דילוג לתוכן

תנאים והגבלות של מועדון החברות

 

עודכן בנובמבר 2023

 

החל מפברואר 2019, מועדון החברות של Marriott International, Inc.‎ השתנה ל-Marriott Bonvoy™‎ (להלן, "מועדון החברות"). לפני כן, פעל מועדון החברות כתוכנית מאוחדת שפעלה תחת שלושה שמות: תוכנית Marriott Rewards®‎‎, תוכנית Ritz-Carlton Rewards ותוכנית Carlton Starwood Preferred Guest®‎ ("תוכנית SPG") (כל אחת מהן היא "תוכנית מדור קודם"). תוכניות אלו מדור קודם הופעלו על ידי Marriott International, Inc.‎ והחברות הבנות שלה, כולל Marriott Rewards, LLC ו-Preferred Guest, Inc.‎ (להלן, ביחד, "החברה").

 

מועדון החברות פועל על פי התנאים וההגבלות כמפורט להלן, אלא אם צוין אחרת במפורש ("תקנון התוכנית"). תקנון התוכנית משלב בזאת את התקנון הנוסף בעניין עמיתים בניהול החברה, שיחול על עובדי החברה ועל שותפים העובדים במיקומים שבבעלות החברה, או שהם בחכירה, ברישיון או בניהול החברה. התקנון בעניין עמיתים בניהול החברה אינו חל על עובדים של בעלי זיכיון מאת החברה, בעלי רישיונות מאת החברה או של בעלי נכסים המנוהלים על ידי החברה.

 

תקנון מועדון החברות מסדיר את מערכת היחסים של החברה עם חברי מועדון החברות (ביחד, להלן, "חברי מועדון החברות" ולחוד, להלן, "חבר/ת מועדון החברות", "חבר/ה" או "את/ה"), לרבות את האופן שבו החברים מנהלים את חשבונותיהם, מבצעים הזמנות, משיגים סטטוס Elite, צוברים ומממשים נקודות במועדון החברות ("נקודות"), בבתי מלון ובנכסים משתתפים (כל אחד, להלן, "נכס משתתף"), וכן בתוכניות של צדדים שלישיים שיש להן קשר עסקי עם מועדון החברות, כגון תוכניות הנוסע המתמיד של חברות תעופה ("תוכניות שותפות").

 

תקנון מועדון החברות משלב את התנאים הנוספים החלים על חוויות מסוימות או על נכסים המשתתפים במועדון החברות של Marriott Bonvoy בהיקף מוגבל או ייחודי – כולל המותגים All-Inclusive by Marriott Bonvoy ו-The Ritz-Carlton Yacht Collection. ייתכן שהטבות, מתקני אירוח, הצעות, תגמולים ושירותים ספציפיים של מועדון החברות לא יהיו זמינים במסגרת חוויות או בנכסים כאלה, או כחלק מהם, וזאת אף אם החוויה או הנכס הרלוונטיים אינם מצוינים במפורש ככאלה שאינם נכללים באותן הוראות של תקנון זה שבהן מתוארים ההטבה, מתקן האירוח, ההצעה, התגמול או השירות. יש לפנות לדף התנאים המשלימים לעיון בתנאים הנפרדים המסדירים את ההשתתפות במועדון החברות לפי החוויה או הנכס הרלוונטיים, לקבלת מידע על תכונות מועדון החברות הזמינות בכל מקרה ומקרה.

 

על ידי פתיחת חשבון במועדון החברות ("חשבון" או "חשבון חברות"), או על ידי שימוש בכרטיס החברות שלך או במספר חשבון החברות שהוקצה לך ("מספר חבר/ה") לשם קבלה ומימוש של הטבות במסגרת מועדון החברות, כולל , ללא הגבלה, לשם קבלה ומימוש של נקודות במועדון החברות, ניתנת בזאת הסכמתך כי:

 

 • קראת ואישרת את תקנון מועדון החברות הזה; וכן כי קראת ואישרת את תנאי השימוש באתר המשולבים בתקנון זה על דרך ההפנייה; וכן

 

 • ניתנת הסכמתך לאיסוף, לשימוש ולחשיפה של המידע האישי שלך על ידי החברה, מועדון החברות, הנכסים המשתתפים והתוכניות השותפות, וכן על ידי נציגי צד שלישי ובעלי הרישיון המורשים שלהם, הכול בהתאם הוראות  הצהרת הפרטיות של החברה.

 

כל ההטבות, מתקני האירוח, ההצעות, התגמולים והשירותים של מועדון החברות כפופים לזמינות, והחברה עשויה לשנותם בכל עת ללא הודעה מוקדמת. החברה רשאית להפסיק את מועדון החברות, כולו או חלקו, בהודעה מוקדמת של שישה (6) חודשים לכל חברי המועדון הפעילים, ובהודעה של פחות משישה חודשים בכל תחום שיפוט אם נדרשה לעשות זאת על פי החוק החל. על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, החברה רשאית להחליף למועדון חברות שדומה למועדון החברות, בכל עת מייד עם מתן הודעה לחברי מועדון פעילים. במקרה שמועדון החברות יבוטל, כל הנקודות שלא מומשו יימחקו ללא כל התחייבות או חבות, ולא תכובד כל בקשה לתגמולים לאחר תום תקופת ההודעה המוקדמת.

 

הוראות תקנון מועדון חברות זה מחליפות את כל התנאים וההגבלות הקודמים החלים על התוכניות מדור קודם או על מועדון החברות. למעט כפי שנאסר או הוגבל במפורש על ידי החוקים החלים, רשאית החברה בכל עת לתקן, לשנות ולהוסיף להוראות תקנון מועדון חברות זה או למבנה הצבירה והמימוש של התגמולים (Awards) (כהגדרתם להלן), וזאת עם או בלי הודעה מוקדמת, על אף ששינויים כאלה עלולים להשפיע על הערך של נקודות או מָיילים (Points or Miles), או על היכולת להשיג תגמולים מסוימים (ביחד, להלן, "שינויים בתקנון מועדון החברות"). "תגמולים" פירושם כל התגמולים שנצברו על ידי חברי/חברות המועדון בקשר למועדון החברות, לרבות וללא הגבלה מימושי תגמולים (כהגדרתם בסעיף 3.1). באחריות חברי וחברות המועדון להתעדכן בתקנון מועדון החברות ובכל שינוי בו. המשך השתתפותך במועדון החברות מבטא את הסכמתך לכל השינויים בתקנון מועדון החברות כאמור.

 

1. הצטרפות למועדון החברות

 

1.1 זכאות

 

החברות במועדון היא בחינם וזמינה לכל אדם אשר: (א) הוא בעל הסמכות החוקית להסכים לתקנון מועדון החברות; (ב) מתגורר בתחום שיפוט המתיר באופן חוקי השתתפות במועדון החברות; (ג) אינו תושב של חצי האי קרים, קובה, הרפובליקה העממית של דונצק, איראן, הרפובליקה העממית של לוהנסק, צפון קוריאה וסוריה; (ד) מספק מידע אישי תקף ומדויק במועד ההרשמה למועדון החברות; (ה) אינו כבר חבר במועדון החברות (כלומר, אינו מחזיק כבר חשבון במועדון החברות); וכן (ו) לא סולק בעבר על ידי החברה ממועדון החברות או מכל אחת משלוש התוכניות מדור קודם.

 

1.1.א. כדי להבין את הזכויות, החובות וסטטוס החבר/ה במועדון החברות, חברי המועדון אחראים לקרוא ולהבין את כללי מועדון החברות, את מסמכי החשבון ואת כל ההודעות האחרות מהחברה בקשר למועדון החברות. במקרה שלחבר/ה יש שאלות לגבי מועדון החברות או לגבי תקנון המועדון, על החבר/ה ליצור קשר עם שירות התמיכה לחברי מועדון.

 

1.1.ב. חברי המועדון אחראים לקרוא את הצהרת הפרטיות של החברה כדי להבין כיצד החברה אוספת, משתמשת וחושפת נתונים של חבר/ה. במקרה שלחבר/ה יש שאלות לגבי הצהרת הפרטיות של החברה או לגבי האיסוף, השימוש או החשיפה של נתוני החבר/ה, על החבר/ה ליצור קשר עם שירות התמיכה לחברי מועדון.

 

 

1.2 נכסים ומותגים משתתפים

 

1.2.א. "נכסים משתתפים" הם מלונות, אתרי נופש ונכסים אחרים לשהייה ארעית הפועלים במסגרת המותגים שלהלן אשר נמצאים בבעלותה של, או מנוהלים על ידי, Marriott International, או אשר קיבלו זיכיון או רישיון ממנה ("מותגים משתתפים"), ואשר ניתן לבצע בהם הזמנה דרך ערוצי Marriott, אלא אם צוין אחרת (ראה סעיף 1.2.ב.). נכסים שהם בתי מגורים ("בתי מגורים"), בין שהם מוצעים בבעלות שלמה או חלקית, בין שהם מוצעים כדירות מרוהטות בשירות מלא או כבתים משותפים, אינם, מעצם טבעם, נכסים לשהייה ארעית ולכן הם אינם משתתפים במועדון החברות, אלא אם נקבע אחרת להלן. הנכסים המשתתפים והמותגים המשתתפים כוללים את אלה:

 

(1) ®The Ritz-Carlton – כל המיקומים, למעט:

 
א. נכסי ®Ritz-Carlton Reserve‎ משתתפים במועדון החברות באופן הבא:

(1) צבירת נקודות או מָיילים מתאפשרת כמתואר בסעיף 2
(2) מימוש נקודות מתאפשר כמתואר בסעיף 3
(3) חברי המועדון מקבלים הטבות כפי שהוגדר בסעיפים 1 ו-4, למעט ההטבות הבאות: תעריפים לחברי מועדון, הנחה בחנות מתנות, שדרוג בחינם לחדר ברמה גבוהה יותר, צ'ק-אאוט מאוחר, גישה מובטחת לטרקלין, סוג חדר מובטח, זמינות מובטחת עד ל-48 שעות ותגמולים ללילות בסוויטה.
(4) ‏Marriott Bonvoy Events כמתואר בסעיף 5
 
(ב) מגורי The Ritz-Carlton Residences®,‏ Waikiki Beach משתתפים במועדון החברות באופן הבא:
 
    (1) צבירת נקודות או מָיילים מתאפשרת כמתואר בסעיף 2
    (2) מימוש נקודות מתאפשר כמתואר בסעיף 3
    (3) חברי המועדון מקבלים הטבות כפי שהוגדר בסעיף 4 למעט ההטבות הבאות: שדרוג בחינם     לחדר ברמה גבוהה יותר, צ'ק-אאוט מאוחר, תגמולי לילה בסוויטה והטבת Your24‎™‎.
 
(ג) נכסי The Ritz-Carlton Club‎®‎ הם שותף צובר ללילות מזכים לסטטוס Elite (כהגדרתם בסעיף 2.1(א)) רק לחברי המועדון השוהים באתרי The Ritz-Carlton Club מכוח הטבת הבעלות שלהם. הם אינם משתתפים בצבירת נקודות או מָיילים, מימוש נקודות, הטבות שניתנות במלון במסגרת מועדון החברות (כמפורט בסעיפים 1 ו-4) או באירועי Marriott Bonvoy.
 
ד. מותג ‏The Ritz-Carlton Yacht Collection – שותף צבירה ומימוש, עם תנאי השתתפות ייחודיים במועדון החברות, כפי שבא לידי ביטוי במפורש בהוראות  תנאי השירות הנפרדים שלהם ("תנאי RCYC"). חברים המזמינים ומשלימים הזמנות דרך RCYC כפופים להוראות תקנון מועדון החברות, לתנאי RCYC אלה וכן למידע המשפטי הזמין לקריאה ב- The Ritz-Carlton Yacht Collection↗.
 
ה. הנכסים הבאים אינם משתתפים במועדון החברות:
 

• The Ritz-Carlton, Millenia Singapore
• The Ritz-Carlton Residences, למעט כפי שצוין לעיל
• נכסי השותפים הבאים:

 

○ Hotel Ritz-London – לונדון, בריטניה
○ Bulgari Hotels and Resorts‏ – כל המיקומים

 

(2) St. Regis‎®‎ – כל המיקומים, למעט:

 

(א) נכסי ה-St. Regis Residences אינם משתתפים במועדון החברות.

 

ב. נכסי ®St. Regis Residence Club‎ – שותף צבירה ללילות מזכים לסטטוס Elite (כמוגדר בסעיף 2.1.א) בלבד. הם אינם משתתפים בצבירת נקודות או מיילים, מימוש נקודות, הטבה במועדון החברות במלון (כמפורט בסעיפים 1 ו-4) או ב-Marriott Bonvoy Events.

 

(3) EDITION®‎ - כל המיקומים מלבד:

 

א. ‏EDITION Residences אינו משתתף במועדון החברות

 

(4) מותג The Luxury Collection®‎ – כל המיקומים, למעט:

 

(א) נכסי The Luxury Collection השייכים למותג All-Inclusive by Marriott Bonvoy (ראה סעיף 1.2(א)(33)) משתתפים במועדון החברות במעמד מיוחד כפי שמתואר במפורש בהוראות תנאי השירות הנפרדים של המותג ("תנאי All-Inclusive by Marriott").

 

(ב) מגורי The Luxury Collection Residences אינם משתתפים במועדון החברות.

 

(ג) נכסי The Phoenician Residences,‏ a Luxury Collection Residence Club,‏ Scottsdale מציעים רשימה מצומצמת של הטבות במלון, כמתואר בסעיף 4, בסעיף 5 ובסעיף 7.

 

(5) מותג ‏ W®‎ – כל המיקומים, למעט:

 

א. מגורי ‏W Residences אינם משתתפים במועדון החברות

 

(6) JW Marriott®‎ – כל המיקומים

 

(7) Marriott Hotels®‎ - כל המיקומים, למעט:

 

א. ‏The Marriott Ranch Bed and Breakfast

 

ב. Marriott Residences אינם משתתפים במועדון החברות

 

(8) Sheraton®‎ – כל המיקומים, למעט:

 

א. Sheraton Residences אינם משתתפים במועדון החברות

 

(ב) Sheraton Vacation Club - כל האתרים, עם רשימה מצומצמת של הטבות במלון, כפי שמתואר בסעיף 4 ובסעיף 7.

 

(9) ‏Marriott Vacation Club®‎ ו-Marriott Grand Residence Club®‎ – כל המיקומים, למעט:

 

א.‏ Grand Residences by Marriott – Mayfair-London, בריטניה

 

ב.‏ Marriott Vacation Club®‏ ב-The Empire Place©‎,‏ בנגקוק, תאילנד

 

בנכסים המשתתפים של Marriott Vacation Club ו-Marriott Grand Residence Club יש הטבות מוגבלות במלון, כפי שמתואר בסעיפים 4 ו-7.

 

‏(10)‏‏ Delta Hotels by Marriott™‎ – כל המיקומים, למעט:

 

(א) נכסי Delta Hotels by Marriott‎™‎ שהם חלק ממותג All-Inclusive by Marriott Bonvoy (ראה סעיף 1.2.א.(33)) משתתפים במועדון החברות במעמד מיוחד כפי שמפורט במפורש בהוראות תנאי השירות הנפרדים שלהם (“תנאי All-Inclusive by Marriott”).

 

(11) ‏ Le Méridien‎®‎ - כל המיקומים למעט: 

 

(א) מגורי Le Méridien Residences אינם משתתפים במועדון החברות.

 

(12) ®Westin - כל המיקומים למעט:

 

(א) נכסי Westin שהם חלק ממותג All-Inclusive by Marriott Bonvoy (ראה סעיף 1.2.א.(34)) משתתפים במועדון החברות במעמד מיוחד כפי שמפורט במפורש בהוראות תנאי השירות הנפרדים שלהם (“תנאי All-Inclusive by Marriott”).

 

ב. Westin Residences אינם משתתפים במועדון החברות.

 

(ג) Westin® Vacation Club - כל המיקומים, עם הטבות מוגבלות במלון כמפורט בסעיף 4 ובסעיף 7.

 

(13) Autograph Collection® Hotels - כל המיקומים למעט:

 

      (א) נכסי Autograph Collection Hotels שהם חלק ממותג All-Inclusive by Marriott Bonvoy (ראה סעיף 1.2(א)(33)) משתתפים במועדון החברות במעמד מיוחד, כפי שמפורט במפורש בתנאי השירות הנפרדים שלהם ("תנאי All Inclusive by Marriott").

 

(ב) The Cosmopolitan of Las Vegas משתתף במועדון החברות באופן הבא:

 

(1) החיובים היחידים שמזכים בנקודות הם הבאים: מחיר חדר, מזון ומשקאות בשירות חדרים, סרטים בחדר, שיחות טלפון ורכישות במיני-בר בחדר. לא ניתן לצבור נקודות בתמורה לכל רכישה אחרת בנקודות המכירה שבמלונות או בתמורה לשירותי מלון.

 

(2) ניתן לממש נקודות עבור כל שהייה מזכה (מוגדרת בסעיף 2.1.ד) במלון The Cosmopolitan of Las Vegas.

 

(3) הטבות מוגבלות ניתנות כמתואר בסעיף 1.3, סעיף 3.4 וסעיף 4, למעט האופציה לארוחת הבוקר הקשורה ל"הטבת Elite בהגעה למלון", שאינה זמינה.

 

(4) חברי המועדון המחזיקים בחברות כפולה הן במועדון החברות Marriott Bonvoy והן בתוכנית Identity של The Cosmopolitan of Las Vegas יכולים לבחור לקבל את ההטבות של, ולהחיל את חיובי החדר ואת הצבירות שלהם על אוכל ושתייה בחדר, בכל אחת משתי התכניות, אך הם אינם יכולים לקבל את ההטבות במקביל או לרשום את הצבירות בשתיהן. Marriott Bonvoy ותוכנית Identity הן שתי תוכניות נפרדות של מועדוני חברות; לכן, לא ניתן לקשר או למזג את החשבונות שלהן. חברי מועדון החברות רשאים לבחור לצבור נקודות של Marriott Bonvoy ולקבל את הטבות מועדון Marriott Bonvoy על, אם יספקו את מספר החבר/ה שלהם בעת ביצוע ההזמנה.

 

ג. מגורי Autograph Collection Residences אינם משתתפים במועדון החברות, למעט כפי שצוין לעיל

 

(14) ™Design Hotels - כל המיקומים שזוהו כנכסים משתתפים במועדון החברות מפורטים כאן  ומשתתפים בהתאם לאמור כדלקמן:

 

א. צבירת נקודות או מָיילים כמתואר בסעיף 2

 

ב. מימוש של "שהייה תמורת תגמולים" אך ורק כמתואר בסעיף 3

 

ג. הנכסים מספקים הטבות מוגבלות כמתואר בסעיף 1.3 ובסעיף 4

 

(15) מלונות ®Renaissance - כל המיקומים

 

(16) ®Tribute Portfolio - כל המיקומים

 

(17) ®Gaylord Hotels - כל המיקומים

 

(18) ®Courtyard - כל המיקומים

 

(19) ®Four Points - כל המיקומים

 

(20) ‏SpringHill Suites‎®‎ - כל המיקומים

 

(21) ®Protea Hotels - כל המיקומים

 

(22) Fairfield® by Marriott - כל המיקומים

 

(23) AC Hotels‎®‎ - כל המיקומים

 

(24) מלונות Aloft‎®‎ - כל המיקומים

 

(25) מלונות  Moxy‎®‎ - כל המיקומים

 

(26) City Express®‎ - כל המיקומים למעט:

 

א. City Express Rio de Janeiro Barra da Tijuca

 

(27) Residence Inn‎®‎ - כל המיקומים

 

(28) TownePlace Suites‎®‎ - כל המיקומים

 

(29) Element‎®‎ - כל המיקומים

 

(30) מרכזי הכנסים של Marriott - כל המיקומים למעט:

 

א. Rotary House Hotel, Houston, TX

 

(31) נכסים שאינם ממותגים - הנכסים הלא-ממותגים הבאים משתתפים:

 

א. נכסים מסוימים לשהייה ארעית פועלים מכוח הסכם עם החברה ולא תחת מותג משתתף, אך ניתן לבצע בהם הזמנה דרך ערוצי Marriott (כמצוין ב-1.2.ב) או באתרי האינטרנט של Marriott (כמצוין ב-1.2.ג). אלא אם צוין אחרת בערוצי Marriott ובאתרי האינטרנט של Marriott, נכסים לא ממותגים אלה משתתפים ב-Marriott Bonvoy על בסיס המותג המשתתף או אתר הנופש מסוג All-Inclusive שאליו הם יומרו במועד מאוחר יותר.

 

(ב) Vistana Beach Club – משתתף במועדון החברות כמתואר בסעיף 7.1(ג) בתור נכס VSE Resort (כהגדרתו בסעיף 7.1(א).  למטרות כללי תוכנית אלה, בעלי זכויות Timeshare ב-Vistana Beach Club יהיו כפופים לאותם כללים והגבלות כמו בעלי זכויות Timeshare ב-Sheraton Vacation Club.

 

ג. Atlantis, Paradise Island, Bahamas משתתף במועדון החברות באופן הבא:

 

(1) ניתן לצבור נקודות או מָיילים עבור הזמנות שהוזמנו דרך אתר www.marriott.com או על ידי התקשרות למספר ‎+1 (888) 236-2427 או הזמנות שהוזמנו דרך Atlantis Paradise Vacations, על ידי התקשרות למספר ‎+1 (800) ATLANTIS או למספר ‎+1 (800) 285-2684. ניתן לממש נקודות דרך www.marriott.com, או בשיחת טלפון עם מרכז ההזמנות של Marriott או עם Atlantis Paradise Vacations. לא ניתן לצבור נקודות או מָיילים ולא ניתן לממש נקודות עבור הזמנות שבוצעו דרך AtlantisBahamas.com↗.

 

(2) ניתן לצבור נקודות או מָיילים וניתן לממש נקודות עבור שהייה ב-The Coral at Atlantis;‏ The Royal at Atlantis; וב-The Cove at Atlantis.

 

(3) שהייה תמורת תגמולים ב-The Coral at Atlantis;‏ The Royal at Atlantis; וב-The Cove at Atlantis תכלול חדר סטנדרטי יחיד או זוגי, כולל עלות חדר המלון ומס חדר. חיובים על אדם נוסף בחדר עָבור האורח השלישי, הרביעי או יותר בחדר, נחשבים כ"עמלה נוספת" שאינה נחשבת כאמצעי תשלום לצורך מימוש התגמולים. תשלום נוסף זה, כמו גם כל שאר החיובים בנכס, לרבות עמלת אתר נופש ודמי שירות, הם באחריות חבר/ה המועדון ואינם כלולים בשהייה.

 

(4) ניתן לצבור נקודות או מָיילים על מחיר החדר בלבד. מותגי The Reef at Atlantis,‏ The Beach at Atlantis, ו-Harborside at Atlantis אינם משתתפים במועדון החברות.

 

(5) הטבות מוגבלות בלבד ניתנות, כמתואר בסעיף 1.3, סעיף 3.4 וסעיף 4, למעט האופציה לארוחת הבוקר הקשורה ל"הטבת Elite בהגעה למלון", שאינה זמינה.

 

(32) ®Marriott Executive Apartments - שותף צבירה נקודות בסיס ומָיילים בלבד (ללא מימוש נקודות או הטבות Elite הניתנות במלון עצמו כולל נקודות בונוס של Elite)

 

(33) Homes & Villas by Marriott Bonvoy – להשכרות בתים לטווח קצר דרך https://homesandvillasbymarriott.com↗ יש השתתפות מוגבלת במועדון החברות כפי שמתואר בתנאי השירות של HVMB↗. חברי מועדון המזמינים דרך אתר HVMI כפופים מכל הבחינות להוראות תקנון מועדון החברות ולתנאי השירות של HVMI.

 

(34) All-Inclusive by Marriott Bonvoy – אלא אם צוין אחרת, אתרי נופש המפורטים בכתובת https://all-inclusive.marriott.com↗ משתתפים במועדון החברות ("אתרי נופש All-Inclusive") בהיקף ייחודי כפי שצוין במפורש בהוראות תנאי השירות הנפרדים שלהם ("תנאי All-Inclusive by Marriott"). חברים במועדון החברות המזמינים ומתארחים באתר נופש All-Inclusive כפופים בכל המובנים להוראות תקנון המועדון וכן לתנאי All-Inclusive by Marriott.

 

1.2.ב. "ערוצי Marriott"  הם ביחד אתרי Marriott, האפליקציות לנייד, הנכסים המשתתפים ומרכזי קשרי הלקוחות (כולל שירות התמיכה לחברי מועדון).

 

1.2.ג. "אתר Marriott"  הוא כל אתר אינטרנט שמופעל על ידי החברה או מטעמה או על ידי נכס המשתתף במועדון החברות או מטעמו, לרבות, נכון למועד זה, אתרים אלה: Marriott.com, RitzCarlton.com, stregis.com, editionhotels.com, theluxurycollection.com, bulgarihotels.com, whotels.com, jwmarriott.com, marriotthotels.com, sheraton.com, deltahotels.com, lemeridien.com, westin.com, autographhotels.com, design-hotels.marriott.com, renhotels.com, tributeportfolio.com, gaylordhotels.com, courtyard.com, fourpoints.com, springhillsuites.com, proteahotels.com, fairfield.marriott.com, achotels.marriott.com, alofthotels.com, cityexpress.marriott.com, moxyhotels.com, marriottexecutiveapartments.com, residenceinn.marriott.com, TownePlaceSuites.com, elementhotelshub.com, homesandvillasbymarriott.com, all-inclusive.marriott.com, ואת MarriottBonvoy.com.

 

1.2.ד. "אפליקציה לנייד"  היא אפליקציה הניתנת להורדה, המופעלת על ידי החברה או מטעמה בקשר למועדון החברות לרבות, ללא הגבלה, גרסאות ה-iPhone וה-Android שלה.

 

1.3 הטבות החברוּת במועדון

 

1.3.א. שירות התמיכה לחברי מועדון. לחברי מועדון החברות תהיה גישה למספרי הטלפון לקבלת שירותים לחברי מועדון בנושא הזמנות, שירות לקוחות ובקשות למימוש תגמולים. המספרים יופיעו  באתר שירות התמיכה לחברי מועדון.

 

1.3(ב) תעריפים לחברי מועדון

 

(1) תעריפי חבר. חברי מועדון החברות יקבלו תעריף בלעדי מועדף ("תעריף לחברי מועדון") כאשר הם מזמינים חדרים דרך אחד מערוצי Marriott. תעריפים לחברי המועדון זמינים בנכסים ובמותגים המשתתפים, למעט ב-Atlantis,‏ Paradise Island,‏ Bahamas,‏ The Cosmopolitan of Las Vegas,‏ Design Hotels,‏ Homes & Villas by Marriott Bonvoy, ו-Ritz-Carlton Reserve. יש צורך בהזמנות מראש.

 

(א) התעריף לחברי המועדון מזכה בהנחה של לפחות שני אחוזים (2%) בימי חול ועד חמישה אחוזים (5%) בסופי שבוע. מותגי The Ritz-Carlton,‏‏ St. Regis‏ ו-EDITION, מעניקים 2% הנחה בכל ימות השבוע.

 

(ב) התעריף לחברי המועדון חל על התעריפים הנמוכים ביותר הזמינים לכלל ציבור בנכס המשתתף עבור חדרים שאינם פרימיום (כפי שמוגדר בסעיף 3.3.ה).

 

(ב) לקבלת תעריף לחברי מועדון, ההזמנה חייבת להתבצע על ידי החבר/ה השוהה בנכס המשתתף בעת ביצוע ההזמנה.

 

(ד) תעריפים לחברי המועדון אינם חלים על קבוצות של עשרה (10) חדרי אירוח או יותר.

 

(ה) אין לשלב את התעריפים לחברי מועדון עם מבצעים, הצעות או הנחות נבחרות אחרות, והם אינם תקפים להזמנות קיימות או לקבוצות.

 

(ו) תעריפים לחברי המועדון אינם חלים על תעריפים מזכים ארעיים כגון תעריפים לעובדי מדינה, תעריפים שהם תוצאה של משא ומתן, תעריפי AAA ותעריפי הנחה לגיל השלישי.

 

1.3(ג) גישה חינם לאינטרנט בחדר. חברים שיזמינו שהייה בנכס משתתף דרך אחד מערוצי Marriott, יקבלו גישה סטנדרטית לאינטרנט בחדר בחינם במהלך השהייה. בנוסף, חברים בסטטוס -Marriott Bonvoy Gold Elite,‏ Marriott Bonvoy Platinum Elite,‏ Marriott Bonvoy Titanium Elite,‏ Marriott Bonvoy Ambassador Elite, וכל מחזיקי כרטיס אשראי במיתוג משותף בעלי גישת פרימיום לאינטרנט כהטבה, יקבלו גישה משופרת לאינטרנט על חשבוננו בחדרים ללא קשר לשיטת ההזמנה (יחד, "הטבת גישה לאינטרנט"). ההחרגות הנוספות המפורטות להלן חלות.

 

(1) הטבת הגישה לאינטרנט מוגבלת לחדר אורחים אחד (1) לכל חבר/ה זכאי/ת ולכל שהייה, ללא קשר למספר החדרים שהוזמנו, ובתנאי שהחבר/ה חייב/ת לשהות בחדר ולשלם עבור החיובים. הטבת הגישה לאינטרנט אינה חלה על חדרי ישיבות.

 

(2) נכסים משתתפים הגובים עמלות אתר נופש מחייבות, הכוללות גישה לאינטרנט, יספקו הטבה חלופית, שתיקבע לפי שיקול דעתו של כל נכס משתתף.

 

(3) לא תינתן הטבה נוספת לגישה לאינטרנט בנכסים ובמותגים משתתפים המציעים גישה חופשית לאינטרנט בחדרים לכל האורחים. זה כולל מלונות באזור אסיה-פסיפיק המציעים גישה חופשית בחינם לאינטרנט בחדרים לכל האורחים, ללא קשר לערוץ שדרכו בוצעה ההזמנה. המותגים המשתתפים המספקים גישה חופשית לאינטרנט בחדרים בחינם לכל האורחים, כוללים את אלה: Ritz-Carlton Reserve,‏ EDITION,‏ Marriott Vacation Club,‏ Marriott Grand Residence Club,‏ Sheraton Vacation Club,‏ Westin Vacation Club,‏ Delta Hotels,‏ Four Points,‏ Protea Hotels,‏ Aloft,‏ Moxy Hotels,‏ Element, City Express, Moxy Hotels, ‏ ו-Homes & Villas by Marriott Bonvoy. הנכסים המשתתפים המציעים גישה סטנדרטית לאינטרנט בחדרים בחינם רק לחברים בסטטוס- Gold Elite,‏ Platinum Elite,‏ Titanium Elite ו-Ambassador Elite כוללים את אלה: Atlantis,‏ Paradise Island,‏ Bahamas ואת The Cosmopolitan of Las Vegas, NV. למידע נוסף, ניתן לפנות אל הנכסים המשתתפים עצמם.

 

1.3(ד) הטבות באמצעות תוכניות שיווק אחרות.

 

(1) Prokard Explorer. ​​​Prokard Explorer היא תוכנית שיווק על בסיס מינוי המציעה לחבריה הטבות שתקפות רק בנכסים משתתפים נבחרים באפריקה. Prokard Explorer פועלת הן כתוכנית עצמאית והן בשילוב עם מועדון החברות.

 

(א) לתכנית Prokard Explorer אין הטבות של צבירה ומימוש של נקודות. אורחים בעלי חברות גם בתכנית Prokard Explorer וגם במועדון החברות יכולים לצבור ולממש נקודות או מָיילים רק במסגרת מועדון החברות של Marriott Bonvoy.

 

(ב) בעת השהייה בנכס משתתף באפריקה, אורחים שהם חברים גם בתכנית Prokard Explorer וגם במועדון החברות של Marriott Bonvoy, יכולים (א) לבחור לצבור נקודות או מָיילים במועדון החברות, וגם (ב) לקבל הטבות משתי התוכניות. הטבות Prokard Explorer כוללות הנחות על ארוחות, מחירים מועדפים ושוברי לינה. הטבות לחברי המועדון נובעות מדרגת החברות במועדון, בהתאם למפורט בסעיפים 1.3 ו-4.

 

(ג) ג. אורחים שהם חברים גם ב-Prokard Explorer וגם במועדון החברות כפופים ​​​לתנאים ולהגבלות של Prokard Explorer​​↗ ולתקנון מועדון החברות.

 

1.4 תנאי ההרשמה

 

1.4(א) מילוי בקשת ההרשמה. אדם רשאי להגיש בקשה להירשם למועדון החברות על ידי מילוי הבקשה באופן מלא ומדויק, באתר מועדון החברות, בנכס משתתף או דרך ערוץ הרשמה אחר. החברה רשאית לשלול חברוּת במועדון החברות מכל מבקש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה בכתב.

 

1.4(ב) החברוּת היא אישית. רק יחידים זכאים לחברוּת במועדון החברות, וכל יחיד רשאי להחזיק רק חשבון אחד במועדון החברות. כל חשבונות החברות במועדון הם חשבונות אישיים ולא ניתן להחזיק בחשבונות משותפים. הטבות מועדון החברוּת אינן ניתנות להעברה אלא אם צוין אחרת במפורש.

 

1.4(ג) סוגי חברוּת

 

(1) חברוּת בסיס.  חברוּת בסיס ("Tier Membership") היא רמת החברות הבסיסית במועדון החברוּת.

 

(2) חברות מסוג Elite‏ ("Elite Membership"). עם השגת אבני דרך מסוימות, יזכו חברי המועדון באמת חברות במועדון מסוג Elite ויהפכו לחברי מועדון בסטטוס Silver Elite,‏‏ Gold Elite,‏ Platinum Elite,‏ Titanium Elite או לחברים בסטטוס Ambassador Elite (להלן ביחד, "סטטוס חברות מסוג Elite", או "סטטוס Elite"). הדרישות להשגת סטטוס Elite קבועות בסעיף 4.

 

(3) חברות מסוג Lifetime Elite. עם השגת אבני דרך מסוימות, חבר/ת המועדון עשוי/ה לזכות בסטטוס Lifetime Silver Elite,‏ Lifetime Gold Elite, או Lifetime Platinum (להלן ביחד, "סטטוס חברות מסוג Lifetime Elite", או "סטטוס Lifetime Elite"). הדרישות להשגת סטטוס Lifetime Elite קבועות בסעיף 4.

 

(4) חברוּת של עמית בניהול החברה ("Managed Associate Membership"). עובדי החברה ושותפיה, שעובדים במיקומים שהם בבעלות, בחכירה, ברישיון ובניהול של Marriott (ביחד, "עמיתים בניהול החברה", ובפרט "עמית בניהול החברה") רשאים להשתתף במועדון החברות באמצעות: (1) חשבון במועדון החברות שמזוהה כחשבון של עמית בניהול החברה ("חברוּת של עמית בניהול החברה"); (2) בעלות על יחידת נופש בשיטת TimeShare במותגיMarriott Vacation Club,‏ Marriott Grand Residence Club,‏ Sheraton Vacation Club,‏ Westin Vacation Club, או Vistana Residence Network (ראה סעיף 7.2); או (3) חשבון פעיל של כרטיס אשראי של Marriott Bonvoy במיתוג משותף, היכן שזמין. חשבונות חברוּת של עמיתים בניהול החברה רשאים להשתתף במועדון החברות בהתאם לתקנון מועדון החברות, בכפוף להגבלות ולמגבלות המצוינות בהוראות התקנון בעניין עמיתים בניהול החברה, שזמין לעיון ברשת המחשבים הפנימית של החברה ובערוצי Marriott אחרים.

