưởng Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Để biết thêm chi tiết về việc tham gia các chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không tham gia, xin hãy tham chiếu đến các điều khoản và điều kiện của chương trình khách hàng thân thiết của từng hãng hàng không cụ thể.

2.4 Các Sự Kiện Marriott Bonvoy™.

Hội Viên có thể nhận Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng và Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện cho các nhóm, cuộc họp và sự kiện đủ điều kiện nếu Hội Viên là một bên tổ chức cuộc họp đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5.

2.5 Tích Lũy Cá Nhân đối với Các Khoản Phí Đủ Điều Kiện và Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện

2.5.a. Không có người nào ngoài Hội Viên có thể nhận được Điểm Thưởng/Dặm Thưởng đối với Khoản Phí Đủ Điều Kiện và nhận được Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite đối với Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện vào Tài Khoản Hội Viên của Hội Viên đó. Điểm Thưởng/Dặm Thưởng và Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite đối với một phòng được chia sẻ bởi hai Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ chị được trao cho một Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.

2.5.b.  Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite Điểm Thưởng/Dặm Thưởng và Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite tích lũy chỉ giới hạn cho di chuyển cá nhân và phòng phải được thanh toán bởi Hội Viên với tư cách cá nhân hoặc được ghi hóa đơn trực tiếp cho công ty đã sắp xếp thanh toán cho đợt lưu trú của Hội Viên mà không liên quan đến một hội nghị hoặc một cuộc họp nhóm.

2.5.c. Trong trường hợp Hội Viên tham gia một hội nghị hoặc một cuộc họp nhóm và thanh toán phòng trực tiếp cho khách sạn hoặc bất động sản khác với tư cách cá nhân, Hội Viên sẽ đủ điều kiện nhận được Điểm Thưởng/Dặm Thưởng và Các Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite cho đợt Lưu Trú. Tuy nhiên, các phòng theo hợp đồng, phòng do công ty đặt trước trên cơ sở liên tục, và các phòng thanh toán gộp không đủ điều kiện nhận Điểm Thưởng/Dặm Thưởng và Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite.

2.5.d. Giá quân sự tại một số địa điểm ở nước ngoài tùy thuộc vào các hạn chế của nước sở tại và có thể không đủ điều kiện nhận Điểm Thưởng/Dặm Thưởng và Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite.

2.6 Tích luỹ cho đợt Lưu Trú hoặc Các Sự Kiện Đủ Điều Kiện Hoàn Tất Trước Khi Đăng Ký.

2.6.a. Điểm Thưởng/Dặm Thưởng và Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite có thể được tích lũy cho các đợt lưu trú đã hoàn tất trong vòng ba mươi (30) ngày trước khi Hội Viên đăng ký Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết như được quy định chi tiết tại Điều 9.3, nếu tích luỹ đó được yêu cầu thông qua Hỗ Trợ Hội Viên, cùng với bản sao của biên lai đã thanh toán cho đợt lưu trú, trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày lưu trú. Các tài liệu bổ sung có thể cần thiết.

2.6.b. Điểm Thưởng/Dặm Thưởng và Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite có thể được tích luỹ cho Các Sự Kiện Đủ Điều Kiện (xem Điều 5.4) đã hoàn tất trong vòng ba mươi (30) ngày trước khi Hội Viên đăng ký Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết như được quy định chi tiết tại Điều 9.3, nếu tích luỹ này được yêu cầu thông qua bất động sản nơi tổ chức Sự Kiện Đủ Điều Kiện, cùng với bản sao của biên lai đã thanh toán cho Sự Kiện Đủ Điều Kiện, trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày diễn ra Sự Kiện Đủ Điều Kiện. Các tài liệu bổ sung có thể cần thiết.

2.7 Ngoại Hối.

Số lượng Điểm Thưởng nhận được tại Các Bất Động Sản Tham Gia nơi mà một đơn vị tiền tệ không phải đô-la Mỹ được sử dụng sẽ được tính dựa trên Khoản Phí Đủ Điều Kiện được quy đổi sang đô-la Mỹ với tỷ giá hối đoái do Công Ty lựa chọn. Tỷ giá hối đoái này có thể là tỷ giá hối đoái được Bất Động Sản Tham Gia sử dụng tại thời điểm nhận phòng, trả phòng hoặc một tỷ giá khác do Công Ty lựa chọn và có thể không giống với tỷ giá được sử dụng để chuyển đổi tiền tệ trên tài khoản của Hội Viên.

2.8 Chuyển Nhượng Điểm Thưởng từ Một Tài Khoản cho Một Tài Khoản Khác

2.8.a. Theo các điều kiện chuyển nhượng Điểm Thưởng như được quy định tại Điều 1.6.c., một Hội Viên có thể chuyển nhượng tối đa 100.000 Điểm Thưởng mỗi năm dương lịch cho một Tài Khoản Hội Viên khác miễn là cả hai Tài Khoản đều đang ở trạng thái tốt và đều đã được mở tối thiểu ba mươi (30) ngày với hoạt động đủ điều kiện, chín mươi (90) ngày trong trường hợp không có hoạt động đủ điều kiện (xem [Điều] 2.8.b). Một Hội Viên có thể nhận tối đa 500.000 Điểm Thưởng mỗi năm dương lịch từ Các Tài Khoản Hội Viên khác miễn là Các Tài Khoản này đều đang ở trạng thái tốt và đã được mở tối thiểu ba mươi (30) ngày với hoạt động đủ điều kiện, chín mươi (90) ngày trong trường hợp không có hoạt động đủ điều kiện.

2.8.b. Một Hội Viên mới có thể nhận Chuyển Nhượng Điểm Thưởng sau ba mươi (30) ngày kể từ thời điểm đăng ký tư cách Hội Viên nếu Tài Khoản ghi nhận hoạt động bao gồm Lưu Trú Đủ Điều Kiện hoặc hoạt động đủ điều kiện khác như được quy định tại Điều 1.6.d. Sau chín mươi (90) ngày kể từ thời điểm đăng ký tư cách Hội Viên, một Hội Viên mới sẽ có đủ điều kiện để nhận Chuyển Nhượng Điểm Thưởng bất kể hoạt động của tài khoản của Hội Viên mới này.

2.8.c. Việc cho phép chuyển nhượng Điểm Thưởng phải do chủ Tài Khoản đệ trình với số Điểm Thưởng sẽ được chuyển nhượng bằng việc liên hệ với Hỗ Trợ Hội Viên. Chủ Tài Khoản yêu cầu chuyển nhượng phải cung cấp Số Tư Cách Hội Viên của bên nhận Điểm Thưởng tại thời điểm yêu cầu chuyển nhượng Điểm Thưởng.

2.8.d. Khi lệnh cho phép chuyển nhượng được nhận và được xử lý, bên chuyển nhượng sẽ từ bỏ mọi quyền đối với Điểm Thưởng được chuyển nhượng, và Điểm Thưởng được chuyển nhượng này sẽ trở thành Điểm Thưởng của bên nhận.

2.8.e. Dặm Thưởng và Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite không thể được chuyển nhượng giữa Các Tài Khoản Hội Viên.

2.9 Mua Điểm Thưởng.

Hội Viên có thể mua hoặc nhận Điểm Thưởng được mua bởi một Hội Viên khác như là một quà tặng ở mức tối đa 100.000 Điểm Thưởng mỗi năm dương lịch nếu Điểm Thưởng được mua thông qua Cửa Hàng Mua Điểm ThưởngOpens in a new browser window. hoặc Cửa Hàng Quà Tặng Điểm Thưởng.Opens in a new browser window. Hội Viên có thể mua Điểm Thưởng ở mức tối đa 100.000 Điểm Thưởng mỗi năm dương lịch nếu Điểm Thưởng được mua thông qua cửa sổ points.com trên các trang web của Marriott, Ứng Dụng Di Động của Marriott hoặc Trung Tâm Gắn Kết Khách Hàng. Điểm Thưởng có thể được mua với tỷ giá $12,50 đô-la Mỹ cho mỗi 1.000 Điểm Thưởng. Giá mua sẽ thay đổi tùy theo khoảng thời gian khuyến mãi. Hội Viên phải ở trong trạng thái hoạt động bình thường để mua và/hoặc nhận Điểm Thưởng. Hội Viên mới có thể mua Điểm Thưởng sau ba mươi (30) ngày kể từ thời điểm đăng ký tư cách Hội Viên trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Vui lòng xem Điều 2.8 để biết thêm thông tin về điều kiện Hội Viên chuyển nhượng hoặc nhận điểm thưởng từ một Hội Viên khác trong một năm dương lịch. Điểm Thưởng được mua sẽ không được tính vài hạng thẻ Elite Marriott Bonvoy. Điểm Thưởng sẽ được chuyển vào Tài Khoản Của Hội Viên trong vòng bảy mươi hai (72) giờ kể từ khi giao dịch được hoàn tất. Bạn sẽ không thể hoàn trả điểm Thưởng đã mua. Việc mua Điểm Thưởng bằng thẻ tín dụng đồng thương hiệu Marriott sẽ được tích lũy Điểm Thưởng như là một giao dịch mua thường ngày khi được áp dụng phù hợp. Hội Viên lựa chọn mua Điểm Thưởng bằng thẻ tín dụng một logo Union Pay (với số thẻ bắt đầu bằng 62) có thể chọn Discover làm phương thức thanh toán.

2.10 Nhận Điểm Thưởng thông qua Các Đối Tác.

Điểm Thưởng nhận được liên quan đến các đối tác sẽ phụ thuộc vào Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết này và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được áp dụng của đối tác.

2.10.a. Du Lịch Biển với Điểm Thưởng. Hội Viên có thể nhận Điểm Thưởng khi Hội Viên đó đặt một chuyến du lịch biển thông qua đối tác du lịch biển của Công Ty. Bạn có thể tìm thêm thông tin về chương trình Du Lịch Biển với Điểm Thưởng tại đâyMở trong cửa sổ trình duyệt mới. Mục này không áp dụng cho The Ritz-Carlton Yacht Collection (xem 1.2.a dành cho The Ritz-Carlton Yacht Collection).

2.10.b. Hertz. Hội Viên có thể nhận Điểm Thưởng và nhận giảm giá đặt biệt với Hertz nếu có khi đặt chỗ thông qua đâyMở trong cửa sổ trình duyệt mới. Hội Viên Elite Đủ Điều Kiện cũng có thể nhận được tư cách Hội Viên Elite Hertz Gold Plus Rewards® miễn phí.

2.10.c. Identity tại The Cosmopolitan. Hội Viên có Identity tại The Cosmopolitan of Las Vegas có thể chuyển đổi Điểm Thưởng Identity thành Điểm Thưởng Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết theo các điều khoản và điều kiện của chương trình IdentityMở trong cửa sổ trình duyệt mới. Hội Viên có thể gọi Bộ Phận Chương Trình Thưởng & Tư Cách Hội Viên Identity tại số (877) 551- 7.779 hoặc gửi email đến IDENTITYMEMBERSHIP@COSMOPOLITANLASVEGAS.COM

2.10.d. Vacations của Marriott. Vacations của Marriott được quản trị bởi một đối tác du lịch thứ ba thay mặt Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Điểm Thưởng và Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite sẽ được nhận theo các quy định của Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Hội Viên không thể sử dụng Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng để mua các gói Vacations của Marriott. Hội Viên phải tuân thủ Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết cũng như các điều khoản và điều kiện của chương trình Kỳ Nghỉ của Marriott. Thông tin chi tiết được đăng tải tại địa chỉ www.vacationsbymarriott.comMở trong cửa sổ trình duyệt mới.

2.10.e. Chương trình Eat Around Town của Marriott Bonvoy™. Hội Viên có thể nhận Điểm Thưởng khi họ đăng ký chương trình Eat Around Town của Marriott Bonvoy™ và ăn tối tại các nhà hàng tham gia. Hội Viên phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chương trình Eat Around Town của Marriott Bonvoy™ và Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Thông tin chi tiết được đăng tải tại địa chỉ eataroundtown.marriott.comMở trong cửa sổ trình duyệt mới.

2.10.f. Marriott Bonvoy Boutiques™. Hội Viên có thể nhận được 10.000 Điểm Thưởng khi mua một tấm nệm tại bất kỳ trang web nào trong số mười bốn (14) trang web bán lẻ trực tuyến của Marriott International (Shop EDITIONMở trong cửa sổ trình duyệt mới, The Ritz-Carlton ShopsMở trong cửa sổ trình duyệt mới, The Luxury Collection StoreMở trong cửa sổ trình duyệt mới, St. Regis BoutiqueMở trong cửa sổ trình duyệt mới, W Hotels The StoreMở trong cửa sổ trình duyệt mới, Curated by JWMở trong cửa sổ trình duyệt mới, Shop MarriottMở trong cửa sổ trình duyệt mới, Sheraton StoreMở trong cửa sổ trình duyệt mới, Westin StoreMở trong cửa sổ trình duyệt mới, Shop Le MeridienMở trong cửa sổ trình duyệt mới, Collect RenaissanceMở trong cửa sổ trình duyệt mới, Gaylord Hotels StoreMở trong cửa sổ trình duyệt mới, Shop CourtyardMở trong cửa sổ trình duyệt mới, Shop Four PointsMở trong cửa sổ trình duyệt mới, Fairfield StoreMở trong cửa sổ trình duyệt mới). Điểm Thưởng sẽ được trao cho Hội Viên trong vòng xấp xỉ 3-5 tuần kể từ ngày chấp nhận giao tấm nệm. Hội Viên phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện khi mua tấm nệm tại các trang web bán lẻ trực tuyến của Marriott và Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Thông tin chi tiết được đăng tải tại các trang web bán lẻ trực tuyến của Marriott.

2.10 g. Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott Uber. Để tham gia vào chương trình khách hàng thân thiết Marriott Uber, Hội Viên phải liên kết Tài Khoản Hội Viên với tài khoản Uber của họ đã được liên kết với một số điện thoại ở Hoa Kỳ. Một khi đã liên kết các tài khoản, Hội Viên có thể nhận được Điểm Thưởng đối với Các Giao Dịch Đủ Điều Kiện. “Giao Dịch Đủ Điều Kiện” nghĩa là (i) một chuyến xe với Uber XL, Uber Black, Uber SUV hoặc Uber Comfort; hoặc (ii) một đơn hàng được đặt thông qua Uber Eats với số tiền từ $25 đô-la Mỹ trở lên trước khi tính toán bất kỳ khuyến mãi hoặc giảm giá được áp dụng nào (không bao gồm thuế, phí, và tiền boa), trong mỗi trường hợp, được thực hiện tại Hoa Kỳ. Điểm Thưởng nhận được cho Các Giao Dịch Đủ Điều Kiện sẽ dựa trên số đô-la Mỹ đã chi tiêu trước khi tính các khuyến mãi và giảm giá, không bao gồm thuế, phí, và tiền boa. Hội Viên phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Uber và Uber Eats cũng như Thể Lệ Chương Trình. Uber và Công Ty có quyền thay đổi số lượng Điểm Thưởng mà Hội Viên có thể nhận được và các hoạt động có thể nhận được Điểm Thưởng. Uber hoặc Công Ty cũng có thể hủy liên kết các tài khoản do việc chấm dứt hoặc hoãn chương trình khách hàng thân thiết Marriott Uber, do nghi ngờ gian lận, hoặc do sự thay đổi về khả năng đáp ứng điều kiện. Thông tin chi tiết được đăng tải tại địa chỉ www.uber.com/marriottbonvoyMở trong cửa sổ trình duyệt mới.

3. ĐỔI ĐIỂM THƯỞNG

3.1 Chương Trình Thưởng Quy Đổi Nói Chung.

Hội Viên có thể đổi toàn bộ hoặc một phần Điểm Thưởng hoặc Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí (xem Phần 3.3.c) để có được các sản phẩm khác nhau, (mỗi sản phẩm là một “Đổi Thưởng”) bao gồm nhưng không giới hạn, Lưu Trú trong phòng khách tại Bất Động Sản Tham Gia, trải nghiệm Moments, chuyến bay và các dịch vụ và tiêu dùng khác. Danh sách đầy đủ các phương án Đổi Thưởng hiện tại có sẵn trên trang web của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết trong phần "SỬ DỤNG ĐIỂM THƯỞNG".

3.1.a. Hội Viên không thể trao đổi hoặc quy đổi Điểm Thưởng và Chương Trình Thưởng Quy Đổi thành tiền mặt, phần thưởng hoặc quà tặng.

3.1.b. Điểm Thưởng có được do chuyển nhượng hoặc nhận được từ việc sử dụng thẻ tín dụng không thể được quy đổi thành một số Chương Trình Thưởng nhất định.

3.1.c. Trừ khi có ghi chú khác, Chương Trình Thưởng Quy Đổi chỉ có giá trị sử dụng bởi Hội Viên có Tài Khoản mà Chương Trình Thưởng Quy Đổi được xử lý và không thể được chuyển nhượng.

3.1.d. Các Chương Trình Thưởng được cho là đã được trao đổi, chuyển nhượng, hoặc phát hành một cách gian lận, hoặc đã được phát hành cho một người không phải là Hội Viên đủ điều kiện, sẽ bị vô hiệu và sẽ không được trả thưởng.

3.2 Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi tại Bất Động Sản Tham Gia.

Trừ khi có quy định khác, Hội Viên có thể áp dụng Chương Trình Thưởng Quy Đổi cho lưu trú tại phòng tiêu chuẩn hoặc Phòng Premium (với giường có sẵn) tại Bất Động Sản Tham Gia (“Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi”). Các điều khoản chung về Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi bao gồm các loại Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi trong Phần 3.3 được đề cập dưới đây. Xin lưu ý rằng một số Bất Động Sản Tham Gia có các chính sách Chương Trình Thưởng Quy Đổi khác nhau bao gồm Homes & Villas by Marriott International (như được mô tả trong Phần 8.2).

3.2.a. Tùy Thuộc Vào Tình Trạng Phòng Trống. Khả năng sử dụng Chương Trình Thưởng Quy Đổi cho kỳ lưu trú tại Bất Động Sản Tham Gia tùy thuộc vào tình trạng phòng trống tại thời điểm đặt phòng và phải được đặt trước qua các Kênh của Marriott như được mô tả trong Điều 1.2.b.

3.2.b. Đặt Phòng Bằng Quy Đổi Thưởng. Khi đặt phòng cho Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi, số Điểm Thưởng yêu cầu và/hoặc (các) Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí đã áp dụng sẽ được khấu trừ và Đổi Thưởng tự động gắn vào đặt phòng, miễn là Hội Viên có đủ Điểm Thưởng cho toàn bộ thời gian lưu trú và/hoặc đủ (các) Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí như được mô tả trong Phần 3.3.c, tuỳ trường hợp áp dụng. Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi chỉ có hiệu lực với du lịch cá nhân và không có hiệu lực với du lịch theo nhóm, du lịch trọn gói, hội nghị hoặc các mức giá đặc biệt khác và/hoặc các chương trình trọn gói.

3.2.c. Quà Tặng Lưu Trú Quy Đổi (Chuyển Nhượng Bên Thứ Ba). Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi chỉ có giá trị đối với Hội Viên có Tài Khoản mà Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi đã được xử lý và không thể chuyển nhượng, ngoại trừ các trường hợp được quy định dưới đây:

i. Hội Viên có thể yêu cầu cấp một Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi cho người khác và trong trường hợp đó, Hội Viên sẽ không có mặt trong kỳ lưu trú (mỗi kỳ lưu trú như vậy, một “Quà Tặng Lưu Trú Quy Đổi” và gọi chung là “Các Quà Tặng Lưu Trú Quy Đổi”), chỉ khi đặt phòng Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi thông qua Hỗ Trợ Hội Viên. Mọi Hình Thức Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi được liệt kê trong Mục 3.3 đều đủ điều kiện để được tặng cho người khác, ngoại trừ Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí.

ii.  Một Hội Viên có thể đặt tối đa năm (5) Lưu Trú Theo Quà Tặng Quy Đổi trong một năm dương lịch trên một Tài Khoản Hội Viên. 

iii. Khi đặt phòng Quà Tặng Lưu Trú Quy Đổi, Hội Viên phải cung cấp cho bộ phận Hỗ Trợ Hội Viên tên và Số Hội Viên của họ cũng như tên của người sẽ lưu trú tại Bất Động Sản Tham Gia (người thụ hưởng). Cả tên và Số Hội Viên đều phải được Hội Viên cung cấp cho bộ phận Hỗ Trợ Hội Viên tại thời điểm đặt phòng Quà Tặng Lưu Trú Quy Đổi và không thể sửa đổi sau khi đã đặt. Hội Viên không thể đặt phòng Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi trước và sau đó liên hệ trực tiếp với bộ phận Hỗ Trợ Hội Viên hoặc Bất Động Sản Tham Gia để nhận quà tặng hoặc chuyển nhượng Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi cho người khác. Nếu một Hội Viên cần thay đổi đơn đặt phòng Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi, đặt phòng đó sẽ phải bị hủy và Hội Viên phải đặt lại (nếu có) thông qua bộ phận Hỗ Trợ Hội Viên và chịu trách nhiệm về những thay đổi đối với Điểm Thưởng hoặc tiền mặt, như được áp dụng, bắt buộc phải thực hiện một đặt phòng mới. 

iv. Với Quà Tặng Lưu Trú Quy Đổi, cả Hội Viên và người nhận sẽ không tích luỹ được bất kỳ Điểm Thưởng/Dặm Thưởng, Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite, Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện hoặc Lưu Trú Đủ Điều Kiện nào liên quan đến Quà Tặng Lưu Trú Quy Đổi. Ngoài ra, người nhận trong Quà Tặng Lưu Trú Quy Đổi sẽ không nhận được chuyển nhượng bất kỳ lợi ích Elite nào liên quan đến Tài Khoản của Hội Viên. 

v. Khi nhận phòng, người nhận Quà Tặng Lưu Trú Quy Đổi phải xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ và cung cấp thẻ tín dụng hoặc đặt cọc tiền mặt cho Bất Động Sản Tham Gia để chi trả cho các chi phí phát sinh.

3.2.d. Chính Sách Bảo Lãnh và Hủy Bỏ. Các chính sách bảo lãnh và hủy bỏ tiêu chuẩn của một Bất Động Sản Tham Gia sẽ áp dụng đối với các yêu cầu đặt chỗ cho đợt Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi bao gồm, nhưng không giới hạn, mọi yêu cầu về thời gian lưu trú tối thiểu, các yêu cầu về bảo lãnh thẻ tín dụng và phí do hủy muộn, không có mặt, và trả phòng sớm.

Hoàn trả Điểm Thưởng có thể được cấp cho đợt lưu trú ngắn hơn số ngày trên Chương Trình Thưởng Quy Đổi, nhưng Hội Viên phải thông báo trước cho quầy lễ tân của Bất Động Sản Tham Gia về việc trả phòng sớm nhằm phục vụ cho việc hoàn trả Điểm Thưởng vào Tài Khoản Của Hội Viên.

Trong trường hợp Hội Viên không hủy yêu cầu đặt phòng cho Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi được bảo lãnh trong khoảng thời gian được phép hủy, Bất Động Sản Tham Gia sẽ tính phí hủy được áp dụng vào thẻ tín dụng được Hội Viên cung cấp tại thời điểm yêu cầu đặt phòng được thực hiện và Điểm Thưởng đã được quy đổi sẽ được hoàn trả lại vào Tài Khoản Của Hội Viên.

3.2.e. Số Điểm Thưởng Cần Thiết. Số Điểm Thưởng cần thiết cho mỗi đêm đối với Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi có thể khác nhau theo từng Bất Động Sản Tham Gia, kiểu phòng có sẵn tại Bất Động Sản Tham Gia, khoảng thời gian lưu trú, và có thể thay đổi tùy theo thời điểm trong năm. Số Điểm Thưởng cần thiết mỗi đêm được cập nhật liên tục và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nếu Hội Viên thực hiện sửa đổi đối với Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi, Hội Viên phải chịu trách nhiệm về các thay đổi đối với Điểm Thưởng cần thiết.

3.2.f. Bao Hàm & Loại Trừ Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi. Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi bao gồm chi phí phòng khách (với giường có sẵn) tại Bất Động Sản Tham Gia, thuế phòng, phí dịch vụ và phí khách bổ sung (ngoại trừ tại các bất động sản trọn gói đủ điều kiện), nếu có. Mọi phí khác, bao gồm các phí phát sinh, phí khu nghỉ dưỡng và phí hạng The Ritz-Carlton Club, phí giường đẩy và các phí khác, sẽ được tính cho Hội Viên và không được bao gồm trong Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi.

