תנאי השימוש

בתוקף מיום 5 בדצמבר 2019

תנאים והגבלות

יש לקרוא תנאים והגבלות אלה בעיון לפני השימוש באתר זה. תנאים אלה מהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית. הכניסה לאתר זה והמשך השימוש בו, מהווים קבלה והסכמה לכל אחד ואחד מתנאים והגבלות אלה. אין להשתמש באתר זה אם אינכם מסכימים לכל אחד ואחד מתנאים והגבלות אלה.

חברת Marriott International, Inc.‎ אשר משרדיה הרשמיים בכתובת- 7750 Wisconsin Avenue Bethesda, Maryland 20814, United States of America, וחברות הבת שלה, לרבות חברת The Ritz-Carlton Hotel Company L.L.C.‎ וכן חברת Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC (ביחד, "Marriott", "אנחנו", "שלנו" או "אנו") מספקות מגוון של אתרים ואפליקציות הזמינים למבקרים ברחבי העולם. האתרים והאפליקציות שלנו כוללים, ללא הגבלה, את האתר הזה וכן פלטפורמות אחרות המיועדות לצרכן, המופעלות תחת מותגי Marriott, לרבות www.marriott.com, www.autograph-hotels.marriott.com, www.vacationsbymarriott.com, www.ritzcarlton.com, www.corporate.ritzcarlton.com, starwoodhotels.com וכן את האפליקציות שלנו לנייד (כולם ביחד, "האתרים" שלנו). תנאים והגבלות אלה חלים גם על תרגומים של האתרים שלנו, כמו למשל, www.espanol.marriott.com. האתרים שלנו נשלטים ומופעלים מארצות הברית וכפופים לדיני ארצות הברית.

התוכן והמידע המוצגים באתרים הם רכושה של Marriott והם מכונים ביחד "מידע של Marriott". ההורדה, השכפול או ההפצה החוזרת של מידע של Marriott, למעט לשימוש אישי ולא מסחרי, אסורים בהחלט, למעט במידה המותרת בהסכמה מראש ובכתב של Marriott או כאשר השימוש הוא על ידי סוכני נסיעות למטרות עסקיות בלבד ובהתאם לפרק העוסק בסוכני נסיעות, בהמשך עמוד זה.

השימוש באתר

השירותים המוצעים באתרים, זמינים רק ליחידים הכשירים על פי הדין החל לכרות חוזים מחייבים מבחינה משפטית, ולפיכך הם אינם זמינים לקטינים. השימוש באתרים, מהווה הצהרה כי הנך בגיל החוקי המתאים לשימוש באתרים וליצירת התחייבויות משפטיות מחייבות ונשיאה בכל אחריות שתחול עליך כתוצאה מהשימוש באתרים. כמו כן, זוהי הצהרה והתחייבות כי הנך מורשה על פי חוק לבצע את הזמנת ורכישת החופשות עבור עצמך או עבור אדם אחר שאתה מורשה לפעול בשמו או עבורו.

האתרים מיועדים לשימושך האישי בלבד. מקובל ומוסכם עליך בזאת הסכמתך שלא להשתמש באתרים למטרת מכתבי שרשרת, דואר זבל, "ספאם", שידול (מסחרי או לא מסחרי) או לתקשורת מרובה (bulk) מכל סוג, לרבות אך לא רק באמצעות רשימות תפוצה לכל אדם שלא נתן הרשאה ספציפית להיכלל ברשימה כזו. בנוסף, מקובל ומוסכם עליך שלא ליצור קישור היפר-טקסט אל האתרים, מאתר אינטרנט כלשהו שנשלט על ידך או בכל דרך אחרת, ללא אישור מפורש בכתב של Marriott. מקובל ומוסכם עליך שלא להתחזות לכל אדם אחר או לנציג של ישות כלשהי, בין אם היא קיימת או פיקטיבית, לרבות לא לעובד או סוכן של Marriott או של כל צד שלישי המספק שירותים הקשורים לַאתרים.