 

(5) חברוּת ארגונית.  רק יחידים זכאים להשתתף במועדון החברות. תאגידים, קבוצות ו/או גופים קשורים אינם יכולים להירשם כחברים במועדון החברות. בעת נסיעות עסקים, באחריות החבר/ה לציית למדיניות החברה שלו בנוגע למועדוני או נסיעות. מידע לגבי צבירת נקודות או מָיילים של חבר/ה בתמורה לנסיעות עסקים ניתן לחשיפה לחברה של החבר/ה, בכפוף לחוק ולתקנות החלים.

 

1.4(ד) הקצאת חשבון במועדון החברות ומספר חבר/ה.  לאחר הגשת הבקשה למועדון החברות, ייפתח חשבון במועדון החברות ויוקצה לכל מועמד/ת מספר חבר. מרגע קבלת מספר החבר, החברות במועדון בתוקף וקמה הזכאות לצבירת נקודות או כל מטבע המשמש את תוכנית הנוסע המתמיד של חברת תעופה (" מָיילים") בנכסים המשתתפים. פרטים נוספים מתוארים בסעיף 1.5 ובסעיף 2.

 

1.4(ה) חשבונות כפולים. יחיד/ה יכול/ה להצטרף למועדון החברות. עם זאת, אדם אינו רשאי להחזיק חשבון כפול או חשבונות מרובים במסגרת מועדון החברות בכל עת.

 

(1) אם יוקצה לאדם יותר ממספר חבר אחד במועדון החברות, הוא/היא יקבלו נקודות או מָיילים רק עבור חשבון מועדון חברות אחד. החברה רשאית לבטל חשבונות כפולים במועדון החברות.

 

(2) חבר/ה עם מספר חשבונות בודדים במועדון החברות, לא ניתן יהיה לאחד חשבונות אלו, להעביר נקודות בין החשבונות או לקבל התאמה השוואה של סטטוס Elite ביניהם. על החבר/ה לאחד חשבונות מועדון חברות אלה לחשבון אחד עם מספר חבר/ה אחד, סטטוס Elite אחד ויתרת נקודות אחת. ניתן לבקש איחוד חשבונות באמצעות הטופס המקוון. לא ניתן לבצע איחוד של חשבונות במועדון החברות בנכסים המשתתפים עצמם, דרך האפליקציה לנייד או בערוצי הזמנה אחרים.

 

(3) כאשר חברים מאחדים את חשבונות מועדון החברות שלהם, פרטי החשבון יתחילו להשתלב באופן מיידי וחלקם אף יהיו זמינים באופן מיידי (נקודות, לילות, סטטוס Elite, הזמנות קרובות), או תוך מספר ימים (תגמולי שדרוג לסוויטה, מימוש תגמולים, פעילות קודמת, ושירותי מפתח בנייד ומוקד השירות לאורחים).

 

1.4(ו) פרופיל אישי. מידע שיסופק על ידי חבר/ה יישמר בפרופיל העדפות אישי שבחשבון מועדון החברות של אותו חבר/ה. כל המידע המסופק על ידי חברי המועדון בפרופיל האישי, חייב להיות תקף ומדויק ולהישמר עדכני.

 

(1) חבר/ה רשאי/ת לשנות את כתובתו/ה על ידי שינוי המידע שלו/ה בפרופיל החשבון באתר מועדון החברות או על ידי יצירת קשר עם שירות התמיכה לחברי מועדון. במקרים מסוימים, ייתכן שיידרש תיעוד משפטי תומך לצורך שינויים בכתובת.

 

(2) שינויי שמות בחשבון מועדון החברות חייבים לכלול תיעוד משפטי תומך, חתימה, תאריך ומספר חברות. מידע נוסף נמצא בשאלות הנפוצות שלנו או בשירות התמיכה לחברי מועדון.

 

(3) פרטי כרטיס האשראי הכלולים בפרופיל של החבר המועדון ישמשו את הנכסים המשתתפים כביטחון לשהייה של החבר ולתשלום דמי השהייה, אלא אם יספק החבר כרטיס אשראי אחר בעת ביצוע ההזמנה, הצ'ק-אין או הצ'ק-אאוט. חבר/ה רשאי/ת לשנות את הרשאת כרטיס האשראי שלו/ה עבור עסקאות עתידיות על ידי שינוי המידע בפרופיל החשבון באתר האינטרנט של מועדון החברות או על ידי יצירת קשר עם שירות התמיכה לחברי מועדון. על החבר/ה להודיע לחברה אם כרטיס האשראי המורשה אבד, נגנב, נפסל או פג תוקף.

 

(4) כרטיס תשלום שמקושר בכתובת ​https://www.marriott.com/loyalty/earn/earn-without-a-stay.mi​ לפרופיל של חבר מועדון, עשוי לצבור נקודות, אף ללא שהייה, בגין חיובים של החבר בבתי עסק משתתפים בחלק מהנכסים המשתתפים.

 

1.4(ז) שימוש במידע שנאסף בעת הגשת בקשה. המידע שהחבר/ה מספק/ת לחברה בעת מילוי הבקשה למועדון החברות ובעת מימוש הנקודות מעובד בהתאם להצהרת הפרטיות של החברה. מסירת מידע רלוונטי חשובה לניהול מועדון החברות וכדי לספק לכל חבר/ה את ההזדמנות לנצל את יתרונות החברוּת במועדון במלואן. מועדון החברות יחשוף את פרטי החבר/ה רק לחברה עצמה, למי שהחבר עצמו התיר לחשוף בפניו את המידע; לבעלי זיכיון, למרכזי שילוח והפצה, לספקי שירותי דואר אלקטרוני ובתי דואר המעבדים דואר עבור ישויות כאלה; לבעלי רישיון מורשים (כהגדרתם בהצהרת הפרטיות של החברה); ולחברות שיווק המספקות שירותים לחברה. המידע של החבר ייחשף, בכל מקרה ומקרה, רק להשגת אחת או יותר מהמטרות הבאות: 1) כדי לשרת טוב יותר את חשבון מועדון החברות ואת העדפות החבר/ה על ידי עדכון החבר/ה על סטטוס החשבון והפעילות בו באמצעות דוחות מודפסים או אלקטרוניים; 2) להעריך את זכאות החבר/ה להטבות; 3) לאסוף ולעבד את חיובי החבר/ה שנוצרו במתקני החברה; 4) להציע לחבר/ה מוצרים ושירותים נוספים; 5) לשלוח סקרי שביעות רצון או מחקרי שוק תקופתיים; ו/או 6) להציע לחבר/ה מוצרים או שירותים מחברות נבחרות ובעלות מוניטין שאיתן למועדון החברות יש קשר אסטרטגי כאשר מועדון החברות סבור שההצעות שלהן יעניינו את החבר/ה. הבחירה בהצטרפות כחבר/ה במועדון החברות, מהווה גם הסכמה של החבר/ה לקבל את כל סוגי המידע המתוארים לעיל, אך לחבר/ה תינתן ההזדמנות להגדיר ולשנות העדפות דיוור והעדפות תקשורת אחרות.

 

 

1.5 הודעות לחברי המועדון

 

1.5(א) חברי מועדון חדשים יקבלו הודעות ממועדון החברות Marriott Bonvoy.

 

1.5(ב) כל ההודעות ממועדון החברות יישלחו לכתובת הדואר או לכתובת האימייל של החבר/ה המצוינת באותה עת בחשבון החבר/ה. הודעות שנמסרו לכתובת הרשומה, ייחשבו כאילו התקבלו יום עסקים אחד (1) לאחר שליחתן אם נמסרו לכתובת האימייל של החבר/ה או חמישה (5) ימי עסקים לאחר שליחתן אם נמסרו לכתובת הדואר שצוינה. מוטל על חברי מועדון להקפיד על כך שכתובות האימייל והדואר שלהם עדכניות. לא לחברה ולא למועדון החברות תהיה כל אחריות לדואר שנשלח לכתובת שגויה או שאבד או להשלכות כלשהן שנובעות מכך.

 

1.5(ג) חברי מועדון יקבלו דוחות יתרת נקודות שוטפים באימייל, בתנאי שהתבצעה עסקה בחשבון מאז דוח יתרת הנקודות האחרון ובתנאי שהחבר/ה נתן לחברה את ההרשאה המתאימה ליצירת קשר איתו/ה באימייל.

 

1.5(ד) כמו כן, החברה רשאית לשלוח לחברי המועדון מבצעים, הצעות והודעות אחרות מעת לעת, אשר עשויות לכלול, ללא הגבלה, פריטים שמקורם מצדדים שלישיים. הפריטים מצדדים שלישיים מבוססים על המידע שנמסר לחברה על ידי החבר/ה ועל כל מידע נוסף שהחברה עשויה לשמור. חברי המועדון רשאים לשנות פרטים אישיים והעדפות תקשורת בכל עת בדף פרופיל החשבון שבאתר האינטרנט של מועדון החברות או על ידי יצירת קשר עם שירות התמיכה לחברי מועדון; עם זאת, החברה רשאית לדרוש מהחבר/ה לשלוח מסמכים תומכים לפני מתן אישור לשינויים מסוימים (למשל, שינוי של השם החוקי).

 

1.5(ה) בכל פעם שחבר/ה יוצר/ת קשר עם שירות התמיכה לחברי מועדון, רשאית החברה לשאול שאלות אבטחה מסוימות כדי לאמת את זהות החבר/ה. שירות התמיכה לחברי מועדון עשוי לנטר או להקליט שיחות טלפון לשיפור איכות השירות.

 

1.5(ו) חבר/ה יכול/ה לבדוק את יתרת הנקודות והיסטוריית העסקאות שלו/ה ולעדכן פרטים אישיים והעדפות אישיות בדף פרופיל החשבון באתר האינטרנט של מועדון החברות. לשם קבלת גישה לאתר האינטרנט, נדרשים מספר חבר/ה או שם משתמש וסיסמה.

 

1.6 צבירת נקודות או מָיילים ("Points or Miles").

 

חברי המועדון יכולים לצבור נקודות (המטבע של מועדון החברות), או מָיילים (המטבע של תוכניות הנוסע המתמיד של חברות התעופה, לרבות כל מטבע בין אם מדובר בּמָיילים, קילומטרים, נקודות וכו', בתוכנית הנוסע המתמיד המשתתפת לבחירתם) בתמורה לחיובים מזכים בנכס משתתף בהתאם לסעיף 2.

 

1.6(א) נקודות ומָיילים כפופים להוראות תקנון מועדון החברות. כמפורט בסעיף 1.1(א), צבירת נקודות ומָיילים כפופה לתקנון מועדון החברות ולתנאים וההגבלות של תוכנית הנוסע המתמיד של חברת התעופה. כל חבר/ה במועדון החברות אחראי/ת לקריאת תקנון מועדון החברות, ניוזלטרים ומסמכי החשבון כדי להבין את הזכויות, החובות והמעמד שלו/ה במועדון החברות, כמו גם את אופן צבירת התגמולים.

 

1.6(ב) מיסים. נקודות, מָיילים ותגמולים שנצברו באמצעות ההשתתפות במועדון החברות עשויים להיות כפופים לחבות מס. כל חבות מס, לרבות חשיפה, הקשורה לקבלה או לשימוש בנקודות, במָיילים או בתגמולים היא באחריות הבלעדית של החבר/ה.

 

1.6(ג) התנאים להעברת נקודות ומָיילים. נקודות ומָיילים שהצטברו, אינם נחשבים כנכס בבעלות חבר המועדון. נקודות שנצברו על ידי חבר במועדון החברות, עומדות לזכותו בלבד ואין להעבירן לאיש, למעט בהתאם למפורט להלן.

 

(1) העברת נקודות לחשבונות של בני משפחה או חברים. קיימים מקרים חריגים מוגבלים לאיסור על העברת הנקודות של חבר/ה לחשבונות של חברים או בני משפחה, בתנאי ששני החשבונות נמצאים במצב תקין. למידע נוסף, ראה סעיפים 2.8 ו-7.1(ב)(3).

 

(2) מוות. במקרה של פטירת חבר, תהיה החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתיר העברת נקודות בלתי ממומשות מחשבון החברות של הנפטר לקרוב משפחה או לחבר שהוא חבר שהוא פעיל במועדון החברות, וזאת בכפוף לקבלתם ובחינתם של כל התיעוד והתכתובות שהחברה ביקשה לקבלם. התגמולים, השהיות במלון, סטטוס החברות ב-Elite, סטטוס החברות ב-Lifetime וההטבות הנלוות, לרבות וללא הגבלה, לילות מזכים לסטטוס Elite, לא יעברו למקבל/ת הנקודות.

 

(3) גירושין. במקרה של הסדר גירושין חלוט שחבר המועדון צד לו, רשאית הַחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתיר העברת נקודות שלא מומשו מחשבון חבר מועדון אחד לחשבון של חבר מועדון אחר, וזאת לאחר קבלה ובחינה של כל התיעוד והתכתובות שנדרשו על ידי החברה, לרבות וללא הגבלה, מסמכים משפטיים המורים על העברה כזו של נקודות. התגמולים, השהיות במלון, סטטוס החברות ב-Elite, סטטוס החברות ב-Lifetime וההטבות הנלוות, לרבות, ללא הגבלה, לילות מזכים לסטטוס Elite, לא יעברו למקבל/ת הנקודות.

 

(4) חל איסור על חברי המועדון להחליף או למכור נקודות תמורת כסף מזומן או עָבור תמורה אחרת בהתאם לסעיף 1.7(ח).

 

(5) ניתן להחרים כל נקודות שמועדון החברות החליט לפי שיקול דעתו הבלעדי שהן הועברו תוך הפרה של התנאים וההגבלות של מועדון החברות.

 

1.6(ד) מדיניות תפוגת תוקף של נקודות. חברי מועדון חייבים להישאר פעילים במועדון החברות כדי לשמור על נקודות שהם צוברים. אם חשבון חבר/ה אינו פעיל במשך עשרים וארבעה (24) חודשים רצופים, יחולטו מחשבון חבר/ה זה כל הנקודות שנצברו. חברי מועדון יכולים להישאר פעילים במועדון החברות ולשמור נקודות שנצברו על ידי צבירת נקודות או מָיילים, מימוש נקודות או על ידי רכישת נקודות (כמתואר בסעיף 2.9) במסגרת מועדון החברות לפחות פעם אחת בכל עשרים וארבעה (24) חודשים, בכפוף למקרים החריגים שמתוארים להלן. אם חבר/ה אינו שומר/ת על סטטוס פעיל במשך חמש (5) שנים רצופות, תהא החברה רשאית להשבית את חשבון החבר/ה. נקודות שחולטו, לא ניתן להחזירן, אך החבר/ה יכול/ה לצבור נקודות חדשות, אלא אם החשבון של אותו חבר/ה הושבת.

 

(1) לא כל הפעולות בנקודות עוזרות לשמור על סטטוס פעיל במועדון החברות. דוגמאות לפעולות בנקודות שאינן נחשבות לעניין שמירה על סטטוס פעיל במועדון החברות כוללות, בין היתר:

 

(א) מתן נקודות במתנה או העברת נקודות; עם זאת, המרת נקודות למָיילים או מָיילים לנקודות כן נחשבת לעניין השמירה על סטטוס פעיל;

 

(ב) קבלת נקודות במתנה או בהעברה

 

(2) תגמולים שמומשו על ידי חבר/ה לפני חילוט נקודות, עדיין תקפים למרות שייתכן שטרם נעשה שימוש בתגמול בזמן חילוט הנקודות. עם זאת, אם התגמולים מבוטלים לאחר תאריך התפוגה של הנקודות, הנקודות הללו עדיין כפופות לחילוט. לדוגמה, אם חבר/ה מממש/ת נקודות עבור שהייה תמורת תגמולים שתתקיים לאחר תאריך התפוגה של הנקודות, ולאחר מכן מבטל/ת את ההזמנה לפני ההגעה מבלי שהשלים/ה פעילות כלשהי שעומדת בדרישות להארכת תאריך התפוגה, תוקף הנקודות הללו יפוג.

 

(3) מדיניות תפוגת התוקף של נקודות אינה משפיעה לעת עתה על נקודות המצויות בחשבון חברות מסוג Lifetime Elite; עם זאת, מועדון החברות רשאי להחיל מדיניות תפוגת תוקף של נקודות על חשבונות חברות מסוג Lifetime Elite בעתיד.

 

1.6(ה) תנאים והגבלות של תוכנית הנוסע המתמיד של חברת תעופה.  הוראות התוכנית של כל תוכנית הנוסע המתמיד של חברת תעופה קשורה, ההן שמסדירות את אופן המימוש והחלוקה של כל המָיילים שנצברים או מועברים במסגרתה.

 

1.7 תנאי הרשמה אחרים

 

1.7(א) ביטול או השעיה של חשבונות במועדון החברות

 

(1) ביטול על ידי חבר/ה. חבר/ה רשאי/ת לבטל את החברות שלו/ה במועדון החברות בכל עת על ידי שליחת הודעה בכתב על ביטול אל שירות התמיכה לחברי מועדון. כל הנקודות והתגמולים שלא מומשו, כמו גם סטטוס החבר/ה שהושג, כולל סטטוס Elite וסטטוס Lifetime Elite, יבוטלו באופן מיידי ולא ניתן יהיה להחיות אותם או להעבירם.

 

(2) ביטול או השעיה על ידי החברה. החברה רשאית לבטל נקודות של חבר/ה שנצברו, להשעות את הטבות מועדון החברות, להשעות את סטטוס החברות ב-Elite, להשעות את סטטוס החברות ב-Lifetime Elite (מה שלאחר מכן גם יסיר את ההגנה מפני חילוט נקודות אם החבר/ה יהפוך/תהפוך לבלתי פעיל כמתואר בסעיף 1.6(ד)), או לבטל את חשבון החבר/ה בכל עת בתוקף מיידי וללא הודעה בכתב, מכל סיבה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה לרבות, ללא הגבלה, אם החברה סבורה שהחבר/ה:

 

(א) פעל/ה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם החוקים, התקנות או הצווים החלים;

 

(ב) לא שילם/ה לחברה או לנכס משתתף כלשהו חשבון למלון או חשבון אחר כלשהו על אף שמועד פירעונו של החשבון חלף, או שלא עמד/ה בהתחייבות כספית כלפי Marriott Vacation Club,‏ Marriott Grand Residence Club,‏ Sheraton Vacation Club,‏ Westin Vacation Club, או The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club,‏ שב-‏ Scottsdale.

 

(ג) פעל/ה באופן בלתי הולם, במרמה, או באופן פוגעני או עוין;

 

(ד) הפר/ה או לא ציית/ה לכל אחד מחלקי תקנון מועדון החברות הזה או להוראות תנאי השימוש באתר;

 

(ה) טען/טענה במרמה לזכאות לצבירת הטבות בקשר עם אירועי Marriott Bonvoy™‎; אוֹ

 

(ו) היה/הייתה מעורב/ת בכל התנהגות בלתי הולמת או בעוולה הקשורה למועדון החברות לרבות, ללא הגבלה, ביחס לנקודות, ללילות מזכים לסטטוס Elite, למימוש תגמולים או לכל הטבה אחרת לחברי המועדון.

 

(3) פשיטת רגל. בכפוף לחוק החל, החברוּת במועדון תסתיים אוטומטית מרגע שחבר/ה המועדון יגיש/תגיש בקשה לפשיטת רגל או יהיה/תהיה כפוף/ה להליך פשיטת רגל בדרך אחרת.

 

(4) הליכים משפטיים. אין באמור בתקנון זה של מועדון החברות כדי להגביל את החברה ממימוש זכויות או סעדים כלשהם הנתונים לה על פי דין או מן היושר.

 

1.7(ב) השלכות ביטול החברוּת

 

(1) מועדון החברות, הנקודות, התגמולים והטבות ושירותים קשורים אחרים הם רכושה הבלעדי של החברה, והם אינם רכושם של חברי המועדון. עם ביטול החברוּת במועדון מכל סיבה שהיא, כל הנקודות, התגמולים וכן ההטבות והשירותים הקשורים האחרים שטרם מומשו, יחולטו וחבר/ה המועדון לא יוכל/תוכל עוד להשתתף במועדון החברות. לנקודות, לתגמולים ולהטבות והשירותים הקשורים האחרים אין ערך כספי והחברה לא תפצה או תשלם בכסף עבור נקודות שחולטו או שלא נוצלו.

 

(2) אם החברה תבטל חשבון של חבר/ה מסיבה כלשהי, אותו/ה חבר/ה לא יוכל/תוכל להגיש בקשה חוזרת לחברוּת במועדון החברות אלא בנסיבות מוגבלות ביותר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וכל חשבון שייפתח ללא הרשאה על שם החבר/ה לאחר הביטול, כמו גם נקודות, תגמולים וכן הטבות ושירותים קשורים אחרים שנצברו בחשבון זה, יחולטו כאשר יתגלו.

 

(3) אם חשבון החבר/ה יבוטל על ידו/ה, או אם חשבון החבר/ה אינו פעיל כמתואר בסעיף 1.6(ד), רשאי/ת החבר/ה להגיש בקשה חוזרת לחברוּת במועדון במועד מאוחר יותר, אך הנקודות, התגמולים וכן ההטבות והשירותים הקשורים האחרים שחולטו בעבר או שפג תוקפם, לא יוחזרו לחשבון החבר/ה וכל סטטוס חברות ב-Elite ו/או סטטוס חברות ב-Lifetime Elite לא יוחזר לתוקפו.

 

(4) כל סטטוס חברות ב-Elite וסטטוס חברות ב-Lifetime Elite יסתיים עם ביטול חשבון החבר/ה.

 

1.7(ג)שינוי תנאי מועדון החברות. אלא אם נאסר או הוגבל במפורש על ידי החוק החל, החברה רשאית לשנות, להגביל, להתאים או לבטל את הוראות תקנון מועדון החברות ואת התגמולים במועדון, עם או בלי הודעה מוקדמת, על אף ששינויים כאלה עשויים להשפיע על ערך הנקודות או המָיילים, או על היכולת להשיג תגמולים מסוימים. תוכניות שותפות שומרות באופן דומה את הזכות לשנות את התוכניות שלהן, מה שעשוי להשפיע על זכויותיך וההטבות הצפויות שלך במסגרת מועדון החברות. החברה והתוכניות השותפות עשויות, בין היתר: (1) להגדיל או להקטין את מספר הנקודות או המָיילים שהתקבלו עבור שהייה או שנדרשים עבור תגמול; (2) להסיר, להגביל, לשנות או לבטל כל תגמול; (3) להוסיף תאריכים ללא מבצעים, להגביל את החדרים הזמינים עבור כל תגמול בכל נכס משתתף או להגביל בדרך אחרת את המשך הזמינות של תגמולים; (4) לשנות את הטבות התוכנית, שותפי תיירות, מיקומים המוצעים על ידי החברה או על ידי שותפי התיירות שלה, תנאי השתתפות, הכללים לצבירה, מימוש, שמירה או חילוט של נקודות או מָיילים, או הכללים המסדירים את השימוש בתגמולים; (5) לשנות או לבטל את תגמולי שותפי התיירות שלה. בצבירת נקודות או מָיילים, החברים אינם רשאים להסתמך על זמינותו המתמשכת של תגמול כלשהו.

 

1.7(ד)סיום התוכנית. החברה רשאית לסיים את מועדון החברות בהודעה מוקדמת של שישה (6) חודשים לכל חברי המועדון הפעילים. על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, החברה רשאית לבחור להחליף למועדון חברות דומה ממועדון החברות בכל עת מייד עם הודעה לחברי מועדון פעילים. חברי המועדון לא יצברו נקודות ולא יוכלו לדרוש תגמולים, הטבות מועדון או מתקני אירוח במלון לאחר סיום פעילות מועדון החברות. במקרה שמועדון החברות יבוטל, כל הנקודות שלא מומשו יימחקו ללא כל התחייבות או חבות, ולא תכובד כל בקשת תגמולים לאחר תום תקופת ההודעה המוקדמת. החברה רשאית להפסיק את מועדון החברות, כולו או חלקו, בכל תחום שיפוט בהתראה של פחות משישה חודשים, אם היא נדרשת לעשות זאת על פי החוק החל.

 

1.7(ה)ההטבות כפופות לזמינות ולשינויים. כל ההטבות, מתקני האירוח, ההצעות, התגמולים והשירותים של מועדון החברות כפופים לזמינות ועשויים להשתנות בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

 

1.7(ו)זכאות לקבלת הטבות. על ידי קבלת כל הטבות, מתקני אירוח, הצעות, תגמולים או שירותים כלשהם במסגרת מועדון החברות, לרבות, ללא הגבלה, נקודות או תגמולים כלשהם, החבר/ה מאשר/ת שהוא/היא אחראים לקבוע אם הוא/היא זכאי/ת לקבל, ושהוא/היא זכאי/ת לקבל את אותם הטבות, מתקני אירוח, הצעות, תגמולים או שירותים של מועדון החברות (כולל, ללא הגבלה, נקודות ותגמולים) על פי החוקים החלים, על פי המדיניות בנושא מתנות ועל פי המדיניות בנושא תמריצים. כל חבר/ה חייב/ת להודיע מיידית לחברה אם הוא/היא אינו/ה זכאי/ת לקבל הטבות, מתקני אירוח, הצעות, תגמולים או שירותים כלשהם במסגרת מועדון החברות בכל עת.

 

1.7(ז)הודעת זכאות לקבלת הטבות. על החבר/ה להודיע מיידית לחברה במקרה ש-(1) הוא/היא לא זכאי/ת מכל סיבה שהיא, לרבות, ללא הגבלה, בהתאם לכל החוקים החלים, או בהתאם למדיניות בנושא מתנות או בהתאם למדיניות בנושא תמריצים, לצבור נקודות, תגמולים, סטטוס חברות ב-Elite, או כל הטבות אחרות שהחבר/ה עשוי/ה לצבור במסגרת מועדון החברות, או (2) חשבון החבר שלו/ה זוכה בנקודות, סטטוס חברות ב-Elite, או כל הטבה אחרת שהחבר/ה עשוי/ה לצבור במועדון, אשר בפועל הוא/היא לא צבר/ה או שאינו/ה זכאי/ת לצבור.

 

1.7(ח)אין למכור או להעביר. למעט כפי שהותר במפורש בתקנון זה, אין למכור, להחליף או להעביר נקודות, תגמולים והטבות אחרות של חברי מועדון (מלבד העברה או מכירה על ידי החברה או נציגיה). כל ניסיון העברה, מכירה או החלפה יהיו בטלים ויוחרמו. החברה ושותפיה רשאים לסרב לכבד או להכיר בכל נקודות, תגמולים או הטבות של חבר/ה במועדון שלדעת החברה הועברו, נמכרו או הוחלפו.

 

2. צבירת נקודות

 

2.1 הזדמנויות לצבירה בנכסים המשתתפים

 

2.1(א) חבר/ה המועדון יצבור/תצבור:

 

(1) עשר (10) נקודות בסיס עבור כל 1 דולר ארה"ב, או סכום שווה ערך במטבע אחר, שחויב ושולם על ידי החבר/ה עבור חיובים מזכים בהתאם לסעיף 2.1(ב), למעט במותגים Protea Hotels,‏ City Express,‏ Element,‏ Residence Inn,‏ TownePlace Suites ובמותג Homes & Villas by Marriott Bonvoy, שבהם יצבור/תצבור החבר/ה חמש (5) נקודות בסיס עבור כל 1 דולר ארה"ב ששולם על חיובים מזכים; וזאת למעט בנכסי Marriott Executive Apartments שבהם יצבור/תצבור החבר/ה שתיים וחצי (2.5) נקודות בסיס עבור כל 1 דולר ארה"ב ששולם על תעריפים מזכים בהתאם לסעיף 2.1(ה); וכן

 

(2) נקודות בונוס ב-Elite, בתנאי שהחבר/ה עמד/ה בדרישות החברות ב-Elite לצורך קבלת סטטוס חברות ב-Elite או סטטוס חברות ב-Lifetime Elite, כפי שמתואר בסעיף 4.2. כמות נקודות הבונוס שחבר/ה יצבור/תצבור תהיה תלויה בשכבת החברות ב-Elite שהושגה על ידי החבר/ה בהתאם לסעיף 4.3. הנקודות זמינות לחבר/ה ב-Elite בכל המותגים המשתתפים למעט כפי שצוין אחרת בסעיף 1.2(א).

 

(3) קרדיט לטובת העמידה בדרישות החברות ב-Elite ("לילות מזכים לסטטוס Elite", או ביחיד, "לילה מזכה לסטטוס Elite") עבור סטטוס חברות ב-Elite וסטטוס חברות ב-Lifetime Elite, כפי שמתואר בסעיף 4.2. לילה מזכה לסטטוס Elite נצבר רק עָבור לילה במהלך שהייה מזכָּה כמתואר בסעיף-2.1(ד) ("לילה מזכה", או כשמדובר ביותר מלילה אחד, "לילות מזכים").

 

2.1(ב) חיובים מזכים. "חיובים מזכים" הם:

 

(1) חיובים שנצברו על ידי חבר/ת מועדון במהלך שהייה בחדר בנכס משתתף בחשבונו/ה ובעוד שני (2) חדרי אירוח נוספים לכל היותר עם אותם תאריכי צ'ק-אין וצ'ק-אאוט, לרבות, ללא הגבלה, חיובים עבור:

 

(א) תעריפים מזכים עָבור שהיות;

 

(ב) מזון ומשקאות (למעט משקאות אלכוהוליים היכן שהדבר אסור על פי חוק) אשר עשויים שלא לכלול חיובים שנגרמו בנקודות מכירה שאינן מנוהלות או מופעלות על ידי הנכס המשתתף;

 

(ג) טלפון בחדר בחיוג ישיר ופקס בחדר בחיוג ישיר;

 

(ד) סרטים ומשחקי וידאו בחדר;

 

בתנאי שהחבר/ה מספק/ת את מספר החברות שלו/ה במועד ביצוע ההזמנה או במועד ביצוע הצ'ק-אין, וכן שוהה בעצמו באחד מהחדרים שהוזמנו ומשלם/ת עבור החיובים; או

 

(2) חיובים שנגרמו כחלק מחבילת הכל כלול במהלך שהות בחדר אורחים על ידי חבר על הגליון שלו ועד שני (2) חדרי אירוח נוספים עם אותם תאריכי צ'ק-אין וצ'ק-אאוט ששולמו על ידי החבר ב- All- אתרי נופש כלול ונכסים משתתפים המציעים חבילות הכל כלול לאורך כל השנה ומוגדרים על ידי החברה כנכס הכל כלול. החיובים המתאימים עבור שהייה בנכסי הכל כלול אלה כוללים, ללא הגבלה, חיובים עבור:

• תעריפים מזכים עָבור שהיות;

 

• מזון ומשקאות פרימיום (למעט משקאות אלכוהוליים היכן שאסור על פי חוק) הנרכשים במלון בנוסף לתעריף המזכה;

 

• חיובים על אנשים נוספים בחדר, במסגרת שהיות בתשלום בתעריף מזכה;

 

• ספא, גולף ופעילויות אחרות המופעלות על ידי אתרי נופש אם הן מנוהלות על ידי הנכס המשתתף;

 

• מיסים, דמי שירות ותשרים שהם חלק מתעריף חבילת החדר המזכה; ו-

 

• במקרים מוגבלים מסוימים, מיסים, דמי שירות, תשרים ו/או עמלות הקשורים להוצאות נלוות אחרות שחויבו לחשבון החדר, עשויים לעמוד בתנאים לצבירת נקודות;

 

כל זאת, בתנאי שחבר המועדון מוסר את מספר החבר שלו במועד ביצוע ההזמנה או הצ'ק-אין, שוהה באחד מהחדרים שהוזמנו ומשלם עָבור החיובים. ייתכן שחיובים מנקודות מכירה של מזון ומשקאות, המנוהלות או מופעלות על ידי צד שלישי, לא ייזָכּו בצבירת נקודות. חיובים שחבר המועדון נשא בהם בנקודות מכירה שאינן נמצאות בנכס המשתתף או באתר הנופש מסוג All-Inclusive, אינם נחשבים כחיובים מזָכּים; או

 

(3) חיובים שנגרמו לחבר/ה, ללא שהייה בחדר במלון, בנקודות מכירה משתתפות הממוקמות בנכסים משתתפים מסוימים הרשומים בכתובת ​https://www.marriott.com/​loyalty/​earn/​earn-without-a-stay.mi​, ("נקודת מכירה משתתפת") כמתואר להלן:

• חברים יכולים להרוויח חמש (5) נקודות בסיס לכל USD, או סכום שווה ערך במטבע המקומי, על הוצאה מזכה בחשבון הכולל לאחר החלת הנחות רלוונטיות ובניכוי כל סכום שאינו נכלל (כמתואר להלן), בתנאי שהם עמדו בהוצאה המינימלית.

 

• בהתאם לנקודת המכירה המשתתפת, החברים חייבים לספק את מספר חשבון החברות שלהם בזמן התשלום בנקודת המכירה המשתתפת או לשלם באמצעות כרטיס תשלום המקושר למספר חשבון החברות שלהם.

 

• ייתכן שיוענקו נקודות בונוס לסטטוס Elite, בהתאם לאופן עיבוד התשלומים בנקודת המכירה המשתתפת.

 

• חיובים שאינם עומדים בדרישות לצבירת נקודות בנקודות מכירה משתתפות כוללים, ללא הגבלה: (א) משקאות אלכוהוליים כאשר מכירתם אסורה על פי חוק; (ב) חיובים הקשורים לסעודה, פגישה או אירוע אחר שאינו נכלל בחיובים העומדים בדרישות כמפורט בסעיף 2.1.ג; (ג) ייתכן שחיובים מנקודות מכירה משתתפות המנוהלות או מופעלות על ידי צד שלישי לא יעמדו בדרישות לצבירת נקודות; וכן (ד) חיובים בנקודות מכירה שאינן ממוקמות בתוך הנכס או כפר הנופש All-Inclusive המשתתף. ייתכן גם שחיובים מסוימים לא ייכללו לצורך צבירה, כפי שייקבע על ידי החברה או נקודת המכירה המשתתפת.

 

• חברים שמגדירים את העדפת הצבירה שלהם למיילים (כמתואר בסעיף 2.3) יקבלו במקום זאת נקודות עבור חיובים שנגרמו לחבר/ה, ללא שהייה בחדר במלון.

 

• ייתכן שהחברים יידרשו לספק את מספר חשבון החברות שלהם ולהראות תעודה מזהה תקפה הכוללת תמונה והתואמת את השם של חשבון החברות שלהם.

 

• הנקודות שנצברו ישתקפו בחשבון החבר/ה עד 10 ימים לאחר כל עסקה בנקודת מכירה משתתפת. החבר/ה רשאי/ת ליצור קשר עם שירות התמיכה לחברי מועדון אם הנקודות לא מופיעות בחשבון לאחר 10 ימים.

 

• רשימת נקודות המכירה המשתתפות והנכסים המשתתפים עשויה להשתנות בכל עת, עם או בלי הודעה מוקדמת.

 

• ייתכן שבנקודות המכירה המשתתפות יוצעו לחברים הצעות נוספות, בכפוף לתנאים ולהגבלות של כל הצעה ולתקנון מועדון החברות.