Tại các bất động sản trọn gói (được quy định tại 2.1.b), Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi bao gồm chi phí của gói bao trọn gói, bao gồm nhưng không giới hạn ở phòng tiêu chuẩn (với giường có sẵn), thuế phòng, phí dịch vụ, phí khu nghỉ dưỡng và đồ ăn thức uống tiêu chuẩn, cho tối đa hai người. Phụ thu thêm người đối với khách thứ ba, thứ tư hoặc nhiều hơn trong phòng là một khoản phí bổ sung và không bao gồm trong hình thức thanh toán Thưởng Quy Đổi. Phí này cũng như tất cả các khoản phí bất động sản khác do Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết chịu trách nhiệm và không bao gồm trong Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi. Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết phải thông báo cho bất kỳ Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói hoặc bất động sản trọn gói nào được chỉ định bởi Công Ty về số lượng khách chính xác cho mỗi yêu cầu đặt phòng tại Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói hoặc bất động sản trọn gói được chỉ định bởi Công Ty, bao gồm bất kỳ người bổ sung nào ngoài khách thứ nhất và thứ hai, và tuổi chính xác của bất kỳ trẻ em nào cho mỗi yêu cầu đặt phòng. Công Ty bảo lưu quyền, theo toàn quyền quyết định của Công Ty, thay đổi giá phòng mà một Hội Viên phải thanh toán cho mỗi yêu cầu đặt phòng để phản ánh chính xác số lượng khách, bao gồm trẻ em, cho mỗi yêu cầu đặt phòng.

3.2 g. Tùy Chọn Phòng Không Được Đảm Bảo. Với một Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi, bạn có thể yêu cầu loại giường, phòng hút thuốc và các tùy chọn khác trong phòng nhưng không được đảm bảo.

3.2.h. Không Có Điểm Thưởng Hoặc Dặm Thưởng. Hội Viên sẽ không nhận được Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng cho phần Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi trong kỳ lưu trú của họ.

3.2.i. Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite. Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi tại một Bất Động Sản Tham Gia được xem là Lưu Trú Đủ Điều Kiện và do đó Hội Viên sẽ nhận được Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite được tính vào việc tích lũy Tư Cách Hội Viên Elite hoặc Tư Cách Hội Viên Elite Trọn Đời. Hội Viên sử dụng Chương Trình Thưởng Quy Đổi sẽ chỉ nhận được (các) Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite cho phòng khách mà Hội Viên lưu trú và sẽ không nhận được Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite cho các phòng khách bổ sung.

3.2.j. Nhiều Phòng. Hội Viên có thể đổi Điểm Thưởng hoặc áp dụng Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí cho tổng cộng chín (9) phòng khách do Hội Viên đứng tên và nơi Hội Viên sẽ lưu trú tại cùng một Bất Động Sản Tham Gia trong cùng một ngày. Khi làm như vậy, Hội Viên đồng ý thực hiện yêu cầu đặt phòng Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi hợp lệ và trung thực chỉ cho việc sử dụng của Hội Viên và khách mời của Hội Viên, và không dành cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bán lại, chuyển giao hoặc đăng tải trên các trang web của bên thứ ba khi chưa được phép, hoặc thực hiện yêu cầu đặt phòng để đầu cơ, giả mạo hoặc gian lận, hoặc bất kỳ yêu cầu đặt phòng nào để đón đầu nhu cầu. Công Ty có quyền hủy bỏ bất kỳ yêu cầu đặt phòng nào mà Công Ty tin rằng yêu cầu đặt phòng đó vi phạm Thể Lệ Chương Trình.

3.2.k. Việc Dừng Tham Gia của Bất Động Sản Tham Gia. Nếu một Bất Động Sản Tham Gia dừng tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết vì bất kỳ lý do gì sau khi Hội Viên đặt chỗ Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi nhưng trước kỳ lưu trú của Hội Viên, Công Ty sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý để Bất Động Sản Tham Gia đó chấp nhận yêu cầu đặt phòng hoặc hỗ trợ sắp xếp chỗ ở tương đương ở gần; tuy nhiên, Công Ty không thể bảo đảm rằng bất kỳ Chương Trình Thưởng, nâng cấp hoặc bất kỳ lợi ích nào khác mà Hội Viên có thể nhận được theo Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ được thực hiện.

3.2.l. Quyền Sở Hữu Điểm Thưởng Nhận Được. Điểm Thưởng có được thông qua việc sở hữu lợi ích tại bất động sản Marriott Vacation Club hoặc Marriott Grand Residence Club không thể được sử dụng để yêu cầu đặt phòng cho Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi tại bất động sản Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club hoặc Vistana trừ khi được cho phép theo cách khác.

Điểm Thưởng có được bởi Chủ Sở Hữu Vistana đã quy đổi lợi ích sở hữu kỳ nghỉ của mình sang Điểm Thưởng theo các điều khoản và điều kiện của chương trình Chuyển Đổi Marriott Bonvoy của Vistana không thể được quy đổi tại bất động sản Vistana, hoặc bất động sản Marriott Vacation Club hoặc Marriott Grand Residence Club trừ khi được cho phép theo cách khác.

3.2.m. Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi Bên Ngoài Hoa Kỳ. Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi tại các địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ phải tuân thủ với mọi chấp thuận, hạn chế được yêu cầu của chính phủ, và mọi khoản thuế phi khách sạn được áp dụng. Các Chương Trình Thưởng không bao gồm phí kiểm tra liên bang của Hoa Kỳ hoặc bất kỳ phí, chi phí, phụ phí, thuế phi khách sạn hoặc phí tổn nào khác mà có thể bị áp bởi các chính phủ nước ngoài đối với du lịch quốc tế. Hội Viên có trách nhiệm thanh toán các khoản thuế, phí, v.v, bắt buộc của những chính phủ này.

3.2.n. Ngày Không Áp Dụng Khuyến Mãi Giới Hạn. Công Ty có chính sách về “Ngày Không Áp Dụng Khuyến Mãi Giới Hạn”, có nghĩa là, tùy thuộc vào các giới hạn và loại trừ bên dưới, Bất Động Sản Tham Gia có sẵn các phòng tiêu chuẩn hàng ngày cho Chương Trình Thưởng Quy Đổi. Các giới hạn và loại trừ bao gồm: 

i. Các Bất Động Sản Tham Gia có thể giới hạn số phòng tiêu chuẩn sẵn có cho việc quy đổi trong một số ngày nhất định.

ii. Các Thương Hiệu Tham Gia sau chỉ cho phép tích lũy Điểm Thưởng/Dặm Thưởng và không cho phép quy đổi Điểm Thưởng: Marriott Executive Apartments®.

iii. Các Bất Động Sản hoặc Thương Hiệu Tham Gia sau không tham gia hoặc không tham gia đầy đủ chính sách về Các Ngày Không Áp Dụng Khuyến Mãi Giới Hạn tại thời điểm này:

 • JW Marriott Scottsdale Camelback Inn® Resort & Spa, Scottsdale, AZ
 • Vistana Signature Network và Vistana Residence Network - tất cả các bất động sản.
 • Marriott Vacation Club và Marriott Grand Residence Club - tất cả các bất động sản
 • Rome Marriott Grand Hotel Flora, Rome, Ý
 • Waikoloa Beach Marriott Resort & Spa, Hawaii
 • Khu nghỉ dưỡng Bãi biển Wailea - Marriott - Maui, Hawaii
 • Hotel Cala di Volpe, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Italy
 • Khách sạnn Pitrizza, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Ý
 • Khách sạn Romazzino, một khách sạn Luxury Collection, Costa Smeralda, Ý
 • Homes & Villas by Marriott International
 • North Island, a Luxury Collection Resort, Seychelles

3.3 Các Kiểu Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi.

3.3.a. Chương Trình Thưởng Quy Đổi Tiêu Chuẩn. Thành Viên có thể đổi Điểm Thưởng lấy “Chương Trình Thưởng Quy Đổi Tiêu Chuẩn” bao gồm toàn bộ chi phí của một phòng tiêu chuẩn cho một hoặc nhiều đêm tại Bất Động Sản Tham Gia như được mô tả trong Điều 3.2.e. Các phòng tiêu chuẩn có sẵn cho Chương Trình Thưởng Quy Đổi có thể khác nhau giữa các Bất Động Sản Tham Gia và Thương Hiệu Tham Gia. Chương Trình Thưởng Quy Đổi Phòng Premium có thể được áp dụng với chi phí Điểm Thưởng cao hơn như được mô tả trong Điều 3.3.e.

3.3.b. Chương Trình Thưởng PointSavers™. “Chương Trình Thưởng PointSavers” cung cấp khoản tiết kiệm Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi cho phòng khách tiêu chuẩn hoặc Phòng Premium tại Khách Sạn Tham Gia và có sẵn trong thời gian giới hạn. Thành Viên có thể đổi Điểm Thưởng lấy Chương Trình Thưởng PointSavers tại các Bất Động Sản Tham Gia khi và ở những nơi có sẵn. Việc tham gia và tính sẵn có của Chương Trình Thưởng PointSavers phụ thuộc vào quyết định của các Bất Động Sản Tham Gia.

3.3.c. Chương Trình Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí."Chương Trình Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí" được cấp thông qua lợi ích, khuyến mại hoặc Chương trình đối tác của Chương trình khách hàng thân thiết.Mỗi Phần thưởng Đêm Miễn phí mang một giá trị Điểm cụ thể có thể được áp dụng cho một (1) đêm trong phòng tiêu chuẩn tại Khách sạn tham gia cung cấp mức Phần thưởng Quy đổi Tiêu chuẩn hoặc mức Phần thưởng PointSavers cho ngày lưu trú yêu cầu nhỏ hơn hoặc bằng giá trị của Giải thưởng Đêm miễn phí.Phần thưởng Đêm Miễn phí chỉ có giá trị sử dụng bởi Hội Viên được chỉ định trên Phần thưởng Đêm Miễn phí và không có giá trị chuyển nhượng.Nhiều hơn một (1) Phần thưởng Đêm Miễn phí có thể được sử dụng cho Kỳ lưu trú nhiều đêm, cũng như cho nhiều phòng mà Hội Viên có mặt để Lưu trú và phòng đó mang tên Hội Viên (xem Phần 3.2.j).Các ví dụ về Phần thưởng Đêm Miễn phí bao gồm tùy chọn Phần thưởng Đêm Miễn phí với Quyền lợi Lựa chọn Hàng năm cho 75 Đêm (xem Phần 4.3.d)và Giải thưởng Đêm Miễn phí được cấp thông qua một số thẻ tín dụng đồng thương hiệu của Marriott International (xem Phần 6).

i. Hội Viên áp dụng Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí vào một đêm mà giá trị của Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí cao hơn tỷ lệ Thưởng Quy Đổi cho phòng tiêu chuẩn hoặc tỷ lệ Thưởng PointSavers sẽ bị mất điểm thưởng chênh lệch và không được hoàn lại Điểm Thưởng. Khi áp dụng Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí với một đêm trong đơn đặt phòng, Hội Viên có thể quy đổi hoặc mua tới 15.000 Điểm Thưởng để mở rộng giá trị của Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí đó.

ii. Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí có thể được sử dụng cho đến ngày hết hạn được liệt kê; không thể được gia hạn quá ngày có hiệu lực, được trao đổi hoặc gửi lại vào Tài Khoản của Hội Viên lấy Điểm Thưởng hoặc sử dụng trong tương lai.

iii. Các hạn chế bổ sung đối với việc sử dụng Chương Trình Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí bao gồm, nhưng không giới hạn ở, Chương Trình Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí: (1) chỉ có thể áp dụng cho phòng tiêu chuẩn và không áp dụng cho Phòng Premium; (2) giá trị không được kết hợp với các loại Chương Trình Thưởng Quy Đổi; (3) không đủ điều kiện cho Ưu Đãi Lưu Trú 5, Thanh Toán 4 (xem Điều 3.3.d); (4) có thể được sử dụng khi Đặt Chỗ Quy Đổi Bằng Ứng Trước Điểm Thưởng với một số giới hạn nhất định (tham khảo Điều); và (5) không được sử dụng tại Homes & Villas của Marriott International và The Ritz-Carlton Yacht Collection.

3.3.d. Ưu Đãi Lưu Trú 5, Thanh Toán 4. Thành Viên quy đổi Điểm Thưởng cho mỗi (5) năm đêm nghỉ liên tiếp cho một đợt lưu trú theo Chương Trình Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí hoặc Chương Trình Thưởng PointSavers theo một yêu cầu đặt phòng (tức là có một số xác nhận) sẽ chỉ cần quy đổi điểm cho bốn đêm nghỉ (“Ưu Đãi Lưu Trú 5, Thanh Toán 4”). Ưu đãi đêm nghỉ miễn phí áp dụng cho đêm nghỉ có tỷ lệ quy đổi Điểm thấp nhất trong cùng Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi. Trong trường hợp có nhiều hơn một đêm nghỉ với mức quy đổi Điểm thấp nhất, ưu đãi một đêm nghỉ miễn phí sẽ áp dụng cho đêm đầu tiên với mức giá đó. Ưu Đãi Lưu Trú 5, Thanh Toán 4 không thể áp dụng cho một đợt lưu trú bao gồm nhiều yêu cầu đặt phòng với các đêm liên tiếp. Ngoài ra, Ưu Đãi Lưu Trú 5, Thanh Toán 4 không được áp dụng sau khi Thành Viên nhận phòng khách sạn. Điểm Thưởng hay phần thưởng đêm nghỉ miễn phí sẽ không được hoàn lại cho bất kỳ phần nào chưa được sử dụng của Ưu Đãi Lưu Trú 5, Thanh Toán 4. Ưu Đãi Lưu Trú 5, Thanh Toán 4 chỉ có thể áp dụng cho phòng tiêu chuẩn và không áp dụng cho Phòng Premium. Căn cứ vào Mục 3.2.e, nếu Thành Viên thực hiện sửa đổi đối với Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi, Thành Viên phải chịu trách nhiệm về những thay đổi đối với số điểm thưởng cần thiết. Ưu Đãi Lưu Trú 5, Thanh Toán 4 không áp dụng cho Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi sử dụng Chương Trình Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí, Chương Trình Thưởng Nâng Hạng, Chương Trình Thưởng Tiền Mặt + Điểm Thưởng và Chương Trình Thưởng Đêm Nghỉ Suite.

3.3.e. Chương Trình Thưởng Nâng Hạng. Khi sử dụng Điểm Thưởng cho Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi, Thành Viên có thể phải đổi Điểm bổ sung để nâng hạng lên Phòng Premium. "Chương Trình Thưởng Nâng Hạng" này có thể chỉ được sử dụng khi đổi Điểm thành toàn bộ chi phí của một đêm hoặc hơn cho Phòng Premium tại Bất Động Sản Tham Gia. “Phòng Premium" là các phòng được nâng hạng dựa trên kích thước, hướng nhìn, dịch vụ và/hoặc các thuộc tính khác, và bao gồm phòng suite.

i. Có hai loại Chương Trình Thưởng Nâng Cấp:

(A). Chương Trình Nâng Cấp Sử Dụng Điểm Thưởng. “Chương Trình Nâng Cấp Sử Dụng Điểm Thưởng được cấp khi Điểm Thưởng được quy đổi để nâng hạng lên Phòng Premium trong Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi và phụ thuộc vào tình trạng phòng trống tại Các Bất Động Sản Tham Gia. 

(B). Chương Trình Thưởng Nâng Cấp Có Trả Phí. Tại Các Bất Động Sản Tham Gia được chọn, Thành Viên có thể trả phí để nâng cấp thành đặt chỗ cho Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí trên cơ sở chi phí mỗi đêm. Giá cho “Chương Trình Thưởng Nâng Cấp Có Trả Phí” thay đổi tùy theo Bất Động Sản Tham Gia và sẽ được tính vào chi phí trong thời gian Thành Viên lưu trú. Điểm Thưởng Bổ Sung không bắt buộc đối với Chương Trình Thưởng Nâng Cấp Có Trả Phí. Thành Viên sẽ không được tích Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng trên Chương Trình Thưởng Nâng Cấp Có Trả Phí. Ngoài ra, phần tiền mặt không được tính vào yêu cầu chi tiêu đủ điều kiện hàng năm của Đại Sứ Elite (xem Điều 4.3.e). Thành Viên chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản thuế và phí dịch vụ hiện hành liên quan đến Chương Trình Thưởng Nâng Cấp Có Trả Phí.

ii. Yêu cầu Chương Trình Thưởng Nâng Cấp có thể khác nhau tùy theo Bất Động Sản Tham Gia, loại phòng và mùa. Các Bất Động Sản Tham Gia, tùy theo quyết định của họ, có thể cung cấp (các) Phòng Premium yêu cầu Chương Trình Thưởng Nâng Cấp, ví dụ như: phòng có hướng nhìn đặc biệt như quang cảnh biển hoặc vịnh. Bất Động Sản Tham Gia của Marriott Vacation Club và Marriott Grand Residence Club yêu cầu Chương Trình Thưởng Nâng Cấp cho tất cả các loại phòng khác trừ phòng studio. Một số nâng hạng lên Phòng Premium yêu cầu thanh toán bằng nội tệ và không thể được mua bằng Điểm. Vui lòng kiểm tra mô tả phòng để biết loại tiền thanh toán và các yêu cầu quy đổi khác khi đặt phòng trực tuyến cho Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi. Số tiền mặt hoặc Điểm Thưởng yêu cầu mỗi đêm để nhận Chương Trình Thưởng Nâng Cấp được cập nhật liên tục và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Căn cứ vào Mục 3.2.e, nếu Hội Viên thực hiện sửa đổi đối với Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi, Hội Viên phải chịu trách nhiệm về các thay đổi đối với tiền mặt hoặc Điểm Thưởng cần thiết. Chương Trình Thưởng Nâng Hạng không được cung cấp tại Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói và Design Hotels.

3.3.f. Chương Trình Thưởng Tiền Mặt + Điểm Thưởng. Với “Chương Trình Thưởng Tiền Mặt + Điểm Thưởng”, Thành Viên có thể áp dụng kết hợp Tiền Mặt và Điểm Thưởng cho một hoặc nhiều đêm trong phòng tiêu chuẩn tại Bất Động Sản Tham Gia nếu có. Việc tham gia vào và tính sẵn có của Chương Trình Thưởng Tiền Mặt + Điểm Thưởng phụ thuộc vào quyết định riêng của Bất Động Sản Tham Gia. Số Tiền Mặt và Điểm Thưởng được yêu cầu mỗi đêm cho Chương Trình Thưởng Tiền Mặt + Điểm Thưởng được cập nhật liên tục và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Căn cứ vào Mục 3.2.e,nếu Thành Viên thực hiện sửa đổi đối với Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi, Thành Viên phải chịu trách nhiệm về các thay đổi đối với tiền mặt hoặc Điểm Thưởng cần thiết. Thành Viên sẽ không tích luỹ được Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng trên phần tiền mặt của Chương Trình Thưởng Tiền Mặt + Điểm Thưởng.Ngoài ra, phần tiền mặt không được tính vào yêu cầu chi tiêu đủ điều kiện hàng năm của Đại Sứ Elite (tham khảo Điều 4.3.e).  Thành Viên chịu trách nhiệm về tất cả các loại thuế và phí dịch vụ hiện hành liên quan đến phần tiền mặt của Chương Trình Thưởng Tiền Mặt + Điểm Thưởng.Ưu Đãi Lưu Trú 5, Thanh Toán 4 không áp dụng cho Chương Trình Thưởng Tiền Mặt + Điểm Thưởng.Cơ cấu Chương Trình Thưởng Tiền Mặt + Điểm Thưởng có thể sửa đổi, hủy bỏ hoặc giới hạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo theo quyết định của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.Thanh Toán Bằng Tiền Mặt + Điểm Thưởng cho Homes & Villas by Marriott International khác với Chương Trình Thưởng Tiền Mặt + Điểm Thưởng và tuân theo Thể Lệ Chương Trình theo Mục 8.2.

3.3.g. Points Advance. Members who seek to make an Award Redemption Stay reservation with an insufficient Points balance may book an Award Redemption Stay reservation ("Points Advance Redemption Reservation") that is at least thirty (30) or more days from the arrival date, and hold it for sixty (60) days from time of booking, or no later than fourteen (14) days prior to the Member’s arrival date, whichever occurs sooner.

Trong thời gian giữ Đặt Chỗ Quy Đổi Bằng Ứng Trước Điểm Thưởng, một Hội Viên có thể (1) mua Điểm Thưởng (như quy định tại Điều 2.9) để có một Quy Đổi Thưởng hợp lệ, với điều kiện là tổng số Điểm Thưởng mà Hội Viên đã mua và/hoặc được tặng thấp hơn hoặc tương đương với mức Điểm Thưởng tối đa hàng năm cho mỗi năm dương lịch như đã nêu trong mục 2.9; hoặc (2) Hội Viên tích lũy đủ Điểm Thưởng để thanh toán cho Đặt Chỗ Quy Đổi Bằng Ứng Trước Điểm Thưởng vào thời điểm kết thúc thời hạn 60 ngày giữ chỗ, hoặc không muộn hơn mười bốn (14) ngày trước ngày Hội Viên đến, tùy thời điểm nào xảy ra sớm hơn; hoặc (3) Hội Viên có thể điều chỉnh Đặt Chỗ Quy Đổi Bằng Ứng Trước Điểm Thưởng thành giá thanh toán tốt nhất hiện có; hoặc (4) Hội Viên có thể đặt lại một Đặt Chỗ Quy Đổi Bằng Ứng Trước Điểm Thưởng dựa trên tình trạng danh mục quy đổi có sẵn.

Mỗi Tài Khoản Hội Viên được duy trì tối đa ba (3) Đặt Chỗ Quy Đổi Bằng Ứng Trước Điểm Thưởng tại một thời điểm.

i. Nếu một Hội Viên không có đủ Điểm Thưởng để thanh toán cho một Đặt Chỗ Quy Đổi Bằng Ứng Trước Điểm Thưởng vào thời điểm kết thúc thời hạn 60 ngày giữ chỗ, hoặc mười bốn (14) ngày trước ngày Hội Viên đến, tùy thời điểm nào xảy ra sớm hơn, thì Đặt Chỗ Quy Đổi Bằng Ứng Trước Điểm Thưởng sẽ bị hủy.

ii. Để hoàn tất một Đặt Chỗ Quy Đổi Bằng Ứng Trước Điểm Thưởng, khi Thành Viên đã tích lũy đủ Điểm Thưởng (dù trong hoặc vào thời điểm kết thúc 60 ngày giữ chỗ, hoặc không muộn hơn mười bốn (14) ngày trước ngày Thành Viên đến, tùy thời điểm nào xảy ra sớm hơn), Điểm Thưởng có thể được tự động trừ và chứng nhận Chương Trình Thưởng Quy Đổi sẽ được cấp và đính kèm trong đặt chỗ. Thành Viên cũng có thể hoàn tất việc Đặt Chỗ Quy Đổi Bằng Ứng Trước Điểm Thưởng trực tuyến hoặc bằng cách gọi cho Hỗ Trợ Thành Viên. Số Điểm Thưởng cần thiết để hoàn tất Đặt Chỗ Quy Đổi Bằng Ứng Trước Điểm Thưởng có thể thay đổi giữa thời điểm đặt phòng và thời điểm Điểm Thưởng bị trừ. Thành viên sẽ được yêu cầu thanh toán số Điểm Thưởng cần thiết tại thời điểm cấp chứng nhận Quy Đổi Thưởng, ngay cả khi số Điểm Thưởng yêu cầu đã tăng lên kể từ thời điểm Thành Viên đặt Đặt Chỗ Quy Đổi Bằng Ứng Trước Điểm Thưởng. Nếu tỷ lệ Chương Trình Thưởng Quy Đổi đã thay đổi và số Điểm Thưởng cần thiết đã tăng vượt quá giá trị của Chương Trình Thưởng Quy Đổi của Thành Viên thì Thành Viên sẽ không thể sử dụng Chương Trình Thưởng Quy Đổi đó cho lưu trú nữa.

iii. Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí có thể chỉ được sử dụng trong Đặt Chỗ Quy Đổi Bằng Ứng Trước Điểm Thưởng nếu giá trị của nó lớn hơn hoặc bằng một đêm trong Đặt Chỗ Quy Đổi Bằng Ứng Trước Điểm Thưởng tại thời điểm Hội Viên áp dụng Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí với đặt phòng. Ví dụ: Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí có giá trị bằng 35.000 Điểm Thưởng không được sử dụng trong Đặt Chỗ Quy Đổi Bằng Ứng Trước Điểm Thưởng có tỷ lệ Quy Đổi Thưởng là 60.000 Điểm Thưởng mỗi đêm. Nhiều Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí có thể được sử dụng cho Đặt Chỗ Quy Đổi Bằng Ứng Trước Điểm Thưởng miễn là mỗi Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí đáp ứng hoặc vượt quá tỷ lệ Quy Đổi Thưởng cho đêm đó đang được áp dụng. Khi áp dụng Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí với một đêm của Đặt Chỗ Quy Đổi Bằng Ứng Trước Điểm Thưởng, Hội Viên có thể quy đổi hoặc mua tới 15.000 Điểm Thưởng để mở rộng giá trị của Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí đó.

iv. Ứng Trước Điểm Thưởng chỉ có thể được sử dụng cho các loại Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi, bao gồm Chương Trình Thưởng Quy Đổi Tiêu Chuẩn, Chương Trình Thưởng PointSavers™, Chương Trình Thưởng Nâng Hạng và Chương Trình Thưởng Tiền Mặt + Điểm Thưởng. Ưu Đãi Lưu Trú 5, Thanh Toán 4 có thể được áp dụng cho Đặt Chỗ Quy Đổi Bằng Ứng Trước Điểm Thưởng nhưng không được kết hợp với (các) Chương Trình Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí. Ứng Trước Điểm Thưởng không được sử dụng cho bất kỳ tùy chọn Quy Đổi Thưởng nào khác, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, trải nghiệm Marriott Bonvoy Moments, các chuyến bay, chuyển đổi Điểm Thưởng thành Dặm Thưởng, Thưởng Quy Đổi Tức Thì cũng như các dịch vụ và tiêu dùng khác.