"אזור צ'אט" פירושו כל אזור צ'אט, פורום, לוח הודעות באינטרנט או כל שירות דומה המוצע בקשר עם האתרים. באם תשתתף באזור צ'אט, הנך מסכים ומתחייב, בנוסף להתחייבותך לעמידה בתנאים והגבלות אלה, גם: לא להשתמש בלשון רע, להתעלל, להטריד, לאיים או לבטא הצהרות מפלות כלשהן כלפי אחרים; לא לקדם פעילות בלתי חוקית; לא להשתמש בשפה או בתמונות מגונים, גסי רוח או לא מנומסים; ולא לספק תוכן שאינו קשור לנושא או לתחום המוגדר של אזור הצ'אט. האחריות הבלעדית לשימוש באזור הצ'אט ונשיאה בתוצאותיו היא אך ורק שלך. Marriott שומרת על זכותה להסיר או לערוך תוכן מכל אזור צ'אט בכל עת ומכל סיבה. עם זאת, Marriott אינה מחויבת לעשות זאת, ואינה אחראית לתוכן או לדיוק של מידע כלשהו שבאזור הצ'אט.

אנחנו שומרים על זכותנו לשנות או להתאים, לפי שיקול דעתנו, חלקים מתנאים והגבלות אלה, בכל עת וללא מתן הודעה, ואלא אם צוין אחרת, שינויים כאלה ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם; לפיכך, מוטל עליך לעיין בתנאים והגבלות אלה מעת לעת כדי להתעדכן בשינויים. אנחנו נציג את תאריך התוקף של תנאים והגבלות אלה בראש עמוד זה.

משוב משתמשים

שליחת רעיונות, הערות, הצעות או מידע אחר לחדר צ'אט כלשהו, או ל-Marriott בקשר לשיפורים לאתרים או לשירותים הקשורים לאתרים (הכל יחד, "משוב"), מהווים קבלה והסכמה לכך שמשוב כזה ייחשב ויישאר רכושה של Marriott. אף חלק מהמשוב לא יהיה כפוף לחובת סודיות מצד Marriott, ו-Marriott לא תישא באחריות לכל שימוש במשוב או לחשיפתו. Marriott תהיה בעלת כל הזכויות הקשורות לַמשוב (לרבות וללא הגבלה, זכויות הקניין הרוחני והזכויות המוסריות מתחום זכויות היוצרים) והיא תהיה רשאית לעשות שימוש במשוב ללא הגבלה ולכל מטרה שהיא, מסחרית או אחרת, ללא תמורה כלשהי למפרסם המשוב.

סימני מסחר

האתרים שלנו עשויים להכיל או להתייחס לסימני מסחר, פטנטים, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, סודות מסחריים, טכנולוגיות, מוצרים, תהליכים או לזכויות קניין רוחני אחרות של Marriott ו/או של צדדים אחרים. לא ניתנים או מוענקים לך כל רישיון של או זכות בסימנים מסחריים, בפטנטים, בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים, בטכנולוגיות, במוצרים, בתהליכים או בזכויות הקניין הרוחני אחרות של Marriott ו/או של צדדים אחרים. אתר www.marriott.com ו/או פעילויות מסוימות המסופקות דרך האתרים שלנו עשויים להיות מוגנים בפטנט האמריקאי שמספרו 6,091,956 ו/או בפטנט האמריקאי שמספרו 7,624,044.

ניטור

הנך מסכים ומתחייב לא להשתמש בכל מכשיר, תוכנה או אמצעי אחר כדי להפריע או לנסות להפריע לפעולה התקינה של האתרים שלנו, ולא לנקוט בכל פעולה שתטיל עומס בלתי סביר או עומס כבד באופן בלתי מידתי על התשתיות שלנו. בנוסף, הנך מסכים ומתחייב לא להשתמש בכל רובוט, זחלן רשת, מכשיר אוטומטי אחר או תהליך ידני כדי לנטר, לגרד או להעתיק את האתרים שלנו או את המידע של Marriott הכלול בהם, או כל היבט של האתרים או של המידע של Marriott, ללא הסכמה מפורשת מראש מנציג של Marriott המורשה לכך (הסכמה כזו ניתנת במשתמע לצורך טכנולוגיית מנועי חיפוש סטנדרטית המופעלת על ידי אתרי חיפוש באינטרנט לשם הפניית משתמשי אינטרנט לאתרים שלנו). בנוסף הנך מתחייב לא להשתמש באתרים שלנו לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, מפרת חוק או אסורה על פי תנאים והגבלות אלה. הנך מסכים ומתחייב שלא להפריע, לשבש, לשנות, להרוס, לפגום, להגביל, לפגוע או להשפיע לרעה בדרך אחרת על הפעולה התקינה של האתרים שלנו בכל דרך שהיא, לרבות וללא הגבלה, באמצעות שימוש זדוני או בלתי מורשה כלשהו בקוד, וירוס, תולעת, סוס טרויאני, תוכנה זדונית או תוכנה אחרת.