 

 

2.1(ג) חיובים לא מזכים. חיובים שאינם עומדים בדרישות לזכאות לנקודות כוללים שירותים כלשהם הניתנים בחינם, מימושי תגמולים (כולל כל חלק ממימוש התגמולים ששולם בכסף), או כל עמלות או חיובים אחרים, לרבות, ללא הגבלה: (א) חיובים עבור סעודות, ישיבות או אירועים אחרים, למעט נקודות שנצברו בקשר להסכם לאירוע מזכה כמתואר בסעיף 5; (ב) עמלות אחרות ששולמו לרבות, וללא הגבלה, עָבור חניה, מרכזי עסקים, חנויות קמעונאות ושירותי צד שלישי אחרים; (ג) מיסים, דמי שירות, תשרים ועמלות הקשורים לתעריף החדר (למשל דמי ביטול מאוחר או עמלות אי-הגעה בגין אי ביצוע צ'ק-אין להזמנות מובטחות, גם אם ההזמנות שולמו במלואן), חיובי חובה או חיובים אוטומטיים (למשל, דמי אתר נופש) וחיובים רלוונטיים אחרים, לרבות מיסים ועמלות מסוימים על חדרים, שאינם חלק מתעריף חבילת חדר All-Inclusive מזכה; במקרים מוגבלים מסוימים, מיסים, דמי שירות, תשרים ו/או עמלות הקשורים להוצאות נלוות אחרות שחויבו לחשבון החדר, כמו גם מיסים, דמי שירות ותשרים שהם חלק מתעריף חבילת חדר All-Inclusive מזכה, עשויים לזָכות בנקודות; וכן (ד) חיובים המפורטים בסעיף 8.1 עָבור Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

 

2.1(ד) שהייה מזכה. "שהייה" או "שהייה מזכָּה" פירושה כל הלילות הרצופים שחבר/ה נרשם/ה אליהם, משלם/ת עבורם ושוהה במהלכם באופן אישי, בכל נכס משתתף, שעבורו (1) חיוב החדר יוצא על שם חבר המועדון עצמו, או (2) חיוב החדר יוצא ישירות על שם החברה שמכסה את התשלום עבור השהייה, ובתנאי שהשהייה אינה קשורה לכנס או לישיבה קבוצתית.

 

(1) "שהייה" היא שהייה של לילה אחד או יותר ברציפות באותו נכס משתתף, ללא קשר לפעילות הצ'ק-אין וצ'ק-אאוט, על ידי חבר/ה, אשר: (א) מוסר/ת את מספר החבר שלו במועד ביצוע ההזמנה או במועד ביצוע הצ'ק-אין; (ב) משלם תעריף מזכה או מחיל פדיון פרס עבור השהייה; ו-(ג) שוהה באחד מחדרי האירוח השמורים. חבר רשאי לצבור נקודות רק עבור עד שלושה (3) חדרי אירוח עם אותם תאריכי צ'ק-אין וצ'ק-אאוט, אם הוא שוהה באחד מחדרי האירוח השמורים ומשלמים תעריף מזכה או יחיל פדיון פרס עבור כל חדר אורחים.

 

(2) "שהייה מזכָּה" היא קרדיט בהתאם להוראות תקנון זה, הנחשב לטובת צבירת לילות מזכים לסטטוס Elite‏ ‏("Elite Night Credit"). למעט אם צוין אחרת בסעיף 4.2, חברי המועדון יצברו קרדיט רק עָבור כל לילה מזכה אשר (1) הוא חלק מהשהייה בתעריף המזכֶּה (כמתואר בסעיף 2.1(ה)), עָבור החדר שחבר/ת המועדון משלם/ת עבורו ושוהה בו באופן אישי, ולא עבור חדרי אירוח נוספים כלשהם, או (2) עָבור חדר האורחים שהחיוב עליו יצא ישירות על שם החברה שמכסה את התשלום עבור שהיית החבר/ה, ובתנאי שהשהייה אינה קשורה לכנס או לפגישה קבוצתית כלשהם. חברים אינם מקבלים לילות מזכים לסטטוס Elite על שהיות בתעריפים שאינם מזכים (ראה סעיף 2.1(ו)). חברי Vacation Club וחברי Residence Club (המוגדרים בסעיף 7 להלן) עשויים גם הם לצבור לילות מזָכִּים לסטטוס Elite כמפורט בסעיפים 7.1 ו-7.2. חברים השוהים במיקומים של The Ritz-Carlton Club במסגרת הטבת הבעלות שלהם, צוברים לילות מזכים לסטטוס Elite כמפורט בסעיף 1.2(א).

 

(3) חברים אינם יכולים לזכות או לקבל הטבות עבור שהיות במספר נכסים משתתפים עבור אותם תאריכים.

 

(4) רק חבר/ה אחד/ת לכל חדר אירוח רשאי/ת לצבור נקודות/מָיילים ולילות מזכים לסטטוס Elite, וכן לקבל הטבות. אם יש יותר מחבר/ה מועדון אחד/ת השוהה באותו חדר אירוח, על החברים להחליט בעת ביצוע הצ'ק-אין איזה מספר חבר/ה יחול על אותו חדר, ובתנאי שזה יהיה מספר החבר ששייך לאותו החבר/ה שישלם/תשלם את החשבון.

 

2.1(ה) תעריפים מזָכִּים.  "תעריף מזכֶּה" הוא התעריף שחבר/ה המועדון משלם/ת עבור השהייה בחדר בנכס משתתף אשר עומד בדרישות לצבירת נקודות או מָיילים. תעריפים מזָכִּים כוללים את רוב תעריפי העסקים ותעריפי הפנאי, כגון תעריפים שמופיעים באתר Marriott.com לפני החלת קוד הנחה כלשהו, תעריפי פרימיום קמעונאיים ותעריפי סטנדרט קמעונאיים, תעריפי קנייה מראש, תעריפי חבר שהם תוצאה של משא ומתן (Corporate negotiated rates) ותעריפים לאומיים/אזוריים/מקומיים לעובדי ציבור. אלא אם צוין אחרת במפורש, יקבלו חברי המועדון את הטבות שכבת החברות שלהם במהלך שהייה על בסיס תעריפים מזָכִּים.

 

(1) במלונות Design Hotels‎™‎ משתתפים, חברי המועדון צוברים נקודות או מָיילים על חיובים מזכים, רק על שהיות הן בתעריף המזכה. חברי המועדון אינם צוברים נקודות או מָיילים על שהיות בתעריף שאינו מזכה במלונות Design Hotels™‎ משתתפים, אף אם הם נושאים בחיובים מזכים, למשל עָבוּר הוצאות נלוות.

 

(2) ב-Marriott Executive Apartments, חברי המועדון צוברים נקודות או מָיילים רק על התעריף המזכה, גם אם הם ישאו וישלמו עָבור חיובים מזכים.

 

2.1(ו) תעריפים שאינם מזכים.  "תעריף שאינו מזכה" הוא תעריף שחבר/ה משלם/ת עבור שהייה בחדר בנכס משתתף שאינו עומד בתנאים לצבירת נקודות או מָיילים, או להשגת הטבות מכוח דרגת החברוּת במועדון. תעריפים שאינם מזכים הם אלה שהוזמנו בשיטות הבאות:

 

(1) חדר האורחים הוזמן דרך מארגן תיירות, ערוץ תיירות אונליין או ערוץ צד שלישי אחר כולל, ללא הגבלה, את expedia.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, booking.com, travelocity.com; או

 

(2) חדר האורחים הוזמן בתעריף לקבוצה כחלק מאירוע, ישיבה, ועידה או סיור מאורגן, והחבר/ה אינו משלם/ת עבור אותו חדר ישירות בנכס המשתתף; אוֹ

 

(3) חדר האורחים הוזמן בתעריף לחדר או לחבילה של מארגן תיירות, סיטונאי או צוות, הכולל, ללא הגבלה, סיורים מאורגנים או הזמנות חבילות; או

 

(4) שחדר האורחים היה בחינם; או

 

(5) מומש עבור החדר שובר או תגמול של צד שלישי.

 

2.1(ז) לא יינתנו נקודות, או יכובדו תגמולים, בשום חברה בת או חברה קשורה של החברה, מלבד בנכסים המשתתפים, אלא אם כן יפורסם אחרת. אם מלון או נכס אחר יחדל מלהיות נכס משתתף, כל השהיות הקבועות לאחר אותו תאריך, לא יזָכּו בצבירת נקודות, ללא קשר למועד ביצוע ההזמנה. ראה סעיף 9.5 לתנאים נוספים.

 

2.2 ניתן לצבור רק סוג מטבע אחד.

 

חבר/ה יכול/ה לצבור רק סוג מטבע אחד - נקודות או מָיילים (Points or Miles). חבר/ה לא רשאי/ת לצבור גם נקודות וגם מָיילים עבור אותה שהייה. חבר/ה רשאי/ת לעבור מצבירת נקודות לצבירת מָיילים, או להיפך, לפני שהייה מסוימת, על ידי עדכון פרופיל החברוּת במועדון או על ידי פנייה אל שירות התמיכה לחברי מועדון. חבר/ה יתחיל/תתחיל בצבירת ה"מטבע" החדש (נקודות או מָיילים) החל מהשהייה הבאה. צבירות קודמות לא יומרו למטבע החדש. אם החבר/ה רוצה "להמיר" נקודות למָיילים, ניתן לעשות זאת בהתאם לסעיף 3.5.

 

2.3 צבירת מָיילים במקום נקודות.

 

חשבונות במועדון החברות מוגדרים תחילה לצבירת נקודות. חברי המועדון רשאים לשנות את העדפת הצבירה שלהם לנקודות או מָיילים דרך פרופיל החבר שלהם באתר האינטרנט. כשבוחרים לצבור מָיילים במקום נקודות עבור שהיות מזָכּות, צריך גם לציין, בפרופיל החבר/ה שאליו יזוכו המיילים של החבר/ה, את שם תוכנית הנוסע המתמיד של חברת התעופה המשתתפת ואת מספר חשבון המועדון המתאים.  לאחר השלמת פעולה זו, נקודות שייצברו עָבור שהיות מזכות עתידיות, יומרו למָיילים באופן אוטומטי, למעט הטבת "נקודות של Elite בהגעה למלון" שתישאר בחשבון החבר/ה כנקודות עד שהחבר/ה יוזם/ת את העברתן למָיילים. לאחר שהוענקו המָיילים לתוכנית הנוסע המתמיד של חברת התעופה המשתתפת שנבחרה, לא ניתן לשנות אותם לתוכנית נוסע מתמיד של חברת תעופה משתתפת אחרת או להמיר אותם לנקודות במועדון החברות. לפרטים על ההצטרפות לתוכניות הנוסע המתמיד של חברות התעופה המשתתפות, יש לעיין בתנאים וההגבלות של מועדון החברות של חברת התעופה הספציפית.

 

2.4 אירועי ™Marriott Bonvoy.

 

חבר/ה יכול/ה לצבור נקודות או מָיילים ולילות מזכים עבור קבוצות, ישיבות ואירועים העומדים בדרישות, אם החבר/ה הוא/היא מתכנן/ת פגישות זכאי בהתאם לסעיף 5.

 

2.5 הצבירה עבור חיובים מזכים ולילות מזכים היא אישית.

 

2.5(א) אף אדם אחר מלבד חבר המועדון עצמו אינו רשאי לצבור נקודות/מָיילים על חיובים מזָכִּים או "לילות מזכים לסטטוס Elite‏" ‏(Elite Night Credit) על לילות מזָכִּים, בחשבון של אותו חבר מועדון.  נקודות/מָיילים ו"לילות מזכים לסטטוס Elite" עבור חדר אחד משותף לשני חברי המועדון, יוענקו רק לאחד משני החברים/ות.

 

2.5(ב) צבירת נקודות/מָיילים ולילות מזכים לסטטוס Elite מוגבלת לנסיעות של יחידים ועל התשלום עָבור החדר להתבצע על ידי החבר/ה עצמו/ה או על ידי חיוב ישיר של החברה שטיפלה בתשלום עבור שהיית החבר/ה, ובתנאי שהשהייה אינה קשורה לכנס או לישיבה קבוצתית.

 

2.5(ג) אם חברה/ה במועדון ישתתף/תשתתף בכנס או בישיבה קבוצתית וישלם בעצמו למלון או לנכס אחר ישירות עָבור החדר, הוא/היא יהיו זכאים לקבל נקודות/מָיילים ולילות מזכים לסטטוס Elite עבור השהייה.  עם זאת, חדרים שמוזמנים על פי חוזה, חדרים שמוזמנים על ידי תאגידים על בסיס שוטף וחדרים בחיוב מרכזי, אינם זכאים לצבור נקודות/מָיילים או לילות מזכים לסטטוס Elite.

 

2.5(ד) במקומות מסוימים בחו"ל, תעריפי כוחות הביטחון כפופים להגבלות מקומיות וייתכן שהם לא יזָכּוּ בנקודות/מָיילים ובלילות מזכים לסטטוס Elite.

 

2.6 צבירה עבור שהיות או אירועים מְזָכּים שהסתיימו לפני ההרשמה למועדון.

 

2.6.א. ניתן לצבור נקודות/מָיילים ולילות מזכים לסטטוס Elite עבור שהיות שהושלמו בתוך שלושים (30) יום לפני ההרשמה של החבר/ה למועדון החברות כמתואר בהמשך בסעיף 9.3, אם תוגש בקשה לקרדיט מסוג זה אל שירות התמיכה לחברי מועדון, בצירוף העותק של הקבלה בתשלום עבור השהייה, תוך שישים (60) יום מהשהייה.  ייתכן שיהיה צורך בתיעוד נוסף.

 

2.6(ב) ניתן לצבור נקודות/מָיילים ולילות מזכים לסטטוס Elite עָבור אירועים מזָכִּים (ראה סעיף 5.4) שהסתיימו תוך שלושים (30) יום לפני ההרשמה למועדון החברות כמתואר ביתר פירוט בסעיף 9.3, וזאת בתנאי שהבקשה לאותו קרדיט תוגש באמצעות אותו נכס שבו נערך האירוע המזכה, בצירוף עותק של הקָבַּלה על התשלום עָבור האירוע המזָכֶּה, תוך שישים (60) יום מהאירוע המזכה.  ייתכן שיהיה צורך בתיעוד נוסף.

 

2.7 המרת מטבע חוץ.

 

כמות הנקודות שנצברו בנכסים המשתתפים שבהם נעשה שימוש במטבע שונה מדולר ארה"ב, תחושב על ידי המרת החיובים המזכים לדולר ארה"ב לפי שער החליפין שייבחר על ידי החברה.  שער חליפין זה עשוי להיות השער שבשימוש הנכס המשתתף בעת ביצוע הצ'ק-אין או בעת ביצוע הצ'ק-אאוט או שער אחר שייבחר על ידי החברה וייתכן שהוא לא יהיה אותו שער המשמש להמרת מטבעות בחשבון המלון של חבר המועדון.

 

2.8 העברת נקודות מחשבון אחד לאחר.

 

2.8(א) בהתאם לתנאים להעברת נקודות כמתואר בסעיף 1.6(ג), רשאי/ת חבר/ה להעביר עד 100,000 נקודות לכל היותר בכל שנה קלנדרית לחשבון של חבר מועדון אחר, כל עוד שני החשבונות נמצאים במצב תקין וכל אחד מהם כבר פתוח לפחות שלושים (30) במקרה שיש בהם כבר פעילות מזכָּה, או שכל אחד מהם כבר פתוח לפחות תשעים (90) במקרה שאין בהם כבר פעילות מזכָּה (ראה 2.8(ב)). חבר/ה יכול/ה לקבל עד 500,000 נקודות לכל היותר בכל שנה קלנדרית מחשבונות אחרים במועדון החברוּת, כל עוד החשבונות נמצאים במצב תקין ובתנאי שכל אחד מהם היה כבר פתוח לפחות למשך שלושים (30) יום במקרה שיש פעילות מזכָּה, ולפחות תשעים (90) שמקרה שאין עדיין פעילות מזכָּה.

 

2.8(ב). חבר מועדון חדש רשאי לקבל נקודות בהעברה שלושים (30) יום לאחר ההרשמה, אם החשבון משקף פעילות לרבות שהייה מזכָּה או פעילות מזכָּה אחרת כמתואר בסעיף 1.6(ד).  בחלוף תשעים (90) יום ממועד ההרשמה, זכאי החבר החדש לקבל נקודות בהעברה ללא קשר לפעילות בחשבון שלו.

 

2.8(ג). הרשאה להעברת נקודות חייבת להיות יזומה על ידי בעל החשבון עם הנקודות שיועברו באמצעות כלי העברת הנקודות (באנגלית). נדרשות מינימום של 1,000 נקודות עבור ההעברה. בעל החשבון המבקש את ההעברה חייב לספק את מספר החברות ואת השם המלא של מקבל הנקודות בעת בקשת העברת הנקודות. גם מספר החברות וגם השם שסופק חייבים להתאים למספר החברות ולשם הרשומים בחשבון של מקבל הנקודות כדי להשלים את ההעברה בהצלחה.

 

2.8(ד) לאחר קבלת ההרשאה להעברה ועיבודה, מוותר המעביר על כל הזכויות בנקודות שהועברו, והן עוברות לבעלות המקבל.•מועדון החברות שומר על זכותו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע או לבטל עסקאות שבהן (1) למועדון החברות יש סיבה להאמין שזהות האדם שמעביר את הנקודות אינה תואמת את זהות האדם שמאשר את העברת הנקודות, או (2) במועדון החברות עולה חשד לביצוע מעשה מרמה כלשהו בקשר להעברת הנקודות בהקשר של חשבון החבר/ה.

 

2.8(ה) לא ניתן להעביר מָיילים או לילות מזכים לסטטוס Elite בין חשבונות במועדון החברות.

 

2.9 קניית נקודות.

 

חברי המועדון רשאים לרכוש או לקבל נקודות שנרכשו על ידי חבר/ה אחר/ת במתנה, עד לסכום כולל של 100,000 נקודות לשנה קלנדרית לכל היותר, בתנאי שהנקודות נרכשו דרך החנות לקניית נקודות↗ או החנות לקניית נקודות מתנה↗. חברי המועדון רשאים לרכוש נקודות בסכום כולל של 100,000 לכל היותר לכל שנה קלנדרית, בתנאי שהנקודות נרכשו דרך החלון המופעל על ידי Points.com שבאתרי Marriott, באפליקציות לנייד של Marriott או במרכזי קשרי לקוחות. את הנקודות ניתן לרכוש בתעריף של 12.50 USD לכל 1,000 נקודות. התמחור משתנה בתקופות של מבצעים. כדי לרכוש ו/או לקבל נקודות, חייב/ת חבר/ה להיות במעמד תקין. חבר/ה חדש רשאי/ת לרכוש נקודות החל משלושים (30) יום לאחר ההרשמה למועדון החברות. למידע נוסף על ההגבלות לפי שנה קלנדרית, החלות על העברה או קבלה של נקודות בין חברי המועדון יחידים, יש לעיין בסעיף 2.8. נקודות שנרכשו אינן נחשבות לטובת השגת סטטוס Marriott Bonvoy Elite. הנקודות יתווספו לחשבון החבר/ה בתוך שבעים ושתיים (72) שעות לאחר השלמת הרכישה. לאחר רכישת נקודות, לא יתאפשרו החזרים כספיים. רכישת נקודות באמצעות כרטיס אשראי במיתוג משותף של Marriott תזָכֶּה בנקודות כרכישה יום-יומית כאשר הדבר רלוונטי. חברי המועדון שבוחרים לרכוש נקודות באמצעות כרטיסי האשראי של Union Pay בעלי הלוגו היחיד (עם מספר כרטיס שמתחיל בַּסְפָרות 62), יכולים לעשות זאת על ידי בחירת Discover כאמצעי התשלום הנבחר שלהם.

 

2.10 צבירה באמצעות שותפים.

 

נקודות שנצברו באמצעות או בקשר לשותף, כפופות לתקנון מועדון חברות זה וכן לכל התנאים וההגבלות הרלוונטיים של השותף.

 

2.10(א) הצעת מָיילים לנקודות. חבר המועדון רשאי להמיר מָיילים לנקודות עם תוכניות נוסע מתמיד נבחרות או תוכניות אחרות של חברות תעופה קשורות (כל אחת מהן, "חברת תעופה משתתפת") ביחס המרה קבוע של מָיילים לנקודות כפי שמפורט כאן ("הצעת מָיילים לנקודות"). אין צורך להירשם להצעת מָיילים לנקודות, אך היא עשויה להיות כפופה לקריטריונים של זכאות, מעת לעת, כפי שנקבע על ידי חברות התעופה המשתתפות ומועדון החברות Marriott Bonvoy. חברים המבקשים להמיר מָיילים שהם צברו דרך חברות תעופה משתתפות, לנקודות של מועדון החברות Marriott Bonvoy, חייבים להיות חברים הן במועדון החברות Marriott Bonvoy והן בחברת התעופה המשתתפת, כדי לבצע את ההמרה. חברי המועדון המבקשים לעשות שימוש בהצעת מָיילים לנקודות, נדרשים לוודא ששם בעל/ת החשבון בתוכנית של חברת התעופה המשתתפת ובחשבון החברות ב-Marriott Bonvoy זהה, וזאת כדי להבטיח שהעסקה שתתבצע במסגרת ההצעה תירשם בהצלחה באותו חשבון מועדון החברות ב-Marriott Bonvoy. לאחר שהמָיילים יומרו לנקודות, הנקודות יועברו אוטומטית לחשבון החבר/ה במועדון החברות Marriott Bonvoy.  ברוב המקרים, הנקודות יופיעו בחשבון Marriott Bonvoy של החבר/ה תוך שמונה (8) שבועות לכל היותר. מרגע הזמנת הנקודות לחשבון של חבר/ה במועדון החברות Marriott Bonvoy, לא ניתן יהיה לבצע כל ביטול, שינוי, הנפקה מחדש ו/או קבלת החזר של אותם מָיילים. למועדון החברות Marriott Bonvoy ולחברות התעופה המשתתפות יש את הזכות להפסיק את הצעת מָיילים לנקודות או לשנות את המדיניות, הנהלים, תנאי ההשתתפות, ההטבות, התגמולים והמבצעים המיוחדים של הצעת מָיילים לנקודות, כולם או חלקם, בכל עת, עם או ללא הודעה מוקדמת. מועדון החברות של Marriott Bonvoy שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע או לבטל עסקאות כאשר (1) למועדון החברות Marriott Bonvoy יש סיבה להאמין שזהות האדם שממיר את המָיילים לנקודות אינה תואמת את זהות האדם המקבל את הנקודות או (2) כאשר מועדון החברות Marriott Bonvoy חושד שהייתה פעילות הונאה כלשהי הקשורה להמרת המָיילים לנקודות ביחס לחשבון Marriott Bonvoy של החבר/ה. לפרטים על הצטרפות לחברת תעופה משתתפת, יש לעיין בתנאים וההגבלות של חברת התעופה המשתתפת הספציפית. התנאים וההגבלות של כל חברת תעופה משתתפת הם שמסדירים את חלוקת המָיילים שנצברו דרך חברת התעופה המשתתפת. הצעת מָיילים לנקודות כפופה לתנאים וההגבלות של כל חברת תעופה משתתפת.

 

2.10(ב) הפלגה עם נקודות. חבר מועדון יכול לצבור נקודות בעת הזמנת הפלגה דרך שותף ההפלגות של החברה. מידע נוסף על תוכנית ה'הפלגה עם נקודות' ניתן לקבל כאן↗. סעיף זה אינו חל על ה-The Ritz-Carlton Yacht Collection (ראה סעיף 1.2.(א) לגבי ה-The Ritz-Carlton Yacht Collection).

 

2.10(ג) Hertz. חבר מועדון יכול לצבור נקודות ולקבל הנחות מיוחדות דרך Hertz היכן שאלה זמינות, בתנאי שההזמנה מתבצעת כאן↗. חברים ב-Elite שעומדים בדרישות, יכולים גם לקבל בחינם סטטוס Elite מסוג Hertz Gold Plus Rewards®‎.

 

2.10(ד) Identity at The Cosmopolitan. חברי תוכנית Identity at The Cosmopolitan of Las Vegas רשאים להמיר נקודות של Identity לנקודות במועדון החברות בהתאם לתנאים וההגבלות של תוכנית Identity↗. חברי מועדון מתבקשים להתקשר ל-Identity Membership & Rewards בטלפון ‎+1-877-551-7779 או לשלוח אימייל לכתובת IDENTITYMEMBERSHIP@COSMOPOLITANLASVEGAS.COM.

 

2.10(ה) Vacations by Marriott. תוכנית Vacations by Marriott מנוהלת על ידי שותף תיירות צד שלישי מטעם מועדון החברות. ניתן לצבור נקודות ולילות מזכים לסטטוס Elite בהתאם לתקנון מועדון החברות. חברי המועדון אינם רשאים להשתמש בנקודות או במָיילים לקניית חבילות במסגרת Vacations by Marriott. חברי המועדון כפופים לתקנון מועדון החברות וכן לתנאים וההגבלות של תוכנית Vacations by Marriott. מידע נוסף ניתן למצוא באתר www.vacationsbymarriott.com↗.

 

2.10(ו) Eat Around Town by Marriott Bonvoy‎™‎. חברי המועדון יכולים לצבור נקודות כשהם נרשמים לתוכנית Eat Around Town by Marriott Bonvoy™‎ וסועדים במסעדות המשתתפות. חברי המועדון כפופים לתנאים ולהגבלות החלים על תוכנית Eat Around Town by Marriott Bonvoy וכן להוראות תקנון מועדון החברות. ניתן למצוא מידע נוסף על התוכנית בכתובת eataroundtown.marriott.com↗.

 

2.10(ג) Marriott Bonvoy Boutiques‎™‎.  חבר המועדון יכול לצבור 10,000 נקודות ברכישת מזרן בכל אחד מחמישה עשר (15) אתרי האינטרנט הקמעונאיים של Marriott International (Shop EDITION↗‏,‏ The Ritz-Carlton Shops↗,‏ The Luxury Collection Store↗‏,‏‏ St. Regis Boutique↗,‏ W Hotels The Store↗, Curated by JW↗,‏ Shop Marriott↗,‏‏ Sheraton Store↗,‏ Westin Store↗‏‏,‏ Shop Le Meridien↗,‏ Collect Renaissance↗‏,‏‏‏ Gaylord Hotels Store↗‏‏,‏‏‏ Shop Courtyard↗‏,‏‏‏‏ ‏Shop Four Points↗,‏ וכן Fairfield Store↗). הנקודות מוענקות לחבר המועדון המבצע את הרכישה, בערך 3-5 שבועות לאחר אישור קבלת משלוח המזרן על ידו. חברי המועדון כפופים לתנאים ולהגבלות החלים על קניית המזרן באתרים האינטרנט הקמעונאיים של Marriott וכן להוראות תקנון מועדון החברות. ניתן למצוא מידע נוסף באתרי האינטרנט הקמעונאיים של Marriott.

 

2.10(ח) תוכנית הנקודות Marriott-Uber. כדי להשתתף בתוכנית הנקודות Marriott-Uber, על חברי מועדון החברות לקשר את חשבון החברות שלהם ב-Marriott Bonvoy לחשבון Uber שלהם המשויך למספר טלפון בארה"ב. לאחר קישור החשבונות, יכולים חברי המועדון לצבור נקודות על עסקאות מזכות. "עסקה מזכה" פירושה (1) נסיעה שבוצעה דרך Uber XL,‏ Uber Black,‏ Uber SUV או Uber Comfort;‏ ‏ (2) הזמנה ממסעדה שבוצעה דרך Uber Eats בסכום של 40 דולר ארה"ב או יותר, לפני חישוב כל המבצעים וההנחות הרלוונטיים (לא כולל מיסים, עמלות וטיפים), או (3) הזמנת מצרכים שבוצעה דרך Uber Eats בסכום של 40 דולר ארה"ב או יותר לפני חישוב כל המבצעים או ההנחות הרלוונטיים (לא כולל מיסים, עמלות וטיפים), לכל הזמנה בנפרד ובתנאי שההזמנה בוצעה בארצות הברית. נקודות שנצברו עבור עסקאות מזָכּות יחושבו לפי סכומים בדולר ארה"ב ששולמו, לפני מבצעים והנחות ולא כולל מיסים, עמלות וטיפים.

לאחר קישור חשבון החברות שלהם ב-Marriott Bonvoy לחשבון Uber שלהם, יקבלו חברי המועדון עבור כל העסקאות המזכות (בהתאם לעסקה המתאימה): (1) ‏3 נקודות עבור כל 1 דולר ארה"ב של הוצאה, לפני מבצעים והנחות, לא כולל מיסים, עמלות וטיפים על נסיעות ב-Uber XL,‏ Uber Black,‏ Uber SUV ונסיעות ב- Uber Comfort,‏ (2) 6 נקודות עבור כל 1 דולר ארה"ב של הוצאה, לפני מבצעים והנחות, לא כולל מסים, עמלות וטיפים על הזמנות ממסעדות והזמנות מצרכים באמצעות משלוח דרך Uber Eats אל נכסי Marriott International (לא כולל Homes & Villas by Marriott Bonvoy ), ו-(3) 2 נקודות עבור כל 1 דולר ארה"ב של הוצאה, לפני מבצעים והנחות, לא כולל מיסים, עמלות וטיפים, על כל שאר ההזמנות ממסעדות והזמנות מצרכים דרך Uber Eats, כולל הזמנות לאיסוף עצמי.

חברי המועדון כפופים לתנאים ולהגבלות של Uber ושל Uber Eats, כמו גם לתקנון מועדון החברות. Uber והחברה שומרות לעצמן את הזכות לשנות את מספר הנקודות שחברים עשויים לצבור ואת הפעילויות שבגינן הם עשויים לצבור נקודות. Uber או החברה עשויות גם לבטל את הקישור בין חשבונות כתוצאה מסיום או השעיה של תוכנית הנקודות Marriott-Uber, חשד להונאה או שינוי בזכאות לתוכנית. Uber והחברה שומרות לעצמן את הזכות לבטל, לשלול ו/או להתאים את כמות הנקודות שנצברו כאשר (1) Uber ו/או החברה חושדות שהתרחשה פעילות הונאה הקשורה לעסקה מזכה, או (2) כבר ניתן החזר כספי בהקשר לעסקה מזכה. מידע נוסף זמין בכתובת​​ ​www.uber.com/​marriottbonvoy​​↗.

 

2.10(א) ​​המרת נקודות Rakuten לנקודות Marriott​​. חבר המועדון רשאי להמיר נקודות בתוכנית הנאמנות של Rakuten ("תוכנית הנקודות של Rakuten") ("נקודות Rakuten") עבור נקודות במועדון החברות של Marriott Bonvoy ביחס המרה של 3 נקודות Rakuten לנקודה אחת ​​​​כאן​​​​↗. על חברי המועדון להמיר לפחות 3,000 נקודות Rakuten לנקודות לכל עסקת המרה. חברים המבקשים להמיר נקודות Rakuten לנקודות חייבים להיות חברים גם במועדון החברות של Marriott Bonvoy וגם בתוכנית הנקודות של Rakuten. על החברים למסור את מספר החשבון שלהם במועדון החברות של Marriott Bonvoy כאשר הם מבקשים להמיר נקודות Rakuten לנקודות במועדון. חברים רשאים לבקש להעביר נקודות Rakuten מהחשבון שלהם בתוכנית הנקודות של Rakuten אך ורק לחשבון שלהם במועדון החברות של Marriott Bonvoy והם אינם רשאים להעביר נקודות Rakuten לחשבון של אדם אחר במועדון החברות של Marriott Bonvoy. Marriott Bonvoy שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע או לבטל עסקאות במקרים אלה: (1) ל-Marriott Bonvoy יש סיבה להאמין שזהות החבר הממיר את נקודות Rakuten לנקודות במועדון, אינה תואמת את זהות האדם שמקבל את הנקודות, או (2) Marriott Bonvoy חושדת שהייתה פעילות הונאה הקשורה להמרת נקודות Rakuten לנקודות במועדון ביחס לחשבון של חבר המועדון. עם המרת נקודות Rakuten בנקודות המועדון, הנקודות במועדון יזוכו אוטומטית לחשבון מועדון החברות של החבר. ברוב המקרים, הנקודות יזוכו לחשבון מועדון החברות של חבר המועדון בתוך שבועיים. עם הזמנת נקודות לחשבון במועדון החברות , לא ניתן יותר לבצע שינויים, הנפקה מחדש, זיכוי חוזר או החזר של נקודות Rakuten. התנאים וההגבלות של תוכנית הנקודות של Rakuten הם שמסדירים את אופן הניצול של נקודות Rakuten. מועדון החברות של Marriott Bonvoy ותוכנית הנקודות של Rakuten שומרים לעצמם את הזכות לסיים או לשנות את המדיניות של תוכנית ההמרה של נקודות Rakuten לנקודות במועדון של Marriott Bonvoy, את הנהלים, תנאי השתתפות, ההטבות, הפרסים וההצעות מיוחדות, כולם או חלקם, בכל עת, עם או בלי מסירת הודעה. לפרטים על ההצטרפות לתוכנית הנקודות של Rakuten, ניתן לעיין ​​​​באתר תוכנית הנקודות של Rakuten​​​​↗ (ביפנית) ​​​​ובתנאים וההגבלות​​​​↗. כל ​​​​התנאים וההגבלות​​​​↗ של תוכנית הנקודות של Rakuten חלים.

 

3. מימוש נקודות

 

3.1 מימוש תגמולים באופן כללי.

 

כדי להשיג מוצרים שונים, כגון, ללא הגבלה, שהייה בחדרי אירוח בנכסים המשתתפים, חוויות Moments, טיסות ושירותים וסחורה אחרים, רשאי/ת חבר/ה במועדון לממש נקודות או לממש תגמולים ללילות בחינם, באופן מלא או חלקי (ראה סעיף 3.3(ג)) (כל אחד מהם "מימוש תגמולים"). רשימה מלאה ועדכנית של אפשרויות מימוש התגמולים זמינה בכתובת של אתר מועדון החברות תחת הכותרת "שימוש בנקודות/תגמולים."

 

3.1(א) לא ניתן להחליף או להמיר נקודות או מימושֵי תגמולים לכסף, פרסים או קרדיט.

 

3.1(ב) ייתכן שנקודות שהתווספו כתוצאה מהעברה או שהושגו כתוצאה מהשימוש בכרטיסי אשראי לא יהיו ניתנות למימוש בתמורה לתגמולים מסוימים.

 

3.1(ג) אלא אם צוין אחרת, מימוש תגמולים תקף רק לשימוש על ידי החבר/ה שמחשבונו/ה מימוש התגמולים נעשה, והם אינם ניתנים להעברה.

 

3.1(ד) מימושֵי תגמולים שהחברה חושדת שהם הוחלפו במסגרת עסקת ברטר (סחר חליפין), נמכרו או הוחלפו בדרך אחרת, או שהם הונפקו במרמה או שהם הונפקו למישהו שאיננו החבר/ה הזכאי/ת, יהיו בטלים ולא יכובדו.

 

3.2 שהייה תמורת תגמולים בנכסים משתתפים.

 

אלא אם צוין אחרת, רשאי/ת חבר/ה לייחס מימוש תגמולים לטובת שהייה בחדר אורחים סטנדרטי או בחדר פרימיום (עם כלי המיטה הקיימים) בנכס משתתף ("שהייה תמורת תגמולים")("Award Redemption Stay"). התנאים הכלליים החלים על שהייה תמורת תגמולים, לרבות על סוגי השהיות תמורת תגמולים המפורטים בסעיף 3.3, מופיעים להלן. מובהר שלחלק מהמותגים המשתתפים, לרבות Homes & Villas by Marriott Bonvoy (כמתואר בסעיף 8.2), יש מדיניות שונה לגבי שהייה תמורת תגמולים.

 

3.2(א) בכפוף לזמינות. היכולת לנצל מימוש תגמולים עָבור שהייה בנכס משתתף, כפופה לזמינות במועד ביצוע ההזמנה ויש לבצע את ההזמנה דרך ערוצי Marriott כמתואר בסעיף 1.2(ב).