3.4 Quy Đổi Tức Thì tại các Bất Động Sản Tham Gia

Hội Viên có thể sử dụng Điểm Thưởng trong thời gian lưu trú của mình để quy đổi một "Chương Trình Thưởng Quy Đổi Tức Thì" mà họ có thể sử dụng phần thưởng này như một khoản tiền được thưởng để trừ vào hóa đơn tiền phòng khi trả phòng. Chương Trình Thưởng Quy Đổi Tức Thì phải được đặt tại Bất Động Sản Tham Gia trong thời gian lưu trú mà Phần Thưởng đó được sử dụng và không thể đặt trước cho lần lưu trú đó. Khi Hội Viên yêu cầu Chương Trình Thưởng Quy Đổi Tức Thì cho một số tiền cụ thể bằng Đô La Mỹ hoặc “lên đến” một số tiền cụ thể bằng Đô La Mỹ, thì Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ trừ Điểm Thưởng đó khỏi Tài Khoản Hội Viên. Để biết danh sách Chương Trình Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức được yêu cầu để quy đổi giá trị Đô La Mỹ cụ thể, vui lòng tham khảo trang web của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết trong mục "SỬ DỤNG ĐIỂM THƯỞNG".

3.4.a. Một yêu cầu Chương Trình Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức chỉ có thể được thực hiện bởi Hội Viên của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết đang ở trạng thái hoạt động bình thường. Để chứng minh việc đủ điều kiện, cần phải có Mã Hội Viên hợp lệ khi yêu cầu Chương Trình Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức.

3.4.b. Chương Trình Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức chỉ có giá trị khi được sử dụng cho các chi phí được tính vào tiền phòng của Hội Viên, bao gồm nhưng không giới hạn ở tiền phòng, đồ ăn và thức uống, dịch vụ golf, spa và các chi phí phát sinh. Chương Trình Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức không thể quy đổi thành tiền mặt hoặc thẻ quà tặng. Chương Trình Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức chỉ có giá trị cho các chuyến du lịch cá nhân, và không áp dụng cho các chuyến du lịch theo nhóm, các chuyến du lịch trọn gói, hoặc các hội nghị đã tính phí và/hoặc đã thanh toán bởi một bên thứ ba. Các Phần Thưởng Chương Trình Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức chỉ có thể được sử dụng bởi Hội Viên và không được tặng cho, mặc dù nếu được yêu cầu tại thời điểm đổi, Chương Trình Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức có thể được sử dụng cho chi phí phòng của bên thứ ba nếu phòng đã được đặt theo Số Tư Cách Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của Hội Viên.

3.4.c. Hội Viên yêu cầu Chương Trình Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức phải có tổng giá trị Điểm Thưởng cần thiết để mua Chương Trình Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức được yêu cầu có sẵn trong Tài Khoản Hội Viên của mình tại thời điểm đặt phòng. Khi Điểm Thưởng tích lũy trong Tài Khoản của Hội Viên đã được dùng cho Chương Trình Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức, thì Điểm Thưởng sẽ không thể được hoàn trả vào Tài Khoản của Hội Viên. Bất kỳ phần nào của Chương Trình Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức không được áp dụng cho chi phí phòng của Hội Viên sẽ bị hủy bỏ; nếu số tiền yêu cầu cho Chương Trình Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức nhiều hơn số tiền chi phí phòng, thì Hội Viên sẽ không được hoàn trả bằng tiền mặt.

3.4.d. Chương Trình Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức đã được đổi sẽ không được hoàn lại, trao đổi, thay thế hoặc chuyển thành tiền mặt hoặc thẻ quà tặng.

3.4.e. Không phải tất cả các Bất Động Sản Tham Gia đều cung cấp Chương Trình Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức. Các Thương Hiệu Tham Gia sau đây không cung cấp Chương Trình Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức: Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Design Hotels™, các bất động sản Vistana, Atlantis, Đảo Paradise, và The Cosmopolitan of Las Vegas. Ngoài ra, Chương Trình Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức không được cung cấp tại các Bất Động Sản Tham Gia được chọn. Liên hệ trực tiếp với Bất Động Sản Tham Gia để tham gia Chương Trình Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức.

3.5 Các Chương Trình Khách Hàng Thường Xuyên Của Hãng Hàng Không và Các Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Liên Kết Khác

3.5.a. Hội Viên có thể đổi Điểm Thưởng với các chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không tham gia và các chương trình khách hàng thân thiết liên kết với hãng hàng không khác với tỷ lệ quy đổi Điểm Thưởng thành Dặm Thưởng được chỉ định như nêu tại đây. Nếu áp dụng, để đạt được phần thưởng thêm cho Điểm Thưởng đã chuyển đổi thành chương trình hành khách thường xuyên hoặc chương trình khách hàng thân thiết liên kết với hãng hàng không khác, Điểm Thưởng Marriott Bonvoy phải được chuyển qua một giao dịch duy nhất ở ngưỡng điểm được quy định để đạt được phần thưởng thêm đó.

3.5.b. Hội Viên yêu cầu chuyển đổi Điểm Thưởng được hưởng thông qua Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott Bonvoy thành Dặm Thưởng của đối tác hàng không tham gia, phải là Hội Viên của cả Marriott Bonvoy và chương trình hành khách thường xuyên của đối tác hàng không tham gia có liên quan và/hoặc chương trình khách hàng thân thiết liên kết với hãng hàng không để hoàn thành việc chuyển đổi. Đối với hầu hết các đối tác hàng không của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, Điểm Thưởng được chuyển từ Tài Khoản Marriott Bonvoy của Hội Viên phải được chuyển vào tài khoản có cùng tên của Hội Viên đó cho chương trình hành khách thường xuyên. Nói cách khác, tên Tài Khoản Hội Viên Marriott Bonvoy và tên tài khoản chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không của Hội Viên phải khớp nhau để hoàn thành việc chuyển đổi Điểm Thưởng thành Dặm Thưởng. Vui lòng tham khảo trang web chương trình khách hàng thân thiết của từng đối tác hàng không và/hoặc các điều khoản và điều kiện để biết thêm chi tiết về các yêu cầu đối chiếu tên để hoàn thành việc chuyển đổi Điểm Thưởng thành Dặm Thưởng Để biết thông tin chi tiết về việc tham gia chương trình khách hàng thân thiết của hãng hàng không và/hoặc chương trình khách hàng thân thiết liên kết với hãng hàng không khác, vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện hoặc trang web của hãng hàng không hoặc chương trình khách hàng thân thiết cụ thể đó. Marriott Bonvoy có quyền, theo quyết định riêng của mình, ngăn cản hoặc hủy bỏ các giao dịch khi (i) Marriott Bonvoy có lý do để tin rằng danh tính của Hội Viên đang chuyển đổi Điểm Thưởng thành Dặm Thưởng không khớp với danh tính của người nhận Dặm Thưởng bay của hãng hàng không khi có yêu cầu phải trùng khớp tên chính xác hoặc (ii) khi Marriott Bonvoy nghi ngờ đã có hành động gian lận liên quan đến việc chuyển đổi Điểm Thưởng thành Dặm Thưởng liên quan đến Tài Khoản của Hội Viên.

3.5.c. Khi Điểm Thưởng đã được đổi thành Dặm Thưởng với chương trình khách hàng thân thiết của hãng hàng không tham gia hoặc chương trình khách hàng thân thiết liên kết với hãng hàng không khác, Dặm Thưởng sẽ tự động được chuyển vào tài khoản chương trình khách hàng thường xuyên hoặc tài khoản chương trình khách hàng thân thiết liên kết với hãng hàng không của Hội Viên. Trong hầu hết các trường hợp, Dặm Thưởng thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản của Hội Viên trong vòng một (1) tuần.

3.5.d. Khi Dặm Thưởng được cấp vào tài khoản khách hàng thường xuyên hoặc tài khoản chương trình khách hàng thân thiết liên kết với hãng hàng không khác của Hội Viên, thì sẽ không được phép thay đổi, cấp lại và/hoặc tặng lại Điểm Thưởng. 

3.5.e. Các điều khoản và điều kiện của chương trình khách hàng thân thiết của hãng hàng không hoặc chương trình khách hàng thân thiết liên kết với hãng hàng không khác kiểm soát việc quy đổi và phân phối Dặm Thưởng tích lũy được thông qua Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.

3.5.f. Chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không hoặc chương trình khách hàng thân thiết liên kết với hãng hàng không khác bảo lưu quyền thay đổi chương trình của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bất kỳ thay đổi nào như vậy có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Dặm Thưởng của Hội Viên đã được tích lũy. Chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không hoặc chương trình khách hàng thân thiết liên kết với hãng hàng không khác không chịu trách nhiệm về các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các bên thứ ba khác tham gia vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Tất cả các điều khoản và điều kiện của chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không hoặc chương trình khách hàng thân thiết liên kết với hãng hàng không khác đều áp dụng cho Hội Viên.

3.6 Các Lựa Chọn Quy Đổi Thưởng Khác.

3.6.a. Khoảnh Khắc. Thành Viên có thể sử dụng Điểm Thưởng để quy đổi hoặc đấu giá cho các trải nghiệm và sự kiện với chương trình Khoảnh Khắc Marriott Bonvoy (“Chương Trình Khoảnh Khắc" hoặc "Khoảnh Khắc") qua trang web đấu giá trực tuyến Khoảnh Khắc:marriottbonvoy.com/momentsMở trong cửa sổ trình duyệt mới. Các điều khoản và điều kiện cho Chương Trình Khoảnh Khắc có thể được tìm thấy trên trang web của Chương Trình Khoảnh Khắc.

3.6.b. Tặng Điểm Thưởng. Hội Viên có thể quy đổi Điểm Thưởng của mình để đóng góp từ thiện. Khi Điểm Thưởng đã được tặng, việc đổi Điểm Thưởng đó sẽ không thể hoàn lại hoặc phục hồi. Việc tặng Điểm Thưởng như vậy không được coi là một quyên góp từ thiện theo quy định của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (“IRS”) và do đó, sẽ không được khấu trừ theo các quy tắc và quy định về thuế của Hoa Kỳ. Một Hội Viên có thể chọn tổ chức từ thiện theo lựa chọn của mình bằng cách truy cập trang web www.giving.marriott.comMở trong cửa sổ trình duyệt mới. Điểm Thưởng đã được quy đổi liên quan đến các đóng góp từ thiện sẽ tuân theo Các Thể Lệ Chương Trình cùng với bất kỳ điều khoản và điều kiện hiện hành nào của đối tác xử lý các đóng góp từ thiện đó.

3.6.c. Thẻ Quà Tặng Marriott. Thành Viên có thể quy đổi Điểm Thưởng của mình để lấy Thẻ Quà Tặng Marriott ("Thẻ Quà Tặng"), được sử dụng cho các kỳ lưu trú cũng như tại các cửa hàng bán lẻ, spa, golf, cửa hàng ẩm thực và chi phí hội họp tại các Thương Hiệu Hợp Lệ được mô tả trong điều khoản và điều kiện Thẻ Quà Tặng có sẵn trên trang web Thẻ Quà TặngMở trong cửa sổ trình duyệt mới (“Trang Web Thẻ Quà Tặng”). Thẻ Quà Tặng không được sử dụng để đặt cọc, mua trả trước hoặc đảm bảo hoặc xác nhận đặt phòng. Thẻ Quà Tặng tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung có sẵn trên Trang Web Thẻ Quà Tặng.

3.6.d. Thẻ Quà Tặng Mua Hàng và Bán Lẻ. Hội Viên có thể quy đổi Điểm Thưởng của mình để lấy các thẻ quà tặng mua hàng hoặc bán lẻ từ các đối tác có liên kết với Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các công ty được liệt kê trên Trang web của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết trong "SỬ DỤNG ĐIỂM THƯỞNG". Thẻ quà tặng mua hàng và bán lẻ có thể do Công Ty hoặc nhà cung cấp bên thứ ba phát hành và sẽ được chỉ định rõ ràng như vậy. Thẻ Quà Tặng do nhà cung cấp là bên thứ ba phát hành phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung do bên phát hành/thương nghiệp tham gia đưa ra và sẽ được quy định trong Thẻ Quà Tặng. Việc chấp nhận Thẻ Quà Tặng là trách nhiệm duy nhất của những thương nghiệp tham gia. Điểm Thưởng được đổi khi kết nối với các đối tác này phải tuân theo Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết cùng với bất kỳ điều khoản và điều kiện hiện hành nào của đối tác. Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, Công Ty, nhà cung cấp là bên thứ ba và bất kỳ thương nghiệp tham gia nào khác sẽ không chịu trách nhiệm thay thế Thẻ Quà Tặng bị mất, bị mất trộm hay bị cắt xén. Một số Thẻ Quà Tặng yêu cầu trả phí thêm cho việc vận chuyển và xử lý. Thẻ Quà Tặng không bao gồm tiền boa, nếu có áp dụng. Thẻ Quà Tặng thường sẽ đến trong vòng năm đến bảy (5-7) ngày làm việc.

3.6.e. Hàng Không và Xe Hơi. Hội Viên có thể quy đổi Điểm Thưởng lấy vé máy bay hoặc thuê xe hơi từ đối tác Air + Car của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Hội Viên có thể xem thêm thông tin về chương trình Hàng Không và Xe Hơi tại đâyMở trong cửa sổ trình duyệt mới. Điểm Thưởng đã được đổi liên quan đến đối tác này tuân theo Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết cùng với bất kỳ điều khoản và điều kiện hiện hành nào của đối tác.

3.6.f. Du Lịch Biển với Điểm Thưởng. Hội Viên có thể nhận Điểm Thưởng khi Hội Viên đó đặt một chuyến du lịch biển thông qua đối tác du lịch biển của Công Ty. Bạn có thể tìm thêm thông tin về chương trình Du Lịch Biển với Điểm Thưởng tại đâyMở trong cửa sổ trình duyệt mới. Điểm thưởng được quy đổi liên quan đến đối tác này tuân theo Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết cùng với bất kỳ điều khoản và điều kiện hiện hành nào của đối tác. Mục này không áp dụng cho The Ritz-Carlton Yacht Collection (xem 1.2.a dành cho The Ritz-Carlton Yacht Collection).

3.6.g. Gói Du Lịch Hàng Không và Khách Sạn. Có hiệu lực từ ngày 19 tháng 1, 2022, các Gói Du Lịch Khách Sạn và Hàng Không không còn tồn tại cho bạn mua nữa. Bạn có thể tìm thấy thông tin về các Gói Du Lịch Khách Sạn và Hàng Không hiện có tại đâyMở trong cửa sổ trình duyệt mới.

4. TƯ CÁCH HỘI VIÊN ELITE

4.1 Quy Định Chung Về Tư Cách Hội Viên Elite

4.1.a. Tư cách Hội Viên Elite là một đặc quyền của Tư Cách Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott Bonvoy. Tất cả các Thể Lệ Chương Trình đều áp dụng cho tư cách Hội Viên Elite. Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết có quyền chấm dứt chương trình công nhận Elite (“Chương Trình Elite” hoặc “Chương Trình Hội Viên Elite”) vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo trước cho Hội Viên theo mục 1.7.d. Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết có quyền thay đổi, giới hạn, sửa đổi hoặc hủy bỏ Thể Lệ Chương Trình đối với Chương Trình Elite vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo, theo mục 1.7.c. Các Bất Động Sản Tham Gia bên ngoài Hoa Kỳ có thể cung cấp các dịch vụ và lợi ích thay thế cho các quyền lợi của Hội Viên Elite được quy định trong các Thể Lệ Chương Trình này, tùy thuộc vào luật pháp và chính sách địa phương.

4.1.b. Căn cứ mục 1.7.a., Công Ty có quyền thu hồi, hủy bỏ hoặc đình chỉ tư cách Hội Viên Elite của một Hội Viên (bao gồm Tư Cách Hội Viên Elite Trọn Đời), bất kỳ Tư Cách Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết nào, Chương Trình Thưởng, và/hoặc bất kỳ và tất cả Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng chưa được quy đổi, hoặc thực hiện hành động khác theo quyết định riêng của mình, vào bất kỳ lúc nào với hiệu lực ngay lập tức và không cần thông báo bằng văn bản nếu Công Ty tin rằng Hội Viên đã (a) vi phạm bất kỳ Thể Lệ Chương Trình nào, (b) không thanh toán bất kỳ hóa đơn hoặc khoản tiền nào đến hạn cho Công Ty hoặc Bất Động Sản Tham Gia hoặc bất kỳ khoản phí nào liên quan đến quyền sở hữu còn nợ các bất động sản thương hiệu Marriott Vacation Club, các bất động sản thương hiệu Marriott Grand Residence Club hoặc các bất động sản Vistana, (c) đã hành động theo cách không phù hợp với luật, quy định hoặc pháp lệnh áp dụng, (d) tham gia vào bất kỳ hành vi sai trái hoặc phạm pháp nào đối với Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott Bonvoy, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các hành vi liên quan đến tích luỹ Điểm Thưởng, Dặm Thưởng, sử dụng Chương Trình Thưởng, hoặc các lợi ích của Hội Viên, hoặc (e) tham gia vào hoạt động lạm dụng, gian lận, không phù hợp, hoặc chống đối liên quan đến Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott Bonvoy, các Bất Động Sản Tham Gia hoặc khách hay nhân viên của các Bất Động Sản Tham Gia, hoặc Công Ty hoặc nhân viên của Công Ty. Không có nội dung nào trong các Thể Lệ Chương Trình này sẽ hạn chế Công Ty thực hiện bất kỳ quyền hợp pháp hoặc biện pháp khắc phục nào mà Công Ty có thể có.

4.1.c. Các quyền lợi của tư cách Hội Viên Elite áp dụng cho các đợt lưu trú theo Mức Mức Giá Đủ Điều Kiện (như được quy định trong Điều 2.1.e.) và chỉ dành cho Hội Viên và chỉ áp dụng cho một phòng khách nơi mà Hội Viên Elite lưu trú. Mỗi phòng chỉ có một Hội Viên có thể nhận được Điểm Thưởng/Dặm Thưởng và Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite, cũng như nhận được các lợi ích như được mô tả trong Điều 2.1.d.(iv). Hội Viên Elite nhận được một gói các lợi ích tùy theo hạng Hội Viên của họ khi Lưu Trứ một hoặc nhiều đêm liên tiếp như được quy định tại 2.1.d, ngay cả khi họ nhận phòng và trả phòng tại cùng một Bất Động Sản Tham Gia trong vòng 24 giờ. Để Hội Viên Elite đủ điều kiện nhận các quyền lợi Elite trong thời gian lưu trú của mình, Hội Viên Elite phải cung cấp Số Tư Cách Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của mình khi đặt phòng.

Hội Viên Elite sẽ nhận được các quyền lợi của tư cách Hội Viên Elite bao gồm nhưng không giới hạn: Điểm Thưởng bội thưởng, ưu tiên trả phòng trễ và nâng hạng phòng. Các quyền lợi thay đổi tùy theo hạng Hội Viên Elite. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin trong mục 4.3.

i. Việc tặng thưởng các quyền lợi tư cách Hội Viên Elite của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ không có giá trị khi bị pháp luật cấm và có thể khác nhau ở các nơi khác ngoài Hoa Kỳ và Canada.

ii. Chính sách địa phương có thể được áp dụng thay cho các tiêu chuẩn của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết tại các Bất Động Sản Tham Gia, và một số lợi ích dành cho tư cách Hội Viên Elite có thể không có sẵn tại một số địa điểm.

iii. Căn cứ Điều 8.3, quyền lợi duy nhất của Hội Viên Elite được quy định cho việc lưu trú tại Homes & Villas by Marriott International là Tặng Điểm Thưởng Chào Mừng Hội Viên Elite như được quy định tại 4.3.b.(ii) và 4.3.c.(iii).

4.1.d. Hội Viên có Tư Cách Elite (“Hội Viên Elite”) sẽ được đảm bảo bồi thường cho một số quyền lợi Elite nhất định trong trường hợp những quyền lợi đó không có trong thời gian lưu trú của Hội Viên Elite (“Bảo Đảm Quyền Lợi Elite”). Do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu, các khách sạn tham gia có thể cung cấp đồ ăn và thức uống hoặc sảnh chờ thay thế cho quyền lợi nói trên dựa vào các hướng dẫn của địa phương hoặc các ảnh hưởng đến hoạt động của khách sạn liên quan đến COVID-19.

i. Khoản bồi thường bằng tiền mặt của Bảo Đảm Quyền Lợi Elite tối đa ở Hoa Kỳ là $200 Đô La Mỹ, ngay cả khi có nhiều hơn một quyền lợi được đảm bảo không được áp dụng cho Hội Viên Elite. Khoản bồi thường Bảo Đảm Quyền Lợi Elite tối đa được trả cho Hội Viên Elite trong thời gian lưu trú ngoài Hoa Kỳ sẽ tương đương với $200 Đô La Mỹ được thanh toán bằng nội tệ của địa phương đó, ngay cả khi có nhiều hơn một quyền lợi được đảm bảo không được áp dụng cho Hội Viên Elite.

ii. Nếu một Hội Viên Elite tin rằng họ phải được trả khoản bồi thường do liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của Bảo Đảm Quyền Lợi Elite, thì Hội Viên Elite đó phải yêu cầu thanh toán khoản bồi thường khi vẫn đang là khách ở tại Bất Động Sản Tham Gia, trước khi trả phòng. Việc không yêu cầu thanh toán như vậy trước khi trả phòng sẽ dẫn đến việc từ bỏ hoàn toàn mọi quyền nhận khoản bồi thường đó.

iii. Để đủ điều kiện nhận Bảo Đảm Quyền Lợi Elite, Số Tư Cách Hội Viên của Hội Viên Elite, tư cách Hội Viên Elite, và các yêu cầu loại giường nằm phải được bao gồm trong đặt phòng. Các đặt phòng được đặt theo Mức Giá Đủ Điều Kiện được thực hiện thông qua nhân viên lập kế hoạch hội họp, đại lý du lịch, bên bán buôn hoặc các nguồn bên thứ ba được chấp thuận khác phải bao gồm thông tin này để đủ điều kiện nhận Bảo Đảm Quyền Lợi Elite.

iv. Những khách đi cùng Hội Viên Elite đến một Bất Động Sản Tham Gia sẽ không đủ điều kiện để được Bảo Đảm Quyền Lợi Elite.

v. Bảo Đảm Quyền Lợi Elite áp dụng cho tất cả các Lưu Trú Đủ Điều Kiện, bao gồm Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi.

vi. Hội Viên Elite không nhận được Bảo Đảm Quyền Lợi Elite hoặc Bảo Đảm Đặt Phòng Tuyệt Đối (xem mục 4.3.a. để biết thông tin về Bảo Đảm Đặt Phòng Tuyệt Đối) ở Nga, bất kỳ quốc gia nào khác bị giới hạn tiền tệ hoặc bất kỳ quốc gia nào bị pháp luật cấm bồi thường cho Hội Viên dưới hình thức thanh toán bằng tiền mặt sẽ được bồi thường bằng Điểm Thưởng.

vii. Các Thương Hiệu Tham Gia sau đây không tham gia Bảo Đảm Quyền Lợi Elite hoặc Bảo Đảm Đặt Phòng Tuyệt Đối: Homes & Villas by Marriott International.