הנך מסכים ש-Marriott אינה חייבת אך היא רשאית לנטר ולבדוק מידע המועבר על ידך באתרים. הנך מסכים ש-Marriott רשאית לצנזר, לערוך, להסיר או לאסור שידור או קבלה של כל מידע ש-Marriott מחשיבה אותו כבלתי הולם או כמפר את התנאים וההגבלות האלה, וכן היא רשאית להשתמש בכל מידע כזה לפי הצורך כדי לספק את האתרים או כדי להגן על הזכויות או הנכסים של Marriott. הנך מסכים ש-Marriott עשויה גם לנטר ולבדוק מידע מאוחסן ללא הגבלה. הנך מקבל ומסכים בזאת לניטור ולביקורות כאמור.

אין להשתמש באתרים שלנו בצורה מאיימת, משמיצה, מכפישה, עם לשון הרע, מגונה, מסיתה, פורנוגרפית, מפלה או בצורה שהיא פוגענית בכל מובן שהוא. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשלול או לסרב לגישה שלך לאתרים שלנו, לרבות וללא הגבלה, במקרה של הפרת הוראה כלשהי מהוראות תנאים והגבלות אלה על ידך.

הנך מסכים ומתחייב לבצע רק הזמנות כשרות ובתום לב, לשימוש על ידך ועל ידי האורחים המוזמנים שלך בלבד, ולא למטרות אחרות, לרבות וללא הגבלה, למכירות חוזרות, להמחאה או לפרסום באתרי צד שלישי ללא הרשאה, או לביצוע הזמנות ספקולטיביות, כוזבות או במרמה, או לביצוע הזמנות מתוך ציפייה לביקושים.

פרטיות

מסירת מידע על ידך באתר, כפופה להוראות הצהרת הפרטיות הגלובלית של קבוצת Marriott לאורחיהַ (ההצהרה זמינה בכתובת https://www.marriott.com/he/about/privacy.mi)

אחריות

במידה המקסימלית המותרת על פי חוק, האתרים שלנו והמידע של MARRIOTT מסופקים "כפי שהם" ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין שזו מפורשת או משתמעת, לרבות וללא הגבלה, ללא אחריות משתמעת לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת או לאי-הפרה. איננו מתחייבים, ערבים או מבטיחים שהאתרים שלנו ו/או המידע של MARRIOTT יהיו זמינים, מספקים, מדויקים, ללא הפרעות, שלמים או נקיים משגיאות. אנחנו לא אחראים ולא נושאים באחריות לתוצאות של כל קוד זדוני או לא מורשה ומוטל עליך לוודא שברשותך מנגנוני סריקה והגנה מתאימים לאבטחת המכשירים, התוכנות והמידע שלך. על ידי השימוש בכל אחד מהאתרים שלנו ו/או במידע של MARRIOTT, הנך נוטל על עצמך את כל הסיכונים לנזק או לאובדן שעלולים להיווצר כתוצאה משימוש כזה או להיות קשורים אליו.

סיסמאות

האתרים שלנו עשויים לאפשר את השימוש בשמות משתמש, סיסמאות או קודים או מכשירים אחרים כדי לקבל גישה לחלקים מסוימים באתרים שלנו ("קודי גישה"). האחריות המלאה לשמירה על סודיות קודי הגישה שלך ולכל הפעילויות המתרחשות במסגרת חשבונך מוטלת עליך. אנו שומרים על זכותנו לבטל לאלתר את חשבונך, לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת, בכל מקרה שקיימת סיבה לכך, לרבות, לדוגמה, במקרה של הפרת על ידך של הוראה כלשהי מתנאים והגבלות אלה.