 

3.2(ב) הזמנת מימוש תגמולים. בעת ביצוע הזמנה לשהייה תמורת תגמולים, ינוכו הנקודות הנדרשות ו/או התגמול(ים) ללילות בחינם המנוצלים ומימוש התגמולים יצורף להזמנה באופן אוטומטי, וזאת בתנאי שלחבר/ה יש מספיק נקודות לשהייה כולה ו/או מספיק תגמול(ים) ללילות בחינם כמתואר בסעיף 3.3(ג), לפי העניין. אם הנקודות ו/או התגמול(ים) ללילות בחינם הנדרשים לא נוכו במהלך ההזמנה, ומימוש התגמולים לא צורף להזמנה, על החבר/ה ליצור קשר עם שירות התמיכה לחברי המועדון כדי לתקן את ההזמנה. החבר/ה אחראי/ת להבטיח שיש לו/לה מספיק נקודות ו/או תגמול(ים) ללילות בחינם כדי לכסות את כל תקופת השהייה תמורת תגמולים.אם לחבר/ה אין מספיק נקודות ו/או תגמול(ים) ללילות בחינם כדי לכסות את כל תקופת השהייה תמורת תגמולים, ההזמנה עשויה להתבטל או שהתעריף ישתנה לתעריף הזמין הטוב ביותר לתשלום במזומן. שהיות במימוש תגמולים תקפות רק לנסיעות של יחידים ואינן תקפות לנסיעות קבוצתיות, לחבילות תיור, לכנסים או לתעריפים מיוחדים ו/או לתוכניות חבילה.

 

3.2(ג) מתנת שהייה תמורת תגמולים (העברות לצד שלישי). שהיות תמורת תגמולים תקפות לשימוש רק על ידי חבר המועדון שבחשבונו בוצע העיבוד של השהייה תמורת תגמולים והן לא ניתנות להעברה, למעט כמפורט להלן. חברי המועדון רשאים לבחור להעביר נקודות לחשבון של חבר מועדון אחר כמתואר בסעיף 2.8. 

 

(1) חבר מועדון רשאי לבקש ששהייה תמורת תגמולים תונפק לאדם אחר, כאשר החבר עצמו לא יתארח באותה שהייה (כל שהייה כזו, "שהייה תמורת תגמולים שניתנת במתנה" וברבים, "שהיות תמורת תגמולים שניתנות במתנה"), בתנאי שהזמנת השהייה תמורת תגמולים בוצעה באמצעות שירות התמיכה לחברי מועדון. כל סוגי השהייה תמורת תגמולים המפורטים בסעיף 3.3 ניתנים להעברה לאדם אחר כמתנה, למעט תגמולים ללילות בחינם.

 

(2) חבר/ה רשאי/ת להזמין לכל היותר חמישה (5) לילות של מתנת שהייה תמורת תגמולים בשנה קלנדרית לכל חשבון אחד במועדון החברות.

 

(3) בעת הזמנת הזמנת שהייה בפדיון פרס מחונן, חבר חייב לספק לתמיכת החבר את מספר החברות שלו ואת השם שלו, כמו גם את שמו של האדם שיתארח בנכס המשתתף (הנמען). שני השמות ומספר החברות של החבר חייבים להיות מסופקים לתמיכת החברים בעת הזמנת השהות למימוש פרס מחוננים. אם חבר מבצע תחילה הזמנת שהייה למימוש פרס, עליו ליצור קשר עם תמיכת החברים כדי להוסיף את שמו של הנמען. הם לא יכולים ליצור קשר עם הנכס המשתתף כדי להוסיף את שם הנמען.

 

 (4) אם חבר צריך לבצע שינוי בהזמנה קיימת של השהייה למימוש פרסי מחוננים, עליו ליצור קשר עם תמיכת החברים. שינויים בתאריכים כפופים לזמינות, והחבר אחראי לשינויים בנקודות או במזומן, לפי העניין. 

 

 (5) במקרה של מתנת שהייה תמורת תגמולים, לא החבר/ה ולא מקבל/ת המתנה יצברו נקודות/מָיילים, לילות מזכים לסטטוס Elite, לילות מזכים אחרים או שהיות מזָכּות בקשר לאותה מתנת שהייה תמורת תגמולים. בנוסף, מקבל מתנת השהייה תמורת תגמולים לא יקבל את ההעברה של הטבות Elite הקשורות לחשבון החבר/ה.

 

(6) בעת ביצוע הצ'ק-אין, על מקבל את מתנת השהייה תמורת תגמולים, להציג תעודה מזהה בתוקף ולספק כרטיס אשראי או פיקדון במזומן למלון המשתתף לכיסוי חיובים נלווים.

 

3.2(ד) מדיניות ביטחונות וביטולים. מדיניות הביטחונות והביטולים הסטנדרטית של כל נכס המשתתף תחול על הזמנות של שהייה תמורת תגמולים לרבות, ללא הגבלה, כל הדרישות בעניין משך השהייה המינימלי, דרישות לכרטיס אשראי לביטחון, וכן חיובים עָבור ביטול מאוחר, אי-הגעה או צ'ק-אאוט מוקדם.

 

חבר/ה במועדון יכול/הזמנה לקבל החזר נקודות על שהייה שהיא קצרה ממספר הימים במימוש התגמולים, אך כדי שהחזר הנקודות יונפק לחשבון החבר/ה, על החבר/ה ליידע מראש את דלפק הקבלה של הנכס המשתתף על שעת הצ'ק-אאוט המוקדם.

 

אם החבר/ה לא יבטל/תבטל את הזמנת השהייה תמורת התגמולים המובטחת תוך תקופת הביטול המותרת, יגבה הנכס המשתתף את דמי הביטול החלים מכרטיס האשראי שסיפק החבר/ה במועד ביצוע ההזמנה והנקודות שמומשו יופקדו מחדש לחשבון החבר/ה.

 

3.2(ה) כמות הנקודות הנדרשת. כמות הנקודות הנדרשת ללילה עבור שהייה תמורת תגמולים משתנה בהתאם לנכס המשתתף, סוגי החדרים הזמינים בנכס המשתתף, משך השהייה, והיא עשויה גם להשתנות בהתאם לתקופה בשנה. הנקודות הנדרשות ללילה מתעדכנות באופן שוטף ועשויות להשתנות בכל עת. חבר/ת מועדון שמבצע/ת שינוי בקשר לשהייה תמורת תגמולים, נושא/ת באחריות לשינויים בכמות הנקודות הנדרשת.

 

3.2(ו) שהייה תמורת תגמולים - הכללות והחרגות. שהייה תמורת תגמולים כוללת את עלות החדר (עם כלי המיטה הקיימים) בנכס משתתף, את מס החדר, את דמי השירות ואת החיובים על אדם נוסף (למעט בנכסי הכול כלול שעומדים בתנאים), אם יש כאלה. כל החיובים האחרים, לרבות הוצאות נלוות, עמלת אתר נופש וחיובי שדרוג לרמת The Ritz-Carlton Club, חיוב על מיטה מתקפלת ועמלות אחרות, הם באחריות החבר/ה ואינם כלולים בשהייה תמורת תגמולים.

 

בנכסי הכל כלול (בהתאם למתואר בסעיף 2.1(ב)), השהייה תמורת תגמולים מכסה את עלות חבילת הכל כלול, לרבות וללא הגבלה, חדר סטנדרטי (עם כלי המיטה הקיימים), מס חדר, דמי שירות, עמלת אתר נופש וכן מזון ומשקאות סטנדרטיים, עבור שני אנשים לכל היותר. חיובים עבור אורח שלישי, רביעי או יותר בחדר נחשבים עמלה נוספת והם לא כלולים במימוש התגמולים כאמצעי תשלום. עמלה זו וכן כל שאר החיובים בנכס הן באחריות חבר המועדון והם אינם כלולים בשהייה במימוש התגמולים. חברי מועדון החברות חייבים ליידע כל אתר נופש הכל כלול וכל נכס הכל כלול שהוגדר ככזה על ידי החברה, מהו המספר הנכון של האורחים לכל הזמנה בכל אחד מאותם נכסים, לרבות כל אדם נוסף מעבר לאורח הראשון והשני, וכן מהם הגילים הנכונים של כל אחד מהילדים בכל הזמנה. החברה שומרת על זכותה לשנות, לפי שיקול דעתה, את תעריף החדר שעל חבר המועדון לשלם עבור הזמנה, כדי לשקף בצורה נכונה את מספר האורחים, לרבות ילדים, באותה הזמנה.

 

3.2(ג) העדפות חדרים אינן מובטחות. בעת השהייה תמורת תגמולים, ניתן לבקש כלי מיטה שונים, חדר למעשנים והעדפות חדר אחרות, אך הן אינן מובטחות.

 

3.2(ח) אי-צבירת נקודות או מָיילים. חברי מועדון לא יצברו נקודות או מָיילים עבור החלק בשהייתם שמוגדר כשהייה תמורת תגמולים.

 

3.2(ט) לילות מְזָכּים לסטטוס Elite. שהייה תמורת תגמולים בנכס משתתף נחשבת כשהייה מזכָּה וככזו היא מזכה את חברי המועדון בקבלת לילות מְזָכּים לסטטוס Elite‏ ‏(ENC's) לטובת השגת סטטוס חברות ב-Elite או סטטוס חברות ב-Lifetime Elite. חבר/ה שמנצל מימוש תגמולים יקבל/תקבל רק לילה(ות) מזכה(ים) לסטטוס Elite עבור החדר בו שוהה החבר/ה ולא יקבל/תקבל לילות מְזָכּים לסטטוס Elite עבור חדרי אירוח נוספים.

 

3.2(י) חדרים מרובים. חבר/ה רשאי/ת לממש נקודות או להחיל תגמולים ללילות בחינם עָבור תשעה (9) חדרי אירוח לכל היותר הרשומים על שם החבר/ה ובתנאי שהחבר/ה שוהה באותו נכס משתתף באותם התאריכים. בהקשר של ביצוע הזמנה כאמור, מסכים/ה החבר/ה ומקבל עליו לבצע הזמנות לשהייה תמורת תגמולים, שהן לגיטימיות ובתום לב, שהן לשימוש על ידי החבר/ה ואורחיו/ה המוזמנים בלבד, ולא לכל מטרה אחרת, לרבות ללא הגבלה, לשם מכירה חוזרת, או לשם המחאת ההזמנה או העלאתה ללא רשות באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים או לשם ביצוע הזמנות ספקולטיביות, שקריות או במרמה או לביצוע הזמנה כלשהי מתוך ציפייה לביקוש. החברה שומרת על זכותה לבטל כל הזמנה שהיא סבורה שיש בה משום הפרה של תקנון מועדון החברות.

 

3.2(יא) יציאת נכס משתתף ממועדון החברות. אם נכס משתתף יוצא ממועדון החברות מסיבה כלשהי לאחר שחבר/ה ביצע/ה הזמנה של שהייה תמורת תגמולים אך לפני שהיית החבר/ה, תפעיל החברה מאמצים סבירים כדי שנכס משתתף זה יכבד את ההזמנה או יסייע בהסדרת מקומות לינה שווי ערך בקרבת מקום; עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח שיכובדו כל התגמולים, השדרוגים או כל ההטבות אחרות שהחבר/ה עשוי/ה לצבור במסגרת מועדון החברות.

 

3.2(יב) נקודות שנרכשו באמצעות זכויות בעלות. נקודות שנרכשו דרך בעלות בזכויות בנכסים של Marriott Vacation Club,‏ Marriott Grand Residence Club,‏ Sheraton Vacation Club,‏ Westin Vacation Club‏ או ב-The Phoenician Residences,‏ a Luxury Collection Residence Club,‏ Scottsdale‏ - לא ניתן להשתמש בהן לצורך בקשת הזמנה של שהייה תמורת תגמולים (Award Redemption Stay) בנכסים של ‏Marriott Vacation Club,‏ Marriott Grand Residence Club,‏ Sheraton Vacation Club או Westin Vacation Club או The Phoenician Residences,‏ a Luxury Collection Residence Club,‏ Scottsdale, וזאת אלא אם הותר אחרת.

 

3.2(יג) שהיות תמורת תגמולים מחוץ לארצות הברית. שהייה תמורת תגמולים ביעדים שמחוץ לארצות הברית, כפופה לכל האישורים וההגבלות הממשלתיים וכן לכל המיסים הממשלתיים הרלוונטיים שאינם מיסי מלון. התגמולים אינם כוללים עמלות פיקוח פדרליות של ארצות הברית או כל עמלות, הוצאות, תשלומים נוספים, מיסים שאינם מיסי מלון או עלויות אחרות אשר ייתכן שממשלות זרות (שאינן ממשלת ארצות הברית) יטילו על תיירות בין-לאומית. חברי המועדון ישאו באחריות לעמלות ולמיסים הממשלתיים ולתשלומים הממשלתיים הנוספים כאמור.

 

3.2(יד) הגבלת תאריכים ללא מבצעים. לחברה יש מדיניות של "הגבלת תאריכים ללא מבצעים", כלומר, בכפוף למגבלות ולהחרגות שלהלן, לנכסים המשתתפים יש חדרים סטנדרטיים זמינים מדי יום לצורך מימוש תגמולים. הגבלות והחרגות אלו הן:

 

(1) הנכסים המשתתפים רשאים להגביל את מספר החדרים הסטנדרטיים הזמינים למימוש, למשך כמה ימים שמספרם מוגבל.

 

(2) המותגים המשתתפים הבאים מאפשרים רק צבירת נקודות/מָיילים ואינם מציעים מימוש נקודות: Marriott Executive Apartments‎®‎.

 

(3) הנכסים והמותגים המשתתפים הבאים אינם משתתפים או שהם אינם משתתפים באופן מלא, בעת הזו, במדיניות הגבלת התאריכים ללא מבצעים:

 

• JW Marriott Scottsdale Camelback Inn® Resort & Spa, Scottsdale, AZ‏
• Marriott Vacation Club וכן Marriott Grand Residence Club,‏ Sheraton Vacation Club, ו- Westin Vacation Club - כל הנכסים

• Vistana Residence Network – כל הנכסים

• Rome Marriott Grand Hotel Flora, Rome, Italy‏
• Waikoloa Beach Marriott Resort & Spa, Hawaii
‏• Wailea Beach Resort – Marriott - Maui, Hawaii
‏• Hotel Cala di Volpe, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Italy
‏• Hotel Pitrizza, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Italy
‏• Hotel Romazzino, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Italy
‏• Homes & Villas by Marriott Bonvoy
‏• North Island, a Luxury Collection Resort, Seychelles

 

3.3 סוגים של שהייה תמורת תגמולים.

 

3.3(א) תגמול סטנדרטי הניתן למימוש. חברים יכולים לממש את הנקודות שלהם תמורת "תגמול סטנדרטי הניתן למימוש" המכסה את העלות המלאה של חדר סטנדרטי ללילה אחד או יותר בנכס משתתף כמתואר בסעיף 3.2(ה). חדרים סטנדרטיים שזמינים למימוש תגמולים משתנים בין הנכסים המשתתפים והמותגים המשתתפים. מימוש תגמולים של חדרי פרימיום עשוי להיות זמין בעלות נקודות גבוהה יותר, כמתואר בסעיף 3.3(ה).

 

3.3(ב) תגמול PointSavers‎™‎. "תגמול PointSavers" מציע חיסכון בנקודות על שהייה תמורת תגמולים עבור חדר סטנדרטי או חדר פרימיום בנכס המשתתף והוא זמין לפרקי זמן מוגבלים. חברי המועדון יכולים לממש את הנקודות שלהם עבור תגמולי PointSavers בנכסים המשתתפים כאשר והיכן שזמין. ההשתתפות בתגמולי PointSavers וזמינותם, נתונות לשיקול הדעת של הנכסים המשתתפים.

 

3.3(ג) תגמול ללילות בחינם. "תגמול ללילות בחינם" מוענק באמצעות הטבה, קידום מכירות או תוכנית לשותפים של מועדון החברות. כל תגמול ללילות בחינם נושא ערך ספציפי בנקודות, שאותו ניתן לתשלום עבור לילה אחד (1) בחדר סטנדרטי בנכס משתתף שמציע תעריף סטנדרטי לתגמול הניתן למימוש או תעריף תגמול PointSavers עבור תאריך השהייה המבוקש, שהוא קטן או שווה לערכו של התגמול ללילות בחינם. תגמולים ללילות בחינם תקפים לשימוש רק על ידי החבר/ה שעל שמו/ה רשום התגמול ללילות בחינם והם אינם ניתנים להעברה. ניתן להשתמש ביותר מתגמול אחד (1) ללילות בחינם לצורך שהייה של מספר לילות, כמו גם לשהייה במספר חדרים ובתנאי שהחבר/ה נוכח/ת במהלך השהייה ושהחדר רשום על שם החבר/ה (ראה סעיף 3.2(י)). דוגמאות לתגמול ללילות בחינם כוללות את אפשרות התגמול ללילות בחינם עם ההטבה השנתית לבחירה על צבירת 75 לילות (ראה סעיף 4.3(ד)) ותגמול ללילות בחינם שהונפק באמצעות כרטיסי אשראי מסוימים במיתוג משותף של Marriott Bonvoy (ראה סעיף 6).

 

(1) חברי מועדון שיחילו את תגמול ללילות בחינם בלילה שבו הערך של התגמול ללילות בחינם גבוה מתעריף מימוש התגמולים של חדר האורחים הסטנדרטי או תעריף תגמול PointSavers, יאבדו את ההפרש בנקודות ולא יקבלו החזר נקודות. בעת החלת תגמול ללילות בחינם ללילה בהזמנה, חברי מועדון יכולים לממש או לרכוש עד 15,000 נקודות כדי להגדיל את ערך תגמול ללילות בחינם שכזה.

 

(2) ניתן להשתמש בתגמול ללילות בחינם עד לתאריך התפוגה הרשום שלו; לא ניתן להאריך אותו מעבר לתאריך התוקף, להחליף אותו או להפקיד אותו מחדש לחשבון החבר/ה בתמורה לנקודות או לצורך שימוש עתידי.

 

(3) הגבלות נוספות לגבי השימוש בתגמולים ללילות בחינם כוללות, אך אינן מוגבלות לאלה: (א) ניתן להשתמש בתגמולים ללילות חינם רק לחדרים סטנדרטיים ולא לחדרי פרימיום; (ב) לא ניתן לשלב את ערך התגמולים ללילות בחינם עם תשלום בכסף או עם סוגים אחרים של מימושי תגמולים; (ג) תגמולים ללילות בחינם אינם זכאים למבצע 'לילה נוסף חינם בהזמנת 4 לילות' (ראה סעיף 3.3(ד)); ו-(ד) לא ניתן להשתמש בתגמולים ללילות בחינם ב-Homes & Villas by Marriott Bonvoy וב-The Ritz-Carlton Yacht Collection.

 

3.3(ד) מבצע לילה נוסף חינם בהזמנת 4 לילות. חבר/ה שיממש/תממש נקודות במשך חמישה לילות רצופים עבור שהייה תמורת תגמולים באמצעות תגמול סטנדרטי הניתן למימוש או תגמול PointSavers בהזמנה אחת (כלומר, מספר אישור אחד) יצטרך/תצטרך לממש נקודות רק עָבור ארבעה לילות ("מבצע לילה נוסף חינם בהזמנת 4 לילות"). הצעת הלילה בחינם חלה על הלילה באותה שהייה תמורת תגמולים, עם תעריף מימוש הנקודות הנמוך ביותר. במקרה שיש יותר מלילה אחד בתעריף מימוש הנקודות הנמוך ביותר, הצעת הלילה בחינם תחול על הלילה הראשון שזה התעריף שלו. לא ניתן להחיל את מבצע 'לילה נוסף חינם בהזמנת 4 לילות', על שהייה המורכבת ממספר הזמנות עם לילות עוקבים. כמו כן, לא ניתן להחיל את 'מבצע לילה נוסף חינם בהזמנת 4 לילות' לאחר שהחבר/ה ביצע/ה צ'ק-אין במלון. אין החזר נקודות או קרדיט ללילות חינם עבור כל חלק שלא נוצל מתוך מבצע 'לילה נוסף חינם בהזמנת 4 לילות'. מבצע 'לילה נוסף חינם בהזמנת 4 לילות' חל רק על חדר סטנדרטי ואינו חלה על חדר פרימיום. בהתאם לסעיף 3.2(ה), אם החבר/ה מבצע/ת שינוי בשהייה תמורת תגמולים, החבר/ה אחראי/ת לשינויים בנקודות הנדרשות. מבצע 'לילה נוסף חינם בהזמנת 4 לילות' אינו חל על שהייה תמורת תגמולים באמצעות תגמולים ללילות בחינם, תגמולי שדרוג, תגמולי מזומן + נקודות או תגמולי לילה בסוויטה.

 

3.3(ה) תגמולי שדרוג. בעת השימוש בנקודות עָבור שהייה תמורת תגמולים, ייתכן שיהיה על חברי המועדון לממש נקודות נוספות עבור שדרוג לחדר פרימיום. ניתן להשתמש ב-"תגמול שדרוג" זה רק בעת מימוש נקודות לפי העלות המלאה של לילה אחד או יותר בחדר פרימיום בנכס משתתף. "חדרי פרימיום" הם חדרים משודרגים מבחינת גודל, נוף, שירותים כלולים ו/או מאפיינים אחרים, ולרבות סוויטות.

 

      (1) ישנם שני סוגים של תגמולי שדרוג:

 

(א) תגמולי שדרוג בנקודות. "תגמול שדרוג בנקודות" ("Point Upgrade Award") מוענק כאשר מממשים נקודות תמורת שדרוג לחדר פרימיום בשהייה תמורת תגמולים, והוא כפוף לזמינות בנכסים המשתתפים.

 

(ב) תגמולי שדרוג בתשלום. בנכסים משתתפים נבחרים, רשאים חברי המועדון לשלם על שדרוג לחדר פרימיום בשהייה תמורת תגמולים על בסיס עלות ללילה. המחיר עבור "תגמולי שדרוג בתשלום" משתנה בהתאם לנכס המשתתף ויחויב בחשבון המלון במהלך שהיית החבר/ה. אין צורך בנקודות נוספות במקרה של תגמולי שדרוג בתשלום. חברי מועדון לא יזכו בנקודות או מָיילים, על תגמולי שדרוג בתשלום. בנוסף, החלק הכספי לא ייחשב לטובת העמידה בדרישת ההוצאה השנתית המזכָּה (כהגדרתה להלן) לצורך השגת סטטוס Ambassador Elite (ראה סעיף 4.3(ה)). חברי המועדון אחראים לכל המיסים ודמי השירות הרלוונטיים הקשורים לתגמולי שדרוג בתשלום.

 

(2) הדרישות לתגמולי שדרוג עשויות להשתנות בהתאם לנכס המשתתף, לסוג החדר ולעונה. הנכסים המשתתפים, לפי שיקול דעתם, רשאים להציע חדר(י) פרימיום שדורשים תגמול שדרוג, למשל חדרים עם נוף מיוחד כמו נוף לים או למפרץ. נכסי Marriott Vacation Club,‏ Marriott Grand Residence Club,‏ Sheraton Vacation Club, נכסי Westin Vacation Club ו-The Phoenician Residences,‏ a Luxury Collection Residence Club,‏ Scottsdale, דורשים תגמולי שדרוג עבור כל סוגי היחידות מלבד יחידות סטודיו. חלק מהשדרוגים לחדרי פרימיום דורשים תשלום במטבע מקומי ולא ניתן לרכוש אותם באמצעות נקודות. ניתן לעיין ב'תיאור החדר' למידע על המטבע ועל תנאים נוספים למימוש כאשר מבצעים הזמנה של שהייה תמורת תגמולים אונליין. סכום המזומן או הנקודות הנדרש ללילה עבור תגמול שדרוג מתעדכן באופן שוטף ועשוי להשתנות בכל עת. בהתאם לסעיף 3.2(ה), אם החבר/ה מבצע/ת שינוי בשהייה תמורת תגמולים, אז החבר/ה אחראי/ת לשינויים בנקודות או בכסף הנדרש. תגמולי שדרוג אינם מוצעים באתרי נופש All-Inclusive וב-Design Hotels.

 

3.3(ו) תגמולי כסף ונקודות. עם"תגמולי כסף ונקודות" (Cash + Points Awards) חברי המועדון יכולים לשלם באמצעות שילוב של כסף ונקודות על לילה אחד או יותר בחדר סטנדרטי בנכס משתתף, כאשר זמין. ההשתתפות בתגמולי כסף ונקודות וזמינותם נתונים לשיקול דעתו של כל נכס משתתף. הסכום וכמות הנקודות לכל לילה בתגמול כסף ונקודות מתעדכנים באופן רציף ויכולים להשתנות בכל עת. בהתאם לסעיף 3.2(ה), חבר מועדון המבצע שינויים בהזמנת שהייה תמורת תגמולים נושא באחריות לשינויים בסכום הכסף והנקודות הנדרשים. חברים לא יצברו נקודות או מָיילים על החלק הכספי ששולם של תגמולי כסף ונקודות. בנוסף, החלק הכספי לא ייחשב לטובת העמידה בדרישת ההוצאה השנתית המזכָּה (כהגדרתה להלן) לצורך השגת סטטוס Ambassador Elite (ראה סעיף 4.3(ה)). חברי המועדון אחראים לכל המיסים ודמי השירות הרלוונטיים הקשורים לחלק הכספי של תגמולי הכסף והנקודות. מבצע 'לילה נוסף חינם בהזמנת 4 לילות' אינו חל על תגמולי כסף ונקודות. מבנה תגמולי הכסף והנקודות כפוף לשינוי, לביטול או להגבלות בכל עת וללא הודעה, לפי שיקול הדעת של מועדון החברות. התשלום בכסף ונקודות ב-Homes & Villas by Marriott Bonvoy שונה מתגמולי כסף ונקודות, והוא כפוף להוראות סעיף 8.2 בתקנון המועדון.

 

3.4 מימושים מיידיים בנכסים משתתפים.

 

חברי מועדון רשאים להשתמש בנקודות במהלך שהייתם כדי לממש "תגמול הניתן למימוש מיידי", ("Instant Redemption Award") שאותו הם רשאים לייחס כזיכוי על חשבון תשלום חשבון החדר שלהם בעת הצ'ק-אאוט. יש להזמין 'תגמול הניתן למימוש מיידי' בנכס המשתתף במהלך השהייה שלגביה ימומש התגמול ולא ניתן להזמין אותו מראש. כאשר חבר/ה מבקש/ת 'תגמול הניתן למימוש מיידי' בסכום מסוים ב-USD או בסכום של "עד" לסכום מסוים ב-USD, ינכה מועדון החברות את אותן נקודות מחשבון החבר/ה. לרשימת התגמולים הניתנים למימוש מיידי הנדרשים למימוש של ערכים ספציפיים ב-USD, ניתן לעיין באתר מועדון החברות בכתובת "ניצול נקודות / תגמולים".

 

3.4(א) בקשה לתגמול הניתן למימוש מיידי יכולה להיעשות רק על ידי חבר/ה במועדון החברות שנמצא במעמד תקין. כהוכחה לזכאות, נדרש מספר חבר/ה תקף בעת מימוש תגמול הניתן למימוש מיידי.

 

3.4(ב) תגמולים הניתנים למימוש מיידי תקפים רק כאשר הם משמשים לכיסוי הוצאות שחויבו לחשבון החדר של חבר/ה, לרבות, אך ללא הגבלה, חיובי החדר, חיובי מזון ומשקאות, גולף, שירותי ספא והוצאות נלוות. לא ניתן להמיר תגמולים הניתנים למימוש מיידי לכסף או לגיפטקארד. תגמולים הניתנים למימוש מיידי תקפים רק לנסיעות של יחידים, והם אינם חלים על נסיעות קבוצתיות, טיולים מאורגנים או כנסים שחויבו אל ו/או שולמו על ידי צד שלישי. קרדיט שמקורו בתגמול הניתן למימוש מיידי יכול לשמש את החבר/ה בלבד ולא ניתן להעבירו כמתנה, אם כי במקרה שיתבקש בזמן המימוש, ניתן יהיה לזקוף תגמולים הניתנים למימוש מיידי לטובת תשלום חשבון החדר של צד שלישי, וזאת בתנאי שהחדר הוזמן תחת מספר החברות במועדון של אותו/ה חבר/ה.

 

3.4(ג) חבר המועדון המבקש את התגמול הניתן למימוש מיידי, חייב שיהיה לו זמין בחשבון מועדון החברות, במועד ביצוע ההזמנה, את הערך הכולל של הנקודות הנדרש לקניית התגמול. לאחר שהנקודות שנצברו בחשבון החבר/ה מומשו בתמורה ל'תגמול הניתן למימוש מיידי', לא ניתן יהיה להחזיר את הנקודות לחשבון החבר/ה. כל חלק מ'תגמול הניתן למימוש מיידי' שלא יוחל לתשלום חשבון החדר של החבר/ה יחולט; אם הסכום שהתבקש ל'תגמול הניתן למימוש מיידי', גבוה מיתרת חשבון החדר, לא יוחזר כסף מזומן לחבר/ה.

 

3.4(ד) 'תגמולים הניתנים למימוש מיידי' שמומשו, לא ניתנים להחזרה, המרה, החלפה או העברה עָבור כסף או זיכוי.

 

3.4(ה) לא כל הנכסים המשתתפים מציעים תגמולים הניתנים למימוש מיידי. המותגים המשתתפים הבאים אינם מציעים תגמולים הניתנים למימוש מיידי: Marriott Vacation Club,‏ Marriott Grand Residence Club,‏ Sheraton Vacation Club,‏ Westin Vacation Club,‏ The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club,‏ Scottsdale,‏ Design Hotels™‎,‏ City Express, ‏‏Atlantis,‏ Paradise Island ו-The Cosmopolitan of Las Vegas. בנוסף, תגמולים הניתנים למימוש מיידי אינם מוצעים בנכסים משתתפים נבחרים. בכל הנוגע להשתתפות בתגמולים הניתנים למימוש מיידי, יש ליצור קשר ישירות עם הנכס המשתתף.

 

 

3.5 מימוש תגמולים בנכסים משתתפים ללא שהייה.

 

חברים יכולים לממש נקודות בנקודות מכירה משתתפות נבחרות הממוקמות בנכסים משתתפים מסוימים, המפורטים בכתובת ​​​​https://www.marriott.com/​loyalty/​earn/​earn-without-a-stay.mi​​​​. ההשתתפות מחייבת שימוש באפליקציה לנייד של Marriott Bonvoy. ​​כדי לממש נקודות באחת מנקודות המכירה המשתתפות, חברי המועדון נדרשים להציג תעודה מזהה תקפה הכוללת תמונה והתואמת את השם של חשבון החברות שלהם.​​ החיובים העומדים בתנאים למימוש נקודות משתנים בין נקודות המכירה המשתתפות. כמות הנקודות הנדרשת משתנה בהתאם לסכום החיוב הכולל (לא כולל חיובים שאינם עומדים בתנאים למימוש נקודות). חובה לממש נקודות עבור סכום החשבון המלא (למעט חיובים שאינם עומדים בתנאים למימוש). אין אפשרות לשלב אמצעי תשלום אחרים בתשלום החשבון. לא יתקבל מימוש חלקי של החיובים העומדים בתנאים למימוש נקודות הכלולים בחשבון. הנקודות שימומשו ינוכו מייד מחשבון החבר/ה, לכן חשוב שהחברים יוודאו כי חשבונם כולל את כמות הנקודות הנדרשת במלואה בעת המימוש. לאחר מימוש הנקודות, לא ניתן יהיה לבטל את העסקה. ייתכן גם שחיובים מסוימים לא יעמדו בתנאים למימוש, לפי שיקול הדעת של החברה או נקודת המכירה המשתתפת.

 

 

 

3.6 תוכניות הנוסע המתמיד של חברות תעופה ומועדוני חברות קשורים אחרים.

 

3.6(א) חברי המועדון רשאים לממש נקודות במסגרת תוכניות הנוסע המתמיד של חברות תעופה משתתפות ומועדוני חברות אחרים הקשורים לחברות התעופה, לפי יחס המרה קבוע של נקודות למָיילים, כפי שמצוין כאן. במקרים הרלוונטיים, כדי להשיג בונוס בתמורה לנקודות שהועברו לתוכנית הנוסע המתמיד, או למועדון חברוּת אחר הקשור לחברת תעופה, יש להעביר את נקודות Marriott Bonvoy בעסקה בודדת שעומדת בסכום הסף שנקבע להשגת הבונוס.

 

3.6(ב) חברי מועדון המבקשים להמיר נקודות שנצברו במועדון החברות של Marriott Bonvoy, למָיילים של חברת תעופה שותפה ומשתתפת, חייבים, , כדי להשלים בהצלחה את ההמרה, להיות חברי מועדון הן במועדון החברות של Marriott Bonvoy והן בתוכנית הנוסע המתמיד של חברת התעופה המשתתפת הרלוונטית ו/או במועדון חברות הקשור לחברת התעופה. אצל רוב חברות התעופה השותפות של מועדון החברות, הנקודות המועברות מחשבון Marriott Bonvoy של החבר/ה חייבות לעבור לחשבון של אותו/ה החבר/ה בתוכנית הנוסע המתמיד, הרשום על אותו שם. במלים אחרות, , כדי להשלים בהצלחה את המרת הנקודות למָיילים, חייבת להיות התאמה בשמות בין חשבון החברוּת במועדון של Marriott Bonvoy לבין החשבון בתוכנית הנוסע המתמיד של חברת התעופה. לקבלת פרטים נוספים על הדרישה להתאמת שמות לצורך השלמת המרה של נקודות למָיילים, יש לעיין באתר האינטרנט ו/או בתנאים וההגבלות של מועדון החברות של כל אחת מחברות התעופה השותפות. לפרטים על ההצטרפות לתוכנית הנוסע המתמיד של חברת תעופה ו/או למועדון חברוּת אחר הקשור לחברת תעופה, יש לעיין באתר ובתנאים וההגבלות של אותה חברת תעופה או מועדון החברות ספציפיים. חברת Marriott Bonvoy שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע או לבטל עסקאות כאשר (1) ל-Marriott Bonvoy יש סיבה להאמין שזהות החבר/ה הממיר/ה את הנקודות למָיילים אינה תואמת את זהות האדם שמקבל את המָיילים, כאשר מדובר בחברות תעופה שדורשות התאמת שם מדויקת או (2) כאשר חברת Marriott Bonvoy חושדת שהתרחשה פעילות הונאה כלשהי הקשורה להמרת הנקודות למָיילים בקשר לחשבון החבר/ה.

 

3.6(ג) לאחר מימוש נקודות בתמורה למָיילים בתוכנית הנוסע המתמיד של חברת תעופה משתתפת או במועדון חברות אחר שקָשור לחברת תעופה, יועברו המָיילים אוטומטית לחשבון הנוסע המתמיד של החבר/ה או לחשבון במועדון החברות של חברת התעופה. ברוב המקרים, המָיילים יופיעו בחשבונך תוך שבוע אחד (1).

 

3.6(ד) לאחר הזמנת מָיילים לחשבון הנוסע המתמיד של חבר/ה או לחשבון מועדון חברות אחר שקָשור לחברת תעופה, לא ניתן יהיה לבצע שינויים, או לבצע הנפקה מחדש ו/או להעניק שוב קרדיט בגין אותן.

 

3.6(ה) התנאים וההגבלות של תוכנית הנוסע המתמיד של חברת תעופה או של מועדון חברוּת אחר שקָשור לחברת תעופה, הם שיסדירו את המימוש והחלוקה של המָיילים שנצברו במועדון החברות.

 

3.6(ו) תוכנית הנוסע המתמיד של חברת תעופה או מועדון החברוּת האחר שקָשור לחברת תעופה שומרים על זכותם לשנות את תנאי התוכנית שלהם בכל ועת ללא הודעה מוקדמת. שינויים אלה עלולים להשפיע על יכולת החבר/ה לעשות שימוש במָיילים שהוא/היא צבר/ה. תוכנית הנוסע המתמיד של חברת תעופה או מועדון חברוּת אחר הקשור לחברת תעופה אינם אחראיים למוצרים או לשירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים אחרים המשתתפים במועדון החברות. כל התנאים וההגבלות של התכנית המועדפת של חבר/ת המועדון, בין אם זו תוכנית הנוסע המתמיד של חברת תעופה או תכנית של מועדון חברות אחר שקָשור לחברת תעופה, חָלים.

 

3.7 אפשרויות אחרות למימוש תגמולים.