4.2 Các Yêu Cầu Tư Cách Hội Viên Elite

4.2.a. Chỉ những đêm nghỉ cá nhân do chính Hội Viên Elite ở và thanh toán riêng tại các Bất Động Sản Tham Gia mới được ghi nhận tích lũy và gia hạn tư cách Hội Viên Elite của Hội Viên Elite đó. Căn cứ vào mục 1.4.e. Các Tài Khoản có thể được sử dụng kết hợp để đạt được tư cách Hội Viên Elite.

i. Căn cứ mục 2.1.a., một Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite sẽ được thưởng cho phòng của Hội Viên Elite cho mỗi Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện đã ở.

ii. Khi ở tại Marriott Executive Apartments®, cứ ba (3) Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện đã ở, Hội Viên sẽ được hưởng một (1) đêm cho tư cách Hội Viên Elite. Các quyền lợi Elite không có sẵn tại các địa điểm của Marriott Executive Apartments.

iii. Hội Viên tổ chức Sự Kiện Đủ Điều Kiện tại các Bất Động Sản Tham Gia sẽ nhận được một (1) Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite cho mỗi hai mươi (20) đêm phòng đã đặt và ở thực tế, lên đến tối đa hai mươi (20) Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite cho mỗi hợp đồng. Việc đạt được mười (10) Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite mỗi năm dương lịch đối với Sự Kiện Đủ Điều Kiện đầu tiên đã kết thúc vào ngày 31 tháng 12, 2019.

iv. Tư Cách Hội Viên Elite có thể đạt được thông qua các Chương Trình Đối Tác khác nhau và tuân theo các điều khoản và điều kiện của Chương Trình Đối Tác cũng như các Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.

v. Hội Viên lưu trú tại các địa điểm của The Ritz-Carlton Destination club thuộc quyền sở hữu của The Ritz-Carlton Destination club nhận được Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite theo mục 1.2.a.

4.2.b. Để đạt được hoặc gia hạn tư cách Hội Viên Elite, Hội Viên phải đạt được số Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite sau đây (“Yêu Cầu Tối Thiểu”) thông qua (i) các đêm đã ở tại các Bất Động Sản Tham Gia hoặc (ii) các Sự Kiện Marriott Bonvoy trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 của bất kỳ năm nhất định nào:

i. Marriott Bonvoy – Hội Viên Elite Hạng Bạc: 10 đến 24 Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện

ii. Marriott Bonvoy - Hội Viên Elite Hạng Vàng: 25 đến 49 Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện

iii. Marriott Bonvoy - Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim: 50 đến 74 Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện

iv. Marriott Bonvoy - Hội Viên Elite Hạng Titan: 75 Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện trở lên

v. Marriott Bonvoy - Đại Sứ Elite: 100 Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện và $20.000 đô la Mỹ trong chi tiêu đủ điều kiện hàng năm dựa trên Các Khoản Phí Đủ Điều Kiện tích lũy được từ các kỳ lưu trú đã hoàn thành trong Thời Hạn Đủ Điều Kiện.

4.2.c. Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí sẽ tính vào Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite.

4.2.d. Các Khoản Phí Đủ Điều Kiện mà không có lưu trú qua đêm cá nhân sẽ không được hưởng Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite đối với tư cách Hội Viên Elite.

4.2.e. Đạt Được Tư Cách Hội Viên Elite Trọn Đời

i. Để đạt Hạng Thẻ Hội Viên Elite Trọn Đời, Hội Viên phải đáp ứng Tiêu Chí Hạng Thẻ Hội Viên Elite Trọn Đời (4.2.f.) dưới đây trong quá trình Hội Viên tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. “Năm Đủ Điều Kiện” là năm dương lịch mà trong năm đó Hội Viên đạt được tư cách Hội Viên Elite (Hội Viên Elite Hạng Bạc, Hội Viên Elite Hạng Vàng, Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim, Hội Viên Elite Hạng Titan hoặc Đại Sứ Elite) bằng cách đạt được Yêu Cầu Tối Thiểu áp dụng cho Hội Viên Elite Hạng Bạc, Hội Viên Elite Hạng Vàng, Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim, Hội Viên Elite Hạng Titan hoặc Đại Sứ Elite. Năm dương lịch mà Hội Viên đạt được Hội Viên Elite Hạng Vàng, Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim, Hội Viên Elite Hạng Titan hoặc Đại Sứ Elite như được mô tả trong đoạn trên sẽ được tính là một Năm Đủ Điều Kiện, bên cạnh mỗi năm tiếp theo mà Hội Viên đó giữ lại các quyền lợi của Tư Cách Hội Viên Elite. Ví dụ: nếu một Hội Viên đáp ứng Yêu Cầu Tối Thiểu Elite Hạng Vàng trong Năm Đủ Điều Kiện 2022 bằng cách đạt hai mươi lăm (25) Đêm Đủ Điều Kiện và trở thành Hội Viên Elite Hạng Vàng trong thời gian còn lại của năm 2022 và trong cả năm 2023, từng năm 2022 và 2023 sẽ được tính là Năm Đủ Điều Kiện riêng biệt.

ii. Công Ty sẽ xác định, theo quyết định riêng của mình, liệu Hội Viên có đáp ứng các yêu cầu để đạt được Tư Cách Hội Viên Elite Trọn Đời hay không. Khi Hội Viên đạt được Tư Cách Hội Viên Elite Trọn Đời như được mô tả trong 4.2.b, Hội Viên sẽ không cần đáp ứng Yêu Cầu Tối Thiểu áp dụng cho Hạng Elite trong bất kỳ Năm Đủ Điều Kiện nào tiếp theo để tiếp tục là Hội Viên Elite trừ khi Tài Khoản Hội Viên Elite bị hủy.

iii. Tư Cách Hội Viên Elite Trọn Đời chỉ trao cho Hội Viên có tư cách Hội Viên Elite Hạng Bạc, Hội Viên Elite Hạng Vàng, Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim, hoặc Hội Viên Elite Hạng Titan và quyền lợi được bảo vệ khỏi việc bị mất Điểm Thưởng ngay cả khi Hội Viên Elite Trọn Đời không còn hoạt động. Công Ty sẽ không bị cản trở trong việc thực hiện đình chỉ Tư Cách Hội Viên Elite Trọn Đời hoặc hủy Tài Khoản của Hội Viên. Hội Viên Elite Trọn Đời sẽ nhận được các quyền lợi của Hội Viên Elite Hạng Bạc, Hạng Vàng, Hạng Bạch Kim, hoặc Hạng Titan, và các quyền lợi này có thể thay đổi vào từng thời điểm như được quy định tại mục 4.1.

4.2.f.Tiêu Chí Tư Cách Hội Viên Elite Trọn Đời. Hội Viên có thể đạt được Tư Cách Hội Viên Elite Trọn Đời thông qua các tiêu chí sau:

i. Tiêu Chí Tư Cách Hội Viên Elite Trọn Đời Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết:

● Hội Viên Elite Hạng Bạc Trọn Đời: 250 Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện + 5 Năm Tư Cách Hội Viên Elite Hạng Bạc hoặc cao hơn
● Hội Viên Elite Hạng Vàng Trọn Đời: 400 Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện + 7 Năm Tư Cách Hội Viên Elite Hạng Vàng hoặc cao hơn ● Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim Trọn Đời: 600 Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện + 10 Năm Tư Cách Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim hoặc cao hơn

ii. Việc đạt hạng thẻ Hội Viên Elite Hạng Titan Trọn Đời (trước đây đạt được thông qua Tiêu Chí Hạng Thẻ Elite Trọn Đời Chương Trình Ưu Đãi) đã kết thúc vào ngày 31 tháng 12, 2018. 

4.3 Quyền Lợi Tư Cách Hội Viên Elite tại các Thương Hiệu Tham Gia

4.3.a. Quyền Lợi Tư Cách Hội Viên Elite Hạng Bạc Marriott Bonvoy. Các Hội Viên Elite Hạng Bạc trở lên có đủ điều kiện để nhận các quyền lợi sau đây:

i.      10% Điểm Thưởng Ưu Đãi. Điểm Thưởng Ưu Đãi khác nhau tùy theo cấp độ tư cách Hội Viên Elite và được tính dựa trên Điểm Thưởng cơ bản tích luỹ được trong thời gian lưu trú. Điểm Thưởng Ưu Đãi này luôn có sẵn cho Hội Viên Elite tại tất cả các Thương Hiệu Tham Gia trừ khi có ghi chú khác trong Điều 1.2.a.

ii.      Ưu Tiên Trả Phòng Trễ.  Dựa trên tình trạng phòng trống. Vui lòng gọi cho quầy lễ tân vào buổi sáng ngày trả phòng và cho họ biết thời gian khởi hành dự kiến của bạn. Có sẵn tại tất cả các Thương Hiệu Tham Gia ngoại trừ Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, bất động sản Vistana Network, và Ritz-Carlton Reserve.

iii.      Đặt Phòng Có Đảm Bảo Tối Đa. Để đủ điều kiện, đơn đặt phòng phải bao gồm Mã Số Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của Hội Viên và số thẻ tín dụng hợp lệ. Nếu không thể phục vụ phòng theo như đơn đặt phòng, Khách Sạn Tham Gia đó sẽ thanh toán chỗ ở tương đương gần khách sạn cho Hội Viên Elite vào đêm đó và sẽ bồi thường cho Hội Viên vì sự bất tiện này. Khách Sạn Tham Gia phải mở cửa và hoạt động để có thể áp dụng quyền lợi/khoản bồi thường thuộc Đặt Phòng Có Đảm Bảo Tối Đa. Tại The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve và St. Regis Hotels, Đặt Phòng Có Đảm Bảo Tối Đa chỉ áp dụng cho Hội Viên Elite Hạng Titan và Đại Sứ Elite. Đặt Phòng Có Đảm Bảo Tối Đa được cung cấp tại các thương hiệu sau: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection Hotels, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield by Marriott, AC Hotels, Aloft Hotels, Moxy Hotels, Residence Inn, TownePlace Suites and Element. Đặt Phòng Có Đảm Bảo Tối Đa không được cung cấp tại các thương hiệu sau: Design Hotels, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club và các điểm nghỉ dưỡng của Vistana. Căn cứ vào mục 4.1.c. nếu một Hội Viên Elite đã có xác nhận đặt phòng nhưng phải lưu trú ở một địa điểm khác khi tới khách sạn, Khách Sạn Tham Gia sẽ thanh toán khoản bồi thường Đặt Phòng Có Đảm Bảo Tối Đa đó tại chỗ vào ngày đã đặt phòng theo Thể Lệ Chương Trình. Nếu nhận được khoản bồi thường Đặt Phòng Có Đảm Bảo Tối Đa thì Hội Viên Elite đó sẽ không đủ điều kiện để nhận thêm khoản bồi thường Bảo Đảm Quyền Lợi Elite.

BẢO ĐẢM ĐẶT PHÒNG TUYỆT ĐỐI

Thương Hiệu Tham Gia

Bồi Thường Cho Khách*

EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels

$200 đô la Mỹ và 90.000 Điểm Thưởng cho mọi Hội Viên Elite.

Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, Residence Inn, TownePlace Suites, Element

$100 đô la Mỹ cho tất cả các Hội Viên Elite ngoại trừ Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim, Hội Viên Elite Hạng Titan và Đại Sứ Elite nhận được $100 đô la Mỹ và 90.000 Điểm thưởng

The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis

$200 đô la Mỹ và 140.000 Điểm Thưởng cho Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim và Đại Sứ Elite

* Các Bất Động Sản Tham Gia bên ngoài Hoa Kỳ sẽ thanh toán số tiền tương đương bằng đồng tiền địa phương.

iv.      Cửa Hàng Quà Tặng Giảm Giá 10% cho hàng hóa bán lẻ. Quần áo, quà tặng & đồ lưu niệm, hàng in ấn & biểu tượng, đồ trang sức & phụ kiện, sản phẩm chăm sóc da mặt & cơ thể. Giảm Giá Của Cửa Hàng Quà Tặng được mở rộng áp dụng tại các cửa hàng quà tặng tham gia do Marriott điều hành. Các Thương Hiệu Tham Gia bao gồm: St.Regis, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Protea Hotels và Moxy Hotels. Tại các khách sạn The Ritz-Carlton và EDITION, chỉ áp dụng giảm giá mười phần trăm (10%) cho hàng hóa có thương hiệu, không bao gồm đồ lặt vặt, mua tại các Cửa Hàng Quà Tặng tại khuôn viên bất động sản. Khách phải đưa ra thẻ Tài Khoản Hội Viên (thẻ vật lý hoặc thẻ di động) để nhận được ưu đãi.  

Giảm Giá Của Cửa Hàng Quà Tặng không được cung cấp tại các thương hiệu sau: Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Residence Inn, TownePlace Suites, Element, Design Hotels, Vistana properties, và Ritz-Carlton Reserve.

4.3.b.  Quyền Lợi Tư Cách Hội Viên Elite Hạng Vàng Marriott Bonvoy.  Ngoài tất cả các quyền lợi mà Hội Viên Elite Hạng Bạc nhận được, Hội Viên Elite Hạng Vàng trở lên sẽ đủ điều kiện nhận các quyền lợi sau:

i.      25% Điểm Thưởng Ưu Đãi. Điểm Thưởng Ưu Đãi có thể khác nhau tùy theo hạng thẻ Hội Viên Elite và được tính dựa trên Điểm Thưởng cơ bản tích luỹ được trong thời gian lưu trú. Điểm Thưởng Ưu Đãi áp dụng cho Hội Viên Elite tại tất cả các Thương Hiệu Tham Gia trừ khi có ghi chú khác trong Điều 1.2.a.

ii. Quà Tặng Điểm Chào Mừng Hội Viên Elite (có thể khác nhau tùy theo Thương Hiệu Tham Gia). Hội Viên Elite Hạng Vàng nhận được một Quà Tặng Điểm Chào Mừng Hội Viên Elite vào một đợt Lưu Trú trong một hoặc nhiều đêm liên tiếp như được mô tả trong 2.1.d, ngay cả khi họ nhận phòng và trả phòng tại cùng một Bất Động Sản Tham Gia trong vòng 24 giờ. Những Hội Viên chỉ định tuỳ chọn tích luỹ bằng Dặm Thưởng sẽ cần phải thực hiện chuyển phần Quà Tặng Điểm Chào Mừng Hội Viên Elite thành Dặm Thưởng như được mô tả tại mục 2.3.

TẶNG ĐIỂM CHÀO MỪNG Hội Viên Elite DÀNH CHO Hội Viên Elite Hạng Vàng

Thương Hiệu Tham Gia

Quà Tặng Chào Mừng Hội Viên Elite

The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Design Hotels, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Homes & Villas by Marriott International. Các bất động sản thương hiệu Vistana chỉ cung cấp lợi ích Quà Tặng Chào Mừng Hội Viên Elite cho các Hội Viên không phải là Chủ Sở Hữu Vistana.

500 Điểm thưởng cho mỗi kỳ lưu trú

Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, Residence Inn, TownePlace Suites, Element

250 Điểm thưởng cho mỗi kỳ lưu trú

iii.      Trả Phòng Trễ Trước 2 Giờ Chiều.  Quyền lợi này tuỳ thuộc vào tình trạng phòng trống. Hội Viên phải gọi cho quầy lễ tân vào buổi sáng của ngày trả phòng và yêu cầu trả phòng trễ trước 2 giờ chiều. Quyền lợi này có sẵn tại tất cả các Thương Hiệu Tham Gia ngoại trừ tại Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, bất động sản Vistana, và Ritz-Carlton Reserve.

iv.      Nâng Cấp Hạng Phòng Nâng Cao Miễn Phí dành cho Hội Viên Elite Hạng Vàng. Quyền lợi này được cung cấp tùy vào tình trạng phòng trống vào ngày đến và được giới hạn trong phòng nghỉ cá nhân của Hội Viên mà không tính thêm phí. Phòng nâng cao có thể bao gồm phòng có hướng theo yêu cầu, phòng trên tầng cao, phòng góc, phòng có tiện nghi đặc biệt, phòng trên Tầng Phục Vụ Đặc Biệt. Tại The Ritz-Carlton, các phòng với đặc quyền sử dụng Club trực tiếp không áp dụng quyền lợi này. Nâng cấp hạng phòng sẽ tùy thuộc vào tình trạng phòng trống và được xác định bởi từng Bất Động Sản Tham Gia. Nâng Cấp Hạng Phòng Nâng Cao Miễn Phí dành cho Hội Viên Elite Hạng Vàng luôn có sẵn tại tất cả các Thương Hiệu Tham Gia ngoại trừ Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Aloft, Element, bất động sản Vistana, và Ritz-Carlton Reserve.

v.      Truy Cập Internet Nâng Cao Miễn Phí.  Trừ khi có ghi chú khác trong Mục 1.3.c., Hội Viên Elite Hạng Vàng trở lên nhận được Truy Cập Internet Nâng Cao Miễn Phí cho một phòng khách trong Lưu Trú tại một Bất Động Sản Tham Gia. Quyền lợi này không áp dụng cho phòng họp.

4.3.c. Quyền Lợi Tư Cách Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim Marriott Bonvoy. Ngoài tất cả các quyền lợi mà Hội Viên Elite Hạng Vàng nhận được, Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim trở lên sẽ đủ điều kiện nhận các quyền lợi sau:

i.      50% Điểm Thưởng Ưu Đãi. Điểm Thưởng Ưu Đãi có thể khác nhau tùy theo hạng thẻ Hội Viên Elite và được tính dựa trên Điểm Thưởng cơ bản tích luỹ được trong thời gian lưu trú. Điểm Thưởng Ưu Đãi áp dụng cho Hội Viên Elite tại tất cả các Thương Hiệu Tham Gia trừ khi có ghi chú khác trong Điều 1.2.a.

ii.      Nâng Cấp Hạng Phòng Nâng Cao Miễn Phí dành cho Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim.  Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim trở lên được nâng cấp miễn phí lên phòng có sẵn tốt nhất, tùy vào tình trạng phòng trống vào ngày đến, trong suốt thời gian lưu trú. Nâng cấp miễn phí bao gồm phòng suite, phòng có hướng theo yêu cầu, phòng trên tầng cao, phòng ở góc, phòng có tiện nghi đặc biệt hoặc phòng trên các Tầng Phục Vụ Đặc Biệt. Tại The Ritz-Carlton, các phòng suite chỉ áp dụng cho Hội Viên Elite Hạng Titan và Đại Sứ Elite và không bao gồm các phòng có đặc quyền sử dụng Club trực tiếp. Nâng Cấp Hạng Phòng Nâng Cao sẽ tùy thuộc vào tình trạng phòng trống và được xác định bởi từng Bất Động Sản Tham Gia. Nâng Cấp Hạng Phòng Nâng Cao Miễn Phí dành cho Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim trở lên luôn có sẵn tại tất cả các Thương Hiệu Tham Gia ngoại trừ tại Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Aloft, Element, các bất động sản Vistana, và Ritz-Carlton Reserve.

iii.      Quà Tặng Chào Mừng Elite. Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim trở lên nhận được một Quà Tặng Chào Mừng Elite (theo lựa chọn của mình nếu có nhiều lựa chọn được cung cấp) vào một kỳ Lưu Trú trong một hoặc nhiều đêm liên tiếp như được mô tả trong 2.1.d, ngay cả khi họ nhận phòng và trả phòng tại cùng một Bất Động Sản Tham Gia trong vòng 24 giờ. Quà Tặng Chào Mừng Elite dành cho Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim trở lên không bao gồm Quà Tặng Điểm Chào Mừng Hội Viên Elite vì quà tặng này chỉ dành cho Hội Viên Elite Hạng Vàng (xem 4.3.b). Hội Viên chọn hoặc nhận Điểm Thưởng làm Quà Tặng Chào Mừng Elite và đã chỉ định tuỳ chọn tích luỹ bằng Dặm Thưởng sẽ cần thực hiện chuyển phần Quà Tặng Điểm Chào Mừng Hội Viên Elite thành Dặm Thưởng như được mô tả tại mục 2.3. Nếu Quà Tặng Chào Mừng Elite không được cung cấp tại thời điểm khách đến, Hội Viên sẽ được bồi thường (xem bên dưới). Mỗi Thương Hiệu Tham Gia có những lựa chọn khác nhau:

QUÀ TẶNG CHÀO MỪNG Hội Viên Elite DÀNH CHO HỘI VIÊN ELITE HẠNG BẠCH KIM TRỞ LÊN

Thương Hiệu Tham Gia

Quà Tặng Chào Mừng Hội Viên Elite

Bồi Thường Cho Khách*

JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection, Renaissance Hotels

Hoa Kỳ, Canada, châu Âu: 1.000 điểm thưởng/kỳ lưu trú hoặc phiếu tặng Ẩm thực & Đồ uống ("F&B") trị giá $10 đô la Mỹ cho mỗi kỳ lưu trú

Châu Á, Úc, Quần đảo Thái Bình Dương, Caribe, Mexico, Trung Mỹ, Nam Mỹ, Trung Đông và châu Phi: 1.000 Điểm Thưởng mỗi kỳ lưu trú hoặc tiện nghi F&B cho mỗi kỳ lưu trú

Chỉ dành cho KHU NGHỈ DƯỠNG
Hoa Kỳ, Canada, châu Âu: 1.000 điểm thưởng/kỳ lưu trú hoặc bữa sáng tại nhà hàng với mỗi đêm lưu trú cho Hội Viên +1

Châu Á, Úc, Quần đảo Thái Bình Dương, Caribe, Mexico, Trung Mỹ, Nam Mỹ, Trung Đông và châu Phi: 1.000 Điểm Thưởng cho mỗi kỳ lưu trú hoặc quà tặng F&B cho mỗi kỳ lưu trú hoặc bữa sáng tại nhà hàng mỗi đêm lưu trú cho Hội Viên +1

 

U.S. $100
Gaylord Hotels 1.000 điểm thưởng/kỳ lưu trú hoặc phiếu tặng ("F&B") trị giá $10 đô la Mỹ cho mỗi kỳ lưu trú U.S. $100
St. Regis, The Luxury Collection, W Hotels, Sheraton, Le Méridien, Westin, Tribute Portfolio 1.000 điểm thưởng/kỳ lưu trú hoặc tiện nghi mỗi kỳ lưu trú hoặc bữa sáng tại nhà hàng với mỗi đêm lưu trú cho Hội Viên +1 (bao gồm các khu nghỉ dưỡng) U.S. $100
The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Design Hotels, Homes & Villas by Marriott International. Các địa điểm nghỉ dưỡng của Vistana chỉ cung cấp Quà Tặng Chào Mừng Elite cho Hội Viên không phải là Chủ Sở Hữu Vistana đang sử dụng quyền sở hữu của họ.
 
1.000 Điểm Thưởng (mỗi kỳ lưu trú)

Không

Courtyard

Hoa Kỳ, Canada, châu Âu: 500 điểm thưởng/kỳ lưu trú hoặc phiếu tặng ("F&B") trị giá $10 đô la Mỹ cho mỗi kỳ lưu trú dành cho Hội Viên + 1 **

 

Châu Á, Úc, Quần đảo Thái Bình Dương, Caribe, Mexico, Trung Mỹ, Nam Mỹ, Trung Đông và châu Phi: Địa điểm nghỉ dưỡng không có sảnh chờ - 500 Điểm thưởng/kỳ lưu trú hoặc tiện nghi F&B/kỳ lưu trú hoặc phiếu tặng Ẩm thực & Đồ uống trị giá $10 đô la Mỹ cho mỗi kỳ lưu trú dành cho Hội Viên + 1 **

 

Các bất động sản có lounge - 500 Điểm Thưởng cho mỗi kỳ lưu trú và bữa sáng tại lounge - nếu lounge đóng cửa, bữa sáng sẽ được phục vụ tại nhà hàng với mỗi đêm lưu trú dành cho Hội Viên +1

U.S. $50

AC Hotels, Moxy Hotels

Hoa Kỳ, Canada, châu Âu: 500 điểm thưởng/kỳ lưu trú hoặc phiếu tặng ("F&B") trị giá $10 đô la Mỹ cho mỗi kỳ lưu trú dành cho Hội Viên + 1 **

 

Asia, Australia, Pacific Islands, Caribbean, Mexico, Central America, South America, the Middle East, and Africa: 500 Points per Stay or F&B amenity per Stay or U.S. $10 F&B credit per night of Stay

AC Hotels:      

U.S. $50

Moxy Hotels:  

U.S. $25

SpringHill Suites, Fairfield, Residence Inn, TownePlace Suites

Hoa Kỳ, Canada, châu Âu: 500 điểm thưởng/kỳ lưu trú hoặc vật phẩm F&B

 

Châu Á, Úc, Quần đảo Thái Bình Dương, Caribe, Mexico, Trung Mỹ, Nam Mỹ, Trung Đông và châu Phi: 500 Điểm Thưởng cho mỗi kỳ lưu trú hoặc tiện nghi F&B

SpringHill Suites, Residence Inn:  

U.S. $50

Fairfield, TownePlace Suites:

U.S. $25

Four Points, Aloft 500 điểm thưởng hoặc quà tặng tiện ích hoặc bữa sáng tại nhà hàng sẽ được áp dụng trong kỳ lưu trú của Hội Viên +1

Four Points:  

U.S. $50

Aloft:  U.S. $25

Protea Hotels 500 điểm thưởng hoặc bữa sáng tại nhà hàng trong kỳ lưu trú của Hội Viên +1 U.S. $50
Element 500 Điểm thưởng hoặc quà tặng tiện ích cho mỗi kỳ lưu trú U.S. $25

* Các Bất Động Sản Tham Gia bên ngoài Hoa Kỳ sẽ thanh toán số tiền tương đương bằng đồng tiền địa phương.

