Hotel Adeline, Scottsdale, a Tribute Portfolio Hotel