 

3.7(א) רגעים מיוחדים (Moments). חברי המועדון רשאים לממש נקודות או להגיש הצעות מחיר לגבי חוויות ואירועים של תוכנית Marriott Bonvoy Moments ("תוכנית Moments" או "Moments") דרך אתר האינטרנט של Moments למכירות פומביות:‏  marriottbonvoy.com/moments↗. ניתן למצוא את התנאים וההגבלות של תוכנית Moments באתר האינטרנט שלה.

 

3.7(ב) תרומת נקודות. חבר/ה רשאי/ת לממש את הנקודות שלו/שלה לשם תרומתן לצדקה. לאחר תרומת הנקודות, לא ניתן לבטל את ההמרה או להשיבה לקדמותה. תרומה כזו של נקודות אינה נחשבת כתרומה לצדקה על ידי רשות המסים של ארצות הברית ("IRS"), ולכן היא אינה ניתנת לניכוי על פי חוקי ותקנות המס של ארצות הברית. חבר/ה יכול/ה לבחור ארגון צדקה לפי בחירתו/ה על ידי ביקור בכתובת www.giving.marriott.com↗. נקודות שמומשו בקשר לתרומות לצדקה, כפופות לתקנון התוכנית, וזאת בנוסף לכל התנאים וההגבלות הרלוונטיים של השותף שמעבד את התרומות.

 

3.7(ג) גיפטקארדים של Marriott. חברי מועדון רשאים לממש את הנקודות שלהם בתמורה לגיפטקארדים (שוברי מתנה) של Marriott ("גיפטקארד" / "גיפטקארדים"), שניתן לעשות בהם שימוש עָבור שהיות, וכן בחנויות הקמעונאות המשתתפות, בספא, גולף, בנקודות למכירת מזון ומשקאות, וכן עָבור הוצאות על קיום ישיבות במותגים הזכאים כפי שמתואר בתנאים וההגבלות של הגיפטקארדים, המופיעות בכתובת של אתר הגיפטקארדים↗ ("אתר הגיפטקארדים"). אין להשתמש בגיפטקארד לצורכי פיקדון, רכישה מוקדמת או למתן ביטחון או כדי לאשר הזמנה כלשהי. כרטיסי גיפטקארד כפופים לתנאים והגבלות נוספים, אשר זמינים בקריאה באתר הגיפטקארדים.

 

3.7(ד) גיפטקארדים למוצרים ולקמעונאות . חבר/ה המועדון רשאי/ת לממש את הנקודות שלו/שלה בתמורה לגיפטקארדים של מוצרים או של קמעונאים שותפים הקשורים למועדון החברות לרבות, ללא הגבלה, החברות הרשומות באתר מועדון החברות תחת הכותרת "שימוש בנקודות / תגמולים.” גיפטקארדים לסחורה או של קמעונאים עשויים להיות מונפקים על ידי החברה או על ידי ספק צד שלישי והם יסומנו בבירור ככאלה. גיפטקארדים שהונפקו על ידי ספק צד שלישי כפופים לתנאים והגבלות נוספים המוטלים על ידי המנפיק/הסוחר המשתתף, ונוסחם של אלה יסופק יחד עם הגיפטקארד. כיבוד גיפטקארדים למוצרים או הגיפטקארדים של הקמעונאים היא באחריותם הבלעדית של הסוחרים המשתתפים. נקודות שמומשו באמצעות שותפים אלו כפופות לתקנון מועדון החברות יחד עם כל התנאים וההגבלות הרלוונטיים של השותף. מועדון החברות, החברה, ספקי צד שלישי וכל הסוחרים המשתתפים האחרים אינם אחראים להחלפת גיפטקארד שאבד, נגנב או נפגם. חלק מהגיפטקארדים למוצרים או הגיפטקארדים של הקמעונאים דורשים תשלום נוסף כדמי משלוח וטיפול. במקרה שרלוונטי, הגיפטקארדים אינם כוללים תשרים. הגיפטקארדים יגיעו בדרך כלל תוך חמישה עד שבעה (5‏‏-‏7‏) ימי עסקים.

 

3.7(ה) תוכנית Air and Car. חבר/ה רשאי/ת לממש את הנקודות שלו/ה בתמורה לכרטיסי טיסה או השכרת מידי שותף ה-Air + Car (תעופה ורכב) של מועדון החברות. מידע נוסף על תוכנית Air + Car ניתן לקבל כאן↗. נקודות שמומשו בקשר לשותף זה כפופות לתקנון מועדון החברות בנוסף לכל התנאים וההגבלות הרלוונטיים של השותף.

 

3.7(ו) הפלגה עם נקודות. חבר/ה רשאי/ת לממש את הנקודות שלו/ה בתמורה לשובר הפלגה שניתן להשתמש בו לטובת רכישת הזמנת הפלגה. מידע נוסף על תוכנית הפלגה עם נקודות ניתן לקבל כאן↗. נקודות שמומשו בקשר לשותף זה כפופות לתקנון מועדון החברות יחד עם כל התנאים וההגבלות הרלוונטיים של השותף. סעיף זה אינו חל על The Ritz-Carlton Yacht Collection (ראה סעיף 1.2(א) עָבור The Ritz-Carlton Yacht Collection).

 

3.7(ז) נקודות Rakuten. חברי המועדון רשאים לממש נקודות לקבלת נקודות של Rakuten ("נקודות Rakuten") שנצברו בתוכנית הנקודות של Rakuten ("תוכנית הנקודות של Rakuten") ביחס המרה של 3 נקודות לכל נקודת Rakuten אחת, ורק דרך אתר אינטרנט זה. חברי המועדון רשאים לממש מינימום של 3,000 נקודות לכל עסקה, עד למקסימום של 240,000 נקודות ליום, לקבלת נקודות Rakuten. חברי המועדון המבקשים להמיר נקודות Marriott Bonvoy לנקודות Rakuten, חייבים להיות חברים הן במועדון החברות Marriott Bonvoy והן בתוכנית הנקודות של Rakuten. על חברי המועדון למסור את מספר החשבון שלהם בתוכנית הנקודות של Rakuten ואת מספר החברות שלהם במועדון החברות Marriott Bonvoy כאשר הם מבקשים להמיר נקודות Marriott Bonvoy לנקודות Rakuten. חברי המועדון רשאים לבקש העברה של נקודות רק מחשבון Marriott Bonvoy שלהם לחשבון שלהם בתוכנית הנקודות של Rakuten, והם אינם רשאים להעביר נקודות לחשבונו של אדם אחר בתוכנית הנקודות של Rakuten. יש לעיין באתר Rakuten↗ (ביפנית) למידע נוסף על מספר החשבון בתוכנית הנקודות של Rakuten. לפרטים על ההצטרפות לתוכנית הנקודות של Rakuten, יש לעבור אל אתר האינטרנט של תוכנית הנקודות של Rakuten↗ (ביפנית) וכן אל התנאים וההגבלות של התוכנית↗. מועדון החברות Marriott Bonvoy שומר על זכותו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע או לבטל עסקאות כאשר: (1) יש ל-Marriott Bonvoy סיבה להאמין שזהותו של חבר המועדון המבצע את המרת הנקודות לנקודות Rakuten אינה תואמת את זהותו של האדם המקבל את נקודות ה-Rakuten, או (2) ל-Marriott Bonvoy יש חשד שבוצעה פעילות הונאה כלשהי הקשורה להמרת נקודות Marriott Bonvoy לנקודות Rakuten, ביחס לחשבון של חבר המועדון. ברגע שהנקודות יומרו לנקודות Rakuten, נקודות ה-Rakuten יועברו אוטומטית לחשבונו של חבר מועדון Marriott Bonvoy בתוכנית הנקודות של Rakuten. ברוב המקרים, נקודות ה-Rakuten יופיעו בחשבונו של חבר המועדון בתוכנית הנקודות של Rakuten תוך שבועיים לכל היותר. מרגע שהוזמנו נקודות Rakuten לחשבון בתוכנית הנקודות של Rakuten, לא ניתן יותר לבצע שינויים, הנפקה מחדש ו/או זיכוי מחדש של נקודות. התנאים וההגבלות של תוכנית הנקודות של Rakuten, הם שמסדירים את המימוש והחלוקה של נקודות Rakuten. למועדון החברות Marriott Bonvoy ולתוכנית הנקודות של Rakuten יש את הזכות להפסיק את הצעת ההמרה לנקודות Rakuten או לשנות את המדיניות, הנהלים, תנאי ההשתתפות, ההטבות, התגמולים והמבצעים המיוחדים של ההצעה, כולם או חלקם, בכל עת, עם או ללא הודעה מוקדמת. ההצעה כפופה לכל התנאים וההגבלות↗ של תוכנית הנקודות של Rakuten.

 

 

4. חברות ב-Elite

 

4.1 החברות בסטטוס Elite - כללי

 

4.1(א) החברות ב-Elite היא פריבילגיה בלעדית של החברוּת במועדון החברות של Marriott Bonvoy. כל הוראות תקנון מועדון החברות חלות על החברות ב-Elite. מועדון החברות רשאי להפסיק את תוכנית ההכרה ב-Elite ( "תוכנית Elite"  או את "תוכנית החברות ב-Elite") וזאת בכל עת על ידי מתן הודעה מוקדמת לחברי המועדון בהתאם לסעיף 1.7(ד). מועדון החברות רשאי לשנות, להגביל, להתאים או לבטל את הוראות תקנון התוכנית של תוכנית Elite וזאת בכל עת, עם או בלי הודעה מוקדמת, בהתאם לסעיף 1.7(ג). נכסים משתתפים שהם מחוץ לארצות הברית, עשויים לספק שירותים והטבות חלופיים להטבות החברות ב-Elite המפורטות בתקנון זה, בהתאם לחוק ולמדיניות המקומיים.

 

4.1(ב) בהתאם לסעיף 1.7(א), החברה שומרת על זכותה לשלול, לבטל או להשעות את סטטוס החברות ב-Elite (לרבות סטטוס חברות ב-Lifetime Elite) של חבר מועדון, לרבות כל תגמול מכוח החברות במועדון, ו/או כל או חלק מהנקודות או המָיילים שלא מומשו, או לנקוט בפעולה אחרת לפי שיקול דעתה, בכל עת ועם תוקף מיידי וללא הודעה בכתב, אם סָבְרָה החברה שחבר המועדון (א) הפר הוראה כלשהי מתקנון זה של מועדון החברות, (ב) לא שילם חשבונות כלשהם לחברה או לנכס משתתף או לא שילם עמלות כלשהן הקשורות לזכויות בעלות שהו חייב לנכסי Marriott Vacation Club, לנכסי Marriott Grand Residence Club, לנכסי Sheraton Vacation Club או לנכסי Westin Vacation Club, או ל-The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, (ג) פעל בניגוד לחוקים, לתקנות או לצווים רלוונטיים, (ד) היה מעורב בהתנהגות בלתי הולמת או במעשים פסולים כלשהם בקשר למועדון החברות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, בקשר לצבירת נקודות, צבירת מיילים, ניצול תגמולים או בקשר להטבות במועדון החברות, או (ה) פעל באופן בלתי הולם, במרמה או בצורה פוגענית או עוינת בקשר למועדון החברות של Marriott Bonvoy או לנכסים המשתתפים או כלפי אורחיהם או עובדיהם או כלפי החברה או עובדיה. אין באמור בהוראות תקנון זה כדי להגביל את החברה מהפעלת זכויות או תרופות כלשהן העומדות לרשותה.

 

4.1(ג) הטבות החברות ב-Elite חלות על שהיות בתעריפים מְזָכּים (כמתואר בסעיף 2.1(ה)) והן שמורות לחברי מועדון בלבד וחלות אך ורק על חדר האורחים היחיד שבו שוהה החבר/ה בסטטוס Elite. רק חבר/ה אחד/ת לכל חדר אורחים רשאי/ת לצבור נקודות/מָיילים ולילות מְזָכּים לסטטוס Elite, כמו גם לקבל הטבות כמתואר בסעיף 2.1(ד)(4). חברים ב-Elite מקבלים סט אחד של הטבות בהתאם לדרגת החברוּת (membership tier) שלהם, במקרה של שהייה של לילה אחד או מספר לילות רצופים כמתואר בסעיף 2.1(ד), וזאת גם אם הם מבצעים צ'ק-אין וצ'ק-אאוט מאותו נכס משתתף תוך 24 שעות. כדי שהחבר/ה ב-Elite יהיה/תהיה זכאי/ת לקבל הטבות Elite במהלך שהייתו/ה, על החבר/ה ב-Elite למסור את מספר החבר/ה שלו במועדון החברות בעת ביצוע ההזמנה

 

חברים ב-Elite יקבלו את הטבות החברות ב-Elite כולל, ללא הגבלה: נקודות בונוס, קדימות לצ'ק-אאוט מאוחר ושדרוגי חדרים. ההטבות משתנות לפי שכבת החברות ב-Elite. ניתן למצוא מידע נוסף בסעיף 4.3.

 

(1) הענקת הטבות של החברות ב-Elite במועדון החברות תהיה בטלה כאשר היא אסורה על פי חוק ותנאיה עשויים להשתנות מחוץ לארצות הברית וקנדה.

 

(2) בנכסים המשתתפים, מדיניות מקומית יכולה לגבור על הסטנדרטים של מועדון החברות , וייתכן שחלק מהטבות החברות ב-Elite לא יהיו זמינות במיקומים מסוימים.

 

(3) בהתאם לסעיף 8.3, הטבת החברות ב-Elite היחידה שמוענקת עָבוּר שהיות ב-Homes & Villas by Marriott Bonvoy, היא 'מתנת הנקודות בהגעה למלון, לחברי Elite', כמתואר בסעיפים 4.3(ב)(2) ו-4.3(ג)(3).

 

4.1(ד) חברי מועדון עם סטטוס ב-Elite ("חבר/ה ב-Elite") יקבלו פיצוי מובטח עָבור הטבות Elite נבחרות במקרה שהטבות אלו אינן זמינות במהלך השהייה של החבר/ה ב-Elite (" התחייבות להטבות Elite"). בשל מגיפת הקורונה העולמית, רשאים המלונות המשתתפים להציע חלופה להטבת מזון ומשקאות או טרקלין, בהתאם להנחיות המקומיות ובהתחשב בהשלכות התפעוליות על המלון, הקשורות לנגיף הקורונה (COVID-19).

 

(1) הפיצוי המקסימלי בכסף מזומן עבור התחייבות להטבות Elite בארה"ב הוא 200 USD, גם אם לא ניתנה לאותו חבר/ה ב-Elite יותר מהטבה מובטחת אחת. הפיצוי המקסימלי שישולם לחבר/ה המועדון מכוח ההתחייבות להטבות Elite, במהלך שהייה שהיא מחוץ לארצות הברית, תהיה שוות ערך ל-200 USD אשר ישולמו במטבע המקומי, וזאת גם אם לא ניתנה לאותו חבר/ה ב-Elite יותר מהטבה מובטחת אחת.

 

(2) אם חבר/ה ב-Elite סבור/ה כי מגיע לו/לה פיצוי ביחס להיבט כלשהו של ההתחייבות להטבות Elite, עליו/ה לבקש את תשלום הפיצוי בעודו/ה מתארח בנכס המשתתף, ולפני ביצוע הצ'ק-אאוט. אי בקשת תשלום כזה לפני הצ'ק-אאוט, תיחשב כוויתור מוחלט על כל זכות לקבלת פיצוי כזה.

 

(3) כדי לעמוד בדרישות להתחייבות להטבות Elite, יש לכלול בהזמנה את מספר החבר/ה של החבר/ה ב-Elite, את סטטוס החברות ב-Elite ואת העדפות סוג המיטה. הזמנות שבוצעו בתעריפים מְזָכּים דרך מתכנני פגישות, סוכני נסיעות, סיטונאים או דרך מקורות צד שלישי מאושרים אחרים, חייבות לכלול מידע זה כדי להיות זכאיות להתחייבות להטבות Elite.

 

(4) אורחים המתלווים לחבר/ה בסטטוס Elite אל נכס משתתף, אינם זכאים להתחייבות להטבות Elite.

 

(5) ההתחייבות להטבות Elite חלה על כל שהייה מזכָּה, כולל על שהיות תמורת תגמולים (Award Redemption Stays).

 

(6) חברים ב-Elite שאינם מקבלים את 'ההתחייבות להטבות Elite' או את ה'התחייבות לחדר בכל הזמנה' שהם זכאים לה (ראה סעיף 4.3(א) למידע על ה'התחייבות לחדר בכל הזמנה') ברוסיה, בכל מדינה אחרת הכפופה להגבלות מטבע או בכל מדינה שבה אסור על פי חוק לפצות את החבר/ה באמצעות תשלום כספי/מזומן, יפוצו בנקודות.

 

(7) המותגים המשתתפים הבאים אינם משתתפים בהתחייבות להטבות Elite או בהתחייבות לחדר בכל הזמנה להזמנה: Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

 

4.2 הדרישות לחברוּת בסטטוס Elite

 

4.2(א) חבר/ה יכול/ה לקבל קרדיט לטובת השגת סטטוס החברוּת ב-Elite וחידושו, רק על לילות המהווים חלק•משהייה מזכה, שבהם שהה/שהתה החבר/ה באופן אישי בנכס המשתתף וחויב/ה באופן אישי על כך.

 

(1) בהתאם לסעיף 2.1(א), לילה מזכֶּה אחד לסטטוס Elite יוענק לחדר של החבר/ה ב-Elite עָבור כל לילה מזכֶּה של החבר/ה במלון.

 

(2) במלונות Protea Hotels ו-City Express, חברי המועדון יקבלו לילה מזכה אחד (1) לסטטוס Elite עבור כל שני (2) לילות מזכים, עבור כל שהייה מזכה שהושלמה.

 

(3) ב-Marriott Executive Apartments, חברי המועדון יקבלו לילה מזכה אחד (1) לסטטוס Elite עבור כל שלושה (3) לילות שעומדים בדרישות, עבור כל שהייה מזכה שהושלמה. הטבות Elite אינן זמינות במיקומים של Marriott Executive Apartments.

 

(4) חברי מועדון שמקיימים אירועים מְזָכּים בנכסים משתתפים מקבלים לילה מזכה אחד (1) לסטטוס Elite עָבור כל עשרים (20) לילות בחדר שהוזמנו ומומשו, עד למקסימום של עשרים (20) לילות מְזָכּים לסטטוס Elite לכל חוזה.

 

(5) ניתן להשיג סטטוס Elite באמצעות תוכניות שותפים שונות בכפוף לתנאים ולהגבלות של תוכניות השותפים בנוסף לתקנון מועדון החברות.

 

(6) חברי מועדון השוהים במיקומים של The Ritz-Carlton Club במסגרת הטבת הבעלות שלהם, מקבלים לילה מזכֶּה לסטטוס Elite בהתאם לסעיף 1.2(א).

 

4.2(ב) כדי להשיג או לחדש את סטטוס החברוּת ב-Elite, יש לצבור את המספר הבא של לילות מְזָכּים לסטטוס Elite ("דרישה מינימלית") באמצעות (1) לילות שהייה בנכסים המשתתפים או (2) אירועי Marriott Bonvoy בין ה-1 בינואר ל-31 בדצמבר של כל שנה נתונה:

 

(1) Marriott Bonvoy - Silver Elite:‏‏ 10 עד 24 לילות מְזָכּים

 

(2)‏ Marriott Bonvoy - Gold Elite‏: 25 עד 49 לילות מְזָכּים

 

(3) ‏Marriott Bonvoy - Platinum Elite‏: 50 עד 74 לילות מְזָכּים

 

(4) Marriott Bonvoy - Titanium Elite‏: 75 לילות מְזָכּים ומעלה

 

(5) Marriott Bonvoy - Ambassador Elite: 100 או יותר לילות מתאימים ולפחות 23,000 דולר ארה"ב בהוצאה מתאימה שנתית בהתבסס על חיובים מתאימים שנצברו רק על שהיות שהושלמו בתקופת זכאות (כהגדרתם להלן), אשר לא כולל חיובים מתאימים שבוצעו מראש עבור שהות בשנה/שנים שלאחר תקופת הזכאות, כגון שהות בתשלום מראש ("הוצאה שנתית מזכה"). אלא אם צוין אחרת, לא חלים כל סוגים אחרים של חיובים על ההוצאה השנתית המזכה - לרבות, ללא הגבלה, חיובים בנכס שנצברו ללא שהייה, אירועי Marriott Bonvoy, הוצאה בכרטיס אשראי משותף של המותג, רכישות בכרטיס מתנה של Marriott וכל רכישה אחרת ו/או חיובים שנגרמו באמצעות החברה ושותפיה. 

 

4.2(ג) שהיות תמורת תגמולים ייחשבו לעניין צבירת לילות מזָכִּים לסטטוס Elite.

 

4.2(ד) לא ניתן לצבור לילות מזָכִּים לסטטוס Elite המשמשים לסטטוס חברות ב-Elite, באמצעות חיובים מזָכִּים שהם ללא שהיית לילה אישית של החבר/ה.

 

4.2(ה) השגת סטטוס Lifetime Elite

 

(1) כדי להשיג סטטוס מסוג Lifetime Elite, על החבר/ה לעמוד בקריטריונים הבאים של סטטוס ב-Lifetime Elite (סעיף 4.2(ו)) במהלך ההשתתפות של החבר/ה במועדון החברות. "שנת סטטוס מזכֶּה" (Eligible Status Year) היא שנה קלנדרית שבה קיבל/ה חבר/ה המועדון סטטוס חברות ב-Elite (Silver Elite,‏ Gold Elite,‏ Platinum Elite,‏ Titanium Elite או Ambassador Elite) על ידי עמידה בדרישה המינימלית של כל אחת משכבות רמות החברות האלה. השנה הקלנדרית שבה משיג/ה חבר/ה המועדון סטטוס Silver Elite,‏ Gold Elite,‏ Platinum Elite,‏ Titanium Elite או Ambassador Elite, כמתואר במשפט הקודם, תיחשב כשנת סטטוס מזכֶּה וזאת בנוסף לכל שנה עוקבת אשר בה החבר/ה משמר/ת הטבות סטטוס החברוּת ב-Elite. לדוגמה, אם חבר/ה המועדון עומד/ת בדרישה המינימלית של Gold Elite במהלך שנת הסטטוס המזכֶּה 2022 על ידי צבירה של עשרים וחמישה (25) לילות מזָכּים והופך(ת) לחבר/ת בסטטוס Gold Elite למשך שארית שנת 2022 ולמשך כל שנת 2023, אז כל אחת מהשנים 2022 ו-2023 תיחשב כשנת סטטוס מזכֶּה נפרדת.

 

(2) החברה תקבע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אם חבר/ה עמד/ה בדרישות כדי להשיג סטטוס Lifetime Elite. ברגע שחבר/ה משיג/ה סטטוס Lifetime Elite כמתואר בסעיף 4.2(ב), אז אין החבר/ה כפוף(ה) יותר, כדי לשמר את החברוּת ב-Elite, לַעמוד בדרישה המינימלית של שכבת ה-Elite שלו בכל שנת סטטוס מזכֶּה שלאחר מכן, וזאת אלא אם כן החשבון של החבר/ה ב-Elite בוטל.

 

(3) סטטוס מסוג Lifetime Elite רק מספק לחבר/ה סטטוס Silver Elite,‏ Gold Elite,‏ Platinum Elite או Titanium Elite והגנה מפני חילוט נקודות גם אם החבר/ה ב-Elite Lifetime לא פעיל/ה. הוא אינו מונע מהחברה להשעות את סטטוס ה-Lifetime Elite או לבטל את חשבון החבר/ה. חברי Elite Lifetime יקבלו את ההטבות של חברים בסטטוס Silver Elite,‏ Gold Elite,‏ Platinum Elite‏ או Titanium Elite, אשר כפופים לשינויים מעת לעת כמתואר בסעיף 4.1.

 

4.2(ו) הקריטריונים להשגת סטטוס Lifetime Elite. חברי המועדון יכולים להשיג סטטוס Lifetime Elite על ידי עמידה בקריטריונים הבאים:

 

(1) הקריטריונים להשגת סטטוס Lifetime Elite של מועדון החברות:

 

• Lifetime Silver Elite‏: ‏250 לילות מזָכּים + 5 שנים ומעלה בסטטוס Silver Elite

 

• Lifetime Gold Elite‏: ‏400 לילות מזָכִּים + 7 שנים ומעלה בסטטוס Gold Elite

 

• Lifetime Platinum Elite‏: ‏600 לילות מזָכִּים + 10 שנים ומעלה בסטטוס Platinum Elite

 

(2) השגת סטטוס Lifetime Titanium Elite (שהושג בעבר באמצעות עמידה בקריטריונים של תוכנית מדור קודם לסטטוס Lifetime Elite) הסתיימה ב-31 בדצמבר 2018.

 

4.3 הטבות החברוּת ב-Elite במותגים המשתתפים

 

4.3(א) ההטבות לחברים בסטטוס Marriott Bonvoy Silver Elite. חברי Silver Elite ומעלה זכאים לקבלת ההטבות הבאות:

 

(1)‏ 10% נקודת בונוס. נקודות הבונוס משתנות בהתאם לדרגת החברות ב-Elite ומחושבות על סמך נקודות הבסיס שנצברו במהלך השהייה. הנקודות זמינות לחבר/ה ב-Elite בכל המותגים המשתתפים למעט כפי אם אחרת בסעיף 1.2(א).

 

(2) קדימות לצ'ק-אאוט מאוחר. בכפוף לזמינות. יש להתקשר לדלפק הקבלה בבוקר הצ'ק-אאוט ולהודיע להם על זמן העזיבה המתוכנן שלך. הטבה זו זמינה בכל המותגים המשתתפים, למעט ב-Marriott Vacation Club,‏ Marriott Grand Residence Club,‏ Sheraton Vacation Club,‏ Westin Vacation Club,‏ The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, וכן ב-Ritz-Carlton Reserve.

 

(3) התחייבות לחדר בכל הזמנה. לזכאות להטבה, יש לכלול בהזמנה את מספר מועדון החברות של החבר/ה וכן מספר כרטיס אשראי בתוקף. אם הנכס המשתתף אינו מסוגל לכבד את ההזמנה, הוא ישלם עבור מקום לינה דומה בקרבת מקום עבור החבר/ה ב-Elite לאותו לילה ויפצה את החבר/ה על אי-הנוחות. נכס משתתף חייב להיות פתוח ופעיל כדי שההטבה/פיצוי של 'התחייבות לחדר בכל הזמנה' יחולו. ב-The Ritz-Carlton,‏ Ritz-Carlton Reserve ו-St. Regis Hotels, התחייבות לחדר בכל הזמנה תקפה רק לחברי Titanium Elite ו-Ambassador Elite. ההתחייבות לחדר בכל הזמנה מוצעת במותגים הבאים: The Ritz-Carlton,‏ Ritz-Carlton Reserve,‏ St. Regis,‏ EDITION,‏ The Luxury Collection,‏ W Hotels,‏ JW Marriott,‏ Marriott Hotels,‏ Sheraton,‏ Delta Hotels,‏ Le Méridien,‏ Westin,‏ Autograph Collection Hotels,‏ Renaissance Hotels,‏ Tribute Portfolio,‏ Gaylord Hotels,‏ Courtyard,‏ Four Points,‏ SpringHill Suites,‏ Protea Hotels,‏ Fairfield by Marriott,‏ AC Hotels,‏ Aloft Hotels,‏ Moxy Hotels,‏ City Express,‏‏ Residence Inn,‏ TownePlace Suites ובמותג Element. ההתחייבות לחדר בכל הזמנה אינה מוצעת במותגים הבאים: Design Hotels,‏ Marriott Vacation Club,‏ Marriott Grand Residence Club,‏ Sheraton Vacation Club,‏ Westin Vacation Club,‏ או במותגים The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. בהתאם לסעיף 4.1(ג), אם יש בידי חבר ב-Elite הזמנה שאושרה, אך בעת הגעתו הוא מועבר מהנכס למקום לינה אחר, הנכס המשתתף ישלם את הפיצוי בהתאם לַ'התחייבות לחדר בכל הזמנה' בַּמָקום ובאותו תאריך, בהתאם להוראות תקנון מועדון החברות. במקרה שחבר/ה ב-Elite מקבל/ת את פיצוי ה'התחייבות לחדר בכל הזמנה', אז הוא/היא אינם זכאים לקבלת פיצוי נוסף במסגרת ההתחייבות להטבות Elite.

 

 

התחייבות להזמנות

 

המותגים המשתתפים

 

הפיצוי לאורחים*

 

EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels 200 USD ו-90,000 נקודות לכל חבר/ה ב-Elite
Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, Residence Inn, TownePlace Suites, Element 100 USD לכל חבר/ה ב-Elite למעט חברים בסטטוס Platinum Elite,‏ Titanium Elite ו-Ambassador Elite שמקבלים 100 USD ו-90,000 נקודות
City Express 50 דולר ארה"ב לכל חבר/ה ב-Elite למעט חברים בסטטוס Platinum Elite,‏ Titanium Elite ו-Ambassador Elite שמקבלים 50 דולר ארה"ב ו-45,000 נקודות
The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis 200 USD ו-140,000 נקודות לחברים בסטטוס Titanium Elite ו-Ambassador Elite

* נכסים משתתפים מחוץ לארצות הברית ישלמו סכום שווה ערך במטבע המקומי שלהם.

 

(4) הנחה של 10% בחנות המתנות על מוצרים קמעונאיים. ביגוד, מתנות ומזכרות, הדפסים ולוגו, תכשיטים ואביזרים, מוצרי טיפוח לפנים ולגוף. ההנחה בחנות המתנות מוצעת בחנויות המתנות המשתתפות המופעלות על ידי Marriott. המותגים המשתתפים כוללים את: St. Regis,‏ The Luxury Collection,‏ W Hotels,‏ JW Marriott,‏ Marriott Hotels,‏ Sheraton,‏ Marriott Vacation Club,‏ Marriott Grand Residence Club,‏ Sheraton Vacation Club,‏ Westin Vacation Club,‏ Delta Hotels,‏ Le Méridien,‏ Westin,‏ Autograph Collection,‏ Renaissance Hotels,‏ Tribute Portfolio, Gaylord Hotels,‏ Protea Hotels‏ וכן Moxy Hotels. במלונות The Ritz-Carlton ו-EDITION, יש הנחה של עשרה אחוזים (10%) על סחורה ממותגת בלבד, הנרכשת בחנויות המתנות שבנכס, למעט מוצרים מסויימים. כדי לקבל את ההנחה, יש להציג את כרטיס החשבון במועדון החברות (כרטיס פיזי או כרטיס בנייד).

 

ההנחה בחנות המתנות אינה מוצעת במותגים הבאים: Courtyard,‏ Four Points,‏ SpringHill Suites,‏ Fairfield,‏ AC Hotels,‏ Aloft,‏ City Express,‏ Residence Inn,‏ TownePlace Suites,‏ Element,‏ Design Hotels‎™‎‏ וכן Ritz-Carlton Reserve.

 

 

4.3(ב) הטבות החברוּת בסטטוס Marriott Bonvoy Gold Elite. בנוסף לכל ההטבות שמקבלים חברים בסטטוס Silver Elite, זכאים החברים בסטטוס Gold Elite ומעלה להטבות הבאות:

 

(1)‏ 25% נקודת בונוס. נקודות הבונוס משתנות בהתאם לרמת החברות ב-Elite והן מחושבות על סמך נקודות הבסיס שנצברו במהלך השהייה. הנקודות זמינות לחברים ב-Elite בכל המותגים המשתתפים, למעט אם צוין אחרת בסעיף 1.2(א).

 

(2) הטבת נקודות Elite בהגעה למלון (משתנה לפי המותג המשתתף). חברים בסטטוס Gold Elite מקבלים הטבת נקודות Elite אחת בהגעה למלון, על שהייה של לילה אחד או מספר לילות רצופים כמתואר ב-2.1(ד), וזאת גם אם הם עושים צ'ק-אין וצ'ק-אאוט מאותו נכס משתתף בתוך 24 שעות. חברי מועדון שיקבעו את העדפת הצבירה שלהם כמָיילים יצטרכו ליזום בעצמם את העברת הטבת 'נקודות Elite בהגעה למלון' למָיילים כמתואר בסעיף 2.3. 'הטבת נקודות Elite בהגעה למלון' אינה ניתנת בנכסי City Express.

 

 

הטבת נקודות ELITE בהגעה למלון לחברי GOLD ELITE

 

 

מותגים משתתפים

 

הטבת Elite בהגעה למלון     
The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Design Hotels, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Homes & Villas by Marriott Bonvoy. 500 נקודות לשהייה
Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, Residence Inn, TownePlace Suites, Element 250 נקודות לשהייה

 

(3) צ'ק-אאוט מאוחר עד השעה 14:00. הטבה זו כפופה לזמינות. על החבר/ה להתקשר לדלפק הקבלה בבוקר הצ'ק-אאוט ולבקש צ'ק-אאוט מאוחר עד השעה 14:00. הטבה זו זמינה בכל המותגים המשתתפים למעט Marriott Vacation Club,‏ Marriott Grand Residence Club,‏ Sheraton Vacation Club,‏ Westin Vacation Club,‏ The Phoenician Residences,‏ a Luxury Collection Residence Club,‏ Scottsdale, וכן Ritz-Carlton Reserve.

 

(4) שדרוג בחינם לחדר ברמה גבוהה יותר לחברי Gold Elite. הטבה זו כפופה לזמינות במועד ההגעה ומוגבלת לחדר האישי של חבר/ת המועדון וללא חיוב נוסף. החדרים המשופרים עשויים לכלול חדרים עם נוף מבוקש, חדרים בקומות גבוהות, חדרים פינתיים, חדרים עם מתקני אירוח מיוחדים או חדרים בקומות ה-Executive. במותג The Ritz-Carlton, החדרים עם גישה ישירה ל-Club אינם נכללים. השדרוגים כפופים לזמינות ונקבעים על ידי כל נכס משתתף. השדרוג בחינם לחדר משופר לחברי Gold Elite זמין בכל המותגים המשתתפים למעט ב-Marriott Vacation Club,‏ Marriott Grand Residence Club,‏ Sheraton Vacation Club,‏ Westin Vacation Club,‏ The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale,‏ וכן במותג Ritz-Carlton Reserve.

 

(5) גישה משופרת לאינטרנט בחינם. אלא אם צוין אחרת בסעיף 1.3(ג), חברי Gold Elite ומעלה מקבלים גישה משופרת לאינטרנט בחינם עבור חדר אחד במהלך שהייה בנכס משתתף. הטבה זו אינה חלה על חדרי ישיבות.

 

4.3(ג) ההטבות לחברים בסטטוס Marriott Bonvoy Platinum Elite. בנוסף לכל ההטבות שמקבלים חברי Gold Elite, חברי Platinum Elite ומעלה זכאים להטבות הבאות:

 

(1) 50% נקודות בונוס. נקודות הבונוס משתנות בהתאם לדרגת החברות ב-Elite ומחושבות על סמך נקודות הבסיס שנצברו במהלך השהייה. הנקודות זמינות לחבר/ה ב-Elite בכל המותגים המשתתפים, למעט כפי שצוין אחרת בסעיף 1.2(א).

 

(2) שדרוג בחינם לחדר ברמה גבוהה יותר לחברים בסטטוס Platinum Elite. חברים בסטטוס Platinum Elite ומעלה מקבלים שדרוג בחינם לחדר הזמין הטוב ביותר, בכפוף לזמינות במועד ההגעה, לכל תקופת השהייה. השדרוג בחינם כולל סוויטות, חדרים עם נוף מבוקש, חדרים בקומות הגבוהות, חדרים פינתיים, חדרים עם מתקני אירוח מיוחדים או חדרים בקומות ה-Executive. במותג The Ritz-Carlton, הסוויטות כלולות רק לחברים בסטטוס Titanium Elite ו-Ambassador Elite וחדרים עם גישה ישירה ל-Club אינם נכללים. שדרוגים לחדר משופר כפופים לזמינות ונקבעים על ידי כל נכס משתתף. שדרוג בחינם לחדר ברמה גבוהה יותר לחברים בסטטוס Platinum Elite ומעלה זמין בכל המותגים המשתתפים מלבד אלה:Marriott Vacation Club,‏ Marriott Grand Residence Club,‏Sheraton Vacation Club,‏ Westin Vacation Club,‏ The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club,‏ Scottsdale,‏ , ו-Ritz-Carlton Reserve.