** Phiếu tặng F&B trị giá U.S. $10 với mỗi đêm lưu trú dành cho Hội Viên. Phiếu tặng F&B bổ sung trị giá U.S. $10 với mỗi đêm lưu trú được cấp cho một (1) khách ở cùng phòng với Hội Viên. Quà tặng U.S. $10 cho mỗi đêm Lưu Trú sẽ không được tích lũy trong thời gian lưu trú. Ví dụ: Hội Viên không sử dụng quà tặng 10 USD vào một ngày sẽ không nhận được quà tặng 20 USD để sử dụng vào ngày hôm sau.

iv.     Đảm Bảo Quyền Sử Dụng Sảnh. Hội Viên cộng với một khách lưu trú cùng phòng được quyền sử dụng sảnh Concierge/Executive/Club/Signature Club/M Club (gọi chung là “Sảnh” hoặc “Quyền Sử Dụng Sảnh”) trong giờ hoạt động bình thường tại JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, và Renaissance Hotels. Các bất động sản nghỉ dưỡng tại JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection và Renaissance Hotels không được bao gồm. Tại các bất động sản của Delta Hotels không có sảnh Signature Club, Hội Viên sẽ nhận được quyền sử dụng Elite Pantry như là quyền lợi thay thế được chấp thuận. Quyền Sử Dụng Sảnh tại các bất động sản Courtyard có Sảnh được cung cấp ngoài Hoa Kỳ và Canada. Quyền lợi này không được áp dụng khi bữa sáng đã được bao gồm trong giá phòng hoặc thương hiệu cung cấp một phương án thay thế được chấp thuận. Phụ phí có thể áp dụng cho Quyền Sử Dụng Sảnh khi số lượng khách lớn hơn Hội Viên cộng với một người đi kèm (bao gồm cả trẻ em). Các tiện nghi tại sảnh có thể bao gồm đồ ăn nhẹ và bữa sáng truyền thống kiểu Tây hàng ngày. Quyền Sử Dụng Sảnh không được cung cấp tại các thương hiệu sau:  The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, Design Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy Hotels, Residence Inn, TownePlace Suites, Element, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, và bất động sản tham gia Vistana. Quyền lợi này chỉ áp dụng cho một (1) phòng mà Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim đang lưu trú.

A.      Tại Hoa Kỳ và Canada: Khi Lounge của Bất Động Sản Tham Gia đóng cửa, hoặc bất động sản không có Lounge hoặc phương án thay thế được chấp thuận, khách sạn sẽ cung cấp bữa sáng truyền thống kiểu Tây hàng ngày tại nhà hàng cho Hội Viên cùng với một (1) khách, hoặc Hội Viên có thể chọn nhận 750 Điểm Thưởng cho mỗi đêm Lưu Trú. Tại Châu Âu: Các Bất Động Sản Tham Gia không có Lounge hoặc phương án thay thế được chấp thuận, cung cấp bữa sáng hàng ngày tại nhà hàng cho Hội Viên cộng với một (1) khách, hoặc Hội Viên có thể chọn nhận 750 Điểm Thưởng cho mỗi đêm Lưu Trú. Quyền lợi này áp dụng cho các thương hiệu sau (không bao gồm các bất động sản nghỉ dưỡng): JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection và Renaissance Hotels. Quyền lợi này không được áp dụng khi bữa sáng đã được bao gồm trong giá phòng hoặc thương hiệu cung cấp một phương án thay thế được chấp thuận như mô tả ở trên. Các bất động sản sau đây ở Hoa Kỳ không cung cấp bữa sáng truyền thống kiểu Tây miễn phí trong nhà hàng của khách sạn trong trường hợp Lounge đóng cửa nhưng có cung cấp 1.000 Điểm Thưởng thay cho bữa sáng. Các bất động sản này bao gồm:

●     The Algonquin Hotel Times Square, Autograph Collection
●     Boston Marriott Copley Place
●     Boston Marriott Long Wharf
●     Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile
●     JW Marriott Essex House New York City
●     JW Marriott New Orleans
●     JW Marriott San Francisco Union Square
●     JW Marriott Washington, DC
●     The Lexington Hotel, Autograph Collection
●     Monterey Marriott
●     New York Marriott Marquis®
●     Philadelphia Marriott Downtown
●     Renaissance Boston Waterfront Hotel
●     Renaissance Chicago Downtown Hotel
●     Renaissance Los Angeles Airport Hotel
●     Renaissance New York Midtown Hotel
●     Renaissance New York Times Square Hotel
●     Renaissance Washington, DC Downtown Hotel
●     Marriott Marquis San Diego Marina

B.    Tại các bất động sản Courtyard có Sảnh bên ngoài Hoa Kỳ và Canada, bữa sáng được nhà hàng cung cấp khi Sảnh đóng cửa.

C.     Căn cứ vào mục 4.1.c., nếu Đặc Quyền Sử Dụng Sảnh (hoặc các phương án thay thế hoặc ngoại lệ như đã nêu ở trên) không có sẵn, Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim sẽ được bồi thường $100 đô la Mỹ cho sự bất tiện này. Các Bất Động Sản Tham Gia bên ngoài Hoa Kỳ sẽ thanh toán số tiền tương đương bằng nội tệ. Sự đảm bảo này được cung cấp tại các thương hiệu sau: JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection Hotels và Renaissance Hotels.

ĐẢM BẢO QUYỀN SỬ DỤNG SẢNH

Thương Hiệu Tham Gia

Ưu Đãi Sảnh

Bồi Thường Cho Khách*

JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection, Renaissance Hotels

(loại trừ các khu nghỉ dưỡng)

Hoa Kỳ và Canada: Nếu Sảnh đóng cửa hoặc bất động sản không có Sảnh hoặc không có phương án thay thế được chấp thuận, bất động sản sẽ cung cấp bữa sáng truyền thống kiểu Tây hàng ngày tại nhà hàng cho Hội Viên +1 hoặc Hội Viên có thể chọn nhận 750 Điểm Thưởng cho mỗi đêm Lưu Trú

 

Châu Âu: Các bất động sản không có Sảnh hoặc phương án thay thế được chấp thuận sẽ cung cấp bữa sáng hàng ngày tại nhà hàng cho Hội Viên +1 hoặc Hội Viên có thể chọn nhận 750 Điểm Thưởng cho mỗi đêm Lưu Trú

 

Trên toàn cầu: $100 đô la Mỹ nếu không cung cấp cho Hội Viên bữa sáng truyền thống kiểu Tây hoặc phương án thay thế bữa sáng truyền thống kiểu Tây

Courtyard

(Có Sảnh, bên ngoài Hoa Kỳ và Canada)

Nếu Sảnh đóng cửa, Bất Động Sản Tham Gia cung cấp bữa sáng tại nhà hàng Không

Sheraton, Le Méridien, Westin

(Bao gồm các khu nghỉ dưỡng)

Không có phương án thay thế khi Sảnh đóng cửa Không

* Các Bất Động Sản Tham Gia bên ngoài Hoa Kỳ sẽ thanh toán số tiền tương đương bằng đồng tiền địa phương.

v.      Trả Phòng Trễ Trước 4 Giờ Chiều. Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim trở lên có thể trả phòng muộn nhất là 4 giờ chiều theo giờ địa phương của Bất Động Sản Tham Gia. Các Hội Viên có thể yêu cầu trả phòng muộn khi đặt phòng thông qua hệ thống đặt phòng trung tâm, khi nhận phòng, qua ứng dụng di động (nếu có) hoặc bất kỳ lúc nào trong thời gian lưu trú. Quyền lợi này được đảm bảo tại tất cả các Bất Động Sản Tham Gia, ngoại trừ tại khu nghỉ dưỡng, khách sạn hội nghị và Design Hotels, tuỳ thuộc vào tình trạng phòng trống. Quyền lợi này không áp dụng với Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Vistana properties, và Ritz-Carlton Reserve.

vi.      Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm Khi Đạt 50 Đêm Nghỉ. Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim trở lên đã đạt được năm mươi (50) Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite trong một năm dương lịch (“Thời Hạn Đủ Điều Kiện”) sẽ được hưởng thêm một (1) quyền lợi (“Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm Khi Đạt 50 Đêm Nghỉ”) từ danh sách các quyền lợi có sẵn trên choice-benefit.marriott.com và được trình bày bên dưới:

Các lựa chọn cho Lợi Ích Chọn Thưởng Khi Đạt 50 Đêm Trong Năm:

Quà Tặng Năm (5) Đêm Suite

Giảm 40% giá giường

$100 Quyên Góp Từ Thiện

Tặng Thẻ Hội Viên Hạng Bạc cho một người bạn hoặc người thân

Chương Trình Thưởng Năm (5) Đêm Nghỉ Elite

The list of 50-Night Annual Choice Benefits on choice-benefit.marriott.com is subject to change at any time. Eligible Members are required to make their Annual Choice Benefit selection on choice-benefit.marriott.com by 11:59 p.m. Eastern US Time on January 7th of the year following the applicable Qualifying Period. The Annual Choice Benefit selection may not be made through Member Support. All 50-Night Annual Choice Benefit selections are final and may not be changed after they are made. In the event that an eligible Member fails to select a 50-Night Annual Choice Benefit by the deadline of 11:59 p.m. Eastern US Time on January 7th of the year following the applicable Qualifying Period, the Member will receive five (5) Suite Night Awards™ benefit ("Suite Night Awards," individually "Suite Night Award") as the 50-Night Annual Choice Benefit.

A.      Các Chương Trình Thưởng Đêm Suite có thể được đổi lấy các nâng cấp có thể xác nhận trước đối với một số phòng Premium hoặc phòng suite tiêu chuẩn trên cơ sở một phòng một đêm, tùy vào tình trạng phòng trống cũng như các điều khoản và điều kiện áp dụng được nêu dưới đây cho Chương Trình Thưởng Đêm Suite:

(1)     Phần Thưởng Đêm Suite hết hạn vào ngày 31 tháng 12 của năm theo sau năm nhận được quà tặng. Ví dụ: nếu đạt được 50 hoặc 75 Đêm Đủ Điều Kiện vào năm 2022 và năm Phần Thưởng Đêm Suite được lựa chọn làm Lợi Ích Chọn Thưởng Trong Năm của Hội Viên thì năm Phần Thưởng Đêm Suite sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12, 2023.

(2)     Các Chương Trình Thưởng Đêm Suite chỉ có thể được sử dụng cho các đợt lưu trú có thanh toán đủ điều kiện của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết cũng như Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi.

(3)    Một Hội Viên có thể yêu cầu sử dụng Chương Trình Thưởng Đêm Suite của họ trên các trang web của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết hoặc bằng cách gọi cho Trung Tâm Gắn Kết Khách Hàng.

(4)    Các Chương Trình Thưởng Đêm Suite chỉ có thể được sử dụng cho các phòng suite tiêu chuẩn hoặc các phòng premium khác do Bất Động Sản Tham Gia chỉ định.

(5)    Việc sử dụng Các Chương Trình Thưởng Đêm Suite dựa trên tình trạng phòng trống của phòng suite hoặc phòng Premium được yêu cầu. Việc kiểm tra tình trạng phòng trống bắt đầu năm (5) ngày trước khi đến. Nếu tình trạng phòng trống không được xác nhận năm (5) ngày trước khi đến, tình trạng phòng trống sẽ được kiểm tra mỗi ngày trước khi đến cho đến 2 giờ chiều của ngày trước khi đến một (1) ngày theo giờ địa phương tại nơi của Bất Động Sản Tham Gia. Nếu tại thời điểm đó, Các Chương Trình Thưởng Đêm Suite không được xác nhận, Các Chương Trình Thưởng Đêm Suite sẽ được ghi thưởng trở lại vào tài khoản của Hội Viên.

(6)    Các Chương Trình Thưởng Đêm Suite chỉ có thể được sử dụng khi trong Tài Khoản của Hội Viên có số đêm thưởng đủ để áp dụng cho mỗi đêm trong khoảng thời gian đặt phòng.

(7)    Cần một Chương Trình Thưởng Đêm Suite cho mỗi phòng mỗi đêm.

(8)    Các Chương Trình Thưởng Đêm Suite được yêu cầu cho mỗi đêm lưu trú, bao gồm bất kỳ đêm nào có thể được chỉ định là "miễn phí", chẳng hạn như Chương Trình Thưởng Lưu Trú 5, Thanh Toán 4.

(9)    Các Chương Trình Thưởng Đêm Suite không thể được chuyển nhượng hoặc tặng cho như một món quà hoặc được sử dụng như một phần của một lần đặt nhiều phòng; tuy nhiên, Hội Viên có thể sử dụng Các Chương Trình Thưởng Đêm Suite để đặt thêm phòng đơn trong thời gian lưu trú của mình miễn là Hội Viên có mặt trong đợt lưu trú và các phòng khác được đặt dưới tên Hội Viên.

(10)    Các Hội Viên đặt các đặt phòng riêng biệt cho các đêm liên tiếp trước đó hoặc theo sau đặt phòng Các Chương Trình Thưởng Đêm Suite đã được xác nhận sẽ phải đổi phòng sang loại phòng đã xác nhận vào (các) đêm không sử dụng Các Chương Trình Thưởng Đêm Suite.

(11)  Nếu một Bất Động Sản Tham Gia cung cấp nhiều lựa chọn phòng cho Chương Trình Thưởng Đêm Suite, sau khi (các) lựa chọn phòng suite/phòng Premium được chọn, lựa chọn có thể được thay đổi cho đến 2 giờ chiều của ngày trước khi đến một ngày theo giờ địa phương của Bất Động Sản Tham Gia miễn là Chương Trình Thưởng Đêm Suite chưa được xác nhận. Các Chương Trình Thưởng Đêm Suite đã được xác nhận chỉ có thể bị hủy bỏ đến 2 giờ chiều của ngày trước khi đến một (1) ngày theo giờ địa phương của Bất Động Sản Tham Gia trong trường hợp toàn bộ lệnh đặt phòng bị hủy.

(12)  Chương Trình Thưởng Đêm Suite có các chính sách yêu cầu, đặt phòng, hủy bỏ và sửa đổi là một phần bổ sung – nhưng hoàn toàn tách biệt với – các chính sách đặt phòng, hủy bỏ và sửa đổi đối với các đặt phòng mà quà tặng được áp dụng.

(a)    Yêu cầu sử dụng Chương Trình Thưởng Đêm Suite khi đặt phòng có thể được thực hiện đến 2 giờ chiều của ngày trước khi đến một (1) ngày theo giờ địa phương của Bất Động Sản Tham Gia.

(b)    Yêu cầu rút lại việc sử dụng Chương Trình Thưởng Đêm Suite chưa được xác nhận có thể được thực hiện đến 2 giờ chiều của ngày trước khi đến một (1) ngày theo giờ địa phương của Bất Động Sản Tham Gia.

(c)    Chương Trình Thưởng Đêm Suite đã được xác nhận chỉ có thể bị hủy bỏ đến 2 giờ chiều của ngày trước khi đến một (1) ngày theo giờ địa phương của Bất Động Sản Tham Gia trong trường hợp toàn bộ lệnh đặt phòng bị hủy.

(d)   Sau khi Chương Trình Thưởng Đêm Suite đã được xác nhận, Hội Viên phải hủy toàn bộ đặt phòng để nhận lại tất cả các Chương Trình Thưởng Đêm Suite. Việc hủy một Chương Trình Thưởng Đêm Suite đã được xác nhận sau 2 giờ chiều của ngày trước khi đến một (1) ngày theo giờ địa phương của Bất Động Sản Tham Gia sẽ dẫn đến việc hủy bỏ tất cả các Chương Trình Thưởng Đêm Suite áp dụng cho toàn bộ đặt phòng.

(e)    Các Chương Trình Thưởng Đêm Suite không thể áp dụng cho đặt phòng sau khi đặt phòng đó đã được đăng ký nhận phòng tại một Bất Động Sản Tham Gia.

(f)    Nếu Hội Viên trả phòng hơn lịch đặt phòng, Chương Trình Thưởng Đêm Suite đã xác nhận nhưng chưa sử dụng cho đợt lưu trú đó sẽ bị hủy bỏ.

(g)    Nếu Hội Viên gia hạn đặt phòng của mình và có đủ Chương Trình Thưởng Đêm Suite để áp dụng cho việc gia hạn, Hội Viên có thể sử dụng Các Chương Trình Thưởng Đêm Suite của mình tùy vào tình trạng phòng trống và theo quyết định của Bất Động Sản Tham Gia.

(13)  Không phải tất cả các Bất Động Sản Tham Gia đều tham gia Chương Trình Thưởng Đêm Suite. Chương Trình Thưởng Đêm Suite không được quy đổi tại các thương hiệu sau: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, The Ritz-Carlton Destination Club, The Ritz-Carlton Residences, EDITION, Protea Hotels, Aloft, Element, Design Hotels, all-Suite Hotels, Marriott Executive Apartments, Marriott Vacation Club, bất động sản Marriott Grand Residence Club và bất động sản Vistana. Ngoài ra, Chương Trình Thưởng Đêm Suite không thể được quy đổi tại một số Bất Động Sản Tham Gia nhất định. Vui lòng liên hệ Trung Tâm Gắn Kết Khách Hàng để biết về việc tham gia Chương Trình Thưởng Đêm Suite của từng Bất Động Sản Tham Gia cụ thể.

B.      Giảm 40% Giá Giường.  Giảm Giá 40% Nệm và Khung Lò Xo tại các Thương Hiệu Bán Lẻ Marriott

(1)    Upon the eligible Member (Platinum Elite or above) selecting the Mattress and Box Spring 40% Discount as the Annual Choice Benefit, the Member will receive a promotional code that can be redeemed for 40% off the full retail value valid on any of the below Marriott Retail Brands' mattresses and box springs:

The EDITION BedMở trong cửa sổ trình duyệt mới
The Ritz-Carlton BedMở trong cửa sổ trình duyệt mới
The Luxury Collection BedMở trong cửa sổ trình duyệt mới
The St. Regis BedMở trong cửa sổ trình duyệt mới
The W Hotels BedMở trong cửa sổ trình duyệt mới
The JW Marriott BedMở trong cửa sổ trình duyệt mới
The Marriott BedMở trong cửa sổ trình duyệt mới
The Sheraton BedMở trong cửa sổ trình duyệt mới
The Westin Heavenly® BedMở trong cửa sổ trình duyệt mới
The Le Meridien BedMở trong cửa sổ trình duyệt mới
The Renaissance BedMở trong cửa sổ trình duyệt mới
The Gaylord Hotels BedMở trong cửa sổ trình duyệt mới
The Courtyard BedMở trong cửa sổ trình duyệt mới
The Four Points BedMở trong cửa sổ trình duyệt mới
The Fairfield BedMở trong cửa sổ trình duyệt mới
 

(2)    Mã khuyến mãi Giảm Giá 40% Nệm và Khung Lò Xo tại các Thương Hiệu Bán Lẻ Marriott không được hoàn lại và không được chuyển nhượng.

(3)    Mã khuyến mãi không được sao chép hoặc bán và không có giá trị quy đổi thành tiền. Trong trường hợp Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết nghi ngờ việc sử dụng hoặc đổi mã khuyến mãi là do nhầm lẫn, gian lận, bất hợp pháp hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện của chương trình Giảm Giá 40% Nệm và Khung Lò Xo tại các Thương Hiệu Bán Lẻ Marriott này hoặc Các Thể Lệ Chương Trình, Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết có quyền giữ lại hoặc khấu trừ mã khuyến mãi hoặc phần thưởng tương ứng. Mã khuyến mãi có thể bị chấm dứt hoặc sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không tạo ra bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Mã khuyến mãi sẽ được sử dụng cho mục đích hợp pháp như được dự định và tuân theo các điều khoản và điều kiện của chương trình Giảm Giá 40% Nệm và Khung Lò Xo tại các Thương Hiệu Marriott này và Các Thể Lệ Chương Trình. Mã khuyến mãi vô hiệu nếu bị pháp luật cấm. Mã khuyến mãi chỉ dành cho một lần mua hàng.

(4)    The Marriott Retail Brands Mattress and Box Spring 40% Discount promotional code is not combinable with other offers.  The Marriott Brands Mattress and Box Spring 40% Discount promotional code is for a single use and is non-transferable. Only the eligible Member who elected to receive the Marriott Brands Mattress and Box Spring 40% Discount as the Annual Choice Benefit will be able to redeem the Marriott Brands Mattress and Box Spring 40% Discount promotional code.

(5)    Để nhận được ưu đãi giảm giá 40% đối với Nệm và Khung Lò Xo từ bất kỳ Thương Hiệu Bán Lẻ Marriott nào tại Hoa Kỳ, hãy gọi (800) 311-0708, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối Múi Giờ Miền Đông và Thứ Bảy và Chủ Nhật từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều ET; ở Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, hãy gọi +33 1 41 51 51 53, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối CET; ở Châu Á (bên ngoài Trung Quốc đại lục), Úc, Quần đảo Thái Bình Dương, hãy gọi +86 21 6151 4628, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều CST; ở Trung Quốc đại lục, gọi +86 400 627 6876, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều CST. Bạn vui lòng chuẩn bị sẵn mã khuyến mãi và Số Tài Khoản Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim.

(6)    Trước khi vận chuyển hàng hóa mà bạn đã chọn mua, Công Ty có quyền xác minh rằng người đổi mã khuyến mãi Giảm Giá 40% Nệm và Khung Lò Xo tại các Thương Hiệu Bán Lẻ Marriott là Hội Viên đã đạt được Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm.

(7)    Mã ưu đãi không bao gồm phí vận chuyển và có thể khác nhau tuỳ theo từng khu vực. Ưu đãi không bao gồm khung giường và bạn cũng không thể áp dụng mã khuyến mãi Giảm Giá 40% Nệm và Khung Lò Xo khi mua khung giường tại các Thương Hiệu Bán Lẻ Marriott.

(8)    Mã khuyến mãi Giảm Giá 40% Nệm và Khung Lò Xo tại các Thương Hiệu Bán Lẻ Marriott có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 của năm tiếp theo năm được nhận Lợi Ích Chọn Thưởng Trong Năm.

C.     $100 U.S. Dollar Charity Donation. An eligible Member (Platinum Elite or above) who has achieved fifty (50) Elite Night Credits annually and an eligible Member (Titanium Elite or above) who has achieved seventy-five (75) Elite Night Credits annually may select the US$100 charity donation as their Annual Choice Benefit and choose from one of the following options:

(1)   Arne M. Sorenson Hospitality Fund - Khoản đóng góp 100 đô la Mỹ từ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott Bonvoy™ đến Quỹ ở Hoa Kỳ cho Arne M. Sorenson Hospitality Fund không phải là một khoản đóng góp được khấu trừ thuế cho Hội Viên Elite chọn khoản đóng góp này làm Lợi Ích Chọn Thưởng Trong Năm của mình. Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết không thể chỉ đạo hoặc đảm bảo về cách thức quỹ Arne M. Sorenson Hospitality Fund sẽ sử dụng khoản đóng góp 100 đô la Mỹ đó. Tất cả các khoản đóng góp được chuyển từ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết cho Quỹ ở Hoa Kỳ tới Arne M. Sorenson Hospitality FundMở trong cửa sổ trình duyệt mới.