תנאים הנכללים על דרך ההפנייה

בנוסף לתנאים והגבלות אלה, הנך מקבל ומסכים להוראות התנאים וההגבלות ולהודעות המפורטות בקישורים הבאים, הנכללות בזאת בהסכם זה, על דרך ההפנייה:

1. הוראות התנאים וההגבלות וכן ההודעות, החלות על התחייבות Marriott לתעריף הטוב ביותר – Look No Further®‎ – המבטיחה את המחירים הטובים ביותר כאשר מזמינים ישירות דרכנו, מופיעות בקישור:
https://www.marriott.com/online-hotel-booking.mi#bestrate

2. הוראות התנאים וההגבלות וכן ההודעות, החלות על מועדון החברות של Marriott, המופיעות בקישור : https://www.marriott.com/he/loyalty/terms/default.mi

3. הוראות התנאים וההגבלות וכן ההודעות, החלות על תוכנית ה-Air and Car של Marriott, המופיעות בקישור: https://www.airandcar.marriott.com/apps/shopping/#/search/air

הגבלת אחריות

במידה המקסימלית המותרת בחוק, אנו, החברים אחרים בקבוצתנו והחברות הקשורות לנו, וכן צדדים שלישיים הקשורים אלינו, שוללים בזאת במפורש ומחריגים כל אחריות לכל הפסד או נזק, בין שהוא ישיר, עקיף או תוצאתי, שייגרם למשתמש כלשהו בקשר לאתרים שלנו או בקשר לשימוש, לאי-היכולת להשתמש או לתוצאות השימוש באתרים שלנו, בכל אתר אינטרנט המקושר אליהם ובכל חומר המתפרסם בהם, לרבות וללא הגבלה, כל אחריות לאובדן הכנסה או רווח; להפסד עסקים; לאובדן רווחים או חוזים; לאובדן חסכונות צפויים; לאובדן נתונים; לאובדן מוניטין; לזמן ניהולי או משרדי שהתבזבז; ולכל הפסד או נזק אחר מכל סוג שהוא, שנוצר בדרך כלשהי, בין שנגרם עקב עוולה (לרבות רשלנות), עקב הפרת חוזה או בדרך אחרת, גם אם ניתן היה לצפותו מראש, ובלבד שהוראה זו לא תמנע תביעות בגין אובדן או נזק לרכושך המוחשי או תביעות אחרות כלשהן בגין הפסד פיננסי ישיר, שאינן מוחרגות על ידי אף אחת מהקטגוריות המפורטות לעיל.

במקרה שתוטל על MARRIOTT אחריות לכל נזק הקשור לאתר, ובמידה המקסימלית המותרת על פי חוק, התרופה היחידה והבלעדית שלך תהיה מוגבלת להחזר החיובים עבור שירותים או מוצרים ששולמו על ידך.

במידה המקסימלית המותרת על פי חוק, הנך מוותר בזאת על כל הזכויות להגשת תביעה או בקשה כלשהי בקשר לאתר זה, במועד שהוא יותר משנה אחת (1) לאחר ההתרחשות הראשונה של סוג המעשה, האירוע, התנאי או המחדל שעליהם מבוססת אותה תביעה או בקשה.

אין בכך כדי לפגוע באחריותנו למוות או לנזק גוף הנובעים מרשלנותנו, או באחריותנו למצג שווא במרמה או למצג שווא לגבי עניין מהותי, או בכל אחריות אחרת שעל פי החוק החל, אין להחריג או להגביל אותה.

הנך מתחייב להגן עלינו מפני כל דרישה, תביעה או בקשה שיובאו נגדנו או שיתעוררו כתוצאה מכל הפרה או אי ביצוע של תנאים והגבלות אלה על ידך ("תביעה"), ולשפות ולהגן עלינו בגין ומפני כל סוג של הפסדים, נזקים, עלויות והוצאות (לרבות שכר טרחת עורכי דין) הנובעים מכל תביעה כזו. אנו נהיה רשאים, על חשבוננו, לקחת על עצמנו באופן בלעדי את ההגנה בכל תביעה וכן כל משא ומתן להסדר פשרה, והנך מהסכים לשתף איתנו פעולה בהגנה מפני כל תביעה כזו, לפי בקשתנו.

סודיות

ביחס לכל התקשורות שיועברו אלינו על ידך בנוגע לַמידע של Marriott, לרבות אך לא רק, משוב, שאלות, הערות, הצעות וכדומה: (א) לא תהיה לך כל זכות לסודיות בתקשורות שלך ולא תהיה לנו כל חובה להגן על התקשורות שלך מפני חשיפה; (ב) נהיה רשאים לשכפל, להשתמש, לחשוף ולהפיץ את התקשורות שלך לאחרים ללא הגבלה; וכן (ג) אנו נהיה רשאים להשתמש בכל הרעיונות, התפיסות, הידע, התוכן או הטכניקות הכלולים בתקשורות שלך, לכל מטרה שהיא, לרבות אך לא רק לפיתוח, לייצור ולשיווק של מוצרים ושירותים המשלבים מידע כזה.