 

(3) הטבת Elite בהגעה למלון. חברים בסטטוס Platinum Elite ומעלה מקבלים הטבת Elite אחת בהגעה למלון (לבחירתם, כאשר מוצעות אפשרויות מרובות) על שהייה של לילה אחד או מספר לילות רצופים כמתואר בסעיף 2.1(ד), וזאת גם אם הם עושים צ'ק-אין וצ'ק-אאוט מאותו נכס משתתף בתוך 24 שעות. הטבת Elite בהגעה למלון עבור חברים בסטטוס Platinum Elite ומעלה אינה כוללת את הטבת ה'נקודות Elite בהגעה למלון', שהיא מיועדת רק לחברי Gold Elite בלבד (ראה 4.3(ב)). חברי המועדון שבוחרים או מקבלים נקודות כ'הטבת Elite בהגעה למלון' שלהם, ואשר קבעו את העדפת הצבירה שלהם כמָיילים, יצטרכו ליזום את העברת הטבת ה'נקודות Elite בהגעה למלון' למָיילים בהתאם לַאמוּר בסעיף 2.3. במקרה שהטבת 'נקודות Elite בהגעה למלון' אינה מוצעת בזמן ההגעה, יחול פיצוי (ראה להלן). אפשרויות הבחירה משתנות בהתאם למותג המשתתף:

 

 

הטבת ELITE בהגעה למלון לחברי PLATINUM ELITE ומעלה

 

 

מותגים משתתפים

 

הטבת Elite בהגעה למלון פיצוי לאורחים*
JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection, Renaissance Hotels

ארצות הברית, קנדה, אירופה: 1,000 נקודות לכל שהייה או זיכוי של 10 USD למזון ומשקאות לשהייה

אסיה, אוסטרליה, איי האוקיינוס השקט, האיים הקריביים, מקסיקו, מרכז אמריקה, דרום אמריקה, המזרח התיכון ואפריקה: 1,000 נקודות לשהייה או הטבת מזון ומשקאות לשהייה

אתרי נופש בלבד:
ארצות הברית, קנדה, אירופה: 1,000 נקודות לכל שהייה או ארוחת בוקר במסעדה לכל לילה של השהייה לחבר/ה +1

אסיה, אוסטרליה, איי האוקיינוס השקט, האיים הקריביים, מקסיקו, מרכז אמריקה, דרום אמריקה, המזרח התיכון ואפריקה: 1,000 נקודות לשהייה או הטבת מזון ומשקאות לשהייה או ארוחת בוקר במסעדה לכל לילה של שהייה לחבר/ה +1

100‎ USD
Gaylord Hotels 1,000 נקודות לשהייה או זיכוי של‏ 10‏ USD‏ על מזון ומשקאות לכל שהייה 100‎ USD
St. Regis,‏ The Luxury Collection,‏ W Hotels,‏ Sheraton,‏ Le Méridien,‏ Westin,‏ Tribute Portfolio ‏1,000 נקודות לשהייה או הטבה לשהייה או ארוחת בוקר במסעדה ללילה, לחבר/ת מועדון ‎+1 (כולל אתרי נופש) 100‎ USD
The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Design HotelsTM, Homes & Villas by Marriott Bonvoy. 1,000 נקודות (לשהייה) לא רלוונטי
‏Courtyard

ארצות הברית, קנדה, אירופה: 500 נקודות לשהייה או זיכוי של 10 USD על מזון ומשקאות ללילה של שהייה לחבר/ה +1**

 

אסיה, אוסטרליה, איי האוקיינוס השקט, האיים הקריביים, מקסיקו, מרכז אמריקה, דרום אמריקה, המזרח התיכון ואפריקה: נכסים ללא טרקלין - 500 נקודות לשהייה או הטבת מזון ומשקאות לשהייה או זיכוי של 10 USD למזון ומשקאות ללילה של שהייה לחבר/ה +1 **

 

נכסים עם טרקלין – 500 נקודות לשהייה וארוחת בוקר בטרקלין – אם הטרקלין סגור, ארוחת בוקר במסעדה ללילה לחבר/ת מועדון ‎+1.

50‎ USD
AC Hotels,‏ Moxy Hotels

ארצות הברית, קנדה, אירופה: 500 נקודות לשהייה או זיכוי של 10 USD על מזון ומשקאות ללילה של שהייה לחבר/ה +1**

 

אסיה, אוסטרליה, איי האוקיינוס השקט, האיים הקריביים, מקסיקו, מרכז אמריקה, דרום אמריקה, המזרח התיכון ואפריקה: 500 נקודות לשהייה או הטבת מזון ומשקאות לשהייה או זיכוי של 10 USD למזון ומשקאות לכל לילה של שהייה

AC Hotels:      

50‎ USD

Moxy Hotels:  

25 USD

SpringHill Suites, Fairfield, Residence Inn, TownePlace Suites

ארצות הברית, קנדה, אירופה: 500 נקודות לשהייה או פריט מזון ומשקאות

 

אסיה, אוסטרליה, איי האוקיינוס השקט, האיים הקריביים, מקסיקו, מרכז אמריקה, דרום אמריקה, המזרח התיכון ואפריקה: 500 נקודות לשהייה או הטבת מזון ומשקאות

SpringHill Suites, Residence Inn:

50‎ USD

Fairfield, TownePlace Suites:

25 USD

Four Points,‏ Aloft ‏500 נקודות לשהייה או הטבה או ארוחת בוקר במסעדה ללילה לחבר/ת מועדון ‎ +1

Four Points:

50‎ USD

Aloft:‏‏ 25 USD
Protea Hotels ‏500 נקודות לשהייה או ארוחות בוקר במסעדה לכל לילה במלון, לחבר/ת מועדון ‎+1 50‎ USD
City Express – מיקומי City Centro בלבד ארוחת בוקר במסעדה לכל לילה של שהייה, עבור חבר/ת המועדון +1 25 USD
Element ‏500 נקודות לשהייה או הטבה 25 USD

 

* נכסים משתתפים מחוץ לארצות הברית ישלמו סכום שווה-ערך במטבע המקומי שלהם.** הזיכוי בסך 10 USD למזון ומשקאות ללילה של שהייה מיועד לחבר/ה עצמו/ה. זיכוי בסך 10 USD למזון ומשקאות ללילה של שהייה ניתן עָבור אורח אחד (1) השוהה באותו חדר עם החבר/ה. הקרדיט בסך 10 USD ללילה של שהייה אינו מצטבר במהלך השהייה. לדוגמה, חבר/ה שלא השתמש/ה בזיכוי בסך 10 USD ביום מסוים, לא יקבל/תקבל 20 USD לשימוש ביום שלאחר מכן.

 

(4) גישה מובטחת לטרקלין. חבר/ה המועדון ועוד אורח/ת אחד/ת השוהה עימו/ה באותו חדר יקבלו גישה לטרקלין Concierge/​Executive/​Club/​Signature Club/​M Club (יחד, "טרקלין" או "גישה לטרקלין") בשעות הפעילות הרגילות בנכסי JW Marriott,‏ Marriott Hotels,‏ Sheraton,‏ Delta Hotels,‏ Le Méridien,‏ Westin,‏ Autograph Collection, וכן Renaissance Hotels. נכסי אתרי נופש של המותגים הבאים אינם נכללים: JW Marriott,‏‏ Marriott Hotels,‏ Delta Hotels,‏ Autograph Collection וכן Renaissance Hotels. בנכסי Delta Hotels ללא טרקלין Signature Club, החבר/ה יקבל/תקבל, כְּחלופה מאושרת, גישה ל-Elite Pantry. גישה לטרקלין מוצעת בנכסי Courtyard שיש בהם טרקלין והם מחוץ לארצות הברית וקנדה. הטבה זו אינה חלה כאשר ארוחת הבוקר כלולה במחיר או כשהמותג מציע חלופה מאושרת. חיובים נוספים עשויים לחול על גישה לטרקלין כאשר מספר האורחים בפועל, גדול מהמספר המותר של חבר/ה אחד/ת +1 (כולל ילדים). הטבת האירוח בטרקלין עשויה לכלול חטיפים קלים וארוחת בוקר קונטיננטלית יומית. גישה לטרקלין אינה מוצעת במותגים הבאים: The Ritz-Carlton,‏ Ritz-Carlton Reserve,‏ St. Regis,‏ EDITION,‏ The Luxury Collection,‏ W Hotels,‏ Design Hotels,‏ Tribute Portfolio,‏ Gaylord Hotels,‏ Four Points,‏ SpringHill Suites,‏ Protea Hotels,‏ Fairfield,‏ AC Hotels,‏ Aloft,‏ Moxy Hotels,‏ City Express,‏‏ Residence Inn,‏ TownePlace Suites,‏ Element,‏ Marriott Vacation Club,‏ Marriott Grand Residence Club,‏‏ Sheraton Vacation Club,‏‏ Westin Vacation Club,‏ וכן ב-The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. הטבה זו חלה רק על חדר אחד (1) אשר בו שוהה החבר/ה בסטטוס Platinum Elite.

 

(א) בארצות הברית וקנדה: כאשר הטרקלין של הנכס המשתתף סגור, או כשלנכס אין טרקלין או חלופה מאושרת, יציע הנכס ארוחת בוקר קונטיננטלית יומית במסעדה לחבר/ה המועדון ולאורח/ת אחד/ת (1) נוסף/ת, או שהחבר/ה יכול/ה לבחור 750 נקודות לכל לילה של שהייה. באירופה: נכסים משתתפים ללא טרקלין או חלופה מאושרת, מציעים ארוחת בוקר יומית במסעדה לחבר ולאורח/ת אחד/ת (1), או שהחבר/ה יכול/ה לבחור 750 נקודות לכל לילה של שהייה. הטבה זו חלה על המותגים הבאים (לא כולל נכסי אתרי נופש): JW Marriott,‏ Marriott Hotels,‏ Delta Hotels,‏ Autograph Collection וכן Renaissance Hotels. עד 31 בדצמבר 2023, הנכסים הבאים בארצות הברית אינם מספקים ארוחת בוקר קונטיננטלית חינם במסעדת המלון במקרה שהטרקלין סגור, אך הם כן מציעים 1,000 נקודות במקום ארוחת הבוקר. נכסים אלה כוללים את:

 

• The Algonquin Hotel Times Square, Autograph Collection

• Boston Marriott Copley Place

• Boston Marriott Long Wharf

• Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile

• JW Marriott Essex House New York City

• JW Marriott New Orleans

• JW Marriott San Francisco Union Square

• JW Marriott Washington, DC

• The Lexington Hotel, Autograph Collection

• Monterey Marriott

• New York Marriott Marquis®‎

• Philadelphia Marriott Downtown

• Renaissance Boston Waterfront Hotel

• Renaissance Chicago Downtown Hotel

• Renaissance Los Angeles Airport Hotel

• Renaissance New York Midtown Hotel

• Renaissance New York Times Square Hotel

• Renaissance Washington, DC Downtown Hotel

• Marriott Marquis San Diego Marina

 

(ב) מחוץ לארצות הברית וקנדה בנכסי Courtyard עם טרקלין, כשהטרקלין סגור, מוצעת ארוחת בוקר בַּמסעדה.

 

ג. בהתאם לסעיף 4.1(ג), אם הגישה לטרקלין (או חלופות או חריגים כמפורט לעיל) אינה זמינה, יקבלו החברים בסטטוס Platinum Elite פיצוי של 100 USD על אי-הנוחות. נכסים משתתפים מחוץ לארצות הברית ישלמו סכום שווה ערך במטבע המקומי. התחייבות זו מוצעת במותגים הבאים: JW Marriott‏, Marriott Hotels,‏ Delta Hotels,‏ Autograph Collection Hotels ו-Renaissance Hotels.

 

 

גישה מובטחת לטרקלין

 

 

מותגים משתתפים

 

גישה לטרקלין פיצוי לאורחים*
JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection, Renaissance Hotels

(לא כולל אתרי נופש)
ארצות הברית וקנדה: אם הטרקלין סגור או שאין בנכס טרקלין או חלופה מאושרת, יציע הנכס ארוחת בוקר קונטיננטלית יומית במסעדה עבור חבר/ה +1 או שהחבר/ה יכול/ה לבחור 750 נקודות לכל לילה של שהייה

אירופה: נכסים ללא טרקלין או חלופה מאושרת יציעו ארוחת בוקר יומית במסעדה עבור חבר/ה +1 או שהחבר/ה יכול/ה לבחור 750 נקודות לכל לילה של שהייה
ברחבי העולם: 100 USD אם לא הוצעה לחבר/ה ארוחת בוקר קונטיננטלית או חלופה לארוחת בוקר קונטיננטלית

‏Courtyard

(מחוץ לארצות הברית וקנדה עם טרקלין)

אם הטרקלין סגור, הנכס המשתתף יציע ארוחת בוקר במסעדה לא רלוונטי

Sheraton, Le Méridien, Westin

(אתרי נופש כלולים)

לא מוצעת חלופה כאשר הטרקלין סגור לא רלוונטי

* נכסים משתתפים מחוץ לארצות הברית ישלמו סכום שווה-ערך במטבע המקומי שלהם.

 

(5) צ'ק-אאוט מאוחר עד השעה 16:00. חברים בסטטוס Platinum Elite ומעלה רשאים לבצע צ'ק-אאוט מאוחר עד השעה 16:00 בזמן המקומי של הנכס המשתתף. חברי מועדון יכולים לבקש צ'ק-אאוט מאוחר בעת ביצוע הזמנה דרך מרכז ההזמנות, במועד הצ'ק-אין, דרך האפליקציה לנייד (כאשר זמין) או בכל עת במהלך שהותם. הטבה זו מובטחת בכל הנכסים המשתתפים, למעט באתרי נופש ומלונות עם אולם כנסים וכן ב-Design Hotels, שם ההטבה כפופה לזמינות. מותגי Marriott Vacation Club,‏Marriott Grand Residence Club,‏ Sheraton Vacation Club,‏ Westin Vacation Club,‏ The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale,‏ וכן Ritz-Carlton Reserve‏, אינם נכללים בהטבה זו.

 

 

 

(6) הטבה שנתית לבחירה על צבירת 50 לילות. חברים בסטטוס Platinum Elite ומעלה שהשיגו חמישים (50) לילות מזָכִּים לסטטוס Elite בשנה קלנדרית ("תקופת מזכָּה"), זכאים לקבל הטבה אחת (1) נוספת ("הטבה שנתית לבחירה על צבירת 50 לילות") מרשימת ההטבות הזמינות שבכתובת choice-benefit.marriott.com ואשר מוצגת להלן:

 

אפשרויות בחירת ההטבה שנתית על צבירת 50 לילות לחברי Platinum Elite:

 

שדרוג לסוויטה למשך חמישה (5) לילות

40% הנחה על מיטה

תרומה לצדקה בסך 100 USD

סטטוס Silver Elite כמתנה לחבר/ה או לבן/בת משפחה

חמישה (5) לילות מזָכִּים לסטטוס Elite

 

רשימת ההטבות השנתיות לבחירה על צבירת 50 לילות המופיעה בכתובת choice-benefit.marriott.com , נתונה לשינויים בכל עת. חברי מועדון זכָּאים, נדרשים לבחור את 'ההטבות השנתיות לבחירה' שלהם בכתובת choice-benefit.marriott.com עד לשעה 23:59 לפי שעון מזרח ארה"ב ב-7 בינואר של השנה שלאחר התקופה המזכָּה הרלוונטית. לא ניתן לבחור את 'ההטבות השנתיות לבחירה' באמצעות שירות התמיכה לחברי מועדון. כל הבחירות של ההטבות השנתיות לבחירה על צבירת 50 לילות הן סופיות, ולא ניתן לשנותן לאחר ביצוע הבחירה. במקרה שחבר המועדון שזכאי לכך, לא בחר את 'ההטבה השנתית לבחירה' על צבירת 50 לילות, עד למועד האחרון לכך, כלומר עד לשעה 23:59 לפי שעון מזרח ארצות הברית ב-7 בינואר של השנה שלאחר התקופה המזכָּה הרלוונטית, יקבל אותו חבר מועדון, כהטבה השנתית לבחירה על צבירת 50 לילות, חמישה Suite Night Awards™‎, שהם תגמול שדרוג לסוויטה למשך חמישה (5) לילות‏ (להלן "תגמולים לשדרוג לסוויטה" ובלשון יחיד "תגמול לשדרוג לסוויטה").

 

(א) ​​Suite Night Awards.​ ​​​חשוב:​​ מתחילת 2024, תגמולי Suite Night Award ייקראו Nightly Upgrade Awards.ניתן לממש תגמולי Suite Night Award בתמורה לשדרוגים באישור מראש לחדרי פרימיום נבחרים או סוויטות נבחרות, לכל חדר ולכל לילה בנפרד, בכפוף לזמינות ולתנאים וההגבלות הרלוונטיים המפורטים להלן בקשר ל-Suite Night Award:

 

(1) תגמולי שדרוג לסוויטה תקפים עד ה-31 בדצמבר של השנה שלאחר שנת קבלתם. לדוגמה, אם הושגו 50 או 75 לילות מזָכִּים בשנת 2022, וחמישה תגמולי שדרוג לסוויטה ייבחרו כהטבה השנתית לבחירה של החבר/ה, אז תאריך התפוגה של התגמולים לשדרוג לסוויטה יהיה 31 בדצמבר 2023.

 

(2) ניתן להשתמש בתגמולי שדרוג לסוויטה רק בשהייה בתשלום שעומדת בתנאים של מועדון החברות, כמו גם בשהייה תמורת תגמולים.

 

(3) חבר/ה במועדון רשאי/ת לבקש להשתמש בתגמולי השדרוג לסוויטה שלו באתרי האינטרנט של מועדון החברות או על ידי התקשרות למרכז קשרי לקוחות.

 

(4) ניתן להשתמש בתגמולי Suite Night Award רק עָבור סוויטות או חדרי פרימיום שיוגדר על ידי הנכס המשתתף. ייתכן שסוגים מסוימים של סוויטות לא יהיו זמינים לשימוש עם Suite Night Award.

 

(5) השימוש בתגמול לשדרוג לסוויטה מבוסס על הזמינות של הסוויטה או של חדר הפרימיום המבוקש. בדיקת הזמינות מתחילה חמישה (5) ימים לפני ההגעה. אם הזמינות לא מאושרת חמישה (5) ימים לפני ההגעה, תיבדק הזמינות כל יום לפני ההגעה עד 14:00 לפי השעון המקומי של הנכס המשתתף יום אחד (1) לפני ההגעה. אם בשלב זה לא ניתן לאשר את תגמולי Suite Night Award, התגמולים יזוכו בחזרה לחשבון החבר/ה, אלא אם פג תוקפם. מתחילת שנת 2024 תתחיל בדיקת הזמינות שלושה (3) ימים לפני ההגעה, ואם הזמינות לא תאושר במועד זה הבדיקה תימשך מדי יום עד 14:00 לפי השעון המקומי של הנכס המשתתף, יום אחד (1) לפני ההגעה.

 

(6) ניתן להשתמש בתגמולי Suite Night Awards רק כאשר יש מספיק תגמולים כאלה בחשבון החבר/ה כך שניתן יהיה לממש תגמול אחד (1) לכל לילה של ההזמנה. נדרש תגמול Suite Night Award אחד, לכל חדר לכל לילה.

 

(7) תגמולי ה-Suite Night Award נדרשים לכל לילה של השהייה, לרבות לילות כלשהם המוגדרים כלילות "בחינם".

 

(8) אין להעביר או להעניק תגמולי Suite Night Award כמתנה או להשתמש בהם כחלק מהזמנת חדרים מרובים; עם זאת, רשאי/ת חבר/ה להשתמש ב-Suite Night Awards עבור הזמנות נוספות לחדרי יחיד במהלך השהייה, כל עוד החבר/ה נוכח/ת בעצמו/ה במהלך השהייה וההזמנות האחרות גם הן על שמו/שמה.

 

(9) חברי מועדון אשר מזמינים הזמנות נפרדות ללילות רצופים שלפני או אחרי הזמנה שכוללת תגמולי Suite Night Awards מאושרים, יידרשו להחליף חדר לסוג החדר המאושר בכל לילה או לילות שלגביהם לא מומשו תגמולי ה-Suite Night Award.

 

(10) אם נכס משתתף מציע אפשרויות מרובות לחדרים בתמורה לתגמולי ה-Suite Night Award, אז מרגע שנבחרה הסוויטה/חדר הפרימיום, ניתן יהיה לשנות את הבחירה עד לשעה 14:00 לפי השעון המקומי של הנכס המשתתף ביום שלפני ההגעה, כל עוד לא אושרה הבקשה לנצל את תגמול ה-Suite Night Award.

 

(11) על מימוש תגמולי ה-Suite Night Awards חלים כללי מדיניות לגבי בקשות, הזמנות, ביטולים ושינויים, בנוסף ובנפרד ואלה המתווספים לכללי המדיניות לגבי ההזמנות, ביטולים ושינויים שחלים על ההזמנות שבהן נעשה השימוש באותם תגמולים, אך נפרדים מהם לחלוטין.

 

(א) את הבקשות לממש תגמולי שדרוג לסוויטה לביצוע הזמנה כלשהי, ניתן להגיש עד השעה 14:00 לפי זמן מקומי של הנכס המשתתף, יום אחד (1) לפני ההגעה.

 

(ב) ניתן להגיש בקשות לביטול השימוש בתגמולי שדרוג לסוויטה שטרם אושרו, עד השעה 14:00 לפי זמן מקומי של המלון המשתתף יום אחד (1) לפני ההגעה.

 

(ג) ניתן לבטל תגמולי שדרוג לסוויטה שאושרו, עד השעה 14:00 לפי זמן מקומי של הנכס המשתתף יום אחד (1) לפני ההגעה, רק אם מבטלים את ההזמנה בשלמותה.

 

(ד) לאחר אישור תגמולי שדרוג לסוויטה, על החבר/ה לבטל את כל ההזמנה, בשלמותה, כדי לקבל בחזרה זיכוי עבור כל תגמולי השדרוג לסוויטה. ביטול של הזמנה מאושרת שמומשו בה תגמול/י שדרוג לסוויטה לאחר השעה 14:00 זמן מקומי של הנכס המשתתף יום אחד (1) לפני ההגעה, יביא לחילוט כל תגמולים השדרוג לסוויטה שהיו מיועדים למימוש בהזמנה כולה.

 

(ה) לא ניתן להחיל תגמולי שדרוג לסוויטה על הזמנה לאחר שבוצע צ'ק-אין להזמנה בנכס משתתף.

 

(ו) אם חבר/ה מבצע/ת עזיבה מוקדמת לפני תום ההזמנה, כל תגמולי השדרוג לסוויטה שלא נעשה בהם שימוש ואשר אושרו עבור אותה השהייה, יחולטו.

 

(ז) אם חבר/ה מעוניין/ת להאריך את השהייה, ויש לו/לה מספיק Suite Night Awards כדי לכסות את ההארכה, על החבר/ה לבצע הזמנה נפרדת ללילות הנוספים ולבקש לממש את ה-Suite Night Awards דרך אתרי האינטרנט של Marriott או על ידי יצירת קשר עם שירות התמיכה לחברי המועדון; לא ניתן לטפל בבקשה למימוש Suite Night Award בנכס המשתתף. מימוש של Suite Night Award מותנה בזמינות הסוויטה או חדר הפרימיום המבוקשים. בדיקת הזמינות מתחילה חמישה (5) ימים לפני תחילת ההזמנה הנפרדת, ונמשכת עד לשעה 14:00 לפי השעון המקומי של הנכס המשתתף יום אחד (1) לפני תחילת ההזמנה הנפרדת. החל מראשית שנת 2024 תתחיל בדיקת הזמינות שלושה (3) ימים לפני ההגעה, ואם הזמינות לא תאושר במועד זה, תימשך הבדיקה מדי יום עד לשעה 14:00 לפי השעון המקומי של הנכס המשתתף,יום אחד (1) לפני ההגעה. חברי מועדון אשר מזמינים הזמנות נפרדות ללילות הרצופים שלפני או אחרי הזמנה שכוללת תגמולים מאושרים מסוג Suite Night Award, עשויים להתבקש להחליף חדר.

 

(12) לא כל הנכסים המשתתפים מציעים תגמולי Suite Night Award.תגמולי Suite Night Award אינם ניתנים למימוש במותגים הבאים: The Ritz-Carlton,‏ Ritz-Carlton Reserve,‏ The Ritz-Carlton Club,‏ The Ritz-Carlton Residences,‏ EDITION,‏ Protea Hotels,‏ Aloft,‏ City Express,‏ Element,‏ Design Hotels,‏ all-Suite Hotels,‏ Marriott Executive Apartments,‏ All-Inclusive Resorts,‏ Marriott Vacation Club,‏ Marriott Grand Residence Club,‏ Sheraton Vacation Club,‏ Westin Vacation Club, וכן במותגים The Phoenician Residences,‏ a Luxury Collection Residence Club,‏ Scottsdale. בנוסף, תגמולי Suite Night Award אינם ניתנים למימוש בנכסים משתתפים נבחרים. לבירור פרטני של הנכסים המשתתפים שמשתתפים בהטבת Suite Night Award, יש לפנות לשירות התמיכה לחברי מועדון.•מתחילת 2024, המותגים The Ritz-Carlton,‏ EDITION,‏ Protea Hotels,‏ Aloft ו-Element יציעו תגמולי Suite Night Award.

 

(13) תגמולי ה-Suite Night Awards יופיעו בחשבון החבר/ה תוך 48 שעות מהמועד שבו בחר/ה החבר/ה חמישה (5) תגמולים מסוג Suite Night Award בתור ההטבה השנתית לבחירה שלו/ה

 

(ב) הנחה של 1,000 USD על מיטה ממותגי הקמעונאות Marriott Retail Brands .

 

(1) לאחר שחבר/ה במועדון הזכאי/ת לכך יבחר/תבחר בַהנחה של 1,000 USD (או סכום שווה ערך במטבע מקומי, אם מוצע) לקניית מיטה ממותגי Marriott Retail Brands כַּ'הטבה השנתית לבחירה' שלו/ה, יקבל החבר/ה קוד קופון שניתן למימוש בתמורה להנחה של 1,000 USD על המחיר הקמעונאי המלא, והוא תקף לגבי כל אחד מהמזרנים ובסיסי המיטה הקפיציים הבאים:

 

● The EDITION Bed
‏‏● The Ritz-Carlton Bed
‏‏● The Luxury Collection Bed
‏‏● The St. Regis Bed
‏‏● The W Hotels Bed
‏‏● The JW Marriott Bed
●‏ The Marriott Bed
‏‏● The Sheraton Bed
‏‏● The Westin Heavenly® Bed
‏‏● The Le Meridien Bed
‏‏● The Renaissance Bed
‏‏● The Gaylord Hotels Bed
‏‏● The Courtyard Bed
‏‏● The Four Points Bed
‏‏● The Fairfield Bed

 

(2) קוד הקופון של 40% הנחה על מזרנים ובסיסי מיטה קפיציים של מותגי Marriott Retail אינו ניתן להחזרה ואינו ניתן להעברה.

 

(3) לא ניתן לשכפל או למכור את קוד הקופון ולא ניתן לקבל את ערכו בכסף/מזומן. במקרה שמועדון החברות חושד שהשימוש או המימוש של קוד הקופון נעשה בטעות, במרמה, בצורה בלתי חוקית או שהוא הפר את התנאים וההגבלות של קוד הקופון של 40% ההנחה על המזרנים ובסיסי המיטה הקפיציים של מותגי Marriott Retail או שהוא הפר את תקנון מועדון החברות, אז מועדון החברות שומר על זכותו לנכות או להפחית את קוד הקופון או את הזיכוי המתאים. ניתן לבטל או לשנות את קוד הקופון בכל עת וללא כל אחריות של מועדון החברות. קוד הקופון ישמש למטרה המיועדת והחוקית שלו ובהתאם לתנאים ולהגבלות אלה בעניין ההנחה של 40% על המזרנים ובסיסי המיטה הקפיציים של מותגי Marriott Retail והתאם לתקנון מועדון החברות. קוד הקופון בטל כאשר הדבר אסור על פי חוק. קוד הקופון מיועד לרכישה בודדת בלבד.

 

(4) קוד הקופון להנחה של 40% על מזרנים ובסיסי מיטה קפיציים של מותגי Marriott Retail אינו ניתן לשילוב עם מבצעים אחרים. קוד הקופון להנחה של 40% על מזרנים ובסיסי מיטה קפיציים של מותגי Marriott מיועד לשימוש חד-פעמי ואינו ניתן להעברה. רק החבר/ה הזכאי/ת שבחר/ה לקבל את ההנחה בסך 40% על מזרנים ובסיסי מיטה קפיציים של מותגי Marriott כהטבה השנתית לבחירה, יוכל/תוכל לממש את קוד הקופון ל-40% הנחה על מזרנים ובסיסי מיטה קפיציים של מותגי Marriott.

 

(5) כדי לממש את ההנחה בסך 40% על מזרנים ובסיסי מיטה קפיציים של מותגי Marriott Retail של החברה בארצות הברית, ניתן להתקשר למספר ‎+1-800-311-0708, מיום שני עד שישי בין 9:00 ל-22:00 ET (שעון מזרח ארה"ב), וכן בשבת וראשון בין השעות 9:00 ל-16:00 ET (שעון מזרח ארה"ב); באירופה, במזרח התיכון, באפריקה, ניתן להתקשר ל-33-1-41-51-53+, מיום שני עד שישי בין השעות 9:00 ל-18:00 CET (שעון מרכז אירופה); באסיה (מחוץ לסין היבשתית), אוסטרליה, ובאיי האוקיינוס השקט, ניתן להתקשר למספר 86-21-6151-4628+, מיום שני עד שישי בין השעות 9:00 ל-18:00 שעון CST (Central Standard Time); בסין היבשתית, ניתן להתקשר למספר 86-400-627-6876+, מיום שני עד שישי בין השעות 9:00 ל-18:00 CST‏ (Central Standard Time)‏. יש להיות מוכנים להצגת קוד הקופון ולהצגת מספר חשבון החבר/ה בסטטוס Platinum Elite.

 

(6) לפני משלוח הסחורה הרלוונטית, החברה שומרת לעצמה את הזכות לוודא שהאדם שמימש את קוד הקופון בסך 40% הנחה על מזרנים ובסיסי מיטה קפיציים של מותגי Marriott Retail הוא/היא החבר/ה שהשיג/ה את ההטבה השנתית לבחירה הזו.

 

(7) המשלוח אינו כלול ומשתנה לפי אזור. מסגרות מיטה אינן כלולות ואינן כפופות לקוד הקופון של 40% הנחה על מזרנים ובסיסי מיטה קפיציים של מותגי Marriott.

 

(8) קוד הקופון בסך 40% הנחה על מזרנים ובסיסי מיטה קפיציים של מותגי Marriott Retail תקף עד ה-31 בדצמבר של השנה שלאחר השנה שבה הושגה ההטבה השנתית לבחירה.

   

(ג) תרומה של 100 USD לצדקה. חבר/ה זכאי/ת (בסטטוס Platinum Elite ומעלה) שהשיג/ה חמישים (50) לילות מזָכִּים לסטטוס Elite בשנה וחבר/ה זכאי/ת (בסטטוס Titanium Elite ומעלה) שהשיג/ה שבעים וחמישה (75) לילות מזָכִּים לסטטוס Elite בשנה, רשאי/ת לבחור בתרומה של 100 USD לצדקה, כהטבה השנתית לבחירה שלו/ה ולבחור מתוך אחת מהאפשרויות הבאות:

 

(1) קרן Arne M. Sorenson Hospitality Fund - התרומה של 100 USD ממועדון החברות של Marriott Bonvoy®‎ לקרן של Arne M. Sorenson Hospitality Fund אינה מהווה תרומה הניתנת לניכוי ממס עָבור חברי Marriott Bonvoy Elite הזכאים שבחרו בתרומה זו כהטבה השנתית שלהם לבחירה. מועדון החברות אינו יכול להכווין או להבטיח בדרך אחרת כיצד Arne M. Sorenson Hospitality Fund תשתמש בַּתרומה בסך 100 USD. כל הכספים מועברים ממועדון החברות, אל הקרן בארה"ב  Arne M. Sorenson Hospitality Fund↗.

 

(2)ארגון UNICEF (יוניצף), שעושה עסקים תחת השם 'UNICEF USA' - התרומה של 100 USD ממועדון החברות של Marriott Bonvoy®‎ לקרן בארה"ב עבור UNICEF, d/b/a 'UNICEF USA'‎ אינה מהווה תרומה הניתנת לניכוי ממס עָבור חברי Marriott Bonvoy Elite זכאים שבוחרים בתרומה זו כַּהטבה השנתית שלהם לבחירה (Annual Choice Benefit). מועדון החברות אינו יכול להכווין או להבטיח בדרך אחרת כיצד UNICEF USA או UNICEF ישתמשו בתרומה בסך 100 USD. כל הכספים מועברים ממועדון החברות לקרן בארה"ב של  UNICEF↗. UNICEF אינה תומכת בשום חברה, מותג, מוצר או שירות.

 

(3) .World Wildlife Fund, Inc - התרומה של 100 USD ממועדון החברות של Marriott Bonvoy®‎ ל-.World Wildlife Fund, Inc אינה תרומה הניתנת לניכוי ממס עָבור חברי Marriott Bonvoy Elite זכָּאים שבוחרים בתרומה זו כהטבה השנתית שלהם לבחירה (Annual Choice Benefit). מועדון החברות אינו יכול להכווין או להבטיח בדרך אחרת כיצד World Wildlife Fund תשתמש בתרומה בסך 100 USD. כל הכספים מועברים ממועדון החברות ל-World Wildlife Fund. השימוש בשם ובסמל של World Wildlife Fund‏ (WWF), נעשה באישורה, אשר בשום אופן אינו מהווה חסות, במפורש או במשתמע, למוצר, שירות, חברה, דעה או עמדה פוליטית כלשהי. WWF®‎ ו-‎©1986 Panda Symbol הם בבעלות WWF. כל הזכויות שמורות.

 

(ד) הענקת סטטוס Elite במתנה

 

(1) חבר/ה זכאי/ת (בסטטוס Platinum Elite ומעלה) שהשיג חמישים (50) לילות מזָכִּים לסטטוס Elite בשנה, רשאי/ת להעניק במתנה סטטוס Silver Elite. חבר/ה זכאי/ת (בסטטוס Titanium Elite ומעלה) שהשיג שבעים וחמישה (75) לילות מזָכִּים לסטטוס Elite בשנה, רשאי/ת להעניק במתנה סטטוס Gold Elite.

 

(2) ניתן להשתמש בהטבת הענקת סטטוס Elite במתנה רק לחבר/ה שעדיין לא השיג/ה סטטוס חברות ב-Elite בשנת הסטטוס המזכה הנוכחית.

