The Westin Zhujiajian Resort, Zhoushan

1288 Jiari Road, Zhujiajian, Zhoushan 316111 China
+86 580 603 8888

Driving Directions

The Westin Zhujiajian Resort, Zhoushan

1288 Jiari Road, Zhujiajian

Zhoushan, Zhejiang 316111 China

Driving Directions

Could not find address

Joyful journey in Zhoushan

  • Experience stunning mountain views at Daqingshan

  • Putuo Mountain is an island renowned for Chinese Buddhism

  • South Sea Avalokitesvara provides great sights

Local Attractions

Wushitang Fishing Folk Style Garden

Putuo Mountain

Putuo Island Putuo District

Nansha International Sand Sculpture Square

Taohua Island Scenic Area Etc

Daqing Mountain National Park

International Sand Sculpture Art Plaza

Nansha Beach

Nansha Haibin Square

Longdong Cave of Zhoushan

Cobble Bay

Zhangzhou Fishing Village

Zhujiajian Island

Baishan Shijing

Qianzhang Cliff

Swimming Nearby

0.3 miles

Dasha

1.9 miles

Nansha

3.1 miles

Qianbusha、Lisha&Qingsha

Local Partners

Dazhoushan

Wuxian Zhoushan

back to top

Check Room Rates & Availability