אי דיוקים ושגיאות

המידע של Marriott עלול להכיל אי דיוקים טכניים ושגיאות דפוס, לרבות, אך לא רק, אי דיוקים הקשורים לתמחור או לזמינות, הרלוונטיים לעסקה שלך. Marriott אינה לוקחת על עצמה אחריות או חבות לכל אי דיוק, שגיאה או השמטה כאלה, ולא תהיה לה כל חובה לכבד הזמנות או מידע הנגוע באי דיוקים כאלה. Marriott שומרת על זכותה לבצע שינויים, תיקונים, ביטולים ו/או שיפורים במידע של Marriott, ובמוצרים ובתוכניות המתוארים במידע כזה, בכל עת וללא מתן הודעה, לרבות לאחר אישור עסקה.

תקלות בתקשורת / עסקאות אבודות

Marriott וכל ספקי המוצרים או השירותים האחרים הקשורים לַאתרים, אינם אחראים לתקלות, כשלים או קשיים בתקשורת, או לאיבוד, גניבה או הכוונה שגויה של שידורים, הודעות או רישומים, או לאבטחה של כל סוגי תקשורות האלה. בנוסף, Marriott וכל ספקי המוצרים או השירותים האחרים הקשורים לאתרים, אינם אחראים למידע שגוי או לא מדויק ברישומים, בין אם נגרם על ידי משתמש(ים) או על ידי תוכנות או ציוד כלשהם הקשורים לַאתרים, או על ידי כל טעות טכנית או טעות אנוש שעלולה להתרחש במהלך העיבוד של מידע כלשהו הקשור לַאתרים. Marriott וכל ספקי המוצרים או השירותים האחרים הקשורים לאתרים, רשאים לבטל או לשנות הזמנות כאשר נראה שמשתמש עסק בפעילות שיש בה הונאה או שהיא בלתי הולמת או בנסיבות אחרות שבהן נראה כי ההזמנות מכילות או נובעות מטעות או שגיאה.

הנך מסכים לכך ש-Marriott וכן כל ספקי המוצרים או השירותים האחרים הקשורים לאתרים, אינם אחראים לכל נזק שעלול להיווצר כתוצאה מסידורי נסיעות או סידורי מלון כלשהם או כתוצאה מהזמנות אחרות המתבקשות או נעשות על ידך באתרים ושאינן מעובדות או מתקבלות מכל סיבה שהיא.

יעדי נסיעות

הנסיעה ליעדים מסוימים עלולה להיות כרוכה בסיכון גבוה יותר מיעדים אחרים. Marriott קוראת לנוסעים לעיין באיסורי נסיעות, באזהרות, בהודעות ובעצות מתפרסמות על ידי ממשלת ארצות הברית, לפני הזמנת נסיעות ליעדים בינלאומיים. מידע על התנאים במדינות ובטריטוריות שונות ורמת הסיכון הכרוכה בנסיעה ליעדים בינלאומיים מסוימים, ניתן למצוא בכתובות www.state.gov,‏ www.tsa.gov,‏ www.dot.gov,‏ www.faa.gov,‏ www.cdc.gov,‏ www.treas.gov/ofac וכן בכתובת www.customs.gov.‏ Marriott אינה מצהירה או מתחייבת שהנסיעה ליעדים שבהם מוצעים שירותים דרך אתר זה, או מקומות הלינה בהם, היא מומלצת או שהיא ללא סיכון והיא אינה אחראית, במידה המרבית המותרת על פי חוק, לנזקים או להפסדים העשויים לנבוע מנסיעה ליעדים אלה, או שהייה בהם.