(2)    UNICEF, d/b/a "UNICEF USA" – Khoản đóng góp 100 đô la Mỹ từ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott Bonvoy™ tới Quỹ ở Hoa Kỳ cho UNICEF d/b/a "UNICEF USA" không phải là một khoản đóng góp được khấu trừ thuế cho Hội Viên Elite chọn khoản đóng góp này làm Lợi Ích Chọn Thưởng Trong Năm của mình. Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết không thể chỉ đạo hoặc đảm bảo về cách thức UNICEF USA hoặc UNICEF sẽ sử dụng khoản đóng góp 100 đô la Mỹ đó. Tất cả các khoản đóng góp được chuyển từ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết cho Quỹ ở Hoa Kỳ tới UNICEFMở trong cửa sổ trình duyệt mới. UNICEF không quảng bá cho bất kỳ công ty, nhãn hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

(3)   World Wildlife Fund, Inc. - Khoản đóng góp 100 đô la Mỹ từ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott Bonvoy™ cho World Wildlife Fund, Inc. không phải là một khoản đóng góp được khấu trừ thuế cho Hội Viên Elite chọn khoản đóng góp này làm Lợi Ích Chọn Thưởng Trong Năm của mình. Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết không thể chỉ đạo hoặc đảm bảo về cách thức World Wildlife Fund sẽ sử dụng khoản đóng góp 100 đô la Mỹ đó. Tất cả các khoản đóng góp được chuyển từ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết cho World Wildlife Fund. Tên và dấu hiệu của World Wildlife Fund được sử dụng với sự cho phép của World Wildlife Fund, và trong mọi trường hợp không tạo thành sự quảng bá, rõ ràng hoặc ngầm địch của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, công ty, ý kiến hoặc vị thế chính trị nào. WWF® và ©1986 Panda Symbol thuộc sở hữu của WWF. Mọi quyền được áp dụng.

D.      Tặng Hạng Thẻ Elite

(1)    An eligible Member (Platinum Elite or above) who has achieved fifty (50) Elite Night Credits annually may gift Silver Elite status and an eligible Member who has achieved seventy-five (75) Elite Night Credits annually may gift Gold Elite status.

(2)    Quyền lợi Quà Tặng Hạng Thẻ Elite chỉ có thể được cung cấp cho Hội Viên chưa đạt được trạng thái Hội Viên Elite trong Năm Đủ Điều Kiện Đạt Trạng Thái hiện tại.

(3)    Trạng thái Tài Khoản của Hội Viên được tặng quyền lợi ở Hạng Thẻ Elite sẽ được nâng cấp trong vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ khi nhận được xác nhận lựa chọn của người nhận. Hội Viên đó sẽ giữ tư cách Hội Viên Elite của mình trong tối thiểu một năm dương lịch. Ví dụ: nếu một Hội Viên được hưởng quyền lợi trạng thái Elite Hạng Bạc trong Năm Đủ Điều Kiện Đt Trạng Thái là 2022, thì Hội Viên đó sẽ trở thành hội viên Elite Hạng Bạc trong thời gian còn lại của năm 2022, tất cả năm 2023 và tháng Một và tháng Hai năm 2024. Hội Viên phải đạt Yêu Cầu Tối Thiểu Elite Hạng Bạc trong Năm Dương Lịch Đủ Điều Kiện tiếp sau để vẫn là Hội Viên Elite Hạng Bạc trong năm dương lịch tiếp theo Năm Đủ Điều Kiện Đạt Trạng Thái tiếp theo hoặc Hội Viên sẽ bị hạ cấp xuống cấp tiếp dưới vào tháng Ba của năm dương lịch sau Năm Đủ Điều Kiện Đạt Trạng Thái tiếp theo. Trong ví dụ trên, điều này có nghĩa là để Hội Viên tiếp tục có trạng thái Elite Hạng Bạc sau tháng Hai năm 2024, Hội Viên phải đạt được Yêu Cầu Tối Thiểu Elite Hạng Bạc trong Năm Đủ Điều Kiện Đạt Trạng Thái 2023 để tiếp tục là Hội Viên Elite Hạng Bạc sau tháng Hai của Năm Đủ Điều Kiện Đạt Trạng Thái 2024.

(4)    Trong mọi trường hợp, Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ không cung cấp thông tin chi tiết về tư cách Hội Viên hoặc thông tin cá nhân của bất kỳ Hội Viên nào cho Hội Viên cung cấp quyền lợi trạng thái được tặng hoặc người nhận quyền lợi trạng thái được tặng để tạo điều kiện cho lợi ích trạng thái được tặng.

(5)    Nếu người nhận mong muốn của quyền lợi trạng thái được tặng hiện không phải là Hội Viên, người nhận quyền lợi mong muốn phải đăng ký trên marriottbonvoy.com/join trước khi quyền lợi trạng thái quà tặng có thể được cung cấp cho họ.

E.      Chương Trình Thưởng Năm Đêm Nghỉ Elite

(1)    Upon an eligible Member (Platinum Elite or above) selecting the Five Elite Night Credits as the Annual Choice Benefit, the five (5) bonus Elite Night Credits will be credited to the Member’s Account; these Elite Night Credits count toward earning Elite status and Lifetime Elite status. Elite Night Credits and Elite status are subject to the Program Rules in section 4.2.b.

(2)    Chương Trình Thưởng Năm (5) Đêm Nghỉ Elite sẽ được ghi nhận trong Tài Khoản Hội Viên trong vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ khi nhận được xác nhận lựa chọn Lợi Ích Chọn Thưởng Trong Năm.

(3)   Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite được trao cho Hội Viên Elite đủ điều kiện (Hạng Bạch Kim trở lên) làm Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm của Hội Viên sẽ được trao trong Năm Hạng Thẻ Đủ Điều Kiện mà Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite được tích luỹ, dù Hội Viên chọn năm Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite làm Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm vào thời điểm nào đi chăng nữa. Để tránh thắc mắc, Năm Dương Lịch Đủ Điều Kiện đạt Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm là Năm Dương Lịch Đủ Điều Kiện mà Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite sẽ được tích luỹ giúp Hội Viên đạt cấp độ Hội Viên Elite.

vii.     Đảm Bảo Loại Phòng. Ưu tiên đảm bảo cho loại phòng bạn yêu cầu tại các Thương Hiệu Tham Gia được liệt kê dưới đây khi cấp độ Elite đủ điều kiện và yêu cầu cụ thể của bạn được ghi chú trong thông tin đặt phòng cho kỳ nghỉ của bạn (gối, vị trí phòng, giường phụ, cũi, v.v. không được bao gồm trong Đảm Bảo). Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim trở lên đặt phòng vào cùng ngày dự định đến chỗ nghỉ sẽ không đủ điều kiện để nhận quyền lợi Đảm Bảo Loại Phòng. Bên ngoài Hoa Kỳ, Canada và châu Âu: Các yêu cầu về hút thuốc/không hút thuốc cũng có thể được ưu tiên, dựa trên tình trạng phòng trống; kích thước giường chính xác có thể khác nhau và chỉ các Hội Viên Elite Hạng Titan và Đại Sứ Elite mới được đảm bảo ưu tiên cho loại giường và phòng theo yêu cầu. Quyền lợi Đảm Bảo Loại Phòng không bao gồm việc nâng cấp phòng. Đảm Bảo Loại Phòng không được cung cấp tại The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Design Hotels™ và bất động sản Vistana. Đảm Bảo Loại Phòng được cung cấp tại các thương hiệu sau: The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, Residence Inn, TownePlace Suites and Element.

viii.     Căn cứ vào mục 4.1.c. Hội Viên Elite Hạng Elite Hạng Bạch Kimtrở lên đủ điều kiện nhận bồi thường quyền lợi Đảm Bảo Loại Phòng tại bất kỳ Thương Hiệu Tham Gia nào được liệt kê ở trên.

A.      Nếu Bất Động Sản Tham Gia không thể đáp ứng quyền lợi Đảm Bảo Loại Phòng này, Hội Viên Elite Elite Hạng Bạch Kim trở lên sẽ được bồi thường (xem dưới đây):

ĐẢM BẢO LOẠI PHÒNG

Thương Hiệu Tham Gia

Bồi Thường Cho Khách*

The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels

U.S. $100

AC Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Residence Inn

U.S. $50

Fairfield, Aloft, Moxy Hotels, TownePlace Suites, Element

U.S. $25

* Các Bất Động Sản Tham Gia bên ngoài Hoa Kỳ sẽ thanh toán số tiền tương đương bằng đồng tiền địa phương.

ix.      Hỗ trợ Elite dành riêng cho Hội Viên Elite Elite Hạng Bạch Kim(chỉ Hoa Kỳ và Canada: (800) 228-2100)

4.3.d. Quyền lợi Hội Viên Elite Hạng Titan Marriott Bonvoy. Ngoài tất cả các quyền lợi mà Hội Viên Elite Elite Hạng Bạch Kim nhận được, Hội Viên Elite Titan trở lên được nhận các quyền lợi sau:

i.      75% Điểm Thưởng Ưu Đãi. Điểm Thưởng Ưu Đãi khác nhau tùy theo cấp độ tư cách Hội Viên Elite và được tính dựa trên Điểm Thưởng cơ bản tích luỹ được trong thời gian lưu trú. Điểm Thưởng Ưu Đãi này luôn có sẵn cho Hội Viên Elite tại tất cả các Thương Hiệu Tham Gia trừ khi có ghi chú khác trong Điều 1.2.a.

ii.      Đảm Bảo Phòng Trống 48 Giờ . Giới hạn trong phòng cá nhân của Hội Viên Elite Hạng Titan. Đảm bảo còn phòng cho các đặt phòng đã đặt ít nhất bốn mươi tám (48) giờ trước khi đến và còn phòng khi Bất Động Sản Tham Gia đã được đặt hết nếu phòng được đặt trước 3 giờ chiều giờ địa phương, bốn mươi tám (48) giờ trước khi đến, tại tất cả các Bất Động Sản Tham Gia ngoại trừ các khách sạn nghỉ dưỡng, Marriott Vacation Club Marriott Grand Residence Club, Design Hotels, bất động sản Vistana, và Ritz-Carlton Reserve. Đảm Bảo Phòng Trống Bốn Mươi Tám (48) Giờ có thể không khả dụng vào một số ngày giới hạn nhất định (ví dụ: các sự kiện đặc biệt). Không áp dụng với quyền lợi Nâng Hạng Phòng Nâng Cao. Quyền lợi không được áp dụng đồng thời với việc sử dụng Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi hoặc với bất kỳ giá khuyến mãi hoặc chiết khấu nào. Hội Viên phải thanh toán mức giá hiện hành tại thời điểm đặt phòng và các yêu cầu về thời gian lưu trú phải được đáp ứng. Đối với Residence Inn và TownePlace Suites, chỉ áp dụng Đảm Bảo Phòng Trống 48 Giờ cho các phòng studio.

iii.     Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm Khi Đạt 75 Đêm Nghỉ. Hội Viên Elite Hạng Titan trở lên đã đạt được bảy mươi lăm (75) Phiếu Thưởng Đêm Nghỉ Elite trong một năm dương lịch (“Thời Hạn Đủ Điều Kiện”) sẽ được hưởng thêm một (1) quyền lợi (“Quyền Lợi Chọn Thưởng Hằng Năm Khi Đạt 75 Đêm Nghỉ”) từ danh sách các quyền lợi có sẵn trên choice-benefit.marriott.com và được trình bày bên dưới:

Lợi Ích Chọn Thưởng Khi Đạt 75 Đêm Trong Năm:

Quà Tặng Năm (5) Đêm Suite

Giảm 40% giá giường

$100 Quyên Góp Từ Thiện

Tặng Trạng Thái Vàng Elite cho một người bạn hoặc người thân

Chương Trình Thưởng Năm (5) Đêm Nghỉ Elite

Quà Tặng Một (1) Đêm Nghỉ Miễn Phí

The list of 75-Night Annual Choice Benefits on choice-benefit.marriott.com is subject to change at any time. Eligible Members are required to make their Annual Choice Benefit selection on choice-benefit.marriott.com by 11:59 p.m. Eastern US Time on January 7th of the year following the applicable Qualifying Period. The Annual Choice Benefit selection may not be made through Member Support. All 75-Night Annual Choice Benefit selections are final and may not be changed after they are made. In the event that an eligible Member fails to select a 75-Night Annual Choice Benefit by the deadline of 11:59 p.m. Eastern US Time on January 7th of the year following the applicable Qualifying Period, the Member will receive five (5) Suite Night Awards as the 75-Night Annual Choice Benefit. The terms & conditions for each 75-Annual Choice Benefit option are listed under section 4.3.c.(vi), except for the following:

A.      Chương Trình Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí

(1)     Chương Trình Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí (lên đến 40.000 Điểm Thưởng) phải được đổi cho kỳ lưu trú diễn ra không muộn hơn ngày 31 tháng 12 của năm tiếp theo năm mà quyền lợi bổ sung được chọn (ví dụ: nếu quyền lợi được chọn vào năm 2022, hạn chót đổi quà là ngày 31 tháng 12, 2023).

(2)     Phần Thưởng Đêm Nghỉ sẽ được ghi nhận vào Tài Khoản của Hội Viên Elite Hạng Titan trong vòng hai (2) tuần kể từ khi Hội Viên Elite Hạng Titan chọn phương án này làm Lợi Ích Chọn Thưởng Trong Năm Elite Hạng Titan. Phần Thưởng Đêm Nghỉ có thể được quy đổi tại bất kỳ Bất Động Sản Tham Gia còn phòng nào cho một (1) đêm, tối đa 40.000 Điểm Thưởng, đối với một phòng tiêu chuẩn. Khi áp dụng Phần Thưởng Đêm Nghỉ với một đêm trong đơn đặt phòng, Hội Viên có thể quy đổi hoặc mua tới 15.000 Điểm Thưởng để mở rộng giá trị của Phần Thưởng Đêm Nghỉ đó.

(3) Hội Viên có thể sử dụng Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí trong khi đặt phòng Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi đủ điều kiện trên các Trang Web của Marriott hoặc gọi đến Trung Tâm Gắn Kết Khách Hàng và đề cập rằng họ muốn sử dụng Chương Trình Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí. Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí không thể được chuyển nhượng và không được quy đổi thành tiền mặt hoặc Điểm Thưởng. Bất kỳ Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí nào chưa sử dụng sẽ bị hủy bỏ. (Các) đợt lưu trú và (các) Đêm Nghỉ Miễn Phí sẽ được tính để đạt tư cách Hội Viên Elite. Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí có thể được áp dụng cho các Lưu trú trả phí hiện có hoặc các Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi.

(4)     Chương Trình Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí bao gồm tất cả các loại thuế hiện hành; tuy nhiên, Hội Viên Elite Hạng Titan có thể chịu trách nhiệm thanh toán phí khu nghỉ dưỡng bắt buộc bổ sung tại các Bất Động Sản Tham Gia, nơi áp dụng phí khu nghỉ dưỡng.

(5)     Việc quy đổi Chương Trình Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí có thể bị hủy bỏ theo các chính sách bảo đảm và hủy bỏ tiêu chuẩn như được mô tả trong Điều 3.2.d.

(6)     Hội Viên đủ điều kiện của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết nên kiểm tra Tài Khoản Hội Viên của mình để xác nhận ngày hết hạn của Chương Trình Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí của mình.

iv.      Hỗ Trợ Elite dành riêng cho Hội Viên Elite Hạng Titan (chỉ Hoa Kỳ và Canada: (800) 399-4229)

4.3.e. Quyền Lợi Của Tư Cách Đại Sứ Elite Marriott Bonvoy. Ngoài tất cả các quyền lợi mà Hội Viên Elite Hạng Titan nhận được, các Hội Viên Elite đạt 100 Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện và $20.000 đô la Mỹ trong chi tiêu đủ điều kiện hàng năm dựa trên Các Khoản Phí Đủ Điều Kiện tích lũy được từ các kỳ lưu trú đã hoàn thành trong Thời Hạn Đủ Điều Kiện (không bao gồm Các Khoản Phí Đủ Điều Kiện được trả trước cho các kỳ lưu trú trong (các) năm sau Thời Hạn Đủ Điều Kiện, chẳng hạn như đối với các kỳ lưu trú trả trước) đủ điều kiện hưởng các quyền lợi sau:

i.      Dịch Vụ Đại Sứ. Hội Viên Đại Sứ Elite đủ điều kiện tham gia Dịch Vụ Đại Sứ trong Năm Đủ Điều Kiện Đạt Hạng Thẻ và trong năm dương lịch tiếp theo. Dịch Vụ Đại Sứ là một lợi ích cho phép Hội Viên đủ điều kiện nhận được một số quyền lợi bổ sung như được mô tả thêm tại đây.

ii.      Your24TM. Đại Sứ Elite đủ điều kiện tham gia Your24 trong Năm Đủ Điều Kiện Đạt Trạng Thái và tiếp tục trong năm dương lịch tiếp theo. Your24 là một lợi ích cho phép Hội Viên đủ điều kiện yêu cầu thời gian nhận phòng cụ thể cho bất kỳ đợt lưu trú sắp tới nào tại bất kỳ Bất Động Sản Tham Gia nào. Nếu thời gian nhận phòng yêu cầu được xác nhận, thời gian trả phòng sẽ được ấn định cùng thời gian vào ngày khởi hành.

A.      Quyền lợi Your24 của bạn có thể được yêu cầu khi một Đại Sứ Elite yêu cầu thời gian nhận phòng và trả phòng cụ thể cho lưu trú thông qua Dịch Vụ Đại Sứ. Quyền lợi Your24 của bạn cũng có thể được yêu cầu bởi Đại Sứ Elite bất kỳ lúc nào trước 3 giờ chiều (giờ địa phương của Bất Động Sản Tham Gia) hai (2) ngày trước khi đến cho kỳ lưu trú đó bằng cách liên hệ với Dịch Vụ Đại Sứ. Nếu yêu cầu về quyền lợi Your24 được chấp thuận, Dịch Vụ Đại Sứ sẽ kết nối với Hội Viên để xác nhận thời gian nhận phòng và trả phòng.

B.      Quyền lợi Your24 tùy thuộc vào tình trạng phòng trống và chỉ có thể được yêu cầu liên quan đến thời gian lưu trú.

C.      Quyền lợi Your24 được giới hạn trong một (1) phòng cho mỗi Hội Viên đủ điều kiện cho mỗi lần Lưu Trú bất kể số lượng phòng đã được đặt trước.

D.      Nếu thời gian nhận phòng được chấp thuận cho Đại Sứ Elite là từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều (giờ địa phương của Bất Động Sản Tham Gia) Hội Viên có thể yêu cầu quyền lợi Elite Hạng Bạch Kim trở lên đối với việc trả phòng muộn.

E.      Nếu loại phòng cụ thể do Hội Viên đủ điều kiện đặt trước không có sẵn khi nhận phòng, Bất Động Sản Tham Gia sẽ thực hiện yêu cầu đã được xác nhận theo quyền lợi Your24 bằng cách tạm thời cung cấp một phòng khác và sau đó chuyển (những) khách này sang loại phòng đã đặt trước khi có phòng trống.

F.      Marriott Vacation Club; Marriott Grand Residence Club, Design Hotels; Vistana properties, The Ritz-Carlton Residences, Waikiki Beach; The Residences at The St. Regis Deer Valley, Snow Park; The Cosmopolitan of Las Vegas; và Atlantis, Paradise Island, Bahamas không cung cấp các lợi ích Your24.

iii.     Các quyền lợi bổ sung tại Ritz-Carlton Reserve. Bên cạnh những quyền lợi trên, Đại Sứ Elite sẽ nhận được một phiếu thưởng nghỉ dưỡng trị giá $150 đô la Mỹ ("Phiếu Thưởng Nghỉ Dưỡng") trên mỗi kỳ lưu trú đối với mỗi phòng khách dưới tên Hội Viên và Tài Khoản Hội Viên. Phiếu Thưởng Nghỉ Dưỡng có giá trị sử dụng cho các chi phí được tính vào tiền phòng ngoại trừ giá phòng và thuế phòng. Đại Sứ Elite lưu trú theo giá phòng khuyến mãi hoặc gói giá đã bao gồm phiếu thưởng nghỉ dưỡng sẽ không nhận được thêm Phiếu Thưởng Nghỉ Dưỡng trị giá $150 đô la Mỹ. Phiếu Thưởng Nghỉ Dưỡng không được hoàn lại, trao đổi, thay thế hoặc chuyển thành tiền mặt, thẻ quà tặng hoặc các kiểu phiếu thưởng khác.

5. SỰ KIỆN MARRIOTT BONVOY™

5.1 Các Sự Kiện Marriott Bonvoy

5.1.a. Các Sự Kiện Marriott Bonvoy (“Các Sự Kiện Marriott Bonvoy”), trước đây được gọi là “Sự Kiện Có Thưởng”, cung cấp Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng cho các Hội Viên đủ điều kiện của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết đặt chỗ và tổ chức các cuộc họp và sự kiện nhóm đủ điều kiện (“Các Sự Kiện Đủ Điều Kiện” và gọi riêng là, “Sự Kiện Đủ Điều Kiện” hoặc “Sự Kiện”) tại Bất Động Sản Tham Gia.

5.1.b. Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết đủ điều kiện tham gia Các Sự Kiện Marriott Bonvoy (“Các Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Đủ Điều Kiện” và gọi riêng là, “Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Đủ Điều Kiện”) bao gồm bất kỳ Hội Viên nào của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết trừ khi Hội Viên đó là:

i.      một nhân viên hoặc chuyên viên chính phủ, hoặc bất kỳ ai hành động thay mặt cho một đại diện chính phủ hoặc một bộ phận đặt chỗ tổ chức sự kiện thay mặt cho pháp nhân tuyển dụng của mình;

ii.      nhân viên, hoặc người thay mặt cho một tổ chức thuộc sở hữu nhà nước hoặc do nhà nước kiểm soát (“DNNN”) thay mặt cho tổ chức sử dụng lao động của họ đặt chỗ tổ chức một sự kiện;

iii.       bên trung gian thay mặt một tổ chức chính phủ hoặc DNNN không thuộc Hoa Kỳ đặt chỗ tổ chức một sự kiện; hoặc

iv.       tại các Bất Động Sản Tham Gia ở Châu Á, Úc & Quần đảo Thái Bình Dương, một bên trung gian đặt chỗ tổ chức một sự kiện thay mặt cho bất kỳ tổ chức chính phủ hoặc DNNN nào (Hoa Kỳ hoặc ngoài Hoa Kỳ).

Nhân viên chính phủ, quan chức, nhân viên của các DNNN và những người đại diện cho các cơ quan chính phủ, các ban ngành và các DNNN thay mặt tổ chức sử dụng lao động của họ đặt chỗ tổ chức sự kiện, cũng như các trung gian thương mại bên thứ ba thay mặt tổ chức chính phủ hoặc DNNN không thuộc Hoa Kỳ đặt chỗ không được coi là Các Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Đủ Điều Kiện và không đủ điều kiện tham gia Các Sự Kiện Marriott Bonvoy.

Ngoài ra, đối với các Bất Động Sản Tham Gia ở Châu Á, Úc và Quần đảo Thái Bình Dương, người trung gian đăng ký sự kiện thay mặt cho bất kỳ tổ chức chính phủ hoặc DNNN nào (Hoa Kỳ hoặc không thuộc Hoa Kỳ) không được coi là Các Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Đủ Điều Kiện và không đủ điều kiện tham gia Các Sự Kiện Marriott Bonvoy.

5.1.c. Tư cách Hội Viên cá nhân. Chỉ những cá nhân mới có thể đăng ký Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết theo Điều 1.3.b. theo các Thể Lệ Chương Trình này và chỉ các cá nhân mới có thể tham gia vào Các Sự Kiện Marriott Bonvoy. Không công ty hoặc tổ chức nào có thể sở hữu Tài Khoản Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết và do đó không đủ điều kiện để có Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng theo Các Sự Kiện Marriott Bonvoy.

5.1.d. Điều Kiện Bổ Sung. Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Đủ Điều Kiện phải xác nhận rằng họ đủ điều kiện để tích lũy Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng cho bất kỳ Các Sự Kiện Marriott Bonvoy nào theo luật hiện hành, chính sách quà tặng và chính sách khuyến mãi. Các Hội Viên có trách nhiệm tuân thủ các chính sách của công ty hoặc tổ chức của họ về các chương trình khách hàng thân thiết theo Điều 1.7.f. của Thể Lệ Chương Trình này; tuy nhiên, trong trường hợp các chính sách đó không phù hợp với Thể Lệ Chương Trình này, Thể Lệ Chương Trình này sẽ điều chỉnh. Các Hội Viên hoàn toàn chịu trách nhiệm thông báo cho người sử dụng lao động, người ủy quyền và/hoặc khách hàng của họ về bất kỳ Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng nào được trao liên quan đến Các Sự Kiện Marriott Bonvoy.

5.2 Các Bất Động Sản Tham Gia

5.2.a.  Các Thương Hiệu Tham Gia. Các Sự Kiện Marriott Bonvoy có hiệu lực tại tất cả các Bất Động Sản Tham Gia (xem Điều 1.2) tại các Thương Hiệu Tham Gia sau: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection Hotels, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield by Marriott, AC Hotels, Aloft, Moxy Hotels, và Element.

