Chuyển đến Nội dung

 

 

Thanh toán bằng điểm thưởng

Bạn có thể yêu cầu Quy Đổi Tức Thì đối với một số tiền cụ thể. Chúng tôi sẽ áp dụng phần thưởng cho các khoản phí trên hóa đơn và trừ điểm thưởng trong tài khoản của bạn.

Điểm USD
250 1 USD
1.250 5 USD
2.500 10 USD
5.000 20 USD
12.500 50 USD
25.000 100 USD
125.000 500 USD