תנאים כלליים להזמנות מלון/אתר נופש ("נכס" או "נכסים")

בנוסף לתנאים וההגבלות האחרים המפורטים באתרים לגבי הנכסים של Marriott, התנאים וההגבלות הכלליים הבאים חלים על הזמנות שהוזמנו באתרים:

מדיניות הביטולים ומידע אחר על הזמנות חדרים ספציפיות ועל נכסים ספציפיים, עשויים להשתנות לפי הנכס ולפי סוג ההזמנה. כללי התעריפים ליחידים, מידע על מסים, פרטי החיובים החלים ומדיניות הביטולים, מוצגים באזורי "סקירת פרטי ההזמנה", "סיכום החיובים" וכן "מדיניות הביטולים של המלון" שבדף הזמנת החדרים באתר.

אם אתם מתכננים לטייל עם חיית המחמד שלכם, אנחנו ממליצים לכם לוודא ישירות מול הנכס, שהם אכן מקבלים חיות מחמד. Marriott אינה מקבלת על עצמה כל אחריות למדיניות חיות המחמד של נכס מסוים כלשהו.

עבור נכסים מחוץ לארה"ב, תעריפים שאושרו ב-USD עשויים להיות מומרים על ידי הנכס למטבע מקומי במועד שהייתך, בהתבסס על שער החליפין שבשימוש הנכס ובכפוף לתנודות בשערי החליפין. חיובי כרטיסי אשראי כפופים להמרות מטבע נוספות על ידי הבנקים או על ידי חברות האשראי, ואלה אינן בשליטת הנכס ועשויים להשפיע על הסכום שייגבה מכרטיס האשראי שלך.

הזמנות שבוצעו על ידי אדם אחד או יותר או על ידי סוכנות באתר, עָבוּר או בשם אורח מוצע אחד או יותר, והכוללות יותר מתשעה (9) חדרים באותו נכס לאותה תקופת שהייה, ניתן לבצע אותן דרך אתר זה:

https://www.marriott.com/search/default.mi?meetingSpace=true

סוכני נסיעות

אזורים מסויימים באתרים שלנו מוגבלים לסוכני נסיעות או לנציגים מורשים אחרים. המידע של Marriott שבאזורים מוגבלים אלה, הוא מידע סודי של Marriott והוא מסופק לשימוש עסקי בלבד, הכולל סקירת סטטוס ודוחות בנושא עמלות וכן הרשמה לתוכנית העברת הכספים האלקטרונית שלנו כמתואר להלן. אנו שומרים על זכותנו לאסור את הגישה לאזורים מוגבלים אלה, או את השימוש בהם, כאשר אנו קובעים ששימוש או גישה כאלה מפריעים לפעילות האתרים שלנו או ששימוש או גישה כאלה מביאים להטבות מסחריות לגופים אחרים לרעתנו. אם אתם סוכני נסיעות או נציגים מורשים של סוכני נסיעות המשתמשים באתרים שלנו, ההוראות הבאות חלות:

סיסמאות: אנו סיפקנו לכם סיסמה ייחודית שבאמצעותה ניתן להגביל את הגישה למידע הקשור לסוכנות ולעסקאות שלכם, רק לאותם אנשים שלהם מסרתם את הסיסמה. מוטלת עליכם בלבד האחריות להגן על סודיות הסיסמה. Marriott אינה נוטלת על עצמה כל אחריות לכל השגת גישה למידע או לעסקאות המבוצעת באמצעות הסיסמה שסופקה לכם. אנו ממליצים ביותר לשנות את הסיסמה על בסיס תקופתי ובכל פעם שסוכן עוזב את סוכנות הנסיעות שלכם או במקרה שעולה בכם חשד שידיעת הסיסמה כבר אינה מוגבלת לאלה שהסמכתם אותם להשתמש בה.

העברת כספים אלקטרונית (EFT): ייתכן ש-Marriott תוכל לבצע תשלומי עמלות על ידי העברת כספים אלקטרונית (EFT) באמצעות מערכת המסלקה האוטומטית (ACH). השלמת תהליך הרישום להעברת כספים אלקטרונית (EFT), המופיע באתרים שלנו, משמעותה כי אתם: (1) מסמיכים את Marriott לבצע תשלומים באמצעות ה-EFT;‏ (2) מאשרים שבחרתם במוסד המיועד להפקדה ומסרתם את פרטי החשבון הנכונים; וכן (3) הסכמתם שכל העברות ה-EFT כאמור יתבצעו בהתאם לתנאים הבאים: (i) אתם תמסרו הודעה מוקדמת של שלושים (30) יום ל- Marriott על כל שינוי בקשר למוסד ההפקדה שלכם או להוראות תשלום אחרות; וכן (ii) אתם מקבלים ומסכימים לכך שכל ההפקדות הישירות בארה"ב יתבצעו בסוג תשלום של "CTX".