5.2.b. Thương Hiệu Không Tham Gia.  Các Sự Kiện Marriott Bonvoy không có hiệu lực tại các thương hiệu sau: Design Hotels, Marriott Executive Apartments, Residence Inn TownePlace Suites, Bulgari Hotels & Resorts, bất động sản Vistana, và Homes & Villas by Marriott International.

5.3 Tích Lũy Điểm Thưởng

5.3.a. Tích Luỹ Điểm Thưởng. Không bao gồm các khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt, Hội Viên sẽ nhận được hai Điểm Thưởng cho mỗi một đô la Mỹ ($1,00) được chi tiêu thực tế cho các khoản phí Sự Kiện Đủ Điều Kiện, tích lũy tối đa lên đến 60.000 Điểm Thưởng làm tích luỹ cơ bản cho mỗi Sự Kiện Đủ Điều Kiện.

5.3.b.  Ưu Đãi Điểm Thưởng Dành Cho Hội Viên Elite. Các Hội Viên Elite sẽ nhận một khoản điểm thưởng dựa trên mức cơ bản mà họ nhận được từ Các Sự Kiện Marriott Bonvoy, điều này cho phép Các Hội Viên Elite được nhận một khoản ưu đãi ngoài 60.000 Điểm Thưởng cơ bản tối đa có thể nhận được như sau:

i.      Hội Viên Elite Hạng Bạc, ưu đãi 10%, lên đến 66.000 Điểm Thưởng cho mỗi Sự Kiện Đủ Điều Kiện

ii.      Hội Viên Elite Hạng Vàng ưu đãi 25%, lên đến 75.000 Điểm Thưởng cho mỗi Sự Kiện Đủ Điều Kiện.

iii.      Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim, ưu đãi 50%, lên đến 90.000 Điểm Thưởng cho mỗi Sự Kiện Đủ Điều Kiện

iv.      Hội Viên Elite Hạng Titan và Đại Sứ Elite, ưu đãi 75%, lên đến 105.000 Điểm Thưởng cho mỗi Sự Kiện Đủ Điều Kiện.

5.3.c. Tích Lũy Dặm Thưởng. Hội Viên cũng có thể lựa chọn nhận một Dặm Thưởng với mỗi đô la Mỹ ($1,00) được chi tiêu thực tế cho các khoản phí Sự Kiện Đủ Điều Kiện, tích lũy tối đa 20.000 Dặm Thưởng (hoặc tiền tệ tương ứng, tùy thuộc vào đối tác chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không tham gia) mỗi Sự Kiện với mọi hạng thẻ Elite. Điểm Thưởng sẽ được trao hoặc Dặm Thưởng sẽ được gửi đến đối tác chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không tham gia trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi tổng kết Sự Kiện với điều kiện Sự Kiện không bị hủy bỏ, và toàn bộ điều khoản và điều kiện khác của nhóm hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống được ký kết liên quan đến Sự Kiện đều được thỏa mãn. Dặm Thưởng được trao có thể khác nhau tùy theo đối tác tham gia chương trình khách hàng không thường xuyên. Một Hội Viên không được nhận Điểm Thưởng và Dặm Thưởng cùng lúc cho cùng một Sự Kiện.

5.3.d. Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite. Các Hội Viên tổ chức Sự Kiện Đủ Điều Kiện tại Bất Động Sản Tham Gia nhận một (1) Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite cho mỗi hai mươi (20) phòng nghỉ đêm được đặt và thực lưu trú, lên đến hai mươi (20) Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite cho mỗi hợp đồng. Việc nhận được mười (10) Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite mỗi năm dương lịch cho Sự Kiện Đủ Điều Kiện đầu tiên đã kết thúc vào ngày 31 tháng 12, 2019.

5.3.e. Quy Đổi Tiền Tệ. Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng được trao thưởng cho Sự Kiện Đủ Điều Kiện được tổ chức tại Bất Động Sản Tham Gia tại các địa điểm trên thế giới được tính dựa trên đồng tiền địa phương quy đổi sang đô la Mỹ. Đồng tiền địa phương được quy đổi sang đô la Mỹ vào ngày Sự Kiện Đủ Điều Kiện. Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng được trao thưởng sử dụng một tỉ giá hối đoái công khai có hiệu lực vào ngày chuyển đổi. Tỷ giá này sẽ được xác định theo quyết định riêng của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, dựa trên các phương pháp chuyển đổi tiền tệ tiêu chuẩn, nhưng có thể thay đổi so với tỉ giá quy đổi tiền tệ được các công ty phát hành thẻ tín dụng sử dụng.

5.3.f. Chia Sẻ Quyền Lợi. Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng và Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite được trao cho Sự Kiện Đủ Điều Kiện có thể được chia sẻ cho tối đa hai Hội Viên nếu cả hai được ghi nhận trong Hợp Đồng Sự Kiện Đủ Điều Kiện.

5,4 Sự Kiện Đủ Điều Kiện

5.4.a. Hợp Đồng Sự Kiện Đủ Điều Kiện. Bất kỳ Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết nào cũng có thể tham gia vào thỏa thuận hợp đồng với Bất Động Sản Tham Gia để tổ chức một Sự Kiện Đủ Điều Kiện tại Bất Động Sản Tham (“Hợp Đồng Sự Kiện Đủ Điều Kiện”).

5.4.b.  Sự Kiện Đủ Điều Kiện. Một Sự Kiện Đủ Điều Kiện là một sự kiện hoặc buổi họp mặt được đặt trước bởi Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, Hội Viên này phải cung cấp Số Tư Cách Hội Viên của mình trong Hợp Đồng Sự Kiện Đủ Điều Kiện và Sự Kiện Đủ Điều Kiện phải được tổ chức tại Bất Động Sản Tham Gia. Một Sự Kiện Đủ Điều Kiện sẽ không bao gồm: (a) bất kỳ đơn đặt trước nào cho phòng khách, bất kể số lượng phòng khách, được đặt trước theo bất kỳ phương thức nào ngoài theo Hợp Đồng Sự Kiện Đủ Điều Kiện, (b) bất kỳ đơn đặt trước nào cho phòng khách, có hoặc không có dịch vụ phục vụ ăn uống, mà không thực sự sử dụng tối thiểu mười (10) phòng khách trong ít nhất một (1) đêm, (c) bất kỳ đơn đặt trước nào cho phòng khách thay mặt cho người sử dụng lao động, khách hàng hoặc người ủy nhiệm đã chọn (dù thông qua một thỏa thuận với Bất Động Sản Tham Gia hoặc thỏa thuận khác) để Điểm Thưởng được trao cho cho cá nhân hoặc pháp nhân khác, (d) bất kỳ đơn đặt trước nào cho phòng khách theo hình thức đặt phòng miễn phí hoặc trao đổi, (e) các cuộc họp miễn phí hoặc phí cuộc họp, hoặc (f) bất kỳ sự kiện hoặc cuộc họp nào, hoặc đơn đặt phòng cho phòng khách bởi:

i.      một nhân viên hoặc chuyên viên chính phủ, hoặc bất kỳ ai hành động thay mặt cho một đại diện chính phủ hoặc một bộ phận đặt chỗ tổ chức sự kiện thay mặt cho pháp nhân tuyển dụng của mình;

ii.      nhân viên, hoặc người thay mặt cho một tổ chức thuộc sở hữu nhà nước hoặc do nhà nước kiểm soát (“DNNN”) thay mặt cho tổ chức sử dụng lao động của họ đặt chỗ tổ chức một sự kiện;

iii.       bên trung gian thay mặt một tổ chức chính phủ hoặc DNNN không thuộc Hoa Kỳ đặt chỗ tổ chức một sự kiện; hoặc

iv.       tại các Bất Động Sản Tham Gia ở Châu Á, Úc & Quần đảo Thái Bình Dương, một bên trung gian đặt chỗ tổ chức một sự kiện thay mặt cho bất kỳ tổ chức chính phủ hoặc DNNN nào (Hoa Kỳ hoặc ngoài Hoa Kỳ).

Ví dụ, bất kỳ sự kiện hoặc cuộc họp nào được đặt trước bởi nhân viên, chuyên viên chính phủ, nhân viên DNNN và những người hành động thay mặt các cơ quan, bộ phận thuộc chính phủ và DNNN đặt chỗ tổ chức một sự kiện thay mặt cho pháp nhân tuyền dụng của mình, cũng như các trung gian thương mại thứ ba đặt chỗ thay mặt cho một tổ chức chính phủ hoặc DNNN không phải của Hoa Kỳ không điều kiện để được xem là một Sự Kiện Đủ Điều Kiện. Thêm vào đó, đối với Bất Động Sản Tham Gia tại Châu Á, Châu Úc hoặc các đảo thuộc Thái Bình Dương, các sự kiện được đặt trước bởi một bên trung gian thay mặt cho bất kỳ tổ chức chính phủ nào (thuộc Hoa Kỳ hoặc không thuộc Hoa Kỳ) hoặc DNNN không đạt điều kiện để được xem là một Sự Kiện Đủ Điều Kiện.

5.4.c. Hội Viên có quyền nhận được Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng phải là người liên hệ chính được ghi nhận trên trang đầu tiên của Hợp Đồng Sự Kiện Đủ Điều Kiện hoặc người ký được ủy quyền của Hợp Đồng Sự Kiện Đủ Điều Kiện.

5.5 Các Khoản Phí Của Sự Kiện Đủ Điều Kiện

5.5.a. Các Khoản Phí Của Sự Kiện Đủ Điều Kiện. Các Khoản Phí Của Sự Kiện Đủ Điều Kiện bao gồm các khoản phí dành cho thức ăn, nước uống, phí thuê phòng họp, thiết bị nghe nhìn trong nhà, và trang trí theo yêu cầu của Bất Động Sản Tham Gia và thanh toán trên tài khoản chính. Giá phòng của phòng khách cũng chỉ đủ điều kiện khi hợp đồng đặt tối thiểu mười (10) phòng khách được thực lưu trú trong ít nhất một (1) đêm của Sự Kiện Đủ Điều Kiện (có hoặc không có phục vụ ăn uống). Giá phòng của phòng khách đủ điều kiện sẽ nhận được Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng cho Hội Viên cho dù giá phòng được thanh toán bằng tài khoản chính hay bởi cá nhân lưu trú tại phòng.

5.5.b. Thẻ Quà Tặng Marriott. Tùy từng trường hợp, phí cuộc họp có thể được thanh toán bằng cách sử dụng Thẻ Quà Tặng Marriott. Điểm Thưởng được đổi liên quan đến các đối tác này tuân theo Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết cùng với bất kỳ điều khoản và điều kiện hiện hành nào của đối tác theo Điều 3.10.a.

5.5.c. Các Khoản Phí Sự Kiện Được Loại Trừ. Các khoản phí Sự Kiện được loại trừ bao gồm toàn bộ các khoản thuế, tiền thưởng, phí resort, phí hủy đặt phòng, phí tiêu hao và phí dịch vụ.

5.6 Toàn Bộ Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Được Áp Dụng.

Số lượng Điểm Thưởng và Dặm Thưởng được trao thưởng sẽ được quyết định theo Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết có hiệu lực tại thời điểm của chương trình thưởng.

6. THẺ TÍN DỤNG ĐỒNG THƯƠNG HIỆU MARRIOTT

Những thẻ sau đây thuộc danh mục thẻ tín dụng đồng thương hiệu Marriott International. Các loại thẻ này bao gồm thẻ Chase, JPMorgan, Mastercard và American Express.

6.1 Thẻ Tín Dụng Chase Hoa Kỳ

6.1.a. Thẻ Tín Dụng Marriott Bonvoy Bold™ Credit Card từ Chase
Marriott Bonvoy Bold™ Credit Card from Chase - Tìm Hiểu Thêm Thông Tin

6.1.b.  Thẻ Tín Dụng Marriott Bonvoy™ từ Chase
Marriott Bonvoy™ Credit Card from Chase - Tìm Hiểu Thêm Thông Tin

6.1.c. Thẻ Tín Dụng Marriott Bonvoy Business™ từ Chase
Marriott Bonvoy Business™ Credit Card from Chase - Tìm Hiểu Thêm Thông Tin

6.1.d. Thẻ Tín Dụng Elite Marriott Bonvoy™ từ Chase
Marriott Bonvoy™ Premier Credit Card from Chase - Tìm Hiểu Thêm Thông Tin

6.1.e. Thẻ Tín Dụng Doanh Nghiệp Elite Marriott Bonvoy™ từ Chase
Marriott Bonvoy™ Premier Plus Business Credit Card from Chase - Tìm Hiểu Thêm Thông Tin

6.1.f. Thẻ Tín Dụng Marriott Bonvoy Boundless™ từ Chase
Marriott Bonvoy Boundless™ Credit Card from Chase - Tìm Hiểu Thêm Thông Tin

6.1.g. Thẻ Tín Dụng The Ritz-Carlton™ từ JPMorgan
The Ritz-Carlton Credit Card - Tìm Hiểu Thêm Thông Tin

6.2 Thẻ Tín Dụng American Express của Hoa Kỳ

6.2.a. Thẻ Marriott Bonvoy ™ American Express ®
Marriott Bonvoy™ American Express ® Card - Tìm Hiểu Thêm Thông Tin

6.2.b. Thẻ Marriott Bonvoy Business ™ American Express®
Marriott Bonvoy Business™ American Express® Card - Tìm Hiểu Thêm Thông Tin

6.2.c. Thẻ Marriott Bonvoy Brilliant ™ American Express®
Marriott Bonvoy Brilliant™ American Express® Card - Tìm Hiểu Thêm Thông Tin

6.3 Thẻ Tín Dụng Quốc Tế

6.3.a. Thẻ Marriott Bonvoy™ American Express® dành cho người cư trú ở Canada

Marriott Bonvoy American Express Card for residents of Canada – Tìm Hiểu Thêm Thông Tin (English)Mở trong cửa sổ trình duyệt mới

Marriott Bonvoy American Express Card for residents of Canada – Tìm Hiểu Thêm Thông Tin (French)Mở trong cửa sổ trình duyệt mới

6.3.b. Thẻ Marriott Bonvoy® Business American Express® dành cho người cư trú ở Canada

Marriott Bonvoy Business American Express Card for residents of Canada – Tìm Hiểu Thêm Thông Tin (English)Mở trong cửa sổ trình duyệt mới

Marriott Bonvoy Business American Express Card for residents of Canada – Tìm Hiểu Thêm Thông Tin (French)Mở trong cửa sổ trình duyệt mới

6.3.c. Thẻ Marriott Bonvoy® American Express® dành cho người cư trú ở Vương quốc Anh

Marriott Bonvoy™ American Express® Card for residents of the United Kingdom – Tìm Hiểu Thêm Thông TinMở trong cửa sổ trình duyệt mới

6.3.d. Marriott Bonvoy® Mastercard® dành cho người cư trú ở Vương quốc Anh

Marriott Bonvoy® Mastercard® dành cho người cư trú ở Vương quốc Anh - Tìm hiểu thêmMở trong cửa sổ trình duyệt mới.
Hội Viên được cấp thẻ Marriott Rewards® Mastercard® có thể tiếp tục sử dụng thẻ tín dụng đồng thương hiệu hiện tại của mình dưới tên Chương Trình Ưu Đãi cho đến khi nhận được thẻ tín dụng Marriott Bonvoy™.

6.3.e. Thẻ Marriott Bonvoy® American Express® Premium cho cư dân Nhật Bản

Thẻ Marriott Bonvoy® American Express® Premium cho cư dân Nhật Bản – Tìm hiểu thêmMở trong cửa sổ trình duyệt mới.
Hội Viên được cấp Thẻ Tín Dụng Starwood Preferred Guest® từ American Express có thể tiếp tục sử dụng thẻ tín dụng đồng thương hiệu hiện tại của mình dưới tên Chương Trình Ưu Đãi cho đến khi nhận được thẻ tín dụng Marriott Bonvoy™.

6.3.f. Thẻ Marriott Bonvoy® American Express® dành cho cư dân Nhật Bản

Thẻ Marriott Bonvoy® American Express® dành cho cư dân Nhật Bản – Tìm hiểu thêmMở trong cửa sổ trình duyệt mới.

6.3.g. Thẻ Marriott Bonvoy® World Mastercard® từ Emirates NBD dành cho người cư trú ở Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Marriott Bonvoy® World Mastercard® from Emirates NBD for residents of United Arab Emirates – Tìm Hiểu Thêm Thông TinMở trong cửa sổ trình duyệt mới

6.3.h. Thẻ Marriott Bonvoy® The BEST Shinhan dành cho người cư trú ở Hàn Quốc

Marriott Bonvoy® The BEST Shinhan Card for residents of South Korea - Tìm Hiểu Thêm Thông TinMở trong cửa sổ trình duyệt mới

6.3.i. Marriott Bonvoy® The CLASSIC Shinhan Card dành cho người cư trú ở Hàn Quốc

Marriott Bonvoy® The CLASSIC Shinhan Card dành cho người cư trú ở Hàn Quốc - Tìm Hiểu Thêm Thông TinMở trong cửa sổ trình duyệt mới

6.3.j. Thẻ Tín Dụng Marriott Bonvoy® dành cho người cư trú ở Mexico

Marriott Bonvoy Credit Card for residents of Mexico – Tìm Hiểu Thêm Thông Tin (Spanish)Mở trong cửa sổ trình duyệt mới

6.3.k. Thẻ tín dụng Marriott Bonvoy® Inspire™ dành cho người cư trú ở Mexico

Thẻ Tín Dụng Marriott Bonvoy Inspire dành cho người cư trú ở Mexico – Tìm Hiểu Thêm Thông Tin (Spanish)Mở trong cửa sổ trình duyệt mới

6.4 Những Quyền Lợi và Loại Trừ Dành Cho Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

6.4.a. Quyền Truy Cập Internet Cao Cấp.  Đối với bất kỳ thẻ tín dụng đồng thương hiệu nào được liệt kê trong 6.1, 6.2 và 6.3 có quyền truy cập internet cao cấp như là một quyền lợi, chủ thẻ sẽ nhận được quyền truy cập internet nâng cao trong phòng khi có sẵn tại Bất Động Sản Tham Gia khắp thế giới, bất kể đặt phòng bằng hình thức nào.

6.4.b.  Những Loại Trừ Quyền Truy Cập Internet Cao Cấp.  Tham chiếu đến điều 1.3.c.

7. MARRIOTT VACATION CLUB®, MARRIOTT GRAND RESIDENCE CLUB®, VISTANA SIGNATURE NETWORK, VÀ VISTANA RESIDENCE NETWORK

7.1 Marriott Vacation Club và Marriott Grand Residence Club

7.1.a Những chủ sở hữu Marriott Vacation Club và Marriott Grand Residence Club đủ điều kiện tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết thông qua tư cách Hội Viên của Marriott Vacation Club và/hoặc quyền lợi chia sẻ thời gian lưu trú của Marriott Grand Residence Club (gọi chung là “Chủ Sở Hữu MVC”) phải tuân thủ Thể Lệ Chương Trình, và bất kỳ quy tắc và quy định bổ sung được ban hành bởi Marriott Ownership Resorts, Inc. và/hoặc Marriott Resorts, Travel Company, Inc. hoạt động kinh doanh dưới tên MVC Exchange Company hoặc công ty liên kết hoặc công ty con tương ứng của mình (mỗi tổ chức gọi là “Pháp Nhân MVC”), các quy tắc và quy định đó có thể được thay đổi tùy từng thời điểm (gọi chung là ”Quy Tắc MVC”).

7.1.b Chủ Sở Hữu MVC nhận được nâng cấp Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Elite như một phần quyền lợi chủ sở hữu của mình phải tuân theo Thể Lệ Chương Trình, có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm theo điều 1.7.c và Quy tắc MVC, bao gồm nhưng không giới hạn các điều sau đây:

i. Chủ Sở Hữu MVC đạt được cấp bậc tư cách Hội Viên “Tiêu Chuẩn” hoặc “Chủ Sở Hữu” thông qua quyền sở hữu của mình trong Marriott Vacation Club và/hoặc quyền lợi chia sẻ thời gian lưu trú thuộc Marriott Grand Residence Club, hoặc việc ghi danh của mình trong Chương Trình Trao Đổi Marriott Vacation Club Destinations® (“Chương Trình Trao Đổi MVC”), và một số cá nhân cụ thể khác được Pháp Nhân MVC chỉ định, có thể được trao tặng hạng thẻ Hội Viên Elite Hạng Vàng Marriott Bonvoy, và không phải tuân theo Yêu Cầu Tối Thiểu Hội Viên Elite Hạng Vàng để duy trì hạng thẻ Elite Hạng Vàng hằng năm. Chủ Sở Hữu MVC đạt được cấp bậc tư cách Hội Viên “Tuyển Chọn” hoặc “Điều Hành” thông qua quyền sở hữu của mình trong Marriott Vacation Club và/hoặc quyền lợi chia sẻ thời gian lưu trú thuộc Marriott Grand Residence Club, hoặc việc ghi danh của mình trong Chương Trình Trao Đổi Marriott Vacation Club Destinations® (“Chương Trình Trao Đổi MVC”), và một số cá nhân cụ thể khác được Pháp Nhân MVC chỉ định, có thể được trao tặng hạng thẻ Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim Marriott Bonvoy, và không phải tuân theo Yêu Cầu Tối Thiểu Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim để duy trì hạng thẻ Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim hằng năm. Chủ Sở Hữu MVC đạt được cấp bậc tư cách Hội Viên “Chủ Tịch” hoặc “Chủ Tịch Câu Lạc Bộ” thông qua quyền sở hữu của mình trong Marriott Vacation Club và/hoặc quyền lợi chia sẻ thời gian lưu trú thuộc Marriott Grand Residence Club, hoặc việc ghi danh của mình trong Chương Trình Trao Đổi MVC, và một số cá nhân cụ thể khác được Pháp Nhân MVC chỉ định, có thể được trao tặng hạng thẻ Hội Viên Elite Hạng Titan Marriott Bonvoy, và không phải tuân theo Yêu Cầu Tối Thiểu Hội Viên Elite Hạng Titan để duy trì hạng thẻ Hội Viên Elite Hạng Titan hằng năm.

ii. Chủ Sở Hữu MVC sẽ duy trì Hạng Thẻ Elite của mình, với điều kiện là Chủ Sở Hữu MVC đó: (i) duy trì cấp bậc tư cách Hội Viên của mình thông qua quyền sở hữu của mình trong Marriott Vacation Club và/hoặc quyền lợi chia sẻ thời gian lưu trú thuộc Marriott Grand Residence Club, hoặc việc ghi danh của mình trong Chương Trình Trao Đổi MVC; (ii) đang tuân thủ tất cả các khoản phí bảo trì, lệ phí Công Ty Trao Đổi MVC, phí, thuế và các khoản thanh toán khác; và (iii) tuân thủ bất kỳ khoản thanh toán nào khác đối với bất kỳ Pháp Nhân MVC nào.

iii. Hạng thẻ Elite và bất kỳ Điểm Thưởng cộng dồn nào trong Tài Khoản Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của Chủ Sở Hữu MVC đều không được chuyển nhượng khi bán quyền lợi chia sẻ thời gian lưu trú cho bên thứ ba.

7.1.c Do tính chất của bất động sản thuộc Marriott Vacation Club và Marriott Grand Residence Club, những điều kiện đặc biệt sau đây áp dụng cho quyền tham gia của Hội Viên trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết:

i. Hội Viên sẽ nhận được Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite cho mỗi Lưu Trú Đủ Điều Kiện tại bất động sản thuộc Marriott Vacation Club và Marriott Grand Residence Club, và cho những lần lưu trú tại Bất Động Sản Tham Gia như là một phần của Chương Trình Trao Đổi MVC (ví dụ như Khám Phá Thành Phố.

ii. Hội Viên sẽ nhận được Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng cho toàn bộ Khoản Phí Đủ Điều Kiện tại bất động sản thuộc Marriott Vacation Club và Marriott Grand Residence Club.

iii. Hội Viên sẽ không nhận các quyền lợi sau đây (như được quy định tại Điều 4) tại bất động sản thuộc Marriott Vacation Club và Marriott Grand Residence Club: Miễn Phí Nâng Cấp Phòng Nâng Cao, trả phòng trễ, Phần Thưởng Đêm Nghỉ Suite, Đảm Bảo Loại Phòng, Đảm Bảo Phòng Trống 48 Giờ, Đặt Phòng Có Đảm Bảo Cuối Cùng hoặc Your24.

iv. Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi tại Marriott Vacation Club và Marriott Grand Residence Club phải được đặt ít nhất một (1) ngày trước khi bạn đến. Tại thời điểm này, khách sạn Marriott Vacation Club và Marriott Grand Residence Club không tham gia hoặc không tham gia đầy đủ vào chính sách “Ngày Không Áp Dụng Khuyến Mãi Giới Hạn”.

v. Chương Trình Thưởng Quy Đổi Ngay Lập Tức không áp dụng tại bất động sản thuộc Marriott Vacation Club và Marriott Grand Residence Club.

vi. Điểm Thưởng có được thông qua việc sở hữu lợi ích tại bất động sản Marriott Vacation Club hoặc Marriott Grand Residence Club có thể không được sử dụng để yêu cầu đặt phòng cho Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi tại bất động sản Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club hoặc Vistana.