 

(3) סטטוס החשבון של החבר/ה לו/ה מוענקת הטבת סטטוס Elite ישודרג תוך ארבעים ושמונה (48) שעות מרגע קבלת האישור על בחירת מקבל הסטטוס. לחבר/ה זה/זו תהיה האפשרות להחזיק בחברות Elite שלו/ה למשך שנה קלנדרית מלאה לפחות. לדוגמה, אם ניתנת לחבר/ה הטבת סטטוס Silver Elite במהלך שנת הסטטוס המזכה 2022, החבר/ה יהפוך/תהפוך לחבר/ה ב-Silver Elite למשך שארית שנת 2022, כל שנת 2023, וחודש ינואר ופברואר של שנת 2024. יש להשיג את הדרישה המינימלית של סטטוס Silver Elite בשנה הקלנדרית המזכָּה שלאחר מכן, כדי להישאר חבר/ה בסטטוס Silver Elite במהלך השנה הקלנדרית שלאחר אותה שנת סטטוס מזכה, אחרת רמת החברות תשודרג לאחור לרמה שמתחתיה בחודש מרץ של השנה הקלנדרית שלאחר אותה שנת סטטוס מזכה. בדוגמה לעיל, פירוש הדבר שכדי שהחבר/ה ימשיך/תמשיך להיות בעל/ת סטטוס Silver Elite לאחר פברואר 2024, חייב/ת החבר/ה להשיג את הדרישה המינימלית של Silver Elite במהלך שנת הסטטוס המזכה 2023 כדי להמשיך להיות חבר/ה ב-Silver Elite לאחר פברואר של שנת הסטטוס המזכה 2024.

 

(4) מועדון החברות לעולם לא יספק פרטי חברוּת או מידע אישי של חברי מועדון כלשהו לחבר/ה המעניק/ה את הטבת הסטטוס במתנה, או למקבל/ת הטבת הסטטוס במתנה, כדי להקל על ביצוע הענקת הטבת הסטטוס במתנה.

 

(5) אם המקבל/ת הרצוי/ה של הטבת הסטטוס במתנה אינו/ה חבר/ה המועדון כעת, על המקבל/ת להירשם באתר marriottbonvoy.com/join לפני שניתן יהיה להעניק לו/לה את הטבת הסטטוס במתנה.

 

(ה) חמישה לילות מזָכִּים לסטטוס Elite

 

(1) בחר/ה חבר/ה זכאי/ת (בסטטוס Platinum Elite ומעלה) בחמישה 'לילות מזכים לסטטוס Elite‏ (Elite Night Credits/ENC's) כַּהטבה השנתית לבחירה, יזוכו לחשבון החבר/ה חמש (5) לילות מזכים לסטטוס Elite‏ ; לילות מזכים לסטטוס Elite אלו ייחשבו כצבירה לטובת השגת סטטוס Elite וסטטוס Lifetime Elite. לילות מזכים לסטטוס Elite וסטטוס Elite כפופים להוראות תקנון מועדון החברות בסעיף 4.2(ב).

 

(2) חמשת (5) הלילות המזכים לסטטוס Elite יתווספו לחשבון החבר/ה בתוך ארבעים ושמונה (48) שעות מרגע קבלת האישור על בחירת ההטבה השנתית לבחירה.

 

(3) לילות מזָכִּים לסטטוס Elite המוענקים לחבר/ה זכאי/ת (בסטטוס Platinum Elite ומעלה) כהטבה השנתית לבחירה של החבר/ה, יוענקו בשנת הסטטוס המזכה שבה נצברו לילות מזכים לסטטוס Elite, ללא קשר למועד בו בחר/ה החבר/ה את חמשת הלילות המזכים לסטטוס Elite כַּהטבה השנתית לבחירה. למניעת ספק, השנה הקלנדרית המזכה שבה מתקבלת ההטבה השנתית לבחירה, היא השנה הקלנדרית המזכה שעבורה יזוכו הלילות המזכים לסטטוס Elite לצורך השגת סטטוס ב-Elite.

 

(7) התחייבות לסוג החדר .קדימות מובטחת לסוג החדר שביקשת, במותגים המשתתפים המפורטים להלן, בתנאי שסטטוס ה-Elite שלך עומד בדרישות לכך ומצוין בהזמנה, ובתנאי שההעדפה הספציפית שלך מצוינת בהזמנת השהייה שלך (בקשות בנוגע לכרית, למיקום החדר, למיטה נוספת, בקשות לעריסה וכו' אינן כלולות בהתחייבות). חבר/ה בסטטוס Platinum Elite ומעלה המבצע/ת הזמנה באותו היום בו הוא/היא מתכנן/ת לנכס, אינו/ה זכאי/ת לקבל את הטבת ההתחייבות לסוג החדר. מחוץ לארצות הברית, קנדה ואירופה: גם העדפות תיתכן קדימות גם לענייני עישון/ללא-עישון, בכפוף לזמינות; מידות המיטה המדויקות עשויות להשתנות, ורק לחברי Titanium ו-Ambassador Elite תהיה קדימות מובטחת לסוג המיטה וסוג החדר המבוקש. הטבת ה'התחייבות לסוג החדר' אינה חלה על שדרוגי חדרים. הטבת ה'התחייבות לסוג החדר' אינה זמינה באלה: The Ritz-Carlton,‏ Ritz-Carlton Reserve,‏ St. Regis,‏ EDITION,‏ Marriott Vacation Club,‏ Marriott Grand Residence Club,‏ Sheraton Vacation Club,‏ Westin Vacation Club,‏ Design Hotels, או ב- The Phoenician Residences,‏ a Luxury Collection Residence Club,‏ Scottsdale. הטבת ה'התחייבות לסוג החדר' מוצעת במותגים הבאים: The Luxury Collection,‏ W Hotels,‏ JW Marriott,‏ Marriott Hotels,‏ Sheraton,‏ Delta Hotels,‏ Le Méridien,‏ Westin,‏ Autograph Collection,‏ Renaissance Hotels,‏ Tribute Portfolio,‏ Gaylord Hotels,‏ Courtyard,‏ Four Points,‏ SpringHill Suites,‏ Protea Hotels,‏ Fairfield,‏ AC Hotels,‏ Aloft,‏ Moxy,‏ City Express, Residence Inn, ‏TownePlace Suites וכן במותג Element.

 

(8). בכפוף לסעיף 4.1(ג), חברי Platinum Elite ומעלה, זכאים לקבל את הפיצוי עבור הטבת ה'התחייבות לסוג החדר' בכל מותג משתתף הנזכר לעיל.

 

(א) במקרה שנכס משתתף אינו מסוגל לספק את הטבת ה'התחייבות לסוג החדר', יזכו חברי Platinum Elite ומעלה בפיצוי (ראה להלן):

 

סוג החדר מובטח

 

 

מותגים משתתפים

 

פיצוי לאורחים*
The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels 100‎ USD
AC Hotels,‏ Courtyard,‏ Four Points,‏ SpringHill Suites,‏ Protea Hotels,‏ Residence Inn 50‎ USD
Fairfield, Aloft, Moxy Hotels, City Express, TownePlace Suites, Element 25 USD

 

*נכסים משתתפים מחוץ לארצות הברית ישלמו סכום שווה ערך במטבע המקומי שלהם.

 

(9) תמיכה ייעודית לחברי מועדון Elite בסטטוס Platinum Elite (ארה"ב וקנדה בלבד: ‎+‎1-800-228-2100)

 

4.3(ד) הטבות לחברים בסטטוס Marriott Bonvoy Titanium Elite. בנוסף לכל ההטבות שמקבלים חברי Platinum Elite, זכאים החברים בסטטוס Titanium Elite ומעלה להטבות הבאות:

 

(1) 75% נקודת בונוס. נקודות הבונוס משתנות בהתאם לדרגת החברות ב-Elite ומחושבות על סמך נקודות הבסיס שנצברו במהלך שהייה. הנקודות זמינות לחברי Elite בכל המותגים המשתתפים למעט אם צוין אחרת בסעיף 1.2(א).

 

(2) זמינות מובטחת בהזמנה עד 48 שעות מראש. מוגבל לחדר האורחים האישי של חבר/ה ב-Titanium Elite. זמינות החדר מובטחת כל עוד מבצעים את ההזמנה עד ארבעים ושמונה (48) שעות לפני ההגעה. ההטבה חלה גם כאשר אזלו החדרים בנכס המשתתף, אם מזמינים את החדר עד השעה 15:00 לפי השעון המקומי, ועד ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד ההגעה. תקף בכל הנכסים המשתתפים, למעט באתרי נופש, וב-Design Hotels,‏ Ritz-Carlton Reserve,‏ Marriott Vacation Club,‏ Marriott Grand Residence Club,‏ Sheraton Vacation Club,‏ נכסי Westin Vacation Club, וכן ב-The Phoenician Residences,‏ a Luxury Collection Residence Club,‏ Scottsdale. זמינות מובטחת בהזמנה עד ארבעים ושמונה (48) שעות מראש, עלולה שלא להיות זמינה בתאריכים מוגבלים מסוימים (למשל, אירועים מיוחדים). הטבות שדרוג לחדר ברמה גבוהה יותר אינן חלות. לא ניתן להשתמש בהטבה בשילוב עם שהייה תמורת תגמולים או עם כל סוג של תעריפי מבצע או תעריפים מוזלים. על החבר/ה לשלם את התעריף המקובל בעת ביצוע ההזמנה ויש לעמוד בדרישות משך השהייה. עבור Residence Inn‏ וכן TownePlace Suites, הזמינות המובטחת בהזמנה עד 48 מראש חלה רק על חדרי סטודיו.

 

 

 

(3) הטבה שנתית לבחירה על צבירת 75 לילות. חברים בסטטוס Titanium Elite ומעלה שהשיגו שבעים וחמישה (75) לילות מזָכִּים לסטטוס Elite בשנה קלנדרית כלשהי ("תקופת מזכה")(Qualifying Period), זכאים לקבל הטבה אחת (1) נוספת ("הטבה שנתית לבחירה על צבירת 75 לילות") מרשימת ההטבות הזמינות שמופיעה בכתובת choice-benefit.marriott.com ואשר מוצגת להלן:

 

אפשרויות ההטבה השנתית לבחירה לחברי Titanium Elite על צבירת 75 לילות:

 

שדרוג לסוויטה למשך חמישה (5) לילות
40% הנחה על מיטה
תרומה לצדקה בסך 100 USD
הענקת סטטוס Gold Elite כמתנה לחבר/ה או לבן/בת משפחה
חמישה (5) לילות מזָכִּים לסטטוס Elite
תגמול אחד (1) ללילות בחינם (Free Night Award)

 

רשימת ההטבות השנתיות לבחירה על צבירת 75 לילות המופיעה בכתובת choice-benefit.marriott.com נתונה לשינויים בכל עת. חברי מועדון זכָּאים, נדרשים לבחור את 'ההטבות השנתיות לבחירה' שלהם בכתובת choice-benefit.marriott.com עד לשעה 23:59 לפי שעון מזרח ארה"ב ב-7 בינואר של השנה שלאחר התקופה המזכָּה הרלוונטית. לא ניתן לבחור את 'ההטבות השנתיות לבחירה' באמצעות שירות התמיכה לחברי מועדון. כל הבחירות של ההטבות השנתיות לבחירה על צבירת 75 לילות הן סופיות, ולא ניתן לשנותן לאחר ביצוע הבחירה. במקרה שחבר מועדון זכאי, לא בחר את ההטבה השנתית על צבירת 75 לילות, עד למועד האחרון לכך, כלומר עד השעה 23:59 לפי שעון מזרח ארצות הברית ב-7 בינואר של השנה שלאחר התקופה המזכה הרלוונטית, יקבל אותו חבר מועדון כהטבה השנתית לבחירה על צבירת 75 לילות, תגמול שדרוג לסוויטה למשך חמישה (5) לילות. התנאים וההגבלות עבור כל אפשרות של הטבה שנתית לבחירה על צבירת 75 לילות, מפורטים בסעיף 4.3(ג)(6), למעט האמור להלן:

 

(א) תגמול אחד ללילות בחינם
 

(1) את התגמול ללילות בחינם (Free Night Award) (עד 40,000 נקודות) יש לממש לטובת שהייה שתתרחש עד לא יאוחר מה-31 בדצמבר בשנה שלאחר השנה שבה נבחרה ההטבה הנוספת (למשל, אם ההטבה נבחרה בשנת 2022, אז המועד האחרון למימוש יהיה 31 בדצמבר, 2023).

 

(2)התגמול ללילות בחינם יזוכה לחשבונו של החבר בסטטוס Titanium Elite, תוך שבועיים (2 שבועות) מהמועד שבו החבר בחר באופציה זו כַּ'הטבה השנתית לבחירה' שלו במסגרת סטטוס Titanium Elite. ניתן לממש את התגמול ללילות בחינם בכל נכס משתתף זמין, עבור לילה אחד (1), עד 40,000 נקודות, עָבור חדר סטנדרטי. בעת החלת תגמול ללילות בחינם ללילה בהזמנה, חברי מועדון יכולים לממש או לרכוש עד 15,000 נקודות כדי להגדיל את ערך תגמול ללילות בחינם שכזה.

 

(3) חברי מועדון יכולים לממש את התגמול ללילות בחינם בעת הזמנת שהייה תמורת תגמולים שעומדת בתנאים באתרי Marriott או שהם יכולים להתקשר למרכז קשרי לקוחות ולציין שהם רוצים לממש תגמול ללילות בחינם שלהם. תגמול ללילות בחינם אינו ניתן להעברה ולא ניתן להמיר אותו לכסף מזומן או לנקודות. כל תגמול ללילות בחינם שלא נעשה בו שימוש יבוטל. שהיות או לילות שנקנו על ידי תגמולים ללילות בחינם יחשבו לטובת השגת סטטוס חברות ב-Elite. ניתן להחיל תגמולים ללילות בחינם על שהייה קיימת ומשולמת או על שהייה תמורת תגמולים.

 

(4) תגמול ללילות בחינם כולל את כל המסים החלים; עם זאת, ייתכן שיהיה באחריות החבר/ה ב-Titanium Elite לשלם עמלת אתר נופש מחייבת נוספות בנכסים המשתתפים בהם חלות עמלות אתר נופש.

 

(5) ניתן לבטל מימוש של תגמולים ללילות בחינם, בהתאם לתנאים הסטנדרטיים החלים על ביטחונות וביטולים, המתוארים בסעיף 3.2(ד).

 

(6) מוטל על חבר מועדון זכאי לבדוק את חשבון החברות שלו/שלה כדי לוודא מהו תאריך התפוגה של התגמול ללילות בחינם שברשותו/ה.

 

(4) תמיכה ייעודית לחברי מועדון בסטטוס Titanium Elite (ארצות הברית וקנדה בלבד: ‎+‎1-800-399-4229)

 

4.3(ה) ההטבות לחברי מועדון Marriott Bonvoy בסטטוס Ambassador Elite. ההטבות לחברים בסטטוס Marriott Bonvoy Ambassador Elite. בנוסף לכל ההטבות שמקבלים חברי Titanium Elite, חברי Elite שצוברים 100 לילות מזכים או יותר, וכן סכום של 20,000 USD בהוצאה שנתית מזכָּה (החל מתאריך 1 בינואר 2023, יהיה סכום ההוצאה המזכה השנתית הדרוש לסטטוס Ambassador Elite‏, 23,000 USD), המבוססת על חיובים מזכים, שנצברו בגין שהיות שהושלמו בתקופה מזכה אחת (לא כולל חיובים מזכים שבוצעו מראש עבור שהיות בשנה או בשנים שלאחר התקופה המזכה, למשל עבור שהיות בתשלום מראש) זכאים לקבלת ההטבות הבאות:

 

(1) שירות Ambassador. חבר/ה בסטטוס Ambassador Elite זכאי/ת להשתתף בשירות Ambassador במהלך שנת סטטוס מזכה ולמשך השנה הקלנדרית שלאחר מכן. שירות Ambassador הוא הטבה שמאפשרת לחבר/ה זכאי/ת לקבל הטבות נוספות מסוימות כמתואר בהמשך כאן.

 

(2) Your24™. חברי מועדון בסטטוס Ambassador Elite זכאים להשתתף בהטבת Your24 במהלך שנת הסטטוס המזכה ולמשך השנה הקלנדרית שלאחר מכן. Your24 היא הטבה המאפשרת לחבר/ה זכאי/ת לבקש שעת צ'ק-אין ספציפית לכל שהייה קרובה בכל נכס משתתף. במקרה ששעת הצ'ק-אין המבוקשת תאושר, שעת הצ'ק-אאוט תקבע לאותה שעה ביום העזיבה.

 

(א) ניתן לבקש את הטבות Your24 כאשר חבר/ה בסטטוס Ambassador Elite מבקש/ת דרך שירות Ambassador, שעת צ'ק-אין ושעת צ'ק-אאוט ספציפיים לשהייה כלשהי. חבר/ה בסטטוס Ambassador Elite יכול גם לבקש את הטבות Your24 בכל עת לפני השעה 15:00 (זמן מקומי של הנכס המשתתף) יומיים (2) לפני ההגעה לאותה שהייה, וזאת על ידי פנייה לשירות Ambassador. אם הבקשה להטבות Your24 תאושר, שירות Ambassador ייצור קשר עם החבר/ה כדי לאשר את זמני הצ'ק-אין והצ'ק-אאוט.

 

(ב) הטבות Your24 כפופות לזמינות וניתן לבקש אותן רק בהקשר לשהייה מסוימת.

 

(ג) הטבות Your24 מוגבלות לחדר אחד (1) לכל חבר/ה זכאי/ת לשהייה ללא קשר למספר החדרים שהוזמנו.

 

(ד) אם שעת הצ'ק-אין שאושרה לחבר/ה בסטטוס Ambassador Elite היא בין 9:00 ל-16:00 (שעון מקומי של הנכס המשתתף), אז הוא/היא רשאי/ת לבקש את הטבת Platinum Elite ומעלה של צ'ק-אאוט מאוחר.

 

(ה) אם סוג החדר הספציפי שהוזמן על ידי חבר/ה זכאי/ת אינו זמין בעת ביצוע הצ'ק-אין, הנכס המשתתף יכבד את בקשת Your24 המאושרת על ידי אספקת חדר אחר באופן זמני ולאחר מכן העברת האורח(ים) הרלוונטי(ים) לסוג החדר שהוזמן ברגע שהוא יהיה זמין.

 

(ו)Marriott Vacation Club,‏ Marriott Grand Residence Club,‏ Sheraton Vacation Club,‏ Westin Vacation Club,‏ and Design Hotels properties,‏ וכן The Ritz-Carlton Residences,‏ Waikiki Beach,‏ The Cosmopolitan of Las Vegas,‏ Atlantis, Paradise Island,Bahamas,‏ וכן -The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale אינם מספקים הטבות Your24.

 

(3) הטבות נוספות ב-Ritz-Carlton Reserve. בנוסף להטבות האמורות, יקבלו חברים בסטטוס Ambassador Elite זיכוי אחד לשימוש באתר הנופש, בסך 150 USD ("זיכוי לשימוש באתר נופש") לכל שהייה, לכל חדר אורחים הרשום על שמו של חבר המועדון ובחשבון מועדון החברות שלו. זיכוי לשימוש באתר הנופש תקף למימוש עבור הוצאות שחויבו בחשבון החדר למעט עבור תעריף החדר ומיסי החדר. חברי מועדון בסטטוס Ambassador Elite השוהים במסגרת תעריף מבצע או תוכנית תעריפים שכבר כוללת זיכוי לשימוש באתר הנופש, לא יקבלו את הזיכוי הנוסף לשימוש באתר הנופש בסך 150 USD. הזיכוי לשימוש באתר הנופש אינו ניתן להחזרה, החלפה, שינוי או העברה עבור כסף/מזומן, גיפטקארד או סוג אחר של זיכוי.

 

5. אירועי MARRIOTT BONVOY‎™‎

 

5.1 אירועי Marriott Bonvoy

 

5.1.(א) אירועי Marriott Bonvoy ("אירועי Marriott Bonvoy"), שנקראו בעבר "אירועים שמזכים בתגמול", מספקים נקודות או מָיילים לחברי המועדון הזכאים המזמינים ומקיימים ישיבות ואירועים קבוצתיים מזָכִּים ("אירועים מזָכִּים"  וביחיד, "אירוע מזָכֶּה" או "אירוע") בנכסים המשתתפים.

 

5.1(ב)  חבר/ש במועדון שזכאי/ת להשתתף באירועי Marriott Bonvoy ("חברי מועדון זכאים" וביחיד, "חבר מועדון זכאי") הוא כל חבר במועדון החברות, למעט אם הוא/היא:

 

(1) עובד/ת מדינה, פקיד/ה ממשלתי/ת או כל מי שפועל מטעם סוכנות או משרד ממשלתי, שמזמין/ה אירוע בשם או מטעם הישות המעסיקה אותו/אותה;

 

(2) מועסק/ת, או מישהו הפועל מטעם ישות שהיא בבעלות או בשליטה של של מדינה כלשהי ("ישות בשליטת המדינה") (SOE), שמזמין/ה אירוע מטעם הישות שמעסיקה אותו;

 

(3) מתווך/ת שמזמין/ה אירוע בשם או מטעם גוף ממשלתי או SOE שאינו שייך לארה"ב ; אוֹ

 

(4) בנכסים משתתפים באסיה, אוסטרליה ובאיי האוקיינוס השקט, מתווך/ת שמזמין/ה אירוע בשם או מטעם כל ישות ממשלתית (של ארה"ב או לא של ארה"ב) או בשם או מטעם SOE כלשהו.

 

עובדי מדינה, פקידי ממשל, עובדים בישויות בשליטת המדינה (SOE) ואלה הפועלים מטעם סוכנויות או משרדים ממשלתיים או מטעם ישויות בשליטת המדינה (SOE), שמזמינים אירוע מטעם הישות המעסיקה שלהם, כמו צדדים שלישיים שהם מתווכים מסחריים שמבצעים הזמנה מטעם גוף ממשלתי לא אמריקאי או מטעם ישות בשליטת המדינה שאינה אמריקאית, אינם נחשבים 'חברי מועדון זכאים' ואינם זכאים להשתתף באירועי Marriott Bonvoy.

 

בנוסף, לגבי נכסים משתתפים באסיה, באוסטרליה ובאיי האוקיינוס השקט, מתווכים שמבצעים הזמנה לאירוע בשם או מטעם גוף ממשלתי כלשהו (של ארצות הברית או לא) או בשם או מטעם ישות בשליטת המדינה, אינם נחשבים 'חברי מועדון זכאים' ואינם זכאים להשתתף באירועי Marriott Bonvoy.

 

5.1(ג) החברות היא ליחידים.  בהתאם לסעיף 1.4(ב) של תקנון מועדון זה, רק יחידים רשאים להירשם למועדון החברות ורק יחידים רשאים להשתתף באירועי Marriott Bonvoy. אף תאגיד או ארגון אינו רשאי להחזיק בחשבון במועדון החברות ועל כן הם אינם זכאים לצבור נקודות או מָיילים במסגרת אירועי Marriott Bonvoy.

 

5.1(ד)  תנאים נוספים.  על חבר/ה במועדון החברות שמועד בדרישות לכך, לאשר שהוא/היא זָכאי/ת לצבור נקודות או מָיילים על אירועי Marriott Bonvoy כלשהם, על פי החוקים החלים, ועל פי כללי המדיניות בנושא מתנות וכללי המדיניות בנושא תמריצים החלים.  חברי המועדון אחראים לציית לכללי המדיניות של החברה או הארגון לו הם שייכים, הקשורים למועדוני חברות ותכניות נאמנות, בהתאם לסעיף 1.7.(ו) של תקנון זה; ואולם, במידה שכללי מדיניות אלה סותרים את הוראות תקנון זה, יגברו הוראות תקנון זה.  חברי המועדון הם האחראים הבלעדיים להודיע למעסיקיהם, לשולחיהם ו/או ללקוחותיהם על נקודות או מָיילים כלשהם שהוענקו בקשר לאירועים Marriott Bonvoy.

 

5.2 נכסים משתתפים

 

5.2(א) מותגים משתתפים. תוכנית אירועי Marriott Bonvoy תקפה בכל הנכסים המשתתפים (ראה סעיף 1.2) השייכים למותגים משתתפים אלה: The Ritz-Carlton,‏ Ritz-Carlton Reserve,‏ St. Regis,‏ EDITION,‏ The Luxury Collection,‏ W Hotels,‏ JW Marriott,‏ Marriott Hotels,‏ Sheraton, Marriott Vacation Club,‏ Sheraton Vacation Club,‏ Westin Vacation Club,‏ Delta Hotels,‏ Le Méridien Westin,‏ Autograph Collection Hotels,‏ Renaissance Hotels,‏ Tribute Portfolio,‏ Gaylord Hotels,‏ Courtyard,‏ Four Points,‏ SpringHill Suites,‏ Protea Hotels,‏ Fairfield by Marriott,‏ AC Hotels,‏ Aloft,‏ Moxy Hotels, City Express,  וכן Element.

 

5.2(ב)  מותגים לא משתתפים. תכנית אירועי Marriott Bonvoy אינה בתוקף במותגים הבאים: Design Hotels,‏ Marriott Executive Apartments,‏ Residence Inn,‏ TownePlace Suites,‏ Bulgari Hotels & Resorts,‏ The St. Regis Residence Club,‏ The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale,‏ The Ritz-Carlton Club, וכן -Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

 

5.3 צבירה

 

5.3(א) צבירת נקודות למעט מבצעי קידום מכירות או תמריצים מיוחדים, יצבור חבר המועדון שתי נקודות לכל הוצאה של 1 USD בגין חיובים על אירועים מזכים שבוצעו בפועל, עד למקסימום של 60,000 נקודות, כצבירת הבסיס (base earning) לכל אירוע מזכה. מספר הנקודות המרבי שחבר מועדון יכול לצבור לכל אירוע מזכה, כולל נקודות הבסיס, בונוסים של Elite (כהגדרתם להלן בסעיף 5.3(ב)), מבצעי קידום מכירות ו/או תמריצים מיוחדים, הוא 200,000 נקודות. חיובים עָבוּר Marriott Bonvoy Events לא ייחשבו לעניין חישוב ההוצאה המזכָּה השנתית לסטטוס Ambassador Elite.

 

5.3(ב) בונוסים לחברי Elite. חברים בסטטוס Elite יצברו בונוס על צבירת הבסיס שלהם לאירועי Marriott Bonvoy, אשר יאפשר להם לצבור יותר מצבירת הבסיס המקסימלית של 60,000 הנקודות, וזאת באופן הבא:

 

(1) ‏Silver Elite, בונוס של 10%, עד ל-66,000 נקודות לכל אירוע מזכֶּה

 

(2) ‏Gold Elite, בונוס של 25%, עד ל-75,000 נקודות לכל אירוע מזכֶּה

 

(3)‏ Platinum Elite, בונוס של 50%, עד 90,000 נקודות לכל אירוע מזכה

 

(4)‏ Titanium Elite ו-Ambassador Elite, בונוס של 75%, עד 105,000 נקודות לכל אירוע מזכה.

 

5.3(ג) צבירת מָיילים. חברי המועדון רשאים גם לבחור לצבור מָייל אחד על כל 1 דולר USD ‏($1.00) שהוצא על חיובי אירוע מזכה שהתבצע בפועל, עד למקסימום של 20,000 מָיילים (או מטבע שווה ערך, בכפוף לתוכנית הנוסע המתמיד של חברת התעופה המשתתפת) לכל אירוע, ללא קשר לדרגת החַבֵרוּת ב-Elite.  הנקודות יוענקו או שהמָיילים (Miles) יוגשו לתוכנית הנוסע המתמיד הרלוונטית, בתוך עשרה (10) ימי עסקים לאחר סיום האירוע, בתנאי שהאירוע לא בוטל ובתנאי נוסף שקוּימוּ כל שאר התנאים וההגבלות של ההסכם הקבוצתי ו/או הסכם הקייטרינג שנחתמו בקשר לאירוע.  המָיילים המוענקים משתנים בהתאם לתוכנית הנוסע המתמיד השותפה והמשתתפת של כל חברת תעופה.  חבר/ה לא יוכל/תוכל לצבור גם נקודות וגם מָיילים עבור אותו אירוע.

 

5.3(ד) לילות מזכים לסטטוס Elite ‏(Elite Night Credit). חברי מועדון שמקיימים אירועים מְזָכּים בנכסים משתתפים, מקבלים לילה מזכה אחד (1) לסטטוס Elite עָבור כל עשרים (20) לילות בחדר שהוזמנו ומומשו בפועל, וזאת עד למקסימום של עשרים (20) לילות מְזָכּים לסטטוס Elite לכל חוזה. הטבת הצבירה של עשרה (10) 'לילות מזכים לסטטוס Elite' לשנה קלנדרית עבור האירוע המזכֶּה הראשון, הסתיים ב-31 בדצמבר 2019.

 

5.3(ה) המרת מטבע. נקודות או מָיילים המוענקים עָבור אירועים מזכים המתקיימים בנכסים משתתפים ביעדים בין-לאומיים, מבוססים על המרת המטבע מקומי ל-USD.  המרת המטבע המקומי ל-USD מתבצעת ביום האירוע המזכה.  נקודת או מָיילים מוענקים על בסיס שער המרת המטבע המתפרסם, ואשר בתוקף במועד ביצוע ההמרה.  שער זה ייקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מועדון החברות, בהתבסס על שיטות המרת מטבעות סטנדרטיות, אך הוא עשוי להשתנות משערי המרת המטבע המשמשים את חברות כרטיסי האשראי.

 

5.3(ו) פיצול הטבות. ניתן לפצל נקודות או מָיילים ו'לילות מזָכִּים לסטטוס Elite' המוענקים עבור אירועים מזָכִּים, בתנאי ששני חברי המועדון רשומים בהסכם האירוע המזכֶּה.

 

5.4 אירועים מזָכִּים

 

5.4(א) הסכם אירוע מזכה. כל חבר/ה במועדון החברות רשאי/ת להתקשר בחוזה עם נכס משתתף לקיום אירוע מזכֶּה בנכס המשתתף (" הסכם אירוע מזכֶּה").

 

5.4.ב. אירוע מזכה. אירוע מזכה הוא אירוע או ישיבה שמוזמנים על ידי חבר המועדון שמציין את מספר החברות שלו במועדון בהסכם הַאירוע המזכה הרלוונטי, ואשר מתקיים בנכס משתתף כלשהו. אירוע מזכה לא יכלול: (א) כל הזמנה של חדרי אירוח, ללא קשר למספר חדרי האירוח, שהוזמנו בכל דרך מלבד במסגרת הסכם אירוע מזכֶּה, (ב) כל הזמנה של חדרי אירוח, עם או בלי קייטרינג, שאינם מממשים בפועל מינימום של עשרה (10) חדרי אירוח למשך לילה אחד (1) לפחות, (ג) כל הזמנת חדרי אירוח בשם או מטעם מעסיק, לקוח או שולח שבחר (בין אם באמצעות הסכם עם נכס משתתף או בדרך אחרת) שהנקודות יוענקו ליחיד או גוף אחר כלשהו, (ד) כל הזמנה של חדרי אירוח שהם חדרים בחינם או בסחר חליפין (בַּרְטֶר), (ה) ישיבות או חיובי פגישות שניתנו בחינם, או (ו) כל אירוע או ישיבה, או הזמנת חדרי אירוח על ידי:

 

(1) עובד/ת מדינה, פקיד/ה ממשלתי/ת או כל מי שפועל מטעם סוכנות או משרד ממשלתי, שמזמין/ה אירוע בשם או מטעם הישות המעסיקה אותו/אותה;

 

(2) מועסק/ת, או מישהו הפועל מטעם ישות שהיא בבעלות או בשליטה של של מדינה כלשהי ("ישות בשליטת המדינה") (SOE), שמזמין/ה אירוע מטעם הישות שמעסיקה אותו;

 

(3) מתווך/ת שמזמין/ה אירוע בשם או מטעם גוף ממשלתי או SOE שאינו שייך לארה"ב ; אוֹ

 

(4) בנכסים משתתפים באסיה, אוסטרליה ובאיי האוקיינוס השקט, מתווך/ת שמזמין/ה אירוע בשם או מטעם כל ישות ממשלתית (של ארה"ב או לא של ארה"ב) או בשם או מטעם SOE כלשהו.

 

לדוגמה, כל אירוע שמוזמן על ידי עובדי מדינה, פקידי ממשל, עובדים של ישויות בשליטת המדינה, או על ידי אלה הפועלים בשם או מטעם סוכנויות או משרדים ממשלתיים או ישויות בשליטת המדינה ומזמינים אירוע בשם הישות המעסיקה שלהם, לרבות צדדים שלישיים שהם מתווכים מסחריים המבצעים הזמנה מטעם גוף ממשלתי שאינו אמריקאי או מטעם ישות בשליטת מדינה שאינה ארצות הברית, לא ייחשב כ'אירוע מזכה'.  בנוסף, לגבי נכסים משתתפים באסיה, באוסטרליה ובאיי האוקיינוס השקט, אירועים שמוזמנים על ידי מתווך המבצע הזמנה בשם או מטעם גוף ממשלתי כלשהו (אמריקאי או לא) או בשם או מטעם ישות בשליטת המדינה, לא ייחשבו כ'אירוע מזכה'.

 

5.4.ג. החבר/ה הזכאי/ת לצבור נקודות או מָיילים חייב/ת להיות איש/אשת הקשר הראשי/ת שנרשם/ה בעמוד הראשון של הסכם האירוע המזכֶּה, או החותם/ת המוסמך של הסכם האירוע המזכֶּה.

 

5.5 חיובים על אירועים מזָכִּים

 

5.5(א) חיובים על אירועים מזָכִּים. חיובים על אירועים מְזָכִּים ("Qualifying Event Charges") ("חיובים על אירועים מזָכִּים"), כוללים מזון, משקאות, השכרת חדרי ישיבות, ציוד אור-קולי בַּמַָקום וכן עיצוב, שהוזמנו על ידי הנכס המשתתף ושהתשלום עבורם בוצע בחשבון ראשי (Master Account). חיובים על תעריף חדר אורחים ייחשבו גם הם כחיובים על אירועים מזכים, רק כאשר בחוזה יש מינימום של עשרה (10) חדרי אורחים שמומשו בפועל ללילה אחד (1) לפחות במהלך האירוע המזכֶּה (עם או בלי קייטרינג). חיובים זכאים על חדר אורחים צוברים נקודות או מיילים עבור החבר/ה בין אם הם שולמו דרך החשבון הראשי ובין אם שולמו על ידי האורח הפרטי בחדר.

 

5.5(ב) גיפטקארדים של Marriott.  בכפוף לזמינות, ניתן לשלם חיובים על ישיבות באמצעות גיפטקארד של Marriott. נקודות שמומשו בקשר לשותפים אלה, כפופות להוראות תקנון מועדון החברות וכן לכל התנאים וההגבלות שחלים מטעם השותף בהתאם לסעיף 3.6(ג).

 

5.5(ג) ​חיובי אירוע שלא ייחשבו כְּמְזָכּים​​ חיובים על אירוע שלא ייחשבו כמזכים, כוללים את כל המסים, התשרים, עמלות אתרי הנופש, דמי הביטול, חיובי צד שלישי, חיובים על אי עמידה בכמויות מינימום שהוזמנו (attrition charges) ודמי השירות.

 

5.6 כל הוראות תקנון מועדון החברות חלות

 

מספר הנקודות או המָיילים שיוענק ייקבע בהתאם לתקנון מועדון החברות התקף

בעת ההענקה.

 

6. כרטיסי אשראי של MARRIOTT BONVOY במיתוג משותף

 

הכרטיסים הבאים הם חלק מחבילת כרטיסי האשראי של Marriott Bonvoy במיתוג משותף.