אי מתן שירותים ליחידים שהם 'אנשים אסורים' (Prohibited Persons): Marriott International Inc.‎ היא חברה הרשומה בארצות הברית והיא מנועה על פי חוק מאספקת שירותים ל'אנשים אסורים' מסוימים שהם פקידי ממשל או תושבי מדינות או שטחים מסוימים שהוטל עליהם חרם (embargo), או שהם מחבלים או סוחרי סמים ששמותיהם מתפרסמים ברשימות המנוהלות על ידי משרד האוצר של ארצות הברית. הנכם מסכימים ומתחייבים להשקיע את כל המאמצים המתקבלים על הדעת כדי להימנע מלאפשר לאיש מאותם 'אנשים אסורים' לשהות במתקני Marriott, להשתמש בהם או לסייר בהם.

זמינות של מוצרים ושירותים

האתרים שלנו מכילים מידע על מוצרים ושירותים של Marriott, שלא כולם זמינים בכל אחד מהמיקומים. התייחסות למוצר או לשירות כלשהו של Marriott באחד מהאתרים שלנו, אינה מעידה על כך שאותו מוצר או שירות זמין או יהיו זמין במיקומך.

אתרי צד שלישי

כל שימוש בפונקציונליות המפות באתר זה יהיה כפוף לתנאי השימוש החלים על משתמשי הקצה עָבוּר אפליקציית המפות הרלוונטית. Marriott לא תישא באחריות כלשהי לשימוש באפליקציית מפות כזו של צד שלישי, לגבי כל תוצאה, כולל לגבי הוראות נסיעה, שנוצרו על ידי אפליקציית מפות כזו של צד שלישי.

במקרה שמשתמש בחר לעזוב את האתרים שלנו באמצעות קישורים לאתרי צד שלישי אחרים, לרבות אלה של מפרסמים, אז התנאים וההגבלות שלנו והצהרת הפרטיות שלנו, לא יחולו עוד. איננו אחראים לתנאים וההגבלות או לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות של אותם אתרי צד שלישי, או לקובצי ה-cookie, לתגי ה-Pixel או לטכנולוגיות דומות אחרות שהם משתמשים בהם. בנוסף, ומכיוון שאין לנו כל שליטה על אתרים ומשאבים כאלה של צד שלישי, הנך מאשר ומסכים לכך ש-Marriott אינה אחראית לזמינותם של אתרים או משאבים כאלה של צד שלישי, וש-Marriott אינה תומכת ואינה מחויבת או אחראית לכל תוכן, פרסום, מוצרים או חומרים אחרים הנמצאים או הזמינים באתרים או במשאבים של אתרי צד שלישי כאלה.

החוק החל על הסכם זה

תנאים והגבלות אלה יהיו כפופים לחוקי מדינת מרילנד, ארצות הברית, והם יתפרשו וייאכפו בהתאם להם, וזאת ללא התחשבות בכללי ברירת הדין (conflicts of law) שלה. ניתן לבקש להחיל סמכות שיפוט בלעדית על כל מחלוקת שתנאי הוראת הבוררות הקבועה בתנאים והגבלות אלה, אינם חלים עליה, רק בבתי המשפט המדינתיים או הפדרליים הממוקמים במדינת מרילנד, ארצות הברית. הנך מוותר בזאת על כל זכות שיש לך כעת או שתהיה לך בעתיד למשפט בפני חבר מושבעים. האמור לעיל לא יחול במידה שהחוק החל במדינת מושבך מחייב החלת חוק אחר ו/או סמכות שיפוט אחרת ולא ניתן לשלול את אלה מכוח חוזה.

בוררות

למעט ביחס לכל תביעה או מחלוקת הכרוכות בַּבּעלות, בַּתוקף או בַּשימוש בסימני המסחר או בסימני השירות של Marriott, כל מחלוקת הנובעת מהאתרים או הקשורה אליהם (לרבות כל טענה לפיה הוראה כלשהי מהתנאים וההגבלות האלה היא חסרת תוקף, בלתי חוקית, או שהיא ניתנת לביטול או בְּטֵלָה מכל סיבה אחרת) תוגש לבוררות מחייבת בפני ה-American Arbitration Association (AAA) ותוכרע על ידו. ל-Marriott תהיה הזכות במקרה מתאים, לקבל צווי מניעה זמניים, סעד זמני או מקדמי במסגרת צו מניעה ו/או סעד הצהרתי (מלבד הצהרות ביחס לסכום הפיצויים הכספיים) מבית משפט מוסמך ובעל סמכות שיפוט.