7.2 Vistana Signature Network và Vistana Residence Network

7.2.a. Thông Tin Bổ Sung Vistana.

i. Vistana Signature Network bao gồm Westin Vacation Club và Sheraton Vacation Club. Vistana Residence Network bao gồm St. Regis Residence Club và Luxury Collection Residence Club. The Vistana Signature Network và Vistana Residence Network được gọi chung là “Các Mạng Lưới Vistana.” Các chủ sở hữu kỳ nghỉ Vistana (“Chủ Sở Hữu Vistana”) là các Hội Viên của Vistana Signature Network được tự động ghi danh là Hội Viên Elite Hạng Vàng Marriott Bonvoy và không phải tuân thủ theo Yêu Cầu Tối Thiểu của tư cách Elite Hạng Vàng để duy trì tư cách Elite Hạng Vàng hằng năm. Chủ Sở Hữu Vistana là những Hội Viên của Vistana Residence Network, hoặc Hội Viên Elite Năm Sao của Vistana Signature Network, được tự động ghi danh là Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim Marriott Bonvoy, và không phải tuân theo Yêu Cầu Tối Thiểu của tư cách Elite Bạch Kim để duy trì tư cách Elite Bạch Kim hằng năm.

ii. Đối với Vistana Signature Network, chỉ một (1) Chủ Sở Hữu Vistana sẽ được trao tư cách Elite Hạng Vàng cho mỗi quyền lợi sở hữu kỳ nghỉ được mua, bất kể có bao nhiêu cá nhân đang lưu trú. Đối với Hội Viên Elite Năm Sao trong Vistana Signature Network, một (1) Chủ Sở Hữu Vistana sẽ được trao tư cách Elite Hạng Bạch Kim, Chủ Sở Hữu Vitana thứ hai sẽ được trao tư cách Elite Hạng Vàng. Đối với các Hội Viên Residence Club trong Vistana Residence Network, lên đến hai (2) cá nhân lưu trú sẽ được nhận Tư Cách Elite Hạng Bạch Kim.

iii. Một Chủ Sở Hữu Vistana sẽ duy trì Hội Viên Elite Hạng Vàng (hoặc tuỳ trường hợp áp dụng, Hạng Bạch Kim), với điều kiện là Chủ Sở Hữu Vistana đó: (i) duy trì tư cách Hội Viên trong Mạng Lưới Vistana; (ii) tuân thủ các khoản phí bảo trì hội viên, các khoản phí Mạng Lưới Vistana, thuế và các khoản chi phí khác; (iii) tuân thủ mọi thanh toán cho Vistana Signature Experiences, Inc. và bất kỳ công ty liên kết nào của mình (gọi chung là “Vistana”).

iv. Hạng thẻ Elite Hạng Vàng (tùy trường hợp áp dụng, Hạng Bạch Kim) và bất kỳ Điểm Thưởng cộng dồn nào trong Tài Khoản Hội Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của Chủ Sở Hữu Vistana không được chuyển nhượng khi bán quyền lợi chủ sỡ hữu kỳ nghỉ cho bên thứ ba.

v. Điểm Thưởng có được bởi Chủ Sở Hữu Vistana đã quy đổi lợi ích sở hữu kỳ nghỉ của mình sang Điểm Thưởng theo các điều khoản và điều kiện của chương trình Chuyển Đổi Marriott Bonvoy của Vistana có thể thể được quy đổi tại bất động sản Vistana, hoặc bất động sản Marriott Vacation Club hoặc Marriott Grand Residence Club trừ khi được cho phép theo cách khác.

vi. Điểm Thưởng đã được sử dụng hoặc tích lũy thông qua Vistana, bao gồm, nhưng không giới hạn, tiện ích du lịch, tiện ích mua bán, Chuyển Đổi Marriott Bonvoy, rút thăm trúng thưởng và các giải thưởng được trao tặng, sẽ hết hạn trong vòng sáu (6) năm sau ngày được ký gửi vào Tài Khoản của Hội Viên, bất kể hoạt động của Hội Viên đó. Tất cả Điểm Thưởng hoặc bất kỳ phần Điểm Thưởng nào chưa được Hội Viên quy đổi trong vòng thời hạn hết hạn sáu (6) năm, sẽ bị hủy bỏ mà không cần thông báo.

vii. Chủ Sở Hữu Vistana có thể chuyển đổi Điểm Thưởng sang một Tài Khoản Hội Viên của Chủ Sở Hữu Vistana khác miễn là hai Chủ sở hữu Vistana được liệt kê trên cùng một chứng thư, bất kể họ cư trú tại cùng một địa chỉ hay không.

viii. Một Chủ Sở Hữu Vistana được ghi nhận trong Vistana Residence Network hoặc là Hội Viên Elite của Vistana Signature Network có thể tham gia chương trình Marriott Bonvoy Conversion hằng năm của Vistana. Chủ Sở Hữu Vistana khác có thể tham gia chương trình Marriott Bonvoy Conversion của Vistana vào các năm không liên tục, với điều kiện là, trong mỗi trường hợp, Chủ Sở Hữu Vistana có tư cách tốt (bao gồm, nhưng không giới hạn, đáp ứng toàn bộ yêu cầu theo quy định tại Điều 7.2.a) và thỏa mãn toàn bộ điều khoản và điều kiện của chương trình Marriott Bonvoy Conversion của Vistana.

7.2.b. Bất Động Sản Tham Gia Vistana. Do tính chất của bất động sản Vistana, các điều kiện đặc biệt được áp dụng cho việc tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của Hội Viên như sau:

i. Hội Viên sẽ được tặng Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite cho mỗi Lưu Trú Đủ Điều Kiện tại bất động sản Vistana.

ii. Hội Viên sẽ nhận được Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng cho toàn bộ Khoản Phí Đủ Điều Kiện tại bất động sản Vistana.

iii. Hội Viên sẽ không nhận được quyền lợi (theo quy định tại Điều 4) tại bất động sản Vistana: Miễn Phí Nâng Cấp Phòng Nâng Cao, trả phòng trễ, Chương Trình Thưởng Đêm Nghỉ Suite, Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng Quà Tặng, Loại Phòng Được Đảm bảo, Sự Kiện Marriott Bonvoy, Đảm Bảo Phòng Trống 48 Giờ, Đặt Phòng Có Đảm Bảo Cuối Cùng hoặc Your24.

iv. Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi tại các bất động sản Vistana phải được đặt trước ngày đến ít nhất (1) ngày.

v. Chương Trình Thưởng Quy Đổi Tức Thì không áp dụng cho bất động sản Vistana.

8. HOMES & VILLAS CỦA MARRIOTT INTERNATIONAL

Do tính chất của Homes & Villas của Marriott International, các điều kiện đặc biệt sau đây được áp dụng cho việc tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết:

8.1 Tích Lũy Điểm Thưởng

 • Hội Viên đủ điều kiện nhận Điểm Thưởng cho tất cả các đợt lưu trú đã hoàn thành trong một căn nhà cho thuê (“Home” hoặc “Homes”) được mua thông qua trang web Homes & Villas của Marriott International (“Nền tảng”).
 • Để đảm bảo Điểm Thưởng được nhập vào đúng Tài Khoản Hội Viên, Số Tư Cách Hội Viên được cung cấp tại thời điểm mua trên Nền Tảng phải chính xác. Theo Điều 9.3, Hội Viên phải có Tài Khoản Hội Viên hoặc hoàn thành đơn đăng ký Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết (như được mô tả trong 1.4.a) trước khi mua để nhận được Điểm Thưởng thông qua Nền Tảng.
 • Hội Viên sẽ nhận được năm (5) Điểm Thưởng cơ sở cho mỗi đô la Mỹ, hoặc đơn vị tiền tệ tương đương, cho toàn bộ Khoản Phí Đủ Điều Kiện phát sinh và được chi trả bởi Hội Viên thông qua Nền Tảng.
 • Ưu Đãi Điểm Thưởng Elite dựa trên hạng Hội Viên Elite mà Hội Viên đã đạt được sẽ được thưởng theo Khoản Phí Đủ Điều Kiện theo Điều 4.3.
 • Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite sẽ được nhận từ những lưu trú đã được đặt thông qua Nền Tảng, dù là đã thanh toán hay được mua quy đổi từ Điểm Thưởng.
 • Các khoản phí không đủ điều kiện để nhận Điểm Thưởng bao gồm thuế và phí (ví dụ như phí chậm huỷ phòng, phí không nhận phòng) được áp dụng cho Homes được đặt thông qua Nền Tảng, cũng như là các dịch vụ bổ sung đã mua (ví dụ như dịch vụ quản lý gia tăng, v.v.).
 • Có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2022, Khoản phí đủ điều kiện cho những lần lưu trú đã hoàn thành trong Thời hạn đủ điều kiện tại Homes & Villas của Marriott International sẽ được áp dụng cho chi tiêu đủ điều kiện hàng năm của Đại Sứ Elite (như được mô tả trong 4.3.e).
 • Điểm Thưởng sẽ không được trao cho bất kỳ đối tác liên kết nào có thể được quảng bá trong thời gian trải nghiệm trước khi đến hoặc khi ở lại.
 • Điểm Thưởng sẽ không được cấp cho các giao dịch mua được đã hoàn tiền.
 • Dặm Thưởng sẽ không được trao cho những giao dịch thực hiện thông qua Nền Tảng.
 • Những lưu trú được mua thông qua Nền Tảng thay mặt cho một bên, Điểm Thưởng sẽ được phân phối và thời gian lưu trú được bảo lưu theo Tài Khoản Hội Viên và tên được ghi nhận tại thời điểm đặt phòng. Chỉ Hội Viên hoàn thành đợt lưu trú mới có thể nhận Điểm Thưởng và Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite cho một đơn đặt hàng được thực hiện thông qua Nền Tảng.
 • Với điều kiện rằng Số Tài Khoản Hội Viên Marriott Bonvoy chính xác được ghi nhận như là một phần của quy trình đặt phòng, Điểm Thưởng sẽ tự động được xuất hiện trong Tài Khoản Hội Viên trong ba (3) đến sáu (6) tuần (21 – 42 ngày) sau khi Hội Viên hoàn tất lưu trú của mình.
 • Hội Viên sử dụng thẻ tín dụng đồng thương hiệu Marriott Bonvoy cho những giao dịch mua thông qua Nền Tảng cũng sẽ được nhận Điểm Thưởng thưởng trong Tài Khoản Marriott Bonvoy của mình vào cùng thời điểm.
 • Toàn bộ Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết áp dụng cho các giao dịch mua được thực hiện trên Nền Tảng.

8.2 Quy Đổi Điểm Thưởng

 • Một Hội Viên đủ điều kiện để được quy đổi điểm thưởng đối với Homes được đặt thông qua Nền Tảng theo tỉ lệ 166,67 Điểm Thưởng cho mỗi đô la Mỹ đã mua (bao gồm thuế và phí).
 • Hội Viên có thể linh hoạt trong việc lựa chọn lượng tiền mặt và lượng Điểm Thưởng để quy đổi dưới dạng thanh toán kết hợp cho lưu trú tại Home đã được đặt qua Nền tảng (“Thanh Toán Tiền Mặt & Điểm Thưởng tại HVMI”).
  • There are no fixed amounts of either cash to pay or Points to be redeemed. At least one-thousand (1.000) Points are required for the Cash & Points Payment at HVMI.
  • Hội Viên không thể sử dụng nhiều Điểm Thưởng hơn số điểm thưởng hiện có trong Tài Khoản Hội Viên của mình.
  • Thẻ tín dụng chính và Điểm Thưởng là các phương thức thanh toán cho Chương Trình Thưởng Tiền Mặt + Điểm Thưởng được chấp nhận.
  • Thẻ Quà Tặng Marriott và Chương Trình Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí Marriott Bonvoy không thể được sử dụng như một phần của Thanh toán Tiền Mặt + Điểm Thưởng tại HVMI.
  • Hội Viên sẽ được tích Điểm Thưởng trên phần tiền mặt của Thanh toán Tiền Mặt + Điểm Thưởng của họ tại HVMI sau khi kết thúc đợt lưu trú. Xin lưu ý, Thanh toán Tiền Mặt + Điểm Thưởng cho Homes & Villas by Marriott International khác với Chương Trình Thưởng Tiền Mặt + Điểm Thưởng tại các Bất Động Sản Tham Gia (xem Mục 3.3.f).
 • Các đặt phòng được mua bằng Điểm Thưởng hoặc Thanh toán bằng Tiền Mặt & Điểm Thưởng tại HVMI đủ điều kiện để nhận Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite.
 • Các đơn đặt phòng được mua bằng Điểm Thưởng sẽ cần có thời hạn tối thiểu ba (3) ngày kể từ khi đặt phòng đến khi nhận phòng.
 • Nếu đơn đặt phòng được mua bằng Điểm Thưởng được sửa đổi, Điểm Thưởng sẽ được hoàn trả theo chính sách hủy đặt phòng của Home.
 • Chương Trình Thưởng Quy Đổi tại các Bất Động Sản Tham Gia được liệt kê trong Mục 3 không có sẵn để sử dụng tại HVMI bao gồm: tất cả các loại Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi được nêu trong Phần 3.3, Thưởng Quy Đổi Tức Thì, Ứng Trước Điểm Thưởng và Chương Trình Thưởng Đêm Nghỉ Suite. 

8.3 Quyền Lợi Hội Viên

 • Hội Viên Elite Hạng Vàng nhận được một Quà Tặng Chào Mừng Elite trị giá 500 Điểm Thưởng cho một Lưu Trú trong một hoặc nhiều đêm liên tục theo quy định tại 2.1.d, dù Hội Viên này nhận phòng và trả phòng tại cùng Bất Động Sản Tham Gia trong vòng 24 giờ.
 • Hội Viên Elite Hạng Bạch Kim nhận được một Quà Tặng Chào Mừng Elite trị giá 1.000 Điểm Thưởng cho một Lưu Trú trong một hoặc nhiều đêm liên tục theo quy định tại 2.1.d, dù Hội Viên này nhận phòng và trả phòng tại cùng Bất Động Sản Tham Gia trong vòng 24 giờ.
 • Toàn bộ quyền lợi Hội Viên Elite khác được quy định tại Điều 4 sẽ không áp dụng cho việc lưu trú tại Homes được đặt thông qua Nền Tảng.

8.4 Điều Khoản Bổ Sung

 • Bảo Đảm Mức Giá Tốt Nhất được Công Ty đưa ra không áp dụng cho các khoản mua được thực hiện thông qua Nền Tảng.
 • Giá Áp Dụng Cho Hội Viên không áp dụng cho các giao dịch mua được thực hiện thông qua Nền Tảng.
 • Trong trường hợp Điểm Thưởng và/hoặc Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite không được thể hiện trong Tài Khoản Hội Viên của mình sau 6 (sáu) tuần kể từ ngày hoàn tất lưu trú, Hội Viên có thể yêu cầu nhân thưởng bằng cách liên hệ đội ngũ Homes & Villas của Marriott International tại đây.

9. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG CHO VIỆC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

9.1 Giám Sát Tài Khoản Hội Viên

Công Ty bảo lưu quyền giám sát các Tài Khoản của tất cả Hội Viên, vào bất kỳ thời điểm nào và không cần thông báo, về việc tuân thủ Thể Lệ Chương Trình. Công Ty có thể xem xét toàn bộ số dư và lịch sử giao dịch Điểm Thưởng, Lưu Trú Đủ Điều Kiện và Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện của Hội Viên, bao gồm nhưng không giới hạn, yêu cầu Phần Thưởng trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, Chương Trình Thưởng và các quyền lợi khác.

9.2 Sửa Đổi

Hội Viên có thể yêu cầu ghi có Điểm Thưởng, Dặm Thưởng, hoặc Đêm Lưu Trú Đủ Điều Kiện cho Hạng Thẻ Elite (ngoài Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite nhận được theo Điều 4) không được thể hiện trong Tài Khoản Hội Viên thông qua trang Hoạt Động Tài Khoản Hội Viên trên trang web Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết theo "Báo Cáo Lưu Trú Không Được Ghi Nhận", hoặc thông qua việc liên lạc Hỗ Trợ Hội Viên cho việc lưu trú tại Bất Động Sản Tham Gia ngoại trừ Homes & Villas của Marriott International.

Đối với những ngày lưu trú tại Homes & Villas của Marriott International, một Hội Viên có thể yêu cầu ghi có Điểm Thưởng và/hoặc Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite mà không được thể hiện trong Tài Khoản Hội Viên của mình sau 6 (sáu) tuần kể từ ngày hoàn tất lưu trú bằng cách liên hệ đội ngũ Homes & Villas của Marriott International tại đây.

Một Hội Viên có thể yêu cầu ghi có Điểm Thưởng/Dặm Thưởng hoặc Đêm Đủ Điều Kiện cho Hạng Thẻ Elite nhận được liên quan đến Sự Kiện Đủ Điều Kiện mà không được thể hiện trong tài khoản Hội Viên bằng cách liên hệ với khách sạn nơi mà Sự Kiện Đủ Điều Kiện được tổ chức. Yêu cầu đó phải được nhận trong vòng một (1) năm kể từ ngày Lưu Trú Đủ Điều Kiện, Sự Kiện Đủ Điều Kiện hoặc dịch vụ phát sinh Khoản Phí Đủ Điều Kiện khác để nhận được bất kỳ ghi nhận nào.

9.3 Hội Viên Mới

Một Thành Viên mới có quyền nhận Điểm Thưởng cho các Khoản Phí Đủ Điều Kiện và cho Đêm Lưu Trú Đủ Điều Kiện tại Bất Động Sản Tham Gia phát sinh và thanh toán bởi Thành Viên trong suốt ba mươi (30) ngày trước ngày ghi danh vào Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của Thành Viên đó (“Thời Hạn Trước Ghi Danh”), nếu Thành Viên yêu cầu ghi có trong vòng sáu mươi (60) ngày của Đêm Lưu Tru Đủ Điều Kiện phát sinh trước Thời Hạn Trước Ngày Ghi Danh, dù là Thành Viên này đã từng là một thành viên của chương trình khách hàng thân thiết khác do Công Ty cung cấp ngoài Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết hiện tại, ngoại trừ Lư Trú và Sự Kiện Đủ Điều Kiện tại Bất Động Sản Tham Gia phát sinh và được thanh toán trong suốt Thời Hạn Trước Ghi Danh.Một Thành Viên mới sẽ không nhận được bất kỳ Điểm Thưởng hoặc Đêm Lưu Trú Đủ Điều Kiện nào cho Trạng thái Thành Viên Cao Cấp cho bất kỳ Lưu trú hoặc Sự Kiện Đủ Điều Kiện nào xảy ra trước Thời Hạn Trước Ghi Danh, ngay cả khi họ là Thành Viên theo Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết do Công Ty cung cấp khác với Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết hiện tại, ngoại trừ các Lưu trú và Sự Kiện Đủ Điều Kiện tại các Bất Động Sản Tham Gia phát sinh và thanh toán trong Giai đoạn Trước khi Ghi danh.

9.4 Hoàn Chỉnh Quyền Lợi

Vào bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của Công Ty (bao gồm nhưng không giới hạn, trong trường hợp Hội Viên không đủ điều kiện để nhận được một lợi ích cụ thể theo các Thể Lệ Chương Trình này), Công Ty có thể sửa đổi (i) số Điểm Thưởng hoặc số Đêm Lưu Trú Đủ Điều Kiện được ghi có vào Tài Khoản của Hội Viên, và (ii) bất kỳ quyền lợi nào khác đã được ghi có vào Tài Khoản của Hội Viên, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi Tư Cách Hội Viên Elite hoặc Tư Cách Hội Viên Elite Trọn đời.

9.5 Việc Dừng Tham Gia của Bất Động Sản Tham Gia

Nếu một Bất Động Sản Tham Gia rời khỏi Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết vì bất kỳ lý do gì, một Hội Viên sẽ không nhận được Điểm Thưởng, Đêm Lưu Trú Đủ Điều Kiện cho Hạng thẻ Elite (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ Điểm Thưởng nào cho Lưu Trú Đủ Điều Kiện theo Điều 2) hoặc việc lưu trú tại Bất Động Sản Tham Gia, và Chương Trình Thưởng và các chương trình tiếp thị và đề nghị đặc biệt khác sẽ mất hiệu lực sau ngày Bất Động Sản Tham Gia rời khỏi Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, ngay cả khi việc đặt trước cho kỳ nghỉ tại Bất Động Sản Tham Gia cũ đã được thực hiện trước ngày đó.

9.6 Thuế

Điểm Thưởng, Chương Trình Thưởng và các quyền lợi Hội Viên khác có thể phải chịu các khoản thuế thu nhập hoặc các khoản thuế khác. Hội Viên có trách nhiệm chi trả toàn bộ các khoản thuế và đưa ra các tiết lộ thích hợp cho bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn, bên thanh toán giao dịch mà Hội Viên nhận được Điểm Thưởng. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản nợ thuế, phí hoặc chi phí nào liên quan đến việc phát hành Điểm Thưởng, Chương Trình Thưởng Quy Đổi, Chương Trình Thưởng khuyến mãi và các quyền lợi Hội Viên khác.

9.7 Không Có Cam Đoan hoặc Bảo Đảm, Rõ Ràng hoặc Ngầm Định

Công Ty không đưa ra bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm nào, dù là rõ ràng hay ngầm định, liên quan đến thể loại, chất lượng hoặc độ tương thích của sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết hoặc bởi Bất Động Sản Tham Gia.

9.8 Hoạt Động của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

Công Ty bán Điểm Thưởng cho Bất Động Sản Tham Gia và các đối tác, quy đổi Điểm Thưởng thành tiền mặt (bao gồm, nhưng không giới hạn, Điểm Thưởng nhận được từ Bất Động Sản Tham Gia), vé máy bay và hàng hóa, và những người điều hành Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết. Công Ty quảng bá Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, việc tạo lập và khởi xướng chiến dịch tiếp thị, phát triển và duy trì trang web của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết và quản lý quan hệ đối tác.

9.9 Không Chịu Trách Nhiệm cho các Hành Động, Lỗi hoặc Sai Sót

Công Ty không chịu trách nhiệm đối với:  (a) bất kỳ tổn thất hoặc chỉ dẫn sai, hoặc việc chậm nhận, bất kỳ đơn đăng ký Hội Viên, thư từ, yêu cầu hoàn trả, Chương Trình Thưởng Quy Đổi hoặc quyền lợi Hội Viên nào; (b) Điểm Thưởng hoặc Chương Trình Thưởng Quy Đổi bị mất cắp hoặc bị quy đổi hoặc Chương Trình Thưởng Quy Đổi đã được sử dụng trái phép; (c) bất kỳ hành động hoặc sai sót nào của bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn, Bất Động Sản Tham Gia); hoặc (d) bất kỳ lỗi nào được công khai liên quan đến Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi nào về giá cả hoặc lỗi đánh máy, lỗi về mô tả, lỗi liên quan đến Bất Động Sản Tham Gia, và các công ty liên kết của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, và các lỗi trong việc ghi có hoặc ghi nợ Điểm Thưởng từ Tài Khoản Hội Viên. Công Ty có quyền sửa chữa bất kỳ sai sót nào, mà không cần thông báo.

9.10 Diễn Giải Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

Tất cả diễn giải của Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết liên quan đến tư cách Hội Viên sẽ theo toàn quyền quyết định của Công Ty, và quyết định của Công Ty sẽ là quyết định cuối cùng. Trong trường hợp có bất kỳ khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản được dịch thuật của các Thể Lệ Chương Trình này, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

9.11 Nhãn Hiệu

Công Ty và Bất Động Sản Tham Gia là chủ sở hữu hoặc bên được cấp phép duy nhất và độc quyền cho các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và các tài liệu có bản quyền hoặc có thể được cấp bản quyền của Marriott International, Inc., các chi nhánh và các Bất Động Sản Tham Gia của Marriott International, Inc. Các Hội Viên sẽ không bao giờ, dù là trực tiếp hoặc gián tiếp, can thiệp, phản đối, nộp đơn đăng ký hoặc yêu cầu quyền sở hữu các nhãn hiệu này ở bất kỳ đâu trên thế giới.