 

6.1 כרטיסי האשראי American Express ארה"ב

 • ​​כרטיס האשראי Marriott Bonvoy Brilliant® American Express®‎ – למידע נוסף
 • ​כרטיס האשראי Marriott Bonvoy Bevy™ American Express‎®‎​ - למידע נוסף
 • ​כרטיס האשראי Marriott Bonvoy Business® American Express‎®‎​ - למידע נוסף
 • ​​כרטיס האשראי Marriott Bonvoy® American Express‎®‎​​​ - למידע נוסף

 

6.2 כרטיסי אשראי של Chase בארה"ב

 • ​​כרטיס האשראי Marriott Bonvoy Bountiful‎™‎ מאת Chase - למידע נוסף
 • ​כרטיס האשראי Marriott Bonvoy Boundless‎®‎ מאת Chase​​ - למידע נוסף
 • ​כרטיס האשראי Marriott Bonvoy Bold‎®‎ מאת Chase - למידע נוסף
 • ​כרטיס האשראי ‎The Ritz-Carlton™‎ מאת JPMorgan​ - למידע נוסף
 • כרטיס האשראי Marriott Bonvoy® Premier מאת Chase - למידע נוסף
 • כרטיס האשראי Marriott Bonvoy‎®‎ מאת Chase - למידע נוסף
 • כרטיס האשראי Marriott Bonvoy® Premier Plus Business מאת Chase - למידע נוסף
 • כרטיס האשראי Marriott Bonvoy Business‎®‎ מאת Chase​ - למידע נוסף

 

6.3 כרטיסי אשראי בין-לאומיים

6.3(א) קנדה
 
6.3(ב) סין
 • כרטיס האשראי Marriott Bonvoy® CITIC Gold לתושבי סין היבשתית - למידע נוסף
 • כרטיס אשראי Marriott Bonvoy® CITIC Platinum לתושבי סין היבשתית - למידע נוסף
 • כרטיס אשראי Marriott Bonvoy® CITIC Premium Platinum לתושבי סין היבשתית - למידע נוסף
 
6.3(ג) הודו
 • כרטיס האשראי Marriott Bonvoy® HDFC Bank Credit Card לתושבי הודו - למידע נוסף
 
6.3(ד) יפן
 • כרטיס האשראי Marriott Bonvoy® American Express® Premium לתושבי יפן – למידע נוסף
 • כרטיס האשראי Marriott Bonvoy® American Express‎®‎ לתושבי יפן – למידע נוסף
 
6.3(ה) מקסיקו

 

6.3(ו) קטאר
 • ​כרטיס האשראי Marriott Bonvoy® QIB Visa Infinite לתושבי קטאר - למידע נוסף
 • ​​כרטיס האשראי Marriott Bonvoy® QIB Visa Signature לתושבי קטאר - למידע נוסף
 • ​​כרטיס האשראי Marriott Bonvoy® QIB Visa Platinum לתושבי קטאר - למידע נוסף

 

6.3(ז) ערב הסעודית

 

 • כרטיס האשראי Marriott Bonvoy® American Express®‎ לתושבי ממלכת ערב הסעודית - למידע נוסף

 

 

6.3(ח) דרום קוריאה
 • כרטיס האשראי Marriott Bonvoy® The BEST Shinhan לתושבי דרום קוריאה - למידע נוסף
 • כרטיס האשראי Marriott Bonvoy® The CLASSIC Shinhan לתושבי דרום קוריאה - למידע נוסף

 

6.3(ט) איחוד האמירויות
 • כרטיס ה ​​Marriott Bonvoy® World Mastercard‎®‎ מאת Emirates NBD לתושבי איחוד האמירויות​​ - למידע נוסף

 

6.3(י) בריטניה
 • כרטיס האשראי Marriott Bonvoy® American Express‎®‎ לתושבי בריטניה - למידע נוסף
 • כרטיס האשראי ​​Marriott Bonvoy® Mastercard‎®‎ לתושבי בריטניה​​ - למידע נוסף↗ 

 

6.4 הטבות והחרגות לחברי מועדון החברות

 

6.4.a. גישה לאינטרנט מסוג פרימיום. עבור כל כרטיס אשראי במיתוג משותף המתואר בסעיפים 6.1, 6.2 ו-6.3 שיש לו גישת פרימיום לאינטרנט כהטבה, יקבלו מחזיקי הכרטיס גישה לאינטרנט ברמה גבוהה יותר בחדר כאשר היא זמינה בנכסים המשתתפים ברחבי העולם, ללא קשר לשיטת ההזמנה.

 

6.4.b.החרגות לגבי גישה לאינטרנט מסוג פרימיום. ניתן לעיין בסעיף 1.3(ג).

 

 


7. The Marriott Vacation Clubs ו-Vistana Residence Network

 

7.1 Marriott Vacation Club,‏ Marriott Grand Residence Club,‏ Sheraton Vacation Club,‏ Westin Vacation Club

 

7.1(א) המונח "חבר/ה או חברים ב-Vacation Club (מועדון נופש)" כולל (1) בעלי זכויות ביחידת נופש בשיטת Timeshare‏ שפותחו, הופעלו או הוצעו תחת המותג Marriott Vacation Club או המותג Marriott Grand Residence Club (יחד, "מועדון/י MVC") הזכאים להשתתף במועדון החברות באמצעות בעלות על זכויות ביחידת נופש בשיטת Timeshare‏ שלהם, ו-(2) בעלי זכויות ביחידת נופש בשיטת Timeshare‏ שפותחו, הופעלו או הוצעו במסגרת המותג Sheraton Vacation Club או המותג Westin Vacation Club, או ב-Vistana Beach Club (יחד, "אתר/י נופש VSE”), כאשר הבעלים הם גם חברי מועדון ב-Vistana Signature Network‏ (“VSN”) וזכאים להשתתף במועדון החברות של Marriott מכוח חברוּתם ב-VSN.  כל אותם חברים ב-Vacation Club כפופים לתקנון מועדון החברות וכן לכל הכללים והתקנות הנוספים החלים על בעלי זיקת בעלות ביחידת הנופש בשיטת Timeshare‏ המתפרסמים על ידי חברת Marriott Ownership Resorts,‎ ‎Inc.‎‎,‏ Vistana Signature Experiences, Inc.‎ ו/או Marriott Resorts, Travel Company , Inc.‎ d/b/a MVC Exchange Company‏ ("חברת החלפה (Exchange Company)") או על ידי החברות הקשורות או חברות הבת של כל אחת מהן בהתאמה (כל אחת לחוד "ישות Vacation Club") לרבות כל שינוי שעשוי להיות בכללים ובתקנות אלה מעת לעת (יחד, "כללי Vacation Club").   חברים ב-Vacation Club עשויים להיות כפופים לכללי מועדון נופש שונים בהתאם לזכויות ביחידת הנופש בשיטת Timeshare‏ שבבעלות כל אחד מאותם חברי מועדון נופש.

 

7.1(ב) חברי מועדון נופש המקבלים שדרוגי Elite במועדון החברות כחלק מהטבות הבעלות שלהם, כפופים להוראות תקנון זה, כפי שהוא עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לסעיף 1.7(ג), וכללי מועדון הנופש החלים על בעלי זיקת בעלות ביחידת הנופש בשיטת ה-Timeshare‏ שלהם, לרבות ללא הגבלה להוראות הבאות:

 

(1) חברי מועדון הנופש אשר מכוח בעלותם בזכויות Timeshare ביחידת נופש במועדון MVC או לחלופין, מכוח בעלותם בזכויות Timeshare ביחידת נופש באתר נופש VSE ביחד עם חברות ב-VSN, או מכוח רישום זכויות ה-Timeshare שלהם ביחידות הנופש בתכנית Abound by Marriott Vacations™ Exchange Program ("תכנית Abound Exchange"), לפי העניין, (א) משיגים רמת חברות מסוג "Standard" או "Owner", ניתן יהיה להציע להם סטטוס Marriott Bonvoy Gold Elite, והם יהיו פטורים מהדרישה המינימלית השנתית הקבועה לשם שמירה על סטטוס ה-Gold Elite; או (ב) משיגים רמת חברות מסוג "Select" או "Executive", ניתן יהיה להציע להם סטטוס Marriott Bonvoy Platinum Elite, והם יהיו פטורים מהדרישה המינימלית השנתית הקבועה לשם שמירה על סטטוס ה-Platinum Elite; או (ג) משיגים רמת חברות מסוג "Presidential" או מסוג "Chairman's Club", ניתן יהיה להציע להם סטטוס Marriott Bonvoy Titanium Elite, והם יהיו פטורים מהדרישה המינימלית השנתית הקבועה לשם שמירה על סטטוס ה-Titanium Elite.  רק אדם אחד (1) בשטר המכר לזיקת בעלות ביחידת נופש בשיטת Timeshare‏ של מועדון MVC או של אתר נופש VSE יקבל את הסטטוס הרלוונטי ב-Elite. ייתכן שסטטוס החברות ב-Elite של חברים מסוימים במועדון הנופש לא ישודרג עד שנת 2023.

 

(2) חבר במועדון הנופש יוכל להמשיך להחזיק בסטטוס החברות שלו ב-Elite, בתנאי שאותו חבר: (א) שומר על רמת החברות שלו מכוח זכויות Timeshare שהוא מחזיק ביחידת נופש במועדון MVC או באתר נופש VSE ו/או מכוח ההרשמה לתכנית Abound Exchange;‏ ‏(ב) עומד בתשלום במועדם של כל דמי האחזקה, ובכל החובות העמלות, המסים ושאר התשלומים ל-Exchange Company;‏ ו-(ג) עומד במועדו בכל תשלום אחר המגיע לישות מועדון נופש כלשהי, לרבות תשלומים הקשורים למימון זכויות ה-Timeshare ביחידת הנופש במועדון MVC או באתר נופש VSE.

 

(3) סטטוס החברות ב-Elite וכל הנקודות שנצברו בחשבון מועדון החברות של חבר/ה במועדון נופש, אינם עוברים בעת מכירת זיקת הבעלות ביחידת הנופש בשיטת Timeshare‏ של חבר/ה מועדון הנופש לצד שלישי.  על אף האמור לעיל, רשאים חברי מועדוני הנופש להעביר נקודות לחשבון החברות של חברי מועדון נופש אחרים, בתנאי ששני חברי מועדון הנופש רשומים כבעלים באותו שטר בעלות המתייחס לבעלותם בזכויות ה-Timeshare באותה יחידת הנופש, ולא משנה אם הם מתגוררים באותה כתובת.

 

7.1(ג) בשל האופי של נכסי מועדון MVC ונכסי אתרי נופש VSE, יחולו ההוראות המיוחדות הבאות על השתתפותם במועדון החברות:

 

(1) חברים ב-Vacation Club יצברו לילות מזכים לסטטוס Elite עבור שהייה מזכָּה בנכסי מועדון MVC או בנכסי אתרי הנופש VSE, ועבור שהייה בנכסים המשתתפים בתוכנית ההחלפה Abound.

 

(2) החברי המועדון נופש יצברו נקודות או מָיילים עבור כל החיובים המזָכִּים שלהם בנכסי מועדון MVC ובנכסי אתרי נופש VSE.

 

(3) ההטבות הבאות אינן זמינות בנכסי מועדוני MVC או בנכסי אתרי נופש VSE: שדרוגים בחינם לחדרים ברמה גבוהה יותר, צ'ק-אאוט מאוחר, תגמולי לילה בסוויטה, גישה מובטחת לטרקלין, סוג חדר מובטח, זמינות מובטחת בהזמנה עד 48 שעות מראש, התחייבות לחדר בכל הזמנה, או שירות Your24.

 

(4) יש להזמין שהייה תמורת תגמולים בנכסי מועדון MVC ואתרי נופש VSE לפחות יום אחד (1) לפני מועד ההגעה. נכסי מועדון MVC ואתרי נופש VSE אינם משתתפים או אינם משתתפים באופן מלא במדיניות "תאריכים מוגבלים ללא מבצעים" בשלב זה.

 

(5) תגמולים הניתנים למימוש מיידי אינם זמינים בנכסי מועדון MVC או אתרי נופש VSE.

 

(6) אין להשתמש בנקודות שנרכשו באמצעות זיקת בעלות בנכס MVC Club או VSE Resort כדי לבקש הזמנת שהייה תמורת תגמולים בנכס MVC Club או VSE Resort או בנכס Residence Club (מוגדר להלן).

 

7.2 Vistana Residence Network

 

7.2(א) "Vistana Residence Network" כוללת את נכסי St. Regis Residence Club ואת The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale ("נכסי Residence Club"). בעלי זיקת בעלות בנכסי Residence Club ("חברי Residence Club") כפופים לתקנון מועדון החברות, ולכל הכללים והתקנות הנוספים החלים על זיקת הבעלות שלהם כפי אלה מתפרסמים על ידי הגוף נותן החסות של אותם נכסי Residence Club ("נותן החסות של Residence Club"), כפי שחוקים ותקנות אלה עשויים להשתנות מעת לעת (יחד, "חוקי Residence Club").  חברי Residence Club עשויים להיות כפופים לכללי Residence Club שונים בהתאם לזיקת הבעלות שכל אחד מהם מחזיק/ה ב-Residence Club.

 

7.2(ב) חברי Residence Club שמקבלים שדרוגים לסטטוס Elite במועדון החברות כחלק מהטבות הבעלות שלהם, כפופים להוראות תקנון זה, כפי שהוא עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לסעיף 1.7(ג), וכן לכללי ה-Residence Club החלים על זכויות הבעלות שלהם ביחידת הנופש בשיטת ה-Timeshare‏ שלהם, לרבות וללא הגבלה, הם כפופים להוראות הבאות:

 

(1) חברי Residence Club נרשמים באופן אוטומטי על ידי נותן החסות של ה-Residence Club שלהם, כחברי מועדון ברמת Marriott Bonvoy Platinum Elite והם אינם כפופים לדרישה המינימלית של Platinum Elite לשמירה על סטטוס ב-Platinum Elite מדי שנה.  עד שני (2) אנשים לכל היותר הרשומים בשטר הבעלות לגבי הזכויות בנכסי Residence Club, יקבלו סטטוס Platinum Elite.

 

(2) הסטטוס ב-Elite וכל הנקודות שנצברו בחשבון מועדון החברות של חבר/ה ב-Residence Club אינם מועברים עם מכירת זיקת הבעלות שלהם בנכס Residence Club לצד שלישי.

 

iii. נכסי The St. Regis Residence Club הם שותף צבירה עָבוּר לילות מזכים לסטטוס Elite (כהגדרתם בסעיף 2.1(א)) בלבד. הם אינם משתתפים בצבירת נקודות או מָיילים, במימוש נקודות, בהטבות במועדון החברות הניתנות במלון עצמו (כמפורט בסעיפים 1 ו-4), או באירועי Marriott Bonvoy.

 

(4) נכסי The Phoenician Residences,‏ a Luxury Collection Residence Club,‏ Scottsdale מציעים רשימה מצומצמת של הטבות במלון עצמו, כמתואר בסעיפים 4, 5 ו-7.

 

8. HOMES & VILLAS BY MARRIOTT BONVOY

 

 

 

בשל האופי של מותג Homes & Villas by Marriott Bonvoy, יחולו על השתתפותו במועדון החברות, התנאים המיוחדים הבאים:

 

8.1 צבירת נקודות

 
 • חברים זכאים לקבל נקודות עבור שהות שהושלמה בהשכרה בבית ("בית" או "בתים") הנרכשת דרך אתר האינטרנט של Homes & Villas by Marriott Bonvoy ("הפלטפורמה"). עם זאת, חברים אינם יכולים להרוויח או לקבל הטבות במספר בתים בערים שונות עבור אותם תאריכי שהייה.
 • כדי לוודא שהנקודות ייזקפו לחשבון החברות הנכון, חייב מספר החברות במועדון שנמסר בעת ביצוע הקנייה בפלטפורמה, להיות נכון. בהתאם לסעיף 9.3, כדי לצבור נקודות דרך הפלטפורמה, חברי המועדון חייבים להיות כבר בעלי חשבון במועדון החברות או למלא את הבקשה למועדון החברות (כמתואר בסעיף 1.4א)), עוד לפני הרכישה.
 • חברי המועדון יצברו חמש (5) נקודות בסיס עבור כל 1 USD, או שווה ערך במטבע אחר, על כל החיובים המזָכִּים שהצטברו ושולמו על ידי החבר/ה דרך הפלטפורמה, עבור שלושה (3) בתים לכל היותר באותה עיר ועם אותם תאריכי צ'ק-אין וצ'ק-אאוט, בתנאי שישהו בבית אחד (1) וישלמו עבור כל שלושת (3) הבתים.
 • לחברי המועדון יוענקו נקודות בונוס Elite על בסיס דרגת החברות הקיימת שלהם ב-Elite, וזאת בגין חיובים מזָכִּים בהתאם לסעיף 4.3.
 • ניתן יהיה לצבור 'לילות מזכים לסטטוס Elite' בגין שהיות שהושלמו ואשר הוזמנו דרך הפלטפורמה, בין שהתשלום עבור ההזמנה בוצע בכסף או בנקודות. חברי המועדון יצברו 'לילות מזכים לסטטוס Elite' עבור בית אחד (1) ולא עבור כל בית/בתים נוספים שהם הזמינו באותם תאריכי צ'ק-אין וצ'ק-אאוט.
 • חיובים שאינם עומדים בדרישות לקבלת נקודות כוללים מיסים ועמלות (למשל דמי דמי ניקיון, דמי נופש) החלים על הבתים שהוזמנו דרך הפלטפורמה, כמו גם שירותים נוספים שנרכשו (למשל, ניהול משק בית מצטבר וכו').
 • החל מיום 1 בינואר 2022, חיובים מזָכִּים בגין שהייה שהושלמה בתקופה מזכָּה ב-Homes & Villas by Marriott Bonvoy, יתווספו להוצאה השנתית המזכָּה במסגרת סטטוס Ambassador Elite (כמתואר בסעיף 4.3(ה)).
 • לא יינתנו נקודות עָבוּר שותפים קשורים כלשהם שעשויים להיות מקודמים כחלק מחוויית טרום ההגעה או הַשְהִייה עצמה.
 • לא יונפקו נקודות על קניות שבוצע לגביהן החזר.
 • לא ניתן לצבור מיילים על רכישות שבוצעו דרך הפלטפורמה.
 • עבור שהייה שנרכשה דרך הפלטפורמה בשם או עבור גורם אחר, יחולקו הנקודות והשהייה תישמר בחשבון מועדון החברות ולפי השם שהוזנו בעת ביצוע ההזמנה. רק חבר המועדון שמשלים שהייה, יכול לצבור נקודות ולילות מזכים לסטטוס Elite מכוח הזמנת רכישה אחת שבוצעה באמצעות הפלטפורמה.
 • בתנאי שמספר החשבון הנכון של מועדון החברות Marriott Bonvoy יירשם כחלק מתהליך ההזמנה, הנקודות יופיעו אוטומטית בחשבון החבר/ה תוך שלושה (3) עד שישה (6) שבועות (21 – 42 ימים) שבועות לאחר השלמת השהות שלהם.
 • חברים במועדון החברות שמשתמשים בכרטיס אשראי במיתוג משותף של Marriott Bonvoy לרכישות דרך הפלטפורמה, יקבלו גם הם את נקודות הבונוס המגיעות להם, לחשבון Marriott Bonvoy שלהם, לפי אותו לוח זמנים.
 • כל הוראות תקנון מועדון החברות חלות על קניות שמתבצעות דרך הפלטפורמה.

 

 

 

8.2 מימוש נקודות

 
 • חבר המועדון זכאי לממש נקודות לתשלום עָבוּר בתים המוזמנים באמצעות הפלטפורמה, לפי יחס של 175.438596491 נקודות לכל 1 USD של רכישות (כולל מיסים ועמלות).
 • לחברים במועדון החברות יש את הגמישות לבחור את סכום המזומן ואת כמות הנקודות למימוש כתשלום משולב עבור שהייה בבית (Home) שהוזמן דרך הפלטפורמה ("תשלום כסף ונקודות ב-HVMB").
  • אין סכומים קבועים של כסף לתשלום או מספר נקודות קבוע למימוש. כדי לשלם בכסף ונקודות ב-HVMB, נדרשות לפחות אלף (1,000) נקודות.
  • חברי המועדון אינם יכולים להשתמש ביותר נקודות ממה שיש להם באותה עת בחשבון במועדון החברות.
  • אמצעי התשלום שיתקבלו לביצוע תשלום בשיטת הכסף והנקודות (Cash & Points), הם כרטיסי האשראי המובילים ונקודות.
  • לא ניתן להשתמש בגיפטקארדים של Marriott או בתגמולים ללילות בחינם של Marriott Bonvoy, כחלק מתשלום בשיטת הכסף והמזומן (Cash & Points) ב-HVMB.
  • חברי המועדון יצברו נקודות על החלק הכספי של התשלום ל-HVMB המבוצע בכסף ובנקודות (Cash & Points) וזאת לאחר השלמת השהות, בכפוף לסעיף 8.1 ("צבירת נקודות").
  • חשוב לדעת שהתשלום בכסף ובנקודות עבור Homes & Villas by Marriott Bonvoy, שונה מתגמולי הכסף והנקודות (Cash+ Awards) בנכסים המשתתפים (ראה סעיף 3.3(ו)).
 • הזמנות שנרכשו מ-HVMB עם נקודות או בשיטת הכסף ונקודות (Cash & Points) מזכות בצבירת 'לילות מזכים לסטטוס Elite', בכפוף לסעיף 8.1 ("צבירת נקודות").
 • אם הזמנות שנרכשו עם נקודות מבוטלות, יוחזרו נקודות בהתאם למדיניות הביטולים של הבית.
 • מימושי תגמולים (Award Redemptions) בנכסים המשתתפים המפורטים בסעיף 3, אינם ניתנים לניצול ב-HVMB כולל: כל סוגי השהיות תמורת תגמולים המתוארים בסעיף 3.3, כל תגמולים הניתנים למימוש מיידי וכל התגמולים ללילות בסוויטה.
 •  

8.3 הטבות במועדון החברות

 
 • חברים בסטטוס Gold Elite מקבלים הטבת Elite אחת של 500 נקודות בהגעה למלון, בשהייה של לילה אחד או מספר לילות רצופים כמתואר ב-2.1(ד), גם אם הם עושים צ'ק-אין וצ'ק-אאוט מאותו נכס משתתף בתוך 24 שעות.
 • חברים בסטטוס Platinum Elite ומעלה מקבלים הטבת Elite אחת של 1,000 נקודות בהגעה למלון, בשהייה של לילה אחד או מספר לילות רצופים כמתואר ב-2.1(ד), גם אם הם עושים צ'ק-אין וצ'ק-אאוט מאותו נכס משתתף בתוך 24 שעות.
 • כל ההטבות האחרות של חברי Elite המפורטות בסעיף 4, אינן זמינות לשהיות בבתים שהוזמנו דרך הפלטפורמה.

 

8.4 תנאים נוספים

 
 • ההתחייבות לתעריף הטוב ביותר, שמוצעת על ידי החבְרָה, אינה חלה על רכישות המתבצעות דרך הפלטפורמה.
 • תעריפים לחברי מועדון אינם זמינים ברכישות שבוצעו דרך הפלטפורמה.
 • חבר/ה רשאי/ת לבקש זיכוי על נקודות ו/או לילות מזָכִּים לסטטוס Elite שאינם מוצגים בחשבון החברות שלו/ה לאחר שחלפו 6 (שישה) שבועות ממועד השלמת השהייה, על ידי פנייה לצוות Homes & Villas by Marriott Bonvoy כאן.

 

9. תנאים נוספים החלים על ההשתתפות במועדון החברות

 

9.1 ניטור חשבונות במועדון החברות

 

החברה שומרת על זכותה לנטר את החשבונות של כל החברים במועדון החברות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לצורך בדיקת ציות לתקנון התוכנית. החברה רשאית לבחון את יתרת הנקודות, השהיות המזָכּות והלילות המזכים וכן את היסטוריית העסקאות של כל החברים במועדון החברות, לרבות, ללא הגבלה, כל הבקשות לתגמולים במסגרת מועדון החברות, לתגמולים ולהטבות אחרות.

 

9.2 התאמות

 

זיכוי חסר על שהייה קודמת. חבר/ה רשאי/ת לבקש זיכויים עבור נקודות, מָיילים או לילות מזָכּים לסטטוס Elite (מלבד לילות מזכים לסטטוס Elite שנצברו בהתאם לסעיף 4) שאינם משתקפים בחשבון החבר/ה דרך דף פעילות חשבון החבר/ה באתר מועדון החברות תחת "דיווח על שהייה חסרה", או על ידי פנייה אל שירות התמיכה לחברי מועדון עבור שהיות בנכסים המשתתפים, למעט ב-Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

 

לגבי שהיות עָבָר ב-Homes & Villas by Marriott Bonvoy, רשאי חבר המועדון לבקש זיכויים על נקודות ו/או על 'לילות מזכים לסטטוס Elite' שאינם מופיעים בחשבון החברות שלו לאחר שישה (6) שבועות ממועד השלמת השהייה, על ידי פנייה לצוות Homes & Villas Marriott Bonvoy כאן.

 

​​קרדיט שלא עודכן מנקודת מכירה משתתפת ללא שהייה​​. הנקודות שנצברו ישתקפו בחשבון החבר/ה עד 10 ימים לאחר כל עסקה בנקודת מכירה משתתפת. החבר/ה רשאי/ת ליצור קשר עם ​​​​שירות התמיכה לחברי מועדון​​​​ אם הנקודות לא מופיעות בחשבון לאחר 10 ימים.

 

קרדיט שלא עודכן עבור אירועים ב-Marriott Bonvoy. חבר/ה רשאי/ת לבקש קרדיט עבור נקודות/מָיילים או לילות מזָכּים לסטטוס Elite, שנצברו בקשר עם אירוע מזכֶּה ואשר אינם משתקפים בחשבון החבר/ה, על ידי פנייה למלון בו נערך האירוע המזכֶּה.

 

כל הבקשות חייבות להתקבל בתוך שנה אחת (1) מההעסקה של השהייה המזכָּה, האירוע המזכֶּה או החיוב המזכֶּה האחר, לפי העניין, כדי לקבל זיכוי כלשהו.

 

9.3 חברי מועדון חדשים

 

חבר/ה חדש/ה זכאי/ת לקבל נקודות עבור חיובים מזכים ועבור לילות מזכים לסטטוס Elite, וזאת עבור שהיות או אירועים מזָכִּים בנכסים המשתתפים שהחיוב בגינם נוצר והתשלום עבורם בוצע על ידי החבר/ה במהלך שלושים (30) הימים שקדמו להרשמתו/ה למועדון החברות ("תקופת טרום-הרשמה"), וזאת בתנאי שחבר המועדון מבקש/ת את הזיכוי בתוך שישים (60) יום ממועד העסקה הרלוונטית של השהייה המזכָּה, האירוע המזכֶּה או החיוב המזכֶּה. חבר/ה חדש/ה לא יקבל/תקבל נקודות או לילות מזכים לסטטוס Elite עבור כל שהייה או אירוע מזכה שהתרחשו לפני תקופת טרום-ההרשמה, גם אם הוא/היא היה/הייתה חבר/ה במועדון חברות המוצע על ידי החבְרָה, שאינו מועדון החברות הנוכחי, וזאת למעט שהייה ואירועים מזכים בנכסים משתתפים אשר החיוב בגינם נוצר והתשלום עבורם בוצע במהלך תקופת טרום-ההרשמה. חיובים מזָכִּים שמקורם בנקודת מכירה משתתפת ללא שהייה לפני או בזמן תקופת טרום ההרשמה לא יזָכּו את החבר/ה בנקודות.

 

9.4 תיקון הטבות

 

בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה (לרבות, ללא הגבלה, כאשר לא קמה לחבר/ת המועדון הזכאות לקבל הטבה ספציפית בהתאם לתקנון מועדון חברות זה),רשאית החברה לתקן (1) את כמות הנקודות או את מספר הלילות המזכים שהתווספו לחשבון החבר/ה, וכן (2) כל הטבה אחרת שנזקפה לחשבון החבר/ה, לרבות, וללא הגבלה, כל סטטוס חברות ב-Elite או סטטוס חברות ב-Lifetime Elite. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע, לבטל או ליישב כל עסקה שבה עולה חשד במועדון החברות שבוצע מעשה מרמה בקשר לעסקה.

 

9.5 פרישת נכס משתתף

 

אם נכס משתתף כלשהו פורש ממועדון החברות מכל סיבה, חבר המועדון לא יצבור נקודות או לילות מזָכִּים לטובת סטטוס Elite‏ (לרבות, וללא הגבלה, נקודות כלשהן עבור שהיות מְזָכּות בהתאם לסעיף 2) עָבוּר שהיות באותו נכס משתתף, וכל התגמולים, קידומי המכירות והמבצעים המיוחדים האחרים לא יהיו יותר בתוקף לאחר התאריך שבו פרש אותו נכס משתתף ממועדון החברות, אף אם הזמנת הַשְהִייה בנכס המשתתף לשעבר, בוצעה לפני אותו תאריך.

 

9.6 מיסים

 

נקודות, תגמולים והטבות אחרות של חבר/ה עשויים להיות כפופים למס הכנסה או מיסים אחרים. החבר/ה אחראי/ת לתשלום כל אותם מסים ולביצוע כל הגילויים לצד שלישי החלים על העניין, לרבות וללא הגבלה, לאותו צד ששילם עבור העסקה שבגינה צבר/ה החבר/ה נקודות. החברה לא תהיה אחראית לכל חבות מס, מכס או כל חיוב אחר הקשור להנפקת נקודות, תגמולים והטבות אחרות במועדון החברות.

 

9.7 ללא אחריות או מצגים, במפורש או במשתמע

 

החברה אינה מספקת כל אחריות (warranties) או מצגים, בין במפורש ובין במשתמע, באשר לסוג, לאיכות או להתאמה של הסחורות והשירותים המסופקים באמצעות מועדון החברות או על ידי הנכסים המשתתפים.

 

9.8 אופן הפעלת מועדון החברות

 

החברה מוכֶרֶת נקודות לנכסים משתתפים ולשותפים, מממשת נקודות תמורת כסף (לרבות וללא הגבלה, נקודות שהתקבלו מנכסים משתתפים), תמורת כרטיסי טיסה ותמורת מוצרים, וכן מנהלת את מועדון החברות. החברה מקדמת את מועדון החברות לרבות, ללא הגבלה, על ידי יצירה והשקה של קמפיינים שיווקיים, פיתוח ותחזוקה של אתר מועדון החברות וניהול קשרי שותפים.

 

9.9 העדר אחריות למעשים, לשגיאות או למחדלים

 

החברה אינה אחראית ל:  (א) כל אבדן או הכוונה שגויה או איחור בקבלת בקשות כלשהן של חברי המועדון, תכתובות, בקשות למימוש, תגמולים או הטבות במועדון החברות; (ב) גניבה או מימוש לא מורשים של נקודות או של תגמולים או שימוש לא מורשה בתגמול; (ג) כל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים (לרבות וללא הגבלה, של נכסים משתתפים); או (ד) טעויות כלשהן המתפרסמות בקשר למועדון החברות, לרבות וללא הגבלה, טעויות תמחור או טעויות דפוס כלשהן, טעויות בתיאור, טעויות בקשר לנכסים משתתפים ובקשר לחברות קשורות וכן טעויות בזיכוי או בחיוב בנקודות בחשבונות החברות במועדון.  החברה שומרת על זכותה לתקן כל שגיאה, ללא מתן הודעה.

 

9.10 פרשנות הוראות תקנון מועדון החברות

 

כל פרשנות של הוראות תקנון זה בקשר לחברות במועדון, תהיה בשיקול דעתה הבלעדי של החברה, והחלטות החברה יהיו מכריעות. במקרה של סתירה כלשהי בין הגרסה האנגלית לבין גרסה מתורגמת כלשהי של הוראות תקנון זה, ,תִגְבָּר גרסת השפה האנגלית.

 

9.11 סימני מסחר

 

החברה והנכסים המשתתפים הם הבעלים או בעלי הרישיון היחידים והבלעדיים של סימני המסחר, סימני השירות, השמות המסחריים, סמלי הלוגו והחומרים המוגנים בזכויות יוצרים או שניתן לקבל עליהם הגנת זכויות יוצרים השייכים ל-Marriott International, Inc.‎, לחברות הקשורות אליה ולנכסים המשתתפים. חברי המועדון, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, יימנעו באופן מוחלט ובכל עת מהפרעה, התערבות או ערעור על סימני מסחר אלה, מהגשת בקשות לקבלת זכויות בהם או מהגשת תביעות לבעלות בהם, וזאת בכל מקום בעולם.

 

9.12 ויתור

 

ויתור של החברה לגבי הפרה כלשהי של הוראות תקנון זה על ידי חבר מועדון כלשהו, לא יהווה ויתור לעניין כל הפרה אחרת, מוקדמת או מאוחרת, של הוראות תקנון זה. אי עמידת החברה על ציות קפדני להוראות תקנון זה על ידי חבר מועדון כלשהו, לא תיחשב כוויתור על זכויות או תרופות כלשהן שעשויות לעמוד לזכות החברה כנגד אותו חבר או כנגד חבר אחר כלשהו. החברה רשאית לוותר על ציות להוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי והיא רשאית לקיים מעת לעת מבצעי קידום מכירות המספקים לחברי מועדון מסויימים הטבות משופרות.

 

9.13 הגבלת אחריות

 

בשום מקרה, חברת MARRIOTT INTERNATIONAL, INC.‎, חברות הבת והחברות הקשורות שלה, הזכיינים ובעלי הרישיון שלה וכל אחד מהנכסים המשתתפים, וכן כל אחד מהדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים והנציגים של כל אחד מאלה בהתאמה, לא יהיו אחראים לכל פיצוי ישיר או עקיף, פיצוי מיוחד, פיצוי לדוגמה, פיצוי עונשי, פיצוי משני או פיצוי תוצאתי, מכל סוג שהוא, בין שמקורו בהסכם, בעוולה בנזיקין או בכל עניין אחר, אשר נובע או קשור בדרך כלשהי למועדון החברות, להוראות תקנון זה או לדרך ההפעלה של מועדון החברות על ידי החברה.

 

9.14 ברירת הדין ומקום השיפוט

 

כל מחלוקת הנובעת ממועדון החברות או מהוראות תקנון מועדון החברות, או הקשורה להם, תתברר באופן פרטני וללא כל תובענה ייצוגית, והיא תהיה כפופה לחוקי מדינת מרילנד, ארצות הברית, ללא התייחסות לכללי ברירת הדין (Conflict of Law) של מרילנד, והיא תתפרש ותיאכף בהתאם לאותם חוקים. סמכות השיפוט הבלעדית לכל תביעה או הליך הנובעים ממועדון החברות או מהוראות תקנון מועדון החברות, או הקשורים להם, תהיה רק לבתי המשפט הפדרליים או המדינתיים שבמדינת מרילנד, ארצות הברית, ורק בהם ניתן יהיה להגיש כל תביעה או הליך כאמור.

 

9.15 כפיפות לחוק

 

החֲבֵרוּת במועדון החברות, צבירת הנקודות ומימושן, כפופות לכל החוקים והתקנות המקומיים החלים. החֲבֵרוּת במועדון החברות, ההטבות במועדון והתגמולים (Awards), מוצעים בתום לב; ואולם, ייתכן שהם לא יהיו זמינים אם נאסרו או הוגבלו על פי חוק או תקנה החלים בארצות הברית או בתחום השיפוט של מקום מושבו של חבר המועדון. אם ייקבע כי חלק כלשהו מהוראות תקנון זה הוא בלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, אז אותו חלק ייחשב כמחוק מתקנון זה באותו תחום שיפוט ושאר ההוראות יישארו בתוקפן, בכפוף לאמור בסעיפים 1.7(ג) ו-1.7(ד).

 

9.16 ההסכם הכולל

 

הוראות תקנון מועדון החברות, יחד עם כל התנאים וההגבלות, החוקים או התקנות הנזכרים בו או המוטמעים בו על דרך ההפניה, מהווים את ההסכם הכולל בין החברה לבין החברים בקשר לנושאים האמורים בהם, והם גוברים על כל הבנה או הסכמה שקדמה להם (בין בעל-פה ובין בכתב) בקשר לנושאים האמורים, ואין לתקנם או לשנותם אלא בכתב או על ידי פרסום אותם תיקונים או שינויים באתר מועדון החברות.