הליכי הבוררות יתנהלו בפני בורר עצמאי אחד שיהיה עורך דין או שופט בדימוס. הבוררות תתקיים בבת'סדה (Bethesda), מרילנד, ובהתאם לכללי הבוררות המסחרית (Commercial Arbitration Rules) של ה-AAA, כפי שיהיו אז בתוקף. כל העניינים שהם בגדר חוק הבוררות הפדרלי (the Federal Arbitration Act) (9‎ U.S.C. 1, et seq‎.‎), יהיו כפופים לו ולא לכל חוק בוררות מדינתי אחר. הנכם מוותרים, יחד עם Marriott, על כל זכות לקיים הליכים אחרים כלשהם ליישוב מחלוקות אשר זמינים עָבוּר מחלוקות כאלה, כגון הליך בפני בית המשפט או הליך מנהלי ליישוב סכסוכים. הנכם מוותרים, יחד עם Marriott, על כל זכות למשפט בפני חבר מושבעים בקשר למחלוקות אלה. הכללים החלים בבוררות שונים מהכללים החלים בבית המשפט. אין שופט או חבר מושבעים, והזכות לערער מוגבלת, אך בורר יכול לפסוק את אותם פיצויים וסעדים והוא מחויב לכבד את אותן מגבלות הקבועות בתנאים והגבלות אלה, כפי שבית משפט היה עושה.

לשם הגעה להכרעה, יפעל הבורר בהתאם לתנאים והגבלות אלה, יהיה הוא חייב להחיל את הדין החל ולא לפסוק באופן שאינו עומד בקנה אחד עם החוק החל. הבוררות תתנהל על בסיס פרטני, ולא כקבוצה או מעמד מאוחד, משותף או ייצוגי. הבורר יכלול בהכרעתו כל סעד שיראה לו כפיצוי כספי (עם ריבית על סכומים שטרם שולמו, החל ממועד הפירעון ובשיעור המרבי המותר על פי חוק), וכשכר טרחת עורך דין והוצאות. פסק הבורר יהיה מכריע ומחייב כלפי כל הצדדים לתנאים אלה, וניתן יהיה להגיש את פסק הבורר לאישורו כפסק דין בכל בית משפט מוסמך ובעל סמכות שיפוט.

חשאיות הליכי הבוררות אלא כפי שיידרש על פי חוק, כל הליכי הבוררות (לרבות, אך לא רק, כל פסיקה, החלטה או צו של הבורר), יישארו חסויים ולא ייחשפו לאיש מלבד לצדדים להסכם זה.

תקופת ההתיישנות. כל התביעות וההליכים הנובעים מהאתרים או הקשורים אליהם יוגשו בתוך שנה אחת (1) ממועד התרחשות העובדות המבססות כל תביעה או הליך כאמור, אחרת ייחסמו או יידחו על הסף אותם תביעות או הליכים.

ויתור על תביעה ייצוגית. הנך מסכים ומתחייב שלא להגיש תביעה ייצוגית נגד Marriott או להשתתף בתביעה ייצוגית נגד Marriott. הנך מסכים שלא להגיש או לבקש בוררות ייצוגית, או להשתתף בבוררות ייצוגית, נגד Marriott.

אם יש לך שאלות לגבי תנאים והגבלות אלה, ניתן לשלוח דואר אלקטרוני אל privacy@marriott.com

© 2021 - 1996 Marriott International, Inc.‎ כל הזכויות שמורות. מידע שהוא קניין רוחני של Marriott.

קישורים משויכים

הערה: הנוסח הרשמי של אתר Marriott.com הוא זה שמופיע בשפה האנגלית. אנחנו מספקים את התרגום כדי שהתוכן יהיה זמין לכמה שיותר מהלקוחות שלנו בכל רחבי העולם. עם זאת, מאחר שמדובר בתרגום מכונה ייתכן שיהיו בו אי דיוקים.